Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Nederland's adelsboek"

See other formats


Ge M. L 

929.19 
N28 
1914 
1800585 1 REYNOLDS HISTORICAL 
GENEALOGY COLLECTION \ 6q ALLEN COUNTY PUBLIC LIBBARY 3 1833 00669 3227 Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding trom 

Allen County Public Library Genealogy Center http://www.archive.org/details/nederlandsadelsb1914sgra 1914 

\2' JAARGANG 'SGKAVKNIIAC.K 

w. r. VAN sïocKuai & zoon 1800585 c 


u \^^ 


'.■C'^ 1 IlilrMni II ■ I . .^„laMM 


Mit . I II»- iirtiMlj ^ ^ '^.i GUILLAUME CHARLES RAf:ON SNOUCKAfcRT 
I VAN SCHAUBliRG, 

[ . CtREMONie MEESTER, THESA'JfJI^ li EN KAMERHEER VAN 

! H. M. DE KQMNOIN. REDACTIE: 

W. J. J. C. BIJLEVELD. 

W. WIJNAENDTS VAN HESANDT. 

Jhr. Mr. E. B. V. F. WITTERT VAN HOOGLAND. ■¥7^y^ir HOOGE RAAD VAN ADEL 
Voorzitter : 
G. C. baron van Asbeck, (21 Jb'eb. 1903). 

Leden : 
Jhr. Mr. Th. H. F. van R ie in s dijk, (23 Jan. 1S91). 
Jhf. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt, (1 Sept. 19U3). 
Mr. W. L. baron de Vo3 van Steenwijk, (25 Jau. 1907). 
A . Z. graaf van Rechteren Limpurg, (21 Feb. lt)03). 

Secretaris .- 
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts vau Blokland, (17 Maart 1909). 

RIDDERLIJKE DUITSCHE ORDE BALIJE 
VAN UTREGHT 

De Balije van Utrecht is een onderdeel van de Teutoniscbe 
Orde, welke in 1191 werd f^csticht. Eeuige Duitsche burgers hadden 
in 1190 eeu hospitaal gebouwd bij Ptolemais in Palestina, ter 
verzorging vau de Diiitsche pelgrims, met eene kapel ter eere 
van de H. Maagd Maria. De hospitaalbroeders voegden zich naar 
den leefregel van de reeds bestaande hospitaalbroedera vau 
St. Jan van Jcrusaleui. Duitsche Ridders, die nnar het H. Land 
togen om te strijden verbonden zich aan- dit hospitaal en werdeu 
d;iarnaar genoemd „Ridders vau St. Marie of Iloapitaalridders". 
Hertog Frederik vau Zwabeu vereenigde deze Ridders tot een 
Orde, die dezelfde taak had als do Urde der Ridders van St.Jan 
en de Tempeliers. De statuten werden vastgesteld door Paus 
Ciemens III 6 Feb. 1191, waarbij werd bepaald dat de Ridders 
zouden dragen eeu zwart kruis op witten mantel. Ridder 
Herman W a 1 p o t werd in 119S de 1^ Grootmeester. Als 
Ridderliike Orde werd de instellinir bekrachtigd door Paus Inno- 
centius JII bij bulle van 19 Feb. 1199. 

Na deu val van Damiate en den oueelukkigen afloop vau 
den krijtjstücht tegen deu sultan van Egypte trok de (iroot- 
meester Herman von Salza naar Europa. In Italië en N. 
Kuropa kreeg de Orde aanzienlijke bezittingen en werd haar 
werkkring de verovering en kerstening van liet nog beidensche 
Pruissen en Lijilarid, Koeriand en Estland. 

Reeds in 1218 kreeg de Orde bezittingen in Nederland toen 
Ad cl f graaf van den Berg haar schonk zijn Ifof te Diereu, 
terwijl iu 1231 Ridder S wed er van Dingede een huis en 
holitede buiten de stad Utrecht schouk. waar later liet Hoofd- 
huis der Orde in de Noordelijke Nederlanden gevestigd werd. 

Na de verovering vau Acon' « Mei 1291 door do Saraceuen ver- 
plaatste de Grootmeester zijn zetel naar Marienburg in Pruissen. Bij den vrede van Thoru.14 Oet. 1-16G verloor de Orde vele 
harer bezittingen aan de l'oolsche Kroon. De laatste Groot- 
meester in Pruisen Markf^raaf Albrecht von Brandenburg 
ging over tot de. Hervormde Kerk, bedankte 8 April 102") als 
Grootmeester en nam het gebied der Orde in Pruissen als ller- 
togdotn voor zich zelf in bezit. Sedert bestond de t)rde uit l'i 
afzonderlijke lialijen in Duitschland en in de Nederlanden, n.1. : 
Franken, Hessen, Thüringeu, 8axeu, Botzen, Eizascn Hoiirfjondië, 
Oostenrijk, Ccblcnz, Alten Biesen, Utrecht, Westphalen en liOtha- 
ringen. De (4rootnieester had zijn zetel te Mergentheim en werd 
6 December 1527 door Keizer Karel V bevestigd als Rijksvorst. 
Na de afzwering van Philips II werden de Staten van L'trecht 
Souvereiu in den lande van Utrecht en aizoo ook over de Balijc 
van Utrecht. Sedert stond deze Balije niet meer onder den Groot- 
meester der Orde en werd op de verkiezing van den Landcom- 
mandeur de goedkeuring van de stnten van Utrecht verlangd. 
24 April 18Ó9 te Regensburg en 27 Feb. 1811 werden aan de 
Orde door Keizer Napoleon hare goedereu ontnomen en o. a. 
Mergentheim bij de Wurtembergsche kroon gevoegd. 

Na den val van Napoleon werd de Orde weder hersteld in 

Oostenrijk, waar een Aartshertog den Grootmeesterzetel inneemt 

en in Nederland bij de wet van 8 Aug. 1815, Stbl. n" 43, welke 

aan het hoofd der Balije erkent een Ijandcommaudeur wiens 

benoeming door den Koning bekrachtigd wordt. 

'Landcommandeur 

E. J. baron van P a 1 1 a n d t (1900). 

Coadjutor 

A'. baron Schim melpenninck van der Oye, heer van 

de Poll en Nijenbcek (1902). 

Commandeurs 

Dieren: A. baron Schi in m el pe u n i n o k van der Oye 

van do Poll en Nijenbeek (1911). 
Maasland: U. vrijheer von Küu/.b erg (1913). 
Ticl: E. E. K. A. H. l'. Prins von II es s en l'h i 1 i p p s - 

thal (1913). 
Rheiien : A . graaf v o u A 1 v e n s 1 e b e n - S c h i) a b o r n ( 1913). 

Leiden: E. J. G. P. baron von N a k e i 1- G a r t ro p (1913). 

Schuten: 3. D. baron v a u W assen aer van Rosa nde (1913). 

Doeshurg: A. W. J. J. baron van Nagel 1 van de Schaf- 

fel aer (1913). 
Srhclhnnen : A. baron Sloet van O I d r u i t e n bor g h (1913). 
Middclburcf : h. U. von A 1 v e n s 1 e b o n (191 3). 
Schoonhoven ; Mr. A. J. baron v a u N a g e 1 i y a n A m p s e n ( 1913). Kapittelridders 
Eerste: O. R. A. graaf v a n Aldenburg Bentin o k (1913). 
Tweede: H. O. L. (J. rijks^^raaf voq S oh w erin (1913). 

Ridders-Exp'ectanten 
K. A. E. H. prins von Hessen- Philippsthal. 
O. J. E. baron van W assen aer van Uatwyck. 
G. J. G. C. graaf van Aldenburg 13 ent i nek. 
W. E. J. baron van Balveren. 
A. A. baron van Na geil. 
A. Z. graaf van Rechteren Limpiirg. 
K. G. W. baron van Wassenaer. 
W. K. baron van Pal landt van Nyenhui.'). 

A. F. L. graaf van Reohteren-Limpurg-Almelo. 
W. K. F. graaf van RechterenLimpnrg. 

E. baron Ma okay. 

D. C. F. A. E . graaf zu Inn- iind Knyphausen. 

F. J. J. baron van Heemstra. 

W. F. C. H. graaf van Ben tin ck en \V al d e ck-L i m p ii rg. 

B. F. baron van Verso huer. 

C. A. R. W. G. A. graaf van Aldeu bu rg Rcntiuck. 

G. A. H. J. graaf van Aldenburg iJentinck. 
A. E. C. baron von Steiger vou Münsingen. 

F. G. U. W. graaf van Aldenburg B e n t i u c k. 

G. C. D. d' Au ma Ie baron van Harden broek. 

E. li. R. baron Ta ets van .\inerongen. 
W. F. F. baron van VerscLucr. 

Secretaris 
Mr. A. baron S ch i m m e 1 po n n i n c k van der Oye (1908). 

Rentmeester-Generaal 
Jhr. J. A. de Jonge van Zwijns bergen (1912). 

NEDERLANDSCHE AFDEELING DER RIDDERS 
VAN MALTA 
Do Afdeeling is een Balyo van de Souvereine Orde van Malta, 
■welke in 1099 in Jeruzalem werd gesticht als Orde van het 
Hospitaal van St. Jan en wier statuteu werden vastgesteld 
door dcu 2'^<-" Grootmeester Raymond du Puy in ITJO en 
door Paus Cali.xtus II goedgekeurd. Naar het Hospitaal werden 
de Ridders genoemd „RiddL-rs van St. Jan of Jolianniter Ridders''. 
Na de verovering van Jeruzalem door S.al.-idijn in 11S7 ging 
de Ridderlijke ürdo naar St. Jean d'Acro en vervolgens iu 1191 
naar Cyprus. In 1308 veroverde zij het eiland Jlhodus en ves- 
tigde daar haar zetel, waarnaar de Jlidders genoemd werden, 
Ridders van Rhodua. JJij de ophefiing van de Orde der Tem pc- lieren in 1312, werden de goederen dier Orde bij pauselijke 
buUe gescboDken aan de llidders van St. Jan of Uhodus. Na 
de verovering van llhodus iu 15"i2 door Sultan Soliman ver- 
kreeg de Orde het eiland Malta van Keizer Karel \^ in lóliti, 
waarnaar de leden der Orde Ridders van Malta ^cuoenui 
worden. Zij behielden dit eiland tot 12 Juni 1798, toen Napoleon 
het veroverde. De Grootmeester vertrok naar St. Petersburg, 
waar hij overleed en opgevolgd werd als (Jrootmeester door 
Czaar Paul. Na diens dood werd de zetel verplaatst naar 
Catania, in 1S21 naar Perrara, terwijl thans sedert 183-i het 
■paleis van den Grootmeester en de zetel der Orde te Rome is. 

De Grootmeester werd bij verschillende besluiten erkend als 
Souvereine Vorst en Duirsch Rijksvorst: besluiten van Ivei/.er 
Eudolf II van 2Ü Maart 1607, van Keizer Perdinand II van IG Juli 
1620 en eindelijk van Keizer Frans Jozeph van 2.') Maart 18S9. Het 
Bestuurder Orde berust bij den VoretGrootmeestcr en zijnen Raad. 

In 14SÜ werd de inwendige oi-ganisatie vastgesteld en (ie 
orde verdeeld iu 8 touiren of hinden: 

1. Provence met de grootprioraten van St. Gilles en Toulouse ; 
2. Auvergoe; 3. Frankrijk met de grootprioraten van Frankrijk, 
Aquitanii* en Champagne; 4. Italiii met de grootprioraten van 
Lornbardije, Rome, Veneti(!, Pisa , Capua, Barletta en Messiiia; 
5. Aragon met de grootprioraten van Aragon, Catalonii; en 
Navarra; G. ICngehuid niet de grootprioraten van Engeland en 
Ierland; 7. Duitschland met de grootprioraten van Duitschiaud 
(Heitersheim : waaronder behoorden Zwitserland, Elzas en de 
Nederlanden) en Hohemen (en Oostenrijk), Hongarije, Dacie 
(waaronder behoorden Denemarken, Zn-cden en Noorwegeni 
en Polen, en de Balije van Brandenburg; deze laatste Balije 
ging tot den Hervormden Godsdienst over en vormde de 
afzonderlijke Orde der Johauuiters; 8. Castilic met de groot- 
prioraten van Castilit', Leon en Portugal. 

Thans bestaan nog de iu talrijke eomnienderyon verdeelde 
grootprioraten van Rome, Lornbardije, Venetië, de beide Sicilinn 
en Bohemen — Oostenrijk en de afdeelingon Westphaleu , Silezie , 
Engeland, Spanje, Frankrijk, Portugal en Nederland onder 
Let bestuur van Baljuws. 

Grootmeester is thans Vorst Thun von Itohenstein. 

De Nederlandsche afdeeling werd erkend bij K. B. d. d. 24 April 
1911, N" (15. 

Eere Dame Grootkniis : Hare Majesteit de Koningin. 
Eere Baljuw: Zijne Ko u i n k 1 ij ke Hoogheid Prins Hen- 
drik der Nederlanden, Hertog van Mecklonburg, 

enz. enz. enz. Eere Dame: C. H. Witte i-t van Hoogland, geb. Barones 
S n o 11 c k a e r t v a j» S c li a u b u r g. 

Kapittel 
J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, Baljuw. 

F. M. A. J. baron van Wijnbergen, Coadjutor. 

A. M. J. E. A. baron van Lamsweerde, Werkniiie^icr. 
Mr. Dr. G.F.M, baron vauHugenpoth to t Ae r d t, Sc/ta<»nees<er. 
Jhr. Mr. E. B. F. F. Wit ter t vau Hoogland, Kanselier. 
Z. Th. J. F. baron van Dortb tot Medler, Eerste Kapittelriddcr . 
Mr. E. O. J. M. baron van HöveU tot W ester fl ie r, Tweede 
Kapiitelridder. 

Ridders 
Mr. C. C. M. H. Baron deBieberstein Ilogalla Zawadsk}-. 
Jhr. F. C. V. Dommer van Po 1 d e ra v e ld t. 
Z. Th. J. F. baron van Dorth tot Medler. 
Th. H. J. M. baron van Dorth tot Medler. 
C. Z. G. A. J. baron van Dorth tot Medler. 
Jhr. P. M. G. von Fiaenne. 
Jhr. Mr. L. E. M. von Fisenne. 

A. K. E. C. baron van der lleyden van Doornen burg. 
O. E. F. M. baron van HöveU tot W ester fl ie r. 
Mr. E. O. J. M. baron van HöveU tot W ester fl ie r. 
Mr. C. E. A. baron van Hövell tot W ester fl ie r. 
Mr. Dr. G. F. M. baron vau Hugenpoth tot Aerdt. 
Mr. J. B. W. baron van Hugenpoth totden Berenclaauw. 
A. M. J. E. A. baron van Lamsweerde. 
31 r. J. \\'. A. M. baron vau Lamsweerde. 
Ph. C. M. baron vau Oldeneel tot 01 den zeel. 
Mr. A. N. M. G. baron van Oldeneel tot 01 denzeel. 
.Ikr. Mr. A. F. O. vau Sas. se van Vsselt. 
.Ikr. Mr. C. A. J. van Sasse van Vsselt. 
K. A. M. ridder de van der Schuoren. 
H. K. M. Th. ridder de van der Sc h neren. 

G. J. L. L. D. M. ridder do van der Scliueren. 
F. W. B. baron Sloet tot Everlo. 

J. J. G. baron van Voorst tot Voorst. 
J. M. baron van Voorst tot Voorst. 
Mr. A. E. J. baron van Voorst tot Voorst. 
L. F. J. M. barou van Voorst tot Voorst. 
O. E. W. baron van Voorst tot V'^oorst. 
W. C. J. J. baron van V^oorst tot Voorst. 
H L. A. baron van Voorst tot Voorst. 
•I- .'. Vj. baron van Voorst t ri t \'o()rst. ■^ttii ■?1 

E. A . J. M. baron van Voorst tot Voorst. 
Mr. E. A. baron van Voorst tot Voorst. 
Mr. ü. F. 11. baron van Voorst tot Voorst. 
Mr. F. A. 1'. baron Wittert van Hoofjland. 
Jhr. Mr. E. 13. F. F. Wittert van Hooj^'land. 
Jhr. A. F. J. H. Wittert van Hoo-,'land. 

F. M. A. J. baron van Wijnbergen. 
Th. O. M. J. baron van Wijnbergen. 
Mr. A. J. M. J. baron van Wijnbergen. 

COMMENDERY NEDERLAND DER JOHANNITER- 
ORDE 

De7.e Commender)- ig eene at'deeliug van de Balije Branden- 
burg der Johanniter-orde welke oorspronkelijk een der Ealijen 
was van de Orde van 8t. Jan, later genaamd Orde van Malta, 
maar ouder den Markgranf van Rr.nndeuburg overging tot den 
Hervormden Godsdienst en daarom uit de Orde trad (zie het 
historiscli overzicht der MaUhezer Orde). De Balije Branden- 
burg werd 23 Jan. 1811 door den Koning van Pruisen opge- 
heven , die 23 Mei ISl'i daarop eeu nieuwe Pruisische 
Orde stichtte: de Johauuiter-orde met één Balije; nl.: die van 
Brandenburg. Den 1-4 Maart 1SÓ3 werd echter de oude Balije 
Brandenburg wederom hersteld door Koning Friederich Wil- 
lielm IV. Beschermheer der orde is 'A. M. de Ke ize r va n 
Duitschland, lierren meister is Prins Ei tel Fr led r ie h. 

De Nederlandsche Commenderv werd erkend bij K. B. d.d. 
31 Juli 1909, N" 43. 

Eerelid: Hare Majesteit de Koningiu. 
Convent 
Zijne Koninklijke Hoogheid Pi-ins Hendrik der 

Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, enz. enz. euz. 

Commcndator. 
W. U. baron Taets van Amerongen van Woudenberg, 

Schat meester. 
Mr. W. A. baron van Ittersuni, Wcrkinee.'itcr. 
Jhr. Mr. Dr. A. J. van Citters, Secretan,^. 
Cr. C. D. d' Au mal e baron v .i n H a r d en l) r o e k , Voadiutur. 
J. A. baron v ;i n Pa Handt van Wal fort, lliddvr. 
W. II. A. C. graaf van Rechte reu Linipurg, Ridder. 
Leden 
I. Rxhts-naidr.rs : 
Z. K. H. de l'rius der Nederlanden, Hertog van 

Meoklen burg. Jhr. Mr. GUSTAVE LOUIS MARIE HUBERT RUYS 

DE BEERENBROUCK, 

COMMISSARIS DER KONINGIN IN LIMBURG, STAATSRAAD I. B. D 

OUD-MINISTtR VAN JUSTITIE. J. A. hatiMi van P a 1 1 a u d t van W a 1 f o r t. 

G. C. D. d'A u m a Ie baron van Ha rd en br oe k. 

Mr. G. C. l). R. baron van Har denbroek van'sHeer- 

aartsberg en Bergambacht. 
L. H. graaf S n li i m m e 1 p e u u i n c k van N y e n b u i s. 
Jhr. Mr. Dr. A. J. van Citters. 

II. Eere- Ridders: ^ 

Mr. W. K. F. P. graaf van Bylandt. 
Jhr. W. C. Godin de Pe8ters. 

L. G. A. d' Hang est baron d'Yvoy van Mijdrecht. 
W. L. F. C. ridder van liappard. 
Jhr. Mr. Dr. J. K. de Sturler. 

F. J. E. baron Huyssen van Kattend yk e. 
Jhr. P. R. A. Mei vi 1 1 van Ca r n bee. 

Jhr. E. H. V a n Ij o on. 

W. H. baron Taets van Anierongen van Woudenberg. 

Jhr. L. A. van Loon. 

G. J. C. G. graaf van Aidenburg Beutinck. 
W. R. A. C. graaf van Re oh te ren L i ui p u r g. 
E. C. baron SweertsdeLandasWyborgh. 
Mr. A. E. baron Mackay. 

Mr. C. J. baron van Tnyll van Se rooskerke o. 

E. W. baron vanderCapellen. 

S. A. F. barou Creutz. 

Jhr. Mr. L. H. J. F. van Bevervoorden tot Oldemeule. 

Jhr. Mr. D. Roe 11. 

Jhr. Mr. Dr. A. Rocll. 

Jhr. J. D. Six. 

E. L. li. baron van Tuyll van Serooskerken. 
Jhr. S. van Citters. 

G. J. Th. barou Stratenus. 

J. J. A. A. baron van P alland t. 

T{. J. b.n rou van Doorn van Westkapelle. 

J. J. baron Fagel. 

J. M. D. graaf van Ly nd eu- 

Jhr. Mr. L. M. Rutgers van Rozenburg. 

W. C. baron Rocll. 

B. F. W. baron van W es tor holt van Uackfort. 

F. A. R. .A . b.i run van Ittersum. 
Jhr. G. W. J. Hooft. 

A. A. baron Sweerts de Land as Wyborgh. 
Jhr. H. van Baerdt van Sminia. 
<•• W. F. P. baron Sweerts do Landas Wyborgh. 
Jhr. V. J. G. JJoelaerts van Blokland. ri ')•.-. -vill G. J. A. A. baron van Heemstra. 

J. C. baron van Ilaersolte. 

Jhr. Ch. A. de Testers. 

Mr. W. A. baron van Ittersuin. 

Jbr. Mr. Dr. N. C. de Gijsclaar. 

Jhr. H. F. van Kinschot. 

Jhr. C. l'. L. van Kinschot. 

A. E. F. A. baron van Ittersum. 

Jhr. Mr. W. Alberda van Ekenstein. 

J hr. M. J. Deutz van Lennep. 

A. baron van Aerssen Beyeren van Voshol. 

Mr. S. B. W. graaf van Limburg Stirum. 

Jhr. Ij. M. Schuurberjue Boeye. 

Jhr. Mr. 11. Schuurbeque E o e v e. 

Jhr. Mr. H. W. van Asch van Wijck. 

Mr. A. O. baron van der Feltz. 

Jlir. Mr. F. G. van Panhuys. 

Jhr. Mr. A. L. J. Mei vill van Carnbee. 

Mr. W. B. R. baron van Weideren Kengers. 

J. M. von Beruuth. 

R. n. O. b.nron v a n d e r C a p el 1 e n. ■ 

Mr. M, P. U. baron van Harinxnia thoe S loc ten. 

Jhr. Mr. M. W. Snoeck. 

Mr. C. E. A. baron van Ti 11. 

Jhr. A. A. Cal koen van Li in men. 

Jhr. Mr. H. G. van Hol the tot L oh ton. 

Mr. A. J. A. A. baron van Heemstra. 

Jhr. E. J. de S t u e r s. 

Jhr. Dr. C. G. W. F. van Vredeuburch. 

A. Pil. B. C. baron van der Borcli van V e r w o I d e. 

W. F. E. baron vauderBoichtot Verwolde van Vordeu. 

J. \V. J. baron de Vos van Steenwijk 

Mr. Dr. F. A . C. trraa f v a n L y n d o u van S a n d e u b u r g. 

Jhr. Mr. P. Te ding van Berkhout. 

Mr. M. P. f), baron van Sytzama. 

Jhr. J. K. W. S c li i m m e 1 p e n ti i n r k. 

G, E. baron v .a n T u y 1 1 v a u S e r o o s k e r k e n v a n V 1 e u t e u. 

Jhr. Mr. Ji. v a n Bron k horst Sa nd berg. 

Jhr. Mr. Dr. H. A. van Kar nebeek. 

E. 11. v a n \V e 1 d e r o n baron U e n g e r s. 

Jhr. Mr. Dr. W. A. J. Snouck Hurgronje. 

Jhr. VV. E. van der Does de Itye. 

Jhr. F. I. van Ha.eften. 

Jhr. C. F. van de Poll. \ Jhr. W. E. Engelen. 

Jhr. A. \V. G. vau I{ i e in s d ij k. 

Jhr. Dp. J. M. va.li II .i e r s m a de Witli. 

Mr. G.F.barou t h o e S c li w a r t z e n berden H o h e n 1 a n a l i? r j;. 

Jhr. B. P. S. A. Storm van 's (i ra v e h an d e. 

Mr. A. baron Schiinmelpenninck van der Oye. 

S. J. baron vanTuyll van Serooskerken van Heeze 

en Leende. 
E. C. U. baron Cal koe u. 

Mr. W. H. E. baron van der Borcli van Ver welde. 
Jhr. Mr. J. W. S c h o r e r. 
Jhr. Mr. E. A. O. d e C a s e ni b r o o t. 
Jhr. Mr. II. R. A. La man Trip. 
Jhr. H. W. de B l o c q van S c h e 1 1 1 n g n. 
Jhr. J. B e o l a e r t s van IH o k 1 a n d. 
Jhr. W. F. A. van P e s t e 1. 

NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE RIDDERSCHAP 
IN DE PROVINCIE NOORDBRABANT 
Commissie van Bestuur 
Jhr. P. J. J. S. M. V a n d e r D o e s d e W il 1 c b o i 3 , Voorzittci: 
Jhr. Mr. F. J. J. M. van R ij c ke v o r s e 1 , OadervoorT.itic . 

Jhr. Mr. J. L. E. M. de Knyper, Sticrelarls-thenatiriei: 

G. J. A. baron de Senaclens de Grancy. 
Jhr. Mr. U. M. A . A. de R o v van Z u i d e w ij n. 
Jhr. Mr. L. O. J. A. van Meeuwen. 

Leden iL-itum v. toi-];,t:n 

Jhr. Mr. L. C. J. A. va n Mee uwen . 's Herto<j:onboscli. 3 Oct. LSTC 
Jhr. J. C. 1*. K. vau j\l e e u w o n , 'silertoürenboscli. „ 

L P.C.H. M. ridderde v ;i n de r Ö o h u er en, Zevena:ir. 5 Ooi. 18^0 
Jlir. Mr. F. J. J. M. van R ij c ke v o r s c I , 'tiiiav- 

to<?enbosch. ' 4 Oct. ISSl 

Jhr. Mr. J. L E. M. de K u y pe r , 's Hertogeuboseh. 2 Oct. 1SS8 
Jhr. P. J. J. S. M. vau der Does d e VV i 1 1 e bo i h, 

's flertosenbosch. 7 Oct. IS'JO 

Jhr. J. O. de J ong v. Beek en Dun k. 's G ravouhage. „ 

Jhr. A. A. J. M. Verheven, Groningen. f! Oct. LSiU 

Jhr. E. J. V. M. de Kiiyper. Gennep. 2 Oct. 1S<I4- 

G. J. A. baron de Se n a r o 1 e n s de G r a n c v , Vnght. 1 Oct. J »!♦.'> 
Jhr. Mr. iJ. M. A. A. de Rov v .t n Zu i"de w y n , 

'sHertojrenboBch. ' „ 

Jhr. Mr. K. J. U J. M. Verheyen, TiOon op Z.ind. 
Jlir. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt, 'd Her- 

ti'gfnlioscli. 4 (),i. l'>i.S - Diitiiiii V. tni'l;itiii 
Jhr. A. A. A. ?il. van der Does de VVilleboia, 

's Hertc.f?eiiboscb. 3 üct. 1899 

Jhr. Mr. F. X. A. Verlieycu, 's Hertogenbosch. „ 

Jhr. H. F. J. M. Verheven, 's Hertojj^eubosc;!). „ 

Jhr. C. F. Wessel man"viiri Ilelnioud, Helmond. 2 Oct. IbüO 
Jhr. Mr. A. Th. J. So h ade va u Wes tr ii ni, 's ller- 

tofjenbosch. 7 Oct. 1902 

Jhr. J. A. de J on ge v. Z w ij ii s b e rge u, Culemborg. „ 

S. J. baron van Tiiyll vanSnrooakerken, Heeze. 4 Oct. IQOi 
Mr. J. B. W. baron van iliigenpotli tot den 

Beren o laau w, 's Kerfogenbosch. 3 Oct. 1905 

Jhr. Th. O. M. vau Rij cke v orsel , den Dungen. „ 

Jhr. Mr. Th. Serrari.s, 'sHertogenbosch. fi Oct. 190S 

Jhr. Mr. Th. G. M. Smits van O y e n , Eindhoven. 2 Oct. 1910 
Th. baron de Sniethvan Deurue,'s Gravenhage. 3 Oct. 1911 
Mr. A. K. G. M. baron vau Oldeueel tot Oldeo- 

zeel. Oosterhout. 7 Oct. 1913 

Mr. E. L. M. H. baron S pey a rt v. W oe rd eu, Breda. „ 

NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE RIDDERSCHAP 

IN DE PROVINCIE GELDERLAND 

Commissie van Bestuur 

Vooniücr: A. baroD SchiinTnelpenninck van der Oye 

van de Poll en N ij en beek. 
Onder-voorzitter: A. \V. J. J. baron van Nagell van de 

Sch af fe laar. 
Secretarw-tliesauricr : Mr. D. R. B. baron van Lynden. 

Leden Datum v. ti.ohilin 

Mr. W. baron v. H ee c k e r e n v a n Keil, h. Bingerden. 1 Juni 1840 
Ph. F. A. J. baron van B ra keil, Ileelsnm. 2 Juni 1857 

F. G. baron van Ly udenvan Hem men, h. Hemmen. 2 Juni 18()2 
A. .1. baron S c h i ni m e 1 p e n ii i ii ck v a n d e r Oy e , 

Paramaribo. " IJunilSGó 

Mr. Th. P. baron Mack;iy, '.s Gravenhage. „ 

A. baron Sc h i m ra e 1 pe n n i n c k van <l e r Oye 

van de Poll eu Nijenboek, 'y (j raven liage. „ 

J. E. N. baron S c h 1 ni in o 1 p e n n i u c k van d e r Oy e 

v. Hoevelaken, h. Hoevelaken en 'sGr-avenhage. 2Juuil8GS 
F. M. van Tanthaleou baron van Eek, 's Gra- 
venhage. lJiinilS71 
Mr. U. R. B. baron van Lynden, Arnhem. „ 
Jhr. Mr. F. X. G. M. van N i s pe n t o t S e v e na e r, 

Nijmegen. _ „ - : •■ • L P H FR E C E R I K L o D E \V I J K G F, a ^ F^V A N- R £ C HT E R E N- 

Li%'PÜRG-ALVCl.O. 
''^:t -■•■■," :. Dc.S K0N.NG:N !M OVihioSEL, OUO-E:.MTENGLVVO', U 
"■r.' \- r:^; . "VOLMACHTICO I-:.:AVÜR. KAr-ltHHtFR I. D D Diitiimv. loi'latinc; 
Mr. W. R. baron van L ij n d e u , 's Gravenhaj^e. IJunilSTl 

J. J. G. baron -van Voorst tot Voorst, Arnhem. 1 JumlS// 
J. M. baron van Voorst tot Voorst, Zwolle. „ 

W. F. K. baron van Verschuer, Arnhem. IJunilSfcü 

C. W. F. r. baron Sweertsde Landas Wyborgh, 

Rotterdam. "-.aao 

F. M. A. J. baron van W ij n be r f,'e n , Arnhem. IJunilHIs.i 

Mr. A. r. R C. baron vaii der Borch van V^ er- 
wol de, h. Vcrwolde. ' f 
W.E.J. baron van Balveren, Redding (N. Amerika). 
Mr. W. E. J. baron van Balveren, Arnhem IJuni 1883 
Mr. S. J. graaf van Limburg Stirum, b. Lich- 
ten beek bij Arnhem. IJ uni 183(3 
A. J. C. baron van Pa Handt, 's Gravenhage. „ 
C. A. A. baron van Hüvell tot Westerflier, 

h. 't Wezeveld te Twello. // 

W. baron van Voorst tot Voorst, h. Wester- 

veld te Elden. /- 

F. E. A. baron van H ö v e 1 1 tot Westerflier, 

h. 't Joppe te Gorsel. n 

A. \y. J. J. baron van Nagell, h. Schaflelaar te 

Barneveld. » 

Jhr. Mr. F. J. A. A. M. van Nispen t o t S e v e- 

naer, Arnhem. » 

Mr. A. E. J. baron van Voorst tot Voorst, 

*s Uertogenbosiih. » 

Mr. A. A. baron van Xagell, Arnhem. , 

Dr. A. W. baron Scliimmelpcuuinck van der 

Uye, Wassenaar. » 

A. E. F. .\. baron van Ittersum, Hilversum. „ 

Jhr. J. W. J. C. M. van N ispen tot Se v enae r , „ 

'ei (iravenhage. » 

Mr. W. A. baron van Ittersum, 's Gravenhage. , 

K. G. \\'. baron van Wasseuaer, h. Hoekelum 

te Benuekom. IJuni lS8t» 

H. W. baron van Pallaiidt, Waardenburg. „ 

Mr. Dr. G. F.M. barun van tl uge u po t h to t A e r d t, 

Utrecht. 4JunilS;a 

A. Th. IL G. baron van Lam s wee rde, 's Ilertogeu- 

bosch. „ 

Jhr. Mr. C. (.). M. van N is p e n to t ö e v e n a e r, 

's Hertogenbosch. » 

Jhr. Mr. O. F. A. M. van ÏS' ispen tot Se v enaer, 

Nijmegen. * , Dutuni V. toulatin;: 
Mr. E. baron Mackaj-. Arnhem. 1 Juni 1893 

Th. O. M. J. baron van \V ij n her g^en , Utrecht. „ 

Z.Th. J.F. barou van Dor th tot M ed Ier, Duiven. „ 

W. H. baron van Jttersum, Hattem. „ 

J. F. baron van Heeckeren van Wallen, 

Haarlem. „ 

Mr. W. 11. F. C. ridder van Rappard, Washington. „ 

R. F. C. baron Bentiuck v. Schoon heten, Ede. G Juni 1895 
J. A. baron van Pallandt, Schaarsbergeu. „ 

Jhr.T.R.J. B. V. Grotenhuis V. Onstein, Oosterhout. „ 

C. W. F. baron Mackay, Nunspeet. „ 

Mr. yE. baron Mackay, 's Gravenhnge. „ 

Mr. A. J. baron van Nagell, h. Anipseu te Laren. „ 

E. C. baron Sweerta de Landas Wyborgh, 
'sGravenhage. „ 

Mr. A. M. D. baron Sweerts de Landas Wy- 
borgh, Sfc. Petersburg. „ 

A. A. baron Sweerts de Landas Wyborgh, 
Rotterdam. „ 

R. van Panthaleon baron v. Eek, 's Gravenhnge. „ 

F. M. V. Pan thaleon baron van Eek, Rotterdam. 

B. J. W. vanPauthaleon baron van Eek, 'sGra- 
venhage. 3 Juni 1897 

E. L. baron van Voorst tot Voorst, h. Wester- 

veld te Eldcu. „ 

Jhr. Mr. L. A. van Schuylenburch, Benne- 

broek. 1 Juni 1899 

Mr. A. G. A. ridder van Rappard, Tiel. „ 

Mr. C. ridder van Rappard, 's (iravenhage. „ 

L. F. J. M. baron van V oo r s t t o t V o o r s t , Twello. „ 

A. K. E. C. baron van der Ilcyden van Door- 

uenbnrg, h. Onstein onder X'orden. „ 

Jhr. A. E. J. van Grotenhuis van Onstein, 

Vinkeveen. „ 

Mr. ür. F. A. C. graaf van L y n d e u van S a u d e n- 

burg, h. Sandenburg te Neerlanghrock. „ 

A. J. TL SV. baron van Heeckeren, h. de Heest, 

Laren. « 

H. M. baron van Heeckeren tot W al i i^ n, Berlijn. „ 

Mr. Th. M. (J. Treussart ridder van Rappard, 

Hilversum. 6 Juni 1901 

Mr. A. C. barou van der Feltz, 'IVello. „ 

J. R. barou van Keppel, L'ccle bij Brussel. 4Junil90.'i 

.S. A. K'. l.arou vai. N .i g .■ l I , Wartnveld. „ np-'- ■ ■ 


XIII 
n; 


tumv. tocliitm- 
Mr. J. C. van Panthaleoii baron v a u Eek, San 


FranciBOo. 


4 Juni 1903 
Mr. A. baron Schim mei penninck van der 


Oye, Doorn. 


» 
P. A. G. baron van Keec keren van Brand- 


senburg, Woudendor-^. 


„ 
W. F. E. baron van derBorch van V orden, k. Vordeo. « 

Mr. E. O. J. M. baron van Hüvell tot Weater- 

f iie r, Culemborg. n 

Mr. C. E A. baron van Hüvell tot Wester- 

flier, 's Hertogenboscli. 
Mr. E. O. J. baron van Hüvell tot Wester- 

flier, Eist. 
L. G. A. graaf van Limburg Stirum, Arnhem. 
Jhr. B. P. S. A. S t o r m V. 'h G r a V e s a n d o, Wassenaar. 24 Mei 1'JOo 

E. G. A. baron Snouckaert van Schauburg, 

's Gravenhage. » 

A. J. baron van derBorch van Verwolde, 

's Gravenhage. » 

A. P. 11. C. baron van der Borch van Ver- 
wolde, Holten. « 
D. J. R. baron Mackay, 's Gravenhage. » 
D. baron Mackay, Voorburg. » 
Mr. \V. J. baron van Lynden, 's Gravenhage. „ 
K. E. baron van Lynden, Arnhem. » 

F. \V. A . baron van Dedem van Driesberg, 
Heemstede. » 

J. K. K e m p e r baron van I 1 1 e r s u m , h. Bij weg 

te Beouebroek. n 

W. H. A. G. baron van Ittersum, Apeldoorn. „ 

\\. baron van Ittersum, Arnhem. ' w 

Mr. 15. F. baron van Verschuer, Arnhem O Juni iW/ 

A. J. baron S c h i m m e 1 p e n n i n c k van der 

Oye, Voorburg. « 

J. b\ van P a n t h a 1 e o n baron v a n Eek, 's Gra- 
venhage. « 
Mr. VV. U. E. baron v a u derBorch van Ver- 
wolde, Eefdü. II 

D. J. baron van Lyndtin, Nieuwediep. » 
Mr. A. E. baron va u Voorst to t Voorst, Zwolle. „ 

E. L. A. baron van Voo ra t t o t Voo rst, Groningen. , 
•Thr. J. A. van Krotschmar van Veen, Wijk 

eu Aalburg, Utrecht. 3Junili'0y Datum V. ti.rl;.: 
W. H. A. C. baron van Heeckeren van Keil, 

Ruurlo. SJuniliH".' 

Mr. A. baron van Heeckeren van Ke'I, Ede. „ 
G. J. K. baron van Lynden van Neder horst, 

Nederhorst den Ber^. , 

Mr. J. E. H. baron van Nagell, Barneveld „ 
Mr. G.F. R. baron van V^oorsttot Voorst, Zwolle. 
Mr. L. H. N.Bosch ridder va nRosenthal. Zutphen. IJimi UUl 
W. H. baron van Heeckeren van Wallen, 

Vrijhoeveu-Cappelle. „ 
R. C. P. H. baron van der Borch van Verwolde, 

Bathmen. „ 

W. baron van Voorst tot Voorst, Eden. „ 

F. A. J. C. baron van Voorst tot Voorst, Eldcn. „ 

C. E. A. baron van Till, Drieber^reu. ., 

Th. E. J. baron van dor Feltz, Oosterbeek. » 

JMr. C. J. baron van TuyllvanSe rooskersen, Arnhem. „ 

Mr. G. W'. baron van der Feltz, AHseu. „ 

Mr. W. F. E. baron van der F e U /. , Rotterdam. „ 

J. J. A. A. baron van i'allandt, Arnlieni. „ 

F. W. baron van der IJorch, Buiirnialsea. ., 
Jhr. J. Beelaerts van Blokland, üosterbeek. óJunili'!'' 

J. E. II. baron van Na peil, ArnhiMii. „ 

\V. F. F. baron van Verschuer, Arnhem. , 

Jhr. J. 1). van Nispen, Arnhem. , 

Jhr. G. A. van Nisp(;n, Winterswijk. , 
W. A. A. .1. baron S c h im m el p li n n i n c k van 

der Oye, Voorschoten. „ 
Mr. C. \V. J. C. baron Sweerts d (^ Land as Wy- 

b o r f^ Il , 's Graven li;i;,'f. , 

J. L. J. 1'. l)aron Öw^orts de La n das, Epe. » 
H. V. baron van der Borch tot Ver vr o ld e, • 

Koudekcrke. NAAMLIJST DEll I-EDEN VAM DE RIDDERSCHAP 
IN DE PHOVINCIE UTRECHT 
Gom missie van Jiimtuur: 
Jhr. J. M. van A8(ili van Wijck. I-'I recht. Voof.ittci: 
Jhr. J, W. A. Barchnii. n Wuyti<Mri, Amersfoort. 
Jhr. L. .\. van Loon, Doorn, 'Secrrluns-thesannev. 
(}. J. Th. hjir.in Stratfiius, Diepen v<'i'n. 
Jhr. G. W. .1. Hooft, Hnis ter Heid<', 1 Leden Juar v. toohitiiu 

Jhr. Mr. K. A. G o d i n de 15 e a u f o r t v a n M a a r s b e r g e n , 

Maarsbergen. . 1880 

Jhr. J. W. A. Barcbnian Wuytiers, Ainerstborfc. „ 

Jhr. J. M. van Asch van W i j c k , Utrccbt. „ 

Jhr. H. J. M. van Asch van VVijck, Woiideuberg. „ 

Jhr. J. van deu Bosch, Heiinekoni. „ 

Mr. H.J.H, baron van Boetzelaer van Oosterhout, 

b. Dynselbiirg. „ 

Jhr. J. H. van Asch van Wijck, Utrecht. „ 

G. J. Th. baron Straten us, Diepenveen. 1881 

Jhr. Mr. G. G. A. van Asch van Wijck, Leiden. „ 

Th. h. baron Qua r les de (^uarles, Utrecht. 188i 

Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama, 's Gravenhage. „ 

O. baron van Wassenaer, Utrecht. 1884 

Jhr. M. Y\. Rader in acber Schor er, Velp. „ 

Jhr. Mr. W. H. Hoeufft, Middelburg. 1888 

Jhr. L. J. H. van Spenglei", 's (iravenhage. „ 

Jhr. J. Hora Sicca ma vau de Harkstede, Hilversum. 1889 
Jhr. G. W. J. Hooft, Utrecht. 1890 

Dr. W. C. A. baron vanVredenbnrch,'s Gravenhage „ 
Jhr. Mr. H. W. van Asch van Wijck, 's Gravenhage. 1897 
Jhr. li. M. S c h u u r b e q u e B o e ij e, Zeist. „ 

Jhr. n. D. W. Hooft, Rotterdam. 

Jhr. Mr. F. van de Poll, Zeist. „ 

Jhr. A. E. W. Ru tge rs V au Roze n burg, Diepenveen. „ 
Jhr. L. A. van Ij o o n , Doorn. 1898 

Jhr. G. F. van Tets, Zeist. 1899 

Jhr. H. M. A. J. van Asch van Wijck, Woudenberg. 1900 
Jhr. J. H. Wttewaal van Stoet wegen, Ubbergeu. „ 
Jhr. A. A. U a 1 k o e n van L i m ui e n , Zeist. 1901 

Jhr. Mr. J. M. van Asch vau Wijok, 's Gravenhage. 1902 
Jhr. Mr. F. H. Il a d e r m a c h e r S c h o r e r v a n N i e u - 

we r kerke, Utrecht. 190» 

Jhr. Mr. H. A. M. van Aach van Wijck, Utrecht. 1904 
Jhr. Mr. H. van Asch vau Wijck, Utrecht. „ 

Jhr. Mr. J. S c h u u r b e q u e H o e ij e, Utrecht. 190i> 

Jhr. Mr. A. M. C. Schorer, Utrecht. „ 

Jhr. C. M. M. van Asch van Wijck, Utrecht. „ 

Jhr. Mr. K. B. F. F. W i 1 1 e r t van Hoogland, 's Gra- 
venhage. 1908 
Jhr. M. M. van Asch van Wijck, Utrecht. „ 
Jhr. F. J. A. C a 1 k o e n , Kde. 1901) 
Jhr. I'. A. van JO y s , do Bilt. „ 
Jhr. K. K. (i. Fa lek, 's Gravenhage. . » XVI 

Jjiar V. toolatiii 
Jhr. Mr. Th. W. C. Cal koe u, Utrecht. 1909 

Jhr. E. A. Stratenus, h. Nieuw Rande, Diepenveen. „ 

Jhr. n. van den Bosch, Leersuni. 1910 

Mr. B. J. L. baroü de Geer van Jutphaas, Utrecht. „ 

Jhr. Th. J. G. Stratenuc!, Huis ter Heide. „ 

F. J. C. baron van H ardenbroek van Animerstol, 

NijraeoreD. 1912 

Jhr. Mr. J. VV.M. Bosch vauOudAraelisweerd, Utrecht. 1913 
Jhr. J. van Wee de van Dijkveld, Zeist. „ 

Jhr. F. 1. V a n H a e f t e n , A yle-bury. ,, 

Jhr. J. H. Strick van Ii inschoten, 's Gravenhage. „ 

Jhr. T. M. van Asch vau Wijck, 's Gra veuliage. „ 

H. C baron van Tuyll van Serooskerkeu van Coel- 

horst, Hoogland. „ 

Jhr. Mr. H. M. vau Haersma de W i t h, VVeeneq. „ 

Jhr. R. H. M. van Loon, Doorn. NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE RIDDERSCHAP 

IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL 

Commissie van Bestuur 

Voorzitter : A.Z.graafvan Rechteren Limpiir g-^X echteren. 

Secretaris- Üienaurier : J. \V. J. baron de Vos van Steenwijk. 

Leden D.itnm v. todaiin 

R. F. C. baron Bentinck van Buckhorst, 

k. Schoonheteu bij Raalte. 1 Juni 1874 

O. A. baron Bentinck, 's Graven hage. „ 

A. baron van Dedeni van den Berg, den Berg, 

Dalfsen. IJunilSSO 

A. baron Sloet van Oldruitenborgh, h. Old- 

ruitenborgh te Ambt V'olleuhove. lJunilSS2 

A. Z. graaf van Rechteren Linipiirg, k. Rech- 
teren bij Dalfsen. 1 Juni 1888 
'W. R. A. C. graaf van Rechteren Linipurg, 

Arnhem, h. Sterrenberg. ^, 

W. baron van Ittèrsum, h. Welgelegen (Ambt 

Hardenberg). ' 1 Juni 18S9 

Jhr. Mr. R. A. F. Sandberg tot Fjssenburg, h. 

de Bannink bij Diepenveen. „ 

F. W. A. K. baron van K n o b e 1 s d o r f f , Rijswijk. 1 Juni IS90 
F. A. R. A. baron van Ittèrsum, Utrecht. 1 Juni 1892 

C. W. A. baron vau Haersolto van den Doorn, 

Zwollerkerspel. lJnnil895 Datiiiu V. tooliitiiig- 
Mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk, h. de 

Gelder bij Wijhe. IJuni 1895 

G. W. A, baron vanllaersolte van den Doorn, 

'3 Gravenbage. Uu ni 181)6 

Mr. A. F. L. graaf van Rechte ren Limpurg- 

A lm el o, Zwolle en k. Almelo. „ 

Jhr. O. van Suchtelen van d o Ha ar e , Drie- 
bergen. „ 
Mr. K. F. (!. H. baron Bentinck van Schoon- 

heeten, Meppel. IJ uu i 1897 

Jhr. A. H. P. C. van Suchtelen van de Haar e, 

Delden. 1 Juni 1898 

Mr. Dr. J. A. G. baron de Vos vanSteenwijk, 

Arnhem. 1 Juni 1899 

A . F. R. E. baron van Haersolte van den 

Doorn, '3 Gravenbage. „ 

R. G. A. Z. baron van HaerHolthe van Zuthem, 

Zwolle. „ 

Jhr. C. L. van Suchtelen van deHaare, 

'3 Gravenbage. „ 

Jhr. A. H. i'. K. van Suchtelen van de 

Haar e, Sloten. ' „ 

Mr. A. baron Sloet van Oldruiteuborgh, 

Vollenhove. „ 

U. W. A. baron van WesterveltSandberg, 

Nijmegen. 1 Juni 1900 

H. H. J. baron van Haersolte van den Doorn, 

Arnhem. 1 Juni 1901 

Jhr. H. A. H. S a nd be rg van Essc nburg, Hoorn. „ 

G. W. A. baron van HaersoltevandenDoorn, 

Arnhem. ^, 

Mr. A. G. W. baron Bentinck, Ünuiieu. „ 

II. i\ C. baron Bentinck, Breda. 1 Juni 1903 

O. L. baron B e n t i n (! k , 's Gravenbage. ' ' „ 

J. C. baron van EI a e r s o 1 1 e v a n H a e r s t , Arnhem . „ 

Mr. 1{. H. baron de Vos van S t <; e n w ij k, h. Diqk- 

ninge te de Wijk. 1 Juni 1904. 

S. A. graaf van R e i; h t c r e n Li m p u r g , llozendaal. „ 

J. W. J. baron do Vos van S t e e n w ij k, h. Frisia- 

stato (Zwollurkerspel). " lJunil9(t.> 

W. baron Bentinck van S c h 00 n 1> ee t e u, Olst. „ 

J'j. baron van Heerdt to t K v e rs bo rg, Haarlem. 
Mr. B. R. W. A. baron Sloot van II agens dorp, 

Amsterdam. 1 Juni 19015 — ^ 

xvin 1 

niitiim V. tni'liii, I 

M. R. baron B e n t i n c k , Wassenaar. 1 Juni 190lJ | 

J. A. baron vanHeec keren van Molecaten, | 

'sGravenbago. • IJuni 1907 \ 

E. W. baron vanHeeckerenvanMolecateu, j 

h. Molecaten. „ ] 

Mr. F. H. baron deVosvanSteenwijkgenaamd \ 

van Essen, b. Windesheim, Zwollerkerspel. lJunil9Ü>> | 

Mr. J. F. baron van Haer Holte, Zwolle. „ | 

L. A. baron van Ittersuni, Amersfoort. IJunilSOy •■ 

J. H. A. \V. graaf vanHeerdttotEversberg, \ 

Bloeniendaal. lJunil910 

J. W. baron van Haersolte van Haerst, 'sGra- J 

venhage. lJunil911 l 

J. A. G. baron de Vos van Steenwijk, Deventer. „ j 

V, A. baron Ben tin ck, 's Gravenhage. „ 

Jhr. Mr. W. B. Sa nd berg, Haarlem. „ 

Jhr. Ur. C. J. Sa nd berg, Colmschate. „ 

E. F. baron van Haersolte van Jlaerst, Nij- 
megen. ^, 

Mr. F. A. baron van Ittersum, Zwolle. lJnnil9I- 

F. A. R. A. baron van Ittersum, 's Gravenhage. „ 
J. C. baron van Haersolte tot Haerst, Beth- 

lehem (U.S. A.). 
A. F. C. baron van OmphalMulert, Breda. lJunil913 

W. C. Th. baron van Ittersum, Ambt Hardenberg. „ 

NEDERLANDSCHE ADELSVEREENIGING 

Opgericht IS April lSi)9. 

Het Bestuur is samengesteld als volgt: 

J. E. N. baron Sirtema van Grovestins, Voorzitter, 
'a Gravenhage. 

E. G. A. baron Snouckaert van Schauburg, Ondervourziitci; 
's Gravenhage. 

Mr. ^E. baron ^Mackay, Scrrcioris, 's Gravenhage. 

Dr. \V. O. baron van'Vredenburch, Penningmeester, 's Gra- 
venhage. 

Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede, Hilversum. 

Jhr. D. Itutgers van Hozen b u rg, 's(Jraver;hage. 

Jhr. Mr. A. Th. Schade van VV us t r u m , 's Uertogeuboscli- 

G. C. baron van Asbcok, 's (iravcnhage. 
J. S. B. A. barones van Ittersum, 'a Gravenhage. GRAAFLAND 

Protestant en Katholiek. — llotterdara. — De geregelde 
stamreeks van dit geslacht, dat zijnon naani zouontleenen 
aan het Graveland of Ammers-Graveland in den Alblasser- 
waard, -vangt aan met Corn e Hb Cr ra velan t of Gr aeff- 
1 a n t , die in 1578 huwde met Anna Verburgh Jansdr. 
Bij K. B. d.d. 16 Sept. 1815, L'^ VV werd Mr. Joan G raaf- 
land verheven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 13 Nov. 1835, 
n» 11 werd Gilles Graafland verheven in den Ned. Adel. 
Bij K. B. d.d. 19 Juli 1895, n'^ 49 werden Mr. Ferdinand 
en Mr. Cornelia Hendrik Theodorus Adrianua 
Hooft Graafland verheven in den Ned. Adel; bij K. B. 
d.d. 9 Feb. 1909, n" 21 werden Joan en Cornelis 
Hendrik Hooft Graafland en bij K. B. d.d. 13 April 
1909, no 51 werd Henriette JacobaHooftGraafland 
verheven in den Ned. Adel. /=^i^ Waipen ;Jhr. Mr.JohanGraafland voerde : 
In goud drie lage en breedo zwarte raols- 
boopen, 2 en 1. Helm met zwart gouden wrong 
en goud zwarte dekkleeden. In plaats van 
het gewone medaillon hangt aan den hals 
van den helm een ruitvormige robijn, gevat 
in goud. Helmteeken : een liggende zwarte mol. i^ «^ Jhr. Mr. Gillis Graafland voerde: In 
goud drie zwarte molshoopen als spitse bergjes, 
2 en 1 ; uit den ondersten komt aan de rechter- 
zijde een zwarte mol te voorschijn. Hulra en 
robijn als het voorgaande. Helmteeken: een 
uitkomende zwarte mol. 2 GEAAFLAND 
De takken Hooft Graafland voeren 
Gevierendeeld: I en IV in goud drie zwarte 
molöhoopen 2 en 1 ; uit den onderste komt 
aan de rechterzijde een zwarte mol te voor- 
schijn (Graafland); II en IlI in rood een 
in profil gesteld manshoofd, gekroond met 
een groenen lauwerkrans, het achterhoofd 
van goud, en van den krans afdalende een 
blauw gestrikte sluier met twee afhangende slippen (Hooft). 
Twee helmen, de eerste met zwart gouden wrong en goud 
zwarte dekkleeden; de tweede met rood zilveren wrong en 
zilver roode dekkleeden. Helmteeken: 1° een uitkomende zwarte 
mol, 2° het hoofd van kwartier II. 
Stamreeks 

I. Cornelis Gravelant, tr. Rotterdam 2 Deo. 1578 Anna 
Verburgh Jansdr. 

II. Cornelis Cornelis zn. Gravelant of Gr a ef flan t, 
geb. Eotterdam 6 Sept. 1580, eerst kistenmaker te llotterdaiii 
daarna ijzer-koopman te Amsterdam, f Alkmaar 20 Oct. 1643, 
tr. als wedr. van Sara vanTricht2'' Amsterdam 2S Aug. 
1616 Breghje van Hoorn, geb. aldaar 22 Jan. 1592, f Am- 
sterdam 15 Sept. 1645, dr. van Jan en Mar ij Egbertsdr. 
Vinck en wede. Pieter Out. 

III. Cornelis Graafland, geb. Arasterdam 19 Sept. 1G19, 
bewindh. ü. I. Conip., kap. burgerij, schepen en raad te Am- 
sterdam, f Amsterdam 25 Oct. 1677, tr. als wedr. van Grietje 
Clopper, 2o aldaar 7 April 1648 Clara van de Venne, 
geb. Amsterdam 30 Juni 1626, f aldaar 3 Juni 1674, dr. van 
Pieter en Catharina Cloeck. 

IV. Mr. Joan Graafland, geb. Amsterdam 24 Nov. 1652, 
sehepeu en burgem. aldaar, kap. burgerij, f Amsterdam 1'3 Maart 
1706, tr. aldaar 10 Juni 1681 Jacoba Valckenier, geb. 
Arasterdam 26 Maart 1659, f aldaar 31 Dcc. 1733, dr. van Mr. 
Gillis en Jaooba llanst. 

Uit dit huwelijk 8 1:. o. a. : ' 

1. Pieter, volgt V. 

2. Joan, volgt V bis. 

V. Mr. Pieter Graafland, geb. Amsterdam 20 Feb. 1695, \ 

• i GRAAFLAND ö 

raadsheer in het hof van Holland, Zeeland en Westfrlesland, 
f 'sGravenhage 14 Jan. ITGO, tr. Amsterdam 26 Aug. 1726 Sara 
Maria van ilemert, geb. aldaar 9 Maart 17U2, f 'sGraven- 
hage 13 Juni 1734, dr. van Gillis en CatrinaJacoba 
Bernard. 

Uit dit huwelijk: 

1. Gillis, volgt VI. 

2. Joao, volgt VI bis. 

VI. Mr. Gillis Graaf land, geb. 'sGravenhage 25 April 
1730, raadsheer in den Iloogen llaad in Holland enz. 1763—1781, 
t 'sGravenhage 10 Maart 1796, tr. Amsterdam 30 Juli 1754 
Johanna Geertruida van Barneveld, geb. 'sGraven- 
hage 25 Mei 1734, f aldaar, begr. 27 Dec. 1805, dr. van Mr. 
Johan en Elisabeth Steenis. 

VII. Mr. Pieter Graafland, geb. 's Ciravenhago 7 Feb. 
1759, secretaris van het hof van Holland, f 's Gravenhage 7 i'eb. 
1835, tr. aldaar 29 April 1792 Martina van Nievelt, geb. 
aldaar 1 Aug. 1756, f Amsterdam 10 Oct. 1807, dr. van Mar- 
tinus en Sara de Bij e. 

VIII. Jhr. Gillis Graafland, geb. 'sGravenhage 7 Juli 
1798, lid raad aldaar, + 'sGravenhage 13 Nov. 1854, tr. aldaar 
27 Oct. 1819 Sara Rolina Pols, geb. Nunspeet 2 Aug. 1798, 
t 'sGravenhage 24 Sept. 1854, dr. van Jan en Catharina 
Alida van Holthe. 

VI bis. Jhr. Mr. Joan Graafland, geb. 's Gravenhage 15 
Juni 1733, commissaris, schepen, raad te Amsterdam, commis- 
saris der Staten Generaal, extraordiuaris ambassadeur en gevol- 
machtigd minister van den Koning van Groot-Brittannië te 
's Gravenhnge, bewindh. O. en W. I. comp., f Amsterdam 
17 Jan. 1821, tr. 1» 's Gravenhage 21 Feb. 1758 Martha Hen- 
rietto Buteux, geb. aldaar 14 Oct. 1736, f Amsterdam 
27 Aug. 1799, dr. van Dr. Pieter eu Agnes Maria van 
Sandick; tr. 2" 's Graveland 5 Oct. ISÜÜ Laurontia Olara 
Klisabeth van Haeften, geb. Utrecht 3 Jan. 1747, f Am- 
sterdam 24 Oct. 1819, wedo Mr. Al bert Fabricius eu Mr. 
Pieter Cornelia ilasselaer en dr. van Mr. Jolian en 
Adriana Aletta Storm van 'sGravesande. 

Vit het eerste huwelijk o. a. : 

1. Joan, volgt VII. 4 GRAAFLAND 

2. Jkvr. Agnea Johanna Henriet te G raafl and, geb. 
Amsterdam 7 Maart 17G6, f 'sGravenhage 31 Juli 1830, tr. 
Amsterdam 10 Sept. 17S6 Jhr. Mr. Willem Gerrit van de 
Poll, geb. Amsterdam 25 Nov. 1763, president wetgevend 
lichaam in 1807, extraordinaris staatsraad in 1810, lid 2'-" kamer 
en !< kamer, f 's Gravenhage 19 Dec. 1836, zn. van Mr. Jan 
en Anna Maria Dedel. 

3. Jacob Rij n brand, volgt VII bis. 

4. Jhr. Carel Anne Graafland, geb. Amsterdam 30 Dec. 
1770, commissaris aldaar, f Leidschendam 21 Jan. 1830. 

VIL Jhr. Mr. Joan Graafland, geb. 's Gravenhage 8 Mei 
1763, raadsheer in het hof van Holland, lid van het amortisatie- 
syndicaat, t Amsterdam 31 Mei 1827, tr. 1" Breukelea 6 Aug. 
1786 Wilhelmiua Gatharina Petronella Reynst, geb. 
Tegal 25 April 1767, f Amsterdam 18 Dec. 1802, dr. van 
Isaack en \Vilhelmina Maria van M ij 1 e u d o n c k ; tr. 2' 
üverveen 6 Mei 1805 Johanna Clara van de Poll, geb. 
Amsterdam 15 Feb. 1769, f Baarn 22 Juli 1818, dr. van Mr. 
Jan en Anna Maria Dedel. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jean Henri, volgt VIII. 

2. Isaiio Pierre, volgt VIII bis. 

3. Jkvr. Agnes Wil heimina Sara Graafland, geb. 
's Gravenhage 23 Dec. 1791, f Brussel 9 Juni 1865, tr. aldaar 
6 Mei 1835 Joseph Antoine Marie De Stoop, geb. Brugge 
6 April 1771 , eerste advocaat-gen. , f Brussel 10 Maart 1849, zn. van 
Jean Jacques en Anne Thcröse Lutgarde Willem s. 

4. Jkvr. Sa ra Maria G raaf land, geb. 's Gravenhage 3 Sept. 
1795, t Arnhem 22 Maart 186-1, tr. Amsterdam 16 JS'ov. 1836 
Samuel Dirk Wijckerheld Bisdom, geb. 'sGravenhage 
23 Aug. 1786, zoutziedor, f Arnhem 1 Dec. 1871 , zn. van Dirk 
Budolf en Digna Wendelina Meyners en wedr. van 
Maria üoaterwijk Bruyn. 

5. Charles Gilles Guillaume, volgt VIII ter. 

6. Jhr. Guillaume Górard Graafland, geb. Amsterdam 
22 Mei 1800, f 'sGravenhage 9 April 1826. 

Uit het tweede Jiuwclijlc: 

7. Jkvr. Magdalena Johanna G raafl and, geb. Amster- 
dam 2 April 1807, f aldaar 16 Deo. 1876. ] GRAAFLAND & 

8. Jkvr. C.itharina Anna Maria Graafland, geb. Am- 
sterdam 7 Mei 1809, f Arnhem 20 Juni 1830. 

9. Archibald, volgt VIII quater. 

VIII. Jhr. Jean Ilenri Graafland, geb. 's Gravenhage 
14 Sept. 1787, f Ereda 1 Nov. 1823, tr. Amsterdam 2G Nov. 1809 
Agatha Agnes de3 llussisohen rijksbarones de Smeth, geb. 
aldaar 17 Juni 1788, f Utrecht 2"» Feb. 1834, dr. van des llus- 
Bischen rijksbaron Mr. Pieter en Sara Maria Graafland. 

Uit dit huwelijk: 

Jhr. Joan Hendrik Graafland, geb. Amsterdam 14 Aug. 
1810, 2e luit. ia 't reg. des Tombe, f Nice 3 Juli 184ü. 

VIII bis. Jhr. Mr. Isailc Pierre Graafland, geb. 's Gra- 
venhage 26 Juni 1789, raadsheer hooggerechtshof in Suriname, 
t Paramaribo 23 Jan. 1825, tr. Baaru 3 Feb. 181G Suzan na 
de Roth, geb. aldaar 28 Feb. 1789, f Paramaribo 14 Nov. 
1822, dr. van JaoobAnthonie en Adriana Hasselaar. 

Uit dit huwelijk: 

1. Joan, volgt IX. 

2. Jkvr. Adriana Graafland, geb. Paramaribo 1 Sept. 
1818, + Amsterdam 21 Sept. 1887. 

3. Jhr. Karel Graafland, geb. Paramaribo 5 Dec. 1820, 
Beer. van Semarang, f Ernielo 14 Aug. 1871. 

IX. Jhr. Mr. J o a n Graafland, geb. Paramaribo 23 Nov. 1816, 
raadsheer hooggerechtshof van Ned. Indie, + a. b. fregat Antje 
13 Nov. 1869, tr. Semarang 4 Juni 1850 Anna Engeltina 
Florieza van Bronck horst, geb. aldaar 4 Juni 1832, 
t Ngasina (Soerakarta) 26 Juni 1876 , dr. van C h e r r i W ij n a n d 
en Anna C a t h a r i n a W ij u s o h e n k. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Isaac Pierre Constant Graafland, geb. Semarang 
27 Feb. 1851, oud ambtr. Staatsspoor in Ned. Indië, letter- 
kundige, tr. bij volmacht Sidho-Ardjo— Utrecht 18 Juni 1896 
C'hristinaHenrietto do Graaf, geb. Utrecht 15 Aug. 
1859, dr. van Isaüc Johannes en Johanna Peternella 
de Waal. ['s (iravenhage]. 

2. Jkvr. Anna Catharina Adriana Sara Maria 
Graafland, geb. Weltevreden 25 Juli 1852, tr. Maastricht 
19 April 1870 Jacobus Adrianus Christianus Uuber- 
tus van Moll, geb. Weert 31 Aug. 1843, kap. inf., f Laag 6 GRAAFLAXD 

Soeren 26 April 1839, zn. van Daniel Hnbertus-en Chri 

tina Franciaca Gertrudia Heuvelmans. [Nijmegen]. J 

3. Jhr. Gilles "Jan Willem Cornelis Herraanus ] 
Graafland, geb. Batavia 11 Febr. 1854, gep. luit. kol. int'. -\ 
N.I.L,, ridder M.W. O., tr. lo Batavia 4 Nov. 18S2 Josine j 
Wilhelmine Koek, geb. aldaar 23 April 18G0, dr. van ■ 
Willem en Augusta Sophie Amalio Meyer. (Dit ] 
huwelijk werd door echtscheiding ontbonden); tr. "1" Hilversum 

8 Maart 11)00 Bertha Ent hoven, geb. Amsterdam 8 Mei 
1863, dr. van Lewis en Rachel Mendes [Villa Gilbertha , 
te Haarlem]. \ 

4. Jkvr. Susanna MagdalenaGraafland, geb. Mr. Cor- 
nelis 6 Mei 1865, f 's Gravenhage 4 Jan. 1876, tr. Batavia 9 Jan. 
1874 Herman lludolf Kleyn, geb. Batavia 12 Aug. 18-18. 
zn. van Johannes lludolphua en Sophia Wil hel mina 
Carolina Johanna Frauwke Ie Congé. [Hilversum]. 

5. Jkvr. Georgine Christine Henriette Graafland, 
geb. Batavia 20 Nov. 1856, f Semarang 9 Mei 1874. 

6. Jhr. Archibald Willem Johan Graafland, geb. 
Batavia 21 Jan. 1859, chef firma Waller en Plate, tr. aldaar 
5 Mei 1881 Sophia Elizabeth Johanna van Spa 11, geb. 
Batavia 18 Juli 1862, dr. van Willem Eduard en Johanna 
ElisabethJoosten. [Amsterdam]. 

7. Jkvr. Anna Charlotte Graaf land, geb. Batavia 16 Nov. 
1860, oud-direcirice Oranje Nassauoord, tr. Solo 15 Oct. 1877 
Alexander Adrianiis Jaoobus Nagel, geb. Kebaleu 
18 Sept. 1849, f Magalang 23 Dec. 1902, zn. van F red er ik 
en Suzanua Antoinetta llemeeus. (Dit huwelijk werd 
22 Maart 1900 door echtscheiding ontbonden). [Djombang]. 

VIII ter. Jhr. Charles Gilles Guillaume Graafland, 
geb. Amsterdam 27 April 1798, f aldaar 28 Maart 1873, tr. 
Amsterdam 29 Jan. 1830 Johanna Theodora Constantia 
van Hoorn, geb. aldaar 1 Nov. 1798, f Amsterdam 27 Mei 
1853, dr. van Pieter Theodoor en Brigitta Theodora 
Constantia Fanoras Clifford. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Johan Karol Graafland, geb. Amsterdam 3 Dec. 
1831, t aldaar 8 Nov. 1832. 

2. Joan Karel, volgt IX. GRAAFLAND * 

3. Jhr. Theodore Constant ij n Graafland, geb Amster- 
dam 13 Febr. 1836, f aldaar 16 Dec. 1836. 

IX. Jhr. Joan Kar el Graafland, gcb. Amsterdam 30 Sept. 
1834 + aldaar 5 Sept. 1872, tr. Amsterdam 14 Aug. 1860 
Maria Timmerman, geb. aldaar 24 Juli 1841, f Scheven- 
ingen 27 Juni 1910, dr. van Franciscus Arnoldus en 
Madzy Cornelissen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Johanna Maria Graafland, geb. Amsterdam 

5 Mei 1861, tr. aldaar 21 Juli 1887 Dr. Frederik Hendrik 
Gijsbertus van Iterson, geb. Arnhem 8 Aug. 1843, zn. 
■van Frederik Gijsbertus 6n Aaltje Bosch. [Gouda]. 

2. Charles Marie, volgt X. 

3. Jkvr. Marie Madeleine Graafland, geb. Amsterdam 
1 Maart 1868, f aldaar 15 Juli 1883. 

X. Jhr. Charles Marie Graafland, geb. Amsterdam 22 
Maart 1864, administrateur onderneming Karang Dinojo, tr. 
Malang 9 Feb. 1895 Caroline Louise Holz, geb. Wahaai 

6 Nov. 1875, dr. van Heinrich Friedrich en Esther 
Helena Nijgh. [Paree]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Joan Nino Karel Graafland, geb. Malang 
24 Sept. 1896. 

2. Jkvr. Beata Graafland, geb. Malang 3 Nov. 1904. 

3. Jhr. Frido Graafland, geb. Malang 1 Sept. 1906. 

4. Jkvr. Eleonore Graafland, geb. Taree 25 Jan. 1909. 
VlIIquater. Jhr. Archibald Gr aa f 1 and , geb. Amsterdam 

9 Maart 1811, Ie luit. inf., f Maastricht 13 Jan. 1877, tr. aldaar 
4 Dec. 1849 Maria Francisca Cecilia Hubertina 
Albert, geb. Maastricht 2 Aug. 1818, f aldaar 17 Oct. 1S75, 
dr. van Nicolaas Christophorus Leonardus en Maria 
Soph ia Coeuara. 

Uit dit hmvclijk: (deze tak is Katholiek). 

1. Joan Leo Magdaleuus, volgt IX. 

2. Albert Charles Archibald, volgt IX bis. 

IX. Jhr. Joan Leo Magdalenua Graafland, geb. 
Maastricht 26 Oct. 1850 , tr. aldaar 30 Oct. 1873 FrauciscaSu- 
sanna Geertruida Mols, geb. Heerlen 11 Nov. 1851, dr. van 
Dr.PioterLambertenMariaSusannaGillig. [Berlicuni]. 8 GKAAFLANÜ 

Uit dit hvAvelijk : 

1. Joan Archibald ï'rnnoois Joseph, volgt X. 

2. Robert Archibald Antonius Joan, volgt Xbis. 

3. Jkvr. Albertina Suaanna Franroise Clemence 
Graafiand, geb. Maastricht 13 April 1877, tr. Berlicum 
28 April 1910 Aloisius Antonius Henriua Maria 
Bogaerts, geb. 's Ilertogenboach 5 Sept. 1878, kunstschilder, 
zn. van Henricus Adrianus en Catharina Wilhel- 
mina Maria Lutkie. [Boxtel]. 

4. Jhr. PranpoisJosephJean Archibald Graafl and, 
geb. Maastricht 1 Maart 1879, 1" luit. inf. [Amsterdam]. 

5. Jkvr. Jeanne Josephino Susanna Maria Graaf- 
iand, geb. Maastricht 28 Juni 1880, tr. Berlicum 20 Juni 1912 
Henri Bolten, geb. 's Gravenhage 28 Juni 18S3, arts, zn. 
van Daniel Martinus Hendrikus en Adriana F rede- 
rioa Otten. ['s Gravenhage]. 

6. Jkvr. Leonie Susanna Carolina Maria Graat - 
land, geb. Maastricht 21 Nov. 1S81, tr. Berlicum 14 Sept. 1909 
JosefErnest Jooston, geb. Maastricht 4 Dec. 1879, opera- 
zanger, zn. van Matthijs Jacob en Anna M echt il dis 
Wolters. [Antwerpen]. 

7. Jhr, Antoine Joseph Pierre Graafiand, geb. 
Maastricht 13 April 1885 , architect. [Berlicum]. 

8. Jhr. Leon Marie Ilubert Octavus G raafland, geb. 
Maastricht 8 Juni 1890, chemicus. [Berlicum]. 

X. Jhr. Joan Archibald Franrois Joseph Graaf- 
iand , geb. Maastricht 2 Juli 1874, architect, tr. 1" Amsterdam 
1 Dec. 1902 Laure Constance Antoinette Calot, geb. 
Brussel 10 Feb. 1880, dr. van Henri en Franroise Antoi- 
nette Laure Martin; dit huwelijk werd door echtscheiding 
ontbonden te 's Gravenhage 2C, Oct. 1909; tr. 2" 's Gravenhage 
18 Maart 1910 A 1 b e r d i n a W i 1 h e I m i n a E 1 z i n a Zomer- 
Bohoe, geb. aldaar 18 Sept. IKSS, dr. van Thomas Frank 
en Mientje Jurgcns. [Haarlem]. 

Uit hot tweede huwelijk: 

1. Jhr. Joan L e o T h o m a s F r a n k G r a a f 1 a n d , geb. Haar- 
lem 23 Dec. 1911. 

2. Jkvr. "WilhelminaSuzannaGraafland, geb. Haarlem 

9 Ji'ni 1913. GRAAFLAND i) 

X bis. Jhr. Robert Archibald AntoniueJoanGraaf- 
land, geb. Maastricht 26 Nov. 1875, kunstschilder, leeraar 
teekeninstituut, tr. Heer "(Lirab.) 19 Aug. 190:5 M ar ia Hu ber- 
tina Leopoldina Isabella Duquesne, geb. aldaar 5 Feb. 
1881 , dr. Tah Til man Joaeph en Maria JohannaLouisa 
Hubertina Diedsricha. [Sfc. Pieter bij Maastricht]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Susanna Johanna M.aria Josephina Graaf- 
land, geb. Heer 29 Dec. 1903. 

2. Jhr. Charlea Léon Graafland, geb. Amby 27 Jan. 1906. 
IXbis. Jhr. Albert C ha rlea Ar c4^ i bald G raaf 1 an d, 

geb. Maastricht 28 Maart 1860, induatrieel, tr. aldaar 6 Oct. 
1887 Maria Anna Josephina Hubertina Kerkhofs, 
geb. Veldwezelt (Belgiach Limburg) 1 Sept. 1866, dr. van 
Nicolaas en Hubertina Moors. [Maastricht], 
Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Johannes Antoniua Ignatiua Hubertus 
Graafland, geb. Maastricht 9 Mei 1SS9. 

2. Jhr. Paulus Aloiaius Antonius Hubertus Graaf- 
land, geb. Maastricht 21 Juni 1890. 

3. Jkvr. Anna Maria Antouia Hubertina Alber- 
tina Graafland, geb. Maastricht 16 Juni 1891, f aldaar 
3 Aug. 1891. 

4. Jkvr. Sophia Maria Anna Antonia Hubertina 
Graafland, geb. Maastricht 18 Nov. 1892. 

5. Jkvr. Francisca Maria Anna Hubertina Antonia 
Graafland, geb. Maastricht 30 Juli 1894. 

6. Jkvr. Leonie Hubertine Antoinette Maria Jose- 
phine Graafland, geb. Maastricht 13 April 1896. 

7. Jkvr. MariaJoaephinaHubertinaAnnaTlieresia 
Graafland, geb. Maastricht 19 Maart 1S98. 

8. Jkvr. Suzanna JNIaria AnnaHubertinaJosophina 
Antonia Graafland, geb. Maastricht 7 üct. 1901, f aldaar 
13 Nov. 1903. 

VII bis. Mr. Jacob llijubrand Graafland, geb. Amster- 
dam 3 Maart 1767, f Burg.steinfurt 24 Jan. 1M06, tr. aldaar 
12 Sept. 1800 Carolina Stort z, geb. liiirgsteinfurt 31 Maart 
1766, f Apeldoorn 15 Feb. 1819, dr. van l'riedrich Uein- 
rich en Carolina Ernestina Vülkera. 10 GBAAFLAND 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Erneatina Carolina Jacob a Graa flan d, geb. 
Bargsteinfurfc 12 MeL 1801, f Apeldoorn 29Nov. 18S0, tr. Burj?- 
steinfurt 8 April 1823 Mar in us ïimm er man, geb. üarneveld 
3 Mei 1787, ontv. registratie en donaeinen te Apeldoorn, t aldaar 
30 Oct. 1851, za. van Johannesen Margaretba Romein. 

2. Jhr. Johan Jacob Ludwig Graafland, geb. Burg- 
Steinfurt 9 Juli 1803, f Kampen 7 Juni lSb3, tr. Veere 31 Jan. 
1833 Jacquelina Francina Colthoff, geb. 's Gravenhage 
10 Sept. 1794, t Arnhem 17 Dec. 1867, dr. van George 
Leonard en Anna Margaretba Kr af ft en gescheiden 
echtgenoote van Gerbrand Sanderson. 

Vbis. Mr. Joan Graaf lan d, heer van Schotervlieland , geb. 
Amsterdam 10 Dec. 1697, schepen, raad en burgem. aldaar, 
ontv. generaal der admiraliteit te Amsterdam, f aldaar 20 Mei 
1767, tr. Amsterdam 30 üct. 1731 Catharina van Aferen, 
geb. aldaar 22 Maart 1712, f Amsterdam 20 Nov. 1770, dr. van 
Wolfert en Anna Maria Balde. 

VI. Mr. Joan Graafland, heer van Schotervlieland, geb. 
Amsterdam 19 Deo. 1736, ontv.-generaal admiraliteit aldaar, 
t h. Wereateyn te Mijnden 11 Juli 1799, tr. Amsterdam 26 Mei 1761 
H ester Hooft, geb. aldaar 24 Jan. 1740, f Amsterdam 25 Dec. 
1791, dr. van Henrik en Susanna Adriana Hasselaer. 

Uit dit huwelijk o.a.: 

1. Henrik, volgt VIL 

2. Pieter Cornelis Graafland, tr. 1793 Elisabeth 
Henrietto Abbema, waaruit een uiet-adellijke tak. 

3. Mr. Gerrit Graafland, tr. Digna Adriana van 
de Spiegel, waaruit een niet-adellijke tak. 

VII. Henrik Hooft Graafl and, heer van Schotervlieland, 
geb. Amsterdam 27 Maart 1761, schout en burgem. te Ysselstein, 
lid prov. staten van Utrecht, f Y.sselstein 14 April 1828, tr. 
Amsterdam 9 Aug. 1787 Marie Jeanne von 1) en ek e n, geb. 
Bremen 23 Jan. 1761, f Ysselstein 9 Dec. 1818, dr. van 
Burchard en Jeanne 1'Jsther du Peyrou. 

Uit dit huwelijk S k. o. a. : 

1. Ferdinand Folef, volgt VIII. 

2. Jacob Petrus, volgt VIII bis. r r GRAAFLAND 11 

VIII. Mr. Ferdinand Folef Hooft Graafland, geb. 
Ysselstein 22 Jan. 1797, subst. -officier van justitie, f Breda 
2 Oct. 1829, tr. Utaecht 13 Oct. 182i G er t r ude Frédéri que 
Joslne nasselaer, geb. Amsterdam 15 Nov. 1880, f Wijk 
bij Duurstede 29 Mei 1874, dr. van Pierre Alexandre en 
Anna Margaretha Lijnslager. 

IX. Mr. Hendrik Hooft Graafland, heer van Scboter- 
vlieland, geb. Breda 12 Jan. 1826, gemeente-on tvanger, f Utrecht 
10 Oct. 186Ö, tr. Utrecht 13 Sept. ISÜÜ Jacoba Petronella 
Hooft Graafland, geb. Naarden 28 Dcc. 1834, f Utrecht 
14 April 1911, dr. van Jacob Petrus eu Jkvr. Henriette 
AntoinettevanEys. 

Uit dit hvivelijk o.a.: 

1. Jkvr. Henriette Jacoba Hooft Graafland, geb. 
Utrecht 29 Nov. 1862. [Utrecht]. 

2. Jhr. Joan Hooft Graafland, geb. Utrecht 20 April 
1864, directeur Westlandsche hypotheekbank, tr. Utrecht 
21 April 1899 Jkvr. Wilhelmina Carolina Louisa van 
Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. aldaar 
18 Juli ISGO, dr. van Jhr. Mr. Anthony Adriaan en Jkvr. 
Louisa Anna Alexaudrina Kam. [h. Nljenburg te 
Wassenaar]. 

3. Cornelis Henrik, volgt X. 

X. Jhr. Cornelis Hendrik Hooft Graafland, geb. 
Utrecht 13 Feb. 1867, directeur inbraakverzekering Hermandad, 
tr. Utrecht 4 tóept. 1906 Suzette Marie Gerlings, geb. 
aldaar 30 Jan. 1883, dr. van Mr. Cornelis en Geertruida 
Adriana Hasselman. [Utrecht]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Henrick Jacob Petrus Hooft Graafland, 
geb. Utrecht 24 Juni 1907. 

2. Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, geb. 
Utrecht 30 Juli 1910. 

VlIIbis. Jacob Petrus Hooft Graafland, geb. Yssel- 
Btein 13 Deo. 1798, majoor art., f Utrecht 11 Maart il859, 
tr. Arasterdam 17 Juui 1831 Jkvr. Henriette Antoi- 
nette van Eys, geb. aldaar 3 Jan. 1802, f Utrecht 7 Juni 
1879, dr. van Jhr. Paulua Andrieseu Coruolia Hen- 
rietta Dorothea Adriaua ürtt van Nijenrode. 12 GKAAFLAND 

Uit dit liuwcUj'k : 

1. Ferdinand, volgt; IX. 

2. Cornelis Hendrik Theodorus Adrianus, vol^t 
IX bis. 

IX. Jhr. Mr. Ferdinand Hooft Graafland, geb. 
Goricchem 11 Juli 1836, f Arasterdam 6 Mei 1901, tr. aldaar 
21 Aug. 1862 Jkvr. Anna Hillegonda Dedel, geb. Amster- 
dam 8 Juli 1833, dr. van Jhr. Mr. Cornelis en Elisabeth 
Willink, [h. Eoekenstein onder 's Graveland en Amsterdam]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacob Petrus, volgt X. 

2. Jhr. Cornelis Hooft Graafland, geb. Arasterdam 29Nov. 
1864, kap. luit. t. zee Ie kl., oud-adjudaut van Z.K.H. PrÏDS Hendrik 
der Nederlanden, adj. van H. M. de Koningin, ['s Gravenhnge]. 

3. Joan Ferdinand, volgt X bis. 

4. Jkvr. Elisabeth Hooft Graafland, geb. Amsterdam 
19 Juli 1872 , tr. aldaar 5 Juli 1900 Jhr. HenriLouisQuarles 
van Ufford, geb. Klaten 22 Nov. 1SG7, oud-luit. t. zee Ie kl., pro- 
curatiehouder der Maatschappij Sabang , zn. van Jhr. Hendrik 
en Anne MadeleineScheltema. [Amsterdam]. 

5. Pieter Hendrik, volgt X ter. 

X. Jhr. Mr. Dr. Jacob Petrus Hooft Graafland, geb. 
Amsterdam 10 Aug. 1863, oud-burgem. van 'e Graveland, school- 
opziener in het arrondiasenicat Zutphen, tr. 's Gravenhage 
14 Aug. 1890 Jkvr. Isabelle Sophie van Eappard, geb. 
Zutphen 21 Aug. 1S69, dr. van ridder Mr. Jan Carel Jacob 
enMarguériteJeannetteCaroline barones Snouckaert 
van Schau burg. [h. 't Velde onder Warnsveld]. 

Uit dit huivdijk: 

1. Jhr. Willem Carel Hooft Graafland, geb. Amster- 
dam 14 Aug. 1891, jur. cand. [Leiden]. 

2. Jkvr. Marguérite Jeannette Caroline Hooft 
Graafland, geb. 's Graveland 23 Oct. 1894. 

X bis. Jhr. Mr. Joan Ferdinand H o o f t G r a a f 1 a u d , geb. 
Amsterdam 17 April 1867, secr. van curatoren der Utrechtscho 
hoogeschool, tr. Utrecht 31 Maart 1892 Benudina Maria 
van Hengst, geb. aldaar 14 Deo. 1SG7, dr. van Mr. Cy priaa n 
Gerard Carel en Sophia Machtelina van Naamen. 
[Utrecht]. GEAATLAND 13 

Uit dit huivelijlc: 

1. Jkvr. Anna HiUegonda Hooft Graafland, geb. 
Utrecht 9 Jan. 1893. 

2. Jhr. Ferdinand Hooft G ra a f 1 an d, geb. Utrecht 
21 Juni 1S94. 

3. Jkvr. Cyprieune Gerardine Caroline Hooft 
Graafland, geb. Utrecht 19 Juli 1S97. 

Xter. Jhr. Mr. Pieter Hendrik Hooft Graaflan d, geb. 
Amsterdam 5 April 1881, tr. Jutphaas IS Juli 1907 ï>nestine 
Sophie Louise barones van Hardenbroek, geb. k. Rijn- 
huizen aldaar 2 Mei 1885, dr. van baron G ijs her t Carel 
Dn co en Jkvr. Ada Mathilde de Geer. [Utrecht]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Ferdinand FolefHooft Graafland, geb. Utrecht 
14 Juli 1908. 

2. Jhr. Gijsbert Carel Du co Hooft Graafland, geb. 
Utrecht 3 üct. 1909. 

IX bis. Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Theodorus Adria- 
nus Hooft Graafland, geb. Gorinchem 14 Mei 1833, oud- 
burgem. van Jutphaas, wethr. te Rijswijk, f h. Drievliet aldaar 
4 April 1902, tr. 1" Haarlem 15 Aiig. 1867 FranconaDiede- 
rica Albertina Koenen, geb. Amsterdam 1 Jan. 1840, 
+ Jutphaas 29 üct. 1872, dr. van Mr. Hendrik Jacob en 
Dionysia Catharina van Halteren; tr. 2° Rijswijk (Z. H.) 
12 Juli 1877 Dionysia CatharinaHendrikaJacobavan 
Halteren, geb. aldaar 18 Juni 1844 , dr. van Mr. Jacob Jan 
en Maria Zonder wij k. [h. Drievliet onder Rijswijk (Z.H.)]. 

üit het eerste huwelijk : 

1. Jkvr. Henriette Antoinette Jacoba Hooft Graaf- 
land, geb. Haarlem 23 Mei 1868. [Ermelo]. 

2. Jhr. Hendrik Jacob Hoo ft Graaflan d, geb. Jutphaas 
11 Jan. 1871, jur. cand. te Utrecht, f h. Drievliet 9Aprill900. 

Uit het tweede hincclijk: 

3. Jkvr. Johanna Jacoba Maria Cornelia Agatha 
Hooft Graafland, geb. Jutphaas 28 Mei 1882, tr. Rijswijk 
(Z. H.) 23 Juni 1904 Jhr. Joh au Willem van Vreden- 
burch, geb. 'sGraveuhago 25 Feb. 1877, zn. van Jhr. Joh an 
Frederik en Anna Heurietta Elisabeth Volcker. 
[h. Overvoorde onder Rijswijk en 's Gravenhage]. 14 DE GRAEFF 

Protestant. — Amsterdam. — De geregelde stamreeks 
vangt aan met Pieter Graeff, wiens zoon JanGraeff 
in 1543 schepen van Amsterdam was. Diens achterkleiuzoon 
Mr. Andries de Graeff werd met zijnen zoon Mr. Cor- 
nelis de Graeff bij diploma van Keizer Leopold I d.d. 
19 Juli 1677 verheven tot Kidder des II. 11. Rijks. Hun tak 
is uitgestorven. Eij K. B. d.d. 10 Maart 1885 n» 12 werd 
Dirk de Gr aeff i'er^eve?i in den Ned. Adel. il 


^ 

W' 


fee 


laJ Wa;pen: Gevierendeeld: 1 en 4 in rood een 
rechtop geplaatste zilveren spade; 2 en 3 in 
blauw een roodgebekte en gepoote zilveren 
zwaan. Blauwgevoerde gekroonde helm, met 
zilver-roode dekkleeden. Helmteeken: de 
zilveren spade uit de kroon oprijzende, het 
ijzer getopt met drie natuurlijke pauwe- 
veeren. Schildhouders: twee roodgebekte en 
gepoote zilveren zwanen met geopende en nederwaartsche 
vlucht, de bek geopend. Wapenspreuk: „Mora sceptra ligoni- 
bus aequat. 

Stamreeks 

I. Pieter Graeff, tr. Griete Pietersdr. Berents. 

II. Jan Pieterzn. Graeff, lakenkooper te Amsterdam, 
raad 1542, schepen 1543, +1553, tr. S tij ntj e Br asem au, 
+ Nov. 1557, dr. van Jan en Jaepge Verwer. 

III. Dirck Janzn. Graeff, geb. Amsterdam 1529, ijzer- 
kooper, raad 1578 — 1589, burgemeester 1578, + Amsterdam 
25 Juli 15S9, tr. 1° aldaar 13 Juni 1557 Agnietvan Neck, 
+ Emden 27 Sept. 157G, dr. van P ie ter en Oude Weyn Oom. 

IV. Jacob do Graeff, vrijheer van Zuid-l'olsbrock, geb. 
Arasterdam 1571, koopman, raad, schepen en burgemeester, 
gecomm. raad, f Amsterdam 6 Oct. 1(538, tr. aldaar 5 Oct. 1597 
Aeltge Boelens, geb. aldaar 27 Feb. 1579, f aldaar 29 Aug. 
1C20, dr. van Cornelis en Wendola Luersma. 

Uit dit Jiuwelijk: 

1. Cornelis, volgt V. DE GRAEIT 15 

2. Mr. An dries de3 H. R. Rijksridder de Graeff, tr. Elisa- 
beth Bicker van Swieten, wiens tak is uitgestorven in 
zijne kinderen. 

V. Cornelis de Graeff, vrijheer van Zuid-Polsbroek, geb. 
Amsterdam 15 Ocfc. 1599, bewindhebber O. I. Corap., raad, 
schepen en burgeni. van Amsterdam, curator der Illustre school, 
f aldaar 4 Mei 16Gi, tr. als wedr. van Geertruid Over- 
lander 2° Amsterdam 14 Aug. 1G35 Catharina Hooft, 
geb. aldaar 28 Dcc. 1618, f Ilpeudam 3Ü Sept. 1691, dr. van 
Dr. Pieter en Geertruyd Overlander. 

VI. Pieter de Graeff, vrijheer van Zuid-Polsbroek, geb. 
Amsterdam 15 Aug. 1638, commissaris en schepen aldaar, 
bewindhebber O. I. Comp. , kap. burgerij, f Amsterdam 3 Juni 
1707, tr. aldaar 11 April 1GG2 Jacoba Bicker, geb. Amster- 
dam 2 Jan. 1640, f aldaar 29 Juni 1695, dr. van Dr. Jan en 
Agniet de Graeff. 

VII. Mr. Jan de Graeff, vrijheer van Zuid-Polsbroek, heer 
van Piirmerlaud en Ilpendam, geb. Amsterdam 29 üct. 1673, 
raad, commissaris en schepen te Amsterdam, f aldaar 12 April 
1714, tr. Sloten 11 Maart 1709 Joauna Hooft, geb. Amster- 
dam 4 Maart 1678, f aldaar 31 Jan. 1738, dr. van Mr. Gerrit 
en Eliaabeth van Gheel. 

VIII. Mr. Gerrit de Graeff, vrijheer van Zuid-Polsbroek, 
heer van Purmerland en Ilpendam, geb. Amsterdam 23 Feb. 
1711, commissaris, schepen aldaar 1739, bewindhebber W. Ind. 
comp., kap. burgerij, f Amsterdam 10 Nov. 1752, tr. als weduw- 
naar van Maria Elisabeth Sautijn 2'^ Amsterdam 7 April 
1739 Elisabeth Lestevenon, geb. aldaar 19 Feb. 1716, 
+ Amsterdam 14 Nov. 1766, dr. van Abraham en Geertruid 
de Vroede. 

IX. Mr. Gerrit de Graeff, vrijheer van Zuid-Polsbroek, 
heer van Purmerland en Ilpendam, geb. Amsterdam 20 Deo. 
1741, raad, schepen, commissaris aldaar, wethr. en lid van den 
raad aldaar 1803, f Amsterdam 23 Dcc. 1811, tr. aldaar 26 1'eb. 
1765 . Christin a van Herzeele, geb. aldaar 19 Jan. 174S, 
+ Arasterdam 23 Aug. 1798, dr. van Jan Jacob en Maria 
JohannaduPeyrou. 

X. Gerrit do Graeff, vrijheer van Zuid-Polsbroek, heer 
van Purmerland en Ilpendam, geb. Amsterdam 24 Feb. 1766, 16 UE GBAEFF 

t aldaar 16 Dec. ISU, tr. Amsterdam 10 Aug. 1794 E ra i 1 . 
Henriette Stadlander, geb. aldaar 14 April 17GG,taldaar 
26 Oct. 1826, dr. van Johan en Maria Tetronella Ploo3 
van Am stel. 

XI. Gerrit de Graeff, vrij heer van Zuid-Polabroek, Purmer- 
land en Ilpendam, geb. Amsterdam 29 Juli 1797, lid van den 
gemeenteraad van Amsterdam, f Utrecht 27 Maart 1870, tr. 
'sGravenhage 25 April 1S27 Carolina Ursulina Step ha n ia 
Engels, geb. Amsterdam 29 Dec. 1799, f aldaar 13 Aug. 1864, 
dr. van Theodoor Isaac en Frederica ïückermann. 

Uit dit huwelijk: 

1. Gerrit Arnold de Gr aeff.waaruiteentakinZuid- Afrika. 

2. Dirk, volgt XII. 

3. Frederik Lodewijk de Graeff, tr. 1" Hugolina 
Croockewit; tr. 2" Theodora Eramer entia van Dam, 
waaruit een niet adellijke tak. 

4. Gijsbert Ca rel Kutger Reinier de Graeff, tr. 
Angeline Huygen de Raet. 

XII. Jhr. Dirk de Graeff, geb. Amsterdam 28 Aug. 1833, 
oud-politiek agent en consul gen. der Ned., oud-chargó d'Allaires 
van Pruissen en gevolm. minister van Denemarken, Zweden en 
Noorwegen in Japan, tr. 1° in Japan 14 Juli 1859 Ko}-ama 
Otjo; tr. 2o 'sGravenhage 4 Mei 1870 Bo n n e E 1 i sa be th 
Boy er, geb. Zwolle 27 3Iaart 1847, dr. van Georg en 
Anna Petronella barones Mulert tot de Leemcule. 
U's Gravenhage]. 

Uit het eerste huivelijk : 

1. Jhr. Pieter de Graeff, geb. Kanagawa (Japan) 8 Juni 
1861, + Menado 7 Aug. 1909. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Jkvr. Anna Carolina de Graeff, geb. 'sGravenhage 
16 Feb. 1871. ['sGravenhage]. 

3. Andries Cornclis Dirk, volgt XIII. 
• 4. Georg, volgt XIII bis. 

' 5. Jhr. Jacob de Graeff, geb. 'sGravenhage 25 April 1875, 
adjunct-directeur Deli-broiiwerij. [Amsterdam]. 

6. Co r nel is, volgt XIII ter. 
■ XIII. Jhr. Mr. Andries Cornelis Dirk de Graeff, geb. 
■'s Gravenhage 7 Aug. 1872, algemeen secretaris van JS'ed. Indiö, tr. 1 DE GRAEIF 17 

BuitcDzorg 25 Maart 1S97 Jkvr. Caroline Angólique van 
der Wijck, gcb. IJuitenzorg 10 Aug. 1877, dr. van Jhr. Carel 
Herman Aart eu Constance Wilbelmine van den 
Broek. [Buitenzorg]. 
Uit dit JiUicelijk: 

1. Jkvr. Bonne E lis a bet h Constance Wilhelmina 
de Graeff, geb. Uuitenzorg 13 Feb. 1898. 

2. Jkvr. Constance Wilhelmino Anna de Graeff, 
geb. Buitenzorg 28 Mei lÜOO. 

3. Doodgeboren zoon Buitenzorg 19 Nov. 1902. 

4. Jkvr. Anna Marianne de Graeff, geb. Buitenzorg 
24 Jan. 1904. 

5. Jkvr. Hermance Marie de Graeff, geb. Buitenzorg 
23 Feb. 1910. 

XIII bis. Jhr. Georg de Graeff, geb. 's Gravenhage 14 0ct. 
1873, inspecteur der volksgezondlieid in Zeeland eu Zuid-l{ollaud, 
tr. 's Gravenhage 19 Mei 1£04 Lydie Christine Adelaido 
D ij c k m e e 3 1 e r, geb. 's Gravenhage 26 Feb. 1883, dr. van Mr. H e r- 
manJacob en Emilia Christin a Win tgene. ['sGravenhageJ. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. DirkGeorgdeGraeff, geb. 's Gravenhage 26 Feb. 1905. 

2. Jhr. Herman Jacob de Graeff, geb. 's Gravenhage 
3 April 1907. 

3. Jhr. Andries Cornelis Dirk de Graeff, geb. 'sGra- 
vcnbage 5 Juni 1909. 

4. Jkvr. Lydie Christine de Graeff, geb. 's Gravenhage 
11 Juli 1912. 

XIII ter. Jhr. Mr. Cornelis de G raef f, geb. 's Gravenhage 
7 Juli 1881, oud-cüinmics dep. van buitenl. zaken, lid der firma 
Eykensluiters en Tromp, tr. aldaar 10 Oct. 1907 Susan n e 
Ignatia Caroline Elisabeth Loudon, geb. Soerabaia 
23 Sept. 1884, dr. van Mr. Alexander en Henriette 
Fran^oise Esc ha u zier. ['s Gravenhage]. 

Uit dit hmvelijk: 

1. Jkvr. Henriette Fran^oise de Graeff, geb. Scheve- 
ningen 19 Maart 1909. 

2. Jkvr. Cornélio Alexine de Graeff, geb. 's Graven- 
hage 20 Nov. 1912. 

Takken van dit geslacht behooreu niet tot den Ned. adel. 18 GRASWINCKEL 

Protestant. — Dplft. — De geregelde stamreeka vangt aan 
met Jan Graswinckel, geb. pi. m. 147Ü, wiens zoon 
Jan in 1560 veertigraad te Deli't was. Bij K. B. d.d. 2lJuli 
1908, no 71 werd Dirk Petrus Marius Graswi'nckel 
verheven in den Ned. Adel. 
Wapen: in zilver drie zwarte roggen paals- 
gewijze geplaatst 2 en 1. Helm om boord, ge- 
tralied eu gesierd van goud met zilver-zwarte 
wrong en dekkleeden. Ilehnteekeu : een zwarte 
uitkomende eenhoorn met gouden hoorn en 
hoeven. Devies: „Nemo ignavia factus immor- 
talis." 

Stamreeks 

I. JanGrasw nckel, geb. pi. m. 1470. 

II. Jan Graswinckel, de jonge , geb. pi. m. 1500, veertig- 
raad te Delft 1560, regent oude Gasthuis 1559, f aldaar Dee. 
1584, tr. Ge er te Jacobs dr. Touw, f Duisburg 4 Sept. 1572. 

III. Gerrit Graswinckel, geb. Delft 1542, buitenhaven- 
meester te Delft 1596, veertigraad aldaar 1007, weesmeester 
1612, f Delft 5 Aug. 1627, tr. Baertje van Maeal and, geb. 
1540, t Delft 2 Aug. 1609, dr. van Engelbert Corneliszn. 
en Maartje Jansdr. van Utrecht. 

IV. Mr. Engelbert Graswinckel van Ma esl a n d, geb. 
Delft 14 Juni 1577, schout van llof van Delft, Vrijenban, 
Absregt, Biesland en Oversclüe, f Delft 16 April 1635, tr. aldaar 
4 Juni 1600 Jlargaretha van II oog en h o u c k, geb. aldaar 
29 April 158S, f Delft 30 Maart 1648, regentes weeshuis, dr. 
van Maerteu Janszn. eu Catharina Adriaensdr. van 
der Du ss en. 

V. Maarten Graswiuckel, geb. Delft 29 Juni 1612, 
veertigraad 1652, havenmeester op Delfsliaven 16.53, weesmeester 
1656, schepen 1658—1662, burgemeester 1665—1667, president 
burgem. 1(571 , -afgevaardigde ter Staten Generaal, f Delfc 
20 April 1675, tr. Delft 27 Juli 1636 iMaria van Jluyven, 
geb. aldaar 10 1'eb. 1()12, regentes van het Fratershuis, f aldaar 
31 Jan. 1703, dr. van Ilarmeu l'ietera/.n. gezegd van GRASWiNCKEL 19 

de Wervc en Catbarina Pietersdr. van Ruyven 
gezegd van Brandwijck. 

VI. Hermanus Graswinckel, geb. Delft 24 Nov. 1639, 
secr. der groote visscherij 1(164, kap. burgerij, f Delft 23 April 
1678, tr. Delft 7 Jan. 1665 Jacoba vau den Micro p, f Delft 
2 Oct. 1680 , dr. van DavidJanszn. enAnnaAdriaensdr. 
van Breeu. 

VII. Mr. David Graawinckel, geb. Delft 13 Aug. 1666, 
regent tuclithuis 1693, weesbuia 1696, kapitein der burgerij, 
t aldaar 12 Mei 1712, tr. Noordwijkerhout 5 Feb. 1690 
Carolina Adriana Schuyl, geb. Leiden Jan. 1665, f Delft 
7 Dec. 1748, dr. van Prof. LMorentinua Everhardzn. en 
S u s a n n a C o r n e 1 i s d r. R ij s b e r g. 

VIII. Harmen Graswinckel, ged. Leiden 24 Mei 1691, 
fiseaal op Suniatra's Westkust, opperkoopmau te IJanda, 
t aldaar 22 Feb. 1736, tr. 1" in 1717 Su sauna Rumphiua, 
geb. Amboina, f Padang in 1727, dr. van Paulus Augustus 
en Anna Molkman; tr. 2» Batavia 12 Mei 1729 Sara 
Maria Cadel, wede Jacob Eyaenach, geb. Amboina, 
f 22 Aug. 1736, dr. van Herman en Martha Stüll. 

Uit het tweede huwelijk: 

IX. David Graswinckel, geb. Batavia 12 Feb. 1732, 
raad, schepen en burgem. te Delfc, bewindh. O. I. Comp. , 
afgevaardigde ter Staten Generaal, gecomm. Kaad te velde, 
lid van de Admiraliteit van de monden van de Maas, kapitein 
van het Oranjevaandel, f Delft 15 Oct. 1K)3, tr. aldaar 25 Sept. 
1752 Elisabeth Christina van Sliugelandt, geb. Delft 
27 Maart 1734, f aldaar 16 Nov. 1824, dr. van des H. R. Rijks- 
baron Mr. Barthout Barthoutzn. en Anna Maria 
FranQoisdr. van. Overschie. 

X. Mr. Dirk Graswinckel, geb. Delfc 16 Juli 1761 , f aldaar 
25 Juni 1842, tr. aldaar 23 Nov. 1789 Dionysia Jeannette 
van Schuylenburcb, geb. Delft 4 Dec. 1767, f aldaar 
22 Jan. 1821, dr. vau Jlr. Abraham A d ri a an sz n. en An n a 
A n t o n i a D i d e r i c s d r. van B 1 e y 3 w ij k. 

XI. Herman 15artbout(fraswinckel, geb. Delft 20 Aug. 
1798, officier dor huzaren, later bij den transporttrein, f Zalt- 
bommel 24 Sept. 1857, tr. Utrecht 5 Dec. 1833 Carolina 
Louiea Charlotte Dorotbea Abresch, geb. Wornis w^ QRASWINCKEL 31 Mei 1813, f Amersfoort 16 Jan. 1904, dr. van Petrus 
Marius Jeremiaszn. en Dorotheu Sophia Chriatina 
Henrietta Johansdr. Normaun. 

XII. Jhr. Dirk Petrus Marius Graswinckel, peb. Utrecht 
2 April 1836, emeritus pred. te Zalk, Zierikzee en Amersfoort, 
tr. Delft 30 Jan. 1861 Augustine Ernestine i'rederica 
List, geb. Amersfoort 14 Dec. 1839, dr. van Augustin us 
Frederik Ca rel en Jkvr. Johanna Margaretha de 
Jonge van Zwijnsbergen. [Utrecht]. 

Uit dit hiiivelijk: 

1. Jhr. Herman Barthout Graswinckel, geb. Zalk 
7 Dec. 1861, hoofdcommies posterijen, chef van den maildienst , 
tr. Antwerpen 12 Dec. 1905 Nelina Maria Henriette 
PüBch, geb. Amsterdam 21 Juli 1872, dr. van Heinrich en 
Huberta Antonia van Dijk. [Antwerpen]. 

2. Augustinus Frederik Karel, volgt XIII. 

3. Jhr. Dirk Petrus Marius Graswinckel, geb. Zalk 
1 Mei 1864, districts-commandant der rijksveldwacht, tr. Utrecht 
1 Juli 1909 JacobaWilhelminaElisabethMackenzie, 
geb. Zutphen 26 Juli 1870, dr. van Cornelis en Johanna 
Petronella Pee rl kamp. [Utrecht]. 

4. Cornelis Eliza, volgt XIII bis. 

5. David Christin us, volgt XIII ter. 

6. Jkvr. Johanna Margaretha Graswinckel, geb. 
Zalk 7 Juli 1868, tr. Amersfoort 2 Mei 1895 liernard Mari- 
nus Gratama, geb. Groningen 11 Juli 1861, hoofdingenieur 
Ned. Ind. Spoorwegmij., zn. van Prof. Mr. Beruard Jan en 
Jkvr. Everdina Johanna de Jonge, ['s Graven hage]. 

7. Jkvr. Carolina Louise Gharlotte Dorothea Gras- 
winckel, geb. Zierikzee 13 Jan. 1871, tr. Amersfoort 4 Aug. 
1899 Hendrik Cornelis van Cappelle, geb. 'a Graven- 
hage 11 Juni 1873, oud luit. inf., directeur H. B. S., zn. van 
Dr. Herman en HenrietteCornelia Bosscha. [Enschede]. 

8. Adriaan David, volgt XIII quater. 

9. Jkvr. Maria Dorothea E uphem ia Graswinckel, 
geb. Amersfoort 9 April 1875, tr. aldaar 9 Aug. 1900 Wouter 
Adriaan Uylcnberg, geb. Utrecht 12 Maart 1874, wijn- 
kooper, zn. van Johan Anton Willem en Catharina 
Eliz abeth Cornolia van ZijBt. [Utrecht]. ÜRASWINCKEL 21 

10. Dorothea Augustine Graswinckel, f^eb. Amers- 
foort 29 Maart 1879, f aldaar 24 Feb. 1887. 

XIII. Jhr. AugustinuSFrederikKarelGraswinckel, 
geb. Zalk 24 Jan. 18H3, majoor inf., tr. Utrecht 15 Sept. 1887 
Anna Elisabeth van Eeten, geb. aldaar 30 April 18(jl, 
dr. van Dr. Jo hannes Chriato f f o l en JohannaBegram. 
['sGravenhage]. 
Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Dirk Petrus Marius Graswinckel, geb. Utrecht 
30 Oct. 1888, candidaat in de vechten, reserve 2» luitenant bij 
het regiment Grenadiers. [Leiden]. 

2. Jkvr. Johanna Amelia Graswinckel, geb. 's Graven- 
hage 1 Juli 1892. ['s Gravenhage]. 

3. Jhr. August Ernst F rede rik G rasw i n ckel, geb. 
's Gravenhage 1 Juli 1892. [Londen]. 

XIII bis. Jhr. Cornelis Eliza Graswinckel, geb. Zalk 
7 Oct. 1865, arts, oud-ofFicier van gezondheid, tr. Zeist 12 Jan. 
1905 Jetske Meinardina de Wal, geb. Harlingen 2 Jan. 
1873, dr. van JuliusVitringaenMargarethaCatha- 
rina Fontein, ['s Gravenhage]. 

Uit dit huivelijlc: 

1. Jhr. Cornelis Eliza Graswinckel, geb. 'sGraven- 
hage 4 Mei 19ü(5. 

2. Jhr. Julius Graswinckel, geb. 's Gravenhage 
4 Maart 1908. 

3. Jkvr. Margaretha Ca tha ri n a G r as wincke 1, geb. 
's Gravenhage 2 Jan. 1910. 

4. Jhr. Dirk Petrus Marius Graswinckel, geb. 'sGra- 
venhage 5 Jan. 1912. 

XIII ter. Jhr. David Christinus Graswinckel, geb. 
Zalk 1(5 Feb. 1807, gep. kapitein der rijdende artillerie, lid 
raad, tr. Utrecht 2 Juni 1891 Annie Lavinia van Beu- 
ningen, geb. Amsterdatn 2tJ Mei 1868, dr. van Hendrik 
Adriaan en Anuio Lavinia IJraiu. [Arnhem]. 
Uit dit huivcUjk : 

1. Jhr. Hendrik Adriaaq Graswinckel, geb. Amers- 
oort 7 Aug. 1893. 

2. Jhr. Dirk Petrus MariuaCrraswinckol, geb. 
Utrecht 3 Jan. 1897. 22 GRASVINCKEL 3. Jhr. Frederik Carel List Graswinckel, geb. 
utrecht 2 Mei 1901. 

XIII quater. Jhr. Adriaau David Graswinckel, geb. 
Amersfoort 23 November 1872, onder-adraiuistrateur der suiker- 
fabriek Bantool, tr. Magelaug 30 Sept. 1910 Catharina 
Maria Anua de lluyter de Wildt, geb. Krian 21 Maart 
1883, dr. van Jacobus i'ranciscus en GeorgiuaEnge- 
lina Tielman. [Djokjakartaj. 

Uit dit hmvelijk : 

Jkvr. Margarotha Maria Alice G ras w inc k el, geb. 
Malang 3 Jan. 1912. GREVEN Protestant. — Zwolle. — De geregelde stamreeks vaugt 
aan met Mr. Ar ent Gerrits, geboren in 1.')46, die in 
1586 burgemeester van Zwolle vras. Bij K. B. d.d. 7 Juli 
1909, n'' 59, werden Herman Joan Greven, Co melis 
Johannes Greven, Hendrik IMarie Greven en 
Christiaan Johaunes Abraham Greven verlieven 
ia den Ned. Adel. 
Wai^cn: In rood een dwarsliggende zilveren 
pijl, de vederen goud, de punt naar links, 
en twee dergelijke pijlen schuingekruist, 
gaande onder de eerste pijl door. Helmteeken : 
een pijl van het schild met de punt naar 
beneden tusschen een rood zilveren vlucht. 
Dekkleeden : zilver en rood. Stamreeks 

I. Mr. Arent Gerrits, geb. 154ö, lid gezworen gemeente 
te Zwolle 1573, burgemeester 158G — 1(519, gec. ter Staten 
Generaal 1612, -f 1G24, tr. Elisabeth Alberts, geb. 1542, 
+ 1625, dr. van Al bert Gerritsen. 

II. Albert Arents, genicensniau van Zwolle 1617, bin-geni. 
aldaar 16:i9— 49, f aldaar 30 Nov. 1649, tr. aldaar 19 Juli 1G07 Willemkeu Greven, f Zwolle 19 Mei IGGO, dr. van Goert 
Willems. 

III. Ep;bertGreveu, f,'eineensman van Zwolle 1G39, burgem. 
aldaar 1668—87, gec. ter admiraliteit van Amsterdam, tr. als 
wedr. van Aaltien van Sonsbeeck 2" Zwolle Ü4 Nov. 1646 
Elisabeth Brouwer, dr. van GerritJansz. en Wille- 
mina Haenink. 

IV. Albertus Greven, ged. Zwolle lOMaart 1653, burgem. 
van Zwolle 1696—1723 en 1725—1733, gec. ter Staten Generaal 
1717, begr. Zwolle 3 Juli 1733, tr. El ia 11 over, god. Zwolle 
5 Nov. 1646, begr. aldaar 7 April 1727, dr. van Willem en 
Swaantje Crouse. 

V. Dr. Egbert Greven, ged. Zwolle 26 Aug. 1683, ge- 
meensman aldaar 1705—1724, controleur daarna ontvanger van 
de convoyen en licenten aldaar, begr. aldaar 16 Fob, 1725, tr. 
Mastenbroek 1 Mov. 1713 Fenna Hendrina lioelinck, ged. 
Zwolle 29 Jan. 1695, f (begr.) aldaar 17 April 1752, dr. van 
Herman Jan en Anna Mechteld Valck. 

VI. Herman Joan Greven, ged. Zwolle 15 Jan. 1719^ 
burgem. van Zwolle 1744 — 84, controleur der conv. en lincenten, 

gec. ter Staten Generaal 1747. f (begr.) Zwolle 27 Dec. 1784, 
tr. aldaar 3 Juni 1760 Elisabeth Catharina liavestein, 

ged. aldaar 17 Maart 1737, f (begr.) aldaar 17 Juni 1775, dr. 
van Dr. Henricus en Alida Anna lloyer. 

"VII. Alidanus Joan Greven, geb. Zwolle 5 Nov. 1768, 
burgem. van Zwolle 1819, f aldaar 8 Maart 1842, tr. Hattem 
9 April 1787 Johauna Frani.-oise llenriette Tulleken, 
grb. Hattem 5 Oct. 1770, f Zwolle 4 April 1866, dr. van 
O 8 wal d Frantj-.oiö en Franroise Greven. 

VIII. Mr. Os wal d Fra n ro is Greven, geb. Hattem 27 Maart 
1789, auditeur-militair, daarna raadsheer in het hof van Overijsel, 
t Zwolle 21 Dec. 1874, tr. Ermelo 12 Oct. 1815 Johanna 
Geert ruida Hoising, geb. Amwlerdam 18 Scpt. 1792, f Zwolle 
3 C)ct. 1874, dr. van Johan Christiaan en Philippina 
Wilhelm a von Straubensee. 

IX. Ernestus Johannes Christiaan Greven, geb. 
Zwolle 26 Oct. 1823, directeur postkantoor aldaar, f aldaar 
13 Maart 1908, tr. Harderwijk 9 Aug. 18'19 J a co ba J oh a n ii a 
S o h o r e r , geb. Harderwijk' 25 Dec. 1830, f Zwolle 26 Sept. 1908, 24 GREVEN j 

dr. Tan Ds. Joh.in Rader mac her en Jkvr. Cornelia 
Johanna Versluys. . ; 

Uit dit huwelijk o. a.,: ' f' j 

1. Johan Cornelis, volgt XI. |, | 

2. Herman Joan, volgt XI bis. i 1 

3. Cornelis Johan nes, volgt XI ter. • \ 

4. Hendrik Marie, volgt XI quater. ' 
XI. Johan Cornelis Greven, geb. Zwolle 3 Juli 1851, 

burgem. van Hasselt, daarna kassier te Zwolle, f aldaar 5 Nov. 
1895, tr. ZwoUerkerspel 8 öept. 18S0 Johanna Adriana 
Sichterman, geb. ZwoUerkerspel 5 Juni 1860, dr. van Mr. 
MelloenAnnaGesina Jacoba barones van F r i d a g h. Zij 
hertr. Al bert Florent Vigelius. [h. de Horte , Dalfsen]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Christiaan Johannes Abraham Greven, geb. te 
Zwolle 24Sept. 1885, econoom, [h. Schellerberg, ZwoUerkerspel]. 

XI bis. Jhr. Herman Joan Greven, geb. Zwolle 8 Feb. 
1853, oud-directeur der posterijen te Heerenveen, tr. Leiden 
10 April 1890 Jkvr. Geer truida Elisabeth von Bülow, 
geb. Dokkum 5 Dec. 1865, dr. van Jhr. Arius en Emilia 
Rosalia gravin vanEechteren-Limpurg. ['sGravenhage]. 

Uit dit htavelijk: ■ 

1. Jhr. Ernestus Johannes Christiaan Greven, geb. 
Heemstede 24 Dec. 1890, werkzaam aan do Dordtsche bank. 
['s Gravenhage]. 

2. Jkvr. Emilie Adrienne Greven, geb. Heemstede 
5 Febr. 1892. ['s Gravenhage]. 

Xlter. Jhr. Cornelis Johannes Greven, geb. Zwolle 
10 Juli 1854, gep. kolonel artillerie, tr. Zwolle 1 Uct. 1884 
Anna Helena Thiebout, geb. Zwolle 13 Aug. 1861, dr. 
van Mr. Johannes en Diderica Eiisabeth Post. ['s Gra- 
venhage]. 

nt dit huwelijk: 

1. Jhr. Ernestus Johannes Christiaan C< reven, geb. 
'sGravenhage 8 Sept. 1885. [Londen]. 

2. Jkvr. Diderica Elisaboth Greven, geb. Gorinchem 
10 Jan. 1892. ['s Gravenhage]. 

XI quater. Jhr. Hendrik Marie Greven, geb. ZwoUe 
l.') Juni 1857, oud-comniics der posterijen, tr. Groningen 24 Juni GREVEN — DE GREZ ^O 

1886 Henriette üctavia Feitb, geb. aldaar 2(; Nov. 1861, 
dr. van Mr. Hendrik Octaviua en Wilhelm ina Wol- 
tera Du 11. [Zwolle]. 
Cit dit huwelijk: 

1. Jhr. Ernesfcus Johannes Christiaan G reven, geb. 
Groningen 27 Mei 1887, jur.-cand. [Leiden]. 

2. Jkvr. Johanna Geertruida Gr even, geb. (Jroningen 
6 Mei 1890, tr. Zwolle 11 Juni 1913 Johannes van lleede, 
geb. Zwolle 23 April 1883, luit. tor zee 2e kl., zn. van Johan 
Frederik Godard en Dederica Elisabeth Wilhel- 
mina Thiebout. [Helder]. 

Takken van dit geslacht behooren niet tot den Ned. adel. 

DE GREZ 

(Uitgestorven in 1'JIO.) 
Katholiek. — Zuid-Brabant. — De geregelde stamreeks 
van dit geslacht, hetwelk zijnen naam ontleent aan het 
dorp Grez-Doiceau , vangt aan niet Jean de Grez, in 1662 
gehuwd met Klisabeth Wolfs. Bij K. B. d.d. 11 Sept. 1S41, 
n" 81 werd Mr. Henricus Ferdinaudus de Grez ver- 
heven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 2 Dec. 18S0, n" 26 
werd Mr. Josephua Ludovicna de Grez, en bij K. B. 
d.d. 27 Nov. 1881, n° 22, werd Jhr. Mr. Johan Marie 
Hendrik Joseph de Grez ingelijfd in den Ned. Adel. Wapen: De tak van Jhr. Mr. Henricus 
Ferdinandus de Grez voert: Crevieren- 
deeld : I en IV gedwarsbalkt van rood en 
zilver, van zes stukken (de Grez); II en III 
in blauw een zilvOren lelie (In genhousz). 
Gekroonde helm met zilver roode dekkleeden. 
Helmteeken: kop en hals van een bruinen 
hazewindhond, met goud omboordon rooden 
halsband, tusschen eeue van zilver op rood doorsneden banier- 
vlucht. Schildhotidera : rechts een roodgetongdo bruine leeuw, 
links een met groen loot' omkranste en omgorde wildeman in 
natuurlijke kleur, met de linkerhand leunende 0]t eene knods 
diü op den grond rust. Wapenspreuk: „Utinam citius". 

^' 


^ 


\=? |!|ij||i||i|lH:i!i!l'!!ilii|iMF;F^!;'!r 


m^^''^-"' 


.,.,.__ 


i 


\sm'^^}^ De tak van Jlir. Mr. Josephus Ludovi- 
cus de Grez voerde: Gedwarsbalkt van rood 
en zilver, van zes stukken. Gekroonde helm 
roet zilver roode dekkleeden. Helmteeken: 
kop en hals van een zilveren hazewindhond, 
met goud omboorden gouden halsband; tus- 
Bcbcn eene antieke vlucht. Schildhouders: 
rechts een omziende roodgetongde bruine 
leeuw; links cene jonkvrouw in middeueenwsche dracht, gekleed 
in nauwsluitend groen gewaad met neerhangende mouwen, aan 
den hals en aan de polsen omboord met goud , met een smalleu 
gouden gordel waarvan in 't middeu een gouden riem afhangt, 
die in klaverbladvorm uitloopt; gelaat, borst en handen in 
natuurlijke kleur, het haar loshangende, gedekt met een lage 
spitse groene muts, opgeslagen met hermelijn; de rechterhand 
gelegd op het schild, de linker in de zijde steunende. Wapen- 
spreuk : „Je fay mon fijt". Stamreeks 

I. Jean de Grez, geb. 1627, f 1699 tr. Gossoncourt 1662 
Elisabeth Wolfs, f 1706, dr. van Willem en Anna 
S w e e r 1 8. 

II. Laurent de Grez, geb. Gossoncourt 1676, f aldaar 

1745, tr. aldaar 1700 Beatrix van den Velde, f 1747, dr. 
van Louis en Jlenriette de Muntere. 

III. Jean de Grez, geb. Gossoncourt 24 Juli 1715, f Aut- 
gaerden 3 Oct. 1747, tr. aldaar 15 Nov. 1739 Catharina van 
der Straten. 

IV. Guillaume de Grez, ged. Zrtrud-Lumay L'4 Oct. 
174Ü, t aldaar 14 April 1817, tr. Zótrud-Lumay 25 Aug. 1765 
Marie Josèphe II r 1 o n e I' r ('• v i u a i r e, geb. ahiaar 10 Juli 

1746, t aldaar 7 Nov. 1813, dr. van Henri en Gertrude 
S t r i c h a u X. 

V. Guillaume de Grez, geb. Zrtrud Lumav 13 iMei 1777, 
t Breda 22 Feb. 182S, tr. aldaar 23 April 1SÜ4 Theresia 
Ingeu Housz, geb. Breda 2 Dec. 1771 , t aldaar 18 Nov. ISÓO, 
dr. van Ludovicus en Maria Johanna Stuyck. DE GRE7, — GnOEMNX VAN ZOF.I.EN 27 

Uit dit hxavelijk o. a.: 

I. Henricus Ferdinandus, volgt VI. 

2 Jhr. Mr. Josephus Lndovicua de Grez, geb. Breda 
24 Juni 1817, t Giunekeu 'J5 Mei 1902, tr. Groningen 27 Kov. 
1851 Agnes Wilhelmina Cornelia Henriette Cre- 
mers, geb. aldaar 28 öept. 1825, f Ginneken 27 Sept. lS9o, 
dr. van Mr. Franciscus Jobannes Jacobusenileiniera 
Anna Maria Draper. 

VI. Jhr. Mr. Henricus Ferdinandus de Grez, geb. 
Breda 1 Maart 1S07, district.scomraissaris, f 'sHertogenbosch 
17 Febr. 1874, tr. Breda 4 Nov. 183G Emilie Joséphine 
Petronille Marie de Roy van Zuidewijn, geb. aldaar 
9 Dec. 1816, t 'sHertogenboscli 20 Maart 1875, dr. vau Joan- 
nes Franciscus Christianus Josephus en Marie 
Joséphine Dauw. 
Uit dit liuivelijk: 

Johan Marie Hendrik Joseph, volgt VII. 
VII Jhr. Mr. Johau Marie Hendrik Joseph de Grez, 
geb. Breda 16 Sept. 18:57, t Brussel 18 Sept. 1910, tr. 'sHertogen- 
bosch 10 Sept. 1863 Jaqueline Gertrude Marie Mahie, 
geb. aldaar 23 Mei 1843, dr. van Johannes Henricus, heer 
van Boxtel en Liempde en Gertrudis Antonia van Son. 
[h. Veldrust onder Ginneken en Brussel]. GROENINX VAN ZOELEN 
Protesant. — Reiinerswaal. — De geregelde starareeks 
vangt aan met Mattheus Groenincks, wiens zoon 
Mar tin U8 25 Jan. 1521 te Eeimorswaal werd geboren. 
Deze kwam naar Rotterdam. Zijn betacbterkleinzoon Mr. 
Cornelis Groeninx huwde te Rotterdam 23 Juh 1.02 
Katharina van Zoelen en de jongste zoon uit dit 
huwelijk, ütto, kreeg bij zijne geboorte den naam 
Groeninx van Zoelen. Bij K. B. d.d. 16 Sept. 181d 
D' VV werd Otto Paulus Groeninx van Zooien 
reW-erfH in den Ned. Adel,. en bij K. B. d.d. 29 Mei 18:52, 
no 11 werd hem irvkcial de titel van baron bij t-erstgeboorte. 2S GROENINX VAN ZOELEN 
Wapen: Gevierendeeld: 1 en 4 in zilver drie 
olijven, elk met 2 bladeren, de stelen om- 
laa<?, alles groen (Groeninx); 2 en 3 In 
rood een zilveren kraia (Zoel en). Twee 
helmen, de !« met groen zilveren wrong, en 
zilver groene dekkleeden, de 2e met rood 
zilveren wrong en zilver roode dekkleeden. 
Helmteekens: 1" een gebladerde olijf uit het 
schild, de steel omlaag, tusschen eene onigewende zilveren 
vlucht; 2" een uitkomende roodgetongde groene griSioen. 
Schildhouders: rechts een zilveren paard, links een rood 
getongde groene griffioen. AV'apenspreuk : „Patriae haud segnis". 

Stamreeks 

I. Matheus Groenincks te Reimerswaal 1520. 

II. Marinus Groenincks, geb. lleimcrswaal 25 Jan. 1521, 
ging naar Rotterdam, f aldaar 28 Feb. IfiOl, tr. in 1540 
Jacomina Jausdr. , geb. Reimerswaal in Nov. 1522, Rotter- 
dam 17 Mei 1G09. 

III. Gillis Groeninx, geb. Rotterdam 1547, schepen 1615, 
raad 161G, ordinaria thesaurier aldaar ]G18, f Rotterdam 
21 April 1G24, tr. aldaar 1(5 Jan. 1G05 Annetje Pauw, geb. 
in 1578, t Rotterdam 17 Juni 1627, dr. van Vranck en 
A e f j e M a 1 1 h ij 3 d r. 

IV. Marinus Groeninx, geb. Rotterdam 13 April 1612, 
brouwer aldaar, kap. burgerwacht, commis.saris van het 
waterrecht, schepen 1666, f Rotterdam 7 Aug. 16S1 , tr. uldaar 
10 Juli 1635 Maria vau Arden n e, geb. Rotterdam 28 Uec. 
1615, t aldaar 26 Jan. 1685, dr. van Vastard en Catelina 
de Lohierville. 

^V. Aegidins Groeninx, geb. Rotterdam 27 Mei 1639, 
kap. der burgerwacht 1667 — 167Ö, schepen 1672— 16S7, raad 
16SS, burgem. van Rotterdam 16S9, f aldaar 14 Sopt. 168Ü, 
tr. ilotterdam 23 Sept. 1(J(>4 (Jornelia de Jlaadt, geb. 
aldaar 8 Maart 1635. f aldaar 19 Feb. 1677, dr. van Cornelis 
en Geertruyd vau Driol en wede Jacob Sou mans. 

VI. Mr. Cornelis (rroeniux, heer van Ridderkerk, 
geb. Rotterdam 9 Maart 1671, schepen aldaar 1701 en 17Ü5 , GKOENINX VAN ZOELEN 29 

f Rotterdam 8 Feb. 1750, tr. aldaar 23 Juli 1702 Katha- 
rina van Zoelen, }ieh. Ilotterdam 11 April 1684, f aldaar 
9 Maart 1754, dr. van Mr. .Ütto en Anna van Gherweu. 

VII. Mr. Otto Groeninx van Zoelen, heer van Kidder- 
kerk, peb. IJotterdain 14 Oct. 1704, bewindhebber O. I. Comp., 
raad aldaar, commissaris van de Stroomen 17-18, burj^em. van 
Rotterdam, f aldaar 10 Sept. 1758, tr. Rotterdam 29 Sept. 1739 
Maria Adriana Noorthey, geb. aldaar 20 Feb. 1710, 
t Rotterdam 19 Sept. 1761 , dr. van Daniel en MariaJacoba 
Schepers. 

VIII. Mr. Cornelis Groeninx van Zoelen, heer van 
Ridderkerk , geb. Rotterdam 5 Juli 1740, raad aldaar 1773, burgem. 
1783—1791, ambachtsheer van Kralingen 1783, commissaris 
van de Stroomen 1784, gecomm. ter Generaliteitsrekenkamer, 
+ Rotterdam 19 Oct. 1791, tr. aldaar 13 Juni 1762 Klisabeth 
Cornets de Groot, geb. Rotterdam 31 Mei 1742, f aldaar 
25 Jan. 1799, dr. van Mr. Hu go, heer van Noord-Nieiïwland 
en Jacoba Elisabeth Noorthey. 

IX. Mr. Otto Pau lus baron Groeninx van Zoelen, 
heer van Ridderkerk, Oud- en Nieuw Herkingeu en Koxenisse, 
geb. Rotterdam 15 Jan. 1767, secretaris aldaar 1788 — 1795, lid 
2e kamer, f 'sGravenhage 23 Juni 1848, tr. Rotterdam 8 Juli 
1788 Catharina Maria Thcodora van Staveren, geb. 
Rotterdam 6 Jan. 1770, f 'sGravenhage 29 Nov. 1827, dr. van 
Mr. Reinier Frederik, heer van Herkingen en Roxenisge 
en Cornelia Margaretha van Nieuwen hoven. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Elisabeth Cornólie Groeninx van Zoelen, 
geb. Rotterdam 8 Juni 1798, f 'sGravenhage 16 Feb. 1818. 

2. Róné Fródéric, volgt X. 

3. Jkvr. Caroline Marie Groeninx van Zoelen, geb. 

Rotterdam 1 Aug. 1S02, + Ambt Vullenhove 2 Nov. 1860, tr. 
'sGravenhage 11 Dcc. 1822 Willem Johan Philip baron 
Sloet, heer van Toutenburg, geb. Vollcnhove G April 1796, 

opperhoutvester, f 's Gravenhago 10 Mei 1873, wcdr. van J o h a n n a 
Jaooba Pompeja barones van Heeckeren en zn. van 
baron Anthony, heer van Toutenburg, Oldruitenborgh, 

Benthuis, Nycrwal en Oldcnhof en Isabella Antoinetta 

Ie Vaillant. 30 GROENINX VAN ZOELEN 

4. Hólène Otteline Groeniux van Zoelen, geb. 
Rotterdam 23 Jan. 1S05, f aldaar 2 Jaa. 1806. 

X. Mr. Réné i'rederic baron Groeninxvan Zoeler, 
heer van Ridderkerk, Oud- en Nieuw-Herkingen en Roxeuiase, 
geb. Rotterdam 26 April ISOÜ, lid gedep. staten, lid Ie kamer, 
t 'sGravenhage 3Ü Oct. 1859, tr. aldaar 11 Ang. 1830 A u r e 1 ia 
Elisabeth gravin van Li m b u rg S ti r um, geb. Wextbrd 
(Ierland) 7 Maart 1812, dame du palaia, f 's GravenhageD April 
1899, dr. van graaf Frederik Willem en Elisabeth 
Bichar ds. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Theodora Maria IMathilda Groeninx van 
Zoelen, geb. 'sGravenhage 5 Jan. 1832, f aldaar 2i Maart 1834. 

2. Jkvr. Aurelia Elisabeth Groeninx van Zoelen, 
geb. 'sGravenhage 24 Sept. 1834, f Berlijn 11 Maart 188G, tr. 
'sGravenhage 9 Dec. 185(5 Julius Constantin August 
Heinrich Ernst Freiherr von Canitz und Dalwitz, 
geb. Breslau 16 Juli 1816, gezant van Pruissen te Madrid, later 
te 'sGravenhage 1875 — 1883, werkelijk geheimraad des Keizers , 
t h. den Donck onder Ridderkerk 11 April 1894, zn. van 
Freiherr Carl Wilhelm Ernst enAugustaLuisavou 
Schmerfeld. 

3. Jkvr. Carolina Frederica Groeninx van Zoelen, 
geb. 'sGravenhage 17 Sept. 18.36, f h. klein Oflem, Noordwijk 
24 Jan. 1911 , tr. 's Gravenhage 10 April 1862 KarlFriedrich 
Franz Yictor graf von Alten, herr aufWilkenburg, Stelle 
und Warmbücheu in Ilannover, geb. Hanuover 1 Aiig. 1833, 
Pruissisch generaal der cav. in disp., f Böalau 24 Sept. 1901, 
zn. van graf Karl Franz Victor en Her mine Luise 
Auguste von Schmink e. 

4. Otto Frederic, volgt XI. 

5. Jhr. Frederik Willem Groeninx van Zoelen, geb. 
'sGravenhage 11 Oct. 1S41, f aldaar 15 Juni 1842. 

6. Frederic Willem Hduard, volgt XI bis. 

7. Jkvr. Anna iOlisabeth (iroeniux van Zoelen, geb. 
h. den Done-k ouder Ridderkerk 25 Juli ISÓO, tr. 's Gravenhage 
6 Juni 1874 W i g b o 1 d A 1 b e r t Willem graaf v a n L i m b u r g 
Stirum, heer van Warmond, geb. 'sGravenhage 24 Maart 
1845, lid raad aldaar, f h. den Donck 11 Sept. 1884, zn. van GROENIN'X VAN ZOELEX 31 

graaf Leopold en Adolphinc Wilhelmina Anna van 
der Wij ck, vrouwe van Warmond, fh. klein Oflem, Noord wijk]. 

XI. Mr. Otto Frèdèric baron Groeninx van Zoelen , heer van 
Eidderkerk, geb. 's Gravenhage 15 Aug. 1839, tr. aldaar 9 Mei 
1867 Jkvr. Sop 11 ia Robertine Boreel, geb. 's Gravenhage 
19 Mei 1845, f aldaar 11 Juni 19Ü2, dr. van Jhr. Fran^ois 
Robert en Sarah Aster Langdon, [li. den Donck onder 
Ridderkerk en 's Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Frédóric Robert, volgt XII. 

2. Jkvr. Sarah Agnes Groeninx van Zoelen, geb. 
's Gravenhage 29 Juni 1870, f aldaar 5 Jan. 1871. 

XII. Jhr. Frédóric Robert Groeninx van Zoelen, 
geb. 's Gravenhage 7 Juli 1868, tr. aldaar 6 Mei 1897 Adol- 
phine Cornclie barones van der Goes van Dirxland, 
geb. 's Gravenhage 26 April 1873, dr. van baron Henri 
Maarten Anton en Ilenriette Lucie Franssen van 
de i'utte. ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Otto Maarten Groeninx van Zoelen, geb. 
's Gravenhage 26 Juni 1899. 

2. Jhr. Frederic Adolphe Groeninx van Zoelen, 
geb. 's Gravenhage 27 Juni 1902. 

XI bis. Jhr. Mr. Frederic Willem Eduard Groeninx 
van Zoelen, geb. 's Gravenhage 1 Aug. 1844, tr. aldaar 
15 Maart 1877 Jkvr. Agneta Ilendrika van de Poll, geb. 
's Gravenhage 3 Feb. 1857, dame du palais , dr. van Jhr. Mr. 
W i 1 1 e m G e r r i t en Jkvr. Johanna AdolphineDeutz van 
Assen del ft. ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Reinier F redericOttoGroeninxvan Zoelen, 
geb. 's Gravenhage 7 Juli 1878, oud-luit. t. zee Ie kl. ['s Graven- 
hage]. 

2. Jhr. Willem Gerrit Groeninx van Zoelen, geb. 
's Gravenhage 31 Aug. 18S0. [Argentinië]. 

3. Jkvr. Adolphine Agneta Groeninx van Zoelen, 
geb. 's Gravenhage 24 Mei 1885, tr. 's Gravenhage 7 April 1911 
Kvert Walraven baron van Iloeckeren van Mole- 
caten, geb. 's Gravenhage 1 Jan. 1879, zn. van baron V 32 GBOENINX YAN ZOELEN — VAN (JROTENHl-lS VAX ONSTEIN 

Bobbert en Charlotta CrvtharinavanBraani. [b. Mole- 
caten, OldebroekJ. 

4. Jhr. Kobert Frederic Groeninx van Zoelen, geb. 
'sGravenbage 7 Feb. 1889. [Britsch Columbië]. VAN GROTENHUIS VAN ONSTEIN 

Katholiek. — Overijssel. — De geregelde atamreeks vangt 
aan met Bernt ten Grotenhuis, die van 1521 tot 1534 
in de magistraat van Deventer zat. Bij diploma d.d. 7April 
1653 van Keizer Ferdiaaud III werden J oo st en Ger ha rd 
van Grotenhuis verheven in den Ilijksadelstand. Erues- 
tus Jodocus lludolphua van Grotenhuis van 
Ons te in verkreeg 3 Juni 1S12 voor het vredegerecht van 
Zutphen een acte de uotoritê, geteekend door 7 ambtenaren, 
die verklaring aileggen van zijn adeldom en zijn gerechtigd- 
heid tot het voeren van de titel van baron. Bij Keiz. decreet 
van Napoleon I d.d. 21 Jan. 1813 verkreeg hij voor zich en 
zijn 4 zoons autorisatie tot het voeren van een keizerlijken 
titel. Bij besl. d.d. 28 Maart 1S15, n" 65 werd hij henoenid 
in de ridderschap van Gelderland. 
Wai^en: In goud een breed rood huis, dat 
met een trapgevel van drie trappen pirami- 
midaal oploopt, en op de uiteinden van 
elk dier trappen en op den top een spits 
torentje heeft, de voorzijde met een aantal 
vensters, die echter ook alle rood zijn, en 
aan het grondvlak van het huis, voor de 
deur, een rood vooruitstekend bordes. Ge- 
kroonde helm met goud roodo dekkleeden. Ilelmteeken : twee 
zilver geharnaste voorarmen, in den vorm van een omgekeer- 
den keper geplaatst, de handen bekleed met zilveren strijd- 
handschoenen. Schildhouders : twee roodgetougdo bruine leeuwen. 

Stamreeks 

I. Bernt ten Grotenhuis, schepen te Deventer 1521 — 34, 

burgemeester 1530, f aldaar 13 Oct. 1534, tr. 15üy Ges e VAN OROTENHUIS VAN ONSTEIN 33 

Pannert, geb. KampcD, leeft 1522, dr. van Pilgrom en 
Mechteld van den Berge. 

II. Joost ten Grotenhuis, in de magistraat van Deventer 
1531—66, burgemeester 1535, 1548, f aldaar 1566, tr. 1" Deventer 
28 Dec. 1537 Margriet JJruyns, dr. van Lucas en Berta 
van Winsheira; tr. 2° 1547 Mechteld Marthenson, dr. 
van HarmenenJoannavandeCuinder. « 

Uit het tweede hmceUjk : 

III. Bernt ten Grotenhuis, geb. 1560, beleend met het 
Veenhuis ouder Twello 1631, f aldaar 11 April 1639, tr. 12 Juni 
1595 Gerarda van Buerlo, f 14 Maart 1()42 ,dr. van G erl ig 
enGerardaVeer. 

IV. Gerhard ten Grotenhuis tot Veenhuis, geh. 
25 Nov. 1598, werd door Keizer Ferdinand III in den Rijks- 
adel verheven, f 't Veenhuis 3 Feb. 1643, tr. 1627 Anna 
Geertruid de Vriese, f 't Veenhuis 1 Oct. 1678, dr. van 
Gerrit en Catharina van Doetinchem. 

V. Joost Balthasar ten Grotenhuis tot Veenhuis, 
geb. 17 Maart 1630, luit. iu Spaanschen dienst, burgem. van 
Deventer 1673, f 't Veenhuis 20 April 1697, tr. Maart 1657 
Juliana Catharina van Buerlo tot Empe, f na 1711, 
dr. van Thomas en Judith de Vriese. 

VI. Gerhard Joost ten Grotenhuis tot Veenhuis 
en Empe, geb. 29 Dec. 1657, vaandrig, f 't Veenhuis 6 Dec. 
1719, tr. (Ilerv.) Twello 24 Nov. en (Kath.) Duistervoorde 11 Dec. 
1702 Gerhardina Adriana van Dorth tot Bnslo, 
t 3 Feb. 1731, dr. van Dirk en Geertruid Swaefken. 

VII. Joost Balthasar van Grotenhuis tot Veen- 
huis, geb. 1704, t 1760, tr. (huw. voorw. 25 Dec. 1731) M a r ia 
Anna de Br e ff, vrouwe van Sterkenborg, geb. 1704, f 9 Jan. 
1768, dr. van Jacob en J\Iaria Anna van de Pol. 

VIII. Rudolphus JohannesAntonius van Groten- 
huis tot Veenhuis, heer van Sterkenborg, Veenhuis en 
Rouweuborg, geb. in 1740, f Liauckaniastate onder Sexbierum 
in 1776 , tr. aldaar 2 Mei 1773 Anna Maria Wilhelmiua 
Elisabcth van Ewsum, geb. Liauckaniastate 14 Juni 1745, 
+ h. Sterkenborg onder Wamel 15 Aug. 17S0, dr. van Ernst 
en Maria Cl ara Christina van der Laen van 
Liauckam a. 

3 34 VAN GROTENHUIS VAN ONSTEIN' n IX. Jhr. Eruestu.s Jodocus Rndolphus vau Groten- • 
huis van Onstoiu, heer van On.stein, Veenhuis , Liauckama, 
Sterkenborg en Rouweuborg, geb. h. Sterkenborg onder Wamel 
7 Sept. 1775, lid prov. staten van Gelderland, f h. de i?uU 
onder Vorden 21 Dec. 1847 , tr. Vorden 21 Nov. 1795 JI o n r i e 1 1 a 
Arnoldina Lucia Maria van Harinxma thoc ïïeegh, 
geb. h. Oustein 6 Juli 1774, f Arnhem 30 Mei 1861, dr. van 
Engelbertus Tiberius Haring en Maria Ursula ; 

SophiavanOldenneeltotHeerenbriuck. 1^ 

Uit dit huwelijk: ' 

1. Jhr. Balthasar George Gerardus Ferdinandus 
van Grotenhuis van Onstein, geb. h. Onstein 2 Oct. 1796, 
luit. kurassiers, f aldaar 10 Maart 1822. i 

2. Rudolphus Johannes Antouius, volgt X. | 

3. Jhr. Engelbertus Tiberiua ArnolduaJosephus ■ 
van Grotenhuis van Onstein, geb. h. Onstein 2 April ; 
1800, burgem. van Bergh, f 's Heerenberg 11 Nov. 188(3. j 

4. Jkvr. Anna Maria Antoinetta van Grotenhuis j 
van Onstein, geb. h. Onstein 14 Mei 1802, f Amsterdam j 
2 Jnni 1878. 1 

5. Jhr. Josephus Antonius Hendricus Arnoldua | 
van Grotenhuis van Onstein, geb. h. Onstein 21 Juni ; 
1804, ritm. cav., f 'a Heerenberg 4 Juni 1876. j 

6. Jkvr. Louisa Maria Geertruida Franciakavan i 
Grotenhuis van Onstein, geb. h. Onstein 24 Nov. 1806, j 
t Zutphen 6 Maart 1825. ' 

7. Jkvr. Theresia Maria Hubertina Josephina van ! 
Grotenhuis van Onstein, geb. h. Onstein 12 Feb. 1809, '■, 
f Groningen 7 Sept. 1821. \ 

8. Titus Elco Joanues Henricua, volgt X bis. 

9. Jkvr. Maria Anna llobertina Bernardina Antonia 
van Grotenhuis van Onstein, geb. h. Onstein 4 Feb. 
1814, t aldaar 20 April 1848, tr. Vorden 29 Aug. 1839 
Abraham Adriaan Stoop, geb. Ridderkerk 27 Aug. 
1818, t Achel 16 Juli 1876, zn. van Mattheua Philip pus 
enJohanna Elisaboth Geertruy de Jongh vau Son; 
hij hertr. Roermond 10 Jan. 1855 Adriana Hermina Wes- 
ten e n g. 

10. Jkvr. Carolina Hubertina Maria van Grotenhuis 1800585 VAN GROTKNHUIS VAN ONSTEIN dO 

van ünstein, geb. h. Onstein 12 Jan. 1817, f ii- ïïeeckeren 
onder M.irkelo 23 April 1860, tr. Vorden 3 April 1839 Jhr. 
Gerardus Wilhelmus 'Bosch van Drakestein, geb. 
Utrecht 26 Nov. 1813, f h. Heeckeron 12 Dec. 1872, zu. van 
Jhr. Mr. Paulus Wilhelmus en Henriette Hoffmann; 
hij hertr. Tubbergen 17 Jan 1861 Jkvr. Üertruda ïheresia 
von Bönninghausen tot Herinkhave. 

11. Jkvr. Rudolphina Carolina Hyacinthe Huber- 
tina van Grotenhuis van Onstein, geb. h. Onstein 
6 Mei 1820, f 's Heerenborg 10 Dec. 1889. 

X. Jhr. lludolphus Johannes Antonius van Groten- 
huis van Onstein, geb. h. (Jnstein 4 Juli 1798, gep. gen. 
maj. cav. , plaaiscomm. van Amsterdam, ridder M. W. O., 
t Arnhem 12 Oct. 1S80, tr. Amsterdam 27 Aug. 1846 Louisa 
Ignatia Nijp el a, geb. aldaar 21 Dec. 1816, f Arnhem 
17 Nov. 1901, dr. van Jacobus Nicolaus Johannes en 
Maria Theresia Josepha van Scherpenberg. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Rudolph Balthasar Marie Elco van Grotenhuis, 
geb. Roermond 7 Juni 1847, oud-burgem. van Sou en Breugel, 
[Roosendaal] tr. Brussel 24 Juni 1903 Blanche Aline Marie 
De Leu, geb. St. Josae ten Noode 3 Oct. 1879, dr. van Jean 
Fran^ois en Marie Henriette Charlotte Franc,- oise 
Cornet. [Brussel]. 

2. August Erneat Marie Bruno, volgt XI. 

3. Jkvr. Elise Anna Marie van Grotenhuis, geb. 
Maastricht 10 Nov. 1849. [Arnhem]. 

4. Jkvr. Maria Anna Wilhelmina Conatantia van 
Grotenhuis, geb. Maastricht 20 Juli 1851, f aldaar 20 Juli 
1852. 

5. Jkvr. JI aria Cornelia Josephinavan Grotenhuis, 
geb. Maastricht 6 Febr. 1854, tr. Arnhem 15 Mei 1882 Gaston 
Joseph llenri Mn re de Pelanne, geb. Christiania 
8 Febr. 1844, oud-kanseller ["'ransche legatie, zn. van Martial 
Jean Baptistcen ElisabethArata. [Veraailles]. 

6. Jkvr. Henriette Elisabeth Walburgo Marie van 
Grotenhuis, geb. Amsterdam 14 Juni 1807. [Arnhem]. 

XI. Jhr. August Ernest Marie Bruno van Groten- 
huis van Onstein, geb. Roermond 3 Sept. 1848, oud-burgem. 3b VAN OROTENHUIS VAN ONSTEIN 

van Geadrinyen, f aldaar 1 Nov. 1911, tr. Waalwijk 3 Sept. 
1888 Catharina Pieternella de G ree f f, geb. aldaar 
18 Sept. 18G0, dr. van Casper Hendrikua en Adriana 
Johanna de Leyer. [Gendringen]. 
Uit dit Jniwelijk: 

1. Jkvr. LouiseAnna Maria Josepha Elisabetli vaa 
Grotenhuis van Onstein, geb. Waalwijk 22 Juni ISSy. 
[Gendringen]. 

2. Jhr. Henri Marie Joseph Franciscus Edmundus 
van Grotenhuis van Onstein, geb. Waalwijk 16 Nov. 
1890, ambt. ter secretarie. [Borne]. 

3. Jhr. Jozef Marie André Eernardus Franciscus 
Joachim vau Grotenhuis van Onstein, geb. Waalwijk 
20 Maart 1892, f Gendringen 3 Dec. 1898. 

4. Jhr. Martin Aloysius Maria Jozef Franciscus 
Ladislaus van Grotenhuis van Onstein, geb. Waalwijk 
27 Juni 1893, f aldaar 8 Juli 1894. 

5. Jhr. llichard Aloysius Maria Jozef Franciscus 
Edmundus van Grotenhuis van Onstein, geb. Waal- 
wijk 20 Kov. 1895. [Arnhem]. 

6. Jhr. Titus Maria Jozef Franciscus Laureutius 
vau Grotenhuis van Onstein, geb. Waalwijk 10 Aug. 
1897. [Roermond]. 

7. Jhr. Hu dol f Maria Jozef Franciscus Liberatus 
van Grotenhuis van Onstein, geb. Gendringen 19 Dec. 
1900. [Roermond]. 

8. Jkvr. Elise Anna Maria Josepha Henriette Ana- 
oleta van Grotenhuis van Onstein, geb. Gendringen 
13 Juli 1902. [Saventhem bij Erussel]. 

9. Jhr. August Paul Louis MariaJoseph Franciscus 
Hendrik us van Grotenhuis van Onstein, geb. Gen- 
dringen 31 Juii 1904. 

Xbis. Jhr. Titus Elco Joannes Henricus van Gro- 
tenhuis van Onstein, geb. h. Onstein 1 April 1811, ontv. 
directe belast, te Venlo, f Boxmeer 19 Juni 1884, tr. aldaar 
11 Oct. 1812 Maria Walburgis Josepha barones vau 
Hugenpoth tot den Beerenclaauw, geb. Boxmeer 5 Aus- 
1817, f aldaar 2 Feb. 1890, dr. van baron Jan J3 al de wijn 
en Jkvr. Dorothea Ludovica van Sasse van IJsselt. VAN GROTENHUIS VAN ONSXEIN 37 

Uit dit huwelijk: 

1. Richard Balde wijn Rudolph Joaeph, volgt XI. 

2. Ernest Alexauder P^ngelbert, volgt Xlbis. - 

3. Titus lludolf Johan JJaptist, volgt Xlter. 

4. Alexander P^ngelbert Josepb, volgt Xlquater. 

5. Jhr. August Aatoon Johanuea Baptistua van 
Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 20 Mei 1851, 
t aldaar 17 Oct. 1S52. 

6. Jkvr. Louise JosephineJohannavan Grotenhuis 
van Onstein, geb. Boxmeer 15 Sept. 1852, tr. aldaar 19 Nov. 
1873 Jhr. Otto Oarel Jan Christiaan Louis Marie van 
Nispen van Pannerden, heer van Pannerdeo , den Beeren- 
claauw en Rijsewijck, geb. Zeveuaar 7 Maart 184i, wethouder 
aldaar, lid prov. staten van Gelderland, f Ze venaar 23 Juni 
iy05, wedr. van Jkvr. Henriette Johanna Louiae 
Cecilia Marie Bosch van Drakestein en zn. van Jhr. 
Mr. Carel Everhar d Josepb Frans, heer van Pannerden 
en Christina Josephina Thereaia 31 aria Hoevel van 
Swanenburg. [h. 't Hoek, Zevenaar]. 

7. Jhr. Bernard Johannes üubertua van Groten- 
huis van Onstein, geb. Boxmeer 10 Oct. 1S54, f aldaar 
9 Mei 1856. 

8. Jkvr. HubertinaCarolina Maria van Grotenhuis 
van Onstein, geb. Boxmeer 2(j Deo. 1860, f 'sGravenhage 
13 Sept. 1910, tr. aldaar 1 Juni 1886 August Everhard 
Rudolf Collette, geb. Maastricht 25 Juni 1857, hoofd- 
ingenieur telegraphie, zu. van Johannes Martinus en 
Maria Anna Gertrudis Breuls. ['sGravenhage]. 

XI. Jhr. Richard Baldowijn Rudolph Joseph van 

''^ Grotenhuis tot Onstein, geb. Driel 9 Feb. 1844, gep. 

I ritm. cav. O.I. L., tr. Arnhem 29 Sopt. 1887 Maria Stevens, 

j geb. Semarang 4 Nov. 1862, t Kralingen 19 Aug. 1S94, dr. van 

h Johannes N e p o ni u o e n u s on JNlaria Johanna Theo- 

I do ra Struys. [Rotterdam]. 

F Uit dit huwelijk: 

f 1. Jk vr. T h e o d o r a W a 1 b u r g i s F r a u c i s c a van G r o - 

't ton h u ia tot On stoin.geb. Kralingen 10 Juli 1S8H. [Rotterdam]. 

I 2. Jkvr. Ijactitia Rudolphine Johanna van Groten- 

I huis tot Onstein, geb. Ginnekeri 19 Oct. 18S9. [Rotterdam]. 8ö VAN GROTENHUIS VAN ONSTEIN 

3. Jkvr. Louiso Francisca Antoniavan Grotenhuis 
tot Onstein, geb. Kralingen 19 Juni 1893, f Voorschoten 
11 Jan. 1S9G. 

Xlbis. Jhr. Ernest Alex ander Engelbert van Gro- 
tenhuis van Ons tein, geb. Driel 7 Mei 184.'), oud-referendaris 
dep. van Financien, f 's üravenhage 31 Juli 1911, tr. Amster- 
dam 28 Mei 1879 Eli sa Marie Jeanne Sara Josina 
Egel er, geb. aldaar 28 Oct. 1855, dr. van Alexander Jludolf 
en Josina Bernardina E rancisca Gilles. ['sGravenhageJ. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Maria Josina van Grotenhuis van Onstein, 
geb, 'sGravenhage 30 Oct. 1880. ['s Gravenhage]. ' 

2. Jhr. Alexander Ernest van Grotenhuis van 
Onstein, geb. 'sGravenhage 21 Aug. 1883, f aldaar 13 Juui 1SS6. 

Xlter. Jhr. T i t u s 11 u d o 1 f J o h a n B a p t i s t v a n Groten- 
huis van Onstein, geb. Boxmeer 6 April 1S47 , gep. kapt. 
inf. O.I. L., burgem. van Oosterhout, tr. Hees 29 Oct. 18S9 
Hubertina Maria Johanna van Berckel, geb. Beek 
21Aug. 18G3. dr. van Hendrik en Anna Clara Ernestina 
Huberta Maria Verheyeu. [Oosterhout]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Titus Willem Maria van Grotenhuis van 
Onstein, geb. Buitenzorg 9 Sept. 1890, reserve luitenant 
regiment jagers. [Oosterhout]. 

2. Jkvr. Anna Ernestino Walburgis Maria van 
Grotenhuis van Onstein, geb. llijswijk 23 Mei 1S93. 

3. Jkvr. Marie Louiso Hubertha Era il ie van Groten- 
huis van Onstein, geb. Vinkeveen 1 Feb. 1S97. 

Xlquater. Jhr. Alexander Engelbert Juseph van 
Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 2 Aug. 1848, gep. 
kap. inf. O. I. L. , burgem. van Vinkevcen en VV'averveen, tr. 
'sGravenhage 9 Aug. 1888 Josephine Marie Louise Col- 
lette, geb. Maastriclit 28 Juni 1SÜ2, dr. van Jo hannes 
M ar tin u sen Ma r i a A n n a Ger t r u dis Br eu Is. [Vinkeveen]. 

l'it dit hinvelijk : 

Jkvr. Walburgis (lertrudis Johanna van (ïr o ten- 
huis van Onstein, geb. Leiden 15 Mei 1.'S^9. [Vinkeveeu]. POLMAN GRUYS 
(In mannelijke lijn uiirjcaiorven.) 

Protestant. — Groningen. — De geregelde stamreeks 
vangt aan met Johan Gruys, die in 149-4 in 't raads- 
gildeboek van Groningen voorkomt. Bij besl. d.d. 28 Aug. 
1814, no 14 werd Mr. Jan Ernst Polman Gruys 
benoemd in de ridderschap van Groningen. 

i f »|u^j — Walden: Gedeeld: I. in zwart een halve 

&'<^^1 N\[\ gouden adelaar (zonder tong), uitgaande vin 

I5^^;^*^j JM\ de deelingslijn ; II. in blauw een ongekanteelde 

¥^l&' I ■■■ k zilveren toren van twee verdiepingen, de 

S^^^jA I |c« n| / bovenste smaller dan de onderste , de bovenste 
^5^^^H-kO/ verdieping met twee zwarte ronde vensters, 
^;5j^i_J_>/ de onderste met aan elke zijde van de poort 
een vierkant venster waarboven een kleinere 
naast elkander; de poort bruin met een gouden valdeur; de 
toren geplaatst op een bruinen grond, draagt drie hooge en 
slanke zilveren torentjes met spitse daken naast elkander, elk 
getopt met eene gouden windvaan die naar links waait. 
Gekroonde helm met zilver blauwe dekkleeden. Aan den hals 
van den helm is het gewone medaillon vervangen door eene 
ruitvormige robijn, gevat in goud, met gouden knoppen aan 
de vier hoeken. Ilelmteeken : drie kleine gouden banieren aan 
lange gouden schachten , een naar rechts en een naar links 
waaiende; tusschen twee beurtelings van zilyer en blauw door- 
sneden olifantstrompen (wezenlijke oliiantstrompen , met het 
haakje aan de neusgaten). Achter den hchn en de dekkleeden 
zes nederhangeude roode banieren omzoomd met gouden i'ranje 
en gehecht aan sc^huiugeplaatste bruine schachten niet zilveren 
spitsen en de twee wapperende kleine roode lintjes bij elke 
spits; drie banieren scliuiurcchts en drie schuiulinks geplaatst. 
Schildhouders: twee grijze, van achter het schild tevoorschijn 
tredende olifanten met roode tong en zilveren slagtanden op 
een grasgrond, do tromp opgeheven en de bovenhellc daar- 
van blauw. 40 POLMAN GRUYS Stamreeks I. Johan Gruys, komt ia 1494 in Let raadsgildeboek voor, 
tr. Johanna Horenken. 

II. Berend Gruys, tr. Geertriiyd Gruya. 

III. RoelofGruya, tr. Alijt van ter Lynden. 

IV. Hiliebrand Gruya, hoveling te Uithuizen en de 
Meden 1563, abt te Aduard, heeft de handvesten van Schap- 
halster Zijlveat verzegeld, wegens de religie verbaunen, gaat 
naar Emden, tr. Anna Sappens uit Tyrol. 

V. Roelof Gruya, geb. Groningen, bnrgem. aldaar 151)6, 
+ Groningen in 1609, tr. Hille Andringa, geb. 1550, f na 1635. 

VI. Pompejus Gruys, geb. Groningen, gezworene aldaar, 
tr. 21 Maart 1612 Catharina VVifferinge, dr. van Johan 
en Beele Horenken. 

VII. Johan Gruys, geb. 1614, luit. kol. en commandant 
van Oudeschans, f 1678, tr. 14 üct. 1652 Anna Christina 
de Sighers, dr. van GerardenAnnaAldringa. 

VIII. Pompejus Gruys, heer van Tinallinge, jonker en 
hoveling, gezworene te Groningen 1683 , assessor van het krijgs- 
gericht 1699, hoofdman in de hoogejustitiekamer van Groningen 
1702, t Groningen 16 Oct. 1718, tr. 1 Aug. 1689 A 1 i d a de 
Sighers, geb. 2 Nov. 1662, f ia 1726, dr. van Bernhard 
en Odilia van Starckenborgh. 

IX. Berent Gruys, heer van Tammingahuizen, geb. Gro- 
ningen 8, ged. in do Martiuikerk 9 Maart 1694, jonker en 
hoveling, kap. inf., f Groningen 17 Nov. 1733, tr. 24 Mei 1721 
Ida Johanna Polman, ged. Tjamsweer 15 Dec. 1689, 
f Groningen 25 Maart 1732, dr. van Rudolf, heer van 
Snelgersma en Am el ia van Ewsum. 

X. Ulrich Willem Polman Gruya, geb. Tamminga- 
huizen onder Wittewierum 8, ged. 12 Maart 1730, goueraal 
majoor, f 1811, tr. Dreuipt bij Uoesburg 23 üct. 1771 FAoo- 
nora Prederika van Rade ra, geb. Leiden 29 üec. 1739, 
t Groningen 28 Sept. 1811, dr. van Cliriatophel Ernst en 
W i 1 h e 1 m i n a Johanna v o n ( t r o 1 1 h a u s. 

XI. Jhr. Mr. Jan ï^rnst Polman (Jrnys, hoer van 
Garreweer, geb. Gruniugon 14 Aug. 1776, inspecteur belast., 
lid prov. staten, f aldaar 20 Mei 1818, tr. (oudertr. 5 Juli) 1800 POLMAN GRUYS 41 

Johanna Agnea Lowe van Nijenstein, geb. Anlo 6 Aug. 
1783, t Groningen 12 Aug. 184S, dr. van Ger har d en J o si na 
Petronella Alberda. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Ulrica Eleonora Frederica Polman Gruys, 
geb. h. Garreweer te Appingedam 10 Mei 1801, f Utrecht 8 April 
1853, tr. Coevorden 20 Feb. 1S21 Hendrik Jacob Herbig, 
geb, Zaltbommel 23 Juli 1707, kap. inf., f Zwolle 4 Oct. 18(35, 
zn. van Hendrik Jacob en Anna Geertruy Boellaar d. 

2. Jkvr. Josina Petronella Polman Gruys, geb. 
Groningen 29 Jan. 1804, f aldaar 15 Sept. 1854, tr. Groningen 
15 Nov. 1828 Jhr. Mr. ünico Allard Alberda -van 
Menkema, geb. Groningen 9 Feb. 1803, houtvester en lid 
prov. staten, f h. Menkema 23 Mei 1S59, zu. van Jhr. Mr. G er- 
hard en Elisabeth Anna de Uertoghe vauFeringa. 

3. Jhr. U 1 r i c h W i 1 1 e m P o 1 m a n G r u y 3 , geb. h. Garreweer 
10 Juni 1804, f Groningen -i Oct. 1825. 

4. Jkvr. Gerardina Polman GruyH, geb. h. Garreweer 
30 Juni 1805, f Groningen 2 Juli 1837. 

5. Jkvr. P.ernardina Erneatiua Harmanna Polman 
Gruys, geb. h. Garreweer 12 Juli 18U7, f h. Vennebroek 
onder Paterswolde 7 Juni 1874, tr. Groningen 11 Oct. 1841 
Joan Henric Hooft van Iddekinge, geb. Kleinemeer 
4 Maart 1800, gep. majoor inf., ridder M. W. O. , f h. Vennebroek 
onder Paterswolde 9 April 1881, zn. van Mr. Scato Fran(?ois 
en C a t h a r i n a G r a a f 1 a n d. 

6. Jhr. Eduard Willem Polman Gruys, geb. h. Gar- 
reweer 23 Mei 1808, ontv. directe belast., f Beerta 4 Nov. 18G5, 
tr. Wedde 20 ]Maart 1850 Albertiua AntLonia Koning, 
geb. Belliugwolde H5 Aug. 1828, f Groningen 27 April iy08, 
dr. van xV r n o 1 d Hendrik en E d u a r d a T h a 1 i a E c k r i n g a. 

7. Jkvr. Anuotta Polman Gruys, geb. h. Garreweer 
19 Oct. 1814, t Utrecht 13 Oct. 1882, tr. Groningen 2Ü Oct. 
1839 Jan Hendrik van Lexau ilijsterborch, geb. 
Veere 8 Nov. 1801, generaal majoor genie, ridder M. W. O., 
t Utrecht 1 blaart 1873, zd. van Hendrik Anthouy en 
Anna af Lexau. 

S. Jhr. Gerard Polman Oruvs, geb. h. Garreweer 
9 Aug. 1811, t aldaar 15 Feb. 1820. 42 l'OLMAN GKUyS — (iÜLCHER 

9. Pom pej u 3, volgt XII. 

XII. Jhr. Mr. Poiupejus Polman Gruvs, heer van 
Garreweer, geb. h. Garreweer onder Appingedam 4 Feb. 1816, 
t Groningen lü Mei 1885, tr. aldaar 27 Sept. 1849 Jkvr. 
Josina Petronella Lewe van Nijenateiu, geb. Zuid- 
broek 23 Sept. 1820, f Groningen 17 Juli 1897, dr. van Jhr. 
ünico Evert en Cathariua Johanna van Iddekinge. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Johanna Catharina Agnes Polman Gruys, 
geb. Groningen 23 Dec. 18óü, f aldaar 20 Nov. 1895, tr. Gro- 
ningen 13 Sept. 1882 Jhr. Willem Frans van Panhuys, 
geb. aldaar 3 Nov. 1844, f Groningen 16 Dec. 1904, zu. van 
Jhr. Mr. Ulrich Willem Frederik en Wendeliua Oor- 
nera barones von Inn- iind Kniphausen; hij hertr. Jkvr. 
Ulrica Eleonora Polman Gruys sub. 3. 

2. Jkvr. Ghristina Maria Polman Gruys, geb. Gronin- 
gen 15 Juui 1852. [Groningen]. 

3. Jkvr. Ulrica Eleouora Polman Gruys, geb. Gro- 
ningen 20 Maart 1854, f aldaar 26 Jan. 1905, tr. Leek 7 April 
1898 Jhr. Willem Frans van Panhiiys, weduwnaar harer 
zuster sub. 1. 

4. Jkvr. Josina Petronella Polman Gruvs, geb. 
Groningen 20 Mei 1856, tr. aldaar 30 Juni 1890 Mr. Willem 
Wolter Feith, geb. Groningen 13 October 1855, oud-griffier 
kantongerecht te Doesburg, zn. van Mr. Hendrik üctavius 
en Willemina Woltera Dull. [Groningen]. GULCHER 

{Ned. adellijke tak uitjestorven in 1S5S.) 

Protestant. — l{ijuproviu(;ie. — Do geregelde stamreeks 
vangt aan met Theodor Gülclicr, geb. omstreeks 1651 , 
koopman te Haen. Bij K. B. d.d. 24 Nov. 1816, n<> 39 L'' II 
werd Jan Willem Gülcher verheven in den Ned. Adel. 
Bij Besl. d.d. 22 Nov. 1835 werd hij door den Koning van 
Pruissen ver]<cven tot 1'ruissisch Freiherr. 43 Ü>.aX1^ E^^P^^ 
Wapen: Gevierendeeld: I en IV in blauw 
drie smalle zilveren dwarsbalken, vergezeld 
van drie zilveren sterren, 2 boven en 1 onder 
den bovensten dwarsbalk; II en III in zilver, 
beneden in het kwartier twee smalle bruine 
golvende dwarsbalkjes , een galoppeerend 
bruin paard ondersteunende; en een golvende 
roode scbildvoet. Gekroonde helm niet zilver 
roode dekkleeden. Aan den hals van den helm hangt, in plaats 
van het gewone medaillon, een in goud gevatte ovale robyn. 
Helmteeken: een uitkomende roode leeuw, tusschcn eeue 
antieke zilveren vlucht. Schildhouders: rechts een klimmende 
en aanziende rood gctongde gouden leeuw; links een gouden 
arend met opgeheven vlucht. ♦ 

Stamreeks 

I. Theodor Gülcher, geb. omstreeks 1651, koopman te 
Haen, f aldaar 10 Nov. 1722, tr. Meohtildis Eutz. 

II. Conrad Gülcher, geb. Haen 10 Juni 1683, f Duisburg 
22 Maart 1714, tr. 1707 Eva Catharina Gershagen, geb. 
Hückeswagen , f Duisburg 23 Jan. 1721. 

III. Conrad Theodor G ülcher, geb. Gemarke 13 Aug. 
1703, predikant teMannheim, tr. Helcna Gertrud ïeschen- 
macher, f 12 Aug. 1761. 

Uit dit huwelijk : 

1. Joh a nu Jacob Gülcher, predikant te Eupeu, uit wien 
afstammelingen in Duitschland en Oostenrijk. 

2. Theodor, volgt IV. 

IV. Theodor Gülcher, geb. Urdenbach 18 Sept. 1743, 
koopman, f Amsterdam ]8 Nov. 1S06, tr. J oh ann a Engelin a 
Brügelmann, geb. Elberfeld 2 Jan. 17r)7, f Amsterdam 
15 Nov. 1821), dr. vau Jan Willem en Maria Kersten. 

IHt dit hua-elijlc: 

1. Th e o door Gülcher, tr. Constant ia Gerardina 
Nobel, uit wien do Nederlaudsche niet adellijke tak afstamt. 

2. Jhr. Jan Willem Gülcher, heer vau Laugbalgen , geb. 
Amsterdam 14 Juni 1771', kanunnik ten Dom, f ^- Botzelaer 
onder Cleve 10 Jan. 1S.')S. 

3. Carel Eroderik Gülcher, tr. J acoba Hoy b 1 o m , 
van wien afstammelingen in Duitschland voortleven. 44 DE GIJSELAAR 

Protestant, — Dordrecht. — De geregelde stamrecks vangt 
aan met Cornelia de Gijaelaar, wiens zoon Jacob 
1 Maart 1615 te Dordrecht huwde met Margaretha. 
Bij K. li. d.d. 20 Aug. 1822, n» 71 werd Hendrik de 
Gij se ia ar verheven in dan Ned. Adel. Bij K.B. d.d. 9 Maart 
1835, no 3 werd Engelbert d e G ij s e 1 a a r rer/icved in den 
Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 6 Dec. 1812, no 65 werd aan Jhr. 
Hendrik de G ij sela ar verleend de titel van baron bij 
eerstgeboorte. 

Wapen: Gevierendeeld: I en IV in zilver 
een roode met vijf tinnen gekanteeldo toren , 
met twee zwarte vensters en eene goud- 
omlijste zwarte poort met gouden valden r; 
II en III in rood een zilveren linkerschuin- 
balk, aan elke zijde begeleid door drie gouden 
leliën schuinlinks gerangschikt en elk rechtop . 
geplaatst. Het schild omboord met goud. 
Goud gevoerde helm met zilver roode dekkleeden. Ilelmteeken: 
de toren. Schildhouders: twee Romeinsehe krijgslieden met ge- 
pluimden helm, elk in de vrije hand een piek houdende, 
alles van goud. 

Stamreeks 

I. Jacob Corneliszn. de Gijselaar, geb. Dordrecht in 
1577, wijnkooper te Amsterdam, f aldaar, bcgr. 2 Juni 1636, 
tr. 2° Dordrecht 1 Maart 1615 Margaretha Claasdr. , geb. 
aldaar, f Amsterdam, begr. 2 Juni 1(')36, dr. van Claas 
Janszn. en Cornelia [van Al bias]. 

II. Nicolaas de Gijselaar, geb. Amsterdam, koopman 
aldaar, f Amsterdam, tr. aldaar 15 Sept. 1643 Margarita 
van Eyl, dr. van Jurrien en Judith de Boos. 

III. Engelbert do Gijselaar, geb. Amsterdam omstreeks 
1651, koopman aldaar en suppoost der woeskamor, f 'a Graven- 
hage 27 Oct. 1681, tr. aldaar 26 Deo. 167-1 Gecrtruid van 
Alphen, geb. 21 Mei 1()-17, f 's Hertogenbosch in 1721, dr. 
DE GIJSELAAR '*^ 

van Mr. Willem en Judith van Clevestein; zij hertr. 
Mr. Gerard van Breugel. , . . . m t ,„; 

IV Mr Nicolaas de Gijselaar, geb. Amsterdam 11 Juni 
1680. schepen en raad te 's Hertogen bosch , f aldaar 24 Aug. 
1728, tr Woudrichem 9 April 1710 Agatba vau Schagen, 
geb Gorinchem 19 Nov. 1G93, f 's Hertogeubosch 9 Juni 1/5d 
dr. van Cornelis en Anna Maria van Wiuterroy. 

V Mr Nicolaas de Gijzelaar, geb. Woudrichem 22 Maart 
1712, raad en pensionaris van Gorinchem 1749, gecomm. raad 
in dé rekenkamer van Uolland 1774, f Gorinchem 22 Mei 1/80, 
tr. aldaar 8 April 1749 Johanna Maria van Borcharen. 
geb. Gorinchem 8 Sept. 172(5, f aldaar 12 Mei 178/, dr. van 
Cornelis en Johanna Marie Snoeck. 

Uit dit }aii.veUjk 9 k. o. a. : 

1. Nicolaas, volgt VI. * 

2. Engelbert, volgt VIbis. _ 

3. Mr.Pieter de ü ij sel aar, tr. 1789 Anna Christiua 
van Heurn, uit wien een niet adellijke tak. 

VI Mr. Nicolaas de Gijselaar, geb. Gorinchem b Mei 
17Ó3. raad aldaar, on tv. convoyen en licenten aldaar tot 1/ Ja, 
lid rekenkamer 1814, f 'sGravenhage 29 Jan. 1818, tr. lo Oorin- 
chem 10 Sept. 1781 Martha Francina Co 1 lot d Escury , 
geb. Gorinchem 4 Aug. 1754, t 's Gravenhage 2b AP"1 1800, 
dr. van Si meon Petrus, heer van Naaldwijk en Shedrecht 
en Charlotta Elisabeth van der Burch. 

VII. Hendrik baron de G ij s e 1 a a r , geb. Gorinchem 
31 Jan 1789, commies van Staat, f 's Gravenhage 14 Mei 1848, 
tr. 'sGravenhage G Mei 1819 Jkvr. Jacoba Theodora van. 
Schinne, geb. Rotterdam 21 Aug. 1791. f 'sGravenhage 
23 Juli 1854, dr. van Jhr. Mr. Isailc en Johanna iheodora 

VlbfsJhr. Mr. Engelbert de Gijselaar, geb. Gorin- 
chem 5 April 17G1, raad te Gorinchem, hoogheemraad van 
Scbieland, f 's Gravenhage 12 Juli 183G, tr. lo llotterdam 11 Deo 
1787 Cornera Cornelia Hubert, geb. aldaar o Maart 
1759, t Gorinchem 30 Sept. 1804, dr. van Isaiic ^^Jl^''':^' 
van Rijckevorsel; 2" 's Hertogeubosch 30 Sept 180. Alida 
Gerbade, geb. aldaar 22 Feb. 1778, f 's Gravenhage 11 April 
1829, dr. van Horman en Agatha van Heurn. 46 DE GIJSELAAR 

Uit het tweede huu'cUjk 6 k. o.a.: 

1. Jkvr. Johanna j\[aria Agatha de (fijselaar, geb. 
Rotterdam 20 Juni ISOG, f Gorinchem 25 Nov. 1834, tr. 's Gra- 
venhege 24 Juni 1833 Co melis de Gijselaar, geb. Ara- 
BterdamS Mei 1807, wethouder van Gorinchem, f Gorinchem 
28 April 1873, zn. van Mr. Pieter en Anna Christina van 
He urn, en wed>". van zijne schoonzuster sul). 2. 

2. Jkvr. Agatha de Gijselaar, geb. Rotterdam 27 Aug. 
1807, t Gorinchem 23 Febr. 1832, tr. 'sGravenhage 19 Juni 1831 
Cornelis de (gijselaar, geb. Arasterdam 8 Mei 1807, wet- 
houder van Gorinchem, f Gorinchem 28 April 1873, zn. van 
Mr. Pieter en Anna Christina van neurn;hij hertr. 
zuster sub. 1; en 3° Sophia Cornelia Goekoop. 

3. Nicolaas, volgt VII. 

4. Jkvr. Alida Engel ina de Gijselaar, geb. 'sGraven- 
hage 6 Nov. 1815, f aldaar 1 Nov. 1873, tr. 'sGravenhage 31 Mei 
1837 Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, geb. Zierikzee 
24 April 1810, officier van justitie te 's Gravenhage, lid 2e kamer,. 
+ Haarlem 17 Jan. 1874, zn. van Jhr. jMr. Willem M'aurits 

! en Jkvr. Eva Maria van Breugel. 

' VII. Jhr. Mr. Nicolaas de Gijselaar, geb. Rotterdam 

\ 12 Aug. 1808, griffier van den Hoogeu Raad, f 's Gravenhage 
\ 2 Jan. 1893, tr. Rotterdam 22 Aug. 1832 ïheodora Jacoba 

Rochussen, geb. aldaar 18 Dec. 1810, f 's Gravenhage 4 Oct. 

1882, dr. van Hendrik en Judith Bethlemine Char- 

lotte Hubert. 
Uit dit huwelijk: 

1. En gel bert, volgt VIII. 

2. Jhr, Hendrik de Gijselaar, geb. 's Gravenhage 5 Juni 
1835, t Greater New-York (Brooklyn) 18 Dec. 1910. 

3. Nicolaas Herman, volgt VIII bis. 

4. Jhr. Charles de Gijselaar, geb. 's Gravenhage 18 Juni 
1838, oud controleur der culture.s op Java, f 's Gravenhage 

24 Aug. 1885, tr. Soerabaja 24 Juli 18(j5 Maria Johanna 
CK'lie Bake, geb. Semarang 18 Sept. 1844, f Pekalongan 

25 Juni 1883, dr. van Mr. Alexander Jacques en Maria 
Clelie Tissot. 

5. Jhr. Willem Maurits de Gijselaar, geb. 's Graven- 
hage 2G Sept. 1839, luit. ter zee 2e kl., f aldaar 4 Juli 1864. DE GIJSELAAR 47 

6. Jhr. Joost de Gijselaar, geb. 's Graven h.ige 12 Nov. 
1841, t aldaar 1 Aug. 1859. 

7. Jhr. Willem de Gijselaar, gelx 'sGravenhage 7 Nov. 
1848, f Greater New-York (Brooklyu) 13 Dec. 1910. 

VIII. Jhr. E D g e 1 b e r t d e G ij s e 1 a a r , geb. llotterdam 27 Juli 
1833, gep. o(V. ter zee, bankier, f Gorinchem IG Sept. 1892, 
tr. aldaar 17 April 1867 Anna Christina Tetronella de 
Gijselaar, geb. Gorinchem 9 Juni 1839, f 's Gravenhage 11 Mei 
1911, dr. vaa Co melis eu Sophia Coruelia Goekoop. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. Theodora JacobadeGijselaar, geb. Gorinchem 

20 Maart 18GS , f aldaar .5 Sept. 1880. 

2. Jkvr. Sophia Coruelia de Gijselaar, geb. Gorinchem 
31 Juli 1869. ['s Gravenhage]. 

VIII bis. Jhr. Mr. Nico laas Herman de G ij se laar , geb. 
'sGravenhage 2 i^ebr. 1837, bankier, lid raad van Gorinchem, 
t Niimegen 22 Febr. 1904, tr. Gorinchem 23 April 1862 Elisa- 
beth Her mina Adriana de Gijselaar, geb. aldaar 
25 Juni 1840, dr. van Cornelis en Sophia Cornelia 
Goekoop [Nijmegen]. 

Uit dit huicelijk : 

1. Jhr. Nicolaas de Gijselaar, geb. Gorinchem 27 Jan. 
1863, t aldaar 31 Jan 1864. 

2. Jkvr. Cornelia Sophia de Gijselaar, geb. Gorinchem 
31 Maart 18G4, tr. aldaar 1 Sept 1886 Frans Jacob Alexan- 
der van Vollenhoven, geb. Rotterdam 9 Nov. 1866, civiel- 
ingenieur, zn. van Joost en Catharina Maria Rochus- 
sen. [Nijmegen]. 

2. Jhr. Mr. Dr. Nicolaas Cliarles de Gijselaar, geb. Gorinchem 

21 Oct. 1865, bnrgem. van Leiden, lid eerste kamer, curator der 
universiteit, tr. Vuren 2 Aug. 1S93 A n n a DaniellaWil- 
helmina Cornelia Viruly, geb. h. Vuren 15 Feb. 1874, 
dr. van Mr. M i c h i e 1 , heer van Vuren en Dalem enConstance 
Paulino Louise Henriette Boogaert. [Leiden]. 

Een tak van dit geslacht behoort niet tot den Ned. Adel. 48 HACFORT 

{In mannelijke lijn vitgcstorvcn.) 
Katholiek. — Over Betuwe. — Twee geslachten Ilac fort 
hebben in Gelderland bestaan. Het eene, dat iu zilver eeu 
blauwe dwarsbalk voert, stamt van het huis Hackfort 
tuaschen Baak en Vorden ; dit geslacht, dat waarschijulijk 
uit het geslacht van Baeck afstamt, wordt het eerst in 
1359 vermeld met Evert van Hacfort en stierf iu het 
midden der 16e eeuw uit. Het andere geslacht, dat het 
hieronder vermelde wapen voert, komt het eerst voor in 
1422 met 01 i vier Hacfort, ambtman van Over Betuwe. 
Misschien stamt dit geslacht uit Arnhem, waar reeds in 
1297 vermeld wordt Bernard de Uacvordo eu Lum- 
modis zijne vrouw. Bij Keiz. decreet van Napoleon I d.d. 
2 Ang. 1812 verkreeg Olivier Gerrit Willem Joseph 
Hacfort tot tor Horst autorisatie tot het voeren 
van een keizerlijken titel ; bij decreet van denzelfdeu vau 
24 Aug. 1812 den titel van baron. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, 
no 14 werd hij benoemd in de ridderschap van Gelderland. 
By besl. d.d. 28 Aug. 1814, n" 14 werd F reder ik Olivier 
Joseph Hacfort tot den Ham benoemd in de ridderschap 
van Utrecht. Bij K. B. d.d. 26 April 1822, n» 165 werd voor 
boveustaanden Jhr. Mr. Olivier Gerrit Willem Joseph 
Hacfort tot ter Horst en zijne wettige afstammelingen 
erkend de van ouda hun competeerende titel van baron. Wapen: In goud een roode dwarsbalk, ver- 
gezeld van drie zilveren lelicn , 2 van boven 
en 1 van onderen. Helm met goud roode wrong 
en goud roode dekklecdcn. Helmteeken: een 
zittende zilveren hazewindhond met rood om- 
boorden en geringden gouden halsband. Schild- 
houders; twee zilveren hazewindhonden met 
rood omboorde en geringde goudon halsbanden. 
Stamreeks 

I. Olivier Hacfort, ambtman van Overbetuwo 1422, 
1430, 1453, tr. Jobina van Beesd. 

II. Bernt Hacfort, kocht een hof van Walter Gruter HACfORT 49 

1436, ambtman van ÜTerbetuwe 1448, in de ridderschap van 
Overbetuwe, + na 14GU, tr. Johanna van Delen, dr. van 
Evert, heer van Harscamp en Elisabeth van Bemmel. 

III. Allard Ilacfort, vermeld in 1482, 1492, 1493, ge- 
richtsnian van Overbetuwe, in de ridderschap van Overbetuwe, 
begr. Nijmegen, tr. Elisabeth Va eek, begr. Nijmegen in 
1508, dr. van Hendrik en Beele van Steenbergen. 

IV. Olivier Hacfort, schepen te Arnhem 1510, burgem. 
van Arnhem 1518, heemraad van Vel perbroek 1520, f Arnhem 
11 Sept. 1543, tr. 1510 Christina Ridder, vrouwe van 
Loene'n, 1510, f "•'^ Juni 1522, dr. van W ij n and en Heil wich 
vanBaerle. 

V. Wijnaud Hacfort tot Loenen, kocht ter Horst 
van Hendrik van Stepraedt van Doddendaal en verbouwde het, 
burgem van Arnhem 1.54.5—1.550, gedeputeerde 1.550, f (begr. 
Arnhem) 18 Oct. 1563, tr. Zutphen 154(5 (huw. voorw. 21 Juui 
1546) Aleid Bushof, vrouwe van Huyninck onder Hall, geb. 
Zutphen, f Nov. 1582, begr. Arnhem 15 Veh. 1583, dr. van 
Gerrit en Christina Berck. 

VI. Alard Hacfort tot ter Horst, heer van Loenen 
1595, en Huyninck 1608, in de ridderschap van Nijmegen 
1603—1619, ambtsjonker van Apeldoorn, t kort voor 1 Dec. 
1630, tr. (huw. voorw. 7 Nov. 1587) Elisabeth van Voorst 
t na 1625, dr. \an Z weder, heer van Doornenburg en josina 
V a n G e n t. 

VII. Olivier Hacfort tot ter Ho rst, heer van ter Horst 
en Huyninck 1631, geb. 24 Maart 1602, draagt het huis ter Horst 
op aan de Staten van Gelderland en ontvangt het weder ter leen 
(6 Juli 1631), beleend met Loepen bij Arnhem (1641), wild- 
vorster van Vaassen, Hall en Eerbeek, f k. ter Horst 23 Nov. 
1665, tr. (huw. voorw.) 12 Jan. 1636 Wilhelm in a van 
Bronck horst, f k. ter Horst 16 Juli 1668, dr. van Hendrik, 
heer van Oosterholt en Sibilla van der Judden. 

VIII. Alard Hacfort tot ter Horst, heer van ter 
Horst, 1666, en Huyninck, geb. k. ter Horst 6 Mei 1638, beleend 
met Loepen 1666, wildvorster van Vaassou, Hall en Kerbeek, 
ambtsjonker van Apeldoorn, f 11 t't^h. 1700, tr. (huw. voorw.) 
7 Feb. 16(56 zijne nicht Elisabeth Maria Hacfort, dr. 
van Jacob tot terUorstenElisabothvanLantscroou. 

4 50 HACFORT 

IX. Olivier Hacfort tot ter Horst, heer van ter Horst 
1700 en Huyninck 1707, geb. 18 Oct. 1Ü70, luit. reg. van 
Slangenborg, anibtajonker van Apeldoorn 1701, f (begr. 
Loenen) 30 Sept. 1730 j tr. Amersfoort 10 Feb. 1711 Maria 
Cornelia van derBorch, vrouwe van den Ham, f k. ter 
Horst 8 Dec. 1757, dr. van Dirk, heer van den Ham ea 
Velthuisen , en Anna Maria Bor. 

Uit dit huwelijk o. a. : 

1. Alard Wijnand, volgt X. 

2. Gaspar Floris Hacfort, heer van Üosterholt en Wave- 
atein , tr. 1755 Georgia Johanna van Dorth van Bussloo, 
uit wien de uitgestorven tak Hacfort tot üosterholt. 

3. Gerhard Hendrik, volgt Xbis. 

X. Alard Wijnand Hacfort tot ter Horst, gob. 
Amersfoort 6 Dec. 1711, beleend met ter Horst en Huyninck 
1731, schepen van het Loo 1751, ambtsjonker van Apeldoorn, 
verwalter landdrost der Veluwe 1744, wildvorstcr van Vaassen, 
Hall en Eerbeek, f 29 Jan. 1784, tr. Doetinchem 8 Mei 1751) 
Angela Wendelina van der Heyden, geb. in 173S, 
t k. ter Horst 13 Mei 1790, dr. van Gerhard Willem Jo- 
sé ph, heer van Baak, Meyerinck en Meynerswijck en Aleida 
Richarda Geertruid von Haacke. 

XI. Mr. Olivier GerritWillemJoseph baron Hacfort 
tot ter Horst, geb. k. ter Horst onder Loenen 26 Maart 
1768, beleend met ter Horst en Huyninck 1789, richter van hot 
ambt Apeldoorn (1798 — 1811), maire van Loenen, lid der ver- 
gadering van Notabelen 1814, lid prov. staten van Gelderland 
1820, 1823, t k. ter Horst 12 Maart 1824, tr. Voorst 25 Juni 
1799 Maria A 1 e 1 1 a W i 1 h e 1 m i n a B a r b a r a van \V ij u - 
bergen, geb. Neerbosch 20 Nov. 1778, f k. ter Horst 18 Maart 
1855, dr. van Hendrik Willem en Theodora Olivier a 
van Dorth. 

Vit dit liuwelijk : 

1. Jhr. Alard Hendrik Wijnand Willem Hacfort 
tot ter Horst, geb. k. ter Horst 30 Juni 1800, f aldaar 
22 Nov. 1817. 

2. Theodora Oliviera Maria Josepha barones H a c f o r t 
tot ter Horst, gi.'b. k. ter Horst 5 Sept. 1801, f Eindhoven 
22 April 18t;9. HACIORT 51 

3. Angela Wendelina Theresia Joanna Hacfort 
tot ter Horst, geb. k. ter Horst 5 Sept. 1801, f aldaar 
21 Mei 1809. 

•i. Elisabeth Maria Cornelia Wilhelmina baroues 
Hacfort tot ter Horst, geb. k. ter Horst 16 Mei 1S03, 
f h. 't Medler 29 Jan. 1892, tr. Loenen 2 Mei 1838 Zeno ïlieo- 
dorus Johannes Ilerraauua baron van Dorth tot 
Medler, heer van 't Medler, geb. Zutphen 3 Maart 1795, lid 
prov. staten vau Gelderland, f h. 't Medler 9 Dec. 18SG, zn. van 
baron Reinier Engelbert en Maria GeertruidaJu- 
vetta van Hö veil. 

5. Anna Maria Theresia Aloysia barones Hacfort 
tot ter Horst, geb. Emmerili 29 Aug. 1801, f k. ter Horst 
13 April 1838. 

6. Gaspar Floris Ignatius Franciscus Hacfort 
tot ter Horst, geb. Emmerik 11 Feb. 1806, f aldaar 24 
Feb. 1806. 

7. Gaspar Florentiasignatiua Franciscus, volgtXII. 

8. Gerhard Joseph Hendrik Antoon Martinus, 
volgt XII bis. 

9. Maria Magdalena Lucia Cornelia Reiniera 
barones Hacfort tot ter Horst, geb. k. ter Horst 22 Juli 
1811, t 27 Juli 1852. 

10. Angela Wendelina 31 aria Alexandrina barones 
Hacfort tot ter Horst, geb. k. ter Horst 19 Dec. 1813, 
t Loenen 8 Juni 1862. 

11. Jhr. Hendrik Johan Olivier Garel Theodoor 
Hacfort tot ter Horst, geb. k. ter Horst 12 en f nildaar 
15 Jan. 1816. 

12. Mr. Hendrik Johan Olivier Garel Theodoor 
baron Hacfort tot ter Horst, geb. k. ter Horst 26 Dec. 
1817, kantonrechter te Eist, f h. de Poll onder Bemmel 4 Juli 
18G2, tr. Arnhem 2 Juni 1852 üliviera José phinaA;^ nes 
Hubertina barones van Goltstein van Hoek en burg, 
geb. h. Witte Poort onder Neerbosch 12 April 1821, f Arnhem 
6 Juli 1SS9, dr. vau baron Job au nes H er m anus Winol- 
dua Eugenius Walradus Theodorus en Üliviera 
Theodora Scolastioa Johanna Hacfort tot 
Oosterhol t. 52 HACiORT 

13. EugeniaGeorgiaAntonia Maria barones H a c f o r t 
tot ter Horst, geb. k. ter Horst 1 Nov. 1818, f aldaar 
4 Mei 182Ü. 

XII. Mr. Gaspar Florentiua Ignatius Franciscus 
baron Hacfort tot ter Horst, geb. k. ter Horst 25 Feb. 

1808, t aldaar 28 Dec. 1875, tr. Boxmeer 3 Juli 1839 Cor- 
nelia Coustantia Maria Xaveria Cavellier van 
Adricheni, geb. Amsterdam 17 Mei 1809, f k. ter Horst 
10 Juli 1866, dr. van Jan Lodewijk Maria en Autonia 
Josephina Maria Hacfort tot Oosterhol t. 

Uit dit huwelijk: 

1. Antonia Leopoldina barones Hacfort tot ter 
Horst, geb. Arnhem 1 Mei 1840, f Arnhem 15 Aug. 1913, 
tr. Loenen op de Yeluwe 23 Juli 1862 Ferdinandus Maria 
Alexander Josephus baron van Wijnbergen, geb. 
h. Radeland onder Brunimen 18 Oct. 1834, coadjutor Malthczer 
Orde, ZD. van baron Th eodo rus Franciscus Ignatius 
tot Bussloo en Henriötte Francisca Wilhelmina Maria 
Bar bar a barones van Laer van Hoenlo. [Arnhem]. 

2. Eugenia Maria Josepha Francisca barones Hac- 
fort tot ter Horst, geb. Nijmegen 16 Aug. 1843 , tr. Loenen 
6 Juli 1864 Ludovicus Johannes Gerbrandus Huber- 
tus Maria Smits van Hattert, geb. Eindhoven 9 Feb. 
1839, zn. van Franciscus Josephus en Emilie barones 
van Hugenpoth tot den Berenclaauw. [Velp]. 

XII bis. Gerard Joseph Henri Antuon Martinus 
baron Hacfort tot ter Horst, geb. k. ter Horst 16 Sept. 

1809, t Nijmegen 3 Feb. 1882, tr. übbergen 16 Juni 1852 
Jkvr. Victoire Isabelle GeorgineAntoinetteValerie 
Dommer van Fo 1 d er s veld t, geb. übbergen 3 Oct. 1821, 
+ Nijmegen 5 Feb. 1887, dr. van Jhr. G ijaber t Ja n en Ma r ie 
Victoire Jacqueline Stroobant van Terbrugge. 

Uit dit huwelijk : 

1. Olivier Gu staaf Willem Joseph Antoon baron 
Hacfort tot ter Horst, geb. Loenen 9 April 1853, f übbergen 
18 Juni 1853. 

2. MariaEugenia Antonia O liviera Victoria barones 
Hacfort tot ter Horst, geb. Loenen 9 April 1854, tr. Nij- 
megen 25 Juni 1878 Franciscus Ger hardus Adolphus HACFORT — VAN HAEITEN — DE COCQ, VAN HAEl'TKN 53 

Eeinerus baron van Lamaweerde, geb. Zutpheu 17 Jan. 
1839, burgeni. van Boxtel, f aldaar 25 Maart 1891, zn. van 
baron Mr. Josephus JohanuesGerhardiia Fraucisous 
en Clara Maria Jodoca Geertruida barones vanGolt- 
stein van Hoekenburg. [h. Heuvellust te übbergen]. 

3. Alphonsa Franciaca Victoria Maria barones 
Hacfort tot ter ïïorat, geb. Loenen 15 Juli 1855, tr. 
Nijmegen 22 Feb. 1881 Hiddo Hendrik Eduard baron 
van Voor at tot Voorst, geb. h. de Pioen onder Duiven 
2 Juli 1850, oud Ie Init. reg. grenadiers en jagers, zn. van 
baron Augustus Ever har dus Danielus Fredericus 
en Elisabeth Theyssen. [Valkenbcrg]. 

4. Allard FranciscusTheodorusJosephusOlivier 
baron Hacfort tot ter Horst, geb. Übbergen 1 Dec. 1857, 
t Nijmegen 12 Juni 1897. 

Xbis. Gerhard Hendrik Hacfort tot den Ham, heer 
van den Ham, geb. k. ter Horst 22 Mei 1717 , luit. kol. cav., f 27 Jan. 
1792 , tr. Hall (gem. Brumnien) 25 Juni 1776 M a r i a P e t r o n e 1 1 a 
Geertruida van Lams weer de, god. Eerbeek 19 Aug. 1755 , 
t Groenlo 28 Dec. 1839, dr. van Willem Gerh a rd, heer van 
Eerbeek, en Ernestina Adriana Antoinette van Lom. 

Uit dit huwelijk: 

Jhr. Fredorik OlivierJosephHacforttotdenHam, 
heer van den Ham (verkoopt dit 1811), geb. in Juni 1777, 
lid prov. staten van Utrecht, f Groenlo 4 Nov. 1840. VAN HAEFTEN — DE COCQ VAN HAEFTEN 

( Uitgestorven in is:s7.) ^ 

Protestant. — Bommelerwaard. — De geregelde stamreeks 
vangt aan met lludolf de Cocf(, ridder, die in 12(i5 
voorkomt. Bij K. B. d.d. 17 Oct. 1822, n" 11 werd aan 
Arnolda Margaretha Mackay, weduwe Bartold 
de Cocq van Haeften en hare vier dochters verleend 
de titel van barones. Bij K. B. d.d. 17 (Jet. 1822, n" 12 
werd deze titel verleend aan Anno Margriet, Elisa- 
beth Genie, ileurietto Jlargucrice Cliarlottc 
Ursnline en Victoirc Sophie van Haeften. 54 VAN HAEITEN 
Wapen: Ia rood drie palen van vair; en 
eeu <,'ouden schildhoofd , beladen met eeu 
zwarten barensteel van drie hangers. Ge- 
kroonde helm met goud blauwe dekkleeden. 
Ilehnteeken: twee uit de kroon opkomende 
en van elkander afgewende zwarte paarden- 
pooten niet zilveren hoefyzers. Schildhouders: 
twee roodgetougde zwarte leeuwen. 

S tamreeks 

I. Eudolf de Cocq, ridder, ruilt 5 Aug. 1265 zijne bezit- 
tingen en den burg te Ehenoy met Ütto van Gelder tegen 
Hiern, Neerijnen en Opijnen en bouwt Waardenburg, tr. 
Aleida van Ochten Ricoltsdr., 1269. 

Uit dit huivelij'k o.a.: 

1. Kudolf de Cocq, uit wien stamt de Cocq van Isen- 
doorn, later van Isendoorn a Bloia genaamd. 

2. Hendrik, volgt II. 

3. Gijsbert de Cocq, uit wien stamt de Cocq van 
Neerijnen. 

II. Hendrik de Cocq, ridder, heer van Weerdenburg en 
Opijnen, f 1312, tr. 1" Eva van L angel; tr. 2" 1292 Klisa- 
beth van Rosse m Goossensdr. 

Vit het eerste hmveïijk : 

1. Johan, volgt III. 
Uit het tweede kmvelijk: 

2. Willem de Cocq, uit wien de Cocq vanDel wijnen. 

3. Gerrit de Cocq, uit wien de Cocq van Bruchem. 

4. Jan de Cocq, uit wien de Cocq van Opijnen. 

III. Johan de Cocq van Weerdenburg, ridder, vermeld 
1337, 1304, t na 13.54, tr. N. N. van Mirlaer. 

Uit dit ]ivwelijk o.a.: , 

1. SwedordeCocq, uit wien de Coc([ van Weerden- 
burg. 

2. Johan, volgt IV. 

IV. Johan de Cocq, ridder , tr. Geertruida vanHaef- 
t o n , dr. van Gijsbert van A r c k o 1 g e n a a m d v a n H a e f - 
ten, heer van Haeften. VAN HAEITEN 55 

V. Kudolf de Cocq van Haeften, ridder, heer van 
Haeften, f 1341, tr. 1" Ma re el ia van B r oeckh ii ysen. 

VI. Otto de Cocq va u Haeften, ridder,heervan Haeften, 
f 29 Dec. 1360, tr. Mabelia van Tuyll, dr. van Gijsbert 
en Gerberig Botb vau der Eera. 

VII. Otto van Haeften, ridder, sneuvelt in 1354, tr. 1° 
Margaretha de Cocq van Neerijnen; tr. 2" Er m gard 
Tengnagell Nicolaasdr. 

Uit het tweede huwelijk ; 

VIII. Nicolaas van Haeften, lieer van Haeften, + 1373, 
tr. 1363 Johanna de Cocq van Opijnen, dr. van Arend 
en N. N. d ' H a r c o u r t. 

IX. Otto van Haeften, ridder , heer van Haeften, beleend 
met Herwijnen 1415, 1424, dijkgraaf van Tielerwaard 1413, 
raad van Hertog lleynold van Gelre 1415, en van Hertog 
Arnoud 1423, schepen van Tuil 1424, f 1430, tr. Adelisa 
van Herwijnen, f 13 Jan. 1451, dr. van Bruysten, 
heer van Herwijnen, en Lijsbeth bastaarddochter van 
Beieren. 

Uit dit huwelijk 17 kinderen xv.o.: 

1. Walraven van Haeften, nit wien van Haeften tot 
Haeften en Herwijnen. 

2. Claes van Haeften, uit wien van Haeften tot den 
Esch en Beesd. 

3. Otto, volgt X. 

X. Otto van Haeften, schepen in Tuil 1421, komt op een 
riddercedul voor 1460, tr. Jutta Pi eek, dr. van Frank tot 
Gameren en Geertruid van Ysendoorn, vrouwe van 
Gameren. 

XI. Allard van Haeften, heer van Gameren, ambtman 
van Bommel, tr. 1469 Aleid van Weerdenburg, dr. van 
Dirk, heer van Ophemert en Zennewijncn , en Aleid van 
Drongelen. » 

XII. Derk van Haeften, heer van Herwijiion (14it5), 
Gameren, Ophemert en Zennewijnen, ambtman van Hommel, 
Tieler- en Bommelerwaard 1513, 1518, f voor 1539, tr. 1501 
Agnea van Brocckhuysen, vrouwe van Calbeek, dr. vau 
Reinier, heer van Broeckhuisen, en E rm gar d van G r oea- 
beek, vrouwe van Calbeek. 56 VAN HAEVTEN 

Uit dit hiuvelijk o. a. : " 

1. Allard, volgt XIII. 

2. Johan van Haeften, uit wieu van Haei'ten tot 
Gameren. 

XIII. Allard vau Haeften, heer van Opbemert 1556, 
Calbeek (verkoopt dit 1550), Gameren (verkoopt dit 1541) en 
Opijnen 1557, komt op de eerste riddercediil van Nijmegen 
voor, + 1565, tr. 1546 Cunegonda van Keppel, vrouwe 
van Verwolde, f 1559, dr. van Fr ed er ik, heer van Verwolde 
en Wesenburg en Catharina Grubben. 

Uit dit huwelijk o. a. : 

1. Kei nier, volgt XIV. 

2. Dirk van Haeften, tr. Elsebe van Dortb, waaruit 
de tak van Haeften van Verwolde. 

XIV. Reinier van Haeften, heer van üphemert 1563 en 
Zennewijnen, in de ridderschap van Nijmegen 1578 en 1586, 
t voor 1593, tr. Anna Pieck, dr. van Arend tot Tuyl en 
Hen rika Storm. 

XV. Johan vau Haeften, heer van üphemert 1G12 en 
Wolfswaard, in de ridderschap van Nijmegen 1611—20, tr. 
Henricavan Haeften, dr. van Walraven enSandrina 
Pieck. 

XVI. Walraven van Haeften, heer van üphemert 1653 
en Zennewijnen, tr. Fransina v au Cockc n gen uit Bommel, 
dr. van N. N. en N. N. Pieck. 

XVII. Reinier van Haeften, heer van Üphemert 1659, 
en Zennewijueu, geb. 25 April 1646, in de ridderschap van 
Nijmegen 1670, f 24 Jan. 1733, begr. Üphemert, tr. (huwelijks- 
voorwaarden 2 üct.) 1676 Adriana Maria de Cocq van 
üelwijnen, f 12 üct. 1709, bcgr. üphemert, dr. van 
Adriaan, heer van Delwijnea, dagelijksch heer van Wadenoyen 
en Anna van («endt. 

XVIII. Bartüld van Haefteu, dagelij ksoh heer van 
Wadenoyen 1725, heer van üphemert 1747, Zenuewijnen eu 
Delwij ncn 1747, geb. 19 Sept. 1692, in de ridderschap van 
Nijmegen 1714, dijkgraaf van den Bommelerwaard, ambtman 
vau Bommel, Tieler- en Bommelerwaanlen 1757 — 1766, geeom- 
niitteerde ter generaliteit , f Nijmegen 10 üec. 1772, tr. 19 Sept. 
1719 Margriet van Lyndeu, geb. 1699_, f 26 Juli 1761, •VAN HAEFTEN 57 begr. Ophemcrt, dr. van Derk Wol ter, heer vaa Hemmen 
en Blitterswijk en Anna Uraula van 11 eed e. 
Uit dit hiavelijk 10 k. u. a. : 

1. Jan Walraven, volgt XIX. 

2. Reinier, volgt XIXbis. 

XIX. Jan Walraven deCocqvauHaeften, dagehjksch 
heer van Wadenoyen, heer van Uclwijnen 1773, in de ridder- 
schap van Nijmegen 1745, dijkgraaf van Tielerwaard ,ambtnian 
van Bommel, Tieler- en Bommelerwaarden, geconim. ter 
generaliteit, f k- Wadenoyen in 1783, tr. 1" Arnhem 13 Maart 
1750 Anna Ursulina van Lynden, geb. 1 Sept. 1723, 
t 1755, dr. van Frans G o de r t, heer van Hemmen en Blitters- 
wijk en Constant ia Isabella van der Muelen, vrouwe 
van Oud-Broekhuizen ; tr. 2o Johanna Christi n a A gn es 
van Delen, vrouwe van Grosz Kuuckei, geb. 1738, f 4 April 
1767, dr. van Steven, heer van Lent en Maria Polixena 
Henriötta von Zobel. 

Uit het eerste huwelijk o.a.: 

XX. Bartold de Cocq van Haeften, heer van Blitters- 
wijk en Wanssum, geb. Arnhem 19 Jan. 1755, majoor cav. bij 
de gardes, t k. Blitterswijk 22 Oct. 1808, tr. 1" Amsterdam 
2 Oct. 1787 Carolina Justina Huydecoper, geb. 
Achttienhoven 22 Mei 1765, f 's Gravenhage 23 Mei 
1788, dr. van Mr. Willem, heer van Nigtevecht enCon- 
stantia Isabella Ferdinanda van Weede; tr. 2' 
Nijmegen 29 Maart 1790 Arnolda Mar gare tha barones 
Mackay, geb. Tiel 13 Nov. 1771, t k. Blitterswijk 3 April 
1849, dr. van Aeneas en Ursulina Philippina van 
Haeften. 

Uit het tweede huivel Ijk 5 k. o.a.: 

1. Anna Ursulina Margaretha barones de Cocq van 
Haeften, geb. 'sUravenhago 2G Dec. 1790, f k. Blitterswijk 
5 Mei 1877. 

2. Ursulina Philippina barones de Coc(i van Haet- 
ten, geb. '«-Gravenhage 10 Mei 1794, f k. Blitterswijk LS April 
1881, tr. Meerlo 22 Dec. 1S19 Georg Heinrich Ferdiuand 
Sigismund Froiherr von Hamelberg, heer van den 
Boctzelaer, geb. Zelle iu llannover 3 Aug. 1797, overste in 
Hannoveraanschen dienst, Kon. landraad te Borken, f k. lieule- 58 VAN HAEITEN 

feld onder Bocholt 1 Maart 1870, zn. van Johann Ernst en 
Melosina Sara Jobanna S a p hia von Lüde. 

3. Margaretha Bartholda barones de Cocq van 
Haeften, vrouwe vau Blitterswijk en Wanssura, geb. Nijmegen 
5 Juni 1802, f k. Blitterswijk 25 Aug. 1850. 

4. Constantia Louisa Arnoldina barones de Cocq 
van Haeften, vrouwe van Blitterswijk en Wansauni, geb. 
Nijmegen 5 Juni 1802, f Meerenberg 11 Feb. 1857, tr. Meerlo 
30 Juni ISlfi AnneAlex ander baron Quarles de Qua r les, 
geb. Cleve 4 Oct. 1800, 2e luit. inf., f Zeist 21 April 1887, zd. 
van baron Pierre Guillaurae Louis en Anna Hen- 
rietta Wilhelmina Adelaida barones van Spaen. Hij 
hertr. Vugbt 24 Mei 1860 Jkvr. Geertruida Jacoba 
Martini van C! effen. 

XIX bis. Beinier van Haeften, beer van Opbemert 1774 
en Zennewijnen, geb. Nijmegen 31 Juli 1729, in de ridderschap 
van Nijmegen 1751 , ambtman van Boramel , Tieler- en Bommeler- 
Tvaarden, gezant te Lissabon, Constantinoiiel en Wcenen , 
t 1 Maart 1800, tr. Marseille in 1778 Jeanne Genie Kick, 
geb. in 1758, f Ween en 31 Dec. 1799. 

Uit dit huwelijl: : 

1. Anne Margriet barones vau Haeften, vrouwe van 
Opbemert, Zennewijnen en Meerlo, geb. Constautinopel in 1782, 
t k. Blitterswijk 12 Feb. 1844. 

2. Eliaabetb Gen ie barones va n Haeften, geb. Constauti- 
nopel in 1783, f Utrecht 27 Jan. 1825. 

3. Henriette Marguerite Char lotte Ursuline 
barones van Haeften, geb. 's Gravenbage 22 Nov. 1784, 
t k. Blitterswijk 20 Dec. 1823. 

4. Victoire Sopbie barones van Haeften, geb. in 1789, 
t k. Blitterswijk 3 Dec. 1825. 59 VAN HAEFTEN 
(Utrecht.) 
Protestant en Katholiek. — Deyl. — De f^eregelde stani- 
reeks vangt aan met Jacob Janaz. die Craeu, die van 
1581—1587 voorkomt als schepen van de ISank van Deyl 
in Tielei-waard. Bij K. 15. d.d. 6 öept. 1844, n" '2*J2 weid 
Mr. Adriaan van Haeften verheven in den Ned. Adel 
met bepaling dat zoo reqiiestrant zal kunnen bewijzen 
wettig gesproten te zijn uit het adellijk geslacht van dien 
naam, uitgestorven In Nederland, voor zooverre bekend, 
de vèrheffingsbrieven in erkenning zullen worden verwisseld. '^ ^^'^•'^ m Wapen: In rood drie palen van vair; en 
een gouden schildhoofd beladen met een 
zwarten barensteel van drie hangers, waar- 
boven een tweede gouden schildhoofd beiaden 
met een zwarten kraanvogel, die een steen 
van hetzelfde in den opgeheven rechterpoot 
houdt. Gekroonde helm met goud-rood-blauwe 
dekkleeden. ïïelmteeken : twee uit de kroon 
oprijzende zwarte paardenpooteu met zilveren hoefijzers. Schild- 
houders: twee roodgetongde zwarte leeuwen. 
Stamreeks 

I. Jacob Jansz. [dieCraen], schepen van Deyl (1581—87), 
tr. S e b i 1 1 a of W i 1 1 e m k e n van 11 u m d t J a n s d r. 

II. Jan Jacobs [deCraen], geb. 1554, schepen te Deyl 
(1587) , te Meteren (1599) , tr. Ariken van üaeften Jansdr. 
Zij hertr. Hendrik Mathijss, schout van Metereu. 

III. Jan Janszn. de Cr a e n [v a n Hae f t eu] , geb. Meteren 
22 Feb. 1588, substituut secr. dor staten 's Lands van Utrecht, 
t Utrecht 6 Aug. I(;ti7, tr. utrecht 6 Juli 1609 Mechteld van 
üeresteyn, geb. 1582, f 7 Maart 1G54 , dr. van Jacob en 

5 i b i 1 1 a van W ij k. 

I^V. Jacob de Cr aen \an K a e ft en , geb. Utrecht 8 Juni 

• 1617, secretaris der staten 's J^auds van Utrecht, f 27 Maart 

1666, tr. Utrecht 8 Juni 1651 M a r g a r e t h a v a n B e r c k , geb. 

6 Feb. 1632 , dr. van N i c o 1 a a a eu I s a b e 1 1 a van 11 e u r n. fc'0 VAN }IAEFTKN 

V. Mr. Nicolaas de Craeu van Jlaeften, gjeb. 24 Aug. 
1653, advocaat bij het prov. Jlof van Utrecht, f 17 Jan. 1711, 
tp. 1 Juni 1G74 Geertruyd van B r o n ok h o rs t , f 1 Mei 
1712, dr. van Johan en Leonora van Noort. 

VI. Nicolaas van 11 ae ft en, geb. utrecht 14 Nov. 1G82, 
notaris te Batavia, secretaris van schepenen aldaar, landdrost 
te Batavia (1705), f aldaar 13 Aug. 1724, tr. aldaar 22 Juli 
1706 Sara Pedel, geb. Batavia 6 üct. 1689, f aldaar 1 Juli 
1751, dr. van Jacobiis en Johanna öix en hertr. Batavia 
Nov. 1725 met Nicolaas Cru 1. 

VII. Mr. Jacobus vau Haeften, geb. Batavia 14 üct. 
1709, secretai-is der moniboirkamer te Utrecht, daarna 1« raad 
van justitie te Batavia, f aldaar 7 Maart 1772, tr. Utrecht 
9 Aug. 1733 Johanna Cornelia Storm van 's -Ur ave- 
san de, geb. aldaar 7 Juli 1714, f 12 Juli 1763, dr. van Pie te r 
en Ernestiue Ilenriette van Bronck horst. 

VIII. Adriaan van Haeften, geb. Utrecht 13 Dec. 1736, 
gaat 1750 naar Batavia als cadet, onderkoopman aldaar 1759, 
boekhouder, secretaris en pandbewaarder bij de bank van 
leening te Batavia 1774, f Batavia 5 Jan. 1776, tr. l» Batavia 
13 Mei 1759 Maria Barbara Krag genaamd Scharken, 
geb. Drontheim 9 Jan. 1741, + Batavia 2 Peb. 1771, dr. van 
Jan en Thomasia de Vos; tr. 2" Batavia 24 Sept 1774 W i 1 - 
heimina Johanna Soual. 

üü het eerste huwelvjk : 

IX. Jhr. Mr. Adriaan van Haeften, geb. Batavia 9 Jan. 
1766, secretaris van Jlijnsaterwoude 1791, schout en secretarie 
van Moutfoort 1793, outv. directe belast., inspecteur belast, te 
Breda 1813, inspecteur kadaster in Noordbrabant tot 1828, 
t Utrecht 5 Feb. 1848, tr. aldaar 17 Oct. 1791 Catharina 
Ida Constantia Gold ba ch, geb. Maurik 16 Feb. 1770, 
f Utrecht 4 Dec. 1836, dr. van Daniël en Ida Maria Mom. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Ida van Haeften, geb. Kijnsatcrwoude 12 Juli 
1792, + 's HertogenboHch 27 Mei 1819. 

2. Adriana Catharina Ida Constantia van Haef- 
ten, geb. Moutfoort 17 Aug. 1794, f 's Hertogen bosch 16 Juli 
1822. 

3. Jkvr. Geertrui da Margaretha van Haeften, VAN HAEMEN 61 

geb. Montfoort 28 Aug. 1795, f Hengelo 4 April 1868. 

4. Jacoba Sara van Haeften, geb. Montfoort 20 Dec. 
1796, t 's Hertogenboscb 14 Nov. 1839, tr. Utrecht 12 Juni 1834 
Mr. Cornelis Johannes van Heusden , pres. rechtbank 
Breda , zn. van Ds. J a c o b en W i 1 h e 1 in i n a C o r n e 1 i a d e 
Bruyn. 

5. Jkvr. Johanna Wilhelmina Gerarda van Ifaef- 
ten, geb. Montfoort 5 Jan. 1798, f Arnhem 10 Feb. 1881. 

6. Jkvr. Adriana Aletta van Haeften, geb. Montfoort 
2 Jan. 1799, + Utrecht 2G Dec. 1847. 

7. Adriaan, volgt X. 

8. Dauiel, volgt X bis. 

9. Jhr. Anne Brigittus van Haeften, geb. Montfoort 
22 Sept. 1802, oiid-luit. t. zee Ie kl., f Tiel 1 April 1874, tr. 
Utrecht 3 Mei 1849 Anna van Riemsdijk, geb. Tiel 3 Ang. 
1792, t aldaar 9 Sept. 1865, wede Tieter van de r \Vi 1 1 i- 
gen en dr. van Rombout en Johanna Maria van Her- 
wijnen. 

10. Jhr. Jacob van Haeften, geb. Montfoort 10 Feb. 1804, 
luit. ter zee Ie kl., f Utrecht 27 Nov. 1844. 

11. Petrus Adrianus, volgt Xter. 

12. Nicolaas van Haeften, geb. Montfoort 17 April 1807, 
+ aldaar 30 April 1808. 

13. Johan, volgt X quater. 

14. Gerrit, volgt X quinquies. 

15. Jhr. David Johan van Haeften, geb. 'e Hertogen- 
boscb 8 Aug. 1814, predikant te Hengelo, f Arnhem 19 Maart 
1890, tr. Delden 19 Aug. 1869 Cornelia Margaretha 
Helena Langeveld, geb. aldaar 20 Jan. 1828 , f Arnhem 
21 Mei 1909, dr. van Adrianus en Geertruid Hermine 
S i e g m a n. 

X. Jhr. Adriaan van Haeften, gel). Montfoort 22 Feb. 
1800, ontv. der accijnzen en van den waarborg te Leeuwarden, 
f aldaar 16 Juli 1860, ir. 1" Zevenbergen 23 Uct. 1823 Maria 
Cornelia Hetterschey, geb. Klundert 29 Feb. 1796, 
+ Nieuwer Amstel 16 Sept. 1849, dr. van J acobu e Joh a nn es 
en Gualtherina Anna Hoon en wede Johannes Ben- 
jamin Koese; tr. 2" /juidhoru 7 Juni 18r)2 Margaretha 
Johanna Bouwina Abresch, geb. aldaar 28 April 1814, ba VAN UAEFTEN 

+ Utrecht 2 Juni 18G2 , dr. van Mr. Frans laaak en Hebbe- 
lina Regnera de Drewa. 
Uit het eerste huwelijk : 

1. Jkvr. Catharina Ida Constantia van Haeften, 
geb. 's Her togen bosch 19 Juli 1824, f Arnhem 16 Sept. 190S, 
tr. Nieuwer-Ainstel 11 Dec. 185G Frans Isaüc Abresch, 
geb. Zuidhorn 23 Dec. 1821, gep. kap. luit. t. zee, f Groningen 
14 Jan. 1872, zn. van Mr. Frana Isaak en Hebbelina 
Regnera de Drews. 

2. Jkvr. Anna Gualthera van Haeften, geb. 's Her- 
togenbosch 25 Aug. 1825, f h. Berkestein onder Apeldoorn 
12 Sept. 1876 , tr. Nieuwer-Amstel 25 Aug. 1859 D u c o 
Lodewijk Willem baron van Har denbroek, heer van 
de Kleine Lindt, geb. h. Sterkenburg onder Neerlnngbroek 
12 Juli 1824, f k. Zwijnsbergen ouder Helvoirt 9 Juni 1897, 
zn. van baron (Jijsbert Carel Duco, lö*"" heer van Harden- 
broek van dien naam, heer van Bergambacht, 's Heeraartsberg, 
Ammerstol, de Kleine Lindt en Bergestein en Rijnarda 
Hendriks genaamd van de Glindt. 

3. Adriaan van Haeften, geb. 'sHertogenbosch 2 Üct. 
1826, f a. b. schip Diana op reis naar Havanna 18 Juni 184^. 

4. Co melis Gualtherus, volgt XI. 

5. Jkvr. Maria Cornelia van Haeften, geb. 'a Graven- 
hage 27 Aug. 1829, f aldaar 3 Sept. 1S9S, tr. Nieuwer-Amstel 
23 Jan. 1852 Herman Menainga, geb. Arasterdam 1 Maart 
1816, predikant te Woudenberg, f aldaar 10 Feb. 1866, zn. van 
Her man nu 3 Jlenrious en Titia Jacobs. 

6. Jkvr. Jacoba Johanua van Haeften, geb. 'aGraven- 
hage 31 Dec. 183U, tr. Nieuwer-Amstel 7 Feb. 1856 Jhr. Mr. 
Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen, 
geb. Leeuwarden 22 Juni 1808, grietman van Haskerland , lid 
2* kamer, f Leeuwarden 27 Mei 1879, zn. van Jhr. Valeriua 
Lodewijk en Aurelia Anna Maria Vegelin van 
Claerbergen, wedr. van Jkvr. Aurelia van Beyraa. 
['sGraveuhageT. 

7. Jkvr. G e e r t r u i d a M a r g a r e t h a van Haeften, geb. 
's Gravenhage 25 JLaart 1832, f Leeuwarden 16 April 187(> , tr. 
Groningen 8 Jan. 1873 Mr. Jeremias Frederik Abresch, 
geb. Zuidhorn 28 Juni 1816, raadsheer hof te Leeuwarden, -VAN HAEVTEN Dö 

t aldaar 3 Maart 1885, zu. van Mr. Frans Isaac en II ebbe- 
Una Regnera de Drews. 

8. Anna Maria van Haeften, geb. 's Hertogenbosch 
i Aug. 1833, + aldaar 6 April 1835. 

9. Johan Cornelis Adrianus, volgt XI bis. 

10. Jhr. Jacob Gualtherus Anne van 11 ae f ten, geb. 
's Hertogenbosch 6 Oct. 1836, chef van de firma Anemaet & C". 
te Soerabaja, f Soerabaja 27 Maart 1887, tr. aldaar lü Jan. 
1875 Elisabeth llelena Meulman, geb. Kediri 19 Mei 1855. 
[Utrecht]. 

11. Jhr. Petrus Adrianus Cornelis Marie van Haef- 
ten, geb. Vught 29 Oct. 1839, t Nieuwer-Amstel 28 Aug. 
184S. 

Uit het tweede huwelijk : 

12. Frans Izaak, volgt XI ter. 

13. Jkvr. Adriana van Haeften, geb. Nieuwer-Amstel 
9 Juni 1855, tr. Apeldoorn 3 Aug. 187*5 Jhr. Ocker Arnold 
Repelaer, geb. Dordrecht 2'J Sept. 1849, za. van Jhr. Fau 1 us, 
heer van Spijkenisse, en Emerentia Johanna Jacob a' 
Pit. [Zeist]. 

14. Jhr. Hendrik G u i c h a r t v a n II a e f t e n , geb. Nieuwer- 
Amstel 26 Nov. 1856, gep. kap. inf. O. I. L., f Arnhem 
3 Feb. 1908. 

15. Jhr. Anne B r eg i t tu s v an II aef ten , geb. Nieuwer- 
Amstel 3 Mei 1858, administrateur der suikerfabriek Xabat te 
Banjoewangi, f 's Gravenhage , 6 April 1908, tr. Semarang 

21 Dec. 1888 Anna Helder, geb. Batavia 24 Nov. 1866, dr. 
van Harmanus en Frederique Chris toffine Hen- 
riette van Zij 11 de Jong. ( 's (Jravenhage]. 

XI. Jhr. Cornelis Gualtherus van Haeften, geb, 
's Hertogenbosch 11 Maart 1828, chef vau de firma Anemaet & C«. 
te Soerabaja, + 's Gravenhage 24 Aug. 1892, tr. Soerabaja 

22 April 1865 Cornelia Hen drie a Johanna lluyl, geb. 
Batavia 15 April 1846, dr. van Johannes en Hendrika 
Koster, ['s CJravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Cornelia Carolin.i van Haeften, geb. Soera- 
baja 9 April 1866, tr. aldaar 19 Jan. 18S9 Jan Hendrik van 
Vloten, geb. Arasterdam 16 Juli 1856, koopman, f Aerdenhout 64 VAN IIAEFTEN 

29 Aug. 1910, zn. van Abraham en Maria Wilhel- 
inina Christine Merekens. [ Aerdenliout]. 

2. Adriaan (R. Katholiek), volgt XII. 

3. Jhr. Cornelia Ciualtherus van Ha el'teu, geb. Socra- 
baja 11 en f aldaar 17 Juui 1870. 

4. Jhr. Mr. Co melis Ilendrikus Johannes vau 
Haeften, geb. Soerabaja 15 Jan. 1872, advocaat en procureur, 
tr. 'sGravenhage 4 Juli 1912 Karolina JSermann, geb. 
Stühlingeu 2 Aug. 1889, dr. van Friedrich en Katharina 
Heizmann. ['s GraveuhageJ. 

XII. Jhr. Adriaan van Haeften, geb. Soerabaja 23 Sept. 
1868, t 'sGravenhage 25 Juni 1909, tr. Rotterdam 8 Dec. löüS 
Jacoba Johanna Gerritae, geb. Rijswijk 5 Jan. 1873, dr. 
van Leendert Albertus en Annetje van Duiven- 
voorde; zij hertr. Nijmegen 19 Feb. 1912 Wilhelmus Cor- 
nelis van Vlok hoven. [Nijmegen]. 

Uit het eerste hmvelijk : 

1. Jhr. Cornelis Gualtherus van Haeften, geb. Rottei-dam 
17 Feb. 1900. [Roermond]. 

2. Jkvr. Johanna Maria Adriana Jacoba van 
Haeften, geb. 'sGravenhage 31 üct. 1903. [Voorschoten]. 

3. Jkvr. Jacoba Maria Johanna van Haeften, geb. 
'sGravenhage 26 Aug. 1908. [Nijmegen]. 

XI bis. Jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, 
geb. 'sHertogenbosoh 7 Feb. 1S35, chef van de firma Reynst 
en Vinju te Ratavia, f 'sGravenhage 27 Nov. 1901, tr. Modjo- 
kerto 10 Nov. 1865 Caroliua Wil hel mina von Oven, 
geb. Soerabaja 2 Juli 1848, f 'sGravenhage 23 Dec. 1883, dr. 
van Wilhelm H einrich en Maria Elisabeth van 
Tey liugeu. 

Vit dit limvclijk: 

1. Jkvr. jNIaria Adriana Wiluelmina van Haeften, 
geb. Batavia 5 Maart 18G7 , tr. 1" 'sGravenhage 6 Keb. 1902 
Wilhelm George Mueller, geb. Elbersbach in Nassau 
10 Sept. 1858, t New York 24 Juli 1905, zn. van Charles en 
L o u i s e Z u r b a c h ; tr. 2" New York 28 Mei 1909 Charles 
1' h i 1 1 i p 8 l[ a t o h , geb. aldaar 15 Doe. 1865, zn. van Hen r y 
en Marie Antoinette I' h i 1 1 i p s. [Port Washington, 
Rhode Island]. ■VAN HAEITEN OD 

2. Jkvr. Johanna Carolina Wilhelmina van 
Haeften, geb. Batavia 10 Maart 1868, tr. 's Gravenhage 

12 Jai>. 1892 Jules Marie TbeodoreAugusteCorneille 
Baron d'Anethan, geb. Praag 13 Feb. 18(;2, raad van legatie 
van den Koning der Belgen, f Boitsfort 24 Juli lit04, zn. 
van Baron Auguste Joseph Marie en Isabelle Caro- 
line Marie Mosselman du Chenoy; tr. 2° Brussel 
6 April 1906 Alfred Jules Marie Walravens, geb. 
Tybize 15 Nov. 1872, zu. van Ilectoren Fanny Eenson. 
[Brussel]. 

3. Jkvr. Emilie Constance Clara van Haeften, geb. 
Batavia 5 Juni 18G9, f aldaar 23 ^lei 1873. 

4. Adriaan Willem, volgt XII. 

5. Johan Carel, volgt XII bis. 

6. Jkvr. Carolina Joseph in a vau Uaelten, geb. Batavia 

13 April 1873, tr. 's Gravenhage 10 Aug. 1893 Ed u ar d van 
der Oudermeuleu, geb. aldaar 2 Jan. 18()7, zu. van Cor- 
nelis Jan en Julia Ewouda gravin vau Raudwijck. 
[h. Swinemunde te Apeldoorn]. 

7. Jkvr. Cornelia Gnaltheria van Haeften, geb. 
Batavia 12 Mei 1874, tr. 's Gravenhage 3 Oct. 1895 Jhr. 
Maurits van Lennep, geb. h. Meer en Berg onder Heem- 
stede 29 Mei 1869, zn. van Jhr. Mr. Die de rik Jacob Carel 
en Jkvr. Panlina Agneta Deutz van Assendelft. 
['s Gravenhage]. 

8. Johan Cornelis Adrianus, volgt XII ter. 

9. Frans Izaak, volgt XII quater. 

10. Jkvr. Josephina Elisabeth Gerardine Heleua 
van Haeften, geb. 's Gravenhage 18 Sept. 1882, + Lavey bij 
Bex (Vaud) 13 Juli 1903. 

XII. Jhr. Adriaan Willem van Haeften, geb. Batavia 
23 Sept. 1870, [Ginneken] ; tr. l» Oude Pekela 14 Dec. 1894 
Geertje Pott, geb. aldaar 29 Mei 1870, dr. van Willem 
Wiardus en Ch r i s t ina Bouma n (dit huwelijk werd door 
echtscheiding outbonden); tr. 2" Amsterdam 18 Jan. 1905 Marie 
Hartvel dt, geb. Haarlem 27 Dec. 1875, gescheiden echt- 
genoote van Mr. Hendrik Jan van Iloyen en dr. vau 
Joannes eii Maria llasselmeyer (dit 2<' huwelijk werd 
3 April 1913 door echtscheiding ontbonden). 66 VAN HA.EFTEN 

Uit het eerste huwelijk: •- 

Jkvr. Carolina Wilhelmina van Ilaeften, geb. Oude 
Pekela 18 Dec. 189i. 

XII bis. Jhr. Mr. Joh an Ca rel van Haeften, geb. Batavia 
26 Nov. 1871, advocaat en procureur, tr. aldaar 4 Mei 1901 
Carolina llenriette Pauline Dunlop, geb. 's Graven- 
hage 7 Aug. 18S0, dr. van Sarauel J ohann es en A ngeli ne 
Emilie Conatance van Oosterzee. ['s GravenhageJ. 

Vit dit huwelijk: 

1. Jhr. Johan Carel van Haeften, geb. Batavia 
10 Aug. 1903. 

2. Jkvr. Maria Caroline van Haeften, geb. 's Graven- 
hage 7 Juni 1905. 

3. Jhr. HenriPaul van Haeften, geb. 's Gravenhage 
14 Dec. 1907. 

4. Jhr. Constant Emile van Haeften, geb. 's Graven- 
hage 5 Juni 1912. 

XII ter. Jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, 
geb. Batavia 1 üct. 1875, gepens. l~t« luit. inf., directeur der 
biscuitfabriek Patria, tr. Amsterdam 4 Aug. 1905 Wilhelmina 
Blom, geb. Haarlem 1 Maart 1879, dr. van Willem Ni co- 
laas en Hendrika Johanna van Walwijk. [Amsterdam]. 

Vit dit huweliffk: 

1. Jhr. Johan Wilhelm Diederiek van Haeften, geb. 
Amsterdam 14 Nov. 1901. 

2. Jkvr. Yvonne Wil heimine Joséphine van Haef- 
ten, geb. Amsterdam 7 Nov. 1905. 

3. Jkvr. Henriette Wil hel mine ConstantiaReynira 
van Haeften, geb. Amsterdam 21 Aug. 1909. 

4. Jkvr. W i 1 h e 1 m i n e Joséphine E 1 i 8 e G é r a r d i n e van 
Haeften, geb. Amsterdam 29 Juni 1912. 

XII quater. Jhr. Frans Izaak van Haeften , geb. Batavia 
16 Nov. 1876, tr. Swythaniley memorial church , .Swythamley 
Park bij Macclesfiekl (Cheshire^ 11 üct. 1905 Ma bel Annie 
Brocklehurst, geb. Macclesfield 20 Jan. 1886, dr. van Sir 
Philip Lancaster, Bart. en Annie Lee Dewhurst. 
[Westliugtonhouse, Dinton bij Aylesbury]. 

Vit dit hiiwclijk: 

1. Jkvr. Wilhelmina Joséphina Philippa van Haef- VAN HAKVÏEN &J 

ten, geb. Westlingtonhouse, Dinton bij Aylesbury 14 Sept. 1907. 

2. Jhr. John Fraucia Henry van Haefteu, geb. West- 
lingtonhouse, Dinton byAylesbury 20 Jaii. lüOü. 

XI ter. Jhr. Frans I z a a k van Haeften, geb. Nieuwer- 
Amstel 25 Sept. 1853, controleur B. iJ. -!<• kl., f Cheribon ir> Nov. 
1887, tr. Batavia 11 Nov. ISStJ Julie Sophie E 1 ise W es ten- 
berg, geb. Lassem 10 Juni 18.59, dr. van Jan liernard en 
Margaretha Louisa Frederica Bekking. [Öoekuboerai]. 

Uit dit huwelijk: 

Jhr. Frans Bernard van Haeften, geb. Cheribon 2 Oct. 
1887, t Soekaboemi 11 Feb. 1899. 

Xbis. Jhr. Daniel van Haeften, geb. Montfoort 8 April 
1801, gep. oÜ'. administratie, f Doetinchem 2ü Mei 1869, tr. 
Breda 23 Nov. 1832 Antonia Anna Maria Boon, geb. aldaar 
25 Oct. 1801, t Nijmegen 30 Maart 18-4(), dr. van Willem 
Harraen en Perina Cornelia van Ileusden en wede. 
van Abel Jan Coendera Storm van 'sGravesande en 
van EliaaJoëlLuzac. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Adriaan Constant van Haeften, geb. Breda 
10 Maart 1835, f Kediri 29 April 1904, tr. Kadhipaten (res. 
Cheribon) 27 April 1878 Charlotte Christine Carolina 
Dibbets, geb. Arnhem 23 Sept. 1833, f Kediri 4 April 1902, 
dr. van Gerrit Jan en Maria Sybilla van Goor. 

2. Jhr. Willem Herman van Haeften, geb. Breda 21 Jan. 
1836, t Soerabaja 19 Jan. 1864. 

3. Jkvr. Perina Cornelia Aletta van Haeften, geb. 
Breda 24 Feb. 1837, tr. Doetinchem 9 Jan. 1871 Abraham 
Willem van Kluyve, geb. aldaar 26 April 1845, predikant, 
zn. van Daniel Dirk en Maria LeaBrunner. [Nieuw- 
Vossemeer en Halsteren.] 

4. Jhr. Albert Cornelis van Haeften, geb. Amsterdam 
4 Dec. 1838, inspecteur Eerste Ned. Verzekeringsmaatschappij, 
tr. St. Maarten 14 Oct. ISHo Anna Maria Catharina van 
Kluyve, geb. Doetinchem 21 Mei 1847, dr. van Daniel Dirk 
en Maria Lea Brunner. TLeiden]. 

X ter. Jhr. Petrus Adrianus van Haeften, geb. Mont- 
foort 29 Sept. 1805, ontv. accijnzen, f Zwolle 30 Juli 1866, tr. 
Utrecht 5 Aug. 1829 Cornelia Jacoba Maria van Out- 68 \AN UAEFTEN } 

hooru, geb. aldaar U Mei 1795, f Doetinchem '22 Juni 1864, 
dr. van Jacob Louis en Sara Helena van den Velden. 
Uit dit hnwclijk: ) 

1. Adriaau Constant, volgt XI. \ 

2. Jacob Leonard Ale.\auder, volgt XI bis. 

3. Petrua Adrianus Cornelis Mari, volgt XI ter. 

4. Jkvr. Louiae Francisca van Haeften, geb. Amster- 
dam 8 Nov. 1834, f 'stiravenhage 22 April 1906, tr. Haarlem 
8 Sept. 18(j5 Dr. Nico laas Ho ff er de Kan ter, geb. Alpben 
aan den Rijn 6 Juli 1832, arts, f tTOuda 27 Jan. 1873, zn. van 
Pieter Johannes eu Cornelie Vrieaendorp. 

5. Jhr. Willem Mary van Haeften, geb. Amersfoort 
14 Nov. 1837, ambtr. ter beschikking van den resident van de 
Z. en O. afd. van Borneo, f Bandjermasin 20 Maart 1865. 

XI. Jhr. Adriaau Constant van Haeften, geb. Arnhem 
11 Juni 1830, schout bij nacht, f Vlissingen 22 Jan. 1894, tr. 
Amsterdam 13 Juni 1S67 Johanna Boude wi na Boot, geb. 
Leeuwarden 23 ]\tei 1840, + Amsterdam 17 Aug. 1868, dr. vau 
Prof. Dr. Johannes Cornelis Gerardus en Geertruida 
Maria Rosalina Visser. 

Uit dit huwelijk: 

Jkvr. PetroneUa Adriana van Haeften, geb. Aruster- 
dani 28 April 1868, tr. 'sGravenhage 25 April 1889Henri 
Paul Jules Tutein N ol the u iu s, geb. Deventer 9 Maart 
1861, oud-burgeni. vau Apeldoorn, oudjagermeester op het Loo , 
zn. van Mr. Pieter M a r i u s en J e a n n e F e t m e n g e r. 
[Laren , N.-H.] 

XI bis. Jhr. Jacob Leonard Alexauder van Haeften, 
geb. Arnhem 13 Juli 1S31, oud-ontv. invoerrechten en accijnzeu , 
t Nijmegen 9 Jan. 1912, tr. Doetinchem 3 Oct. 1865 Agatha 
Anna Koolhaas, geb. aldaar 13 Nov. 1S43, f Nijmegen 3 April 
1905 , dr. van Hendrik ^Margriet Gijsbert en Anna Wil- 
helmtna Nahuys. 

Uit dit huwelijk : 

1. Doodgeboren zoon Groningen 15 Juli 1860. 

2. Jhr. Petrus Adrianus Cornelis Maria van Haef- 
ten, geb. Groningen 1 l'eb. 1870, ritra. cav. [Kde.] 

3. Jkvr. Anna Wil hel mina Henrietto van Haeften, 
geb. Lobith 16 Juni 1872. [Nijmegen]. VAN HAEFXEN 69 

•1. Jkvr. Louise Frauciscji van Ila eften , geb. Lobith 
30 Dec. 1873, tr. Nijmegen 29 Sept. 1897 retrusJohannesl'ous 
Koolhaas, geb. '.sGravenhage 13 Aug. 1871, zn. van Dr. Ca spar 
P i e t e r en J o h a n n a M a r i a v a n B o s s e. ['s Gravenhage]. 

5. Jhr. Jacob Leonard Anne van Hael'ten, geb. 
Deventer 10 Mei 1880. [ZeiatJ. 

XI ter. Jhr. Petrus AdrianusCornelisMarivan 
Haeften, geb. Arnhem 11 Dec. 1832, notaris, f Vordeu 14 Maart 
1908, tr. Doetinchem 5 Sept. 1867 llenriette Diederika 
Coopa, geb. aldaar 30 Juli 1838, dr. van Derk en Diderica 
Johanna Coops. [Vorden]. 

Uit cUt huwelijk : 

1. Jhr. Petrus Adrianus van Haeften, geb. Vorden 
20 April 1874. ['sGravenhage]. 

2. Jkvr. Diederika Johanna van Haeften, geb. Vorden 
17 Feb. 1878. [Vorden]. 

Xquater. Jhr. Johan van Haeften, geb. Schoonhoven 
8 Sept. 1809, gep. kap. iuf., f Utrecht 20 Aug. 1863, tr. 1" aldaar 
16 Jan. 1834 Cornelia Adrana van Eelde, geb. Utrecht 
30 Nov. 1795, t Utrecht 28 Dec. 1857, dr. van Authony 
Johannes en Clara Rij nborch van C leef f; tr. 2". Utrecht 
8 Juni 1860 Christina Maria Cambier, geb. Vianen20 Juni 
1821, t Arnhem 9 Aug. 1871, dr. van Willem Jacob en 
AgatheJacqueliueLemker. 

Uit liet eerste huwelijk : 

1. Catharina Ida Constantia Clara van Haeften, 
geb. Utrecht 2 Dec. 18.35, f aldaar 7 Feb. 1836. 

2. Jkvr. Constantia Clara Cornelia Adriana Jo- 
hanna van Haeften, geb. 'sGravenhage 27 Juni 1838, f al- 
daar 28 Mei 1846. 

X quinquies. Jhr. (ierrit van Haeften, geb. Schoonhoven 
23 Feb. 1811, outv. belast., f Leeuwarden 10 Maart 1S76, 
tr. 1» Utrecht 9 Mei 1834 Siisanna INLaria van Pielde, gob. 
Utrecht 6 Nov. 1799, f Vreeswijk 11 Feb. 1837, dr. vau A n- 
thony Johannea en Clara Jl ij nborch van Cleeff; 
tr. 2" Zwolle 27 Oct. 1853 Geer trui da Bernhardina Riet- 
berg, geb. aldaar 20 Sept. 1820, f Zwolle 16 Sept. 1897, dr. vau 
Mr. Ij a m b e r t u 3 Johannes en G e e r t r u i d a H i 1 1 o g o n d a 
Zebinden. 70 VAN HAKyTEN — VAN HAERSOLTE 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jkvr. Catharin a I cl a Constant ia Clara Susauna 
van Haeften, geb. Weeswijk 29 Jau. 1837, f Zwolle 27 April 
1S95. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Jkvr. Adriana Johanna van Haeften, geb. de Bilt 
10 Juni 18G0, tr. Arnhem 12 Dec. 1899 Adrianus van der 
Kemp, geb. Nijmegen 3 Juni 1857, zu. van Pi e te r en Maria 
Wilhelmiua Susanna Louis a Fredrica d'Harvant. 
[Arnhem]. 

3. Jkvr. Christina Johanna van Haeften, geb. de Bilt 
14 Dec. 1862, tr. aldaar 9 Juli 1884 Mr. Paulua Co melis 
Adriaan Sichtermau, geb. Zwolle 20 Oct. 1855, vice- 
president arr. -rechtbank aldaar, lid van den gemeenteraad , zu. 
van Mr. Mello en Anna Gezina Jacoba barones van 
Fridagh. [Zwolle j. VAN HAERSOLTE 

Protestant. — Overijssel. — Het eerst komt deze naam 
voor, als Ben se lm us de Har sol te als getuige iu 
een giftbricf van Ru dolf von Steinfurt aan het 
klooster Lette in 1133. De geregelde stamreeks vangt aau 
met Goert vau Haersolte of van Haerst (deze 
beide achternamen worden tot de 17'= eeuw door elkander 
gebruikt), wiens 'zoon Barthold, ridder in 1363, getuige 
is bij een memorabel accoord tiisschen Jan vau Arkel, 
^jisschop van Utrecht en Roderik, heer van Voerst. Bij 
besl. d.d. 17 Sept. 1814, n'^ 61 werd Anthony F red er ik 
Robert Evert van Haersolte, heer van Staverdcn 
henoemd in do ridderschap van (Jelderland. Zijn tak is uit- 
gestorven. Bij K. B. d.d. 28 Aug. 1814, n" 14 werd 
Anthony C o e n r a a d Willem van Haersolte 
henoenul in do ridderRchap van Overijssel. Bij K. B. d.d. 
26 Nov. 1819, n" 74 werd voor allo leden vau dit geslacht 
de titel van baron en barones erkend. VaN haersolte 71 
Wapen : In goud drie zwarte kepers. Helm 
niet zwart-gouden wrong eu goud-roode dek- 
kleeden. Helmteeken: drie gouden rietstengels 
met zwarte koppen. Schildhouders : twee 
omziende roodgetongde gouden grifTioenen. 
Wapenspreuk: „Omnia tempus liabet". Stamreeks 

I. Goert van Haersolte tot Haerst, schepen te 
Zwolle 1328—1329, tr. B e s s e 1 e v a u W u 1 1 e u , f na 1330. 

II. Barthold van Haersolte, ridder (1.53.j) , heer van 
Haerst, vermeld tot 1369, tr. Lutgard van Oosten- 
wol de, vermeld 1358. 

III. Hendrik van Haersolte, heer van Haerst, ver- 
meld 1358—1411, onder de edelen sedert 1390, tr. omstreeks 
1404 Maria van (t r a e s , t Zwolle als weduwe 11 Oct. 1422, 
begr. op den St. Agnietenberg. 

IV. Goert van Haersolte, vermeld 1433—1452, tr. 
A 1 i] t van Heest, dr. van K o e 1 o f en N. N. van L a e r. 

V. Barthold van H a e r s o 1 1 e, 1471, kocht Jordanink 
en Vrijlink onder Haerst, f April 1498, begr. Zwolle, tr. 
Geertruid Selle, vermeld in 1498. 

Uit dit huwcJijk 4 l: o. a. ; 

1. Herman, dio volgt VI. 

2. Goert, die volgt VI bis, 

VI. Harmon van Haersolte, dijkgraaf van Salland 
1525, f 1527, tr. Femme ten E rink e uit Westphalen. 

VII. Jan van H a e r so l te, geb. 1510, burgem. en cameraar 
van Zwolle 1537, vermeld 1523—1583, tr. 153fi C h r i a t i u a 
van Haersolte, geb. Kampen, dr. van Claes en Gese 
Roeper. VIII. Har men van Haersolte, J. U. D. , burgem. vau 
Zwolle 1586, ordinaris gedep. ten landdage van Overijssel 
wegens Zwolle 1(510, + 1G23, tr. Zwolle 10 j\laart 1584 Anna 
van Hoeclum, dr. van Swecr en lOlisabeth van der 
L a w i c k. 

IX. Willem van llaersolte, heer van Eisen Lij koop 72 VAN HAEKSOLTE 

in 1638, kapitein, drost van Bredevoort, in de ridderschap 
van Overijssel, f k. Bredevoort (door den bliksem getroH'ea 
met vrouw en zeven kinderen) 12 Juli Kïiö.tr. Tiel in Jan. 1630 
Catharina van Brakell, f k. Bredevoort 22 Juli h'A6, 
dr. van Geert en ï^lisabeth van Uoornick. 

X. Anthony van Haersolte, heer van Eisen endoor 
zijn huwelijk van Zwaluwenborg en Bredenhorst, geb. in 1637, 
in de ridderschap van Overijssel 166-1, drost van VoUeuhove 1692 
kastelein vun Kuiure, f Vollenhove 30 Juni 1701, tr. Oldebrock 
9 Maart 1675 Joanna van Haersolte, f Zwolle, begr. 21 
Mei 1720, dr. van Siraon, heer van Bredenhorst, Staverden 
en Zwaluwenborg en Adriana Josina Beutinck. 

XI. Anthony Zwier van Haersolte, heer van Eisen, 
Zwaluwenborg, Bredenhorst en Staverden , geb. Zwolle 1 Juli 
1690, comm. U. O., kwartierschout van Oisterwijk , in de ridder- 
schap van Overijssel, f Zwolle 4 Mei 1733, tr. Wijhe 9 Aug. 
1720 Coenradina Wilhelmina van Dedem, ged. Zwolle 
9 Juni 1701, f 25 Aug. 1751, begr. Zwolle, dr. van Coenraad 
Willem, heer van de Gelder en Anna Elisabeth van 
Echten. 

XII. Coenraad Willem van H aerso 1 te, heer van Eisen 
(tot 1755), Bredenhorst (tot 1759), Staverden en Zwaluwenborg 
(tot 1786), geb. Zwolle 17 Mei 1727, comm. D. O., in de ridder- 
schap van Veluwe, raad ter Admiraliteit op de Maas 1770, lid 
der generaliteitsrekenkamer 1771, landrcntmeester van Veluwe, 
lid der Staten-Generaal 1780, verkocht Eisen, Bredenhorst en 
Zwaluwenborg, f Soestdijk 24 Aug. 1799, begr. L'trecht, tr. 1" 
Clevo 7 Nov. 1755 Luthera Anna Agatha van der Ca- 
pellen, vrouwe van Jlijsselt, geb. 18 Oct. 1735 kauunnikes to 
Bedbur en ter Hunnepe, f l>- Zwaluwenborg 16 Oct. 1770, begr. 
Ëlspect, dr. van E rede rik Robbert Evert, heer van den 
Boedelhof en Anna Margaretha Elisabeth van E ynden 
d' A s p r e m o n t ; tr. 2'^ Oldebroek 4 Aug. 1782 Maria J o s e p h a 
Hannotiau, geb. Brussel 25 Juli 1755 t Utreclit 3 Juni 1799, 
dr. van Godefridus en Bar ba ra de Meur. 

Vit het eerste liuwclijk 11 k. u. a. : 

1. Anthony Frederik Bob bert Evert, volgt XIII. 

2. Anthony Coenraad Willem, volgt XIII bis. 

3. Emerentia Philippina Cornelia barones van VAN HAKRSOI.TE 73 Haersolte, geb. Zutphen 23 Nov. ll&Z, f Arnhem 22 Maart 
1839, tr. Windesheim 5 Oct. 18UU F r e d e r i k J o h a n 15 e n j a m i n 
baron van der Cap ellen, heer van Kijsaelt, geb. Zutphen 
6 Mei 1770, nmntmeester generaal te Utrecht, kamerheer i. b.d., 
t Utrecht 1 Maart 1851, zn. van Alexander Hendrik, heer 
van Boedelhof en Reinira Adolphiua Charlotte van 
Nagell tot Ampseu. 

4. Johan Willem Simon, volgt XIII ter. 

5. Frederik Benjamin, volgt XIII quater. 

6. Carolina Isabella Elbertiua Cornelia barones 
van Haersolte, geb. Zutphen 21 Feb. 1766, f Delft 23 Feb. 
1829 , tr. Kampen 18 Sept. 1796 Antouius Monta.nus, geb. 
Doornik 21 Aug. 1752, luit.-kol. inf., f Delft -i Deo. 1829, zu. 
van Henricus en Jacoba Velg e. 

7. PhilippiuaUoberdina barones v a n H a e r 3 o 1 1 e , geb. 
Zutphen 2'1 Deo. 1768, f Kampen 5 Oct. 1825, tr. Avereest IJuni 
179-4 Hendrik Groskamp, geb. Amsterdam 8 Oct. 1767, 
t Kampen 15 Feb. 1825, zn. van Hendrik en Asselina ter 
Poorten. 

8. Anthonia barones van Haersolte, geb. h. Zwaluwen- 
borg 24 Sept. 1770, t Zwolle 4 Dec. 1831. 

Uit det tweede huwelijk 2 k. o. a. : 

9. Wilhelmina Maria barones van Haersolte, geb. 
Utrecht 3 Jan. 1784, f Breda 16 Jan. 1834, tr. St. Oedenrode 
22 April 1800 Pieter Johan Bange man, heer van de 
Hulst, geb. 'a Ilertogenbosch 10 Juni 1770, secretaris bij den 
envoyó der llepubliek te St. Petersburg (1792), luit.-kol. inf., 
kol. der Zuidhollandsche mobiele schutterij, f h. de Hulst onder 
St. Oedenrode 15 April 1837, zn. van \V i 1 1 e m Vincent en 
Catharina Constant! a Huygens. 

Tak Staverden 
XIII. Anthony Frederik Robbert Ever t baron van 
Haersolte, heer van Staverden, geb. Zutphen 19 Aug. 1756, 
comm. D. O. , anibtsjoaker van Frmclo, Epe en Rhedeu , schepen 
en raad te Harderwijk, lid uitvoerend bewind 1798 — 1801, lid 
Staatsbewind 1801, ontv, generaal van (Jelderland, f Arnhem 
14 Juli 183Ü, tr. Utrecht 18 Nnvr. 1779 Catliarina Jacoba 
Johan na barones Taets van Am e rongen, geb. Utrecht 
5 Aug. 1758, f Arnhem 2(5 Aug. 1820, dr. van üerard Godard, 74 VAN HAERSOLTE 

heer van Oud-Amelisweei-d en Anna Susanna Hasselaer. 
Uit dit huivelijl-: 

1. Luthera Anna Agatha Coenradina Wilhelmina 
barones van Haersolte, geb. Utrecht 7 Nov. 1780, f Arnhem 
10 Jan. 184G. 

2. Anna Susanna barones van Hae r so 1 1 e ,geb. te Utrecht 
8 Juli 1784, f Arnhem 28 Feb. 1831. 

3. Alex ander Hendrik Adolph Ca rel baron v a n 
Haersolte, geb. Utrecht 17 Juli 178(5, administrateur van 
'e Rijks schatkist in Gelderland, f Arnhem 12 Juli 18r)4. 

4. Maria Eleonora Jacoba barones van Haersolte, 
geb. Utrecht 4 Jan. 1788, f Arnhem 23 Oct. 1849, tr. aldaar 
19 Aug. 1814 Mr. Johan Jacob van Hasselt, geb. Arnhem 
3 Sept. 1782, secretaris van Arnhem, lid prov. staten van 
Gelderland, f Arnhem 5 Maart IStJO, zn. van Mr. Ger h a r d en 
Adriana Maria Jolianna van den Steen. 

5. Gerard Godert Anthony Zwier, volgt XIV. 

6. Jkvr. Carolina van Haersolte, geb. Arnhem IB Sept. 
1791, + aldaar 2Ó Sept. 1817, tr. Arnhem 28 Uct. 1813 Mr. Ja co b 
Hendrik graaf van Rechte ren, heer van Appeltern, geb. 
Appeltern 27 Xov. 1787, lid gedep. staten van Overijssel , com- 
missaris des Konings, lid 2'^ Kamer, staatsraad i.b. d. , conim. 
D. O., t Zwolle 9 Juli 1845, zn. van graaf Rudolf Chris- 
tiaau, heer van Westerveld, Gerestein en Tuil en 't Waal en 
Anna Elisabeth van der Ga pellen, vrouwe van Appel- 
tern, Ahnem enz.; hij hertr. l» Autoinetta Maria Char- 
lotta gravin Bentinck van Rhoon en 2" Geertruid 
Agnes barones de Vos van Steenwijk. 

7. Carolina Catharina barones van Haersolte, geb. 
Arnhem 8 Juli 1794, f Arnhem 6 Juni 1872. 

8. Agatha barones van Haersolte, geb. 's-Gravenhage 
10 Dec. 1798, + Arnhem 29 Sept. 1870, tr. Arnhem 18 Sept. 
1817 Mr. Gerard van Eek, geb. Arnhem 22 Oct. 1785, notaris 
te Arnhem, lid van den raad aldaar, lid prov. staten vau 
Gelderland, f Arnhem 12 Jan. 1857, zn. vau Mr. Jacob Nicc- 
1 a a s en H e a t e r H e n r i e 1 1 a K u g e 1 o n. 

XIV. Jh r. Gerard Godert A n t h o u y Z w i e r v a n H a e r- 
solte, geb. Harderwijk 13 Feb. 17tH), ritmeester , lid ridderschaii 
van Gelderland, f Arnhem 7 Sept. 1819, tr. aldaar 3 Juni 1815 VAN HAERSOI.TK 75 

Anna Maria Johanna van der Burgh, geb. Amsterdam 
18 Juli 1796, f Arubem 24 Nov. 1870, dr. van Mr. Michiel 
Derk en Adriana Margaretha van der Niepoort; zij 
hertr. Georg LudwigCarlHeinrich graaf van R a n z o w, 
heer van Meinerswijk. 
Uit het eerste hincelijk: 

1. CatharinaJohannaJaooba barones vanHaersolte, 
geb. Arnhem 21 Maart 1816, + h. de Schailelaar onder liarneveld 
27 Sept. 1868, tr. 1" Arnhem :} Mei ISó-l Eraan uel Frederik 
Guillaume deSturler, geb. Tiel 4 Jan. 1798, gep. majoor 
cav., t Arnhem 5 Mei 1855, wedr. van Carolina Elisabeth 
Obreen, zn. vanJean Guillaume en Sibilla Elisabeth 
van Biesen; tr. 2» Arnhem 26 Maart 1857 Mr. Gerrit 
Willem baron van Zuylen van Nievelt, geb. aldaar 
12 Aug. 1807, lid gedep. staten van Gelderland, f Arnhem 
11 April 1881, zn. van baron Coeuraad Jan, heer van den 
Brieier en dementia van der N iepoor t. 

2. Adriana Margaretha barones van Ilaersolte, geb. 
Arnhem 21 Juli 1817, f aldaar 29 Jan. 1860, tr. Arnhem 1 Feb. 
1839 Mr. Arend Anthonius Koukeus, geb. Aurich 27 Jao. 
1812, advocaat te Arnhem, lid der bankiersiirma van llanzow 
& C»., f Arnhem 23 Oct. 1862, zn. van Mr. Johan Michiel 
en Johanna Paulina Ida Theodora de Salis. 

3. C a r o 1 i n {i barones V a n II a e r s o 1 1 e , geb. Arnhem 12 Oct. 
1818, t aldaar 31 Oct. 1876. 

Tak van Haerst, den Doorn en Zutbem 
XIII bis. Anthouy Coenraad Willem baron v a u 
Haersolte, heer van den Doorn (bij koop) 1785, Zuthem (bij 
erfenis) 1802 en Haerst (bij koop), gel). Zutphen 10 April 1760, 
page van den erfstadhonder, kap. cav., lid prov. staten van 
Friesland, lid nationale conventie 1796, raad vau de prefectuur 
van de monden van den IJssel ISll , lid gedep. stateu van 
Overijssel, f Zwolle 30 Oct. 1820, tr. Leeuwarden 5 Feb. 1782 
Juliana Dorothea Hisk Mar ia d'A rn aud, geb. aldaar 
3 Aug. 1761, t t. den Doorn onder ZwoUerkerspel 31 Maart 
1827, dr. van A n t h o n y en A n n a D o d o n e a v a u B u r m a u i a. 
nt dit huweUjh: 
Coenraad Willem Anthonv. volgt XIV. 76 VAN HAERSOI.TE 

XIV. Mr. Coenraad Willem Anthony baron v a u 
Haersolte, heer van den Doorn, Zuthem (tot 1836 en na 
1845) en Haerst (tot 183G1, geb. Leeuwarden 3 Mei 1783, lid in 
de vroedschap te Zwolle, rechter aldaar 1814, lid van den raad 
van Zwolle 1815, lid f^edep. staten van Overijssel, f Zwolle 
19 April 1862, tr. Groningen 22 Mei 1805 "jkvr. Louise 
Christine Egbertine FranQ oise Hora Siccama, geb. 
aldaar 1 Oct. 178S, f Zwolle 4 Maart 1862, dr. van Jhr. Mr. 
Willem en Johauna Christina Eytelwein. 

Uit dit huwelijk : 

1. Mr. Willem Adolf Werner baron van Haersolte, 
heer van Zuthem, geb. Zwolle 8 Juni 1806, ontv. belastingen 
te Hoogezand, f aldaar 2 Maart 1845. 

2. Anna Helena Catharina Dorothea barones van 
Haersolte, geb. Zwolle 15 Jan. 1808, f Groningen 8 April 
1856, tr. Zwolle 24 Juni 1836 Mr. Du co Gerrold lleugers 
Hora Siccama, geb. Groningen 24 Sept. 1799, t Hoogezand 
24 Juni 1854, zn. van Mr. Wiardus, heer van Oosterbroek en 
üdilia A mei ia barones Jtengers van Farnaum. 

3. Johan Christiaan, volgt XV. 

4. Honoró Antoon Dorus Idzerd, volgt XV bis. 

5. Joanna Elizabeth barones van Haersolte, geb. 
Zwolle 27 Nov. 1813, f Leeuwarden 23 Jan. 1864, tr. Zwolle 
23 Mei 1824 Mr. W i b o B e r n h a r d u s 15 n m a , geb. Lee>iwarden 

7 Maart 1807, grietman van Baarderadeel, lid 2" kamer, f Weidum 

8 April 1848 , zn. van Bernhardus en Kolina Maria Hora 
Siccama. 

6. Jan Daniel baron van Haersolte, geb. Zwolle 6 Oct. 
1815, page des Konings, f Eiudlioveu 30 Dec. 1834. 

7. Klisabeth Dodonea barones van Haersolte, geb. 
Zwolle 20 Oct. 1817, f Nijmegen 2(! Maart 1845, tr. Zwolle (> 
Sept. 1843 Jhr. Du co Gerrold Hora Siccama, heer van 
de Harkstede, geb. Groningen 10 Jan. 1819, gcp. kap. genie, 
t .\msterdam 3 Juli 1891, zn. van Jhr. Johan, heer van de 
Harkstede, Siddebureu en Oostwolde en Genoveva Maria 
barones lleugers van Karnsmn. 

8. Alexander Hendrik Adolf Ca rol baron van 
Haersolte, geb. Zwolle 11 Juni 182l), f aldaar 18 Juni 1S20. 

9. Alexandrina Hondrika Adolphina Carolina VAN HAEKSOI.TE 77 barones van Haersolte, geb. Zwolle lü Deo. 1821, f Tiel 

11 Feb. 190i, tr. den Ham 5 Maart 1858 C a r el Godefroi 
de Moen, geb. Leiden -Z*j Juli 1811, predikant der at'gesc-hei- 
den gemeente, + Doesburg 23 Nov. 1879, zn. van Benjamin 
en Johanna Maria Wilbelmina Men zei en wedr. 
van A g a t h a Sofia van V o s s. 

10. Luthera Anna Agatha barones van Haersolte, 
geb. Zwolle 13 Feb. 1824, f Apeldoorn S Jan. 1892, tr. Zwolle 
ó Jan. 1857 Ds. Joannes Petrus Nonhebel, geb. Est 
en Opijnen 6 Jan. 1830, predikant te Vaassen, Middelburg en 
Dordrecht, f Hannover 3 Juni 1883, zn. van Joanne;^ 
Abraham Chris toffe 1 en Joanna Cathariua Aga- 
tha van der Burg. 

11. Caroline barones van Haersolte, geb. Zwolle 

12 Mei 1826, + 'süravcuhage 29 Maart 1909. 

12. Christine Louise barones van Haersolte, geb. 
Zwolle 13 üct. 1829, f Amsterdam 7 Jan. 1873, tr. Leeuwarden 
6 Dec. 1862 Jurrien Jans, geb. Zwolle 31 Maart 1837, 
predikant der Chr. afgescheiden geref. gemeente, f Leeuwarden 
30 Aug. 1865, zn. van Jan ( 1 e r r i t s en Maria Volkers. 

13. Antonie Frederik Robbert Evert, volgt 
XV ter. 

14. Harco Hilarius Johan, volgt XV quater. 

XV. Johan Christiaan baron van Haersolte, heer 
van Haerst en den Doorn, geb. Zwolle 9 Juli 1809, gep. luit. 
t. zee, burgem. van ZwoUerkerspel , lid prov. staten van 
Overijssel, f /^wolle 2 Juni 1881, tr. ald:iar 26 April 1837 
Geertruid Agnes barones de VosvanSteenwijk, 
geb. h. Dickninge onder de Wijk (Dr.) 24 Oct. 1813, f Zwolle 
15 Aug. 1874, dr. van baron Carel en Jkvr. Sophia Cor- 
nelia Huyghens. 
Uit dit huuelijk: 

1. Sophia Cornelia barones van U a e r s o 1 1 e , geb. 
Zwolle 11 Mei 1838, f Leiden 4 Mei 1873. 

2. Louise Christine E g b e r t i n e F r a n <; o i s e barones 
van Haersolte, geb. Zwolle 19 Dei-. 1840. [Scheveningen]. 

3. Anua Adriana barones van HaerHolto, geb. Zwolle 
25 Maart 1842, tr. aldaar 22 April 1863 Mr. Al bert Johan 
Koest, geb. 's Gravenhage 7 Nov. 1837 , oud-burgem. van 'h Gra- 78 ' VAN lUERSOLTE 

venhage, oud-comm. der Koaiugiu in Zeeland, za. vau Carel 
en Jkvp. lleiniera Johanna Albertine Sandberg. 
['s Gra venhage]. 

4. Coenraad Willem Antonie, volgC XVI. 

5. Caroline barones van Haeraolte, geb. Zwolle 17 Juli 
1846, t Utrecht 3 Jan. 1880. 

6. Eliaabeth Dodonea barones van Haersolte, geb. 
Zwolle 6 Oct. 1848, tr. aldaar 22 Sopt. 1S75 Willem van 
Hasselt, geb. Kampen 2.5 Sept. 1846, gep. luit. t. zee 1" kl., 
chef afd. zeevaart Kon. Ned. Meteor-Inst. te Utrecht, f Würz- 
burg 24 Maart 1900, zn. van Johau Courad en Johanna 
Beiniera Schlingemann. [Ilaarlem]. 

7. Nicolaü (Jeertruid Anna Hen rietta barones van 
Haersolte, geb. Zwolle 24 Jan. 1851 [Arnhem]. 

8. Johan Christiaan, volgt XVI bis. 

9. Geertruid Agnes barones van Haersolte, geb. 
Zwolle 23 Feb. 1861, f Dordrecht 5 Juni Ibül, tr. Amsterdam 
11 Feb. 1886 Prof. Dr. Aart Jan Theodorus Jonker, geb. 
Laren 12 Sept. 1852, oud-hoogleeraar in de godgeleerdheid, zn. 
van HendrikuseuJohannaMariaJoosten. [Heerde]. 

XVI. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van 
Haerst, geb. Zwolle 22 Jan. 184.5, oud-rechter arr. rechtb. 
Arnhem , tr. Zwolle 7 Nov. 1872 H e r m a n n a 10 1 i s a b e t h 
barones d e V o s van S t e e n w ij k , geb. Meppel 13 Maart 1852, 
dr. van baron Mr. J anWillemJacobus en Jkvr. I s abel 1 a 
Catharina Johanna van Eijsinga. [.\rahem ]. 

Cit dit hiavelijk : 

1. Johan Christiaan, volgt XVII. 

2. Johanna Isabella Catharina barones van Haer- 
solte, geb. Sneek 6 April 1875. [Arnhem]. 

3. Jan Willem Jacobus, volgt XVII bis. 

4. Mr. A 1 be r t baron van Haersolte, geb. Zwolle 24 Maart 
1879, advocaat. [Amsterdam]. 

5. Ernst Frans baron van Haersolte, geb. Arnhem 
19 Dec. 1887, edel. e.\p. D. O., adj. inspect. H. IJ. .S. M. [Nijmegen]. 

XVII. Johan Christiaan baron van Haersolte, 
geb. Amsterdam 26 Sept. 1873, electrotechnisch ingenieur, 
lid raad , tr. Hattem 18 Juni i;«J8 Ernestlne Theo- 
dora Johanna barones van Heemstra, geb. aldaar VAN HAERSOLTE 79 

21 Oct. 1886, dr. vau baron Philip Jacoben Elisa 
M a r t h a barones vau Wasseuaer [Arnhem]. 

Uit dit huwelijh: 

Coenraad Willem Antoni baron vau üaersolte, 
gcb. Aruhem 9 Maart li)09, edel exp. D. Ü. 

XVH bis. Jan Willem Jacobus baron vau H a e r- 
sol te, geb. Zwolle 28 Sept. 1877, oud-luit. t. zee 2e kl. , oud 
inspecteur IL IJ. S. M., ing. bij den octrooiraad , tr. Kondowoso 
15 A pril 1903 Maria M a g d a 1 e u a van B i j 1 e v e 1 1 , geb. 
Batavia 9 Mei 1883 , dr. van Prederik Karel Abraham 
en Emilie Maria van Dommelen ['s Gravenhagej. 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Prederik Antonie baron van Haersolte, 
geb. den Helder 4 April 1904 

2. Marie Emilie barones van Haersolte, geb Apeldoorn 
7 Sept. 1907. 

3. Her manna Elisabeth barones van Hae rsol te,geb. 
's-Gravenhage 17 Juli 1909. 

XVI bis. Johan Christiaan baron van Haersolte, 
geb. Zwolle 21 Maart 18.54, f Zutpheu 4 Oct. 1889, tr. Olst 
7 Juni 18S3 Sara van Houten, geb. Hengelo (Geld.) 19 No v. 
1856, t Loosduinen 23 Juli 1899, dr. van Joan Walrave en 
Alida Berendina Langeler. 

Uit dit huwelijk: 

1. JohanChristiaan baron van Haersolte, geb. Doetin- 
chem 5 Mei 1884, electrotechnisch ingenieur. [Bethlehem U.S.A.]. 

2. Joan Walrave baron van Haersolte, geb. Doetin- 
chem 15 April 1887, tr. 'ri-Gravenhago 12 Aug. 1913 Anna 
Willemina 'sGravesande G u i c he r i t geb. Kralingen 8 
Nov. 1889, dr. vau Jlaxim il iaan Willem Johan nes eu 
Siraonetta Maria van der Ven. f'sGravenhage]. 

XV bis. Honoró Antoon Dorus Idzerd barou van 
Haersolte, heer van Zuthem , geb. Zwolle 20 Sept. 1811, 
lid prov. staten vau Overijssel, f Zwolle 29 Juni 1887, tr. 
aldaar 4 April 1838 Sa r a So }) h ia 11 er m an n a Sic h te r ma n , 
geb. Zwolle 22 Sept. 181t; , f aldaar 13 Maart 1891, dr. van 
PaulusCoruelisAdriaan en Mechteld Ho ver. 

Uit dit huwelijk: 

1. Mathilde Pauline Cornelia Adriana barones 80 VAN HAERSOLTE 

van üaersoltf, j^eb. Zwolle 5 Jan. ISIJb , tr. Zwolle 30 Juli 
1879 Mr. Jan Willem Jacobus baron de Vos van 
Steenwijk, ^eb. h. Havixhorsfc ondor de Wijk 2 Maart 1827, 
lid 2e kamer, + 's-Gravenha^e 12 Oct. 1897, zn. van baron Mr. 
Jan Arend Goderten Her manna E lis abethBacker 
wedr. van Jkvr. Isabclla Catharina Johanna van 
Eysinga en van Jkvr. Anna Agatha Albertina van 
E y sin ga. [Zwolle]. 

2. LouiseChristinoEgbertineFrauroise barones 
vanHaersolte, geb. Zwolle 7 Nov. 1840, tr. aldaar 30 Aug. 1S65 
Jhr. Cornelis Jo hannes Sandberg van Essenbiirg, 
geb. Zwolle Ifi Juli 1843, + h. Essenburg 24 April 1907, zn. van 
baron Ileribert Willem Aleid en Adriana Pieter- 
nellaRadermacberSchorer. [h. Essenburg onder Ilierden]. 

3. Coenraad Willem Autonie volgt XVI. 

XVI. Coenraad Willem A n t o n i e baron van H a e r- 
Bol4;e, heer van Zuthem, geb. Zwolle 4 üct. 1842, burgem. en 
secr. van Zwollerkerspel , f Zwolle 24 Maart 1891, tr. aldaar 
25 Maart 1874 Helena Debora van Keede, geb. Stad 
Almelo 25 Juni 1854, f Zwolle 22 Mei 1909, dr. van Johan 
Frederik en Catharina Elisabeth Tobias. 

Uit dit huivelijk : 

1. Rutger Goert Antonie Zwier, volgt XVII. 

2. Catharina Elisabeth barones van Haersolte, 
geb. Zwolle 16 April 1879. [Zwolle]. 

3. Mr. Johan Frederik baron van Haersolte, geb. 
Zwolle 15 üct. 1880, lid gemeenteraad en secr. gezondheids- 
commissie. [Zwolle]. 

XVII. Ilutger Goert Antonie Zwier baron van 
Haersolte, heer van Zuthem, geb. Zwolle 23 Feb. 187r>, 
oud Ie luit. inf., tr. aldaar 2 Maart 1898 J a o o b a Johanna 
Greven, geb. Zwolle 17 Juni 1877, dr. van Mr. Oswald 
Franpois en Antoinette Johanna Catharina 
Weutholt. [Zwolle en h. Zuthem, Zwollerkerspel]. 

Vit dit huwelijk: 

1. Helena Debora barones van Haersolte, geb. 
Amersfoort 13 Feb. 1899. 

2. Antoinette Johanna Catharina barones van 
Haersolte, geb. Amersfoort G Oct. 1901. VAN HAERSOLTE 81 

XV ter. Antonie Frederik Robbert Evert baron 
van Haersolte van den Doorn (bij koop 18S1) , geb. 
Zwolle 1 Feb. 1832, gcp. kap. luit. ter zee, adjudant van den 
Prins van Oranje, lid prov. staten, f 'a Gravenbage 27 Üct. 
1903, tr. aldaar 29 Juni 186-1 llillegonda Coruelia 
Suermoudt, geb. Rotterdam 11 Aug. 1S44, f 's Gravenbage 
12 Dec. 1904, dr. van Cornelis en Elisabeth van 
Hoboken. 

Uit dit huitcUjk: 

1. Antonie Frederik Robbert Evert baron van 
Haersolte van den Doorn, geb. 's Gravenbage 5 Juli 
1865, oud-boofdredacteur van het Dagblad voor Zuid-Holland 
en 's Gravenbage. [Brussel]. 

2. Adolf Cornelis Willem baron van Haersolte 
van den Doorn, geb. 's Gravenbage 22 Dec. 186G, oud-luit. 
ter zee , tr. aldaar 15 Maart 1906 Simonetta Maria 
'sGravesande Guicberit, geb. Gorincbem 12 Maart 
1878 , dr. van Maximiliaan Willem Jobanuea en 
Simonetta Maria van der Ven. ['s Gravenbage]. 

3. Elisabeth barones van Haersolte van den 
Doorn, geb. 's Gravenbage 3 Jan. 1868, f aldaar 30 Juli 1868. 

4. Coenraad Willem Antonie, volgt XVI. 

XVI. Coenraad Willem Antonie baron van Haer- 
solte van den Doorn, geb. 's Gravenbage 4 Juli 1869, [h 
den Doorn , Zwollerkerspel] tr. :München 3 Jan. 1899 (dit huwelijk 
door echtscheiding ontbonden) W i 1 h e 1 m i n a Lo u i s e M i t- 
ford, geb. Ahorn bij Koburg 30 Maart 1872, dr. van H e n r y en 
Johanna Wilhelmina Emilie Pauli. [Charlottenburg]. 
Uit dit huwelijk : 

1. Antonie Frederik Robbert Evert baron van 
Haersolte van den Doorn, geb. Velp 29 Nov. 1899. 

2. Hendrik Derk Werner baron van Haersolte 
van den Doorn, geb. Velp 3 Jan. 1901. 

3. F e r d i n a n d Marie II u b o r t baron vanHaersolte 
van don Doorn, geb. Velp 31 Aug. 1903. 

4. E m i 1 e II e n r y Cornelis baron van Haersolte 
van den Doorn, geb. Arnhem 2 Oct. 1900. 

XV quater. 1 1 a r c o 1 1 i 1 a r i u s J o h a n baron v a u TI a e r- 
solto van den Doorn, geb. Zwolle 27 Mov. 1835, gep. kol. 

U 82 ■ VAN HAEUSOLTE 

art., tr. Utrecht 13 Mei 18G3 Christine Catherine Span- 
daw, geb. Amersfoort 6 April 1840, dr. van Jacob W oort- 
in a n en Jkvr. Jeanne Catherine Jacqueline van 
Beresteyn. [Arnhem]. 
Uit dit huwelijk : 

1. Jeanne Catharine Jacqueline barones van 
Haersolte vanden Doorn, fjeb. 'a Gravenhage 1 Jan. 
1865 , tr .Voorburg 10 Oct. 1894 Jhr. G e r r i t Jan van der 
W ij ck geb. h. Archem onder Omraen 18 Juli 1857, ontv. directe 
belast. , zn. van Jhr. Frederik Theodorus en Woltera 
Wilhelmina Ileleua Gerardina barones Sloet van 
Sinderen. [Zwolle]. 

2. Coenraad Willem Antonie baron van Haer- 
solte van den Doorn, geb. Zutphen 21 Juni 18G8, kapit. 
rijd. art. [Arnhem]. 

3. Louise Christine EgbertineFranQoise baro- 
nes van Haersolte van den Doorn, geb. 's Gravenhage 
4 Dec. 1871, f aldaar 15 Sept. 1872. 

4. Louise Christine Egbertine Franpoise ba- 
rones van Haersolte van den Doorn, geb. 's Gravenhage 
17 Oct. 1873, tr. Arnhem 23 Feb. 1Ö05 Mr. J o h a n n e s S e- 
bastiaau Eoyaards, geb. Utrecht 15 Nov. 1866, lid 
voogdijraad, zn. van Mr. Herman, heer van Scherpenzeel ea 
Benudina Maria van Naamen. [h. Welgelegen te Arn- 
hem]. 

XIII ter. Johan Willem Sim on van Haersolte, 
geb. Zutphen 16 Fob. 1764, burgem. van Aruliem, representant 
wegens Gelderland van H.H. M. M., pres. van het comité tot 
de algemeene zaken van het Bondgenootschap te lande, raad 
en gen. muntmeester, lid wetgevend lichaam en rekenkamer, 
t Maastricht 1 Juli 1817, tr. 'a-Gravenhage S Juli 17'.tö Anna 
Therosia Jacoba Baugeman, geb. h. de Hulst St. Oedeu- 
rode 25 Sept. 1775, f Maastricht 19 Feb. 1S38, dr van Willem 
Vincent en C a t h a r i u a C o n s t a u t i a H u y g e n s ; zij 
hertr. Maastricht 12 Jan. 1824 Jan W a 1 e w ij n , kap. inf. 

Uit dit Jnui'clijk : 

1. Doüde dr. geb. en f 's Gravenhage 2G Jan. 1797. 

2. C o e n r a d i n a \V i 1 11 e 1 m i u a M a r i a J o 8 e p 11 a barones 
van Haersolte, geb. 'a-Gravenhago 3 Jan. 1798, f Maas- VAN HAERSOLTE Oó 

tricht 9 Feb. 1S63, tr. Maastricbt 18 Sept. 1819 Johannes 
Hendrikus Gerlach, geb. Heusden 16 Maart 1797, gep. 
kap. art., f Heusden 28 Mei 1857, zn. van Johannes Au- 
gustus en Sara van Baak. 

3. Jeannette Christine van Haereolte, geb. 
'sGravenhage 22 Oct. 1799, f aldaar 22 Dec. 1799. 

4. Anna Theresia J o h a n n a v a n ïï a e r s o 1 1 e, geb. 
's-Gravenbage 3 Oct. ISOÜ, f aldaar 17 Oct. ISOO. 

5. Johan Jacob baron van Haersoltc, geb. 's-Graven- 
hage 10 Jan. 1802, Ie luit. iuf. O. L, f Semarang 25 >;ov. 1827. 

6. Garel Hendrik Christiaan baron van Haersolte 
geb. 's-Gravenhage 21 Feb. 180-1, Ie luit. inf. O. I., f Semarang 
27 Dec. 1836. 

7. Laura Christina barones van Haersolte, geb. 
's-Gravenhage 12 Jan. 1S06, f Geertruidenberg 1 Juni 1857. 

8. Willem Antonie baron van Haersolte, geb. 
's-Gravenhage 23 Dec. 1807 , f Ifatavia 25 Maart 1833. 

9. Her m anus Adrianus Coenraad Willem baron 
van Haersolte, geb. 's-Hertogenbosch 21: Feb. 1816, f 
Maastricht 30 Jan. 1820. 

XIII quater. Frederik Benjamin van Haersolte, 
geb. Zutphcn 18 Jan. 1765, commandant van Naarden, f aldaar 
6 Jan. 1816, tr. Versailles 18 Mei 1796 PetronellaHelena 
C 1 a 8 i n a barones van der Ca pellen, geb. h. de Lathraer 
onder Twello 17 Mei 1772, f Zutphen 2 Feb. 1S22, dr. van 
Robert Jasper, heer van de Marsch , de Lathmer en den 
Engelenburg en Sara Jacoba van den Velde. 

Uit dit hififelijk : 

!• Barthe Górardine Jacqueline Agathe barones 
van Haersolte, geb. Versailles 14 Aug. 1797, + Zutphen 
21 April 1836. 

2. Anna Luthera Elisabeth Josephine barones 
van Haersolte, geb. Ver.srülles 1 Juni 1799, t Groningen 
29 Oct. 1S53, tr. Zutphcu 9 Juni 1821 Prof. Dr. Johannes 
Lenting, geb. Arnhem 8 Aug. 1790, rector gymnasium te 
Kuilenburg, later te Zutphen, hoogleeraar in du letteren te 
Groningen, f aldaar 2 Juni 1843, zn. van Lambertus en 
H e 1 e n a de E o o y. 

3. Cornelie Frédérique Alexandrine Philip- 84 VAN HAERSOLTE 

p i n e barones van Haersolte, geb. Versailles 31 Au;^. 1801, 
t Zutphen 2 Maart 1831, tr. aldaar 18 Dec. 1822 L e o u a r d 
Johaa de Vrieso, geb. Groningen 10 Nov. 171*15, kap-luit. t. 
zee, f a. b. fregat de Schelde 12 Juni 1848, zn. van G o s e w ij n 
Willem Hendrik en Agnita Louise Verepyck. Hij 
hertr. Elisabeth Wilhelmina Anna Maria Andrau. 

4. Wille mCoenraadBartliolomeu8(ierard baron 
van Haersolte, geb. Haarleni 7 Feb. 1805, 2- luit. inf., 
f Magelang 17 Juni 1827. 

5. Charlotte Maria Ilelena RoberdiuavanHaer- 
S o 1 1 e , geb. Haarlem 18 Aug. ISütj f aldaar 14 Mei 1808. 

6. Robert Jacob Pieter Frederik Karelvan 
Haersolte, geb. Deventer 31 Aug. 180Ü, f aldaar 15 Nov. 1810. 

7. Coenradine Heuriette barones van Haersolte, 
geb. Deventer 15 Feb. 1813, f Zutphen 28 Dec. 1880, tr. 1« aldaar 
14 Juni 1813 Mr. Godard Philip Cornelis baron van 
Heeckeren, geb. Zutphen 28 Juli 1791, burgem. aldaar, 
f Zutphen 10 Nov. 1853. zn. van Ludolph Frederik 
Hendrik tot Waliën en Coenradina Anna van Haer- 
solte en wedr. van Theodora Anna Amalia Schluiter; 
tr. 2° Zutphen 25 Juli 18G7 Ludolph Anne Frederik 
Hendrik baron van Heeckeren van Waliën, geb. 
Zutphen 9 Juli 1817, schoolopziener arrondissement Zutphen 
en lid van den raad aldaar, oud luit. t. zee, f Zutphen 13 Dec. 
1889, zn. van baron Mr. Evert Ludolph en Petronclla 
Suaanna Helena Lulofs; hij hertr. Wiesbadeu IG Mei 
1882 Charlotte Wilhelmina Carolina Louis a barones 
van Heeckeren van Waliën. 

8. Maria Philippine Ilobertine J]milie Jacob a 
barones van Haersolte, geb. Deventer 28 Feb. 1814, 
f Zutphen 6 Nov. 1842. 

Tak Yrst 

VI bis. Goert van Haersolte, heer van Yrat (bij koop) 
1526, dijkgraaf van Sallaud 1511—1523, f 1538, tr. 1497" Ge e r- 
t r u i d van S a 1 1 a n d. 

Vil. Frans van Haersolte, heer van Yrst, in de ridder- 
schap van Veluwe, f 1573, tr. 1" 152G Goertruid Wolf fa en. VAN HAER301.TK 85 

■j- vóór 1542, dr. van Reuderik en Christina van 
Wijnbergen. 

VUT. Wolf van Hatersolte, heer van Yrst 1574, geb. 
1530, in de ridderschap van Veluwe, f 1003, tr. 1559 Anna 
van Ruyven, geb. in 1535, f 16UG, dr. van Willemen 
Judith van Solnis. 

IX. Willem van Haersolte, beer van Yrst, geb. 1564, 
in de ridderschap van Veluwe, f 24 Juni 1G18, tr. 1614 Chris- 
tina Benfcinck, geb. 1580, f 13 Juni 1658, dr. van Alexander, 
heer van Aller en Broeckhuysen en Aleyd van Buckhorst. 

X. Wolf van Haersolte, heer van Yrst, geb. 17 Nov. 
1617, in de ridderschap van Veluwe, burgem. en dijkgraaf van 
Hattem, extraordinaris raad in het hof van Gelderland , curator 
der academie te Harderwijk, gecomni. in de Kaad van State, 
t 14 Nov. 1G83, begr. Hattem , tr. 1642 Henricavan Apel- 
thorn, vrouwe van 't Wolthuis, geb. 1622, f 1664, dr. van 
Sweder en Anna van Lyuden tot Hemmen. 

XI. Willem van Haersolte, heer van Yrst, geb. 
Hattem 2 Nov. 1644, in de ridderschap van Veluwe, schout 
van Hattem 1675, gedep. staat, rechter van Arnhem, burgem. 
en dijkgraaf te Hattem, landdrost van Veluwe, f (door het op 
hol gaan zijner paarden) op den Hattemerdijk 1 Juli 1728, tr. 
JohannaElisabeth van Lynden, geb. 1649, f Hattem 
3 Feb. 1734, dr. van Dirk, heer van Hemmen en Blitterswijk 
en Geertruid van Delen, vrouwe van de Park. 

XII. Derk van Haersolte, heer van Yrst , ainbtsjonker 
van het schoutambt Hattem 1720, brigadier en kol. iaf., comm. 
van Steenbergen, f (begr. Hattem 22 Sept.) 1740, tr. (aauget. 
Hattem 25 Mei 1710) Joachim a Elisabe.th van Ilech te- 
re n , geb. Oct. 1686 , f Hattem Sept. 1761 , dr. vanJohan Zeger, 
heer van llechteren en Agues Sophia van Kaesl'eld. 

XIII. Willem van Haersolte, heer van Yrst , geb. Zwolle 

5 Juli 1718, comm. D. O., in de ridderschap van Veluwe, Hd 
staten-generaal, lid der admiraliteit op do .Maas 1768, landdrost 
van Veluwe, curator der academie to Harderwijk, f Arnhem 
17 Juli 1791, tr. Velp 25 Aug. 1751 Honrietta Geertruid 
van Essen, geb. Arnhem, ged. aldaar 5 Aug. 1725 , t Arnhem 

6 Deo. 1752, dr. vau Lucas Willem, heer van Vanenburg 
en W i 1 h e 1 m i n a J o h a n n a T o r c k. 86 TAN HAERSOLTE — HALF-W A.SSEXAEI Uit dit huwelijk: 

Henrietta Geertruid Theodora J o a c h i m a barones 
van Haersolte, vrouwe vau Yrat, geb. Arnhem 6 Def. 1752, 
t 's Graveiihage 27 Juni 1836, tr. Zwolle IS Mei 1776 Volkier 
Kudolph barou Ben ti nek, heer van Schoouheeteu , geb. k. 
Schoonbeeten 19 Juni 1738, landcomm. D. ()., in Eng. dienst 
commandant vau Guernsey, in HoU. dienst luit.-gen. inf., 
+ 'sGravenhage 25 Uec. 1820, zn. vau Bereud Hendrik en 
Bonne Elisabetli Jurriana du Tertre. HALF-W ASSENAER 

(Uitgestorven in 1S92.) 
Katholiek. — Omstreken van 'sGravenhage. — De ge- 
regelde stamreeks vangt aan met G ij s b r e c h t Ilalf- 
Wassenaer, wiens zoon Jacob 7 Feb. 1662 te 'sGra- 
venhage huwde niet Leuntje C rijn en. Bij Besl. d.d. 
28 Aug. 1814, no 14 werd JMr. J a c o b W i 1 1 e m H al f- 
Wassenaer, heer van Onsenoort en Nieuwkuik benoemd 
in de ridderschap van Noordbrabant. Wapen: Gedeeld: I. effen zilver; 11. door- 
sneden: a. in rood eeu gouden dwarsbalk; 
h. in blauw drie zilveren wassenaars, 2 en 1. Stamreeks 

I. G ij 8 b r e c h t II a 1 f - W a s s e n a a r. 

II. Jacob Half- W assen aer, f 'sGravenhage ]N[aart 1696, 
tr. aldaar 7 Feb. 1662 Leuntje Crijneu, f Dec. 171ó. 

III. Adam H al f- W assenae r, heer van Stad aan 't Haring- 
vliet, geb. 16G6, solliciteur militair, f 's Gravenhage 13 Fob. 
1732, tr. als weduwnaar vau An netje van Ne.s 2" (ondertr. 
'sGravenhage 8) April 1696 Sop h ia van der Lindeu, V 

HALF-WASSENAER 87 

t 'sGravenhage, begr. 3 Nov. 1741, dr. van Jan en Catha- 
rina Hoflaken. 

IV. Joannes Half-Wasae o aer, heer van Onsenoorfc en 
Nieuwkuik, ged. 's (rravenhage 18 Oct. 170G, f 10 Feb. 1782 
begr. Nieuwkuik, tr. (ondertr. 'a Gravenbage 20 Jan.) 1743 
Joanna Everarda de Koy, geb. ü Dec. 1714 , f 2 Dec. 1784, 
begr. Nieuwkuik, dr. van Bernard Willem en Antouia 
Johanna Houw er t. 

V. Bornardus Jacob Half-Wasaenaer, heer van 
Onsenoort en Nieuwkuik, geb. 6 Sept. 1746, lid der Bossche 
municipaliteit 1795, lid Wetgevend Lichaam bij de vestiging 
van het Koninkrijk Holland, f 's Hertogen bosch 10 Nov. 1810, 
tr. Vught 29 Sept. 1771 PetronellaJacoba Maria van 
Engelen, geb. 's Hertogenbosch 23 Feb. 174.5, f aldaar IJaii. 
1823, dr. van lludolph Arnold en Mechtildis Maria 
van Beu ge n. 

VI. Jhr. Mr. Jacob Willem Half-Wassenaer, heer van 
Onsenoort en Nieuwkuik, geb. 's Hertogenbosch 5 Feb. 1775, 
lid der vroedschap aldaar, president van het kanton Waalwijk, 
t 's Hertogenbosch 5 Feb. 1837, tr. aldaar 15 Nov. 1803 Barbara 
Jacoba van Willigen, geb. Ravenstein 12 Oct. 1775, 
t k. Onsenoort 23 Oct. 1857 , dr. van FranciscuaAntonius 
en Maria Anna van den Broeck. 

Uit dit huiveUjk: 

1. Jkvr. Julia Maria Clara Half-Wasseuaer, geb. 
's Hertogenbosch 19 April 1807, f aldaar 9 Juni 1892, tr. Nieuw- 
knik 8 Sept. 1833 Jhr. Mr. Leo poldus Josephus Antonius 
Arnoldus de la Court, geb. 's Hertogenbosch 14 April 1795 
administrateur van 's Rijks schatkist in Noordbrabant, f 's Her- 
togenbosch 28 Dec. 18G5, zn. van Jhr. Mr. Pau lus Em man nel 
Antonie en Maria Johanna Theresia van Bommel. 

2. Jhr. Mr. Frans Frederik Half-Wassenaer, heer van 
Onsenoort en Nieuwkuik, geb. 's Hertogenbosch 19 Juli 1S08, 
rechter te Eindhoven, f 14 Aug. 1853, tr. 's Hertogenbosch 
5 Sept. 1850 Anna l'etroneUa Theresia Jlaria van 
Rijckevorsel, geb. aldaar 23 Maart 1821 , f 's Hertogenbosch 
13 Juli 1879, dr. van Gerardus Johannea en Maria Cor- 
nelia van Rijckevorsel. 
Wapenspreuk ; VAN HALL 

{Adellijke tak uitgentovven in ISGG.) 

Protestant. — Arnhem. — De geregelde stanireeka vangt 
aan met Allert van Hall, die circa ItJóO te Arnhem 
woonde. Bij K. B. d.d. 1 April 1856, n» GG werd Mr. Fl ori s 
Adriaan van Hall verheven in den Ned. Adel met den 
titel van baron overgaande bij eerstgeboorte. 

Wapen: In goud drie roede kepers, elk op 
den top beladen met eene gouden ster en 
vergezeld van drie hertenkoppen in natuurlijke 
kleur, 2 van boveu en 1 van onderen. Helm 
met rood gouden wrong en goud roode dek- 
kleeden. Helmteeken: een gouden ster. Schild- 
houders: 2 herten in natuurlijke kleur, elk 
een groenen olijftak in den bek houdend. 
,ride et labora". 

Stamreeks 

I. tAllert van Hall, geb. omstreeks 1645, woonachtig te 
Arnhem, f v6ór 1725, tr. vóór 1671 Nal eke Teunisse, f vóór 
1725, dr. van Tonis Cornelisse en Bytgen Hermans 
Weggelaar. 

II. Floris Allertzn. van Hall, geb. Arnhem, lakenbereider 
en later warinoezier te Leiden, f einde Aug. 1709, tr. Leiden 
11 Mei 1692 Aaltje de Wilde, geb. Koudekerk. 

III. Adriaan van Hall, geb. Leiden 15 Jan. 1698, schipper 
op Gouda eij later op Delft, f Leiden en begr. Oegstgeest 18 
Sept. 1783, tr. (aang. Leiden 4 October) 1726 Sara de Ke yser, 
ged. aldaar i! Aug. 169."), f Leiden en begr. Oegstgeest 30 Oct. 
1752 , dr. van Jan en F ij t j e van Mee Ki h o e k. 

IV. Flor uu Adrianus van Hall, heer van Heicop en 
Boeicop, geb. Ijciden 6 Dec. 1736, schout, notaris en ordinaris 
leenman te Vianen, drossaard van Hagestein, schout vriu Hei- 
en Boeicop, t Heicop 29 Juni 1808, tr. Vianeu 29 April 1760 
Anna van Noor Ie, geb. aldaar 10 Dec. 1739, f Amsterdam 
13 Juni 1815, dr. van Uermanus en Anna ten Have. 

Uit dit hiuvr.üjh : 

1. MauritH Uornelia, volgt V. VAN HALL — VAN IIAMBROICK bV 

2. Christiaan van Noorie van Hall, tr. Johanna 
Petronella Bosch, waaruit een niet adellijke tak. 

V. Mr. Maurits Cornelis van Ha 1 1 , heer van Heicop ea 
Boeicop, geb. Vianen 4 Feb. 17GS, advocaat, notaris en pro- 
cureur, lid Ie kamer 17Ü8— 1800, lid ü"? kamer, staatsraad i. b. d., 
lid Ic kamer 18i2— 1848, pres. rechtbank te Amsterdam , + aldaar 
19 Jan. 1S58, tr. 1° Ilpendam 23 Mei 1790 Elisabeth Chris- 
tina Klinkhamer, geb. Amsterdam 16 April 1771, + aldaar 
19 Mei 1802, dr. van Mr. Jacob en Christina Mertz; 
tr. 2" 1804 Christina Maria K 1 i n k h a m e r ; tr. 2» Sloterdijk 
31 Juli 1804 Christina Maria Klinkhamer, geb. Hoorn 
11 April 1779, f Amsterdam 30 Mei 1829, dr. van Frederik 
enJaoobaNieukerk. 

Uit het eerste huwelijk o. a. : 

1. rioris Adriaan, volgt VI. 

2. Jacob van Hall, tr. 2^ Maria Theresia Marcella, 
waaruit niet adellijke takken. 

3. Hermannus Christiaan van Hall, tr. Maria 
Anna van Schermbeek, Avaaruit niet adellijke takken. 

VI. Mr. Floris Adriaan baron van Hall, geb. Amster- 
dam 15 Mei 1791, minister van justitie, daarna van CnancicD, 
lid 2e kamer, minister van buitenl. zaken, minister van Staat, 
f 'sGravenhage 29 Maart 1866, tr. 1" Amsterdam 7 Juli 1815 
Alida Paulina Bondt, geb. aldaar21 üct. 1792, fh. Zorgvliet 
nabij 'sGravenhage 21 Aug. 1845, dr. van Mr. Jan en Anna 
Maria Determeyer Weslinghjtr. 2'^'3 Gravenhage 30 Juni 
1853 Henriette Marie Jeannette barones Schiminel- 
pennick van der Oye, geb. Stockholm 27 üct. 1826, dame 
du palais, grootmeesteres van Prinses Hendrik, f 's Gravenhage 
13 Dec. 1894, dr. van baron A Ie. x: ander Carel Jacob en 
Maria Anna Henriette von Kantzow. VAN HAMBROICK 

{Uitgestorven in IS'.i.i.) 
Protestant. — Neder Rijuprovincie. — Van dit geslacht 
wordt melding gemaakt in 126") wanneer Arno ld van 
Hambroick 10 mark van Kloostercamp pretendeerde. 
De geregelde stamreeks vangt aan met Joris van Ham 90 VAN HAMBROICK broick, die in 1418 leengetuige was. Hij leeft nog in 1446. 
Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n» 14 werd Willem Hendrik 
van Ham broick, heer van Weleveld benoemd in de 
ridderschap van Overijssel. f 
Wapen: Doorsneden van goud op blauw; 
met een blauw gekroonden roodeu leeuw 
over alles heen. Gekroonde helm met goud 
roode dekkleeden. Helmteeken: de leeuw uit- 
komende. Stamreeks 

I. Jorrien van-Hambroick, 1418 — 1446, tr. N.N. 

II. Adam van Hambroick, 1446-148.') schepen van Eijn- 
berk, f 1525, tr. 1504 Margriet van llhemen, dr. van 
Rotger en Else van Marhulsen. 

m. Jorrien van Hambroick, heer van Wolfdkeel 1525, 
bezegelt de landsvereeniging van Keulen 1550, f 1557, tr. 
Geertruid van Wol fa koel, f na 1582. 

IV. Jurrien van Hambroick, heer van Wolfskeel, ambt- 
man van Letberg 1577, f voor 1609, tr. G Dec. 1573 Gerharda 
Tencki nk , vrouwe van Tenkinck, 1575, 1582, dr. van Herman 
en Wernera van Scberpenzeel. 

V. Herman van Hambroick, heer van Wolfakeel, geb. 
1574, drost van Letberg, in 1605 op den Keuls(;hen landdag, 
tr. 1609 Christina vanNechtersheim genaamd Krum- 
mel, dr. van Adam en Judith von Scheidt genaamd 
Weschpenning vrouwe van Wijer; zij hertr. WillemSpiess 
van Bullesheim. 

VI. Herman Adam van Hambroick, heer van Wijer, 
Bulinck en Wolfskeel, f 1660, tr. Willemlna van der 
Lawick, f na 1677, dr. van Goossen en Johanna Ben- 
tin c k en wede W ij n a n d K v o r w ij u. 

VII. ILerman Goossen van Hambroick, heer vnn 
Wolfskeel en Bulinck bij JJorholt, geb. li. Bulinck , bij Horkcm in 
Westfalen 1631, ritmeester 1676, gecomm. ten landdag van 
Overijssel, f begr, Bocholt 27 Juli 1688, tr. Werth bij Isselburg VAN HAMBROICK — VAN HANGEST d'ïVOY 91 

21 Nov. 1664 Maria Judith van Welvelde, vrouwe van 
den Areudsborst, geb. 1642, f 24 Jan. 1714, begr. Bocbolt, dr. 
van Jan, heer van den A-rendsborst, Diepenbroeck en (jorten- 
hoorn en Agnes Floreutine van Oer tot Bnckborst. 

VIII. LambertJoost van Hanibroick, beer van Lutteu- 
berg, Wülfskeel, Bulinck en den Arendaborst, geb. b. Bulinck 
25 April 1670, koopt Weleveld, luit. gen. cav. commandeur 
van Stevensweerd 1741, f aldaar 13 Feb. 1748, tr. Diepenheim 
5 April 1703 Mecbteld Anna Bentinck, geb. 26 April 1683, 
t Stevensweerd 19 Maart 1749, dr. van Hendrik, beer van 
Diepenbeira en Ida Magdalena van Ittersum. 

IX. Robbert Hendrik vanHambroick, beer van Wele- 
veld en den Arendaborst, geb. 13 üct. 1705, boogscbout van 
Hasselt 1774, in de ridderschap van Overijssel 1733, edelman 
van den Prins van Oranje, rentm. van bet kapittel en klooster 
Oldenzaal, f b. Weleveld bij Borne 17 Sept. 1789, tr. Leeuwarden 
25 Oct. 1739 Amelia Sopbia Herberdiua von llbüder, 
geb. 7 Deo. 1699, staatsdame van de Prinses van Oranje Fries- 
land," t h. Weleveld 8 Uec. 1779, dr. van Ma tb las, auf'Hartzi- 
gerode en Anna Sopbia von Weisigk. 

X. Jbr. Willem Hendrik vanHambroick, beer van 
Weleveld, geb. Leeuwarden 19 Feb. 1744, burgem. aldaar, secr. 
van de rekenkamer van Friesland, lid prov. staten van Overijssel, 
lid van den raad van state 1S14, f 's Gravenbage 16 Mei 1822. VAN HANGEST D'YVOY 
Protestant. — Picardic. — De geregelde stamreeks vangt 
aan met Florent, beer van Haugest (in bet dep. der 
Somrae), die in 1191 bij St. Jean d'Acre sneuvelde. Jean 
van Hangest gezegd d'Yvoy kwam in 1562 naar 
de Nederlanden. Bij bi-sluit van den llaad van State d.d. 
22 Januari 173S werden Paulus H end r i k J u s t u s en 
Maximiliaan van llangcat d'Yvoy genaturaliseerd 
als Nederlanders. Bij besl. d.d. 25 Aug. 1814, n" 14 werd 
Maximiliaan Louia van Hangest d'Yvoy hcnocutd 
in de ridderscbap van ütrecbt. Bij K. B. d.d. 20 Feb. 1816, 
n" 67 werden Paulus Hendrik J u s t u s , C o r n e 1 i s 
Prederik, Maximiliaan Louis, Paul Engel- 92 VAN HANCEST D YVOY bert en Jan Jacob van Ilangest d'Yvoy ingelijfd 
in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 8 Juli 1816, no GO werd 
ingewilligd, dat in de acten van bewijs, wegens benoeming 
in de ridderschap, uit te vaardigen aan Jonkheer Maxi- 
miliaan Louis van Ilangest d'Yvoy, heer van 
Mijdrecht, mede voor zijne broedera en broederezonen de 
titel van baron worde gegeven. 
Wapen : Doorsneden : I. in goud drie rechtop 
geplaatste roode pijlen naast elkander; II. in 
rood een antiek zilveren molenijzer. Over 
alles heen het wapen van Ilangest, n.1. in 
zilver een rood kruis, beladen met vijf gouden 
schelpen. Gekroonde helm loet zilver roode 
dekkleeden. Helmteeken: een vrouwenborst- 
beeld in natuurlijke kleur met loshangend 
haar. Schildhouders: twee met groen loof omkranste en om- 
gorde wildemannen iu natuurlijke kleur, elk met de vrije hand 
op eene knods leunende, die op den grond rust. Wapenspreuk: 
„Ex cinere revivo". 

Stamreeks 

I. F lor ent, heer van Hangest, in 1175 vermeld, f St. Jean 
d'Acre in 1191. 

II. Au bert de Hangest, heer van Genlis, Neufville Ie 
Roy enz. stelt 118S migistraatspersonen aan te Neufville, f na 
1193, tr. N.N. 

III. Au bert de Hangest, heer van Genlis, baron van 
St. l'ierre in Normaudië l^Ol', vermeld in Orcamp 1'Jll, tr. 
Elisabeth de Ch;\tillon. dr. van Gaucher enElisa- 
beth des comtes de S t. Paul. 

IV. Aubert de Hangest, heer van Genlis, St. Pierre enz , 
in 12;3G en 1242 in Franschen krijgsdienst te St. Germain eu 
Laye en Chinon, tr. 51 a r i e de lloye, dr. van llaoul, sleur 
de la Terto, die in 1250 hertr. met l?urchard de Vendu me. 

V. Aubert de Hangest, heer van Genlis, in 125'J not^ 
minderjarig, tr. Isa belle do TaucarviUe, dame de Fun- 
taines, dr. van Guillaume. 

VI. Aubert de llangeat, heer van Genlis, Pont St. Pierre, VAN IIANGE5T U'YVOY 93 

Fontaines, Hugueville enz., in 129G tegen de Vlamingen , even- 
eens 12 Dec. 1318, f 1329, begr. in de al)dij van Genlis, tr. 
Agnea de Bruyöres, wede van llobbert. Leer van Argies. 

VII. Jean de Ilangest, heer van Genlis, Maguy enz., in 
1304 bij de belegering van Bovines, tr. JMa r ie de Vign e ui on t. 

VIII. Matthieu de Ilangest, heer van Genlis, Magny 
en Tresnoy, in 1357 voor Honlleur, in 1383 vuor Eourbourg, 
kap. van Fontaine Ie Chatel 1389, f na 1397, tr. Jeanne 
de Soyecourt, dame de Merscoart, dr. van Gilles en 
Agnes de Theanges. 

IX. Jean de Hangest, heer vau Genlis, kap. comin. van 
Chauny 11 Dec. 1411, veroverde Noyou in 1421, f 1421, tr. 
Marie de Sarbrüken, dr. van A y m e , heer van Coinmercy 
en Marie de Chateauvillain, dame do Louvois; zij hertr. 
Gaucber de Ilouvroy, heer van St. Sinion. 

X. Jean de Ilangest, heer van Genli.'?, Abecourt, ]\lagny 
enz., baljuw van Kvreus, raad en kamerheer van Koning 
Karel VII, 1446— 1J59, kap. van Eouaan, f 1490, begr. llouaau 
bij do Celestijneu, tr. Marie d'Amboise, dr. van Pierre, 
heer van Chaumont en Anne de Beuil. 

XI. Adrieu de Hangeat, heer van Genlis, raad en kamer- 
heer van Koning Karel VIII, Lodewijk XII en Fran(;ois I, 
baljuw en kap. van Evreux, grootscheuker van Frankrijk 1512, 
t vóór 16 Oct. 1532, tr. Claude du Mas, f 5 Jan. 1532, dr. 
van den heer van l'Isle-Bannegon. 

XII. Jean de Ilangest — Genlis, gezegd d' Y v o y , werd 
gereformeerd, trok naar Holland, + vermoord op den Citadel 
te Antwerpen 1572, tr. Bourges 19 Ai)ril 1562 Jeanne de 
Bouoard, dr. van Fran(;ois, ridder, heer van Bouoard en 
Marie de M a r t i g n y. 

XIII. Nicolas de Ilangest — Genlis gezegd d' Y v o y , 
kap. in Holl. dienst KiUO, commandant van Willemstad 1629, 
kol., t Willemstad 20 Dec. 1635, tr. Aspereii 20 Mei 1619 
Geertruyde van Glabbceck, f Willemstad 20 Juli 1643, 
dr. van Tieleman en Josina Coopmans. 

XIV. Maxim iliaan van Ilangest Genlis gezegd 
d'Yvoy, geb. Asperen 14 Juni 1621, inspecteur generaal 
der domeinen vau het huis van Oranje 1(>66, kwartiermeester 
genoraal 1673, f Keulen 14 Dec. 1686, tr. Copet bij tieuOve 94 VAN HANGEST D'YVOY 

20 Juni 1660 Henriette Brouers, geb. 1633, f Nij- 
megen 10 Jau. 1699, dr. van Thomas en Marie Bouclaat. 

XV. Frederik Thomas vau Hangest Genlis gezegd 
d'Yvoy, heer van Binderen en Spreeuwestein , geb. Gencve 
18 Feb. 1663, generaal majoor 1709, gouverneur van Quesuoi 
1712, van 'e-Hertogenbosch 171ó, kwartiermeester generaal, 
f 's-Her togen bosch 24 October 1727, tr. 's-Gravenhage 19 üec. 
1705 Johanna Alida van der Horst, geb. Hotterdam in 
Juni 1682, ged. 17 Sept. 1682, f 's-Hertogeubosch 24 Ocfc. 1717, 
dr. van Pieter en Alida Maria Kievit. 

XVI. MaximliaanvanHangestGenlis gezegd d'Yvoy, 
geb. 'e-Hertogenbosch 2S Juli 1717, raad te Utrecht, f aldaar 
9 Maart 1783, tr. Utrecht 15 Oct. 1741 Antonia Louis a de 
Leeuw, geb. Utrecht 1 Mei 1726, f aldaar 10 April 1793, dr. 
van Daniel en Cornelia Henriette van Weed e. 

Uit dit huwelijk 8 k. o.a.: 

1. Paulus Hendrik Justus, volgt XVII. 

2. Daniel Cornelis Egbert, volgt XVII bis. 

3. Maximiliaan Louis van Hangest baron d'Yvoy, 
heer van Mijdrecht, geb. Utrecht 26 Aug. 1753, luit. kol. gardes, 
lid hoogen raad van adel, opperschenker en kamerheer des 
Konings, f 's-Gravenhage 27 Aug. 1831. 

4. Cornelis Frederik, volgt XVII ter. 

5. Christina Frederica Cornelia vau Hangest ge- 
zegd d'Yvoy, tr. 1785 Mr. Johan Frederik Hoffniann. 

XVII. Paulus Hendrik Justus van Hangest gezegd 
d'Yvoy, geb. Utrecht 14 Aug. 1742, raad aldaar, tr. de Bilt 
25 Nov. 1781 Henrietta Elisabeth de Ruyter, geb. 
in 1742, tl Mei 17S9, dr. van Hendrik Jan en VVijnanda 
Ca p pel. 

Uit dit Miwclijk: 

Maximiliaan Louis Jlarie van Hangest baron 
d'Yvoy, geb Utrecht 31 \ug. 1784, f Utrecht 17 Maart 1851. 

XVII bis. Daniel Cornelia Egbert van Hangest 
d'Yvoy, geb. Utrecht 1 Sept. 1744, kol. cav., f h. Kranenburg 
bij Zwolle 29 Aug. 18(J6, tr. de Bilt 18 Oct. 1773 Maria 
Sybilla Voet van VViiissen, ged. Utrecht 6 Juni 1751, 
t aldaar 17 Nov. 1821, dr. vau Mr. Paul E u g e 1 b e r t eu 
Adriana van Halm. TAN HANGEST D'yVOY 95 

Uit dit huwélijlc : 

1. Maximilaau Louis van ITangest baron d'Yvoy, 
geb. h. Zandwijk onder de Bilt 1.3 Sept. 1774, oud-luit. gardes 
te paard, hofmaarsclialk van Prins iVederik, ridder M. W. O., 
t 's Gravenhage IG Mei 1840. 

2. P a u 1 E n g e 1 b e r t , volgt XVIII. 

3. Jaoob Jan, volgt XVIII bis. 

4. Gerlach Frederik van Hangest Genlis gezegd 
d'Yvoy, geb. Utrecht 17 Oct. 1782, f aldaar 19 Jan. 1783. 

5. Susanna ^V il heimina van Hangest Genlis 
gezegd d'Yvoy, geb. Utrecht 25 Dec. 1783, f Zeist 7 Aug. 18G2. 

XVIII. Paul Engelbert van Hangest baron d'Yvoy, 
geb. Utrecht 20 Aug. 1770, lid prov. staten van Gelderland, 
secr. der curatoren van de hoogeschool te Harderwijk, f Am- 
sterdam 19 April 1843, tr. !« NiJKerk 20 tóept. 1S(J1 Alyda 
Johanna van Westervelt, geb. Zutphen 11 Maart 1782, 
t Harderwijk 22 Oct. 1811, dr. van lleribert, heer van 
Salentijn en Nalida Geertruid Margaretha Op ten 
Noort; tr. 2o Amsterdam 23 April 1817 Catharina Johanna' 
Broen, geb. aldaar 12 Juli 1793, f Amsterdam 2S Dec. 1821, 
dr. van Ds. Marcus en Anna Magdalena van Hasselt'. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Anna Magdalenavan Hangest barones d'Yvoy, 
geb. Amsterdam 16 Sept. 1818, + h. Salentijn onder Nijkerk 
13 Nov. 1877, tr. Amsterdam 28 Mei 184G Jhr. Mr. ITendrik 
Ma u rits van Weede, geb. aldaar 13 Juni 1817, lid prov. staten 
van Gelderland, kamerheer i. b. d., f h. Salentijn 25 Maart 1886, 
zn. van Jhr. Willem en Jkvr. Susanna Jacoba VV a r i n. 

2. Cornelia Maria van Hangest barones d'Yvoy, geb. 
Amsterdam 30 Sept. 1820, f K ij kerk 6 Maart 1902. 

XVIII bis. Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy, heer 
van Mijdrecht, geb. Utrecht 14 Maart 1779, ontvanger dier 
stad, f Utrecht 27 Oct. 1854, tr. Rotterdam 19 April 1826 
Louise Maximilienno Antoinette Ho ff man, geb. 
Arasterdam 10 Sept. 1788, f Utrecht 16 Nov. 1853, dr. van Mr. 
Johan Frederik en Chriatina Frederika (Jornelia 
van Hangest gezegd d'Yvoy. 

Uit dit huivelijk : 

1. Daniel Maximilien Marie, volgt XIX, 96 VAN HANGEST D ÏVOY 

2. Jan Frederik, volgt XIX bis. 

XIX. Mr. Daniel ]Maxiniiliaan Marie van Hangest 
baron d'Yvoy, beer van Mijdrecht, geb. h. Vrijheidslust onder 
de Bilt 7 Oct. 1S27, kamerheer i.b. d., intendant der ^Toot- 
hertogelijke domeinen van Saksen-Weimar-Kisenach , f h. Kusten- 
burg bij 'sGravenhage 21 Mei 1892, tr. Arnhem 1 Nov. 1855 
Catharina Constantia Willielmiua gravin van Lim- 
burg Stirum, geb. Oudwoude 18 Feb. 1834-, f Wiesbaden 
29 Nov. 1871, dr. van graaf Louis Gaspard Adrien en 
Cecilia Johanna van Scheltinga. 

Uit dit huwelijk: 

1. Louise Antoinette Maximil ien ne van Hangest 
barones d'Yvoy, geb. Harderwijk 9 Sept. 1856, tr. 'sGraven- 
hage 16 Juni 1881 Jhr. Alfred Montaldo Boreel, geb. 
New-York 11 Mei 1849, f 'sGravenhage 2 Mei 1912, '/n. van 
Jhr. Mr. Frangois Robert en Sarah Astor Langdon, 
['s Gravenhage]. 

2. Louis Gaspard Adrien, volgt XX. 

3. Cecilia Johanna van Hangest barones d'Y v o y , geb. 
'sGravenhage 3 Jan. 18()1 , oud-hofdarae van prinses Hendrik, 
tl*, aldaar 5 April 1883 Jhr. Mr. Dr. Jan Co n s t au t ij n N i eo- 
laas van Eys, heer van Lienden eu Kermesteyn , geb. Amster- 
dam 13 Dec. 1856, minister resident te Lissabon, f aldaar 
20 Juli 1907, zn. van Jhr. Theodoor Hendrik en Adèle 
Marie Labouchere. [Wiesbaden]. 

4. Albertine Marie van Hangest barones d'Yvoy, 
geb. Pau 1 Nov. 1867, tr. 1° 's G ra venhage 3 Mei 1887 Jhr. Philip 
Ernst Vegelin van Claer bergen, geb. Hcremastate onder 
Joure 31 Maart 1859, f 's (rraveuhage 7 Sept. 1912, zn. van Jhr. 
Mr. Pieter lienjaniin Johan en Jkvr. Johauna Jacoba 
van Haeften; tr. 2o Frankfurt 9 Sept. 1913 Jhr. Ernst 
Hendrik van Loon, geb. Amsterdam 21 April 1863, ge- 
scheiden echtgenoot van Cornelia barones Schimmel- 
p e u n i n k v a u der O y e eu zn. van Jh r. Hendrik M a u r i 1 3 
Ja c obus en Louise Catherinc Antoinette Borsl^i- 
['sGravenhage]. 

5. Constance Wilhelinine van Hangest barones 
d'Yvoy, geb. 's Gravenhage 6 Jan. 1871, tr. aldaar 14 Mei ISi'l 
Mr. Jacob DorkCarel baron vauHeeckoren vanKeHi VAN IIANGEST D'YVOY 97 

f^eh. h. Bingerden te Augerlo 5 April 1S54, oiid-lid 1« kamer, 
oud-buiteDgewoon gezant en gevolrii. minister, zn. vun baron 
Mr. Willem, beer vau lluiirlo, Bingerden en Keil en Sophia 
Johanna Justina barones Taets van Anierongen. 
[k. Ruurlo]. 

XX. Louis Gaspard Adrien van Hangest baron d'Yvoy , geb. 
Harderwijk 23 Nov. 18Ó7, oud-btirgem. vau Kuurlo, tr. 'sGra- 
venhage 20 Juli 1893 Albertine Otteline Ernestiue 
gravin van Limburg Stirum, geb. Utre<;ht 27 Maart 1867, 
dr. van graaf Mr. Daniël Adriaan en Jkvr. Ilenriette 
Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essen- 
burg. [Apeldoorn]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Catherine Louise Antoinette Maximilienne 
van Hangest barones d'Yvoy, geb. Euurio i) Juli 1895. 

2. Ilenriette FródOrique Jeanne Pauline van 
Hangest barones d'Yvoy, geb. Ruurlo 11 Feb. 1893. 

3. Daniël Maximiliaan Marie van Hangest baron 
d'Yvoy, geb. Ruurlo 23 April 1S99. 

4. Louis Gaspard Adrien van Hangest baron 
d'Yvoy, geb. Ruurlo 21 Feb. 1901. 

XIX bis. Jan Frederik van Hangest baron d'Yvoy, 
heer van Houten, geb. h. Vrijbeidslust aan de Bilt 6 Juni ]S29, 
t Arnhem 16 Maart 1895, tr. aldaar 21 Juni 1855 Cornelie 
Henriette Gonst a nee Everdine barones van Pal- 
landt, geb. xVrnhem 11 Nov. 1835, dr. van baron Joan Jacob 
Adolph Alexander, heer van Westervoort en Adolphine 
Charlotte Wilhelmine barones van Pallandt. [Arnhem]. 

Uit dit huwelijk: 

Jacob Jan Lodewijk, volgt XX. 

XX. Mr. Jacob Jan Lodewijk van Hangest baron 
d'Yvoy, heer van Houten, geb. h. Marienberg onder Arnhem 
26 Maart 1857, procureur-generaal Gerechtshof, tr. Zeist IS Oct. 
1SS3 M a r g a r e t 11 .-i C o r n e li a W i 1 h e 1 m i n a C 1 o 1 1 e r b o o k e 
Pa tij n, geb. aldaar 18 Sopt. 1862, dr. vau Johan Cornelis 
en Jkvr. Anna C alkoen. ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk : 

Anna van lEangest barones d'Yvoy, geb. Velp 11 Aiig. 
1884, tr. 's Gravenhage 24 Juni 1911 Mr. Willem Jacob 

7 SJö VAN H\NGEST D YVOY 

baron van Lynden, geb. Eotterdam 3 Juni 1879, advocaat en 
procureur, zn. van baron Mr. Dirk Rijn hard Eer nar d en 
Jkvr. Wendela Catharina Maria Boreel. ['sCiravenhagej. 

XVIIter. Cornelis Frederik van üangest baron 
d'Yvoy, geb. Utrecht 13 Sept. 1758, kap. IIoll. gardes te voet, 
t Utrecht 24 Jan. 1836, tr. Amerafoort 17 Maart 1794 Su- 
sanna Cornelia Frederica Gravin d'Auniale, geb. 
'8-Gravenhage 1 Sept. 1769, f Zeist 29 Mei 1833, dr. van Graaf 
Jacques Paul, marquis d'Haiicourt en Jacquelina 
Cornelia de Geer van Rijnhuizen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik Maximiliaan Louis Justus, volgt XVIII. 

2. Anna Carolina Georgette Magna van Hangest 
barones d'Yvoy, geb. 'a-Gravenhage 16 Maart 1779, f h. Schoon- 
oord te Zeist 3 Jan. 1876, tr. Zeist 23 Aug. 1820 Jhr. Willem 
Jan Adriaan van Romondt, geb. Utrecht 29 Üct. 179S, 
ontv. directe belast, te Zeist, f h. Schoonoord 22 Juli 18Ó6, zn. 
van Mr. Otto en Helen a Margaretha van Dielen. 

XVIII. Hendrik Maximiliaan Louis Justus van 
Hangest baron d'Yvoy, geb. Amersfoort 29 Dec. 179-4, pep. 
kap., f Nijmegen 5 Jan. 1847, tr. Alkmaar 2 Jan. 1S23 Maria 
Cornelia van Foreest, geb. aldaar 8 Jan. 1794, f Delft 
9 Jan. 1836, dr. van Zacheus en Rijka Maria van Cats. 

Vit dit huwelijk: 

1. Rijka Maria van Hangest barones d'Yvoy, geb. 
's-Gravenhage 9 Dec. 1823, f, tr. Bergen 21 Maart 1849 Hen- 
drik Pieter Johannes van Vladeracken, geb. aldaar 
6 Nov. 1822, f in Amerika, zn. van Hendrik en Alida 
Wilhelmina Gr au van Eg mond. 

2. Susanna Cornelia Fredorica van Hangest barones 
d'Yvoy, geb. Alkmaar 1 Jan. 1825, f Zeist 1 Maart 1899. 

3. Wilhelm inaDidericavanHangcst barones d' Y v o v , 
geb. 's-Gravenhage 2(5 Sept. 1827, f Zeist 29 Dec. 190S. 

4. Anna Carolina tieorgette Magna van Hangest 
barones d' Y v oy, geb. Delft 14 Aug. 1829, f Utrecht 26 Aug. 1910. 

5. Henriet te van Hangest barones d'Yvoy, geb. JieUt 
12 Juni 1831, f Gorinchem 15 Aug. 1831. 99 VAN THIJE HANNES 
{Uitgestorven' in de viannclijke lijn in 1^76.) 
Protestant. — Wezel. — De eerstbekende van dit geslacht 
isCorstiaan Hannes, die in 1579 als hoofdman der 
burgerij te Wezel het eerst de geuzenvlag ontplooide. De 
geregelde stamrecks vangt aan mot ïïendrick Hannes, 
■wiens zoon Chriatian te Wezel werd gedoopt 23 April 
1692. Bij K.B. d.d. 3 Maart 1830, n» 26 werd Willem 
Hendrik van Th ij e Hannes verheven in den Ned. Adel. Wapen: Gevierendeeld: I en IV in blauw 
drie gouden sterren, 2 en 1 (Hannes); II 
en III in goud een klimmende roode vos 
(van Th ij e). Gekroonde helm ftiet rechts 
goud blauwe en links goud roode dekkleeden. 
Helmteeken: een gouden ster, tusschen eeno 
doorsneden vlucht, rechts van goud op blauw 
en links van rood op goud. Schildhouders : 
twee griffioenen, de kop en de vleugels zwart, de bek en de 
voorpooten goud, het overige van het lichaam bruin, de tong rood. 
Stamreeks 

I. Hendrick Hannes, geb. Wezel, kerkmeester aldaar, 
tr. Anna Maria Ernst. 

II. Christiaan Hannes, geb. Wezel 23 April 1692, groot- 
burger en hoofdman der burgerij aldaar, f Wezel 6 Nov. 1758, 
tr. aldaar 27 Juni 1713 Maria Kirchers, geb. WoHl'raat, 
t Wezel 14 Nov. 1739. 

III. Johannes Wilhelm Hannes, heer van Empel en 
Meerwijk, geb. Wezel 15 April 171-i, krijgsraad en schepen te 
Wezel, t 's-Uertogenbosch 17 Jau. ISOü, tr. ilolderen 3 Nov. 
1737 Johanna IJenjamiua van Th ij e, geb. Kees 16 Juni 
1714, f 3 Nov. 1797, dr. van Mr. Abraham, heer van (.>praeer 
en Cornelia Croon, en wede Bressers. 

IV. Mr. Johan Abraham van Th ij o Hannes, geb. 
Wezel 26 Aug. 1743, schepen te (iorinchem 1768—1786. dros- 
saard en dijkgraaf der Uooge en vrije heerlijkheid Kmpel eu 100 VAN ÏUIJE HANNES 

Meerwijk, f 's Hertogenbosch IG Juni 1829, tr. Gorinchem 29 
Mei 1767 Anna Cbristina van Bar nevelt, geb. aldaar 
22 Maart 1747, f Ürtlien 14 Sept. 180(3, dr. van Mr. Willem 
Hendrik en Aup^ela Peternella van llurck. 

"V. JLr. Willem Hendrik van T h ij e Hannes, heer van 
Empel en Meerwijk, geb. Gorinchem 17 Jan. 1774, burgem. en 
wethr. van 's-nertogenbosch , f h. Meerwijk 19 Aug. 1849, tr. 
Schenkenschans G April 1796 Louise Gcrtrude Caroline 
von Rappard, geb. Cleve 16 Oct. 1770, f 's-Her togen bosch 
24 Dec. 1844, dr. van Edler Arnold Aerailius en Joöiua 
Aleida Antoinetta Ilappard. 

Uit dit huwelijk 8 k. o. a. : 

1. Jkvr. Joeina Aleida Antoinetta van Th ij e Han- 
nes, geb. 's-Her togen bosch 3 Maart 1801, f Utrecht 1 Jan. 
1867, tr. 's Hertügenbosch 4 Juni 1S22 Frans Yictor baron 
von Wat ten wijl (de Watteville), gob. Bern 28 Mei 1795, 
gep. kol. intendant Ie kl., f Utrecht 25 Juli 1S72, zn. van 
Johan Gabriel en Elisabeth von G r a fle n r i e d. 

2. Hendrik Anthon, volgt VI. 

3. Jkvr. Anna Christina van T h ij e Hannes, geb. 
's-Hertogenbosch 16 Dec. 1806, f aldaar 20 Juli 1842, tr. 
's-Hertogenboach 30 Aug. 1827 Mr. Jo hannes de Bergh, 
geb. aldaar 9 Oct. ISOl, notaris te 's-Hertogeubosch , f aldaar 
2 April 1867, zu. vau Jan en Johanna de Sille. 

4. Jhr. Mr. Johan Willem van T h ij e Hannes, geb. 
's-Hertogenbo3ch 9 Jan. 1SÜ9, raadsheer gerechtshof te Zwolle, 
t Zwolle 26 Maart 1871, tr. Gorinchem 25 April 1839 Dina 
de Jong, geb. Sleeuwijk 9 April 1815, f Zwolle 29Nov. 1879, 
dr. van Benjamin Anne en Dina Adriana Verschoor. 

5 Jan F reder ik, volgt VI bis. 

VI. Jhr. Mr. Hendrik Anthon van T h i j c Hannes, 
geb. 'sHertogcnhoscb 27 Oct. 1804, rechter, f aldaar 8 April 
1856, tr. Lochem 16 Oct. 1834 Char lotte van LöbenSels, 
geb. Zutphcn 30 Nov. 1S05, f 's-Hertogenbosch 18 Maart 1856 , dr. 
van Mr. Jan C a r e 1 J a c o b cu J a o q u e 1 i n e de M a 1 a p e r t. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Willem Hendrik van T h ij e Hannes, geb. 
's-Hertogenbosch 18 Juli 1S35, f aldaar 9 Dec. 1854. 

2. Jkvr. Jacquclin e vau T h ij e Uan nes geb. 's-Hertogen- VAN THIJE IIANKKS — VAN IIARDKN IIKOEK 101 

boscb 27 Jan. 1833, f h. Velhorst bij Lareu 20 Juni 18ÓG. 

VI bis. Jhr. Jan Fr ed er ik van Thije Hannes, heer van 
Empel en Meerwij Ic, geb. 's-Hertogenbosch 20 Sept. 1810, generaal 
genie, insp. fortif., f 'ö Gravenliafjre 23 Mei lS7ti, tr. Berj^en op 
Zoom 4 Maart 1837 Johauna E 1 isabc t h N i n a b er , geb. 
Zutphen 10 Mei 1815 f Breda 20 Maart 16'J5, dr. van Coruelis 
Engelbertus en Maria Catharina Veeren. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Louise Geertruida Carolina van Thije 
Hannes, geb. Bergen op Zoom 11 Deo. 1837, tr. Gorinchem 
9 Aug. 18f54 Ernst L o d e w ij k baron van II e e c k e r e n van 
Waliën, geb. Amsterdam 2G Maart 1S33, kai)t. hiit. t. z, Comm. 
D. O., t Ginniken 20 Sept. ISÜl, zn. van baron Willem en 
Louise Ernestine Jeannette des H. 11. Bijkegravin van 
GronsfeldDiepenbroeckLimpurgSoutheim. [Breda]. 

2 Jkvr. Anna Maria Catharina van T !i ij e Hannes, 
geb. Bergen op Zoom 6 Maart 1840 , tr. Gorinchem 8 Oct. 1803 
rran9ois Ermerins, geb. Middelbur:,' 30 Mei 1837, gep. maj. 
genie, zn. van Prof. Dr. Fran(,-,ois Zacbarias en Barta 
Antonia van der Feen ['s Gravenhage]. 

3. Jkvr. Henriette Helena van T hij e Han n es, geb. 
Zutphen 26 Jan. 1852, tr. Utrecht 19 Juni 1873 Jhr. Heuri 
Engelen van Pijlsweert, geb. Nijmegen 5 April 1839, gep. 
ritmeester, f Utrecht 17 Juni 1883, zu. van Jhr. Willem en 
Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp. 
[Haarlem]. VAN HARDENBROEK 

Protestant. — Sticht van Utrecht. — Het geslacht 
van Hardenbroekis een jongere tak der lleeren van 
Wulven, wier wapen het ook voert. De geregelde stam- 
reeks vangt aan met Ernst van Wulven, wiens zoon 
Gijsbert in 1200 het kasteel llardenbroek bouwde, de 
eerste heer van llardenbroek werd en sedert dien 
den naam voerde. Bij besl. d.d. 28 Maart 1815, n" G5 werd 
G o V e r t J o h a n A d o 1 f v a n II a r d e n b r o e k hmormd in 
de ridderschap van Gelderland. Zijn tak ia uitgestorven. VAX lURDKNBROEK 

Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, no 14 werden Gij s bert 
Carel Duco van Har denbroek tot Hardenbroek 
en Ernst Louia yan Harden broek henooiid in de 
ridderschap van Utrecht. De laatste stierf kinderloos. Bij 
K.B. d.d. 2(3 April 1822, u"lGG, werd voor Gij s bert Carel 
Duco, Ernst Louis en Govert Johan Adolph 
van Hardenbroek en hunne wettige afstammelingen 
erl-end de titel van baron, die hun van ouds competeerde. 
Bij K. B. d.d. 28 Mei 1837 , no 82 verkreeg G ij s b e r t C a r e 1 
Duco van Hardenbroek voor hem en alle zijne wettige 
nakomelingea vergunning om den naaui zijner grootmoeder 
d' Au male voor den zijne te plaatsen. 
Wcqien : Golvend gedwarsbalkt van goud 
en rood, van acht stukken. Gekroonde helm 
met goud roodc dekkleeden. Hehnteeken : twee 
rechtopstaande gouden koorden , elk van boven 
met een kwast van 't zelfde er aau , geplaatst 
in den vorm van een omgekeerdcu keper, 
tusschen eene vlucht van het schild. Schild- 
houders: twee omziende, roodgetongde bruine 
leeuwen. Wapenspreuk: „Semper idem". 

d'Aumale van Hardenbroek voert: 
Gevierendeeld: 1 en 4 golvend gedwars- 
balkt van goud en rood van acht stukken 
(Hardenbroek); 2 en 3 in zilver een roode 
schuinbalk, beladen met drie gouden pen- 
ningen (Aumale). Twee gekroonde helmen, 
de eerst met goud roode, de tweede met 
zilver roode dekkleeden. Helmteekens: 1" dat 
van van Hardenbroek, 2" een uitkomende, roodgetongde 
zilveren adelaar, gedekt met een roodgevuerde gouden konings- 
kroon (Aumale). Schildhouders en wapenspreuk als van 
Hardenbroek. 

Stamreeks 
I. Ernst van Wulven (llüU— 121Ü), tr. Cathariua van 
W e e r 4 e u b u r g. 
VAN HAKDENBROEK 103 

II. Gijsbert van Wulven, bouwde Ilardenbroek iu 1260, 
1» heer van Hardenbroek, tr. Aleid vanSterkenburg, 
dr. van Gijsbert van Wulven, beer van Sterkenburg. 

III. Gijsbert, 2-^ heer van Hardenbroek (1280), f 1300, 
tr. Johanna van Woerden, dr. v^Tn G er rit, heer van 
Vliet, en Ada van Boekhorst. 

IV. Gijsbert, 3e beer van Hardenbroek, (1300), be- 
schreven in de ridderschap van L'trecht 1338, f vóór 13G5, tr. 
1330 Agnes van Lichtenberg, dr. van Jacob, heer van 
Rijnouwen en Mabelia van Vianen. 

V. Gijsbert, 4« heer van Hardenbroek, beleend met 
Hardenbroek des Zondags na Laurentiusdag 1392, maarschalk 
van het Sticht 1376, f 1-100, tr. 1" (huw. voorw.) Sunte Lucyen- 
dag 1374 Ha se van Naeldwijck, wed» Simon van Tey- 
lingen, dr. van Hendrik en Hase van Schalkwijck; 
tr. 2o 1395 met dispensatie van Paus Bonifacius XI, Jutte 
van Raephorst, bcgr. 1419 bij haar man in het koor der 
kerk van het Minnebroeders convent te Utrecht, dr. van Nico- 
laas en V. van Vianen. 

Uit het eerste huwelijk: 

VI. Gijsbert, óf heer van Hardenbroek, beleend met 
Hardenbroek Dinsdag na H. Kruisdag 1400, tr. Johanna van 
Limbeeck, dr. van Johan, bastaard van Abcoude en 
Haze van Utenham. 

VII. Gijsbert, G? heer van Hardenbroek, beleend met 
Hardenbroek Zondag na St. Agatha 1420, zegelde in 1436 voor 
de Kidderschap van Utrecht, tr. 1433 ElisabethvanThiel, 
dr. van Gosen. 

VIII. Jan, 7» heer van Hardenbroek, beleend met Har- 
denbroek 16 Dec. 1474, f 13 Feb. 1504, begr. in Ht. Servaas te 
Utrecht, tr. 1478 Hadewich van Zuylen van Nievelt, 
t 5 Sept. 1512, dr. van Am cl is en Aleid Witte. 

IX. (i ijs bert, 8i' heer van Hardenbroek, beleend met 
Hardenbroek 23 Juni 1505, geheimraad en rentmeester generaal 
van den Bisschop van Utrecht, f 3 Dec. 1530, tr. l» 9 Mei l.'OO 
Me ch te ld van Buereu; tr. 2" (huw. voorw.) op Harden- 
broek op clfduizendmaachdendag 1505 ISlechteld van Raep- 
horst, dr. van Johan en MariavanVianenvauRyseu- 
burg. 104i VAN HARDENISROEK. 

Uit het eerste hnu-elijk : 

X. Joost, 91Ï hoer van Ilardeabroek;, beleend met Har- 
denbroek 31 Deo. 1532, grietman van Kollumerland , scbildknaap 
wegens de Edelen en llidderscbap ter Statenvergadering 1537, 
t Kollum Sept. 1557, tr. 1" (huw. voorw.) 11 (Jet. 1532 J os i na 
van Parijs van Zuijdoort, + 1540, dr. van Johan en 
Maria de Gruyter; tr. 2"^ 1547, Lucia van Schoneu- 
b u r g, dr. van Sebastiaan en AefvanIIeerma;zij hertr. 
Amelis Uten Engh. 

Uit het eerste huwelijk: 

XI. Gijsbert, lüi' heer van Hardenbroek, beleend met 
Hardenbroek 4 Aug. 155'J, drost ter Leede, lid van de Ridder- 
schap van Utrecht, ging over tot den Protestantschen godsdienst, 
t 1576, tr. 2° Wil] cm in a van Ileumen, testeerde 17 Sept. 
en 16 Nov. 158(3, f slot Abcoude KJO'J, dr. van Joachim en 
Gerberich van Wijhe. 

XII. Gijsbert van Hardenbroek (zijn oudere broeder 
Joachim was do ll^ heer van Ilardenbroek), schout van 
Rhemen, geëligeerde raad, f 7 Juli 1627, tr. 1" IC.ÜS Cl ara 
Rembalda de Cock van O pijnen; tr. 2" 1612 Agnes 
van Heeckeren tot Nettelhorst, wed» Eustaas van 
Schar penzeel, heer van Ruinpt, dr. van Evert, heer van 
Nettelhorst en Johanna van Erp; tr. 3" 1613 Anna van 
Varick, dr. van Gooseu, heer van Wijenrade en Geer- 
truid van Gelder. 

Uit het derde huwelijk : 

XIII. Gijsbert van Hardenbroek, luit.-kol. en gouver- 
neur van liulst, f aldaar 18 Uct. 165S, tr. (huw. f.fk.) 's-Graven- 
hage 24 Nov. 1041 Mechteld van Re ede, vrouwe van 
Hinderstein en Groeuewonde, beleend met Groenewoude 18 Nov. 
1671, met Hindersteyn 1 Juli 1082, f Utrecht 6 April 10Ö2, 
dr. van Johan, heer van Renswonde en Jacoba vnu Eed e. 

XIV. Gijsbert Johan van Hardenbroek, heer van 
Groenewoude en Hinderstein, beleend met Groenewoude 13 Dec. 
1671, met Hindersteyn 1 Juli 1(582, beschreven in de Ridder- 
schap van Utrecht 10 April 1074, houtvester van 't Sticht, 
e.\tra ordinarig gedeputeerde van wego de Staten van Utrecht 
in do Staten Generaal 3 Feb. lO'Jl, t 22 ()ct. 1698 l)egr. Neer- 
langbroek, tr. met attest, van Neerlaugbroek 21 Maart 1083 VAN HA.RDENBROEK 105 

Anna Maria van Marlot, vrouwe van Gic3senburg ea 
Giesseu Nieuwkerk, f 22 Aug. IGüó begr. Neerlangbroek, dr. 
van Lodewijk, heer van Bavay, en Anna Florentina 
van Boetzelaer van Asperen, vrouwe van Giessenburg. 

XV. Jan Louis van Harden broek, heer van Vliet, 
geb. Neerlangbroek 5 Feb. IGül, beleend met Vliet 2S Aug. 
1733, kap. t. zee, beschreven in de Ridderschap van Utrecht 
1 Dec. 1734, lid van de Staten Generaal, f Neerlaugbroek 23 April 
1747, tr. lo Utrecht 29 Maart 1718 J o ha u n a C h ar lo t te van 
Renesse van Lookhorst, f 31 Aug. 1723, dr. van Johan 
Adolf, heer van Lookhorst, Ammers en 's-Heeraartaberg en 
Bergambacht en Adriana de Case mbr oo t ; tr. 2° 20 Oct. 
1726 Adriana Alida Pompe van Meerdervoo rt, geb. 
Dordrecht 17 Feb. 1705, f 7 Aug. 17G3, dr. van Jacob en 
Bar ba ra Jlaria Thiems, wede Adriaan Snoeck. 

Uit heb eerste huwelijk : 

XVI. Johan Adolph van Har denbroek, bij koop in 
1748 15f heer van Hardenbroek van dien naam, beleend 
met Hardenbroek 5 Mei 1749, heer van Lookhorst, Bergestein, 
's Heeraartsberg, Bergambacht, Klein Ammers en de Kleine 
Lindt, geb. de Bilt 9 Mei 1721, commandeur van 's Hertogen- 
bosch 11 Jan. 1773, gouverneur van Bergen op Zoom 23 Sept. 
1784, luit. generaal inf., f k. Hardenbroek 28 Juli 1791, tr. 1° 
30 April 1749 Susanna van Slingelandt, vrouwe van de 
Lindt en VV.-IJssel monde, geb. 3 Jan. 1722, f 8 Sept. 1752 begr. 
Neerlangbroek, dr. van Mr. Govert en Ernestina Geer- 
trui da de Be veren; tr. 2o Neerlangbroek 14 Juni 176S 
Susanne Civile Gravin d'Aumal e, geb. Leeuwarden 29 Mei 
1740, tk. Hardenbroek 30 Mei 1822, dr. vau Giaaf G ij s b e r t Ca- 
re 1 D u co, markies van Haucourt en Anuavan Aas en del i't. 

Uil het tweede Jiuwelijk G l: o.a.: 

1. Gijsbert Ca rel Du co, die volgt XVII. 

2. Ernst Louis baron van Hardenbroek, heer van 
Lookhorst, geb. Utrecht 31 Oct. 1774, lid prov. staten vau 
Utrecht, t li- Heiligenberg bij Amersfoort 28 Feb. 1843, tr. 
Utrecht G Oct. 1799 Auna Maria Munter, geb. Amsterdam 
9 Dec. 1774, f h. Heiligenberg 15 Mei 18.58, dr. vau Mr. G er rit 
eu Sara Petronella Graswinckel. 

3. Govert Johan AdolpL, die volgt XVII bis. 106 VAN HARDENBROEK 

XVII. Gijsbert Carel Du co baron yan Hardenbroek, 
16° heer van Hardenbroek, heer van Lockhorsfc, Bero;arnbacht, 
's Keeraartsber^, Ammerstol, de Kleine Lindt en Bergestein, 
beleend met Hardenbroek 13 Felx 1792, met Lockhorst 9 Sept. 
1791, geb. k. Hardenbroek 8 Juni 1769, beschreven in de ridder- 
schap van Utrecht 17 Juli 1793, lid prov. stacen van Utrecht, 
t k. Hardenbroek 23 Nov. 1851, tr. Maurik 5 Nov. 1819 Rij na r da 
Hendriks gen. van de Giiudt, geb. Leusden 16 Jan. 1794, 
t k. Hardenbroek 25-Oct. 1857, dr. van Elbertua en Geer- 
truidallarmsen. 

Uit dit huivelijk: 

1. JohanAdolph, volgt XVIII. 

2. Du co L ode wijk Willem, volgt XVIII bis. 

3. Susanne Civile Sophie barones van Hardenbroek, 
geb. k. Hardenbroek 2G Jan. 182G, f Burtscheid bij Aken 12 
Juli 1886, tr. Driebergen 6 Sept. 1851 Jhr. Mr. Joan de 
Jonge van van Zwijnsbergen, geb. Helvoirt 12 Nov. 1S21 , 
jagermeester en kamerheer i. b. d., f aldaar 26 Aug. 1881, zd. 
van Jhr. Marinus Bonifacius Willem en SaraAdriana 
Ortt van Nijenrode. 

4. Louise Ernestine barones van Hardenbroek, geb. 
k. Hardenbroek 2 April 1827, f ^eist 4 Dec. 1909, tr. Neer- 
langbroek 18 Mei 1849 Jhr. Jan Louis Reinier Antony 
Huydecoper, geb. Zeist 27 Aug. 1822, lid prov. staten van 
Utrecht, f Zeist 29 Sept. 1886, zo. van Jhr. Jan Elias, heer 
van Zeist en Marie Isabelle Anne Josine Charlotte 
barones Ta ets van Am er on gen. 

5. Ernest Louis, volgt XVIII ter. 

6. Karel Jan Gijsbert, volgt XVIII quater. 

7. Gijsbert Carel Duoo, volgt XVIII quinquies. 

8. Godert Jan, vulgt XVIII sexies. 

XVIII. Johan Adolph baron van Hardenbroek, 
17e heer van Hardenbroek 1851—1 Maart 1860, toen hij het 
verkocht aan zijnen broeder Gijsbert Carel Duco, geb. 
h. Heidepark bij Doorn 14 Juli 1821, jagermeester, kamerheer 
i. b. d., lid prov. staten van Utrecht, f Utrecht 4 Maart 1N^5, 
tr. Zevenaar 22 Maart 1860 Reintjc Keiler, geb. Deil 2 Uct. 
1828, f Zutphen 27 Juli 19U4, dr; van 'XToxander en Sebas- 
t i a a u II e ij k o p. VAN HAKDENBROEK 107 Uit dit Iniwelijk: 

1. Reiniera Alexandrina Susanna barones van 
Hardenbroek, geb. Cleve 3 Jan. 1861, tr. Hilversum 27 Feb. 
1S90 Arthur GuataafDaniel Nolthenius, geb. Amster- 
dam 15 Nov. 1852, oud-luit. t. zee, agent Rijksverzekeriugsbank, 
zn. van Dan iel Mart in us en Anna Elisabeth Teysen- 
rooth en gescheiden echtgenoot van Annette Catharina 
Le Vin o. [Oostenrijk]. 

2. Gijsbert Carel Duco baron van Hardenbroek, geb. 
h. ten Doelen te Ze venaar 23 Juni 1862, f Utrecht 150ct. 1902. 

3. AlexanderSebastiaan baron v a u Ha r d e n b r o e k, geb. 
h. ten Doelen te Zevenaar 27 Aug. 1864, f aldaar 22 Maart 1865. 

4. Johan Adolph baron van Hardenbroek, geb. h. 
ten Doelen 18 Jan. 1866, f aldaar 18 Aug. 1866. 

5. Alexandrine Adolphine Sebastiana barones van 
Hardenbroek, geb. h. teu Doelen 16 Maart 1867, f aldaar 
16 Mei 1867. 

6. Een kind doodgeboren Apeldoorn 25 Nov. 1869. 

XVIII bis. Duco L ode wijk Willem baron van Harden- 
broek van de Kleine Lindt, geb. k. Hardenbroek 12 Juli 
1824 , f k. Zwijcsbergen onder Helvoirt 9 Juni 1897, tr. Nieuwer- 
arastel 25 Aug. 1859 Jkvr. Gualtheria Anna vanHaeften, 
geb. 'sHertogenbosch 25 Aug. 1825, f Apeldoorn 12 Sept. 1876, 
dr. van Jhr. Adriaan en Maria Cornelia Hetterschey. 

Uit dit huwelijk: 

1. Reinier aMariaCornelia barones v a n H a r d e n b ro e k, 
geb. Utrecht IG Sept. 1860, tr. Helvoirt 2.') Sept. 1879 Jhr. Mari- 
nus Bonifacius Willem deJouge van Zwijnsbergen, 
geb. aldaar 11 Juli 1852, zn. van Jhi-. Mr. Joan en Susanne 
Civile Sophie barones van Hardenbroek. [Helvoirt]. 

2. Adriaan Gijsbert Carel Duco baron van Harden- 
broek, geb. Utrecht 23 Nov. 1861, f aldaar 27 Dec. 1861. 

3. Cornelis Gualtherus, volgt XIX. 

4. Johan Adolph baron van Hardenbroek, geb. h. 
Marirnhof onder Helvoirt 1 Aug. 1864, f Arnhem 12 Maart 1S74. 

5. Doodgeboren zoon, geb. h. Marienhol' 14 üct. 18r.5. 

6. L o t i t i a ( i u a 1 1 11 o r a Anna L o u i s a W i 1 h e 1 m i n a 
barones van Hardenbroek, geb. Apeldoorn 24 Juli 1%9, 
t aldaar 23 Juni 1870. 108 "VAN HARDEN BUOEK 

XIX. Cornelis Gualtherus baron van Hardenbi-oek van de 
Kleine Lindt, pfeb. h. Marieuliof ouder llelvoirt 15 Maart 1SG3, 
tr. Helvoirt 28 Oct.lSyö Jkvi-. Louise Ernestine de Jonge 
vau Zwijnbergeu, geh. aldaar 1 Sept. 18()4, dr. van Jlir. 
Mr. Joaa en SusanneCivileSopliie baroned van Har- 
denbroek. [HelraoudJ. 

Uit dit huivelijk : 

1. Susanne Civile Sophie barones van Hardenbroek, 
geb. Helvoirt 4 Sept. 1S87. 

2. Du co Lodewijk Willem baron van Hardenbroek, 
geb. Helvoirt 14 Oct." 1889. 

3. Joan baron van Hardenbroek, geb. Helmoud 25Juui 
1903. 

XVIII ter. Mr. Ernest Louis baron van Hardenbroek, 
heer vau Lookhorst, geb. k. Hardenbroek 19 Jan. 1829, rechter 
arr. rechtb. te Amersfoort, burgeni. van Leusden en Stouten- 
burg, lid prov. stateu van Utrecht, lid 2'' kamer, f h. Heiligen- 
berg onder Leusden 23 April 1377, tr. Zeist 18 Mei 1855 Jkvr. 
Sophia Adriana Joanna Huydecoper, geb. Amsterdam 
7 Dec. 1832, f Utrecht 15 Feb. 1904, dr. van Jhr. Jan E lias 
en Marie Isabelle Aune Josine Charlotte barones 
Taeta van Amerongen. 

Uit dit Mnvelijk : 
^^ 1. Marie Isabelle Anne Josine Ch ar lo tte barones 
van Hardenbroek, geb. Zeist 24 Mei 185(5, tr. Leusden. 
20 Nov. 1879 Mr. Am oud Jan de Beaufort, gob. Utrecht 
23 Jan. 1855, oud-burgera. van Leusden, oud-lid prov. staten van 
Utrecht, zn. van Mr. Aruoud Jan enAunaAleidaStoop. 
[h. de Boom ouder Leusden]. 

2. Gijsbert Carel J)uco, volgt XIX. 

3. Jan Elias baron van Hardenbroek, geb. Leusden 
15 Feb. 1859, f Amersfoort 8 Maart 1889, tr. Zeist 19 Juli 1SS3 
Anna Elisabeth Meder, geb. h. Blickenburg te Zeist 27 
Jan. 1861, dr. vau Johan Jacob en Georgina Ara al ia 
Petronella Kamphuis. [Amersfoort]. 

4. Susan n e OivileSophio barones van Hardenbroek, 
geb. TüêTTsüeïï II Jan. 18(;i , tr. 's(<raveuhagc 18 Maart 1SSI> 
Gijsbert Carel Du co d'Aiimale baron van Harden- 
broek, lieer van Hardenbroek, geb. k. Hardenbroek 15 Feb. 5 

I VAN 1IA.RI)ÊNÜI10EK 109 

^ 1862, lid eerste Kamer, coadjutor der Jobacniter Orde,zn. vau 
I baron Gijsbert Ca rel Duco enArnoudinaClasinaCor- 
I nelia barones Taets van Amcrougeu. [k. Tlardenbroek]. 
i 5. Jan Lodew ijk Willem , volgt XIX bis. 

I 6. ErncstLoui3, volgt XIX ter. 

; ,^ 7. HenrietteJacciuelineWilhelmineLouise barones 
^^'^van II arden broek, geb. 'sGraveuhage 30 Mei 1869, tr. 
i aldaar 15 Maart 181)4 Warner Eduard van Lennep, geb. 

Heemstede 29 Deo. 1860, directeur brandwaarborgmaatschappij , 
I zn. van Cornelis en Sop b ia Wil bel mina Fetrouella 

I Teding van Berk bou t. [Utrecht]. 

I .8. Louise Jobanna barones van ïï ardenbroek, geb. 

! y/s Gravenbage 27 IJec. 1870, tr. aldaar 17 Oct. 1901 Mr. Karel 

/ iohüu Hendrik lloyaards, geb. Utrecht 28 Deo. 1866, 

' oud-commics gemcentesecretarie , directeur van bet bijkautooi- 

f van Laboucbóre Oycns en Co's bank aldaar, f Utrecht 20 Jan. 

V 1912, zn. van Mr. W i I 1 e ni J a n , beer van den Ham en J aco bii 

Margaretba barones Taets van Amerongen. [Utrecht]. 

9. Karel Frederiklleynoud baron v a u H a r d e n b r o e k 

geb. 's Gravenbage 20 Oct. 1873, 2e luit. cav. , f Erankfort a. M. 

10 Oct. 1S97. 

I 10. lleynoud Adolph, volgt XIX quater. 

I XIX. Gijsbert Ca rel Duco baron v a u H a r d en b r oek 

i van Lock horst, geb. Zeist 15 Juli 1857, lid van den raad 

I van Jutpbaas, f k. llijnbuyzen aldaar 17 Jan. 1902, tr. Jutpbaas 

f 14 Oot. 18S0 Jkvr. Ada Mat bilde de Geer vau Rijn- 

I hu y zen, vrouwe van llijnbuyzen, geb. aldaar 2 Nov. 1857, 

I dr. van Jbr. Mr. Jan Jacob, beer van liijubuyzen en Hen- 

i riette Elisabe tb Luden. [k. llijnbuyzen onder Jutpbaas]. 

I Uit dit hnwelijk: 

i 1. Elisabe tb Hen rio tt e barones v a n Harden b roek , 

I geb. h. Heyligenberg te Leusden 23 Aug. 1881, tr. Jutpbaas 

25 Mei 1905 Jbr. Louis Ilutgers van llozenburg, geb. 
Amsterdam 11 Oct. 1877, burgem. van Eenmes, zn. van Jbr. 
Louis en C at ba r in a El isa be tb Schouwenburg, [üaarn]. 
^2. Ernostinc Sopbio Louise barones vau Harden- 
>^roek, geb. k. Kijnhuyzeu 2 Mei IbKó, tr. Jutpbaas 
'-'^ 18 Juli 1907 Jbr. Mr. Pieter Hendrik Hooft (1 raaf- 
land, geb. Amsterdam 5 April 1881, zn. van Jbr. Mr. F er- 110 VAN HARIIENBKOEK. 

dioand en Jkvr. Anoa Hillegonda Dede]. [utrecht]. 

3. Jeanne JacquelineMathilde barones van Harden- 
broek, geb. k. Kijuliuyzen 25 Oct. 18S7. [k. Kijnhuyzeii]. 

4. Ada barones van Ila r denb r oe k, geb. k, llijnhuyzea 
3 Mei 1889. [k. Kijnhuyzen]. 

XIX bis. Jan.Lodewijk Willem baron van H arden- 
broek, geb. Lensden 27 Aug. 1862, oud-burgera. van Neder- 
hemert, tr. Arnhem 16 Juli 1885 Jeanne F r cd rri q u e des 
Tombe, geb. Velp 30 Aug. 1863, dr. van Jean Fran?ois 
en Pauline Albertine de Hardenbroek. [Brussel]. 
UAt dit huwelijk : 
„. 1. Albertine Pauline Jeanne Franc; öise barones 

van Hardenbroek, geb. Nederhemert 6 Dec. 1888, tr. Brussel 
16 Juni 1910 Reinier Charles PaulHenri baron van der 
Borch, geb. Vorden 19 Juli 1SS5, zn. van baron Paulus 
Anthony, Leer van Vorden en J ohan n a Ma r i a barones 
van Nagell. [Uathmeu]. 
>« 2. Ernestine Louise barones van Hardenbroek, geb. 
^^/Z Nederhemert 14 Juni 1891, tr. Baarn 17 Maart 1910 Johaii- 
^/' nes Adrianus Leonard van den Bosch, geb. 's Graven- 
hage 29 Nov. 1861, oud luit. ter zee Ie kl., wedr. van Jkvr. 
Louise Charlotte Ilutgers van Kozenburg, zn. vau 
Johannes Adrianus en Louise Henriette Alexan- 
drine de Ru uk. [Hooge Vuursche]. 

3. Jeanne Frcdc'-rique barones van Hardenbroek, 
geb. Brussel 29 Juni 1899. 

4. Marie Madeleine barones van Hardenbroek, geb. 
Brussel 23 Juli 1902. 

XIX ter. Er nest Louis baron vnn Hardenbroek, geb. 
Leusden 10 Feb. 186-1, oud-rentmeester kroondomoin , oud-burgeiii. 
van Domburg, Noordwijk en Rijswijk, kamerheer, f 'sGraveubage 
20 Jan. 1912, tr. Rijswijk (Z. II.) 4 Sept. 1890 Jkvr. Johanna 
Maria Antonia Gaan van Neck, geb. h. Grom vliet aldaar 
16 Juli 18G8, dr. van Jhr. Mr. Jan Hendrik en Jkvr. Mar- 
garetha Gerardiua Ilenrietta delaBassecour 
Gaan. ['s Gravenhage]. 

Uit dit l'.uiVülijk : 

1. Gerardine Henriette Margurrito barones van 
Hardenbroek, geb. Domburg 18 Mei 1896. VAN HAUDENIiROEK IH 

2. Ernest Louis baron van Hardenbroek, geb. Dom- 
burg 24 Sept. 1900. 

3, Sophie Marie Adrienue barones van Harden- 
broek, geb. Noordwijk 29 Jan. 1903. 

XIX quater. Jleynoud Adolph baron van Harden- 
broek, geb. h. Heiligenberg onder Leusden 11 Oct. 1S74, oud- 
ordonnans-officier, gep. ritmeester, kamerheer, tr. 'a-Gravelaud 
23 Juni 1898 Jkvr. Johanna Isabella llöell, geb. Amster- 
dam 29 Nov. 1875, dr. van baron Mr. Willem en Jkvr. J o li a n n a 
Isabella Dedel. ['s-Gravenhagej. 

Uit dit huwelijk : 

1. Johanna Isabella barones van Hardenbroek, geb 
Amersfoort 17 Mei 1900. 

2. Gijsbert Carel Duco baron van Hardenbroek, geb 
Leiden 17 Feb. 1902. 

3. Elizabeth barones van Hardenbroek, geb. 's Gra 
venhage 31 Maart 1909. 

XVIII quater. Kar el Jan Gijsbert baron van Harden 
broek van 'sUeeraartsberg en 15ergarabacht, geb 
k. Hardenbroek 25 Mei 1830, oud-ordonnausofficier des Koniugs, 
opperkanierheer , oud lid van den raad van 's (;rravenhage , 
t 'sGravenhage 29 Juni 1903, tr. 1» Zeist 1 Oct. 1857 Jkvr. 
Louisa Johanna Huydecoper, geb. Amsterdam 7 Dec. 1832, 
t 'a-Gravenhage 11 Dec. 1864, dr. van Jhr. Jan Elias, heer 
van Zeist en Marie Issabelle AnneJosineCharlotte 
barones Taets van Amerongen; tr. 2" Yorden 25 Mei 1867 
Gertrude E Ilse Julie gravin van L i m b u r g S t i r u m , geb. 
Deventer 14 Aug. 1842, oud-grootmeeateres der Koningin , dr. van 
graaf Julius Beruard en Louise Jacqueline barones van 
Heeckeren van Keil, vrouwe van de Wierse. ['s-Gra venhage]. 

Uit het eerste luiwelijli : 

1. Zoon, geb. 's-Gravenhage 26 Juli 1858, f kort na de geboorte. 

2. Gijsbert Carel Duco Reinout, volgt XIX. 

3. Marie Isa belle Anne Josine Charlotte barones 
van Hardenbroek, geb. 's-Gravenhage 16 Nov. I8fi(), tr. 
aldaar 21 Oct. 18-^0 Mr. Albert Charles La b ou cli i-re, 
geb. Parijs 26 Dec. 18.") t, gezantschapsattachr, f Berlijn 7 Dec. 
1882, zn. van Charles Bcrnard en Heuriette Marie 
Jacoba Voorabergh. [Arnhem]. /^ 112 VAN HARDEN IIHOEK 

4. Susanne CivileSophie barones van Har denbroek, 
geb. Zeist 9 Aug. 1862, oud-hofdarae van II. K. H. Prinses Hendrik 
der Nederlanden , tr. 's-Gravenhage 21 Mei 1887 HilmarClamor 
Carl Adolph Williaui Albert Ferdinaud Freilierr v o n 
dam Bussclie-Streithorst, geb. llannover i) Aiig. 1S51, 
opper-hofmaarschalk, Kou. Saksisch majoor iu dispouibiiiteit , 
ZD. van Freiherr Georg Clainor Traugott Max Carl 
en Helene Thcrese Pauline Georgine Louise 
A d o 1 f i n e griifin von Ilardenberg. [Dresden]. 

5. Doodgeboren zoon , tweeling met 

6. Jeanne Adolphine Louise barones vanHardeu- 
broek, geb. 's Gravenhage 10 Nov. 1864, tr. aldaar 26 Juni 
1881 Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van Grove- 
stins, geb. Apeldoorn 23 Jan. 18i2, gep. luit. -gen. tit. vanden 
grooten staf, adjudant i. b.d., grootmeester van het huis vau 
H.M, de Koningin, ridder M. W. O. , zn. van baron Joseph 
Gustave Adolphe en Agatha Theodora barones van 
Lynden van Hoevelaken, ['s Gravenhage]. 

va het tweede huicelijk : 

7. Julius Carel Beruard baron van H ardenbroek, 
geb. 's Gravenhage 14 Nov. 1868, oud-ritraeester garde kuras- 
siers, ['s Gravenhage]. 

8. Irmgard Thecla barones van H ar de n br o ek, geb. 
k. Weldam onder Goor 31 Aug. 1871, tr. 's Gravenhage 1 Gct. 
1896 Hans Willem baron van 1'allandt van Waarden- 
burg enNeerijuen, geb. aldaar 2 Feb. 1866, burgem. van 
Waardenburg, oud lid pro v. staten van Gelderland, zn. van baron 
Adolph Jacob Carel, heer van Neerijnen en Jkvr. Eliza 
Dorothea üoreel. [Waardenburg]. 

XIX. Mr. G ij 3 b e r t Carel D u c o 11 e i n o u t baron van Ha r- 
denbroek van Bergambacht, lieer vaa 's liceraartsberg , 
Bergambacht en Cattenbroek, geb. ';} Gravenhage 3Ü Aug. 18.")9, 
oud-burgem. van Bunuik, Odijk en Werkhoven, kamerheer i. b. d., 
tr. Utrecht 24 Sept. ISS'j Jkvr. C o e n r a d i n a C a r o 1 i n a T h e o - 
dora del' esters van Gatten broek, geb. aldaar 26 Jau. 1860, 
dr. van Jhr. Mr. W i 1 1 e m N i c o la a s en C o o n r a d i n a C a r o 1 i n a 
Theodora barones van Boe tzelaer. [h. NienhoÜto Bunnik]. 

Uit dit ItuivcUjk : 
'' 1. Louise Theodora barones van Ila r de n broek, geb. VAN HARDENDROEK 113 

BuDDik 10 Juni 1887, tr. Bunnik 8 Oct. 1908 Jhr. Fran<?ois 
Willem Lam bert de ]} eau fort, ge'o. h. Mariëndael onder 
Arnhem 8 Sept. 1883, gep'. l^'e luit. art., oudordonnans-officier, zu. 
van Jhr. Mr. Binnert Tbilip en Alida Heuriette 
Cornelia van P]ck. [Arnhem]. 

2. Karel Jan Gijsbert baron van Hardenboek, geb. 
Bunnik 8 Aug. 1890, reserve h^<^ luit. der cavalerie, jur. cand. 
[Utrecht]. 

3. Wilhelraina Nicolasina barones van Harde n- 
broek, geb. Bunnik 10 Feb. 1892. 

4. Wen de la Elvire barones van Har den broek, geb. 
Bunnik 14 Mei ISÜÓ. 

XVIII quinquies. Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron 
van H ardenbroek, 18e heer van llardenbroek , geb. k. 
Hardenbroek 16 1'eb. 1832, lid prov. staten van Utrecht, f k. 
Hardenbroek 2 Juli 1891, tr. lo Amerongeu 22 Juni 18G0 
Arnoudina Clasina Cornelia barones Ta ets van 
Amerongen, geb. k. Zuilestein onder Amerongen 30 Aug. 
1841, f k. Hardenbroek 13 April 1882, dr. van baron Joost 
en Jkvr. Caroliua Charlotta Guillemine van der 
Brugghen; tr. 2° Helvoirt 21 Feb. 1SS5 Pau line Albertine 
van Hardenbroek, geb. Parijs 9 Oct. 1837, f k. Harden- 
broek 8 Feb. 1889, dr. van J o h a n F r e d e r i k Willem Carel 
baron van Hardenbroek van Biljoen en Victorine 
Louise Albrie, en wede van Jean FranpoisdesTombe. 

Uit het eerste huu-elijk: 

Gijsbert Carel Du co, volgt XIX. 

XIX. Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Har- 
denbroek, 19" heer van Hardenbroek, geb. k. Harden- 
broek 15 Feb. 18Ü2, oud-burgcm. van Driebergen en KijHen- 
burg, oud-lid prov. staten van Utrecht, lid eerste kamer, 
Coadjutor der Commendery Nedcrlaud der Johanniter Orde, 
tr. 'sGravenhage 18 Maart 1886 S u san n e_ Ci v ile Soph ie 
barones van Hardenbroek, geb. Leusden 11 Jan. 1861, dr. 
van baron Mr. E r n es t'LöU i s, heer van Lookhorst en Jkvr. 
Sophia Adriana JoannaHuydecoper. [k. Hardenbroek]. 

Uit dit 'iLmvclijk: 

1. Sophia Adriana Johanna Arnoudina d'Aumale 
barones van Hardenbroek, geb. Driebergen 23 Maart 1887, 114 VAN HAKDENBROEK 

tr. k. Hardenbroek 12 Sept. 1Ü06 Jhr. Mr. Lu cis Maxim i- 
liaan Rutgers van Rozenburg, geb. Amsterdam 28 Sept. 
1870, oud-secretaria gezondheidscommissie, zn. van Jhr. Louis 
en Catharina Elisabeth Schouwenburg. [Utrecht]. 

2. Gijsbert Carel Duco d'Auniale baron van Har- 
denbroek, geb. Driebergen 23 Sept. 18S8, ridder e.\p. D. O. 
[k. Hardenbroek]. 

XVIII sexies. Godert Jan baron van Hardenbroek 
van Ammerstol, geb. k. Hardenbroek 29 Aug. 1833, oud- 
burgem. van Ijcusden , watergraaf van de Eem, f Amersfoort 
19 Oct. 1901, tr. lo Heemstede 17 Maart 1859 Gijsberta 
Johanna Anna Adolphina van Wickevoort Crom- 
melin, geb. Haarlem 27 Sept. 1838, f Utrecht 24 Jan. 186-i, 
dr. van Mr. Aarnoud Hendrik en Au na Elisabeth 
barones van Pa Handt; tr. 2" Deventer 18 Jan. 1866 Catha- 
rina Octavia IJssel de Schepper, geb. aldaar 23 Maart 
18il, f Zutphen 9 Juli 1883, dr. van Wolter JacobenJkvr. 
Susanna Maria Petronella Teding van Derkhout. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Gijsbert GarelDuco baron van Hardenbroek van 
Ammerstol, heer van Ammerstol, geb. h. Berkenrode onder 
Heemstede 9 Juni 1860, gep. kap. t. zee. [Leusden]. 

Anna Elisabeth Rijnarda barones van Har den- 
roek, geb. h. Berkenrode 22 Aug. 1862, f 'sGravenhage 26 
^ Mei 1898, tr. Amersfoort 9 Dec. 188U Jhr. Willem Joannes 
Petrus van den Bosch, geb. h. Jagtlust aan de Bilt 17 Dec. 
1848, gep. majoor art., oud-adjudant van Koning Willem III, 
eerste kamerheer van H.M. de Koningin, adj. i. b. d., zn. vau 
Jhr. Hendrik en Jkvr. Elisabeth Jacoba Lucia Junius 
van Hemert. ['sGravenhage]. 

Uit het tweede huwelijk: 

3. Godert Jan Adolph, volgt XIX. 

4. Gijsbert Jan Anno Adolph baron van Harden- 
broek, geb. Utrecht 23 April 186S, -|- h. Randenbroek bij 
Amersfoort 28 Maart 18(;9. 

,5. Suaanna Catharina Octavia barones vau Harden- 

y^ broek, geb. h. Rn ikIlmi broek bij Amersfoort 10 Oct. 1869, f Zutphen 

y" 16 Juli 1892, tr. Amersfoort 30 Oct. 1890 Eduard Constant 

Karel V'^ölcker, geb. Deventer 4 Deo. 1866, gep. ritm. cav.. .^r VAN HARDENUUOKK 115 

ZD. van Hendrik Gerard Johan, heer van Soelen en Eleo- 
nore Anna barones van derDuyn. [h. do Voorst bij Zutphen]. 

6. Charlotte HerniauceJeaunette Marie Sophie 
barone9 van Hardeubroek, geb. h. Kandenbroek 17 Juni 
1872, f aldaar 17 Dec. 1878. 

7. Aarnoud Hendrik, vol<,'t XIX bis. 

8. Frederik Joau Oonstantijn, volgt XIX ter. 

XIX. Godert Jan Adolph baron van llardenbroek 
van Ammeratol, geb. Utrecht 7 Nov. 1S()(3, luit. kol. cav., 
tr. Venlo 2G Juli 1891 Jkvr. Ida Emma Anna Meyer, geb. 
Deventer 27 April 1870, dr. vanJkr. Hendrik Karel Jan en 
Johanna Emilie Antonia Fromberg [Haarlem]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Herman ce Marie barones van Hardenbroek van 
Ammerstol, geb. Venlo 7 Jan. ISüü. 

2. Antonia Cordula barones van Hardenbroek van 
Ammerstol, geb. Deventer 1 Juli 1901. 

3. Susanna Catharina Ou tav ia barones van Har- 
denbroek, geb. Venlo 20 Maart 1908. 

XIX bis. Aarnoud Hendrik baron van Hardenbroek 
van Ammerstol, geb. h. Kandenbroek 27 Aug. 1S75, oud- 
1^ luit. inf., directeur Zandateenfabriek Aernout, tr. Lisse 12 
Jan. 1899 Cecila Elisabetb Leem bruggen, geb. aldaar 
2i Aug. 1877, dr. van Willem en Alida van Embden. [h. 
Veenenburg bij LisseJ. 

Vit dit huwelijk: 

1. Maria Co r e 1 i a S u za n n a barones vanHardenbroek 
van Ammerstol, geb. h. Veenenburg 26 Oct. 1901. 

2- G ij 3 b e r t C a r e 1 ü u c o ba ron van Hardenbroek van 
Ammerstol, geb. h. Veenenburg 7 Juni 1903. 

XIX ter. Frederik Johan Constant ij n baron van Ha r- 
de u b roek van A m m erstol, gob. h. R;iud en broek 2 Nov. 1870, 
gcp. Ie luit. der inf., tr. Nijmegen 2 Mei 190U Antonia Johanna 
Charlotta Crommeliu, geb. Koudckerk 29 Jlei 1882, dr. 
van Marcel l;is en Catharina Ja co ba Abrahamina 
Uierens de liaan. [NijmegeuJ. 

Vit dit huwelijk: 

1. Catharina Jacoba Abrahamina barones van 
Hardenbroek van Ammerstol, geb. Nijmegen 8 Juli 1307. 116 . VAN HARDENBKOEK — VAN HAREN 

2. M a r O e 1 1 n 8 baron Tan HardenbroekvanA mme i* stol, 
geb. Nijmegen 3 Juni 1913. 

XVII bis. Govert 'johanAdolph baron van Har den- 
broek, ged. Neerlangbroek 21 Juni 178U, lid gedep. staten 
van Gelderland, kamerheer i. b. d., houtvester, f h. Nederhagen 
onder Kheden G Feb. 1830, tr. Rheden 15 Sept. 18Ü3 Justiue 
des H. R. Rijksbarones van Spaen, geb. aldaar 10 Aug. 1780, 
t h. Overbeek bij Velp 28 Feb. 1853, dr. van des II. R. Rijks- 
baron Johan Frederik Willem en SaraJohanna des 
H. R. Rijksgravin van Hogendorp. 

Uit dit huwelijk: 

1. CivileSusanneJeanneAdolphine barones van 
Hardenbroek, geb. Yelp 30 Juni 1804, f het Loo 17 Feb. 
1840, tr. Velp IG Nov. 1826 Jan D e r k graaf v a n R e c h- 
teren vanAhnem, geb. Appeltern 22 Juni 1799, commissaris 
des Konings in Drente en Overijsel, opperstalraeester , lid 2'''' 
kamer, landcomm. DO., f 's (iravenhage 4 Dec. 18SG, zn. vau 
graaf Ru dolf C h r i s ti a a n, heer van Westerveld, Gerestein, 
Tuil en 't Waal en Anna Eliz abeth van der Capelleu, 
vrouwe van Appeltern, Ahnem enz.; hij hertr. 's Gravenhage 
8 Juni 1817 ElisaMartha gravin van LimburgStiru lu. 

2. Johan Frederik Willem Ca rel baron van Ha r- 
denbroek van Biljoen, geb. Velp 3 Juli 1807, kamerlieer 
i.b.d., t Parij.s 21 Aug. 1871. VAN HAREN 

(Uitgestorven in 1850.) 
Protestant. — Limburg. — De geregelde stamreeks begint 
met Ogier van Haren, die in 1240 vermeld wordt. 
Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, N" 14 werden Jan Pop pc 
Andreae van Haren en Willem Anne vau 
Haren henoemd onder de Edelen van Friesland. Bij K. B. 
d.d. 23 Dec. 1825, n'M22 werden Willem Anne vau 
Haren en Pietor Willem van Haren hcnoeiinl in df 
ridderschap van Friesland. Bij K. IJ. d.d. 7 Mei 1822, n" 124 
werd bepaald , dat voortaan aan P i o t e r Willem van H a- 
ren en zijne wettige afstammmclingen zal worden gegeven 
de duor hem en zijne voorouders gevoerdeu titel vau baruu. VAN HAREN 117 ■' 
^ .ZlL^ Wapen: In zilver vier roode dwarsbalken 
(Haren); en een gouden vrijkwartier, beladen 
met 'fi roode scliuinbalken (C o r ten bac h). 
lila nwp^e voerde helm zonder w ren f^, met zilver 
roode dekkleeden. Kelmteeken : een roode hoed 
met zilveren opslag, waaruit twee bundels ba- 
nenveeren oprijzen , rechts rood en links zilver. 

Stamreeks 

I. Ogier van Haren, vermeld in 1240. 

II. Adam van Har en , getuige van Walram van Valkenburg 
1276, tr. Elisabeth Mitte. 

III. Johan van Haren, f 1320 begr. Voerendaal. 

IV. Adam van Haren, f Voerendaal in 1362, tr N. van 
den Bongert. 

V. Gerrit van Haren, ir. 1402 Anna van Pallant 
Wernerdr. ex raatre Engelsborg. 

VI. Daam van Haren, tr. MechteltvanCortenbach. 

VII. Gerrit van Haren, tr. Elisabeth van Punt. 

VIII. Daam van Haren tot Kalkhoven, schepen te 
Aken, 1441, 1452, tr. Agnes van W e y e r. 

IX. Daam van Haren, schepen te Aken 1473, 14SS, 1494 
en 1503, tr. IJeelgen van Schyderich. 

X. Evert van Haren, schepen te Aken 1518, 1527, tr. 
Margaretha von Hagen. 

XI. Daam van Haren, bij de inneming van den Brielle 1572, 
raad en hofmeester van Prins Willem I, gaat na diens dood naar 
Friesland, f Arnhem 3 Mei laS'J, tr. Margret van Coenen 
leeft nog 13 Nov. 1591. 

XII. Willem van Haren, geb. Arnhem 19 Jan. 1581, 
ritmeester, opperstalmcester van graaf Willetn Lodewiik, hof- 
meester en kolonel der lijfwacht van graaf iOrust Casimir, ge- 
deputeerde uit de Edelen van Friesland, f 's-( iravenhage 9 Dec. 
1649, tr. Leeuwarden 21 Supt. 16UG ^I agd al e n a v a n V iersscn. 

XIII. Ernst van Haren, geb. Leeuwarden 13 Dec. 162;{, 
ritmeester 1G45, majoor 23 Fcb. 1()59, kol. cav. 11 April l()ü8, 
grietman van Weststellingwerf 4 Aug. 1G73, gedeputeerde 1686, 
t Heerenveen 15 Aug. 17U1, tr. Catharina van üenema, 
geb. 1629, t 13 Sept. 1679. 118 VAN HAREN 

XIV. Willem van Haren, geb. ïïeerenveen G Jan. 1655, 
grietman van Doniawerstal 1679, van Weststellingwerf 1688, 
van het Bildt 1718, gedeputeerde, f St. Anna Parochie 
18 Sept. 1728, tr. 1" Frouck van Burniania, ged. Leeuwar- 
den 7 Oct. 1660, t Wolvega 25 Juni 17ü2, dr. van Du co 
en E d w e r t J u c k e m a van C a m m i n g h a b u r g. 

XV. Adam Ernst van Haren, geb. Leeuwarden 25 Oct. 
1683, grietman van Doniawerstal, Wcststellingvverf en het Bildt , 
later ontvanger, lid gedeputeerde staten en der admiraliteit vau 
Harlingen, f Leeuwarden 12 Mei 1717, tr. aldaar 21 April 17U9 
Amalia Henrietta du Tour, geb. Leeuwarden 16 Oct. 16S6, 
+ aldaar 13 Nov. 1731, dr. van David Constant ij n en Al- 
bertinaTamminga. 

XVI. Onno Zwier van Haren, geb. Leeuwarden 2 April 
1711, historieschrijver van Friesland 1734, grietman vau West- 
stellingwerf 21 Juli 1742, commisaaris generaal der Zwitsers in 
Statendienst, lid prov. staten van Friesland en raad van state, 
lid Staten Generaal, Admiraliteit van Amsterdam en Gedep. 
te velde, ambassadeur bij de Zwitsersche protcstantsche cantons 
te Aken, f Wolvega 2 Sept. 1779, tr. 's Gravenhage 11 Feb. 17;38 
Sara Adel van Huls, ged. aldaar 7 Aug. 1718, f Leeuwarden 
1793, dr. van Mr. Samuel en Catharina Rover. 

Uit dit huwelijk 11 k. o.a.: 

1. Du co, volgt XVII. 

2. Jhr. Willem Anne van Haren, geb. 's Gravenhage 

24 Aug. 1749, zeeofficicr 1758 — 1772, grietman van Weststellicg- 
werf 1779 — 1795, lid staten van Friesland, f h. Vogelzangstate 
te Veenklooster 22 April 1835, tr. in Duitschland 1797 Cecilia 
Johanua van Heemstra, geb. Veenklooster 18 April 1767, 
t Leiden 25 Fcb. 1S36, dr. van Hector Livius en Lucia 
Catharina vau Scheltinga. 

3. Jhr. Jan Poppe Andreaovan Haren, geb. Amsterdam 

25 Feb. 1755, raad in den hovo van Friesland, f Dusseldort' 
14 Maart 1818, tr. Odijk 4 Juli 1784 Beatrix La u rent ia 
van Roos ma Ie, geb. Utrecht 29 Dec. 1753, f Rinsumageest 
7 Jan. 1798, dr. van ^Ir. Egbertus T h eod o r us en Bea t r i x 
Laurentia Grothe. Hunne drie kinderen stierven V(iür1SI4. 

XVII. Duco van llaron, geb. 's Gravenhage 6 Nov. 1747, 
koopman te Amsterdam, raad ter admiraliteit, grietman vau TAN HA.EEN — VAN HAKINXMA TIIOE 8L00TEX 119 het Bildt 178S, gouverneur van den Prins van Saksen Weiniar, 
t Weimar Mei 1801, tr. Amsterdam 23 Juni 177:i Sara Maria 
van den Heuvel, gch. aldaar 1751, f Amsterdam en begr. 
16 Juli 1785, dr. van Pietor Willem. 

Uit dit huwelijk -1 kinderen, o.a.: 

Pieter Willem baron van Haren, geb. Amsterdam 15 Dec. 
177-t, majoor in Engelschen dienst, lid prov. staten van Fries- 
land, t Aken 12 Juli 1850. VAN HARINXMA THOE SLOOTEN 
Protestant. — Friesland. — De naam is 't patrouiraicum 
van den Frieschen voornaam Haring. De geregelde stam- 
reeka vangt aan met Kpc vanHettinga, wiens zoon 
Tiete in 1422 voorkomt. Zijn afstammeling P e t ru s (eerst 
geheeten Tiete) vauHettinga werd geadopteerd door 
zijnen oom Watze van Ilarinxma, die als W a tze van 
Abbema weer geadopteerd was door diens oom Pieter 
Harinxma, die in 14^8 kinderloos overleed. Petrus van 
van Ketting a voornoemd nam ook den naam van 
Harinxma aan. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n» 14 werd 
Mr. Albertua van Harinxma thoe Slooten henoemd 
onder de Edelen vau Friesland. Bij K. B. d.d. 23 Sept. 1822, 
n" 27 werd op verzoek van vrouwe Anna vanSytzama 
weduwe van Jlir. Albertus van Harinxma thoe 
Slooten bepaald, dat voortaan aan hare vier onmondige 
kinderen zal worden gegeven de vau ouds door hunnen vader 
gevoerde titel van baron. In 1825 werd deze titel uitgebreid tot 
alle wettige afstammelingen van Jbr. Albertua voornoemd. 
Waiien: Gevierendeeld: I in zilver een roode 
leeuw; II en III in goud drie groene bhider- 
loozo eikels, de steel omlaag, 2 en 1; IV in 
zilver ccn zwarte leeuw. Over alles heen een 
gedeeld hartschild: a. in goud een roodge- 
tongde halve zwarte adelaar, uitgaande van 
de deelingslijn ; h. ellen zilver. Helm met rood 
zilveren wrong eu rechts zilver rood zwarte 120 VAN HAKINXMA TUOE SLOOTEN 

en links goud goud groene dekkleedeu. llelmteeken: een rood 
getongde zwarte adelaar9kop en hals, tusschen twee blader- 
looze groene takken , elk bezet met drie bladerlooze goudeu 
eikels in groene doppen, aan eiken tak, éón eikel aan de 
rechterzijde en twee aan do linkerzijde. 
Stamreeks 

I. Tiete Epes [van] Hettinga onderteekeude in 1422 als 
Schieringer het verbood der Schieringers en Vetkoopers. 

II. IdzerdHettin g,1422, heerschap in de llommerts, tr. N.N. 

III. Tiete van Hettinga, heerschap in de llommerts, 
145G, tr. 2" E thee k e Ook inga, dr. van Epe en Trijn 
Foppinga uit Bargweerd. 

IV. Epe van Hettinga, heerschap in de Horamerts, tes- 
teerde 1483, tr. Jel Hom me ma, die in 1494 testeerde, dr. van 
Homme en IJmck Donia van Dronrijp. 

V. Hommevan Hettinga, grietman van Wonseradeel, heer- 
schap in de Homraerts, f na lóiO, tr. Wiek van Abbema, 
komt voor 1533, dr. van KeympeenHeylckvauHariuxma. 

VI. Tiete Hommes van Hettinga later Pi e ter van 
Harinxma,tr. HisvanJousnia.t 8 Jan. 1589, begr. Leeuwar- 
den , dr. van Douwe uit Wirdum en His van Ca nis tra. 

VII. Homme van Harinxma, f vóór 1584 , tr. D o e d t 
van Mockeraa, f 28 April 1G21, dr. van Ernst en Anna 
van Foppinga. 

VIII. Ernst van Harinxma, voorzitter van het hof van 
Friesland, f 1031, tr. 24 Aug. 1606 Tieth van Botnia, dr. 
van Juw en Foockel van Walta. 

IX. rietervanHarinxniathoeSlooten, ged. Leeuwar- 
den 30 Maart IGlÜ, raad in het hof van Friesland, f 29 Juli 
1669 , tr. in 1648 Ö u h a n n a van B u r m a u i a , geb. 1628 , 
+ 2 Jan. 1691, dr. van I d zer t en Je 1 tj e v a n C a ui in i n gh a. 

X. Edzard Duco van Harinxma tliooSlooten, geb. 
1655, f 12 Sept. 1693, begr. Waaxens, tr. Weidum 27 Jan. 1678 
Lucia Helena van Scheltema, geb. 1656, + 3 Juli 1686, 
dr. van Feye en Luts van A y 1 v a. 

XI. Pieter Ernst van Harinxma thoo Slooten, geb. 
Waaxens 29 IMei 1(;79, kap. bij hot reg. gardes in Friesland, 
f 20 Sept. 171(), tr. iu Doe. 1704 Godef rida van Molen se hot, 
geb. 1685, f 1737, dr. van Jan en Saepck van Aylva. VAN lUEINXMA THÜE SLOOTEN 121 

XII. Johan Sippo vanlIarinxmathoeSlooten, geb. 
Weidum 10 Aug. 1714, geueraal majoor, luit. gen. kwartier- 
meester, edelman van den stadhouder, f Leeuwarden tdó Sept. 
1799, tr. Leeuwarden 30 Dec. 1750 Margaretha Titia van 
Coenders, geb. Pongastate te l'^erwerd 23 Feb. 1721, f Leeuwar- 
den 10 A pril 1793, dr. van Alberbus Aemilius en Rinarda 
Lucia van llarinxma thoe Slooten. 

XIII. Jhr. Mr. Albertus van Harinxma thoe Sloo- 
ten, geb. Leeuwarden 8 Juli 1765, lid prov. staten van Fries- 
land, vrederechter te Holwerd, f h. Tjessens te Holwerd 
24 April 1816, tr. Driesum 16 Feb. 1801 Anna barones van 
Sytzama, geb. llinsmastate 23 Maart 1773, f Leeuwarden 
5 Juli 1838, dr. van Maurits Pico Uiederik en Catha- 
rina Maria van Heemstra. 

üü dü huwelijk o. a. : 

1. Mr. JohanSippo baron Tan Harinxma thoeSlooten, 
geb. h. Tjessens, Hoi werd 17 Mei 1802, grietman van VVestdougera- 
deel, lid prov. staten van Friesland, f b. Tjessens 16 Aug. 1852. 

2. Maurits Pico Diederik, volgt XIV. 

3. Mr. Douw e Jan Andries baron van Harinxma thoe 
Slooten, geb. h. Tjessens, Holwerd 12 April 1806, lid prov. 
staten van Friesland, raadsheer prov. gerechtshof, f Leeuwarden 
10 Feb. 1879, tr. Oenkerk 29 Sept. 1836 Jkvr. Duconia Mar- 
tina Dorothea van Heemstra, geb. Heemstrastate aldaar 
9 Jan. 1812, f Leeuwarden 29 Jan. 1839, dr. van Jhr. Coruelis 
Sobeitinga en Anna Agatha Geertruida van Sixma. 

4. Margaretha Titia barones van Harinxma thoe 
Slooten, geb. h. Tjessens, Holwerd 28 Dec. 1807, f Leeuwarden 
20 Nov. 1876, tr. aldaar 15 April 18-47 Jhr. Robbert Cievaerts, 
heer van Geervliet, geb. Dordrecht 12 Mei 1804, outv. bel., 
t Leeuwarden 6 Dec. 1879, wedr. van Jkvr. Catharina Maria 
van Heemstra en zu. van Jhr. Pau lus, heer van Geervliet 
en Wilhelmina Coruelia van Hoorn. 

ó. Catharina Maria barones van Harinxma thoe 
Slooten, geb. h. Tjessens, Hol werd 31 Oct. 1809, f Dronrijp 
a Jan. 1848, tr. Holwerd 1 Juli 1836 Jhr. Mr. CoertLamber- 
tus van Beynia, geb. Zwuins 5 Oct. 1809, lid prov. staten 
van Friesland, f Leeuwarden 11 Deo. 1893, zn. van Petrus 
Jo hannes en Geertrui Trip. 122 VAN HARINXMA THOK SI.OOTEN 

6. Mr. Pieter Albert Vincent baron van Ifarinxtna 
thoe Slooten, geb. h. Tjessens, Holwerd 17 April 1812, 
kantonrechter te Holwerd, f Leeuwarden 6 Feb. 1SS5. 

XIV. Mr. M au rits Pico Diederik baron van H a r i n x m a 
thoe Slooten, geb. Holwerd 3 Jan. lSO-1, grietman van 
Smalliugerland, f Beetsterzwaag 12 Sept. 1876, tr. aldaar 10 
Deo. 1835 Jkvr. Clara Feyona v an E3-8i n ga, geb. Beet3ter- 
zwaag 11 Oct. 1812, f aldaar 17 Juni 1861, dr. van Jhr. Bin ne rt 
Philip en Eritia Ena Ronielia barones van Lynden. 

Uit dit huwelijk: 

1. Albertus, volgt XV. 

2. Binnert Philip, volgt XV bis. 

3. Rijn hard, volgt XV ter. 

4. Johan Sippo, volgt XV quater. 

XV. Albertus baron van il. arinxma thoe Slooten, 
geb. Drachten 5 Oot. 1836, burgem. van Opsterland, f Olter- 
terp 22 Mei 1881, tr. Beetsterzwaag 12 Maart 1862 Caroliua 
Amalia von Clermont, geb. Biblisheim (arr. Wissenburg) 
5 Aug. 1837, + Olterterp 30 Jan. 1878, dr. van Frederic 
August en Jenny von Granes. 

Uit dit huwelijk: 

1. Clara Feyona barones van HarinxmathoeSlooten, 
geb. Steinheim in Hessen 24 Jan. 1863, tr. Leeuwarden 4 Maart 
1886 Gerrit Blaauw, geb. Amsterdam 6 April 1855, gep. 
kap. inf., zd. van Mr. Gerrit Cornelis en Cathariua 
Koop mans. [Zeist]. 

2. Johanna Maria barones van Harinxma thoe Sloo- 
ten, geb. Steinheim in Hessoa 12 Maart 1864, tr. Leeuwarden 
20 Mei 1884 Jhr. Hendrik Maurits vanderGoes, geb. 
's Gravenhage 1 Sept. 1858, luit.-kol. int'., zn. van Jhr. Mr. Ae r t 
en Jkvr. M a g d a 1 e n a P e t r o n o 1 1 a v a n ]) o o r n. [ Arnhenr. 

XV bis. Mr. Binnert Philip baron van Harinxma thoe 
Slooten, geb. Drachten 30 Aug. 1831), oud-knntonrechter te 
Beetsterzwaag, oudlid 2.-^<^ kamer, oud-commissaris der Koningin 
ia Friesland, staatsraad i.b. d., tr. Drourijp 2 Juni 1SG3 Jkvr. 
Anna van Beyma, geb. aldaar 10 April 1839, dr. van Jhr. 
Mr. C o e r t L a m b o r t u s en C a t h a r i n a M a r i a barones van 
Harinxma thoe Slooten. [Harinxma-state onder Beetster- 
zwaag en Leeuwarden]. VAN IIARINXMA THOF, SLOOTKN 123 

Vit dit hmvcUjk: 

1. Maurits Pico Diederik, vols^t XVI. 
• 2. CoertLambertus, volgt XVI bis. 

3. Catharina Maria barones van Harjnxma thoe 
Slooten, geb. Beetstcrzwaag 11 Juni 1867, f Beetsterzwaag 
2 Juni 1872. 

4. Douw e Jan An dries, volgt XVI ter. 

5. Pieter Albert Vincent, volgt XVI quater. 

6. Albertus, volgt XVI quinquies. 

7. Clara Peyona barones van Harinxma thoe Sloo- 
ten, geb. Beetsterzwaag 7 Mei 1874, tr. Leeuwarden l'J Oct. 1SS39 
Mr. MauritsJohan PicoDiederik baron vanHarinxma 
thoe Slooten, geb. aldaar 28 Aug. 1875, kantonrechter 
te Harlingen, zn. van baron Mr. Johan Sippo en Anna 
Clara Electa Walburga Els barones C o 11 o t d' E s c u r y. 
[Harlingen]. 

8. E g i d i u 8 D a u i e 1 baron van Harinxma thoe 
Slooten, geb. Beetsterzwaag 25 Maart 1870, f aldaar 
1 April 1877. 

9. Catharina Maria barones van Harinxma thoeSloo- 
ten, geb. Beetsterzwaag 18 Aug. 1877. [üarinxmastate en 
Leeuwarden]. 

10. Anna barones van Harinxma thoe Slooten, geb. 
Leeuwarden 5 Oct. 1879, tr. aldaar 3 Sept. 1ÜÜ8 Mr. Dan iel 
van Weideren baron Rengers, geb. Leeuwarden 7 Jan. 
1882, zn. van baron Mr. Wilco Julius en Catharina 
Theresia Looxma. [Leeuwarden]. 

XVI. Mr. MauritsPico Diederik baron van Harinxma 
thoe Slooten, geb. Beetsterzwaag 1 Juli 1S()4, kantonrechter 
aldaar, kamerheer i. b. d., tr. Leeuwarden 1 .Mei 189Ü Adeline 
J os in e barones van Heemstra, geb. Bremen 17 Jan. 1868, 
dr. van baron Hector Livius en Henriette Willielmina 
Adelina En gel ke n. [Olterterp]. 

Uit dit huwelijk: 

1. B i n n e r t 1' h i 1 i p baron vanHarinxma thoeSlooten, 
geb. Olterterp 2 Juni 1893. 

2. Adeline Henriette W i 1 h e 1 m i n a barones van 
Harinxma thoe Slooten, geb. t)lterterp 23 Juni 1898. 

XVI bis. Mr. Coert Lambertus baron van Harinxma 124 VAN IIAKINXMA. THOE SLOOTEN 

thoe Slooten, geb. Beetsterzwang 11 Dec. 18(j5, raadsheer 
gerechtshof, tr. Schoterland 27 Oct. 1S92 Johanna Ma ria 
Bieruma Oosfcing., geb. h. de Tent in Oranjewoud 10 April 
1871, dr. van Johannes en Cornelia Charlotte Brants- 
ma. [Leeuwarden]. 

Uit dit Icuivelijk : 

Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten, 
geb. Leeuwarden 4 Sept. 1893. 

XVI ter. Mr. DouweJanAudries baron van Harinxma 
thoe Slooten, geb. Beet3terzwaag 2 Jan. 1869, burgem. vau 
'sGraveland, kamerheer i b. d., tr. Driebergen 9 Juni 1898 Jkvr. 
Clara Maria de Beaufort, geb. h. Voorn aan de Meern 
28 Maart 1877, dr. vau Jhr. Mr. Willem Hendrik en Jkvr. 
Baudina Lucia Ebella van Sminia. ['sGraveland]. 

Vit dit huwelijk: 

Binnert Anne Philip baron van Harinxma thoe 
Slooten, geb. 'sGraveland 2 Dec. 1906. 

XVI quater. Mr. Pieter Albert Vincent baron van 
Harinxma thoe Slooten, geb. Beetsterzwaag 22 Oct. 1S70, 
oud-lid centralen raad van beroep, comiuissaria der Koningin 
in Friesland, tr. Leeuwarden 16 Juni 1898 Clara Feyoua 
barones van Harinxma thoe Slooten, geb. aldaar 
12 Aug. 1878, dr. van baron !Mr. JohauSippoen Anna 
Clara Electa Walburga Ela barones Co Hot d'Escury. 
[Leeuwarden]. 

Uit dit ]tuivelijk: 

1. Anna ClaraElectaWalburga barones van Harinx- 
ma thoe Slooten, geb. 's Gravenhage 28 Sept. 1900. 

2. Binnert Philip baron van Harinxma thoe Sloo- 
ten, geb. 's Gravenhage 16 Feb. 1903. 

XVI quinquies. J\Ir. A 1 b e r t u a baron vau H a r i n x m a thoe 
Slooten, geb. Beetsterzwaag 4 Mei 1872, subst. officier vau 
justitie, tr, Leeuwarden 10 Juni 1897 J\[aria barones van 
Harinxma thoe Slooten, goh. fjceu warden 4 Nov. 1S7<J, 
dr. van baron Mr. Jolian Sip po en Anna Clara Electa 
Walburga Ela barones Collot d'Escury. [Amsterdam]. 

Uit dit huivcUjk : 

1. Johau Sippo baron van Harinxma thoe Slooten, 
geb. Groningen 8 April 1898, VAN HARINXMA THOE SLOOTEN 125 

2. Anna barones vauHarinxma thoe Slooten, geb. 
Groningen 8 Jan. IDOO. 

XV ter. Mr. Rijnhard baron van Ilarinxma thoe Sloo- 
ten, geb. Dracliteu 16 Nov. 1841, oud-kantonrechter te Beet- 
sterzwaag, tr. Hinsuniageest 11 Juli 1S72 Adriana Johanna 
Wilhelmina barones van Sytzaina, geb. Rinsinastate 
Driesum 24 Jan. 1851, + Beetsterzwaag 12 Jan. 1877, dr. van 
baron Douwe Jan Vincent enAdrianaJankeAlberda. 
[h. Lanswolt onder Beetsterzwaag]. 

Uit dit huicclijk: 

1. Adriana Janke barones van Ilarinxma thoe Sloo- 
ten, geb. Beetsterzwaag 1 Juli 1873, tr. aldaar 28 _ Nov. 1895 
Mr. JanBiernma Oosting, geb. b. de Tent onder Oranjewoud 
8 Mei 1870, oud-aiabtr. openbaar ministerie, zn. van Johannes 
en Cornelia Charlotte Brautsma. [h. de Cloese bij 
Locheni]. 

2. MauritsPico Diederik baron v a n H a r i n x ra a thoe 
Slooten, geb. Beetsterzwaag 22 Juli 1874, f Groningen 
20 Juni 1906. 

XV quater. Mr. Johan Sip po baron van Harinxraa thoe 
Slooten, geb. Beetsterzwaag 16 Feb. 184S, burgem. van Leeuwar- 
den en 'sGravenhage, f 'sGravenhage 4 April 1904, tr. Leeuwarden 
8 Juli 1874 Anna Clara Electa Walburga Els barones 
Collot d'Escurv, geb. aldaar 8 Nov. 1852, dr. van baron 
Tjalling Minne "Watze Els en Maria Taad Wierdsma 
[Leeuwarden]. 
Vit dit huwelijk: 

1. Mr. Maurits Johan Pico Diederik baron van 
Harinxma thoe Slooten, geb. Leeuwarden 28 Aug. 1875, 
kantonrechter, tr. aldaar 19 (tct. 1899 Clara Feyona 
barones van Harinxma thue ö 1 o o ten, geb. Beetsterzwaag 
7 Mei 1874, dr. van baron Mr. Binnert Philip en jkvr. 
Anna van Beyma [Harlingen]. 

2. Maria barones van Ilarinxma thoe Slooten, geb. 
Leeuwarden 4 Nov. 1876, tr. aldaar 10 Juni 1897 Mr. A 1 be r t us 
baron van Harinxma thoe Slooten, geb. Bectater/.waair 
4 Mei 1872, subst. oflicier van justitie, zn. van baron Mi: 
Binnert Philip en Jkvr. A n n a van B e y m a. [AmsliMdaui]. 

3. Clara Fevona barones van Har i n x m a t hoo S loo- ±M VAN HARINXMi THOE SLODTEN — HARTSKM 

ten, geb. Leeuwarden 12 Aug. 1878, tr. aldaar 16 Juni ISÜS 
Mr. Pieter Al bert Vincent baron vanJIarinxma tboe 
Slooten, geb. Beetsterzwaag 22 Oct. 1870, oud lid centrale 
raad van beroep, commissaris der Koningin ia Triesland, zn. 
van baron Mr. Binnert Philip en Jkvr. Anna van 
Beyma. [Leeuwarden]. HARTSEN Protestant. — Antwerpen. — De geregelde starareeks 
vangt aan met Jacques Herteen, die circa 1475 te Ant- 
werpen leefde. Bij besl. van Koning Philips II" van Spanje 
werd Jacob II ertsen tot ridder verheven. Jacob Jl art- 
sen huwde 30 April 1673 met Catliariua Jlolsdorf, 
die in 167G hertrouwde met Sa mud Miiusson Agri- 
conius, die onder den naam Akerhjelm hij bcrfl. d.d. 
16 Sept. IG-i-l in den Zweedschen adelstand werd vtrhevcn. 
Hij adopteerde den voorzoon zijner vrouw Jacob II artsen, 
wiens descendenten thans nog ia den Zweedsohen adel 
voortleven onder den naam Akerhjelm. Bij K.B. d.d. 14 
Aug. 1841, no 43 werden de gebroeders Pieter en Jacob 
Hartsen verheven in den Ned. Adel met bepaling, dat 
dit diploma zal worden verwisseld in eene erkenning of 
inlijving, wanneer zij de eenzelvigheid van Jacob 
Hartsen met Jacques, zoon van Jean of'Jacques 
Hartsen en Jacqueline I) ela fa iLl e duidelijk zullen 
bewijzen. Bij K. B. d.d. 3 Juli 1844, n" 73 werden zij i 'gelijjd 
in den Ned. Adel. 
Waycn: Gevierendeeld: I en IV in zilver een 
rood hart; en een blauw schildhoofil, beladen 
met een roodgovocido vijfbladcrige gouden 
kroon (Douglas); II ea III in goud drie 
zwarte zwijnskoppen niet roodo tong en zil- 
veren slagtanden, 2 en 1 (Hartsen). Twee 
helmen, de l"''" met rood-zilvercn wrong en 
zilver roodo dckklecden en de 2" met zwart HARTiEN 127 

fjouden wrong en goud zwarte dekkleeden. Helmteekeus: 1" een 
onigewend en uitkomend spiin<?eud hert in natuurlijke kleur; 
'2' een wildezwijnskop gelijk in het schild. 

Stamreeks 

I. Jacques Hertsen, te Antwerpen in 1475, tr,-Anna 
Schoyts, dr. van Jan en Catharina van Eanst. 

II. Jan Hertsen, oudeman van het lakenkoopersgilde te 
Antwerpen, 1502, weesmeester 1510—1529, tr. Maria van 
Kyssele alias van den Eynde. 

III. Jan Hertsen circa 1550, f omstreeks 1574, tr. Anna 
P a r i e n s. 

IV. Jan Hertsen, circa 15S0, tr. Jacqueline Della- 
faille, dr. van Jacob en Johauna van Garael. 

V. Jacobus Hartsen, geb. 's Hertogen bosch, koopman te 
Haarlem, 1G26, tr. aldaar in IGll Ta nn eken Anselinus, 
geb. Antwerpen 8 Juli 1583, f Ciotheborg in Zweden, dr. van 
Antonio Anselmus en Johanna llooftman. 

Uit dit huwelijk: 

1. Anselmus, volgt VI. 

2. Jacob Hartsen, f Gotheborg 9 Juni 1675, tr. Catha- 
rina Molsdorf, die hertr. Samuel MaossonAgriconius 
voornoemd. 

VI. Anselmus Hartsen, geb. Haarlem 28 Febr. 1616, 
t Haarlem 28 Feb. 1076, tr. 1" Am.sterdam 28 Sept. 1612 Maria 
Anslo, geb. in 1622, f Haarlem 2 Nov. 1669, dr. van Cor- 
nelis en Aaltje Ge r rits Schouten. 

VII. Jacob Hartsen, geb. Haarlem 3 Maart 1661, tr. 1° 
Amsterdam 8 Oct. 1681 Christina van Stein. 

VIII. Anselmus Hartsen, geb. Amsterdam in 1686, tr. 
Abcoude 20 Dec. 1714 Ceeilia van Voorst, geb. in 1686, 
dr. van Ameldonck en Ceeilia Yerkolje. 

IX. Anthouy Hartsen, geb. Amsterdam 7 Nov. 1719, 
koopman en toonceldichter te Amsterdam, f aldaar 12 .^lei 
1784, tr. Amsterdam 6 April 1745 Louisa Hooft, geb. aldaar 
in 1725, dr. van Jan en Anna Haven. 

X. Co mei is Hartsen. geb. Amsterdam 10 üctober 1751, 
+ h. Knapenburg onder Heemstede 21 Sept. 1817, tr. als wedr. 
van Susanna van Eeghen 2" Amsterdam 3 Nov. 1782 128 HARTSEN 

Sara de Haan, geb. aldaar 9 Nov. 1761, f aldaar 20 Nov. 
1832, dr. van Jacob en Elisabeth Feitama. 
Uit dit huwelijk S k. o.a.: 

1. Pietor, volgt XI. 

2. Jacob, volgt XI bis. 

XI. Jhr. Pieter Ilartaen, geb. Amsterdam 6 Sept. 1789, 
lid raad aldaar, lid prov. staten van Noordholland, + Amster- 
dam 1 Dec. 1846, tr. aldaar 6 Aug. 1817 Mari a Ifod shon. 
geb. Amsterdam 18 Mei 17112, -f- aldaar 14 Dec. 1841, dr. van 
Joan en Maria van deu Broek e. 

Uit dit Imivehjk: 

1. Jkvr. Cornelia Sara Hartsen, geb. Amsterdam 15 Mei 
1818, f Hilversum 12 Aug. 1875. 

2. Maria H artsen, geb. Amsterdam 1 Juli 1820, f aldaar 
18 Dec. 1822. 

3. Cornelis, volgt XII. 

4. Jkvr. Janna Maria Ilartsen, geb. Amsterdam 4 April 
1826, t Nice 5 Feb. 1857. 

5. Antbony Hartsen, geb. Arasterdam 8 Dec. en f alcaar 
12 Dec. 1828. 

6. Elisabeth Hartsen, geb. Amsterdam 1 Mei 1830, 
t aldaar 1 Juli 1833. 

7. Jkvr. Magdalena Hartsen, geb. Amsterdam 4 Feb- 
1832, f h. Broekhuysen onder Lecrsum 6 Sept. 1896, tr. Amster- 
dam 10 Mei 1855 Cornelis Jan van Nellesteyn, geb. 
Utrecht 4 Mei 1830, f Amsterdam 21 Sept. 1906, zn. van 
Wouter Hendrik en II er mine Wilhelmina Char- 
lotta Eleonora Freiin von König. 

8. Jhr. Pieter Hartsen, geb. Amsterdam 6 Aug. 1833, 
oud-directeur Ned. bandel-mij., oudlid prov. staten van Noord- 
holland, f Amsterdam 23 Sept. 1913, tr. Dieren 30 Mnart 
1865 Jkvr. Carolina Carina Janasens, geb. Geertruideu- 
berg 11 Sept. 1832, f Amsterdam 31 Maart 1896, dr. van Jhr. 
Jan Willem en H o r t e n s e Marie Piek. 

XII. Jhr. Cornelis Hartsen, geb. Amsterdam 23 Jan- 
1823, lid Ie kamer, lid raad van state, minister van buiteul. 
zaken, staatsraad i. b. d., f h. Houw/.icht te Hilversum 11 Oct. 
1895 , tr. A msterdam 23 Aug. ] 850 Sara Cornelia Wilhel- 
mina van Lennep, geb. aldaar 11 Aug. 1825, dame du HARTSEN 129 

palais van H. M. de Koningin Moeder, f 'sGravenhage 2 Feb. 
1S99, dr. van Mr. Jacob en Jkvr. Henrietta SopbiaWil- 
h e 1 m i n a 11 o c 1 1. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Willem Hartsen , gcb. Amsterdam 2 Juli 1853, tr. 
aldaar 20 April 18S2 Maria Aarnoudina 's Jacob, geb. 
Amsterdam 9 Juli 1R54, dr. van Mr. Marius Hendrik en 
Heater van Lennep. [Wiesbadeo en Parijn]. 

2. Jkvr. Maria Cornelia Hartsen, geb. Amsterdam 
28 Maart 1857, f aldaar 12 Nov. 188G, tr. Hilversum 3 Nov. 
1881 Mr. Theodorus Heemskerck, geb. Amsterdam 20 Juli 
1852, oud lid 2<? kamer, ond-wethouder van Amsterdam, oud- 
minister van binnenl. zaken, lid raad van state, zn. van Mr. 
J an en Anna Ma r ia Heemskerk. Hij hertr. Öt. Petersburg 
14 Jan. 1891 Lydia von Zaremba. ['s Graveuhagej. 

3. Jkvr. Henrietta Sarah Hartsen, geb. Amsterdam 
22 Oct. 1860, directr. Unielmis. rBeekbergen]. 

XI bis. Jhr. Jacob Hartsen, geb. Amsterdam 25 Maart 
1801, directeur Holl. Soc. van Levensverzekering, f Amsterdam " 
7 J)ec. 1845, tr. aldaar 12 Aug. 1829 Jacob a Elisabeth 
van de Poll, geb. aldaar 11 Feb. 1807, f Baarn 28 Aug. 1882, 
dr. van Mr. F rede rik en Clisabeth van Vollenhoven. 
Zij hertr. 4 Sept. ISBó Mr. Herman Hendrik baron Eöell. 

Uit het eerste ]iuivclijk .- 

1. Co r nel is, volgt XII. 

2. Jhr. Dr. F rede rik Anthony Hartsen, geb. Amsterdam 
ó Aug. 1838, arts, f Cannes 21 April 1877. 

3. Jacob, volgt XII bis. 

XII. Jhr. Mr. Co melis Hartsen, geb. Amsterdam 22 Aug. 
1830, t aldaar 10 Maart 1895, tr. Amsterdam 5 Feb. 18H3 Eve- 
Hne Ardesch, geb. Batavia 28 Mei 1839 , f Amsterdam 11 Mei 
1869 , dr. van Pelgrim Charles en CatharinaJosephine 
Modderman. 

Uit dit huivelijk: 

Jkvr. Eveline Jacob a Elisabeth Hartsen, geb. Amster- 
dam 10 Sept. 1868, tr. Driebergen 3 Maart 1892 Ds. (ierrit 
Hulsman, geb. Westmaas 5 Maart 1867, predikant, zn. van 
Ds. Crerrit Jan en Anna Elisabeth K renning. [Gro- 
ningen], 130 HAKTSEN — YAN IIEECKEREN ' 

XII bis. Jhr. Jacob Harfcsen, geb. Amsterdam 14 Maart 1842, 
ingenieur, f Baarn 18 Jan. 1892, tr. Haarlem 10 Juli 18S9 Alma 
Augusta theu Bergb, geb. Rotterdam 2 Jan. 1865, dr. van 
Carl Hugo August en Maria Autoinettellauseman; 
zij hertr. Amsterdam 15 Mei 1900 S. K. von Hennig, oud- 
luit. gen. in Duitsclien dienst. [Dresden]. 

Uit het eerste Iniivelijk : 

1. Jkvr. Maria Jacoba Hartsen, geb. Baarn 2 Juni 1890. 
[Dresden]. 

2. Jhr. Jacob August Cornelis Harteen, geb. Baarn 
13 Juni 1891, genaturaliseerd als Duitscber, luit. der huzaren. 
[Groszenhain]. 

3. Jkvr. Caroline Julie Emilie Hartsen, geb. Baarn 
30 Mei 1892. [Dresden]. VAN HEECKEREN 

Protestant en Katholiek. — Heerlijkheid Hekeren bij 
Emmerik. — Dit geslacht heette eerst van der E se. l^f 
eerste van der Ese was Everhardus, die f omstreeks 
1180 en de stichter was van het klooster Bethlehem. Pe 
eerste die zich van Hekereu noemde was Everhar- 
dus, die in 1236 gelederen schonk aan het klooster ]5ethle- 
hem bij Doesburg. De geregelde stamreeks vangt aan nun 
Jacob van Heker, alias lleeckeren, die 14 Mei 14"Ai 
de heerlijkheid Jtuurlo IcooiJt van Johan van Hekereu 
en in 1428 gehuwd was met Elisabeth van Keppcl 
genaamd Oei de. Door Koning Lodewijk Napoleon van 
Holland werd Jjodewijk van Heeckeren, heer vau 
de Cloese verheven tob graaf van Borculo. ]5ij besl. d.d- 
23 Aug. 1814, n" 14 werden Evert Christiaan Ca rel 
Willem van Heeckeren van Nettel}iorst,Frode- 
rik Jan Willem Hobbortvan Heeckeren tot Over- 
laer, Evert Froderik van Heeckeren tot lï n g • 
huysen, Lodewijk van Heeckeren tot de Cloese, 
Adolf Jacob Hendrik Christiaan Carel v.-in 
Heeckeren tot Oldoolde, Willem Jlobert Jau VAN HEECKEKEN 131 Walraven van Ileeckeren tot ^larhnlaen.Evert 
Willem van Heeckeren van Molecafcen, Willem 
Hendrik Alexander Karel van Ileeckeren van 
Roderlo en Keil, AValraven R o bert Evert van 
Heeckeren van Walien, Ludolfvan Ileeckeren 
van de Wierse benoemd in de ridderschap van Gelderland. 
Bij besl. d.d. 7 Oct. 1814, n" 53 werden daarin benoemd 
Maurits Carel Georf^e Willem van Heeckeren 
van de Heest, Mr. Evert Ludolfvan Heeckeren 
van WaliOn en Ilobert August A dolf Carel Mau- 
rits van Heeckeren van Molecaten. Bij besl. d.d. 
16 Maart 181G, n" 103 werd Hendrik .1 a c o b CarelJan 
van Heeckeren van Beurse benoemd ia de ridderschap 
van Gelderland. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n'^ U werd 
Walraven Robbert van Heeckeren van Brandsen- 
burg benoemd in de ridderschap van Utrecht. I^ij besl. d.d. 
28 Maart 181.5, n" 65 werd daarin f/ciiüCPiit Charles Henri 
Augustc van Heeckeren van Brandsenburg. Bij 
K. B. d.d. 26 Feb. 1819, u" 96 werd op verzoek van Evert 
F.rederik van Heeckeren van Enghuysen voor 
alle leden wettig uit dit oudadellijk geslacht gesproten 
erkend de hun van ouds competeerende titel van baron. w Wapen: Tn goud een rood kruis. Gouden 
helm en rood gouden dekkleedeu. Helmteeken : 
een gouden hoed met roodcn opslag, waaruit 
twee struis veeren oprijzen, rechts rood en 
links goud. Schildhouders : twee omziende 
gouden grilFioeuen met roode pijltongen en 
met den in eeue pijlpuut uitloopende staart 
tusschen de acliterpooten. Stamreeks I. Jacob van II oker, heer van Roderlo (Ruurlo), door 
koop 1-1 Mei 1420, f 1-1^0, tr. 21 Jan. 142S Elisabeth 
van Keppel genaamd Oolde, wier moeder was Mar- 
liulsen; zij wordt nog als weduwe vermeld in 1456 en 1457. 133 VAN HEEC'KKREN 

II. Evert van Heec.keren, heer vau Hoderlo 1440, droit 
en richtei- van Borculo, ^gedeputeerde van de graafschap Zutpben, 
t 1495, tr. 3 Aug. 145S Eylarda van IMetelen, vrouwe vau 
Nettelhorst in 1465 (welk'goed tot 1843 in dezelfde linie bleet ), 
f 1509, dr. van Hendrik, heer van Nettelhorst en Geer- 
truid van Langen. 

III. Jacob van Heeckeren, heer vau Itoderlo, + 150S, 
tr. 22 Maart 1507 Aleid van Keppel, vrouwe van Wester- 
holt, + na 1562, dr. van Johau, heer van Westerholt eu 
Fenne Kreynck. 

IV. Evert van Heeckeren, heer van Roderlo (1509) en 
Nettelhorst (1510), f 1562, tr. 1534 Agnes van Hack fort, 
+ vóór 1566, dr. van Bernt, heer van Hackfort en Mar- 
garetha van Egmond genaamd van Ba eek. 

V. Evert van Heeckeren, heer van Nettelhorst 155S, 
t 1575, raad ia het hof van Gelre , tr. 15 Mei 1564 Johanna van 
Erp, t 1601, dr. van Hendrik, heer van Vechel en H e u- 
drina van der Veen. 

VI. Walraven van Heeckeren, heer van Nettelhorst 
(1599) en Enghuizeu, luit. kol., landdrost van Zutphen (1()26^, 
t 11 Oct. 1645, begr. Zutphen, tr. als wedunaar vau Agnes 
van Aeswijn, 2" Zutphen 7 Jan. 1612 Walburg vau Lyn- 
den, + 1617, dr. van S t e ven, heer van Mijnden en Loosdreclit 
en Antonia van Amstel van Mijnden. 

VII. Ever hard van Heeckeren, heer van Nettelhorst, 
Enghuizen en Barlham , geb. 1614, lid ridder.schap en landdro-t 
van Zutphen 1646 — 16S0, extraordinaris raad in den hove vaa 
Gelderland, gecorani. tor Staten-Generaal , + begr. Zutpheu 
23 April 1680, tr. 16 Jan. 1642 (huw. voorw. op Enghuizeu"! 
Maria Torck, f Zutphen 21 Feb. 1690, dr. van Lubbert 
en Jacoba van Arnhem. 

Uit dit huwelijk 8 L o.a.: 

1. Robbert, wiens tak volgt VIII. 

2. Jacob Derk, wiens tak volgt VIII bis. 

(Zie de tabel aan liet einde dezer genealogie). 

VIII. Robbert van Hect^kereu, heer van Enghuizen 
1692, geb. Zutphen 7 Dei\ 1650, burgein'. van Doelichern, (KiSl'. 
gedept, lid ridderschiip en extraordinair lid van het hof van 
Cielderland, curator der Gehlersche academie, f 5 Deo. 16i'y, f 

I . VAN HELCKEREX 133 

I tr. Zatphen 11 Ocfc. 1687 Anna Wi 1 h el m in a Cecilia van 
j Keppel, vrouwe van Molpcateu en Kamferbeek , geb. 13 April 
: 1G70, f 10 Juli 1704, dr. van Ludolf Heudrik, heer van 
I Kamferbeek en Anna vau Keppel, vrouwe van Moiecaten. 
, at dit hv.icelijk 5 k. o.a.: 

1. Evert, volgt IX. 

2. Ludolph Hendrik Burchard Silvius, volgt IX bis. 
IX. Evert van Heeckeren, heer van Nettelhorst en 

Moiecaten, geb. Zntphen 12 Jan. 1693, in de ridderschap van 
de graafschap, gecomm. ter algeni. rekenkamer, + Aug. 17'2-i, 
tr. Zutphen £) Nov. 1713 Jacoba Judith Isabella van 
Kechteren, erfdochter van Schulenborg en de Ehze, geb. 
1 Oct. 1693, f al3 weduwe van Karl Philipp Krafft von 
Huffel 13 Maart 1748, dr. van Joau Zeger, heer van 
Kechteren en Angenis Sophia van llaesfelt. 
Vit dit liuivelijk 4 k. o. a. : 

1. Adolph Jacob Hendrik, volgt X. 

2. Reinhard Burchard Willem, volgt X bis. I Tak Netelhorst, Overlaar, de Heest 

j X. Adolph Jacob Hendrik van Heeckeren, heer 

1 van Nettelhorst, Batinge, Clooster, Overlaar en de Heest, 

I geb. Lochem 11 Sept. 1715, in de ridderschap van de graaf- 

i etehap, gedep. Staat, gecomm. ter Staten Generaal en in de 

j admiraliteit van Amsterdam, f k. Nettelhorst 15 Sept. 1765, 

! tr. op Ehze, huw. voorw. 8 Maart 1742 F'etronella Kei- 

\ Diera van Lintelo, vrouwe van Overlaar en de Heest, 

1 t 1 Jan. 1774, dr. van Christiaan Ca rel, heer van de Ehze 
('n Walfort en Clara Elisabeth van JS'agell. 
f'if dit huwelijk 7 kinderen w.o.: 

1. E V e r t C h r i s t i a a n C a r e 1 W i 1 1 c m , volgt XI. 

\ 2. Frederik Jan Willem Eobbert, volgt XI bis. 

I 3. Charlotta Clara Elisabeth Dorothea barones 

[ van Heeckeren, geb. k. Nettelhorst (Laren) 23 Juni 1748, 

[ + k. Ooldo (Laren) 10 April 1819, tr. Zutphen 28 Oct. 1771 

; l^erk Jan van Keppel, heer van Oolde, geb. Deventer 

I 30 Aug. 1730, ritmeester reg. van Eek (1772), f k. Oolde 14 Juni 

'■ 1801, zn. vau Derk Jan en Cornelia Mechtild van 

i Eintelo. . 134 "VAN HEECKKREN 

4. M au rits Carel Georg Willen), volgt XI ter. 

5. Willem Robbert Jan Walraven baron van Ileec- 
keren, heer van Marbulsen , geb. k. Nettelhorst 2S Maart 
1751, kol. gardes du corps, lid prov. staten, f h. de Heest 
19 Juni 1830. 

Tak Nettelhorst 

XI. Jhr. Evert Christiaan Carel Willem van 
Heeckereu, heer van Nettelhorst, IJatinge en Clooster, 
geb. k. Nettelhorst 30 Aug. 1744, burgem. vaa Lochem , extra- 
ordinaris gedeputeerde, gecomm. ter generaliteitsrekenkarner , 
in de admiraliteit van Friesland en op de Maze, van de W.-I. 
comp. en ter Staten Generaal, f k. Nettelhorst 10 Sept. 1S16, 
tr. Echteld 30 Aug. 1781116 nriettaSey na van W assen aer, 
geb. Nijmegen 21 Mei 1753, f k. Nettelhorst onder Laren 
19 Nov. 1832, dr. van Willem en Johanna Wilda van 
Wyhe, vrouwe van Echteld. 

Uit dit huivelijk o.a.: 

1. AdolfJacob Hendrik Willem, volgt XII. 

2. Pieter Reinhard Johan Wilt, volgt XII bis. 

3. Charlotte Elisabeth Jeannette Walburg barones 
van Heeckeren, geb. k. Nettelhorst 27 Feb. 1791, chanoiuesse 
in het stift Bedbur, f Zutphen 17 Aug. ISGü. 

4. Louise Wil heimine Henriette Caroline barones 
van Heeckeren, geb. k. Nettelhorst 20 Mei 1793, f Zutphen 
8 Feb. 1839. 

5. Frederjk Willem Jacob Johan, volgt XII ter. 

XII. Mr. Adolf Jacob Hendrik Willem baron van 
Heeckeren, hoer van Nettelhorst en Butiage , geb. k. Nettel- 
horst onder Laren (Ge.) 14 Juni 1784, recliter te Zutphen , ridder 
D. O., f h. Zwanenburg onder Geudringen IG Juni 1857, tr. 
Zutphen IG Oct. ISOS Adriana Lu the ra Agnes Lubber- 
tina barones van Heeckereu, geb. aldaar 16 Maart 1787, 
+ h. den Buugerd onder Voorst 5 Feb. 18GG, dr. van LudoH 
Frederik Hendrik en Coenradina Anna van Hacr- 
solte. 

Uit dit Intwelijli : 

1 . Evert K a r e 1 Willem Hendrik baron van Heecke- 
ron, geb. Zutphen IG Oct. 1809, jur. stud. te Utrecht, t ^'• 
Nettelhorst 3 Nov. 1834. VAN HEF.CKEREK 135 

2. Anna Coenradina barones van Heeckeren, geb. 
Zutphen 28 Oct. 1810, + h. den Bongerd onder Voorst 25 Sept. 
1S63. 

3. Char lotte Jeannette Heilwichnenriette barones 
van Heeckeren, geb. Arnhem 10 Juli 1812, f Utrecht 
27 Mèi 187t). 

4. VVilhelmiua Robber tina Petronella Reiniera 
barones van Heeckeren, geb. Arnhem 23 Mei 1814, f h. 
Zwanenburg onder Geudringen 13 1'eb. 1852. 

5. Ludolphina Frederioa Henrietta Walburg 
barones van Heeckeren, geb. Arnhem 14 April 1815, f h. den 
Bongerd onder Voorst 22 Dec. 1870. 

6. Jhr. Walraven Adriaan Jacob Willem van 
Heeckeren, geb. Arnhem 15 Maart 1816, f aldaar 17 Maart 
1816. 

7. Walraven baron van Heeckeren, geb. A rnhem 17 Sept. 
1817, adj. secretaris te Zutphen, gemeenteontv. aldaar , f b- den 
Bongerd 17 Juni 1861. 

8. Cornelia Philippina barones van Heeckeren, 
geb. h. Batinge 16 Aug. 1819, f Utrecht 9 Mei 1897. 

9. Robbert Adriaan Willem, vclgt XIII. 

10. Theodora Anna Aiualia ba rones van Heeckeren, 
geb. Zutphen 19 Feb. 1824, f aldaar 4 Maart 1870. 

11. Karel Anne Ludolph Hen dr i k baron van Hee c k e- 
ren, geb. Zutphen 24 Juni 1825, kap.-luit. t. zee, f Utrecht 
26 Maart 1878. 

12. Jacob Adriaan Frederik Lodewijk baron van 
Heeckeren, geb. Zutphen 24 Nov. 1827, ontv. der registratie 
te Maastricht, f Meerssen 9 Aug. 1887, tr. aldaar 10 Juni 1S69 
Cornelia Sara rrcertruida Jonckers, geb. Jleersseu 
25 Juni 1830 , dr. van M i c h a e 1 Jacob en M a r i a C a t h a r i u a 
Guichart. [Meerssen]. 

XIII. Robbert Adriaan Willem baron van Heecke- 
ren, geb. h. Batinge -onder Dwingelo 19 Jan. 1822, directeur 
posterijen te Amersfoort, f aldaar 25 Juni 1872, tr. Zevenaar 
18 Nov. 1852 Jkvr. Sophia I'] m i 1 i a von Wei Ier, geb. 
1'. Poelwijk bij Zevcuaar 5 Aug. 1827, f Amersfoort 23 I)er. 1872, 
dr. van Jhr. Jacob Lam bert Wilhelm Car el en W i Ih el - 
mina Henriette Haesbaert. 136 VAN HEECKEREN 

Vit dit hmvelijk : 

1. Adriana Luthera Agnes Lubbertina barones van 
Heeckeren, geb. Doesburg 7 Nov. 1853, f Amersfoort 
12 Jan. 1871. 

2. Carel Willem, volgt XIV. 

3. Anna CharlotteReinieraHenriette barones van 
Heeckeren, geb. Doesburg 8 April 1857, tr. Utrecht 9 Nov. 
1882 AdrianusCornelisLeendertLeouardusSpriiyt, 
geb. Alphen a. d. Kijn 19 April 1854, notaris te Sappemeer, 
f aldaar 25 Aug. 1901, zn. van Cornelis enCatharina 
Margaretha Muller. [Groningen]. 

4. AdolfJacob Hendrik Willem, volgt XIV bis. 

5. Reinhard Carel Elisa Jan baron van Heeckeren, 
geb. Doesburg 31 Maart 1861, f 's Hertogenbosch 27 Oct. 1879. 

6. Robbert Walraven baron van Heeckeren, geb. 
Doesburg 6 Maart 1864, f Utrecht 2 Sept. 1873. 

7. Henrietta Jacoba barones van Heeckeren, geb. 
Doesburg 2 Maart 1866, f aldaar 17 Sept. 18t56. 

8. Henrietta Jacoba barones van Heeckeren, geb. 
Doesburg 11 Juli 1867, t Maastricht 28 April 1884. 

XIV. Mr. Carel Willem barou van Heeckeren, geb. Doe^^burg 
16 Maart 1855, landsadvocaat te Semarang, tr. aldaar 6 Aug. 
1881 Jkvr. Johanna Christine Louisa de Koek, geb. 
Batavia 16 Juli 1860, dr. van Jhr. Hendrik L ode wijk Wen- 
del in en Jkvr. Johanna Christiua Louisa Hora 
Siocama. [Tjandi en Salatigal. 

Uit dit huwelijk: 

1. Sop 11 ie Hmilie barones van Heeckeren, geb. Sema- 
rang 3 Mei 1883, tr. Salatiga 1 Xov. 19Ü2 Gerrit Hernard 
FranQois van Heeckeren (na zijn huwelijk verkreeg hij 
het recht dezen naam voor den zijne te voegen) van der 
Schoot, geb. aldaar 20 Feb. 1877, oud-le luit. adj. cav. 
O. I. L., directeur Seniarangsche adm. mij., zo. van Gerrit 
Christin us Willem Cornelis van der .Schoot en 
Geertruida Hernardine Frangoise Hesselink. 
[Salatiga]. 

2. Henriette Jacoba barones van Heeckeren, goh. 
Semarang 26 Sept. 1884, tr. Salatiga 27 Juni 19Ü3 Abraham 
Pr ede rik van der Mij 11 Dekker, geb. Gorontalo 14 Oct. VAN HEECKEREN 137 

1878, kapt. arfc. O. I. L., zn. van Willem TLeodoor en 
Maria Emilia Barkey. [met verlof 's Gravenhage]. 

3. Robbertine Adrienne Wilhelmine ba rones van 
Heeckereu, geb. Salatiga 22 Oct. 1880* , f Semaraug 10* Juli 1887. 

XIV bis. Adolf Jacob ilendrik Willem baron van 
Heeckeren, beer van de Heest en Marbulsen, geb. Doesburg 
20 Maart 1859, oud-residentie secretaris van Madioen, oud-lid 
van den raad van Maarseveen, tr. iSlaastricht 27 Feb. 1882 
Lucie Mathilde Dor oth ea Wal i a n d, geb. Beugkalis 30 
Maart 1860, dr. van Jan en Jeanne Julienne Gaede. [h. de 
Heest, Laren (G.)]. 

Uit dit huivclvjk : 

1. Christine Bernardine barones van Heeckeren, 
geb. Zandvoort 12 Juni 1832, tr. Maarseveen 18 Aug. 1910 
Cornelis Wernard Eduard van Voorst van Beest, 
geb. Montfoort 17 Aug. 1882, civ. ing., zn. van Cornelis 
Wernard Eduard en Jkvr. Joanna Maria Strick van 
Linschoten. [h. Herteveld, Maarssen]. 

2. Emilie Sophie barones van Heeckeren, geb. Soera- 
baja 19 Jan. 1884, tr. Laren (G.) 28 Sept. 1911 Jan Pieter 
van Voorst van Beest, geb. Maarssen 2 Juni 1885, broeder 
van C. W. E. zooeven genoemd. [Maarssen]. 

Tak Marhulsen, later de Heest 
XII bis. Pieter Rein hard Johan Wilt baron van 
Heeckeren, Leer van Marhuj.sen, geb. k. Nettelhorst 25 Juni 
1785, burgein. en notaris te Eibergen, f aldaar 5 Jan. 1S3Ó, 
tr. h. de Heest 4 Dec. 1814 W i 1 li e 1 ni i n a J a c o b a A n n a M a r i a 
barones van Heec ker e n, geb. aldaar 18 Juli 1790, f lOi bergen 
3 Juli 1835, dr. van Maurits Carel George Willem, 
heer van de Heest en Judith Catharina Margaretba 
IdalettaMulert. 
Uit dit huwelijk : 

1. Henriette I d a 1 e 1 1 e Z en ob i e Ja c q u e 1 i n e barones 
van Heeckeren, geb. Kibergen 27 Aug. 1815, f Leiden 
31 Jan. 1842, tr. Zutphen I Gct. 1841 AlexandcrWilbron- 
ninck, geb. aldaar 3 Mei 1813, oud-hiit. cav., rijks- en gemeen te- 
ontv. te Warnsveld, f Warnsveld 20 Dec. 1883, ua liertr. te 
zijn met Jkvr. Coruelia Catharina van Hoorn, zn. van 138 VAN IIEECKERKN 

Mr. Diederik Evert en Charlotta Jacoba barones van 
Rh e men. - 

2. Ch ar lotte Mauriee Wilhelmine barones van 
Heec keren, geb. Eibergen 15 Dec. 1827, f aldaar 11 Mei 
1828. 

3. WillemCarelMauritsReinhard baron van Heecke- 
reu, heer van de Heest (bij erfenis van zijne tante Jeannette 
Sophia Jleiniera Judith barones van Heeckeren 
hierna te noemen) en Marbulsen, geb. Eibergen 21 Üct. 1830, 
+ Zutphen 7 Aug. 1907. 

4. Jacoba Charlotta Louisa Johanna barones van 
Heeckeren, vrouwe van Marbulsen, geb. Eibergen 27 Mei 
1833, + Zutphen 9 Maart 1872. 

XII ter. Fredorik Willem Jacob Johan baron van 
Heeckeren, geb. Zutphen 19 April 179G, luit. jagers, daarna 
der mariniers, f St. Josse ten Noode 2() Maart 1827, tr. h. Honlez 
bij Wavre 21 Aug. 1822 Jkvr. Anna Her mina Geertruida 
Jacoba van Lookhorst, geb. Ilotterdani 31 Oct. 1802, 
f h. Bonlez 24 Nov. 1875, na hertr. te zijn met Charles 
FranQois Guillaurae Ferdinand duc.de Looz- 
Corswarem en dr. van ridder Barend, heer van Boulez, 
Kerberg , ToU en Veenhuizen en Her mina Erckeleus, 
vrouwe van Kenenburg. 

Uit dit huwelijk : 

1. Carcl Evert Barend Hui bert baron van Heecke- 
ren, geb. Rotterdam 22 Mei 1823, f aldaar 17 Maart 1824. 

2. Herman Dirk Willem Zeno baron van Heecke- 
ren, geb. Rotterdam 17 April 1824, f h. Woudestein onder 
Kralingen 29 Juni 1824. 

3. Caroline Her mine Henriette Jacqueline barones 
van Heeckeren, geb. Oisterwijk 24 April 1825, f Vilvoorde 
20 Juni 18S7, tr. Bonlez 14 Nov. 18(52 Charles Ferdinand 
Chantraine, geb. Luik 10 Jan. 1824, f C'uraiige bij Hasselt 
in België 25 Oct. 1897, zn. van Pierre en Marie Elisa- 
beth Phillippine de Schroets eu wedr. van Anne 
Marie E 1 i s a b e t h C 1 é m e n t i n e C h e lu e u x. 

4. Barend Robert Derk Willem baron van Heecke- 
ren, geb. Oisterwijk 4 Juni 182G, f jong vuur den vader. VAN HEECKEREN Tak Overlaer XI bis. Jbr. Frederik Jan Willem llobberfc van 
Heeckeren, heer van Overlaer, Wolfribagen, IJijssel, 01- 
denhof en Old Oolde, geb. k. Nettclhorrit lü Dec. 174Ó, in de 
ridderschap van de graafschap, ordinaris raad in het hof van 
Gelderland, lid pi-ov. Btaten van Gelderland, f h. Overlaer 
25 Juli 1815, tr. h. Bijssel bij Doornspijk 24 Juni 1770 Sophia 
Geertruida Florentina des H. II. llijksgravin van Kech- 
teren, vrouwe van Oldenhof en Old Oolde, geb Zwolle 
11 Ocfc. 1750, t b. Overlaer bij Lochem 27 Oct. 1827, dr. van 
des H. R. Rijksgraaf Jan Lo de wijk, heer van Laer en 
Borchbeuningen en Johanna van Haersolte, vrouwe van 
Oldenhof en OÏd Oolde. 

Uit het tweede hmvcUjlc G k. o.a.: 

1. AdolfJaoob Hendrik Christiaan Ca rel, volgt XII. 

2. Elisabeth Reiniera Johanna barones van Heecke- 
ren, vrouwe van Old-üolde, geb. Zwolle 2'J April 1874, f Zwolle 
4 April 1S34, tr. Arnhem 24 Nov. 1792 Frederik Lodewijk 
Christiaan des U. R. Rijksgraaf van Rechteren Lim- 
purg, heer van Rechteren, Almelo en Vriezenveen, geb. 
Rudenhausen 29 Feb. 1758, kol. comm. van het regiment Bc- 
deaulx, kol. ia Engelschen dienst, K. K. Oostenrijksch kamer- 
heer, comm. D.O., f Zwolle 20 Sept. 1814, M'cdr. van Wil- 
helmina Charlotta Dor o the a des H. R. Rijksgraviu van 
Heiden Hompesch en zn. van des il. R. Rijksgraaf Jan 
Everard Adolph en Sophia Carolina Florentina 
des H. R. Rijksgravin van Rechteren, vrouwe van Almelo. 

3. Maurice Carolina Willemina Sophia barones van 
Heeckeren, vrouwe van Oolde bij erfenis van haren brujde- 
gom, van Keppel van Oolde, geb. Zwolle 28 Juni 1777, 
+ k. Oolde 4 Aug. 1S:5S. 

4. W il 1 e m R o b b o r t J a n Walraven baron vanHeeoke- 
ren, heer van Rhaau, geb. h. Overlaer 14 Nov. 1779, ofV. cav. , 
ridder M. W. O., t k. Rhaan , Hellendoorn 29 IVIei 18;JS tr. 
1° Rhaan 17 Sept. 1819 Caroline Elisabeth des IL R. Rijks- 
gravin von Tappenheim, vrouwe van Rhaan , geb. Liebenau 
IG Maart 178(5, f k. Rhaen 8 Juni 1820, dr. van des II. R. Rijksgraaf 
L u d w i g II e i n r i c h C h r i s t i a n Wilhelm en A d o 1 p h i n a 140 "VAN HKECKEKEN 

Cornelia Julia na von ilünchausen; tr. 2° Dalfsen 
10 Ang. 1821 Jkvr. Theodora Judith Margriet van 
Dedem, geb. Dalfsen 12 Mei 1779, f Zwolle 13 Juli 1811, dr. 
van Jhr. Coenraad Willem, heer van de RoUecate en deu 
Berg en Susanua Leonora de Vo3 van Steen w ij k. 

Uit het eerste Jmwelijk : 

Eeno doode dr. geb. k. Rhaan 3 Juni 1820. 

5. Isabella Caroliua barones van Heec keren, geb. 
h. Overlaer 15 Maart 1781, f k. Oolde 24 Mei 1839. 

XII. Adolf Jacob Hendrik Christiaan Carel baron 
van Heeckeren, heer van Overlaer en Old-Oolde, geb. Zwolle 
8 Maart 1771, comni. D. O., f Laren 21 Sept. 1846, tr. lluurlo 
4 April 1828 Garritdina Straalman, geb. aldaar 24 Aug. 
1797, + Laren 14 Mei 1S55, dr. van Andriea en Aaltjen 
D ij k m a n . 

Uit dit huwelijk: 

1. Frederik Floris Lodewijk Willem, volgt XITI. 

2. Johanna Aleida barones van Heeckeren, geb, 
Bunrlo 21 Sept. 1822, f Laren 30 Oct. 1892, tr. aldaar 27 Dec. 
1844 Marten Oonk, geb. (iorssel 23 Sept. 1821, f Laren 
25 Dec. 1895, zn. van (ierrit ea Christina Weenink. 

3. Adolf Hendrik baron van Heeckeren, geb. Ruurlo 
27 Sept. 1830, f op llaytink onder Laren 16 Nov. 1845. 

4. Willemina Carolina barones van H ee ok e r e n, geb. 
Laren 27 Sept. 1833, f aldaar 24 Maart 1892, tr. Laren 24 Xov. 
1854 Hendrik Garrit Keppels, geb. aldaar 20 April 1828, 
f aldaar 3 Nov. 1903, zn. van Hendrik Jan en Janna 
Bouwmeeater. 

5. Maria Loui.sa barones van Heeckeren, geb. Laren 
4 April 1837, f Winterswijk 7 Sept. 1860, tr. Laren 17 April. 
1857 Johan Herman Kammeijer, geb. Eiborgen 6 April 
1829, f Winterswijk 4 Jan. 1891, zn. van Johann Friede- 
rich en Anna Aleid Schop per; hij hertr. Johanna Hen- 
drika ten Bok kei. 

XIII. Frederik F 1 o r i s L o d e w ij k Willem baron van 
Heeckeren, geb. Kuurlo 14 Sept. 1820, f Locheni 8 April 
1892, tr. Haaksbergen 27 Juni 1851 Aaltjen Harmseu,geb. 
Laren 15 Maart 1825, f Lochem 15 Juli 1888, dr. van Jan 
Coruelis en Jenneken Stegeman. VAN HEECKERES 141 

Uit dit huwelijk: 

1. Adolph Hendrik, volgt XIV. 

2. Gerhardus, volgc -XlVbis. 

3. Hendrik Wilhelm Frederik, volgt XIV ter. 

4. Willem, volgt XIV quater. 

XIV. Adolph Hendrik baron van Heeckereu, geb. 
Haaksbergen 2(3 Dec. 1851, tr. Laren G Oct. 1882 Janna P om- 
per t, geb. aldaar 1 Dec. 1857, dr. van Gerrit Jan en 
Gerritdina Altend. [Groot Dochteren onder Laren, Ge.j 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan baron van Heeckeren, geb. Laren 17 Feb. 1883. 
[Laren]. 

2. Gerrit Jan baron van Heeckeren, geb. Laren 10 Juli 
1834. [Laren]. 

3. Hendrik baron van Heeckeren, geb. Laren 20 Sept. 
1887. [Laren]. 

4. Dina barones van Heeckeren, geb. Laren 29 Maart 
1889. [LarenJ. 

XIV bis. Gerhardus baron van Heeckeren, geb. Haaks- 
bergen 9 Oct. 185(3, tr. l" Lochem 29 Mei 1885 Dina Wilgen- 
hof, geb. Gorssel 7 Juli 1864, f Laren 23 Maart 1902, dr. van 
Gerrit Jan en Jeuneken Vreman;tr. 2° Laren 3 Aug. 
190G Gerritje Zomer, geb. Warnsveld 6 Jan. 1860, wed" 
Antony Hossel en dr. van H armen en Aaltjen Wassink. 
[Klein Dochteren onder Jjaren, Ge]. 

Uit het eerste hwvelijk: 

1. AleidaJohanna barones vauHeeckeren, geb. Lochem 
4 Sept. 1885, f Laren 27 Maart 1906. 

2. Aaltjen barones van Heeckeren, geb. Lochem 15 ( )ct. 
1887, f Lochem 29 Sept. 190S, tr. aldaar 1(3 Aug. 1907 Jan 
lm mink, geb. Lochem 9 Sept. lSS(), zo. van Jan Willem 
en Everdina Slcumur; hij hertr. Grada Kr eeft e u ber g. 
[Lochem]. 

3. Gerrit Jan baron van Heeckeren, geb. Lochem 
2 Sept. 1891, serg. art. [Amsterdam]. 

XIV ter. Hendrik Wilhelm Frederik baron van 
Heeckeren, geb. Kibergeu 15 April 1858, tr. 1" Lochem 2. Mei 
1884 H e i n t j o n H e 1 t m a u , geb. Laren 7 iMaart 1863 , 
t Lochem 3 April 1886, dr. van Hendrik en Grada F ver- 142 TAN HEECKEHEN 

wenninck; tr. 2oLocheml3Dec. 1895 GarritjenLunneker, 
geb. aldaar 19 Nov. 1872, dr. van Jan Har men en Hen- 
drika Hietbrink. [Lochem]. 
Uit het eerste hiiwelijJc : 

1. F red e rik Floria Lo de wijk Willem, volgt XV. 
Dit het tweede huivelijl; : 

2. Johanna Hendrika barones van Heeckeren, geb. 
Lochem 18 Dec. 189(5. 

3. Albert baron van Heeckeren, geb. Lochem 15 Mei 
1898. 

4. Heintje barones van Heeckeren, geb. Lochem 
7 April 190L 

5. Garritjen barones van Heeckeren, geb. Lochem 
31 Mei 1903. 

6. Hendrik Wilhelm F r e d e r i k baron van Heecke- 
ren, geb. Lochem 16 Nov. 1906. 

7. Gerhardus Hendrikus baron van Heeckeren, geb. 
Lochem 23 Juni 1909. 

8. Aaltjen barones van Heeckeren, geb. Lochem 

29 April 1912. 

XV. Frederik F lor is Lodewijk Willem baron van 
Heeckeren geb. i.ochem 1 Sept. 18S4, huisknecht, tr. 
aldaar 8 Nov. 1912 Berendina Beumer, geb. Lochem 
16 Oct. 1887, dr. van Hendrik en Jenneken Koeslag. 
[Coevorden]. 

Uit dit huwelijk : 

Jenny Henriette barones van Heeckeren, geb. Coe- 
vorden 11 Aug. 1913. 

XIV quater. Willem baron van Heeckeren, geb. 
Lochem 30 Jan. 1864, tr. aldaar 17 Mei 1889 Tonia Bensink, 
geb. Kuurlo 1 Oct. 1860, dr. van tl ar rit Jan en Be ren dj en 
Abbink. [fjochem]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Aaltjen barones van Heeckeren, geb. Lochem 

30 Jan. 1890. [Lochem]. 

2. A l b e r t u s J o h a u n e s ba ron van Heeckeren, geb. 
Lochem 31 Aug. 1891, f aldaar 4 April 1892. 

3. Albert us Johan baron van Heeckeren, geb. 
Lochem 1 Aug. 1893, f aldaar 2U Feb. 1894. VAN HEECKEREN 143 

4. Gerrit Hendrik baron van Ileeckeren, geb. Lochem 
23 April 1895. 

5. Albertus Johan baron van Heeckeren, geb. 
Lochem 13 Juni 1900. 

Tak de Heest 

XI ter. Maurits Ca rel George Willem baron van 
Heeckeren, heer van de Heest, geb. h. de Heest 15 Feb. 
1752, ontv. generaal der graafschap, comni. D. O., f h. de 
Heest onder Laren 13 Oct. 1827, tr. 1° h. üdinck bij Südlohn 
28 Aug. 1783 Judith Catharina Margaretha Idaletta 
Mulert, geb. h. Odinck, f h. de Heest 12 en begr. Zutphen 
16 Juli 1791, dr. van Jan Arnold Lu dol f, heer van Baken- 
hagen, Hengelo, Odinck, Mallum en Oldenbarnsfeld , en J u d i t h 
Agnes Mulert tot Koppels; tr. 2' Mei 1799 Henrietta 
Seyna Sophia vou Morrian, vrouwe van Prübsting, f h. 
Pröbsting bij Coesfeld 23 Sept. 1813, wed'' van A d ol ph Freiherr 
von Gr titer tot Slichthorst en dr. van Die der ik Wil- 
helm Johannn, heer van Calbeek, Valckenhof, Eimmen en 
Hammen en Sophia WilhelminaDorotheavon Morrian 
tot Horstmar. 

Uit het eerste Jnuvclijk 6 h. o. a. .- 

1. Adolph Jacob Jan Arnold, volgt XII. 

2. Jeannette Sophia Reiniera Judith barones van 
Heeckeren, vrouwe van de Heest, geb. h. de Heest 18 Oct. 
1787, t Zutphen 20 April 1838, tr. Laren -1 Jfiui 1829 He rn a rd 
Heydenrijk van H opbergen, ged. Groenlo 3 Maart 1771, 
gep. majoor inf. , f Zutphen 29 Nov. IS'l-i, wedr. van Wille- 
mina Johanna Agnes Idaletta van Heeckeren van 
Molecaten, zn. van Gaspar Diederik en Catharina 
van R h ij n. 

3. Wil helm in a Ja co ba Anna Maria barones van 
Heeckeren, geb. h. do Heest 18 Juli 1790, f Eibergen 3 Juli 
1835, tr. Lochem 4 Deu. 1814 Pi e ter Reinhard Johan 
Wilt baron van Heeckeren, heer van Marhnlsen , geb. 
k. Nettelhorst 2") Juni 1785, burgem. en notaris te Eibergen, 
f aldaar 5 Jan. 1835, zn. van Evert Christiaan Curel 
Willem, heer vau Nettelhorst en Batinge en Henrietta 
Seyna van Wassenaer. 144 VAN HEKCKKRKN 1 

XII. AdolfJacob Jan Arnold baron vanlleeckeren, | 
geb. h. de Ileest 7 Mei 1784, burgem. van Apeldoorn, f Beek \ 
bij Nijmegen 14 April 1853, tr. Putten 2 April 1818 Jkvr. | 
Margaretha Johanna Jacoba Wilhelniina van Lyn- 
den, geb. Arnhem 15 Oct. 1791, f Beek 13 Aug. 18G4, dr. van 
Jhr. Sainuel, heer van Oldenaller en Dor o thea Jacoba 
Vijgh. 

Uit dit hnwelijli: 

Dorofchea Jacoba Idaletta Zenobia barones van 
Heeckereu, geb. Locheni 8 Oct. 1820, f Beek bij NijmegeD 
4 Aug. 1908. 

Tak Molecaten 

Xbis. Ileinhard Burchard Willem van Heeckeren, 
Leer van Molecaten, geb. Lochem 25 Mei 1721, luit. -gen. cav., 
comm. van Zutphcn eu gouverneur van Sluis, f h. Molecaten 
onder llattem 29 April 1799, tr. Vorden 1 Aug. 1758 Ilenrietta 
van Lintelo, geb. Zutphen 31 Juli 1735, f h. Molecaten 19 Juni 
1777, dr. van Arnold Willem Timan, heer van de Marsch 
en E.lisabeth Louise des Villates. 

Uit dit huwelijk 7 k. o. a.: 

1. Evert Willem baron van Heeckeren, heer van 
Molecaten, ged. Hattem 27 April 1760, generaal majoor plaats. 
coram. van Zutphen, lid prov. staten van Gelderland, f h. 
Molecaten 14 Sept. 1819, tr. IJsselstein 29 Dec. 1815 Anna 
Maria van de' Spiegel, geb. Goes 4 Uct. 1774, f Zutphen 
30 Dec. 1830, dr. van Mr. Laurens Tieter en Digna 
Adriana Ossewaerde. 

2. Elisabeth Jacoba Judith barones van Jl eeckeren, 
geb. h. Molecaten 27 Jan. 1762, f üldebroek 2 Jan. 1830, tr. 
h. Molecaten 5 Dec. 1798 Derk Jan van do Wall, geb. 
Groningen en ged. 9 Sept. 1745, gep. luit. kol. inf. , f Zutphen 
17 Sept. 1828, zn. van Johan Casparu.H en Frouwkiou 
A 1 b o r t s II u y s 3 i n k. 

3. Anna ISlaria Theo do ra barones van Heeckeren, 
^eb. h. Molecaten 14 Mei 1766, f Zutphen 1 Nov. 1825, tr. h. 

Molecaten 1 JNIei 1804 Mr. Johan do Bruyn, ged. Zutpheu 
8 Dec. 1771, burgem., vrederechter en raad te Zutpheu, f aldaar 
29 Oct. 1839, zn. van Jan Uendrik en Anna Hendrica VAN HEECKEREN 145 

van der Sluys; hij hertr. Jolianna WilhelminaKnoch. 

4. Josina Reiniera Petronella barones vanHeecke- 
ren, geb. h. Molecaten 21 Mei 17G8, f Ziitphen 30 Mei 1832, 
tr. Beekbergen 23 Jan. 1789 Jean Franvoia Andrau, geb. 
Veere en ged. 19 Feb. 17G6, kap., f Zutplien 24 Mei 1822, zn. 
van ür. Jacobus en Johanna van den Brandt. 

5. Robbert August AdolfMauritsCarel, volgt XI. 

XI. Robbert August Adolf Maurits Carel baron 
van Heeckereu van Molecaten, geb. h. Molecaten 7 Juni 
1770, luit. kol. inf., ridder D. O., f h Molecaten 26 J)ec. 1858, 
tr. Vorden 18 Xov. 1813 Charlotte Alexandrina barones 
van W ester holt, geb. Zutphen 23 I3ec. 1789, + Bentheim 
4 Sept. 1843, dr. van baron Borchard Frederik Willem 
en Wille mina van Heeckeren tot Enghuyzen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacob Anne baron van Heeckeren, geb. Zutphen 
15 Feb. 1816, f Arnhem 26 Feb. 182Ü. 

2. Henriette Wilhelmina Catharina barones van 
Heeckeren, geb. Arnhem 20 Feb. 1817, f 's Gravenhage 
22 April 1890, tr. Oldebroek 28 Jan. 1841 Antoni Otto 
Herman baron Gansneb genaamd Tengnagel, geb. 
Haarlem 6 Feb. 1815, gep. gen. majoor cav. , adjudant des 
Konings, f 's Gravenhage 28 Sept. 1S7S, zn. van Jhr. Lam- 
bertJoostenJohannnaMariaNicolettadeGijselaar. 

3. Willem ina Frederika barones van Heeckeren, 
geb. Arnhem 19 April 1818, f Wiesbaden 10 April 1885, tr. 
1° Oldebroek 31 Juli 1846 Reinhard Borchard Willem 
van de Wall, geb. h. Molecaten 28 Nov. en ged. Hattem 
1 Dec. 1799, kap. inf., ridder M. W. O., f 's Gravenhage 3 Maart 
1818, zn. van Derk Jan en filisabeth Jacoba Judith 
barones van Heeckeren; tr. 2" Zutphen 19 Aug. 1863 Aar- 
nout van Citters, geb. Goes 10 Maart 1801, gep. luit. kol. 
inf., ridder M. W.O., f h. Kruisvoorde onder Twello 14 Maart 
1865, wed'', van Öusanna Catharina van Beresteyu en 
zn. van Mr. Aarnout en Sara Jacoba van Citters, vrouwe 
van Bruelis. 

4. Jacob Anuo, volgt XII. 

XII. Mr. Jacob Anne baron van Heeckeren van 
Molecaten, geb. Arnhem 30 Nov. 1820, jagermcester des 

10 146 YAN HEECKEREN 't*- 

Konings, rentrn. Tan het Loo , coadjutor D. ü. , f h. Moleoaten 

19 Oct. 1885, tr. lo ]Ieerdo 30 Nov. 1847 Fauny Georgiue 
Josine Grenfeil, gcb. Hattem 20 Dec. 1824, f h. Molecaten 
6 Mei 187-1 , dr van William eu Josine Marie Daendels; 
tr. 2° 's Graveniiage 15 April 18S(J Ma ri e Adol pbi n e barones 
van der Goes van Dirxland, geb. aldaar 10 Jan. 1814, 
oud hofdame van "Koningin Sopliie, dame du palais van H. M. 
de Koningin Moeder, dr. van baron IVIr. Louis Napoleon 
en AntoinetteAdolphine barones Öloet van üldruten- 
borg. [h. Klein-Hoenlo bij Olst en 's Gravenhage]. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. William, volgt XIII. 

2. Kobbert, volgt XIII bis. 

3. Fanny Elisabeth barones van Heeckeren van 
Molecaten, geb. h. Molecaten 24 Jan. 1852 [Göttingen], tr. 
1° Oldebroek 24 Jan . 1871 J e a n C h r é t i e n van Braam, geb. 
Batavia 18 Juli 1844, f Arnhem 1 Juui 1909, zn. van Jan 
Jacob en Jkvr. Catharina Th eod o ra Ba ud, (dit huwelijk 
werd door echtscheiding ontbonden); tr. 2" Apeldoorn 17 Aug. 
1889 William llayden Edwards, geb. llipley (Browncounty, 
Ohio U. S. A.) 29 Oct. 1849, consul-generaal der Vereenigde 
Staten te Berlijn, f aldaar l(i Mei 1894, zn. van Orange en 
Catherine Allen; tr. 3" Berlijn 13 April 1898 Henri Marie 
baron van Heeckeren van Walien, geb. 's Gravenhage 

20 Juni 1861, zn. van baron Johan Constant Willem eu 
Henriette Maria van Wijnbergen. [BerlinSchöneberg]. 

4. Willem P r e d e r i k baron vau Heeckeren van 
Molecaten, geb. h. Moleoaten 5 Oct. 1854, wachtmeester tit. 
cav., t h. Molecaten 2 Mei 1874. 

5. Charlotte Alexandriuo barones van Heeckeren 
van Moleoaten, geb. h. Molecaten 21 Nov. 1855, tr. 1" 
Oldebroek 9 Aug. 1877 Willem F re der ik Maurits 
Alexander Carel baron van Heeckeren, heer van Eng- 
huizen, geb. Tours 6 Juli 1858, zn. van baron Louis Evert 
en Francina Christina Henrietta Maria barones 
van Heeckeren; (dit huwelijk is door echtscheiding ont- 
bonden); tr. 2» l'arijs April 1898 (/harlea Franzini, 
welk huwelijk eveneens door echtscheiding is ontbonden. 
[Reizend]. VAN HEECKEREN 147 

Uit het ticcede huwelijk: 

6. Antoitiette Adolphine Mary barones vanHeecke- 
ren van Alolecafcen, • geb. b. Molecatea 3 Juui 1S83. [h. 
Klein Hoenlo Ül3t]. 

XIII. W i 1 1 i a m baron van Heeckeren van Molecaten, 
geb. h. Molecaten 1-i Sept. 1S48, gep. kap. inf. O. I. L, , f Amster- 
dam 2 Dec. 1897 , tr. Makassar 14 Sept. 1878 E m i 1 i e A u g u s t a 
van Rhee, geb. aldaar 1 Oct. 1860, t Kampen 5 Oct. WOO, 
dr. van Ernardus lloselius Lowiea en Anna Helena 
Carolina Mulder. 

Uit dit huwelijk: 

1. Louis Emile baron van Heeckeren van Molecaten, 
geb. Macassar 14 Aug. 1879. [Macassar]. 

2. Willem Jacob baron van Heeckeren van Mole- 
caten, geb. Padang 6 Juni ISSl, gep. ritm. tit. cav. O. I. L. 
[Kertasari estate bij Eandoengj. 

3. John Paul baron van Heeckeren van Molecaten, 
geb. Padang 22 Jan. 1883, Ie luit. inf. [Nijmegen]. 

4. Angólique Fanny barones van Heeckeren van 
Molecaten, geb. Padang 21 Juni 18S7, tr. Zwolle 5 Mei 1909 
Doede Doedes Breuning tenCate, geb. Ambt Almelo 
9 Sept. 1875, fabrikant, zn. van Lam bert ten Ca te en 
Julia Ca thar in a. Doedes Breuning. [Ambt Almelo]. 

XIII bis. li o b b e r t baron van Heeckeren van Mole- 
caten, geb. h. Molecaten 14 Mei 18.j0, 1^' luit. inf., ordonnans 
officier, f 's Gravenhage 29 Nov. 1889, tr. Arnhem 31 Aug. 1876 
Charlotta Catharina van Braam, geb. aldaar 10 Maart 
1856, t h. Molecaten 12 Aug. 1898, dr. van Jan Jacob en 
Jkvr. Catharina Theo do ra Baud. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacob Anne, volgt XIV. 

2. Evert Walraven, volgt XIV bis. 

3. Willem F r e d e r i k baron van Heeckeren van 
Molecaten, geb. 's Gravenhage 2G Sept. 1885, f aldaar 23 
Dec. 1889. 

XIV, Jacob Anne baron van Heeckeren van Mole- 
caten, geb. 's Gravenhage 25 Juli 1877, 1» luit. cav., tr. Olst 
30 Sept. 1909 Eleonore Adrienno Holle, geb. Batavia 
26 Feb. 1876, dr. van Adriaau Walraven en Adrienne 148 VAN HEECKEKEN 

Louise Tan Mot man en wed« John H u i b e r t Benjamin 
Lamberts. ['s Gravenhage]. 

XIV bis. Everfc Walraven baron van Heeckeren van 
Molecaten, heer van 3Iolecaten, geb. 's Gravenhage 1 Jan. 
1879, tr. aldaar 7 April 1911 Jkvr. Adolphine Agneta 
Groeninx van Zoelen, geb. 's Gravenhage -4 JNlei 18S5, 
dr. van Jhr. Mr. Frederio Willem Eduard en Jkvr. 
Agneta Hendrika van de Poll. [h. Molecaten, Oldebroek 
bij Hattem]. 

Uit dit huwelijk: 

Agneta Aurelia Cecilia barones van Heeckeren 
Tan Molecaten, geb. h. Molecaten 15 Dec. 1912. 

Takken de Wierse , Kamferbeek en Waliën 
IX bis. Ludolph Hendrik Burchard Silvius van 
Heeckeren, heer van Waliën, Kamferbeek, Wierse en 
Kemnade, geb. Zutphen 14 Juli l(;9ü, burgem. van Groeulo, 
richter te Doesburg, gecomm. ter Staten Generaal, bewiudh. 
O.-I. Comp., gecomm. ter admiraliteit van Friesland, f Zutphen 
7 Nov. 1762, tr. 1» Zutphen 19 Sept. 1724 Susanua Johauua 
ETerdina Valck, geb. aldaar 19 April 1711, dr. van 
Adriaan Balthasar en Anna Helena ten Broek. 
Uit dit huivclijl- 14 k. o.a.: 

1. Robbert Jacob, volgt X. 

2. Evert Ludolpb, volgt X bis. 

Tak de Wierse 

X. Robbert Jacob van Heeckeren, heer van de 
Wierse en Kamferbeek, geb. Zutpheu 10 Aug. 1729, f aldaar 
22 Maart 179.'!, tr. Zutphen 31 Dec. 170a M a r ia Ph i 1 i pp i- 
na Ernestina van \^oorst, geb. h. Windesheim 9 April 1729, 
+ Zwolle 3 Xov. 1777, dr. van Gerrit H e 1 m i c h , heer van 
Bergentheim en Wiudcsheim eu Margaretha Florentina 
Sop h ia van R echtereu tot Mennigeshave. 

Uit dit huwelijk : 

1. Ludolph, volgt XI. 

2. Gerrit Frederik Uelmich barou van Heecke- 
ren, ged. Zwolle 27 Maart 17.j7, f h. de Wierse (> Dec. lH3t), 
tr. Zwolle 25 Maart 1787 Ida Nioolasia van Coeverdeu, VAN IIEECKEREN 149 

geb. in 1757, f ^- Arnichem bij Zwolle 8 Dec. 1797, dr. van 
Arend L o d e w ij k en H e 1 e n a G e s i n a van Triest. 

3. Willem F rede rik, volgt Xlbis. 

XI. Ludolph baron van Heeckeren, heer vau de 
Wierse, geb. Zwolle 4 Mei 1753, burgem. van Lochem , maire 
en burgem. vanZntphen, distrkjt.scommisi^aris, lid prov. staten 
van Gelderland, f h. de Wierse 11 Juli 1811, tr. Zutphen 8 Feb. 
1781 Margaretha Schimmelpeuuinck van der 
Oye, geb. aldaar 11 Oct. 17G0, f h. de Wieree 1 Nov. 1840, 
dr. van Alexander, heer van Voorstonden en Watergoor 
en Charlotte Jacoba van Haeften tot Wadenoyen. 

Uit dit huivclijk 7 J<. o.u.: 

1. Charlotta Jacoba barones van Heeckeren, geb. 
Zutphen 24 Nov. 1783, f Haarlem 9 Juni 1870, tr. Zutphen 
14 Juni 1813 JVIr. Cornelis Constant ij n van Valken- 
'^iirgj geb. Haarlem 6 Jan. 1764, directeur postkantoor en 
wethr. aldaar, f Haarlem 26 Jan. 1847, wedr. van Margaretha 
Helena Ferdinanda van Friesheira, zn. van Matheus 
Willem en Christina Wijnanda [jO Leu de Wilhem. 

2. Robbert Jacob baron vau Heeckeren, heer van 
de Wierse, geb. Zutphen 8 Feb. 1785, luit. cav., comm. D. O., 
t Zutphen 10 Dec. 1854. 

3. Adriana Sophia barones van Heeckeren, geb. 
Zutphen 23 Juni 1792, f Utrecht 30 Mei 1818, tr. Zutphen 
13 Maart 1812 lleinoud Gerard baron van Tuyll van 
Serooskerken geb. k. Zuilen 27 Sept. 178G, secretaris van 
het kabinet van Koning Willem I, f 'sGravenhage 15 Oct. 
1821, zn. van baron Willem llenó en J ohann a Ca tha- 
rinu Fagel. 

4. Mr. Alexander baron van Heeckeren, heer vau de 
Wierse, geb. Zutpheu 24 Oct. 180(5, lid prov. staten van Gelder- 
land, comm. D. O., f Zutphen 30 April 1891. 

Xlbis. Willem F reder ik baron van Heeckeren, geb. 
Zwolle 5 Maart 175S, kol. cav., adj. generaal van I'rins Willem \', 
f Utrecht 25 Oct. 1835, tr. 1« Ureukelen ü April 1794 J o- 
h a n n a W i 1 h e 1 m i u a van der G o e h , geb. Amsterdam 

3 Juni 1774, f 's (iravenhage 3 April 1795, dr. van F' r a n k 
en Ilermina Johanna de Smeth; tr. 2" k. lleuswoudo 

4 Mei 1802 Sophia Johanna Justina Taets van Am e- 150 VAN IIEECKEREN 

rougen, geb. Utrecht 25 April 1771, f Brussel 3 Jan. 1858, 
dr. van Gerard Maxim il liaan , heer van Renswoude eu 
Catharina Johaiina Mossel. 
Uit het tweede Imwelijk: 

1. Her mina Johanna barones van Heeckeren, geb. 
Brussel (30 pluviose XI) 18 Fcb. 18Ü3, f Utrecht 4 Feb. 18^13. 

2. Ad r ia na P^leonora Josephina barones van Heec- 
keren, geb. Utrecht 16 Juni 1812, f Brussel 17 Juni ISóO, 
tr. 1° Utrecht 2fi Mei 1830 Florentinus Josephus Ridder 
van Ertborn, geb. Antwerpen 4 April 1784, gouverneur 
van de proviacie Utrecht, + 's Gravenhage 1 Oct. 1840, zn. vaa 
Emmanuel Franrois de Paule en Catharine Hen- 
riette Josèphe de AVitte; tr. 2" Brus?el 14 Mei 1849 
CharlesGustave Ghislain Marie Graaf de Marnix, 
geb. Bornhera 23 April 1807, lid senaat, opperhofiiiaarschalk, 
buitengewoon gezant en gevolni. mioister, f Brussel 8 Maart 
1862 , zn. van Graaf Charles Ghislain MarieenDorothée 
Louise Ghislaine van der Gracht. 

3. Justine Louise Sophie barones van Heeckeren, 
geb. Brussel 22 Maart 1814, f Marseille 17 Dec. 1862, tr. 
's Gravenhage 12 Sept. 1838 Louis baron van Pallandt, heer 
van Eerde, geb. Amsterdam 16 Jan. 1809, comm. D. O. , 
+ Lausanne 11 Mei 1885, zn. van baron An dries, heer vau 
Eerde en Albertine Euphrosine Thalie Aglaé van 
Neukirchen genaamd Nyvenheim; hij hertr. Lu ei e 
Jeanne Louise Vannod. 

Tak Waliën 

X bis. EvertLudolphvau Heeckeren, heer van Kemnade 
en Walien, geb. Zutphen 22 Juni 1736, i-jtm. der gardes du 
corps, burgein. van Doesburg en Zutphen, f h. Kemnade onder 
Doetinchem 22 Juni 1804, tr. 1" Zutphen 5 Feb. 1754 Ag nes 
Adriana Lubbertiua van Heeckeren, geb. Zutplien 
13 April 1732, f aldaar 16 Dec. 1762, dr. van \Valraven 
Robbert, heer van Harlham en Brandsenburg en Johanna 
Sophia von dcm Busscho. 

Uit dit huiveJijk: 

1. Ludolf Frcderik Hendrik, volgt XI. 

2. Walraven Rol) bert Evert, volgt XI bis. VAN HEECKEREN 151 

XI. Ludolf Trederik Hendrik van Heeckeren van 
WaliëD, geb. Zutphen 12 Juli 1758, representant^ f Zutphea 
1 Jan. 1798, tr. Elspeet 15 Juni 1783 Coenradina Anna 
van Haersolte, geb. Zutplien 28 Juni 1757, f Zutphen 16 Oef. 
18Ö5, dr. van Coenraad Willem, beer van Staverden en 
Zwaluwenburg en Lutbcra Anna Agatba van der 
Capellen. 

Uit dit huwelijk S k. o.a.: 

1. E v e r t Ludolf, volgt XII. 

2. Adriana Luthera Agnes Lubbertina barones 
van Heeckeren, geb. Zutphen 16 Maart 1787, t h. den 
Bongerd onder Voorst 5 Feb. 1866, tr. Zutphen 16 Oct. 1803 
Mr. AdolfJacob Hendrik Willem baron vanHeecke- 
ren, heer van Nettelhorst en Batinge; zie XII Tak Nettel- 
horst hiervoren bl. 134. 

3. Anna Philip pina Carolina Frederika Eob- 
be r t i n a barones van Heeckeren, geb. Zutphen 23 Aug. 
1788, t aldaar 6 Oct. 1859, tr. Velp 21 Dec. 1807 Jacob 
Adriaan van Hasselt, heer van Enipe, geb. Zutphen 
16 Aug. 1772, secr. en notaris aldaar, lid prov. staten van 
Gelderland, f Zutphen 28 Dec. 1832, zn. van J o h a n en 
Susanna Frangoisevan Sonsbeeck. 

4. Heilwich Johanna Henrietta barones van 
Heeckeren, geb. Zutplien 10 Nov. 1789, f Utrecht 23 April 
1866, tr. Zutphen 14 Nov. 1815 Wille mHendrikAndrau, 
geb. h. Moleoaten 31 Juli 1789, rijksontv. te Zaltbommel, 
t aldaar 26 Feb. 1855 , zn. van J e a n F r a n r o i s en J o s i n a 
Reiniera Petrouella barones van Heeckeren. 

5. Gedard Philip Co melis, volgt XII bis. 

XII. Mr. Evert Ludolf baron van Heeckeren van 
Waliön, geb. Zutphen 30 Nov. 1784, gouverneur van Wcst- 
Indiö, t Cura(-ao 15 Juui 1838, tr. 1° Zutphen 9 Dec. ISIO 
Petronella Susanna Helcna Lulofs, geb. aldaar 
5 Feb. 1791, f Kampen 15 Juni 1S23, dr. van JohanenCon- 
8 t a n t i a W i 1 h e 1 m i n a D r ij f h o u t ; tr. 2" Paramaribo 
26 Nov. 1823 Henrietta Elisabcth Ising, geb. Zwolle 
26 Nov. 1787, f Nijmegen 24 Jan. 1839, dr. van C h r i s t i a a n 
Leopold en Catharina Wehling. 152 ' VAN HEECKEREN 

Uit het eerste huwelijk 5 k. o. a. : 

1. Ludolf Anne Frederik Hendrik baron van 
Heeckeren van Waliën, geb. Zutphen 9 Juli 1817, luit. 
t. zee 1" kl. , schoolopziener en lid van den raad te Zutplien, 
+ aldaar 3 Dec. 1889, tr. 1" Zutphen '25 Juli 18(57 Coeu rad i n e 
Henriette barones van Haersolte, geb. Deventer 15 Feb. 
1813, f Zutphen 28 Dec. 18SU, dr. van ] ^ r e d e r i k B e n j a m i u 
en Petronella II. elena Clasina van derCapellen, 
wede van zijnen oom Mr. Godard PhilipCornelis baron 
van Heeckeren van Waliün; tr. 2" Wiesbaden IG Mei 
1882 Charlotte WilhelminaCarolinc Louise barones 
van Heeckeren van Waliön, geb. Zntphen 15 Mei 1837 , 
+ h. Hanenberg onder Beek (Ge) 27 Dec. 1906, dr. van baron 
Willem en Louise Ernestine Jeannette des H. E. 
Bijksgravin van Gronsfeld Diepenbroeck lm pel 
Limpurg Sontheim. 

2. Johan Constant Willem, volgt XIII. 

3. Petronella Susanna Helena barones van Heec- 
keren, geb. Zutphen 17 Juni 1S21, f Paramaribo 28 Oct. 1825. 

XIII. Johan Constant Willem baron van Heecke- 
ren van Waliön, geb. Zutphen 9 Juni 1819, ass. resident 
van Tebing-Tinggi, f 's Graveuhage 31 Aug. 1868, tr. Tjandjoer 
6 Aug. 1846 Henriette Maria van Wijnbergen, geb. 
Antwerpen 1 Mei 1822, f 's Gravenhage 6 Sept. 1905, dr. van 
Carel Frederik Jan Pieter en Maria Arnolda 
Fisoher de Monrepos. 

Vit dit huwelijk : 

1. Henrietta Elisabeth Anne barones van Heecke- 
ren tot Waliön, geb. Buitenzorg 3 Oct. 1847, tr. 's Graveu- 
hage 16 Oct. 1867 \V i 1 1 e m Frederik van R ij c k e v o ra c 1 , 
geb. Padang 3 April 1845, O.-I. ambtr. , f Djombang 8 Nov. 
1894, zn. van Huibert en Christina Magdalena Krijgs- 
man, ['s Gravenhage]. 

2. Kvert Ludolf baron van Heeckeren van Waliön, 
geb. llembang 6 Mei 1850. [Berliii-IIallensee]. 

3. Johan na Constantia Wilhelm in a barones van 
Heeckeren tot Waliën, geb. Buitenzorg 30 Mei 1852, 
t 's Gravenhage 18 Juli 1911, tr. 's Gravenhage 7 Feb. 1878 
Jhr. Lodowijk Johan do Villoneuvo, geb. Amersfoort VAN HEECKEUEN 153 

5 Oct. 1853, gep. kol. cav. O.-I. L., f 'sGravenhage 13 Mei 
ItW, zn. van Willem en Jacoba Lok e. 

4. Ludolf Anne F'rederik Hendrik baron van 
lleeckeren tot Waliön, geb. Buitenzorg 18 Juli 1853, 
oud-administrateur onderneming Sinagar. ['h Gravenhage]. 

5. Johan Frantj^ois Barthold barou van Heeckeren 
tot Waliën, geb. Buitenzorg 13 Nov. 1854, f 's Gravenhage 
26 Oct. 1885. 

6. Godarda Philippina Oornelia baronnes van Heec- 
keren tot Walien, geb. Kramat 26 Jan. 1857, tr. 'sGra- 
venhage 28 April 1881 Mr. Johan George Cantius van 
Blommestein, geb. Salatiga 7 Nov. 1819, f Semarang 23 Feb. 
1892, zn. van Dirk Leendert Cornelis en Louise 
Alexandrine Kummerh'-. (Dit huwelijk werd 1 April 1885 
door echtscheiding ontbonden). [BlaricuinJ. 

7. Oarel Frederik Jan Pieter baron van Heeckeren 
tot Waliën, geb. Batavia 11 Mei 1858, f Napels 13 Juli 18SÜ. 

8. Henri Marie baron van Heeckeren tot Walien, 
geb. 's Gravenhage 20 Juni 1860, ouddir. verzekeringsbank 
voor ambtenaren [Berlin-Sohöneberg] , tr. Berlija 13 April 1898 
Fanny Elisabeth barones van Heeckeren van Mole- 
caten, geb. h. Molecaten 24 Jan. 1852, dr. van baron Mr. 
Jacob Anne en Fanny Georgine Josine GrenfeU. 
[Göttingen]. 

XII bis. Mr. Godard Philip Cornelis baron v a u 
Heeckeren van Waliön, geb. Zutphen 28 Juli 1791, 
burgem. aldaar , f Zutphen 10 Nov. 1853, tr. 1" Haarlem 11 April 
1822 Theodora Anna Amalia Schluiter, geb. Zutphen 
8 Oct. 1798, t aldaar 14 Maart 1823, dr. van Mr. J a c o b 
Johan en Theodora Susanna Toewater; tr. 20 Zutphen 
14 Juni 1843 Coenradina Henri (itta barones van 
Haersolte, geb. Deventer 15 Feb. 1813, f Zutphen 28 Dec. 
1880, na hertr. te zijn met Ludolf Anne Froderik Hen- 
drik baron van Heeckeren (zie sub XII 1 op pag. 152) 
en dr. van Frederik Benjamin en Petronella Hclena 
Clasina van der Capellen. 

Uit het tweede- huwelijk : 

Anna Coenradina barones van Heeckeren van 
Waliën, geb. Zutphen 10 Fob. 1849 f Zutphen 14 April IbGÜ. 154 TA.N HEECKERKN 

XI bis. Walraven Robbert Evert baron van Heccke- 
ren van Waliön, geb. Zutplien 15 Juli 1759, page van 
Willem V, kol. gardes du corps, buitengewoon kamerheer vau 
den koning, generaal majoor, f Zutphen 21 Sept. 1833, tr. 
Oegstgeesfc 13 Aug. 1780 Amoena Sophia Frederika 
des II. R. Rijksgravin van G r o nsfel d-Diepen b r oeck, 
geh. Berlijn 25 Nov. 175i, f Zutphen 11 Jan. 1832, dr. van dei 
H. R. Rijksgraaf Bertram Thilip SigismuudAlbrecbt 
en Amoena Sophia Frederica der II. R. Rijksgravin 
von Löwensteiu-Wertheim-Virneburg und Lim- 
purg-Sontheim. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jlargaretha Reiniera barones van Heeckeren 
van Waliën, geb. Zutphen 8 Dec. 1780, f Zutphen 12 Jan. 1823. 

2. Sophia Adriana Everdina barones van Jieecke- 
ren van Waliën, geb. Zutphen 17 Mei 1782,taldaar 20 Dcc. 
1844, tr. Zutphen 21 Jan. 1810 Mr. Arnold Hendrik van 
Mark el Bouwer, lieer van 'tJoppe en Velde, geb. Deventer 
16 Dec. 1771, staatsraad, lid 2" kamer, f 'sGravenhage 22 Juni 
1826, zn. van Hendrik Frederik Bouwer, heer van 't 
Joppe en Hermanna van Suchtelen. 

3. Willem, volgt XII. 

4. Louise Albertine barones van Heeckeren van 
Waliën, geb. Zutphen 6 Nov. 1786, f Zutphen 10 Maart 1821. 

5. Sophie Frederique Wilbelmine barones van 
Heeckeren van Walii-n, geb. 's Gravenhage 31 Maart 1788, 
t Zutphen 18 Juni 1S2S. 

XII. Willem baron van Heeckeren van W a 1 i <; u , 
geb. 'sGravenhage 3 Aug. 1784, majoor jagers, ridder M. \V. (»., 
+ Zutphen 20 Kov. 1S57 , tr. aldaar 21 Aug. 182.j Louise 
Ernestine Jean nette des H. II. Rijksgravin vau Grous- 
feld - Diepen broeck - Li in pu rg- Son theim, geb. Burg 
Haslach bij Wiirzburg 23 Sept. 1800, f Zutphen 7 April 1871», 
dr. van des II. R. Rijksgraaf Joliann Bertram Arnold 
Sophips en Maria Carolina Frederica Louis a 
des H. R. Rijksgravin von Löwenatein-Wertheim 
Freudenberg. 

Uit dit huiuelijk: 

1. Walraven Robbert Frederik baron v a n H e e c • ri VAN IIEKCKEREN 155 

keren van Waliön, geb. Zutphen 27 Juni 1826, f Bonn 
1 April 1900, tr. Eiberfeld IG Oct. 1883 Louise Mathilde 
Schubert, geb. aldaar 7 April 184-7 , dr. van CarlMartijn 
Gottlieb Franzen Emma Mallinckrodt. []}onn]. 

2. Bertrani WillemSigismund baron van Keecke- 
ren van Waliün, geb. Zutphen 19 Aug. 1827, f aldaar 
9 Sept. 1827. 

3. F r e d e r i k Willem baron van Heeckeren van 
Waliën geb. Zutphcu 17 Aug. 1828, adelborst, + Elseneur 
a. b. Z. M: Cyploop 13 Dec. 1834. 

4. Amoena Sophia Louise barones van Heeckeren 
van Waliën, geb. Zutphen 27 Dec. 1829, f aldaar 21 Sept. 
1830. 

5. Ernestino Amoena Sophia barones van Heeckeren 
van Waliën, geb. Zutphen 30 Oct. 1831, f Utrecht 14 April 
1892, tr. Zutphen 6 Aug. 1863 Jhr. ImiliusFroderikStorm 
van 'sGravesande, heer van den Bramel, geb. Ijeeuwarden 
3 Juli 1822, wethouder te Vorden, f aldaar 17 Jan. 1891, zn. 
van Jhr. Ca rel Jan Julius, heer van den Bramel en Anna 
Maria van Poppenhuizen tot Uniaatate. 

6. Ernst Lodewijk, volgt XIII. 

7. SophiaJuliaDorotheuBertha barones vanHeecke- 
ren van Waliün, geb. Zutphen 7 Nov. 1835, oud-hofdame 
van Koningin Sophie. [Godesberg]. 

8. Charlotte Wilhelmine Caroline Louise barones 
van Heeckeren van Waliön, geb. Zutphen 15 Mei 1837, 
t h. Hanenberg onder Beek (Ge.) 27 Dec. 1906, tr. Wiesbaden 
15 Mei 1882 Ludolf Anne Frederik Hendrik baron 
van Heeckeren van Waliën, geb. Zutphen 9 Juli 1817, 
+ aldaar 13 Dec. 1889. Zie pag. 152. 

9. Malvina Adolphiua Louis a barones van Heecke- 
ren van Waliën, geb. Zutphen 26 Juli 1838. [Lochein]. 

10. Frederik (leorge Louis baron van Heeckeren 
van Waliün, geb. Zutphen 20 Oct. 1840, f aldaar in Maart 18-12. 

11. Doode zoon te Zutphen 25 Juni 1842. 

12. Ernestino Louise barones vau Heeckeren van 
Waliön, geb. Zutphen 20 Dec. 1847, tr. Boppard 2 Juni 18S3 
lludolph Friedrich Otto von Spilluer, geb. Keulen 
27 Juli 1834, gop. maj., f Homburg v. d. Hohe 22 Juli 1899, 156 VAN HEECKEREN 

zn. van Adolph en Louis a ChristianaSopbiaSusanna 
Butte. [Homburg]. 

XII. Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van 
Waliën, geb. Amsterdam 2(j Maart 1833, gep. schout bij nacht, 
comm. D. O., f Giuneken 20 Sept. ISDl , tr. Goriuchem 'J Aug. 
1864 Jkvr. Louise Geertruida Carolina van Th ij e 
Hannes, geb. Bergen op Zoom 11 Deo. 1837, dr. van Jhr. 
Jan Frederik heer van Empel en Meerwijk en Johanna 
Elisabeth Ninaber. [Breda]. 

Lit dit huwelijk: 

1. Louise Ernestine Jeannette barones van Heecke- 
ren van Waliën, geb. Gorinchem 22 Mei 1865. [Breda]. 

2. Johan Frederik, volgt XIV. 

3. Willem Hendrik, volgt XIV bis. 

XIV. Johan Frederik baron vau Heeckeren van 
Waliën, geb. 's Hertogenbosch 19 Aug. 1866, gep. off. der 
administratie K.N. Marine 1» kl. , bankier, tr. Breda 14 Dec. 
1893 Jkvr. Willemina Johanna Backer, geb. Breda 
8 Nov. 1870, dr. van Jhr. Ferdinand en Elisabeth 
Antoinetta Willinck. [Haarlem]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van 
Waliën, geb. Breda 20 Sept. 1894. 

2. Ferdinand baron van Heeckeren van Waliën, 
geb. den Helder 11 Aug. 1900. 

XIV bis. Willem Hendrik baron van Heeckeren 
van Waliën, geb. Zutpbeu 11 Juni 1872, burgem. van Vrij- 
hoeve Capelle, tr. Apeldoorn 13 Sept. 1900 AnnaCatha- 
rina Emerentia Hendrik a de F ielliettaz Goedhart, 
geb. aldaar 29 Mei 1875, dr. van Edmond Willem en G i- 
liana Steffers. [Vrijhoevo Cappelle]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Edmóe Willemina barones van Heeckeren vau 
Waliën, geb. Vrijhocve Capelle 21 Oct. 1901. 

2. Loiiiae Geertruida Carolina barones van Heec- 
keren van Waliën, geb. Vrijhoeve Cappelle 22 Mei 1805, 
+ aldaar 23 Mei 1905. 

3. Louise Geertruida Carolina barones van Heec- 
keren van Waliën, geb. Vrijhoevo Cappelle 21 Juni 1906. VAN HEECKEREN 157 

Takken Enghuizen, Barlham , Roderlo en Keil, 
de Cloese en Brandsenburg 

VIII bis. Jacob Derk van Heec keren, Leer van Barl- 
ham en Suideras, kocht lïuurlo en Brandsenburg, erfde Nettel- 
horst en kreeg daarvoor Eno^huizen, geb. Zutphen 16 Dec. Itit)."), 
burgem. van Zutphen, landdrost van Gelderland, 17ÜG— 1712, 
lid der admiraliteit van de ^laas en van het hol van Gelder- 
land, t Zutphen 22 April 1749, tr. Zutphen 13 Sept. 1G91 II e i 1- 
wich Charlotta van Lynden, geb. in 16(51, f Zutphen 
2 Juli 1728, dr. van Frans, heer van Hemmen en Blitterswijk 
en Charlotta van Brienen, vrouwe van Clörath en 
Griet. 

Vit dit Huwelijk: 

1. Frans Jan, volgt IX. 

2. Assueer, volgt IX bis. 

3. Walraven Robbert, volgt IX ter. 

Tak Enghuizen en de Cloese 

IX. Frans Jan van lleeclceren, heer van Enghuizen, 
Beurse, de Cloese en Langen, geb. in 1694, richter van Does- 
burg, landdrost van Zutphen , lid der admiraliteit van Friesland , 
curator der academie te Harderwijk, f 's Graveuhage 10 Mei 
1767, tr. Zutphen 22 Feb. 1722 Transisalaua Charlotta 
Juliana Agnes Adelheid der H. R. Rijksgravin van 
Rechteren, geb. 2 Dec. 170-4, f k. Enghuizen 4 Juli 17.j7, 
dr. van des H. R. Rijksgranf A dol t'H en dr i k, heer van Almelo 
ea Gramsbergen en Sophia Juliana des H. R. Rijksgravin 
von Castell-Rüdenhausen. 

Uit dit hnivcUjk 19 1;. o. a. : 

1. Jacob Adolph, volgt X. 

2. August Robbert, volgt X bis. (Tak Suideras). 

X. Jacob Adolph van Heeckeren, heer van Beurse, 
1'Qghuizen, de Cloese en Langen, geb. Zutphen 6 Juli 1724, 
curator der academie te XTarderwijk, schout binnen en buiten 
Zutphen 1784, gecoinm. ter Staten Generaal, pre.s. van gede[)u- 
teerden, landrentmeester vaji Gelderland, f Zutphen 20 Feb. 1792, 
tr. Vorden 16 Nov. 1701 Charlotte -Vlexandriue v.in 
Westerholt, geb. in 1724, f k. Enghuizen 18 Üct. 1778, 158 VAN HEECKEKEN 

dr. van Johan Frederik, heer vau Hackfort, Scherpenzeel 
en Peursum, J?aer en Lathum en SopLia Charlotta des 
H. R. IMjksgraviu von Wartensleben. 
Uit dit huwelijk 13 k. o. a. : 

1, E vert Frederik, volgfc. XI. 

2. Lo de wijk, volgt XI bis. 

XI. Evert Frederik baron van Heeckeren, heer 
van Enghuizen en Beurse, geb. Arnhem 23 Dec. 1755, majoor 
cav., lid in het departementaal bestuur vau Gelderlaud, staats- 
raad, lid Ie kamer, comm. D. ü., f k. FiUghuizen 13 Jan. 1831, 
tr. h. Beverweerd te Odijk 2 Juli 1782 Ilenrietta Johanna 
Susanna Maria dea H. Jl. Kijksgraviu van Nassau-La 
Lecq, vrouwe van Be verweerd en üdijck, geb. Utrecht 21 Üct. 
1764, + k. Enghuizen 21 Juni. 1810, dr. van des H. R. irijks- 
graaf Hendrik Carel, heer van Beverweerd en Odijck eu 
Johanna Gevaerts. 

Uit dit huwelijk 9 k. o. a. .- 

1. Charlotto Alexandrine barones van Heeckeren, 
geb. Breda 30 April 1783, f Parijs 12 Oct. 1S2S, tr. h. Eug- 
hnizen 11 Jan. 1801 Mr. Abraham Willem van der Staal, 
heer van Oud-Beycrland, geb. Rotterdam 29 Maart 1772, 
t 's Gravenhoge 9 Maart 1821, zn. van Claudius en Hille- 
gonda Petronella Meerman. 

2. Jacob Adolph baron van Heeckeren, geb. Zutphen 
18 Oct. 187'4, auditeur bij den liaad van State, f Hengelo (Ge.) 
11 Sept. 1837, tr. Zelhem 25-Nov. 1827 Henrica Bernarda 
Hum m el i nek, geb. üene (Kpe) 3 Dec. 1789, f Hengelo (Ge.) 

21 Dec. 1874:, dr. van Derk en Antoinetta Johanna 
Theodora Geortruid Nies. 

3. Hendrik Jacob Carel Johan, volgt XII. 

4. Charlotte Juliana Louise barones van Heecke- 
ren, geb. Zuti)heu 12 Dec. 178G, f Brussel 5 Ang. 1852, tr. aldaar 

22 April 1841 Dr. Jan L u b b e r t ii a Ü n d e r d e n \V ij n g a a r d 
Canzius, geb. Dolle 21 Juli 1807, lued. dr. en arts aldaar, 
+ St. Josse ten Noode 24 Dec. 1818, zn. van Mr. Jacob Hendrik 
en A d r i a u a Sara M u s q n e t i e r. 

5. Maria Louiae Florentine barones van Heecke- 
ren, geb. ZutphtMi 8 Sept. 1789, f Brussel 2G Juni 18.')9, tr. 
Hummelo 28 Nov. 18US Hendrik Anthoni Zwier baron de VAN HEKCKEUEN lO» 

Vos van Steenwijk genaamd van Essen, beer van 
Abbenbroek en Windesheim , geb. h. Oldenhof, Vollenhove 

16 Juni 1786, lid prov. staten van Overijsel, ridder exp. I). O., 
+ h. Windesheim 1 Sept. 1834, zn. van Mr. Joan Arent, 
heer van Nijerwal, Oldenhof', Weiland en Öerooskerke en 
Coenradina Wilhelmina van Isselinuden tot Paeslo. 

6. Florentina Jacoba Wilhelmina barones van 
Heeckeren, geb. Zutphen 12 Dec. 17üO, f 's Gravenhage 
13 Jan. 1824. 

7. Jacob Derk Burchard Anne baron van Heecke- 
ren, geb. Zutphen 30 Nov. 1791, zeeoflScier, buitengewoon 
gezant l^e Weenen, f Parijs 28 Sept. 1884. [Eij adopteerde G e o r g e 
Charles Baron d'Anthös, die 5 Mei 1836 als Baron werd 
ingelijfd in den Ned. Adel, met vergunning naam en wapen 
der van Heeckeren's aan te nemen]. 

XII. Hendrik Jacob Ca rel Johan baron van Heec- 
keren, heer van P^nghuizen, Beurse, Beverweerd en Odijck, 
geb. Zutphen 6 Dec. 1785, luit. kol. cav., adjudant des Konings, 
ridder M. W. O. , lid prov. staten van Gelderland, lid Ie kamer, 
+ h. Sonsbeek bij Arnhem 19 Mei 1862, tr. Amsterdam 27 Mei 
1816 Elisa Williams Hope, ged. Amsterdam 9 April 
1794, + h. Sousbeek 21 Sept. 1860, dr. van John Williams 
en Ann Goddard. 

Uit dit huwelijk: 

1. Evert Frederik baron van Heeckeren, geb. Brussel 
28 April 1817, f h. Sonsbeek 3 Juni 1827. 

2. R e i n h o 1 d Hendrik baron van Heeckeren, geb. 
Aug, 1820, f Elberfeld 14 Mei 1838. 

3. J u 1 i a n a L o u i s a Wilhelmina barones van Heecke-' 
ren, geb. Brussel 20 Maart 1S29, f h. Sonsbeek 11 Aug. 1849. 

4. Louis Evert, volgt XIII. 

XIII. Louis K V e r t baron van Heeckeren, heer van 
Eoghuizen, Beverweerd en Odijck, geb. Brussel 8 Maart 1S30, 
kamerheer van Koningin Sophie, f Meer en Berg te Bloemendaal 

17 Juli 1883, tr. 's tiravenhage 15 Mei 1855 F r a n ei n a C h r i s- 
tina Henrictta Maria barones van Heeckeren, geb. 
'sHertogenbosch 19 Sept. 1826, f B.ui 24 Feb. 1861, dr. van 
baron FrédöricFloreutJacqueslIenri en Anna Maria 
S o h a s. 160 VAN HEECKEl(f;N 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik Jacob Carel Johan Walraven baron van 
Heeckeren van Enghuizen, heer van Engbuizen, Bever- 
■weerd en Odijk, geb. 's Gravenhage 24 April 1857. [k. Engbuizen 
bij Hummelo]. 

2. Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik 
Carel, volgt XIV. 

XIV. Wille mi' rede rikMauritsAlexander Hendrik 
Carel baron van Heeckeren van Enghuizen, geb. Tours 
6 Juli 1858, tr. 1° Oldebroek 9 Aug. 1S77 Cha rlo t te A lexan- 
drine barones van Heeckeren van Molecaten, geb. h. 
Molecaten 21 Nov. 1855 (dit huwelijk is door echtacheiding ont- 
bonden) , dr. van Mr. baron JacobAnneenFanuyGeorgine 
Joaine Grenfell; tr. 2'^ St. Petersburg 1 Nov. 1886 Mat h i Ida 
Olga Caroline Nouvel, geb. aldaar 7 Fob. 1865, dr. van 
Friedrich en Mathilde Elisabeth Berg. Ook dit huwelijk 
werd door echtscheiding ontbonden. [Parijs]. 

Uit ket eerste huwelijk .- 

Marguórite Ghristine barones van Heeckeren van 
Enghuizen, geb. h. Sonsbeek 21 Juli 1878, tr. Hummelo 
31 Oct. 1906 Adolph Zeyger graaf van Rechte ren Lim- 
purg, heer van Kechteren, de Leemcule en Verborg, geb. k. 
Rechteren 9 Jan. 1863, lid hoogen raad van adel, ridder exp. 
D. O., zn. van graaf Jacob Hendrik en Jacqueline Hen- 
ristte Anna Elisabeth gravin vanRechteren. [k. llecb- 
teren en 's Gravenhage]. 

Tak de Cloese 

XI bis. Lodewijk baron van Heeckeren, graaf van 
Borculo, heer van de Cloese en Langen, geb. h. Enghuiv-fU 
6 Sept. 1768, zeeofficier, kap. inf. , jagermeester van Kouioi? 
Lodewijk Napoleon, oppcrjagermeester, lid wetgevend liohaaii'- 
+ Velp 19 Nov. 1831, tr. Zutphen 17 Mei 1793 J a c o b a C a t ba- 
rina Petronella du Tour, geb. 's Gravenhage ged. 21 Au;-'- 
1774, t Velp 13 Jan. 18-16, dr. van Daniel Pompejuseu 
Anna Geertruid Meerman. 

Uit dit huivcUjk 4 k. o.a.: 

1. Jkvr. Joaunette Jacqueline Pompeja van Heecke- 
ren, geb. 's Gravenhage 28 April 1794, f aldaar 13 Feb. 181". l \ï TAN HE?:CKEREX 161 

tr. 'sGravenbage 3 April 1816 Willem Jan Thilip baron 
Sloet, heer van Tontenburj^, geb. Vollenhovc 6 April 1796, 
opperhüutvcster , + 'sGravenhage 10 Mei 1873, na hertr. te zijn 
met Jkvr. Carolina Maria Groeninx, zn. van baron Au- 
thony, heer van Oldrnitenborgh , Toutenburg, Beuthuis, 
Nijerwal en Oldeuliof en Isabella Antoinetta Ie 
V a i 1 1 a n t. 

2. Charles Justo baron van Ilceckeren, geb. 's Graven- 
hago 29 Juli 1798, ritmeester lanciers, f Amersfoort 9 Juni 1S48. 

3. Frödóric F lor ent Jacques Henri, volgt XII. 
XII. Frédóric Florent Jacques Henri baron van 

Heeckeren, heer van de Cloese, geb. 'sGravenhage 27 Juli 
179'J, luit. kol. art., kamerheer des Konings, + h. Sonsbeek 
20 Juli 1870, tr. 'sGravenhage 29 Mei 1824 Anna Maria 
Schas, geb. Paramaribo 5 Dec. 1800, f 'sGravenhage 31 Jan. 
1891 , dr. van Daniël Fran(?oi3 en Juliana Andrea 
Koepel. 

üii dit huwelijk: 

1. Jeannette Louise Jacqueline Julia Andrea 
barones van Heeckeren, geb. 's Hertogen bosch 3 Maart 1825, 
f Tours 16 Juni 1858. 

2. Francina Christin a Henrietta Maria barones 
van Heeckeren, geb. 's Hertogenbosch 19 Sept. 1826, hof- 
dame der Koningin, f 1'au 24 Feb. 1861, tr. 'sGravenhage 
15 Mei 1855 Louis Evert baron van H e ec ker e n , heer 
van Enghuizen, Eeverweerd en üdijk, zie hiervoren XIII. 

3. C h a r 1 o 1 1 e J u s t i n e J a ir q u e 1 i u e F r ó d i- r i q u e barones 
van Heeckeren, geb. 's Hertogenbosch 27 Feb. 1828, f l'ar ijs 
11 Sept. 1908, tr. Vil Ie d' Avray 5 Dec. 1867 Jea n G u i 1 1 aum e 
Ayniard comte do lloquefeuil, geb. Curiurcs 14 Jan. 1832, 
t Parijs 23 Juni 190S, gcp. kap. cav., zu. van co in te G u i 1 la um e 
Ferdinand en Antoinetto du Cavia. 

4. Henrietta Anna Maria barones van Heeckeren, 
geb. 's Hertogenbosch 16 Aug. 1830, f 's G raven hage 24 Dec. 1851. 

5. L o do wijk Frans F reder ik Jacob Hendrik baron 
van Heeckeren, geb. li. Puntenburg bij Amersfoort 5 Sept. 
1832, Ie luit. in Oosteurijkschcn dienst, f Zalesczyky in Galicic 
5 Maart 1855. 

6. Fran9oi8o Anna Sara barones van Heeckeren, geb. 

U 162 VAN HEECKEREN '" * 

Amersfoort 26 Sept. 1831, tr. Parijs 5 Jan. 1S64 Joseph 
Marie Alcide Marcq de Blond de St. Hilaire, geb. 
Crócy Biir Seine 5 M&L 1829, f Lussac (Haute Vienne) 27 Sept. 
1893, zu. van Fran^ois Arraand en Marie Josèpbe 
Florence de Blond de St. Hilaire. [Parijs]. 

7. FrederikJacob baron van Heeckeren, geb. h. Pud- 
tenburg onder Amersfoort 17 Aug. 1837 , gep. kol. cav. en militie 
commissaris, kamerheer en adj. i. b. d. [Ixelles en k. Eaghuizen^. 

8, Julius Andrea a baron van Heeckeren, geb. li. 
Puntenburg 18 Juni 1839, in dienst der Vereenigde Staten vau 
Noord-Amerika , f Kansas 7 Sept. 1870. f 

Tak Suideras ' 

Xbis. Mr. August Robbert van Heeckeren, heer van 
Suideras, geb. Zutphen 31 Juli 1743, rekenmeester van Gelder- 
land, burgem. van Groenlo, daarna van Zutphen, ordinair 
raad in het hof van Gelderland, comm. D. O., f Zutphen 7 Gct. 
1811, tr. Langbroek 15 Sept. 1776 Aleida Jacoba vau 
Westreneu, vrouwe van de Grunerie, geb. Utrecht 23 Jan. 
1748, t Harderwijk 29 Maart 1813, dr. van Jan André, heer 
van Sterkenburg en de Grunerie en Cornelia Anna vau 
Ommeren. 

Uit dit huwelijk: 

Charlotta Sophia barones van Heeckeren, geb. Aru- 
hem 27 April 1781, f Harderwijk 8 Feb. 1839, tr. Utrecht 
23 April 1799 lloelof Wolter H armen baron v a u 
Broeckhuysen, geb. Epe 20 Mei 1774, weth. en burgem- 
van Harderwijk, ontv. domeinen, lid prov. staten van tielder- 
land, f Harderwijk 2U Xov. 1S33, zu. van W i 1 1 e m Ha r m e u , 
heer van de (Juickljorn en do Beele en Eleonora Sophia 
Carolinavanlloovell. i 

! 
Tak Keil i 

XI bis. Assueer vau Hoeckoren, heer van Kuurlo, 
geb. Arnhem 23 Nov. 1699, burgem. van Zutphen, raad en 
rekenmeester van Gelderland, gedep. bij H.ll. H.^l., curator 
der academie te Harderwijk, f Zutphuu 13 ( >ct. 1767 , tr. aliiaar 
9 Jan. 173Ü Hen riet ta Auna Elisabeth A g a t )i a 
Walrave van Lacr, vrouwe van Keil, Engelenburgen Lichteu- VAN HEECKEUEN 163 

berp, geb. h. Lichteuberg bij Tcrborg 12 Jan. 1711, f Zutpben 
25 Nov. 1756, dr. van Hen dr ik, heef vau Keil enz. en 
Johanna Henrietfca van Keppel. 

X. Jacob Derk Ca rel van Heeckeren, heer van 
Ruurlo, Lichtenberg, Engelenburg en Keil, geb. Zutpben 
31 Oct. 1730, conim. D.O., ordinair raad in bet hof van Gelder- 
land, burgeni. van Zutpheu , opperatalmoester, kamerbeer van 
den Prins van Oranje, lid Staten Generaal, landdrost" der 
graafschap, f Zutpben 11 Juli 1795, tr. 's Graveubagc 20 Nov. 
1771, Johanna Juliana van Wassenaer, geb. aldaar 
24 Deo. 1739, f Zutphea 12 Nov. 1811, dr. van Pieter, heer 
van Starrenburg en Maasland en Anua Arnoldina van 
Boetzelaar. 

Uit dit hnivelijk: 

1. S o p h i a W i 1 1 e in i n a P e c r o n e 1 1 a baroue? v a n H e e c k e 
ren van Keil, geb. 's Ciravenhage lü öept. 1772, grootnaees 
teres der Koningin, f aldaar 13 Jan. ISl'T, tr. Kuurlo 2i April 
ISOS Jacob U n i c o AV i 1 1 e m des IL R. llijksgraaf van W a s s e 
naer, baandórheer van Wassenaar, heer van Twickcl, Obdam 
Zuidwijk, Spierdijk, Wogmeer, Weldarn, Uliedain, Dieren, Lage 
Kernheim enz., ged. 'sGravenhujre 23 Juli 17i39, grietman van 
Franekeradeel, gedep. in den raad van state, gecomm. te 
admiraliteit op de Maze, f k. Twickel 31 Aug. 1S12, wedr. van 
Adriana Margarefcha Glifford en Marguérite Hélène 
Alewijn en zn. van des II. E. Rijksgraaf Carel George, 
heer van bovenstaande heerlijkheden en Jacoba Elisabeth 
van S t r ij e u. 

2. Willem Hendrik Ale.xander, volgt XI. 

3. Louise Wilhelmine Frederique barones van 
Ileeckeren van Keil, geb. 'sGravenhagc 3 Üct. 1778, 
+ Rozendaal (N. IJ.) 17 Oct. 1831, tr. Vorden 13 Sept. 181-1 
H e r ni a n u s J o h a n n e s W o 1 d r i n g h , ged. Dokkum 28 April 
1771, predikant te Ruurlo, rentmeester kroondoniein te Roseu- 
daal, t aldaar IG Feb. 1833, zu. van D.s. Coeniadus en Ida 

11 e s k a II e s s e. 

XI. Willem Hendrik A 1 e x a n d e r Carel baron v a n 
Heeckeren, heer van Ruurlo en Keil, geb. 's (iraven liage 

12 Aug. 1774', lid 2"-' kamer, mede-commissaris van Gelderland, 
districts-commis-aris van Doesburg, gouverneur van Gelderland 164 VAN HKFt'KERKK t 

1825 — 184G, kamerheer i. b. d., coiniii. D. O. , minister ran staat, 
t k. Ruurlo 24 Juli 1847, tr. üldenburjj 1 Oct. ISÜO Jkvr. 
Sara Geertruidn Agatha van Pa bat, vrouwe van Eio- 
gerden, geb. Amsterdam 4 April 1774, f k. Kuurlo 15 Jan. 
1866, dr. van Jlir. Johan M a u r i t s, heer van JUnt^erden , viij- 
heer van Wolfsweerd en Sara Agatha des U. K. ilijks-baro- 
ues Hop. { 

Uit dit IniivcUjk : j 

1. Sara Agatha barones van Ile ec k er e n, geb. k. Huurlo 
12 Juli 1801, t k. Ruurlo 23 Jan. 1862. 

2. Jacoba Charlotta Julia na barones vanlleecke- 
ren, geb. k. Huurlo 2 Deo. 1802, f b. Zypendaal bij Arnhem 
23 Juli 1SS2, tr. Ruurlo 30 Xov. 1827 Mr. Derk' Willem 
Gerard Johan baron Brautsen, heer van de Zyp, geb. 
Rotterdam 26 Maart 1801, lid gedep. staten van Gelderland, 
staatsraad i. b. d. , f h .Zypendaal 19 Sept. 1851, zn. van Gerard 
en Andrea Helen a Mossel. 

3. Johan na Mauritia Agneta barones van lleecke- 
ren, geb. Emmerik 8 Juni 1805, f k. Ruurlo 17 Feb. 1859. 

4. Sophia Willemina barones van Heeckeren, geb. 
Emmerik 17 Mei 1807, hofdame van H.M. de Koningin, f k. 
Ruurlo 1 Maart 1895. f 

5. Jac o b Derk Care 1, volgt XII. 

6. Jacoba Louisa barones van Heeckeren, geb. Wage- 
ningea 7 Teb. 1811, hofdame der Koningin, f Hyéres 11 Maart 
1893, tr. Ruurlo 29 Oct. 1841 Julius Bernard graaf van 
Liraburg Stirura, heer van de Wierse, geb. AVexford 
23 Maart 1815, luit. dragonders , intendant der kou. paleizen, 
f Hyi>res 23 Fob. 1893, zn. vau graaf F rede rik Willem en 
Elisabeth Richards. i 

7. Willem, volgt XII bis. ' 

8. Alexaudrine Unica Maria Charlotta barones van 
Heeckeren, geb. k. Ruurlo 6 Juli 1817, f k- Ruurlo 19 Juli 
1849. 

Tak Twickel 

XII. Mr. Jacob Derk Ca rel baron van Heeckeren, 
heer van Nettelhornt en Borculo, geb. Hmmerik 8 i«'eb. 1809, 
lid Ic kamer, opperstalmeestor, kaniorhcor, f 'sGravenhage VAN IlEECKEllEN 165 

7 Nov. 1875, tr. 1" Arabt Delden 14 Dec. 1S31 Maria Cor- 
nelia gravin van Waasenaer, baandervrouw van Wasse- 
naer, vrouwe van Twickel, Obdain , Weldam, Dieren enz., 
geb. Amsterdam 21 Sepfc. 1799, f 'sGravenhage 31 Maart 1830, 
dr. van des II. E. IJijksgraaf Jacob Unico en Adriana 
Margar e t h a Hel en a A Ie w ij n; tr. 2" 'a Gravenhage 6 Juni 
1852 Isabella Antoinette barones S loet v an Tou ten- 
burg, geb. aldaar 2Ü Sept. 1823, f aldaar 8 Juli 1872, dr. van 
baron Willem Jan Thilip en Jkvr. Carolina Maria 
Groeninx van Zoele ii. 
üit het tweede huwelijk: 

1. Maria Cornelia barones van Heeckeren, vrouwe 
van Obdara , Weldam, enz., geb. 's Gravenhage 13 Jan. 1855, 
t aldaar 13 Sept. 1912, tr. Ambt Delden 8 Maart 1877 Willem 
Karel Philip Otto graaf van Ueutinck en Waldcck- 
Limpurg, heer van Middachten, Gaildorf, enz., geb. Frank- 
fort a Main 23 Nov. 18i8, Britsch legatieseoretaris in disponi- 
bititeit. erfelijk lid Heerenhuis in Wurtembiirg, comui. D. O., 
t k. Middachten 2 Nov. 1912, zn. van graaf Corel Antou 
Ferdinand en Carolin.e M echte ld Emma Charlotte 
Christine Louise Grilfin zu Waldeck und Pyrmont. 

2. Mr. Carel George Unico Willem baron van Heec- 
keren, geb. 'sGravenhage i Oct. 1856, f k- Twickel 6 Maart 
1883. 

3. Dr. Eodolphe F rr der ie baron van Heeckeren van 
Wassenaar, heer van Twickel, Dieren, Wassenaar, Zuidwijk, 
Nettelhoret, Kernheini, Borculo en Lage, geb. 'sGravenhage 
13 Mei 1858 [k. Twickel onder Ambt Delden, Hof te Dieren 
onder Diereq en 'a Gravenhage]. 

Tak Keil 
XII bis. Mr. Willem baron van Heeckeren van Keil, 
heer van lluurlo, Bingerden en Keil, geb. k. Jfuurlo 1 Juli 
1815, kamorlieer i. b. d., oud-burgem. ca Keer., oud-lid ged. 
staten van Gelderland, oud-directeur Kabinet des Konings, 
oudmiuister vau buitenl. zaken, tr. 1" licnswoudc 19 ''et. 
18-t3 SophiaJohanna Justina barones T a e t 3 va n 
Am o rongen, geb. Utrecht 7 Juli 1817, f Arnhem 25 April 
1861, dr. van baron Joost Gerard Godard eu Clasina 16G VAN irEECKEUEN 

Co rn el ia van Nellestej'n; tr. 2" Arnhem 3 Dec. 18GS 
Albertina Maria gravin vau Limburg Stirnm, geb. 
h. Vaartzicht onder Oudwoude JiO April 1835, f 'sGraveubage 
24 Oct. 1SS9, dr. van graaf Louis Gaspard Adrien en 
Cecilia Johauua vau Scheltinga. [b. Bingerden te 
Angerlo]. 

Vit het eersic hiiivelijJc : 

1. Justina Gom el ia barones van Heeckeren van 
Keil, geb. h. Bingerden 16 Juli 1844. [h. Bingerden]. 

2. Willem H e u d r i k A 1 e x a n d e r C a r e 1 baron van 
.Heeckeren vau Keil, geb. b. Bingerden 13 Aug 1S46. 

[h. Bingerden]. 

3. Joban M au rits baron van Heeckeren van Keil, 
geb. h. Bingerden 28 Jan. 1S4S, f iddaar 2 April 1849. 

4. Sara A g a t h a M a r i a C o r n e 1 i a barones van Heecke- 
ren van Keil, geb. h. Bingerden 27 Juli 1851. [b. Bingerden]. 

5. Jacob Derk Carel, volgt XIII. 

6. Sophia Wil bel mina barones van Heeckeren van 
Keil, geb. h. Bingerden 16 Maart 1S56. [b. Bingerden]. 

Uit het tweede hui':clijlc : 

7. Albert Willem baron van Heeckeren van Keil, 
geb. 'sGraveubage 3 Oct. 1869, + aldaar 23 Dec. 1S69. 

8. A 1 e X a n d e r , volgt XIII bis. 

XIII. Mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren 
van Keil, geb. b. Bingerden 5 April 1854, oud-buiteugewoon 
gezant en gevolni.- minister, oud-lid l*^ kamer, tr. 's Gravenhage 
14 Mei 1891 Coustance Wilhelraiue vau Ilann'est 
barones d'Yvoy, geb. aldaar 6 Jan. 1871, dr. van Mr. baron 
Daniël Maximili aan Marie enCatbariuaConstautia 
Wilbelmina gravin vau Limburg Stiruui. [k. lluurlo". 

Uit dit hntceJijk: 

1. Sophia Wilbelmina barones van Heeckeren van 
Keil, geb. h. Langenhorst onder Wassenaar 20 Aug. 1892. ]k. 
Euurlo]. 

2. Willem baron vau Heeckeren van Keil, geb. k. 
Ruurlo 25 Oct. 1896. 

XIII bis. Mr. Alex ander baron van Heeckeren van 
Keil, geb. b. JJiugerdeu 19 Juli 1871, burgem. van Kde, lid 
prov. staten , tr. Londen 6 Dec. 1S98 11 e u i r a U b r i s t i n a graviu au TAN HEECKEREN 167 

Bentinck, geb. aldaar 5 Nov. 1877, dr. vau graaf Henry 
Charles Augustus Frederick Williain en Har riet 
Elisa Cathcart Mc Kerrell. [h. öterrenberg, Ede]. 
Uit dit huwelijk: 

1. Albertine Renira Alexandra Henrietta Mech- 
tild Ottoline baroues vau Heeckeren van Keil, geb. 
Londen 29 Sept. 1899. 

2. Renira Sop h ie Louise ilodolphine baroues van 
Heeckeren van Keil, geb. L. Wielbergen G Aug. 1901. 

3. Henrietta barones van Heeckeren van Keil, geb. 
h. Wielbergen 12 Juli 1903. 

4. Alexander Willem Henry Walraven baron va 
Heeckeren van Keil, gob. h. Wielbergen 19 Maart 1906. 

5. Lilian Guinevere Justine May baronea- vai 
Heeckeren van Keil, geb. h. Wielbergen 19 Maart 1906. 

6. Hendrik llobert baron van Heeckeren van Keil 
geb. h. Wielbergen 9 Dec. 1907. Tak Barlham en Brandsenburg 

IX ter. Walraven Robbert van Heeckeren, heer van 
Barlbam en Brandsenburg, geb. Zutphen 14 Maart 1704, in de 
ridderschap van Zutphen 1726, raad en houtvester der graaf- 
schap, schout binnen en buiten Zutphen , gecouim. ter generali- 
teitsrekenkamer en ter Statengeueraal, f 'sGravenhage 15 Juni 
1758, tr. 1° (huw. voorw. Osnabrück 20 Sept.) 1725 Johanna 
Sophia von deni Bussche, stiftsdame te Schelschede, 
f 27 April 1736, dr. van Clanior Albrecht, heer vau 
Hünnefeld, en Sophia Agnes von Ha m m e r ste i n ; tr. 2' 
(ondertr. Amsterdam 8) Nov. 1739 Bar bar a Kliaabeth de 
la Fontaine, geb. 1715, f 'sGravenhage 7 Maart 177-, cir. 
van Jan en N.N. van der Linden. 
Uit het eerste huivelijl- : 

1. Jacob Christiaan Maria Everhard Albrecht, 
volgt X (Tak Barlham). 

Uit het tweede linwcVjk: 

2. Derk Jan, volgt X bis (Tak Brandsenburg). 

3. Walraven R o b e r t , volgt X ter. 168 VAN HEECKERKN 

Tak Barlham 

X. Jacob Chris Maan Maria Ever hard Albrecht 
van Ileeckeren, heer van Barlham, f^eb. Zutplien 15 April 
1736, gecouim. ter admiraliteit van Ainsterdam, in de ridder- 
schap van de graafschaiJ, extraordinaris {gedeputeerde, bewindh. 
Ü. 1. Comp., t Zutphen 4 Juli 178Ü, tr. aldaar 21 April 1771 
Geertruida Elisabeth Crommeliu, peb. Namen IG Dec. 
1744, t Ameland 6 Feb. 1816, dr. van WigboldenJohanna 
Bartha Orrock. 

Uit dit huwelijk S k. o.a.: 

1. Johanna Eartha barones van Heeckeren, geb. 
Zutphen 11 Feb. 1772, + Huramclo 22 Jan. 1S50, tr. aldaar 
26 Mei 1790 Jacob Jan Juliua Storm van 'sGravesande, 
geb. Bellingweer 19 Feb. 1758, f Hnramelo 12 Mei 1836, zn. 
van Jacob Charles en Johanna Juliana Coenders 
van Helpen. 

2. Walraven Eobbert Jacob Derk, volgt XI. 

XI. Walraven Robbert Jacob Dork baron v a u 
Heeckeren, geb. Zutphen 22 Feb. 1779, page van Willem V, 
grietman en opperatrandvonder op Ameland, f aldaar 29 Jan. 
1837, tr. Beutheim 18 Oct. 1807 Maria Catharina Magda- 
lena Dees, geb. aldaar 1 Maart 17S2, f Ameland 10 Nov. 
1859, dr. van Friedrich Carl en Johanna Maria von 
Meyer. 

Vit dit huwelijk; 

1. Jacob Christiaan, volgt XII. 

2. Josinus Frans Ka rel baron van Heeckeren, geb. 
Bentheim 16 Juli 1SÜ9, f aldaar 18 Mei 1S30. 

3. Dan iel Wigbold, volgt XII bis. 

4. Geertruid 1'Misabeth Barbara Orrock barones 
van Heeckeren, geb. Ameland 17 Oct. 1812, f Franeker 
28 Sept. 1836, tr. Ameland 7 Kov. 1830 Dr. JoLanues Elia^ 
Feisser, geb. Winsum 10 Dec. IbO.'», predikant te Franeker 
en Gasselternijveen, f Nieuwe Fekela 2 Juni 1865, zu. vau 
Johannes Elias en BI aria Bauer. 

5. F rede ri ca Juliana barones van Heeckeren, geb. 
Ameland 14 Jan. 1816, f Harlingen 11 Sept. 1895, ir. o|) 
Ameland 2 Mei 1844 Jan Adriaan Zaal Strobaud, geb. VAN HEECKEREX Iby 

Harlingen 8 Sept. 1813, secretaris eu notaris op Ameland, 
f Harlingen G Mei 1SS9, za. van Ileuricus Stroband en 
I d a J a c o b a Zaal. 

6. Johanna Barbara barones van Ileeckeren, geb. 
Ameland IG Juni 1817, f aldaar 9 Jan. 1904, tr. aldaar 19 Feb. 
1840 Geert Bakker, geb. Nes op Ameland 29 Juli 1817, op- 
zichter Rijkswaterrftaat, f Ameland "(3 IJec. 18S1, zn. vau 
Sybrand Obbes en Hiltje Geerts Brouwer. 

XII. Jacob Cbristiaan baron van Heeckereu, geb. 
Beutheim 16 Maart 1808, kapit. ter koopv., f op zee 23 Nov. 
1S50, tr. Ameland 2.5 Mei 1837 lleuske de Beer, geb. aldaar 
3 Aug. 1805, t aldaar 1 Nov. 1877, dr. van Douw e Jacobs 
en Trijntje Berends Klein. 

Uit dit liUK-clijk : 

1. Jacoba barones van Ileeckeren, geb. Ameland 13 Oct. 
1836, f aldaar 15 Juli 1858. 

2. Douwe baron van Heec keren, geb. Ameland 21 Sept. 
1839, stuurman, f verdronken bij Araeland 16 Nov. 1860. 

3. Catharlna Magdalena barones vau Heeckeren, 
geb. Ameland 24 Aug. 184», f aldaar 21 Dec. 1SS4, tr. Arae- 
land 16 April 1873 Pieter Ridder, geb. Ameland 6 Dec. 
1839, stuurraan, f op zee 9 Oct. 1891 , zn.vau Jacob Jans 
en Tietje Dirks Kat. 

XII bis. Daniel Wigbold Crommelin baron van 
Heeckeren, geb. Bentheim 1 Jan. 1811, burgem. van Ame- 
land, t aldaar 12 Oct. 1888, tr. Nes op Ameland 31 Oct. 1S59 
Metje Bakker, geb. Zaandam 28 Mei 1812, f Nes9 Juni 1S77, 
dr. van Sybrand Übbes en Hiltje Geerts Brouwer. 

Uit dit liuwelijli : 

1. Julia Maria barones van Heeckeren, geb. Nes op 
Ameland 15 Aug. 1840. [Nes op Ameland]. 

2. Hillegonda Geertruida barones van Heeckeren, 
geb. Nes 29 Oot. 1842, f aldaar 17 Feb. 1S6U. 

3. Josina Jean nette barones van Heeckereu, geb. 
Nes 28 Maart lH-15, f 's Gravcnliage 28 Aug. 19()0, tr. Nes 
31 Mei lyGtiJhr. Hector Livius van Haersma de \V i t h , 
geb. Metslawier 30 Maart 1838, f 'sGravenbage 10 Jan. li'OG, 
zn. van Jhr. Mr. Daniel de Blocq en Volkcrtina 
Adriana Heringa. 170 TAN IU5ECKEUEN 

4. Walraven 11 o b bert Jacob Dirk Crommelin baron 
van Heeckereu, geb. Nes op Ameland 'JS Juni 1847, 
f aldaar 22, Aug. 18SS. 

5. Sybrandus Obbo Jan Crommelin, volgt XIII. 

6. Jac^oba Christina Crommelin barones van Ileec- 
keren, geb. Nes 12 Mei 1854, f aldaar ü Mei 18S7, tr. llot- 
terdam 24 Mei 1882 Cornelis Wiebeuga, geb. Ameland 
10 Jan. 1858, zeeman, f aldaar 22 Mei 1883, zn. van Gerko 
Wiardi en Agatha Jans Sipkes. 

7. Dan iel Jan Wigbold baron van Heeckeren, geb. 
Nes 15 Nov. 1857, biirgem. Westdongeradeel, f 's Graveuliage 
9 Sept. 1904, tr. Bodegraven 10 Juli 1889 Clara Anna Kap- 
teyn, geb. aldaar 9 Nov. 1863, dr. van Da. \V i 11 em He n d r ik 
en Jantje Braunius Oeberius. ['s Gravenhage]. 

XIII. Sybrandus Übbo Jan Crommelin baron van 
Heeckeren, geb. Nes 18 Juli 1850, burgem. van Hemelumer 
OldepLaert en Noordwolde, verdronken op bet Fluessenraeer 
22 April 1879, tr. Bergum 28 Juni 187ü Co r n el i a C a t ha r i n a 
Margaretha Maria F er f, geb. aldaar 6 Maart 1852, dr. 
van Mr. Adrianus Elderingen Jillardina Emilia 
Kok. ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Dan iel Wigbold, volgt XIV. 

2. Jirlardiua Emilia barones van Heeckeren, geb. 
Koudum 8 Maart 1879, tr. 's Gravenhage 17 Nov. 1908 W i 1 Ie m 
Barende, geb. Ilooru 5 Aug. 1878, rijksbetaalmeester, zn. van 
Engele en Cornelia Gerharda Barbara de Bergh. 
[Almelo]. 

XIV. Mr. Dan iel Wigbold baron van He e ck e r e u , geb. 
Bergum 24 Mei 1877, rei'erondaris dep. van buitenlaudriche 
zaken, tr. 's Gravenhage 7 Juni 19ü(j Jkvr. J acoba Cath ari n a 
Joliauna Quintus, geb. Groningen 15 Maart 1877, dr. van 
Jhr. Willem Jan en Jkvr. Anna Louise La man Trip. 
['s Gravenhage]. 

Uit dit huivelijh: 

1. Anna Louise barones van Heeckeren, geb. 'sCira- 
venhage 3 Mei 1907. 

2. Sy brand Obbo Jan baron van Heeckeren, geb. 
's Gravenhage 28 Juni 1908, f aldaar 28 Jan. 1909. VAN HEECKKREN 171 

3. W i 1 1 e m J a n baron van Ileeckeren, geb. 's Gravenhage 

6 Maart 1^)10. 

4. Cornelia Catharina Margaretha Maria barones 
van Heeckeren, geb. 'sGravenhage 24 Feb. 1913. 

Tak Brandsenburg 
Xbis. DerkJan v a n Ileeckeren, heer van Brandsenburg 
en Boelenstein, geb. 's Gravenhage 14 Jan. 1742, kamerlieer 
van den Prins van Oranje, kanunnik van S'. Jan te Utrecht, 
gecomm. bij H.II. M.M. de Staten Geueraal, buitengewoon ge- 
zant aan de hoven van Spanje en Rusland, f 's (iraven bage 

7 Feb. 1790, tr. Ilotterdam 17 Aug. 1773 Anna Petronella 
des H. E. Rijksgravin van Heeniskerck, geb. aldaar 19 Sept. 
1746, + 'sGravenhage 10 Juli 1794, dr. van des H. il. Kijksgraaf 
Anthony en Antonia Petronella Elsevier, en weduwe 
van Mr. Willem Hendrik van S c h u y le.n b u r c h. 

Uit dit huwelijk S k. o. et.: 

1. Wilhelm ina Sophia barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. 'sGravenhage 5 Juli 1774, f Utrecht 
24 Jan. 1848, tr. aldaar 8 April ISÜÜ Jfar. Willem Anne 
Beelaerts van Blokland, geb. Dordrecht 9 Juni 1775, 
commissaris van oorlog te velde, lid van den raad van Rlionen , 
lid prov. staten van Utrecht, f h. Remmerstein onder Rhenen, 
12 Aug. 1849, zn. van Mr. P ie ter, vrijlieer van Blokland en 
Maria Adriana van Beeftingh. 

2. Walraven Robbert, volgt XI. 

3. Willem Anthony Hendrik, volgt XI bis. 

4. Derk Jan Gideou, volgt XI ter. 

5. Frans Jan, volgt XI quater. 

6. Ca rel Hendrik Augustus, volgt XI quinquies. 
XI. Walraven Robbert baron van Heeckeren van 

Brandsenburg, heer van Brandsenburg en Hoelenstein (welke 
hij beide verkocht), geb. 'sGravenhage 19 Nov. 177t>, burgom. 
en -weth. van Utrecht, lid gedcp. staten van Utrecht, lid '2' 
kamer, f h. Hoog Beek en Royen omlor Zeist 23 Juli 1840, tr. 
Utrecht 10 Deo. 1 799 J o li a n n a Petronella van Renesse 
van Wilp, geb. Wageningen 13 Nov. 1778, f Utrecht 18 Deo. 
1828, dr. van Mr. Johan P e te r Coe n r aad Hendrik en 
Sara Cornelia Straalman. 172 ■VAN.HEECKKKEN 

Uit dit huwelijk 9 Ic. o.a.: 

1. Anna Oor nel ia barones van Ileeckeren van 
Brandsenbnrg, geb. Utrecht 7 Nov. 18CK\ f aldaar 12 Feb. 1S43. 

2. JeannetteAuguetine barones van Heeckeren 
van Brandsenbnrg, geb. Utrecht 29 Aug. lf-07, f Leiden 
3 Juni 1879, tr. Utrecht 21 Mei 1810 Jhr. Willem lm au 
Cornelis Rammelman Elsevier, geb. Barneveld 24 Nov. 

1810, gep. olï'. inf., archivaris van Leiden, lid hoogen raad 
van adel, f Leiden 28 Maart 1SS5, zd. van Jhr. Mr. Isaiic 
Johannes en Jolianna Tetronella Martinius. 

3. Jacoba Maria barones van Heeckeren van 
Brandsen burg, geb. Utrecht? Mei 1809, f aldaar ia April 1857. 

4. Paulina barones van Heeckeren van Brandsen- 
burg, geb. Utrecht 31 Oct. 1810, f aldaar 7 Sept. 1897, tr. 1'^ 
aldaar 21 Maart 1832 IMr. Trederik Hendrik Cornelis 
Dr iel ing, geb. aldaar 25 April 1805, f Utrecht 24 Mei 1853, 
zn. van Mr. Jacob Arnold en Anna Coeuradina Wal- 
pot; tr. 2" Utrecht 28 Juni 1853 Jhr. Ma rins Abraham 
Adriaan Beelaerts van Blokland, geb. Utrecht 10 Nov. 

1811, t aldaar 15 Juni 1880, zn. van Jhr. Mr. Paulug Adri- 
aan, heer van Oisterwijk en B a r t h a T h e o d o r a Maria 
Ram; tr. 3o de Meern 25 üct. 18S3 Jhi-. Mr. Jules Edouard 
Godin de Featers, geb. h. Nienhof onder Bunnik 16 Oct. 
1811, oud-lid prov. -staten van Utrecht, oud-grilfier arr. recht, 
bank te Amersfoort, f Utrecht 14 Jan. 1898, wedr. van Jkvr. 
Adolphine Char lotte Op ten Noort en zn. van Jhr. Mr. 
Willem Nicolaas de Pesters, heer van Cattenbroek en 
Caroline Jac(|ueline de Jacob y. 

5. Cornelia Henrietta barones van Heeckeren van 
Brandsen burg, geb. Utrecht 19 Juli 1815, f aldaar 2G Feb. 
1877, tr. Utrecht 22 Nov. 1838 Jhr. Mr. 1' i e t e r Adriaan 
Jan Beelaerts van Blokland, geb. Utrecht 4 Juni 18U(), 
ontvanger belast, te Maarsseu , f h. Baadlioven onder Maarsse- 
veen 29 Mei 18G1, zn. van Jhr. Mr. 1'aulus Adriaan, heer 
van Oisterwijk en B a r t h a T h e o d o r a Maria Ra m. 

6. Walravo Jtobertina barones van Heeckeren 
van Brandsen burg, geb. Utrecht 21 Juni 1817, f Amster- 
dam 19 Jan. 1899, tr. Utrecht 14 JSept. 1842 Jhr. Mr. Carel 
Theodoor van der Brugghen, heer van Lauwerccht, VAN HEECKERKX 173 

geb. utrecht 19 April 1812, kantourechter te Loenen, f Am- 
sterdam 7 April 1878 , zn. van Jhr. Mr. Joau Gideon Willem 
Karel en Arnoudina Beren diua Wil hel mina van 
Westreneu, vrouwe van Lauwerecht en de Wlera. 

7. W a 1 r a V e n J{ o b b e r t, volgt XII. 

XII. Walraven 1{ o b b e r t baron v a n II e e c Iv'e ren van 
Brandsenburf^, geb. Utrecht 1:5 Auj^. 1819, rijksontv., 
f Wijhe 10 Mei 1874, tr. Vreeswijk 12 Deo. 1844 Johauua 
Carolina Maclean, geh. Muntok (Banda) 20 Jan. 1822, 
+ Gouda 25 Juni 18G6, dr. van Joliannes Henricus en 
Johanna Beren dina van Enk. 

Uit dit huwelijk : 

1. Johanna Catharina barones van Heeckeren 
van Bran dse n bur g, geb. Vreeswijk 28 Sept. 1845, f aldaar 
7 April 1847. 

2. Walraven Kobbert baroa van Heeckeren van 
Brandseuburg, geb. Vreeswijk 23 Jan. 1847, gewezen 
opzichter Babat Ujonibangstoomtram , tr. 1" Semarang 27 Dec. 
1876 Adriana Cornelia Hübner, geb. Bergen op Zoonri 
2 Feb. 1844, dr. van Johannea en llendrika 1'rancina 
W i j n a n d 3 en wed" Adriauus Cornelis van lleenen 
(dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden 25 Jan. 1893, 
waarop zij hertr. Lucas Laureus Plantenga); tr. 2° 
Soerabaja 20 Feb. 1895 Geertruida Elisabeth Bos- 
sche r, geb. Araboina 24 Dec. 1855, f Soerabaja 11 Oct. 1909, 
dr. van Casparus en Maria Ilelena Antoinette 
K 1 i n k e r t en weda Willem Ilenrivan Duivenbode 
de V lugt; tr. 3> Soerabaja 5 Aug. 1910 Adolfine Schul tze, 
logementshoudster. [Soerabaja]. 

3. Ilenrietta Gorardina barones van Heeckeren 
van B rand sen b u rg, geb. Vreeswijk ]8 Jan. 1849, tr. loPati 

20 Oct. 1874 G er hard Abraham Magnin, geb. Assen 

21 Juni 1827, gcneosheer to Fati, f Soerabaja 22 Maart 1879, 
wedr. van Louisa Johanna Cornelia Sophia Molen- 
broek en F r a n i; o i 3 e E u g ó u i e baroTiea van Heeckeren 
van B r a n d s e n b u r g , zn . van Joau S a m ii e 1 en ( ï r e e t i e u 
W il d e b o e r ; tr. 2" Batavia 15 Dec. 188(i T h e o d o r u s J o h a n - 
nes Catharinus Bussingh de Vries, geb. Budel 18 April 
1854, machinist , zn. van T h e o d o r u s en J o h a n n a C a t h a r i n a 174 "VAN HEECKEKEN 

Hiebendaal en wedr. van Catharina Jacoba la Kivióre. 
[Soerabaja]. 

4. Lambertus, volf^fc XIII. 

5. Johannes Hendrik us baron van Heeckereu van 
Brandsen b urg, geb. Berlikum Tob. 1853, f Wieringerwaard 
27 Aug. 1854. 

6. Johannes Hendrikus baron van Heeckeren van 
Brandsenburg-, geb. Dell'D 17 Juui 1855, f Gorssel 28 Maart 1871. 

7. Cornelis Alex ander baron van Heeckeren van 
Brandsenbnrg, geb. Deil 23 Sept. 1S58, f Aalten G Juli 1880. 

XIII. Lam bert us baron van Heeckeren van Brand- 
sen burg, geb. Berlicum 3 Jan. 1851, gep. adj. otideroft'. O. I. L. , 
t Apeldoorn 1 Juli 1913, tr. Apeldoorn 23 Juli 1886 Jacom ina 
Cornelia Sara Tissot van Patot, geb. Terneuzen 2S Jan. 
1865 , dr. van Jacobus Curuelis en Louise Garoliua 
Dregmans. [Apeldoorn]. 

Uit dit hiiiielijk: 

Latubertus baron van Heeckeren van Braudseu- 
burg, geb. Apeldoorn 3 Dec. 1887, cadet iul'. h. 1. 1., f Beek- 
bergen 9 Juli lüüü. XI bis. Willem Anthony Hendrik baron van Heecke- 
ren van Brandsen burg, geb. 'sGravenhage 25 Feb. 1779, 
lid gedep. staten van Utrecht, f Utrecht 20 Jan. 1828, tr. 1" 
aldaar 1 Jan. 1801 Cornelia Sa ravan Kenesse van Wilp, 
geb. Amsterdam 6 Aug. 1770, f Utrecht 8 Teb. 1810, dr. vau 
Mr. Johan Peter Coeuraad Hendrik en Sara Cornelia 
Straalman; tr. 2" Amersfoort 28 Juui 1820 Jkvr. Johan na 
D o r o t h e a B a r c h m a u W u y t i c r s , geb. Utrecht 7 Juli 17'.'" , 
t aldaar 23 Dec. 18(M als weduwe van Jiir. Jan P ie ter vau 
der Plaat van H o n s w ij k , dr. van Jhr. Cornelis Ger- 
hard en Johan na 1'llisabeth O [) ten Noort. 

Vit liet eerste hutvcJiik .7 k. u.u.: 

1. Fran(;oi8 Heuri Co mei 11 e, volgt XII. 
Uit het tweede huivelijk: 

2. üerk Jan Willem, volgt XII bis. 

3. Cornelia J o h a ii n a 10 1 i s a b o t li bai-nue.s vau Heecke- 
ren vau Brandsen burg, geb. utrecht 24 Maart 1823, f al- VAN IIEECKEREN- 175 

daar 13 Aug. 1899, tr. Utrecht 22 Jaui 1848 Jhr. Willem 
Lodewijk Carel Ram, geb. aldaar 14 Juni 1818, oud-luit. t. 
zee, f Utrecht 1 Jau. 1892, zn. van Mr. Laurens Eli sa en 
Jkvr. Magdalen a Antonia vau de Poll. 

4. Anna P e t r o u e 1 1 a barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 23 Sept. 1824, f aldaar 21 Feb. 
1901. 

5. Henrietta Maria barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 10 Oct. 1825, f aldaar 29 Mei 
1903. 

6. Louis Engelbert Johan baron van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Utrecht 16 Jan. 1827, f Hilversum 
26 Deo. 1903. 

XII. Pranyois Henri Corneillc baron van Heecke- 
ren van Brandsenburg, geb. Utrecht 17 Maart 1S03, 
lid prov. staten van Utrecht, f h. Nieuweroord aldaar 16 Maart 
1869, tr. Hardenberg 23 Juni 1S26 Jkvr. Christioe Louise 
van Foreest, vrouwe vau Heemse, geb. h. Heeuise aldaar 
14 Maart 1807, f Utrecht 6 April 1875, dr. van Jhr. Jacob 
en Jkvr. Maria Clara (des H. R. Rijksgravin) van Rech- 
ter en, vrouwe van Ifeemse en Collendoorn. 

Uit dit huwelijk : 

1. Henri Corneille baron van Heeckeren vau Brand- 
senburg, geb. Utrecht 1 Maart 1827, outv. belast. Groote- 
broek 1853—1855, f Utrecht 1 Feb. 1875. 

2. Jacques Leonard baron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. h. Heemse 19 Dec. 1828, + Utrecht 
16 Dec. ISiW. 

3. Willem Jan Petrus, volgt XIII. 

4. Francois Louis, volgt XIII bis. 

5. Constant baron van Heeckeren van J$randsen- 
burg, geb. Utrecht 3Ü Nov. 1832, f Zelhem 3 Juni 1883. 

6. Ru dol f, volgt XIII ter. 

7. Willem F r e d o r i k ba ron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 3 Maart 1835, f aldaar 21 Jau. 
1891. 

8. Lodewijk Christiaan baron van Heeckeren van 
Brandsenbu rg, geb. Utrecht 8 üct. 1836, f aldaar 6 Xov. LSOiJ. 

9. Louise Heuriettc barones van Heeckereu van 176 VAN HEECREUEN 

Brandsenburg, geb. Utrecht 8 Dcc. 1837, + 's Herto[,'euboscli 
1 Mei 1907, tr. 1" Utrecht 21 Dec. 1S6-4 Dirk Hendrik- 
Kromhout, geb Bruinmen 20 Juni 1834, luit-kol. art., 
f Utrecht 16 Aug. 1883, zn. von Joh an nes en Geer trui da 
We 3 se Is; tr. 2'> Utrecht 10 Sept. 1885 Jhr. Hen d r ik J olian 
Marteus, geb. aldaar 7 Dec. 1854, f Utrecht 21 Dec. 1886, 
zn. van Jhr. Mr. Jan Louis Aune eu Jkvr. Johanna Ben- 
jamiua van Rappard. 

10. Alphonse baron van Ileeckeren van Brandsen- 
burg, geb. Utrecht 26 Maart 1839, f aldaar 6 Feh. 1842. 

11. Alexander Decimus baron vanHeeckerenvan 
Brandsenburg, geb. Utrecht 22 Mei 1840, ridder exp. D. O., 
t Utrecht G Juli 1912, tr. aldaar 2 Juni 1882 Jkvr. Jacqueline 
Caroline Johanna Godin de Pestera, geb. Utrecht 3 Juni 
183S, t aldaar 27 Üct. 1905, douariére Jhr. Ferdiiiand Wtte- 
■waall van Stoet wegen eu dr. van Jhr. Mr. Jules Edou- 
ard en Jkvr. Adolphine Charlotte Op ten Noort. 

XIII. Willem Jan Petrus baron van Heec keren 
van Brandseuburg, geb. Utrecht 20 Juni 1830, wijnhim- 
delaar te Arnhem, f I-xelles 29 Juli 1911, tr. lo Rotterdam 
13 Juni 1872 Jacomiua Johanna van Charante, geb. 
aldaar 18 Maart 1845, f Arnhem 11 Sept. 1875, dr. van Gaspar 
Anthony en Jacoraina Johanna NauvanHouten: 
tr. 2o Brussel 4 Mei 1892 Augustine Emilic Boucher, 
geb. St. Pierre (Martioique) 26 Xov. 1839, dr. van Caroline 
Boucher. [Parijs]. 

Bij zijn tweede huwelijk wettigde hij 2 zoons zijner tweede 
vrouw, geboren respectievelijk 12 Jan. 1865 en 3 Jan. 1868 te 
St. Josse ten Noode. Als Fransclie onderdanen in Frankrijk 
wonend, blijven zij hier onvorinold. 

XIII bis. F r a u <■ o i s Louis baron Heeckeren vanBrand- 
senburg, geb. Utrecht 21 Oct. 1831, oud-aas. res. van Bandjnr- 
Negara, conim. D. O., f Utrecht 18 Fob. 1900, tr. aldaar 10 JuH 
1866 Johanna I) a u i »• 1 1 a van Voorst van Beest, geb. 
Utrecht 23 Maart 1838, f aldaar 21 Oct. 1902, dr. van C o r n e 1 i s 
W e rn h a r d E d u a r d eu Maria E 1 i s a b e t h M a r g a r e t h a 
R u y 8. 

VÏt dit huwelijk: 

1. M a r i a E 1 i 8 a b e t h M a r g a r e t h a barones van Ileecke- VAN HEECKEREN 177 

ren van Brandaenburg, geb. Uatavla 9 Aug. 1S68, tv. 
Utrecht 3 Sept. 1907 Pierre Jean Jiaptiste Ruys de 
Perez, geb. Soerabaja .22 Juni 1865, zu. vau Jan Dauiöl 
Iluysen Eulalia Albertinc de Perezde Baron, prinses 
van Boni. [villa Bodesteju te Bloemendaal]. 

2. Christine Louise barones van Ileeckeren van 
Bransenburg, geb. Bandjar-Negara 29 Oct. 1870, tr. Utrecht 
26 Nov. 1891 Johan Charles Arthur Drabbe, geb. Bergen 
op Zoom 21 Juli 1865, kap. art., zn. vau Johan en Louise 
Helena Boogaert. [ArnJiem]. 

3. Francjoia Heuri Corneille baron van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Utrecht 8 Oct. 1875, jnr. stud. te 
Utrecht, f Schwerin 14 Aug. 1901. 

4. Johanna Daniel a barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 19 Jan. ]877 [Arnhem], tr. 
aldaar 17 Oct. 1904 Gustavus Hoefcr, geb. Blarikum 
26 Juni 1868, oud comm. posterijen, zn. vau Emanuelus 
Gustavus en Josina Clara ]\Iaria II o u ff a er. [Utrecht]. 
(Dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden). 

XIII ter. R u d o 1 f baron van Heeckeren van Brandsen- 
burg, geb. Utrecht 1 Maart 1834, comm. D. O., f Utrecht 
16 Jan. 1911, tr. 1" Rotterdam 11 April 1867 Johanna Cor- 
nelia van der Straal, geb. aldaar 27 Jan. 1833, f h. üver- 
velde onder Diepenveen 5 Maart 1871, dr. van Jacob en 
Anna Sophia Schelling; tr. 2o Zuidlaren 8 Aug. 1872 
Jkvr. Anna Sophia Dorothea de M i 1 1 y, geb. h. Laarwoud 
aldaar 27 April 1840, f 's Gravenhage 19 Jan. 1913, dr. vau Jhr. 
Mr. Paul Antoine Guillaume en Marie Frederique 
Isabelle gravin van Heiden Reiuestein. 

Uit liet eert-te hinvclijk : 

1. Christine Louise barones vau Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Epe 15 Mei 1868, f Utrecht 17 Oct. 1886. 

2. R u d o 1 p h i n a A n u a Sophia barones van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. h. Overvelde ouder Diepenveen 
22 Juni 1869, tr. Roukum IS Oct. 1894 Wilhelm Johan 
Thieme, geb. Padaug 27 Oct. 1862, oudO.-i. ambtr., zn. van 
Wilhelm Johan en Francina Magdalcn a In 't V^eld. 
['s-Graveuhage]. 

3. Doodgeboren zoon li. O vervelde 5 Maart 1871. 

12 178 'VAN HEECKEREN 

Uit het tweede hiuvelijk: 

4. Doodgeboren dochter Utrecht 31 Juli 1S73. 

5. Marie F r (i d r r i q u e I s a b e 1 1 e barones vau ITeeckeren 
van Brandsenburg, geb. Utrecht 7 Sept- 1874-. ['s Graven- 
hage]. 

6. Cornelia Johanua Elisabeth baronea van lleecke- 
ren van Brandsenburg, geb. Utrecht 9 Feb. 187G, tr. al- 
daar 9 Feb. 1905 Floris Hendrik baron van Dedcm, geb. 
Dalfsen 13 Feb. 1869, luit. t. zee 1* kl., zn. van Mr. baron 
G o d e r t Willem en E v a Jl o e 1 i u a W e s t r a. f 's Gravenhage]. 

7. Paul Autoiue Guillaume, volgt XIV. 

8. Isabelle Caroline Sophie Wilhelmine barones 
van ITeeckeren van Brandsenburg, geb. Utrecht 18 Feb. 
1881. ['s Gravenhage]. 

XIV. Paul A n t o i n e G u i 1 1 a ii me baron van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Utrecht 24 Juli 1878, burgem. van 
Woudenberg, tr. de Bildt 5 Sept. 1907 Gons tan tia Wilh el- 
mi na barones van Boetzelaer geb. li. 't Klooster aldaar 
21 Juli 1884, dr. van baron Godfried Hendrik Leonard 
en Jkvr. C o n s t a n t i a W i 1 h e 1 m a F a b r i c i u s. [h. de Hey- 
graeff, Woudenberg], 

Uit dit hiaccUjk : 

1. Rudolph Ale.x ander baron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. h. Nieuwoord, Woudenberg 5 Jan. 
1909. 

2. Walravine Constance baronea van Heeckeren 
vau Brandsenburg, geb. Woudenberg '2 Juni 1910. 

3. Anna Sop h ia üorothea barones van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Woudenberg 25 Dec. 1912. 

XII bis. Mr. Dcrk Jan Willem van Broeckhuysen 
baron van Heeckeren van Brandsenburg, geb. Utrecht 
16 Feb. 1822, f aldaar 27 Jan. 1905, tr. 's Gravenhage 13 Nov. 
1867 Jkvr. Gabriello Mock, geb. aldaar .'50 Sept. lS;i2, 
+ Utrecht 19 Nov. 1907 , dr. van Jhr. J o h a u u e s en Cornelia 
Carolina van der Kemp. 

Uit dit Iinwelijk : 

Louis Willem Joh au baron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 17 Juni 1873, f aldaar 16 
Aug. 1873. VAN HEECKEKEN 179 

XI ter. Derk Jan Gideon baron van Heeckei'en van 
Brandsenb u rg, geb. Utrecht 11 Aug. l~ir^?>, controleur der 
posterijen, f Middelbnrj^ 1(5 Ang. 1851, tr. Utrecht 25 Juni ISU 
Anna Elisabeth van Beek, geb. aldaar 13 April 1793, 
t Leiden 11 Maart 1S70, dr. van Ile 1 m e r t W i 11 e in en A n n a 
Elisabeth Haas. 

Vit dit liuivelijk : 

1. Anna Elisabeth barones van Ileeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 29 JFaavt 1813, + aldaar 11 
Maart 1843, tr. Utrecht 15 April 1S42 Everard Henry Kol, 
geb. aldaar 15 Mei 1816, bankier, lid der lirnia Vlaer en Kol, 
t Utrecht 8 April 1888 na hertr. te zijn met Sophia Smith, 
zn. van Jan en Jcannette Theodora lleitz. 

2. Adelaïde Charlotte Christine barones v a n 
Heeckeren van Brandaenburg, geb. Utrecht 27 Jan. 
1815, t aldaar 23 Jan. 1905, tr. Breda 19 April 183A Willem 
Arnold Hendrik Gelder man, geb. Zwolle 22 April 
1811, gep. majoor cav. , f Utrecht 10 Jan. 18S5 , zn. van 
Egbert en Jkvr. Edzardina Jacoba Lewe vanMiddel- 
Btum. 

3. Cornelia Adriana barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 8 Oct. 181G, f Breda 24 Sept. 
1869, tr. Middelburg 25 Dec. 1848 Ernst Eliza Vreede, 
geb. Tilburg 10 Feb. 1811, fabrikant, f aldaar 15 Sept. 1862, 
za. van Hendrik en Elsabina de Boer. 

4. Adriana Petronella barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Breda 14 Juni 1818 , f h. Molewijk onder 
Oost-Capello 14 Mei ISGO, tr. Middelburg 21 April 1843 Jhr. Mr. 
Jacques Plioenix Boddaert, geb. aldaar 1 April 1811, 
rechter arr. rechtbank te IVIiddelburg, f 's-Gravenhage 12 Dec. 
1885, zn. van Jhr. Mr. Bieter Johan en Sara Agatha Ie 
J o 1 1 e j h ij hertr. H iisabeth Carolina ba ron es v a n H e e c k e- 
ren van Brandsenburg, vermeld sub 7 hieronder. 

5. Constanco Pau line Louise barones van Heecke- 
ren van ]?r an dscn b ur g, geb. Breda 8 Jau. 182(1, f IMiddel- 
burg 11 Jan. 1888, tr. aldaar 3 Oct. 1842 Henri Boogaert, 
geb. Koudekerke 13 Oct. 1815, f Middelburg 17 Oct. 1881, zn. 
van Jan en Cornelia Louisa Sprenger. 

6. Jeannette Wilhelniine Sophie barones van 180 VAN HEEf'KEREN <"' 

Heeckereu vau Brandseuburg, geb. Utrecht 1 Juli 1821, 
t Utrecht 9 Feb. 18'JÜ. 

7. Elisabeth Caroliua barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht til Ort. 1822, f 's-Gravenh;ige 
24 Jan. 18^2, tr. Middelburg 8 Juni ISGl haren zwager Jhr. Mr. 
Jacques Phoeuix Boddaert, zie sub 4 hier voren. 

8. Jan A d o 1 p h baron van Heeckereu van Brandsen- 
burg, geb. Utrecht 21 Juni 1824, f aldaar 4 Öept. 1825. 

9. Dirk Jau barou van Heeckeren van Brandseu- 
burg, geb. Utrecht 21 Juni 1824, U. 1. ainbtr. , f Tjaudjoer in 
de Preanger 6 Juli 1854. 

10. Clementine baronea van Heeckeren van Brand- 
senburg, geb. Utrecht 28 Sept. 1825, f Midd'elburg 16 Juni 
1875, tr. Middelburg 28 Öept. 1844 Jhr. Willem Ileinbraut 
Boddaert, geb. aldaar 19 Maart 1812, lid prov. staten vmu 
Zeeland, directeur entrepot te Middelburg, f aldaar ü Jau. 
1888, za. van Jhr. Mr. Pieter Johan en Sara Agatha Ie 
Jolle. 

11. Adolf Eduard baron van Heeckeren van Brand- 
senburg, geb. Utrecht 30 Juli 1^27 , f a. b. kofschip Adolf 
Eduard in de haven van Seaham 26 Maart 1851. 

12. Eduard G e r a r d E 1 i a s baron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 28 Oct. 1828, f in Amerika 
ca 1890. 

13. Prangoise Eugenie barones van Heeckeren vau 
Brandsenburg, geb. Amersfoort 23 Oct. 1831, f Pati 19 Fel>. 
1874, tr. Utrecht 17 Aug. 1S71 G er h a r d Abraham Magnin . 
geb. Assen 21 Juni 1827, geneesheer te Pati, f Soera baja -- 
Maart 1879, wedr. van IjOu is e J oh a n na Corne 1 ia Soj) hi:i 
Molenbroek, zn. van J e a n S a m u e 1 en G r e e t i e n \V i 1 d i"- 
boer; hij hertr. Henrietta C^erardina barones van 
Heeckeren van Brandsenburg, zie hiervoor bl. 173. 

14. K a r e 1 Willem E r e d e r i k baron vau Heeckereu 
van Brandsenburg, geb. Amersfoort 29 Juli 1833, f '" 
Axnerika na 189Ü. 

XI quater. Frans Jan baron van Heeckeren va" 
Brandsenburg, gob. Utrecht T» Dec. 1775, waardijn van 
'sliijks Munt, + L'trecht 22 Jan. 181G, tr. Utrecht 7 Aug. l'^H 
Coruolia Adriana Voorduyu, geb. Goriuchem 5 Aug- VAN 31EECKEUEN 181 

179i, t Utrecht 23 Mei 1857, dr. van Willem Leonard en 
Maria Bert ha van Meerten. 
Uit dit hiuvelijk : 

1. Willem Leonard, volgt XII. 

2. Dirk Jan baron van Heeckcren van Rrandsenburg, 
geb. Utrecht 27 Juli 1814, sergeant inf". , f Fort de Koek 
4 Aug. 1841. 

3. Justinus Cornelis baron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 22 Dec. 181.5, controleur bij de 
fabricage van postsiegela, f Haarlem 2 Maart 1S75. 

4. Frans Jan baron van Keeckeren van Brandsen- 
burg, geb. Utrecht 29 Juni 1819, f aldaar 27 Jan. 1834. 

5. Cornelia Anna barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht G Jan. 1822, f 's Graveuhage 
30 Aug. 1898, tr. Utrecht 27 Jan. 1S59 Jan Jacob de V/ e t • 
stein Pfister, geb. Doesburg 30 Oct. 1805, lid altrem. 
rekenkamer, f h. Arentsburg onder Voorburg 16 Mei 1879, 
■v\"edr. van lludolphiua Gosuina Alida Ketjen en 
zn. van Dr. Johan Jacob Pfister en CatliarinaCor- 
n e li a M e y e n. 

XII. Mr. Willem Leonard baron vau Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Utrecht 1 April 1812, rijkscomm. 
van politie te Zevenaar, f aldaar 27 April 18(J6, tr. Utrecht 

21 Nov. 1857 Elisabeth Craayvanger, geb. aldaar 
4 Sept. 1820, t Zevenaar 21 Feb. 1901, dr.' van Willem en 
H e n d r i c a V a n Jl ij n. 

Uit dit hincelijk: 

1. Willem barou vau Heeckeren vau Brandsen- 
^^i'S> Köb. Utrecht 25 Maart 1844, spoorwegarbeider te Gel- 
senkircheu, + 1872 als Duitsch onderdaan. Zijne afstammelingen 
leveu in Duitachland, doch voeren den titel niet. 

2. Elisabeth Wilhelmina barones van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Utrecht 1 Juli 1848, f Nijmegeu 
18 April 1870. 

3. F r a n s J a n barou vanHceckerenvanBrandsen- 
b u rg, geb. Utrecht 28 Juli 1852, wachtmeester cav., f Salatiga 

22 Oct. 1881. 

4. Cornelia Auua barones van Heeckeren van 
B r a n dse n Ij u r g, geb. Utrecht 30 Juni 1854, tr. Amsterdam 182 VAN' IIEECKEKEN 

13 Sept. 18S3 Frauciscus Kortes, gcb. Amersfoort 6 Feb. 
185S, zu. vau F h i 1 i p en A 1 e i d a ter I? u r f?. [Amersfoortj. 

5. Justinus Cornelis baron v.an Keeckcron van 
Braudsenburg, geb. Utrecht 2i Sept. ISóB, ond-postamb- 
tenaar en sub. ent. dir. belastingen, tr. Batenburg '27 April isy:" 
Johanna Elisabetli Siezen, geb. aldaar 2U J''eb. 1861 , 
dr. van JohaunesJacobua enAlidaRonsen. [Batenburg . 

6. M a r i a A d o 1 p h i n a barones van H e e c k e r e n va n 
Brandsenburg, geb. Ze venaar 19 Sept. 185Ü. ['s Gravenhage_. 

7. Eduard Carel Constant, volgt XIII. 

XIII. Eduard Carel Constant baron van II e e c k e- 
ren van Brandsenburg, geb. Zeveuaar 3 Oct. 18()2, kleer- 
maker en bierhuishouder, tr. 1° Arnhem 10 Maart 1S87 M a r ie 
Geertrui Maassen, geb. aldaar 20 Juni 1849, + aldaar 
19 Juli 1893, dr. van Barend R e i n i e r en Maria Hamer- 
slag; tr. 2" Zeveuaar 1 Aug. 1899 Theodora van H a a f- 
ten, geb. xsijmegen 11 Dec. 1867, dr. vau Ge r rit en Jo- 
hanna Fetrouella Terburg. [Zeveuaar]. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Eduard Ga rel Constant Willem Leonard baron 
van Ileeckeren van Brandsenburg, geb. Arnhem 
6 April 1887, sergeant inf. [Arnhem]. 

2. Justinus Cornelis baron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Arnhem 11 Sept. 18SS, behanger. 
[Delft]. 

3. Elisabeth Maria Louisa barones van Heecke- 
ren van Brandsenburg, geb. Arnhem 11 Dec. 1890, tr. 
Rijnsburg 19 Oct. 1911 Henri Louis van Zomeren, geb. 
Parijs 20 Oct. 1875, commies bij 'a JfijksbelaHtiugeu , zn. vau 
Johanna Wilhelniina van Zomeren, f Delft]. 

Uit het tweede huwelijk: (deze kinderen zijn Katholiek) 

4. Johanna Fetronella barones van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Zeveuaar 19 Mei 1899. 

5. j\I a r i a T li c o d o r a J o h a n n a barones van H e e c k e- 
ren van Brandsenburg, geb. Zovenaar 14 Ang. 1901. 

G. Justina llegula barones van Hoe e keren vau 
Brandsenburg, geb. Zeveuaar 29 Sept. 1902. 

7. J o h a n n e s Ij e o n a r d u s \V i 1 h e 1 iii u s baron van Heec- 
keren van Braudse n burg, geb. Zevenaar 12 Nov. 19u5. VAN HEKCKEREN 183 

8. Wilhelmina Carolinallelena barones van Hcecke- 
ren van Brandaenburg, geb. Zevenaar 17 Jan. 1907. 

9. Constant F rede rik Ka rel baron van II eec keren 
van Brandsenburg, geb. Zevenaar 2rj Peb. 1908. 

10. Carel Willem Frederik baron van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Zevenaar 16 Juli 1909. 

11. Willem Leonard baron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Zevenaar IG April 1911. 

XI quinquies. Carel Hendrik August baron van 
Heeckeren van Brandsenburg, geb. 'sGravenhage 
25 Maart 1787, lid prov. staten van Utrecht, f Utrecht 2i Dec. 
1836, tr. Amsterdam Ü-"? Sept. 1809 Jkvr. An na Ma r ia S tra al- 
man, geb. aldaar 30 Jan. 1791, f Utrecht IS Sept. 1828, dr. van 
baron Mr. Anne Willem en Johanua jMaria \VitseD. 

Uit dit huwelijk : 

1. Anne Guillaurae baron van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 24 Nov. 1810, oli'. inf. O.-I. L., 
t Heerde 1 Jan. 1855. 

2. Jacoba Maria barones van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 5 Juli 1812, f Beutheim 

23 Aug. 1857, tr. 1" Utrecht ü Sept. 1832 Jhr. J a c q u e s Cor- 
neille Henri Bloys van Treslong, geb. Eotterdam 
2 Juni 1807, agent van 's Bijks schatkist te Utrecht, f aldaar 

24 Sept. 1852, zn. van Jhr. .i a n L o d e w ij k G u y en Anna 
O a r o 1 i n a M a g d a 1 e n a Willet; tr. 2" Barneveld 23 Juli 
1853 Jan Herman Knoote, geb. Dordrecht 27 Oct. 1818, 
oud-luit. art., f Barneveld 20 Oct. 18.53, zn. van Frangois 
E d u a r d en Johanua Bloys van T r e s 1 o n g. 

3. Paul Jacques, volgt XII. 

4. Johanna Maria Anna I'etronella barones van 
Heeckeren van Brandsenburg, geb. Utrecht 19 Mei 
1816, t Delft 22 Juni 1853, tr. Nijmegen 14 Juni 1843 Jhr. Dirk 
Bas Backer, geb. Amsterdam 20 Sept. 1816, lid gedep. staten 
van Gelderland, f Apeldoorn 17 April 1896, na hertr. te zijn 
met J u 1 i e 10 1 i s a b e t h G a 1 1 6 , zn. van Mr. Willem 
Backer en J kvr. A g n e t a A n t o u i a A 1 e w ij n. 

5. Anna barones van Heeckeren van Brandsen- 
hurg, geb. Utrecht 20 Sept. 1817, f Delft 7 Aug. 1866, tr. 
Nijmegen 10 Maart 1848 Willem Johau Anne laidoro 184 VAN HEECKEREN 

graaf van Bylaudt, f];eb. Müuchen 17 Juni 1808, off. cav. , 
commandant d.d. schutterij en lid van den raad vau Delft, 
t Rijswijk 24 Jan. 188-f, zu. van graaf Jeau Charles en 
Otteline Agnes Catharina gravia van Limburg 

5 t i r u ni . 

6. Charlotte Ilenriette Auguatiue barones van 
Heeckeren van Brandeenburg, gob. Utrecht 29 Mei 
1819, t Zwolle 18 Maart 186G, tr. Nijmegeo 10 Maart 184S 
Lambertus Ten Cate Coster, geb. Almelo 25 Sept. 1SC9, 
predikant bij de doopsgezinde gemeente te Zwolle, f aldaar 

6 April 1876, zn. van Abraham Coster en Catharina 
Willink en wedr. van Conrada Johanna Adriana 
Pruimers. 

7. August baron van Heeckeren van Brandscu- 
burg, geb. Utrecht 24 Juni 1822, f Apeldoorn 11 Feb. 18S5, 
tr. aldaar 17 A ug. 1865 GeertruidaCathariuaScliüfer, 
geb. Arnhem 8 Feb. 1829, f Apeldoorn G Maart 1907, dr. van 
Dirk en Antje van den Oosterkamp. 

8. DerkJan, volgt XII bis. 

XII. Paul Jacques baron van Ileeckeren van 
Brandsenburg, geb. Utrecht 22 Aug. 1813, f Hooge Zwa- 
luwe 7 Juli 1879, tr. Utrecht 10 Jan. 1838 A n n a H i 1 1 eg o n d a 
Reighard, geb. 's Gravenhage 24 April 1804, f 's Gravenraoer 
25 Juni 1874, dr. van Johan Coenraad Richard en 
AlidaGijsberta van Schaik. 

Uit dit huwelijk: 

1. Anna Maria barones van Heeckeren van Brand- 
senburg, geb. Werkhoven 1 Sept. 1839, f Amsterdam 3 Maart 
1887, tr. Rotterdam 17 Mei 1866 Willcmvan Api)eltere, 
geb. aldaar 27 Jan. 1838, koopman, f Amsterdam 3 April 1888, 
ZD. van Mr. A d r i a a n Willem en F e t r o n e 1 1 a L u t h e r. 

2. C a r o 1 Hendrik August baron van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Vianen 2 Sept. 1841 , f h. Bögcls- 
kamp bij Denekanip 14 Jan. 1870. 

3. Dirk Jan, volgt XIII. 

XIII. Dirk Jan baron vau H e e c k e i' o n van Brand- 
senburg, geb. Wijk bij Duurstede 18 Juni 1842, oud-burgcin. en 
secr. van Hooge en Lage Zwaluwe, tr. 's (iravenmoer IS Jan. 
1878 Maria Loeff, geb. aldaar 14 Aug. 1838, f Zwaluwe VAN HEFCKEItEN 185 

17 Ocfc. 1909, dr. van Coruelis eu Davida Jo banna van 
Breda. [Zwaluwe]. 

Uit dit hudcelijh : 

Davida Johanna barones van Heeckeren van Brand- 
senburg, f^eb. Iloogc Zwaluwe 29 Sept. 1S80. [Zwaluwe]. 

XII bis. Derk Jan baron van Heeckeren van Brand- 
senburg, geb. Utrecht 2 Deo. 1823, f Nijmegen 19 Oct. 19üi, 
tr. lo Delft 28 Feb. 1856 Justine Cornelie Marie Zubli, 
geb. aldaar 1 Juli 1S;3(5, f 's üravenhage 9 Mei 1858, dr. van 
Ds. Ambrosiua p] verhard en Bar bar a Hendrica 
Pruimers: tr. 2° Apeldoorn 12 April 18tjl Martina Alida 
Nicolina van der Burg, geb. Maastricht 8 Sept. 183G, 
f Nijmegen 24 Seet. 1S87, dr. van Willem en Catliarina 
Ottelina van Dam. 

Uit het eerste ItuivcUjk : 

1. Doodgeboren zoon 's Grovenhage 27 April 1858. 
Uit het tweede hawcUjl; -. 

2. Dirk Jan Willem van Broeckhuysen baron van 
Heeckeren van Brandsenburg, geb. Delft 26 Jan. 1862, 
t Merced (Californie) 7 Aug. 1S96. 

3. Willem Anne Nico la as baron van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. Delft 20 Jan. 1863, f Nijmegen 
23 Aug. 188i. 

4. Maria C h r i s t i n a Johanna barones van Heecke- 
ren van Brandsenburg, geb. Nijmegen 20 April 1869, tr. 
aldaar 15 Oct. 1890 Au thoniusJohan Stoop, geb. 's Graven- 
deel 14 Sept. ISGl, hoofd-commies der posterijen, zu. vau 
Isaac Petrus en Theodora Alexandrina Johanna 
Wolradina van Koot en. [Maastricht]. 

5. Otto Ka rel Hendrik August baron van Heecke- 
ren van Brandsenburg, geb. Nijmegen 11 Juni 1870, 
f aldaar 7 Sept. 1870. 

X ter. Walraven ilobbt>rt van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. 's Graveuhage 29 Aug. 1749, kol. iu 
Statendienst,- t Batavia 28 Juni 1784, tr. Delft 17 Jan. 1769 
E 1 i s a b c t h van B e e f t i n g h , geb . Batavia 10 Nov. 1 749 , 
t Breda 24 Mei 1820 , dr. van F r a n s en E 1 i s a b e t h C a t h a- 
rina Sautij n. 1 i V « Hifi 

I; .t j -5 a ft « .- .1 , ,Ho.-i li-o; TS 'i?/. J-ÖO VAN IIEECKERKN 

Uit dit huwelijk 7 l:. o. a. : 

1. Walrave liarbera Robertina El isabeth barones 
van Ileeckeren van IJ ra n d se n b u rp, geb. Delft 31 Oct. 
17G9, t Breda 29 Feb. 1852, tr. aldaar 17 Juni ISÜÜ Jacques 
Gerhard de Catziu, geb. Maastriclit 31 Mei 1753, kap. luit. 
bij de Zwitsers von Schmid, majoor, f Terheyden 1 April 
1826, zu. van Andreas en Janetta Reiuira von Bis- 
terfeld. 

2. Annaüiderica barones v a n II e e e k e r e n van Brand- 
eenburg, geb. Breda 31 Oot. 1774, f Breda 12 April 1861, tr. 
aldaar 29 Juni 1807 Antoine Cbarles Hardy, geb. aldaar 
20 Feb. 1780, kap. adjunct b'^o militair commando, f Maastricht 
II Feb. ,1822, zn. van Arraand en Cor ne Ha Ca t h ar ina 
O a s s a. 

3. Catharina Maria barones vau Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Breda 24 Dec. 177(5, t aldaar 2f) Oct. 
IS60, tr. Breda 1(> Mei 1803 Mr. Christiaan Pols Rij eken, 
geb. Princenhage G Dec. 1782, wethouder te Breda en bewaarder 
der hypotheken, f Breda 20 Feb. 1855, zn. van Johanneü 
Adrianns Rijcken en Sara Clara Pels. 

4. Otteline Charlotte barones vau Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. Breda 21 Feb. 1779, + Breda 11 Dec. 
1852, tr. aldaar 16 Juli 1804 C h ri g t o f f e 1 Johannes Oester, 
geb. Leeuwarden 16 Dec. 1769, kol. generalen staf, f 's Graven- 
deel 22 Juli 1844, zn. van Gerhard I* a u 1 u s en A n n a B u d d e. 

5. Leonard Carel Hendrik, volgt XI. 

XI. Mr. Leo nardus Carel Hendrik baron van Heec- 
keren van Brandsenburg, geb. Breda 25 Dec. 1783, rechter 
arr. rechtbank te Breda, f aldaar 16 Jnui 1838, tr. Breda 22 
Sept. 1815 Simonetta W i 1 h e 1 fn i n a Jo ha n n a S torm van 
'sGravesande, geb. Bergen op Zoom 11 Maart 1792, f Breda 
30 Jan. 1837, dr. van Willem Hendrik Jan en Sara 
A d e 1 a ï d e T i h s o t ^• a n P a t o t. 

Uit dit huwelijk: 

1. Wal ra va KI isabeth Francina Adriana C h a r- 
lotta barones van Heeckeren van Brandsenburg, 
geb. Breda 26 Oct. J8I7, f Breda 2 Sept. 1866. 

2. W i 1 h e 1 m i n a barones vau Heeckeren v a n B r a n d a e n- 
burg, geb. Eindhoven 31 Juli 1819, f Breda 6 Feb. 1888. VAN HELCKEllES 187 

3. Bar bar a Elisabeth Jacqueline barones van Heec- 
keren van Br a ndsenbur g, geb. Eindhoven 8 Aug. 1S2U, 
t Breda 17 Juli 1844. 

4. Martin lis Christiaau, volgt XII. 

XII. M a r t i n u 9 Christiaau ba rou van Heeckeren van 
Brandsenburg, geb. P]indhoven 24 Uct. 1823, luit. iuf., 
onderoff. in het vreemdelingenlegioen in Algerië, f Mascara 
27 Mei 1867, tr. Breda 12 Jan. 1848 Dorothea Louisa 
Spiering, geb. aldaar 28 Feb. 1S27, f J5reda 10 April 1850, 
dr. van PieterAdriaauenAdrianaElisabetliKratzs cli. 

Vit dit huwelijk ; 

Adriana Elisabeth barones van Heeckereu van 
Brandsenburg, geb. Breda 19 Oct. 1848, tr. aldaar 5 Aug. 
1872 Juste Corneille van Goens, geb Haarlem 1 Juli 
1844, gep. majoor inf. , directeur PZigenhulp on Ned. voorschot- 
bank , zn. van Juste T h é o d o r e J e a u en C o r u e 1 i a 
Jacoba barones van Dopff. ['s GravenhageJ. 188 TAN HEECKEKEX EVERHARD VAN , 

l' Robbert van Heeckereu, heer van Eaghuizen (VIII). I 

Evert van Ileeckeren, 
heer van Nettelliorst en ilole- 
cateu (IX). L u d o 1 f Hendrik i3 u r c h a r d 
Silvius van ireeckereu. 
hser van Waliën (IX bis). 

j — i ! 

Adolph Jacob Reinliard Robbert Jacob Evert Lu- 
Hendrik van B u r c h a r d van H e e c k e - d o I p li v ;i u 

Heeckeren, heer W i 1 1 o ni v a n re n , heer van de Heeckereu. 

van Xettelhorit, Heeckeren, Wierse (X). heer van Wp.- 

Ürerlaar, de Heest heer van Mole- lien (X bi>). 
(X). caten (Xbis). 

tic 

u 


-2 n^ 


— o 


O^ 


'5 ?M 


S" 


oS3 
Sa 
'Zot 


>-> 


rt o 
.. rt 


O ^ 


^«s 


Tak Tak Tak 
Nettel- Over- de 
horst. laer. Heest. 

Tak 
Waliën. 71.\ VAN HEECKEUEN nEECKEREN (VII). Jacpb Derk van Heeckeren, heer van Barlham, 
Roderlo, de Cloese en Brandaenburg (VIII bis). I 

Frans Jan van Assueer van 

H e ec k e re n , heer Heeckeren, 

van Enghuizen, de heer van lloder- 

Cloese (IX). lo (IX bis). Walraven Robbert 

van Ileeckeren, heer 

van Barlham , Braudseu- 

burg (IX ter). Jaeob August Jacob 
Adolph Eobbert DerkUa- 
vau vau relvan 
Heecke ileecke- Heecke- 
ren, heer ren, heer ren, heer 
van Eng- van Suide- vaul'odorlo ren, heer van senburg keren 
huizen (X). ras (X bis), en Keil (X). Barlham (X^. (X bis). (Xter). J a c o b C h r i 8- Derk W a 1- 

t i a a n M a r i a Jan vau raven 

E V e r 11 a r d U o e c k e- 1' o b e r t 

Alb recht reu, heer van 

van Heecke- van Brand- Ileec- ^ E ^ CD 

«15 aj . 'M 

"^ e «j o . Tak Tak Tak 
Eng. de Suide- 
huizen. Cloese. ras. Tak Tak Tak 

Barlham. Brandsen- Brandsen- 
burg. burg. 190 VAN HEEMSKERCK VAN BEEST 

Protestant. — DoU't. — De peregeldo stanireeks vangt 
aan met Dirk van Beest, die zijnen naam van 
Heemskerck zou hebben laten varen en gezegd wordt 
af te stammen van liet riddermatige geslacht van 
Heemskerck. Hij huwde in het begiu der ló*" eeuw 
Hadewy van der Hoef. Bij K. B. d.d. 15 April 1815, 
no 17 werd Dirk van Heemskerck verheven in den 
Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 13 üct. 1821 verkreeg hij ver- 
gunning den naam van Beest bij den zijne te voegen. 
Bij besluit d.d. 10 Feb. 18ÜG van den Koning van Pruisen 
werden de mannelijke afstammelingen van Wilhelm 
AdolfChristian van Heemskerck als „von Heems- 
kerck" in den Pruisischen adelstand verheven. 
Wapen: In blauw een roodgetongde en ge- 
nagelde zilveren leeuw. Twee gekroonde 
helmen met zilver blauwe dekkleeden. Helni- 
teekens: 1" een bos van vijf blauwe struis- 
veeren (geplaatst eerst 3 en daarboven 2) , 
oprijzende uit een roode kuip met gouden 
bovenrand en omgeven door een gouden 
hoepel; 2'^ de leeuw uitkomende. Schildhou- 
ders: twee roodgetongde bruine griffioenen. 

Stamreeks 

I. DirkvanBee3t,tr. circa 1425 Hadewy van der Hoef. 

II. Dirk van Beest van Heemskerck, hoofdingeland 
van Strijen, kerkmeester te Delft 1477, tr. Delft ld a van 
Voorhout, dr. van If e n d r i k en 1 ni m e s o e t D u y a t. 

III. Mr. Dirk van Beest van Heemskerck, schepen, 
raad en burgcm. van Delft 1505 — 1532, thesaurier , weesmeester, 
t Delft 11 Nov. 1545 , tr. Delft Geertruid van Die men, 
f Delft 12 Juli 1532, dr. van Vranck en M a r g a r e t h a 
B u s s c h a r t. 

Uit dit hmvelijlc : 

1. Cornelis, volgt IV. VAN IIEEMSKERCK VAN BEEST 191 

2. Mr. Vranck van Ueest vau Ileeiiiskerck, uit 
wien een nlet-adellijke tak II o e lu s k e r k. 

IV. Cornelis van Beest van Heemskerck, bier- 
brouwer in de Kloek to Delft, schepen 1548, veertigraad , 
havenmeester eu -weesmeester, f Dolfc21 Aiig. 1558, tV. M a e r t - 
gen van der Meervau Berend recht, dr. vau F ranck 
en Claravan Berend recht. 

V. Johan van Beest van Heemskerck, geb. Del ft 
19 Mei 1526, veertl,;?raad aldaar, f Delft 15 Mei 1573, tr. aldaar 

10 Maart 1562 Mechtelt vau Groenewegen genaamd 
van Bleiswijk, f Delft 18 April 1600, dr. van Cornelis 
enCatharinavanPersijn. 

VI. Dirk van Beest van Heemskerck, geb. Delft 
14 Aug. 1572, tiunegieter, f aldaar 17 Jan. 1644, tr. Delft 
16 Jan. 1600 Margaretha van lluyven, geb. aldaar 

11 Sept. 1582, f Delft 23 Juli 1650, dr. van Jan eu Maria 
van Brandwijk. 

VII. Johan van Heemskerck van Beest, geb. Delft 
22 Maart 1602, notaris, f aldaar 3 Jan. 1648, tr. lo Delft 1 Juli 

1629 Maria van Mie re velt, geb. aldaar 27 Jan. 1595, f Delft 
26 Feb. 1636, dr. van M i c h i e 1 eu S t ij u t j e van der P e g. 

VIII. Mr. Dirk van Heeinskcrck van Beest, geb. 
Delft 26 Mei 1634, raad eu havenmeester aldaar, f Delft 12 Juni 
1685, tr. aldaar 22 Mei 1664 Geortruid D e 1 f f , geb. Delft 
10 Mei 1645, f aldaar 24 Jan. 1696, dr. van Jacob en Anna 
van Iloogenhouck. 

IX. Mr. Jan van Heemskerck van Beest, geb. Delft 
7 Aug. 1674, fiscaal te Padang, in 1709 terug te Delft, raad 
en thesaurier aldaar, f Delft 25 Dec. 1732, tr. Batavia 25 Juni 
1702 Emerentia do Winter, geb. 27 Nor. 1683, f 1- üec. 
1742, dr. van P ie ter en Emma Hopkoopcr. 

X. Willem Cornelis van Heemskerck van Beest, 
geb. Delft 28 Aug. 1723, luit. -kol. gardes te voet, schepen en 
raad te 's Ilertogeubürich, rentm. gen. dor geestelijke goederen 
in de meijerij van die stad, f aldaar 18 Juli 1782, tr. Oegst- 
geest 8 Aug. 1751 Authonia PetroueUa KI se vier, geb. 
aldaar 10 Keb. 1730, f Ki)tterdam 7 Oct. 1799, wed? Mr. A n t h o n y 
des H. K. llijksgraaf van Heemskerck en dr. van Isaiic 
en Maria van Meel. 192 VAN HEKMSKERCK VAN BEEST 

Uit dit huwelijk o.a.: 

1. Jan Dii-k, vol^H XI. 

2. Willem S ij b i' n n d van Hoemskerck', uit wien een 
niet-adelijke tak van Heeraskerck. 

XI. Ja,n Dirk van lleemskerck van Beest, geb. 
'sGraveuhage 13 Mei 1753, luit. gardes te voet, subst. equipage- 
meester van de Admiraliteit op de ]Maze, sehepeu en raad te 
'a Hertogenbo3cb, f Delft 11 Jan. 17S9, tr. 1" 'e Hertogeuboscli 
1 Jan. 1773 Johanua Margaretha van Hanawijk, 
geb. aldaar 17 Oct. 1747, f 's Hertogenbosch 19 Nov. 1783, dr. 
van Johannes en Johanna Maria Catharina Kijssel. 

Uit dit huwelijk o.a.: 

1. Willem A n t o n i e van Tl e e m s k e r c k , uit wien een 
adellijke tak in Duitschlaud. [Zie Taschenbuch der Briefadeligeu 
Hauser]. 

2. Dirk, volgt XII. 

XII. Jhr. Dirk van lleemskerck van Beest, geb. 
's Hertogenbosch 19 Maart 1779, luit. tor zee (1794), kap. der 
inf. (18Ü2), opnieuw luit. ter zee (1805), luit.-kol. ter zee (1813), 
luit.-koi: 19" batj. O. I. (1816), kapt. ter zee (1817), haven en 
equipage-meester, monster-commissari.-! en diviaiecomm. der 
marine te Semaraiig, f Utrecht 8 Dec. 1845, tr. 1" Dublin 25 ]Maart 
1801 Elisabeth B ol 1 i n gbro ke, geb. aldaar 25 Mei 17S2; 
+ Helder 29 Üct. 1816 , dr. van John en Elisabeth Catha- 
rine Hall; tr. 2o Semaraug 21 Feb. 1819 J o h a n n a J a- 
coba Eckstadt, geb. 11 Juni 1799, f SemarangS Juni 1821, 
dr. van H e r m a n u 3 en A n t j e S t e f f e n ; tr. 3o Semarang 
6 Jan. 1822 Lucia Onno Zwier a van Ingen, geb. 
Zutphen 27 Maart 1796, f Kampen 24 Juni 1870, dr. van 
Anthony Lucas en Elisabeth Louisa Keckers en 
wede C a r e 1 F r e d e r i k Willem A m e 1 u n g. 

Uit het eerate huwelijk: 

1. Jkvr. Catharina Elisabeth Margaretha van 
Heemskerck van Beest, gcT). Lymington 6 Jan. 1S02, 
t Vianeu 21 Aug. 1838, tr. Batavia 13 Juni 1819 Benjamin 
Bi SC hof f, geb. 's Ciravenliagc 18 Scpt. 1787, gen. n»ajoor en 
opperbevelhebber van liet O.-J. L., ridder M. W. O. " 3- kl., 
■f Tjaudjoer 7 Juli ]^29, zn. van Benjamin en Catharina 
du M o u 1 i n. VAN HEEMSKEKCi; VAN BKEST 193 

2. Jkvr. Louise Adelaïde van HeemBkerck van 
Beest, geb. 's Hertogen bosch 6 Maart 1S03, f vóór 1S73, 
tr. Batavia 25 Juni ISl'J Jo hannes AltingSiberg, geb. 
Rotterdam 24 Maart ISÜÜ, !<> luit. iuf. O. I. L. , ass. resident van 
Japara, f vóór 1873, zd. van Willem A r u ol d en M a r ga- 
retba Jacoba van der Hoeven. 

3. Jkvr. Catharina Emelia van Heeraskerck van 
Beest, geb. Osteudo 10 Aug. 1801., f Assen 11 Oct. 1880, tr. 
Semarang 8 April 1821 Eduard van Teylingen, geb. 
Tegal 25 Mei ISOO, ass. resident te Soerabaja, f vóór Juni 1805, 
zn. van Theodorus en Elisabeth Cornelia Schröter. 

4. Dorothea Johanna van Heeniskerck van 
Beest, geb. Boulogne 22 Juli 1806, f aldaar 16 Nov. 1806. 

'5. Jkvr. Dorothea Johanna van Keeniskerok van 
Beest, geb. llotterdam 12 Oct. 1807, f Batavia 29 Jan. 1829, 
tr. Semarang 8 Juni 1823 ArnoldusConstantijnVeeckeus, 
geb. Amsterdam 23 Jan. 1790, secretaris-generaal van financiën 
in Ned. Indiü, f Batavia 16 Aug. 1830, zn. van Cl aas en 
Susanna Catharina 11 ij se r. 

6. Jhr. Frederik Dirk Theodoor van Heeraskerck 
van Beest, geb. Buiksloot 9 Oct. 1810, oud 2e luit. iuf. O. I. L., 
f na 1834. 

7. Anna Catharina Cresille van Heeraskerck van 
Beest, geb. Buiksloot 2 Oct. 1812, f aldaar 30 Aug. 1813. 

8. Jhr. Jan Eduard van Heeraskerck van Beest, geb. 
Alkmaar 13 Maart ISló, f Semarang 9 Aug. 1821. 

9. Zoon, geb. Helder 27 Oct. 1816, f kort na de geboorte. 
Uit het tweede huiceUjlc : 

10. Jkvr. Jacoba pjliaabeth Maria van Ileemskerck 
van Beest, geb. Semarang 24 Nov. 1819, f Padang 22 Fob. 
18G2, tr. Vianen 19 Juni 1840 Oor nel is Al bert de Brauw, 
geb. Montfoort 19 Dec. 1S09, luit. gen. inf. 0. 1. L. , oud-gouvcnieur 
van Celebes en Siimatra's Westkust, ridder M. W. O., f Padang 
21 Feb. ] 862 , zn. van J a c o b en M a r i a M a g d a 1 e n a G o b i u s. 

Uit het dorde huwelijk: 

11. Jkvr. A n t o i n e 1 1 e ]'] 1 i 3 a b e t h V a u H e e ra 8 k e r c k V a n 
Beoat, geb. Kampen 24 Nov. 1824, f 's Gravenhage 21 Maart 1912. 

12. Jkvr. Louise Suaetto van lEeemakerck van Peest, 
geb. Kampen 25 Juni 1827. ['s Gravenhage]. 

l:i 194 VAN IIKEMSKEUCK VAN «EEST j 

13. Jaoob Ediiard, Tolgt XIII. | 

14. Jhr. Dirk J'^rust vau Heemskerck van Beest, j 
geb. Kampen 9 Nov. 182'J, f aldaar 8 Feb. 1831. j 

15. Jhr. Willem Jan Carel van Heemskerck van 
Beest, fjeb. Xarapen 28 Feb. 1832, f aldaar 2-1 Feb. iS33. ; 

16. Jhr. Coenraad Hendrik Otto van Heemskerck \ 
van Beest, geb. Kampen 2.5 Mei 1835, luit. ter zee 1^ kl., • 
ridder M. W. O., f Parijs 23 Dec. 1881, tr. Vreeswijk 14 Juni ' 
1873 Wilhelmina Conrad, geb. Rotterdam Ü Aug. 1831, I 
f Parijs 2 Mei 1880, dr. van Frederik Wil lem en J acq ue- ; 
line Maria Braber en wede Jhr. Archibald van de 1 
Poll. j 

17. Jkvr. Lucie Henriette Adolphine van Heems- ! 
kerck van Beest, geb. Kampen 20 Nov. 183H. ['s-Graveuhage]. -. 

XIII. Jhr. JacobEduard van Heemskerck van Beest, 
geb. Kampen 28 Feb. 1828, oud luit. t. zee, kunstschilder, 
t 's-Gravenhage 22 Dec. 1894, tr. Dokkum 15 Oct. 1852 C^eer- 
truida Berendina de Feijfer, geb. aldaar 30 Aug. 1829, 
+ 's-Graveuhage 30 April 1901 , dr. van GerritJaneu Maaike 
Suiderbaan. j 

Uit dit huwelijk: | 

1. Jkvr. Maaike van Heemskerck van Beest, geb. < 
Utrecht 22 Dec. 1853. ['s ({ravenhage]. j 

2. Dirk, volgt XIV. j 

3. Jkvr. Lucia Anna Zwiera van Heemskerck van .i 
Beest, geb. Utrecht 9 Feb. 1S57. ['s-Gravenhage]. | 

4. Ger rit Jan, volgt XIV bis. j 

5. Jo ha n, volgt XIV ter. | 

6. Jkvr. Johanna Berendina van Heemskerck van 
Beest, geb. 's-Gravenhage 1 April 1876. ['s-Gravenbage]. 

XIV. Jhr. Dirk van Heemskerck van Beest, geb. Utrecht j 
20 Jan. 1855, oud-landmeter van het kadaster tr. An)stcrdain \ 
20 Juni 1884 Jeanne ^Nlarie van Starckenborg van 5 
Straten, geb. aldaar 27 Aug. 1859, dr. van Bar en d W i 1 1 e m ! 
en Jeanne Marie Br u inier. [Villa Piet Hein te Zand voort]. ; 

Uit dit huwelijk: I 

Jkvr. Geortruida Berendina van Heemskerck van i 

Beest, geb. Noordwijk 18 April 1885. [Zandvoort]. i 

XIV bis. Jhr. GerritJanvan Heemskerck va nBeest, 1 VAN HEEMSKEKCK \AN BEKST — VAN HEEMSTRA 195 

geb. Utrecht 5 Juni ISó'J, tr. 's-Gravénhage 20 Juni 188Ü Vir- 
ginie Baijer, geb. Socrabaja 6 April 1870, dr. van Fraus 
Jacob Hubert eu Anne Beijeriuck. ['s-üravenhage]. 

Uit dit huwelijk : 

Jkvr. Eugenie Berendina van Heemakerck van 
Beest, geb. Maartensdijk 2 üec. ISt'ü, tr. 's-GravenLiage 9 Mei 
1912 Mr. Mello Sichterman, geb. Zwolle 10 Sept. 1885, 
advocaat, zn. vau Mr. Faulus Cornelis Adriaan eu Jkvr. 
Christina Johanua van Haeften. ['s-Graveuhage]. 

XIV ter. Jbr. Johan van Heemakerck van Beest, geb. 
Utrecht 3 Sept. 1862, maj. genie, tr. aldaar 2 Feb. 1888 Cor- 
nelie Jcanne barones van Ree de tot ter Aa, geb. h. 
Rupehuonde onder Nieuwersluis 15 Nov. 1867, dr. van baron 
Jan Pieter Christiaan en Agatba Henriette Char- 
lotte Marie Gillot. ['s-Graveubage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Jacob Eduard van Heemakerck van Beest, 
geb. Utrecht G Jan. 1890, ingenieur. 

2. Jkvr. Agatrhe Henriette Charlotte Marie van 
Heemakerck van Beest, geb. Utrecht 6 Nov. 1891, tr. 
's-Gravenhage 20 Sept. 1912 Th eodoo r El ink Soh u u rman, 
geb. Malang 8 Dec. 1887, Ü.-I. ambt., zu. van Uondrikus en 
Johanna Chriatina Oceana Bergama. [Buitenzorg]. VAN HEEMSTRA 

Protestant. — Eriealand. — De geregelde starareeks vangt 
aan met Ta eek O b b e m :>. Hij huwde Auck van 
Heemstra, die in 15-17 overleed, en afstamde van F e ij e 
van Heemstra, baljuw van Friesland in 1396. Hunne 
kinderen namen den naam van Heemstra aan. Bij besl. 
d.d. 28 Aug. 1814, u" 1-1 werd C o r n e 1 i a S c h e 1 t i u g a 
van Heemstra hciwcind onder de Edelen van Friesland , 
terwijl bij besluit der Edelen na 1818 nog werd toegelaten 
Schol te van Heemstra. Bij besl. d.d. 2S Aug. 181-1, 
n» 1-t werd Willem Hendrik v a n H e e m a t r a hciiocind 
ouder de Eilelen van Friesland eu bij K. B. d.d. 23 Doo. 196 VAN HEEMSTEA 1825, n° 122 werd liij henocind in de ridderschnp van Fries- 
land , alsmede Mr. A ge T j e p k e E u n r d Si x m a van 
Heemstra. Bij K. B. d.d. 13 Maart 1826, n" 39 werd voor 
Jbr. Mr. AgeTjepkeRuurdSixmavan Heemst ra 
en feijne wettige afstammelingeu , en Ijij K. B. d.d. 2 April 

1826, iio 41 werd voor Jhr. Willem Hendrik van 
Heemstra en zijne wettige afitammelingeu erl^ead de 
titel van baron. 
Trapen; in blauw een gouden adelaar. Ge- 
kroonde helm met goud blauwe dekkleedeu. 
Aan den hals van den helm een in goud ge- 
vatte ovale robijn, in plaats van het gewone 
medaillon. Helmteeken: een dubbele goudeu 
adelaar. Schildhouders: twee omziende rood- 
getoDgde gouden arenden met geopende eu 
nederwaartsohe vlucht. Stamreeks 

I. Taeck Obbema, tr. als wedr. van ützen Clant, 2'^ 
Auck van Heemstra, begr. Dantumawoude 2-i April 1547, 
dr. van F e ij e en Griet Ockena. 

II. F e ij e van Heemstra, tr. E bel Hem mem a, dr. vau 
Alefen Auck van Aebinga. 

III. F e ij e V a n H e e m s t r a , geb. op Heemstrastate te Oenkerk 
in 1545, grietman van Tietjerkriteradeel, lid prov. Staten van 
Friesland, f SO Juni 1621, tr. eene eigenerfde. 

IV. F e ij e van Heemstra, geb. 1.578, f 23 Juli 1618, tr. 
Aeltje Tjarda van Starckeuborch, f 22 Nov. 1625, dr. 
van N i o o 1 a a s eu T e t vau U n i a. 

V. Feije van Heemstra, geb. 1G05, f 4 Jan. 163G, begr. 
Oenkerk, tr. Koevorden 7 Jan. 1630 INIaria Bannier, dr. vau 
Lammert en ]\Iaria van der Wal. 

VI. Feije van H ee m s t r a, gob. 1630, kol. comm. van Kinden, 
+ 7 Maart 16110, tr. Bolsward Sept. 1658 Tjits van Aysma, 
geb. 23 Dec. 1633, f 11 Jau. 1685, dr. van Schel te en TJ«mck 
van üsi uga. 

VII. Schel te van Heemstra, geb. 27 Mei 1665, kol., ■VAN HEEMSTRA 197 

gouverneur van Prins Joliau Willem Fiisü, bui-gcin. vau Bols- 
ward, t Oenkerk 15 Jau. 1733, ti-. als wedr. van Luts van 
Burraania 2° 2S Jan. I(i94 Catharina van Scheltinga, 
dr. van Johannes en Maria vau Ilaersma en wede. van 
Douw e Sirtcma van Groveatius. 

VIII. Willem Hendrik van Heemstra, geb. Dotinga- 
state onder Dronrijp 20 Juni lüi)fi , grietman van Kollumer- 
land, postmeester generaal, lid gedep. Stateu van Friesland, 
+ Vogelsang-state 18 Sept. 1775, tr. Bergum 28 Juli 172(; Wija 
Catharina van Glinstra, geb. 170ö, f Vogelsaög-state 
onder Veenklooster 7 April 1762, dr. van Vincentiuaen 
Aurelia Catharina van Scheltiuga. 

IX. Schelto van Heemstra, geb. Vogelsang-state 
ti Dec. 1733, burgem. van Bolsward, lid prov. rekenkamer en 
houtvester, f Heemstra state ouder Oenkerk lÜ Maart 1S03, 
tr. Kollum 2S Jan. 1764 Wiskje van Scheltinga, geb. 
Scheltingastate onder Kollum 3 Maart 1746, f Heemstra-state 
in Maart 1795, dr. van Cornelis en Cecilia Johanua van 
Eysinga. 

LHt dit huwelijk o. a.: 

1. Cornelis, volgt X. 

2. Willem Hendrik, volgt X bis. 

X. Jhr. Cornelis Sclieltinga van Heemstra, geb. 
Heemstra-state 16 Maart 1767, kap., maire van Oenkerk, Hd 
prov. Staten, militie-commissaris, f Heemstra state 30 Jan. 1820, 
11'. Leeuwarden 7 Sept. 17Ö5 Anna Agatha Geertrui da 
van Sixma, geb. aldaar 19 Feb. 1777, f aldaar 20 Feb. 1855, 
dr. van Age Tjepkelluurd euAlbcrtineduTour. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. Wiskje van H e e ra s t r a , geb. Leeuwarden 16 
Juli 1796, t aldaar 5 Jau. 1871, tr. Borgum 29 Oct. 1817 Jhr. 
Mr. Idzert Frans van PJysinga, geb. Leeuwarden 24 Juni 
1794, grietman van Henuaarderadeel , lid prov. ötatcu, f Leou- 
^varden 13 Dcc. 1870, zn. van Jhr. Frans Julius Johan 
<?n Clara Tjalliuga Aebinga van Ha ma Ida. 

2. Jkvr. A 1 b e r t i n a van II e e m s t r a , geb. Leeuwarden 
18 Jan. 1798, f Heemstra-state 23 Feb. 1820. 

3. Jhr. ö c h o 1 1 e van Heemstra, geb. Leeuwarden 11 
Maart ISOO, luit. inf., f Heemstra-state 18 Dac. 1822. 19S. VAN HEEMSTHA. 

4. A g e T j e p k e R u u r cl , Tolf}:t XI. 

5. Jkvr. W i 1 11 e 1 ni i n a H e n d r i k a v a n II e e ni s t r a , 
geb. Leeuwa,rdeu 7 Jau." 1803, f Giekerk 12 üct. 18S1, ti-. 
Bergum 22 Juni 1825 Mr. Cornelis Franciscus Friaius 
Rinia van Nauta, geh. Leeuwarden 25 Dec. ISOO, kauton- 
rechter te Bergum, f Giekerk 31 Jau. 1872, zn. vanMr. Frau- 
cisous en Constantia Avenhorn. 

6. Jkvr. Catharina Maria van Heemstra, geb. 
Heemstra-state 1 Febr. 1S07, f Bergum 2G Mei 1845, tr. Oenkerk 
23 Oct. 18'Si Jhr. Robbert Gevaerts, heer van Geervliet, 
geb. Dordrecht 12 Mei 1804, ontv. directe belast, te Bergum, 
+ Leeuwarden 6 Dec. 1879, zn. vau Jhr. Mr. Paiilua en W i 1- 
helmina Gornelia van Hoorn; hij hertr. Margaretha 
T i t i a barones van Harinxma toe Slooten. 

7. Jkvr. üecilia Johanna van Heemstra, geb. Heem- 
strastate 17 Maart 1810, f aldaar 7 Dec. 1814. 

8. Jkvr. D neon ia Marti na Dorothea van Heem- 
stra, geb. Hcemstrastate 9 Jan. 1812 f Leeuwarden 21 Jau. 
1839, tr. Oenkerk 29 Sept. 1836 Mr. Douw e Jan Andries 
baron van Harinxma thoe Slooten, geb. Beetsterzwaag 
12 April 1806, raadsheer hof aldaar, f Leeuwarden 10 Feb. 1879, 
zn. van baron Mr. A 1 b e r t u s en Anna barones van Sytzama. 

9. Jkvr. Lucia Catharina van Heemstra, geb. Heeni- 
strastate 7 Juni 1814, f Leeuwarden 25 April 1892. 

XI. Mr. Ag e Tjepke Ruurd Sixmu baron van Heem- 
stra, geb. Heemfitrastatc onder Oenkerk 24 Juli 1801, grietman 
"van Barradeel, lid prov. Staten van Friesland, f op V'ogelzang- 
state onder Veeuklooster 20 Mei 1862, tr. Leiden 5 Nov. 1825 
Anna Adriana Gornelia van Halteren, gel), aldaar 
5 Jan. 1801, f op Yogelzaugstato 27 Mei 1874, dr. van Mr. 
Dan iel en Adriana A gat ha Gau. 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Schel te, volgt XII. 

2. Hector Livius, volgt XII bis. 

3. Daniel Adriaan, volgt XII ter. 

4. Coenraad Jacob, volgt XII quater. 

5. Henri Dónis Franrois, volgt XII quinquies. 

G. Adriana A gat ha Geertruid^i Sixma barones van 
Heemstra, geb. op Vogelzangstato 13 Dec. 1840, f Veen- VAX HEEMSTRA. 199 

klooster 27 Aug. 190S, tr. Kaaiusdouk 20 Nov. 1874 Otto Ar- 
nold van der Meer, geb. Rozendaal 8 Dec. 1843, f Raams- 
donksveer 7 Feb. 1879 , zu. van Jan Fieter Gerrit euJacoba 
Johan na Knaap. 

XII. Mr. Cornclia Schelte Sixma baron vau Heem- 
stra, geb. Leeuwarden 7 Aug. 182G, burgem. van Franeker , 
lid prov. Staten van Friesland, f Einden 28 Dec. 1859, tr. 
Leeuwarden 2 Aug. 1852 Jkvr. Clara Tjallinga Aedonia 
van Eysinga, geb. Womraels 25 Nov. 1823, f Leeuwarden 
27 Aug. 1898, dr. van Jhr. Mr. Idzerd Frans en Jkvr. 
Wiskje van Heemstra. Zij liertr. Mr. Bernardus Hop- 
perus Buma. 

Uit het eerste huivelijk : 

1. Anna Adriana CorneliaSixma barones van Heem- 
stra, geb. Leeuwarden 21 Juli 1853, f Apeldoorn 5 Jan. 1903, 
tr. Leeuwarden 10 Juli 1872 Jhr. Augustinus Lycklauia 
a Nijeholt, geb. Beetsterzwaag 7 Juli 1842, oud-burgem. van 
Opsterland en oud-lid prov. Staten van Friesland, f h. Schoon- 
oord onder Doorn 26 Oct. 1906, zn. van Jhr. Jan Anne en 
Jkvr. Ypckjen Hillegonda van Eysinga. 

2. Agatha Cornelia Sixma barones van Heemstra, 
geb. Leeuwarden 12 Sept. 1855, f aldaar 8 Mei 1856. 

XII bis. Hcctor Livius baron van Heemstra, geb. 
Dronrijp 30 Sept. 1828, jagermeester van H. M. de Koningin, 
kamerheer i. b. d., f Vogelzangstate 2 Juli 1909, tr. Bremen 
27 Feb. 18G3 HenrietteWilhelminaAdelina Engelken, 
geb. aldaar 21 Feb. 1847, dr. van Dr. Herman Johann 
Ludwig en Susanne Adeline Engelken. [Vogelzang- 
etate onder Veeuklooster en Leeuwarden]. 

at dit hmvelijk : 

1. Auuette Adeline Livia barones van Heemstra, 
geb. Bremen 28 Aug. 1864, f Vogelzangstate 8 Juli 1866. 

2. H e r m a u c e A d e 1 i n e A ra a 1 i a barones van Heemstra, 
geb. Bremen 8 Oot. 1865, tr. Leeuwarden 15 Aug. 1889 Mr. 
Willem }} e r n a r d Reinier van \V e 1 d e r e u baron 
Ren gors, geb. Staniastate onder Oenkerk 18 Aug. 1865, 
gezant to Rome, kamerheer i. b. d. , zn. van baron Mr. 
W i 1 c o J u 1 i u s en C a t h a r i n a T h e r e s i a L o o x m a. 
[RomeJ. 200 VAN HEEMSTRA. 

3. AdelineJosine barones vauHeemstra, geb. Bretuea 
17 Jan. 1SG3, tr. Leeuwarden 1 Mei 18LI0 Mr. Maurits Pico 
Die de rik barou vau Hariuxiua thoe ölooten, geb. 
Beetaterzwaag 1 Juli 1SG4, kantoureciiter aldaar, kamerheer 
i. b. d. , zn. vau baron Mr. Binnert Philip en Jkvr. A u n a 
van B e y lil a. [Olterterp]. 

4. Cecilia Johanna barouea van Heemstra, geb. 
Vogelzangstate 27 Nov. 1875, f aldaar Aug. 1S76. 

XII ter. Mr. Uaniel AdriaanSixma barou v a n H e e m- 
stra, geb. Pietersbierum 2 Juli 1830, burgera. van üldekerk, 
+ Vogelzangatate 16 Mei 1859, tr. Haren (Gr.) 11 Juni 1S56 
Jkvr. Josine PompejaQuintus, geb. Groningen '20 Maart 
1834, t Montreux 17 Oct. 1865, dr. van Jhr. Mr. üniio Joost 
enPompejaAnnaFrederikaEminen. 

Uit dit Jniwelijk: 

1. Anna Adriana Cornelia Sixma barones van 
Heemstra, geb. Zuidhorn 8 Juni 18.57, f Haren 22 Juni 1867. 

2. Pompeja Anua Frederica Sixma barones van 
Heemstra, geb. Veenklooster 23 Nov. 1858, tr. Groningen 
27 Juli 1881 Gerhard de Premery, geb. aldaar 16 Nov. 
1852, gep. off. ter zee, ridder M. W. O.", f llijswijk 25 Aug. IS'Jo, 
ZD. van W alter euGerharda ArnoldaOttolineWil- 
linck. [Zeist]. 

XII quater. Coenraad Jacob Sixma baron van Heem- 
stra, geb. Pietersbierum 17 Nov. 1834, + Detmold 10 Mei 1S6S, 
tr. Hauberge in Duitschland 4 üct. 1862 Johanna Öophie 
Christiane Tappen, geb. Minden 18 Maart 1833, f Detmold 
15 Aug. 1908, dr. van Wilhelm en Margaretha Wiencken. 

Uit dit huwelijk: 

1. Dan iel Adrian He c tor Willem, volgt XIII. 

2. Adriana Margaretha M a t h i 1 d c C' o a r a d i n e S i x- 
ma barones van Heemstra, geb. Dt-lineuhorst 10 1'eb. 1866, 
tr. Detmold 6 Mei 18Ü2 G e o r g A 1 e x a n d e r A u g u s t \V a s s e r- 
fall, geb. aldaar 7 Feb. ISlj"), mnj. iuf. z. i). iu Duitschen dienst, 
Bezirksollizier, zn. van Friedrich en Lily Lasche. [Torgau]. 

XIII. Daniel Adrian Hector Willem Sixma baron van 
Heemstra, geb. Delmeuhorst in Uldenburg 30 Dec. 1861, tr. 
Halboudorf' ia Saksen 20 Uct. 1893 j^lartha iMargaretha 
Lehmaun, geb. Liebstadt Ö Feb. 1863, f Coswig bij Dresden VAN HEEMSTRA 201 

16 Ocfc. 190i, dr. van Johann eu Mathilde Ritthausen. 
[Detmold]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Daniel Adrian Johan August Wilhelm Sixma 
baron van Heemstra, geb. Über-Langbeimersdorf in Sileziö 
27 Dec. 1893. [Detmold]. 

2. M a r t h a J o h a n n a M a t h i 1 d e A d a C o n r a d i n a S i X m a 
barones van Heemstra, geb. Ober-Langbeimerndorf 21 Dec. 
1899. [Detmold]. 

3. Hans Wilhelm A dol f Herman Öi x m a baron van 
Heemstra, geb. Detmold 29 Dec. 1903. [Torgau]. 

Xllquinquies. Mr. Henri Dónia Fran^ois tóixma baron 
van Heemstra, geb. Pietersbierum 23Sept. 1837, f iieeuwarden 
6 Juli 1900, tr. aldaar 17 Mei IKGÜ AunaCornelia Wycker- 
held Bisdom, geb. Leeuwarden 25 Dec. 1814, f öpa 2-1 Aug. 
1910, dr. van Mr. Anne Ca rel en Baukje Cats. 

Uit dit huwelijh: 

1. Mr. Daniël Adriaan Sixma baron van Heemstra, 
geb. Leeuwarden 7 Maart 1867. ['s Gravenhage]. 

2. Ca rel Jan Jacob Sixma baron van H e e m s t r a , geb. 
Leeuwarden 31 Juli 18G9, gep. ritm. tit. cav. ['sGravenhagc]. 

3. Baudina Sixma barones van Heemstra, geb. Leeu- 
warden 16 Sept. 1874, tr. 's-Gravenhagc 25 Oct. 190(5 Jhr. Wil- 
lem Engelen van Pij Is weert, geb. Nijmegen 28 Deo 1873, 
directeur der credietbank voor Nederland te Jjeiden, zn. van 
Jhr. Willem en Antoinetta Maria van Veen. ['e Gra- 
venhage], 

4. Mr. Hector Livius Sixma baron van Heemstra, 
geb. Leeuwardeu W Mei 1S77, oud-adj. commiea dep. van Water- 
staat, Handel en Nijverheid, burgem. van Doniawerstal, plaats- 
verv. kantonrechter van Lemmer, tr. Amersfoort 20 Juni 1907 
Adrienne Theodore Louise Metelerkamp, geb. Ii. iiij n- 
geest onder Oegstgecst 2 Oct. 1885, dr. van Adriaan Jacob 
Paul en Jkvr. Anna I\lathilda don T e x. [St. Nicolaariga]. 

5. Cornel is Schelle Sixma baron van 11 e e m s t ra, geb. 
Leeuwarden 27 Nov. 1879, 1<^ luit. cav., ordonnans ollicier van 
H. M. ['s Gravenhage]. 

X bis. Willem H e n d r i k baron van Heemstra, geb. 
Heeiustra-statc 18 Oct. 1779, maire van Oiidwoude, luit. kol. 202 VAN HEEMSTRA. 

inf., grietman van Kollummerland , lid prov. Staten en 2e kamer , 
+ Leeuwarden 3 Dec. 1826, tr. Hoogkerk 7 Nov. 1S03 J o- 
hanna Balthazariua van Idsinga, geb. Groningen 
2 Juli 1783, f h. llusthoek ouder iJaarn 5 Sept. ISóÜ, dr. van 
Balthazar Daniel en Margaretha Theodora Collot 
d'Escury. 

Uit dit huivelijk : 

1. Schel te, volgt XI. 

2. Balthazar Theodorus, volgt XI bis. 

3. Frans Julius Johan, volgt XI ter. 

4. Simeon Petrus, volgt XI quater. 

5. Wiskje barones van Heemstra, geb. KoUum 9 Mei 
1825, f Delft 19 Nov. 1863, tr. 1° Leeuwarden 23 Nov. 1844, 
Jhr. Albert Lourens Cornelis Fabricius, heer van 
Heukelom, geb. Amsterdam 6 Sept. 1793, secr. der weeskamer 
aldaar, f h. Vredebof onder Soest 20 Juli 1853, wedr. van M a r i a 
Cornelia Necl en zn. van Adriaan Cornelis en Haasje 
van N o 1 1 e n ; tr. 2» Soest 18 Oct. 1855 Mr. EvertJoost barou 
Lewe van Aduard, geb. Xieuweramstel 5 April 1820, 
t villa Schoonzicht te Velp 13 üct. 1891, zn. van Jhr. Jan 
Evert en Gijsberta Jeannette Martha de Veer; hij 
hertr. Hubertina Henriette Catinka van Maasdijk. 

XI. Schel te baron van Heemstra, geb. Groningen 
14 Nov. 1807, grietman van Doniawcrstal, lid prov. Staten 
van Friesland, grietman van Oostdougeradeel, lid 2« kamer, 
minister van Eeredienst, commissaris des Konings in Utrecht 
en in Zeeland, minister van biunenlandsche zaken, f h. Beu- 
kenrijk onder Maartensdijk 20 Dec. 1864, tr. 1» Groningen 
8 Juli 1833 Henriitte llillcgonda de Waal, geb. aldaar 
29 Juni 1810, t Utrecht 1 Mei 1857, dr. van Prof. Cornelis 
en Sara Maria W e y 1 a n d ; tr. 2" IJssel^tein 20 Mei 1858 
Matthea Maria Anna .facoba Story van Blok- 
land, geb. aldaar 21 Mei 1822, + 'sGravenhagc 20 April 
1897, dr. van Willem (I e r ar d en 31 at th ea J a co b a v a u 
K e r k w ij k. Zij hertr. Utrecht 18 Nuv. 1869 Wille m k u y s. 

Uit het eerste huivclijl: : 

1. J o h a n n a B a 1 t h a z a r i n a barones van Heemstra, 
geb. Langweer 7 Maart 1S3(;, tr. 'sGravenhago 1(5 Oct. 1861 
Mr. Willem Leouard V o o rd u i n, geb. Ltrecht 27 April VAN HEEMSTKA 203 

1825, oud-lid der Weeskamer te Batavia, f Hyère3 2'4 Juli 1880, 
zn. van Mr. Justin us Co melis eu Catharina Adriana 
van H e y s t. ['s Gravenhage]. 

2. Willem Hendrik barou van Heemstra, geb. 
Langweer 22 Oct. 1837, f Groningen 23 Jan. 1S38. 

3. Sara Maria barones van Heemstra, geb. Lang- 
weer 3 Feb. 1839, f 's Gravenhage 8 Dec. 1903, tr. aldaar 16 
Oct. 18()1 Jhr. Eduard van Citters, geb. Middelburg 19 
Maart 1838, oud-referendaris dep. van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, 7.n. van Jhr. P ie ter Dam as eu Jkvr. Charlotte 
Versluys. [Doorn]. 

4. Cecilia Johanna barones van Heemstra, geb. 
Metslawier 29 Juui 1810, f Middelburg 19 Maart 1875, tr. 
's Gravenhage 2 April 18(52 J o h a n P i e t e r I d u s 15 u t e u x , 
geb. Heinkenszand 13 April 1828, burg. aldaar, griffier der 
Staten van Zeeland, lid ged. .Staten en 2» Kamer, f ]\Iiddel- 
burg 7 Jan. 1900, zn. vau Mr. Pi eter ld u s en W i 1 hei- 
mina Antoinetta Er me rins. 

5. Willem Hendrik baron van Heemstra, geb. Méta- 
Blawier 26 Juli 1842, f jong. 

6. Cornelis Gerard Schelt o, volgt XII. 

XII. Cornelis Gerard Schelto baron van Heemstra, 
geb. Metslawier 16 Mei 1841, oud Ie luit. art., f 's Gravenhage 
28 Feb. 1905, tr. Utrecht 20 Mei 1869 Jkvr. Anna Cornelia 
Wttewaal van S toe tw egen, geb. Amersfoort 5 Maart 1849, 
dr. van Jhr. Ferdinand en Anna Jacoba Kamphuis, 
['s Gravenhage"]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Anna Cornelia barones van Heemstra, geb. Amers- 
foort 1 Juni 1870. ['s Gravenhage]. 

2. Schelto barou van Heemstra, geb. Amersfoort 11 
en f 13 Juli 1871. 

3. Sara Maria barones van Heemstra, geb. Arnhem 
14 Juni 1873, f aldaar 20 Juli 1874. 

4. Schelto, vulgt XIII. 

XIII. Schelto baron van Hee m st ra , geb. Arnhem 30 Dec. 
1875, kap. inl'., oud-ordonnansofficier van H. M. de Koniugin, 
tr. Apeldoorn 16 Aug. 190S Jkvr. Louiso Elisabeth ller- 
niiuo Uolmberg de IJockfeldt, geb. Londen 1 Apr.1880, 204 VA>< UEKMSTKA 

dr. vau .Tiu-. Nicohiaa Antliouy en A d r i a u a Jacoba 
Heleua Prins. [Ede]. 
Uit dit huwelijk : ' 

1. Schelt o Nico laas Anthouy baron van Heemstra, 
geb. Ede 2i April lüOU. 

2. Anna Cl ara barones van Heemstra, geb. Ede 2i 
April 1909. 

XI bis. Mr. IJaltbazar Thcodorus baron van Heem- 
stra, beer vau Fronia en Eibersbiireu , geb. Metslawier 1-1 
Aug. 1809, outv. directe belast, te Deiuiim, f 's Gravenhage 2i 
Dec. 1S7S, tr. Huizum 2 Juli 1811 Jkvr. Anua Catharina 
Lonisa Hillegonda van Cammiugba, geb. aldaar 27 
Sept. ISli, f 's Gravenbage 15 Jan. 19U0, dr. vau Jbr. Vitus 
Valerius en Johanna Cbristophorii Gasinjet. 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Hendrik- Fe ij e, volgt XII. 

2. J o h a n n a B a 1 t b a z a ri n a ü h r i s t o p h o i- i u a C a r o- 
lina barones van Heemstra, geb. Birdaard 15 Uec 1S13, 
tr. Leiden 9 Sept. 1869 Jo h au n es Adrianus van Hengst, 
geb. Utrecht 14 Nov. 1834, bux'gem. van Loenen a. d. Vecht, 
-f 'a Gravcnhage 2G Juni 1899, zn. van Mr. Jan Heudrik 
Carel en Jkvr. Johanna Adriana de Testers. 
['s-Gravenhage]. 

3. W i 1 h e 1 lu i u a F r e d e :• i c a C a s i ni i r a Jl a r i a T h e c; 1 a 
barones van Heemstra, geb. iJeiuum 23 Mei 1815, f aldaar 
15 Dec. 1845. 

4. Vitua Valerius Malorix Ludgerus barou van 
Heemstra, geb. Deinum 31 Juli 1846, f h. Bagatelle onder 
Maarsen 17 Mei 1852. 

5. W i 1 h e 1 m i n a F r e d e r i c a ü a s i m i r a C h a r 1 o 1 1 a 
Juliaua barones van Heemstra, geb. Deinum 2 April 
1848, tr. 'sGraveuhage 22 Juli 1S70 Mr. J acob Si ck e nga , 
geb. Wolvega G Sept. 1S45, lid gedcp. Staten vau Friesland, 
lid Ie kamer, kautonrechter te Leeuwarden, f ahlaar 2 Juli 1911 , 
zn. van Jacob cu A. lida lloeksitra. [Waabiugton, Nortli 
Yaekimaj. 

C. M a r g a r e t h a T h e o d o r a B a 1 t h a z a r i n a barones 
van Heemstra, geb. Deinum 13 Oct. 1819, f aldaar 2:i 
Maart 1850. VAX HKEMSTKA 205 

7. M il r g a 1- c t }i n T b e o d o i" u \V i 1 ]i e 1 m i n a V i t a \' a 1 e r i a 
barones vau Jl ce. ins t ra, gob. li. Bagatnlle te i\[aai-ssL'u 20 
Kov. 1852, tr. 's Graveubage li Aug. 187-4 Carel Alplionse 
Eckstein, gob. Amsterdam IG Sepfc. 181-0, oud-dircctcur Topo- 
graphisclie Inrichting, zu. vau F rede rik Ediiard en 3Iaria 
Theresia Louise Dorr. ['s Graveubage]. 

8. "V i t u s V a 1 e r i u s 11 u u r d e r i c u s C a r o 1 u s I\ a d b o u t, 
volgt XII bis. 

9. Anna C a t ii a r i u a L o u i s a 11 i 1 1 e g o u d a barones 
van Heemstra, gob. b. de Klok onder IJsselstcin 4 Maart 
en f aldaar 13 Juli 1S5G. 

10. Alida F red erica Victoria barones vau Heem- 
stra, geb. h. de Klok 4 Maart 18.j6, f 'sGravenhage 17 Feb. 
1862. 

XII. Willem Hendrik F e ij o baron van Heemstra, 
geb. Deinum 26 April 1842, oud-burgem. van Deventer , lid prov. 
Staten van Overijssel, tr. 1" Benschop 30 Sept. 1870 Jkvr. 
Agatüa Louisa Strick van Linschoten, gob. aldaar 
1 April 1844, t Deventer 2 Feb. 1897, dr. van Jl'ir. Mr. Jan 
Pieter en Jolianna Louise Maria Juliaua vau Die- 
ni e n ; tr. 2'^ 'sGravenhage 1 Nov. 19()G Anna Antoinette 
Hoodenburg, geb. Dordrecht 11 Jan. 1863, dr. van N i co- 
la a s en A n g ól i q u e Marie L a u r i 11 a r d F a 1 1 o t en wede. 
Ma u rits Joh au baron van Boctzelaer. [Deventer]. 

Uit het eerste huiceUjk : 

XIII. Mr. Dr. Balthazar Theodorus baron vau Heeni- 
Btra, geb. Harlingen 3 Jan. 1B72, griffier kantongerecht 
[Bolsward], tr. Amsterdam 5 Nov. 1903 Arno 1de Con- 
stance Calkoon, geb. aldaar 17 Feb. 1880, dr. van i\Iari 
Cornolis en Theodora M och tel d van Hceniskerck 
V eeck ens. (Dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden). 
[Zandvoort]. 

XII bis. V i t u s A"" a 1 e r i u s 11 u u r d e r i c u s C a r o 1 u s Jl a d- 
bout baron van Heemstra, gob. h. de Klok onder l.ls.~el- 
stein 24 Juli 1854, oudburgem. Brielle, tr. Leeuwarden 12 Oct. 
J'^'^2 Jkvr. Theodora Fli'aabetli B o w ie r , geb. 's Hcrton;eu- 
bosch 29 Nov. 18(;i, dr. van Jhr. Gerard J o h a u n e s M a r- 
tinua en Ad r ia na Cathariua i'auliua van l''euoma. 
1'sGraveuhago]. 206 VAN HEEMSTHA. 

' Vit dit hiuvelijli: 

1. Louis Victor baron v :i n II e e ni s t r a , geb. Scherpeuisse 
20 Aug. 1883, f Briellet; April 1S9Ü. 

2. JohannesGerardus Martin us baron v a n H e e in s t r a, 
geb. Brielle 8 Jtini 1885, f h. Driebuizen bij Nijmegen 4 Ocfc. l'JOG. 

3. Wilhelm F red e rik Casimir baron van Heemstra, 
geb. Brielle 21 Juni 1S.S8. ['s Gravenhage]. 

XI ter. Mr. Frans Julius Johan baron van II e e m s t r a , 
geb. Groningen 15 Juli ISll, grietman van llauwerderhem, 
rentm. generaal der D. O. balije van Utrecht, lid 2e Kamer, 
+ 's-Gravenhago 19 Feb. 1873, tr. Sassenheim 28 Juni 1837 
Henriëtte Philippine Jacoba barones van Pa Handt, 
geb. h, ter Leede aldaar 27 Nov. ISlü, f aldaar 18 Nov. 1881, 
dr. van baron Gijsbert Jan Anue Adolph en Cornelia 
Martina van der Goes. 

Uit dit huwelijk: 

1. G ijs bert Jan Anne Adolph, volgt XII. 

2. Willem Heudrilc Johan, volgt XII bis. 

3. Schelto, volgt XII ter. 

4. Philip Jacob, volgt XII quater. 

5. Oor n elia Ma r t i n a barones van Heemstra, geb. Irnsum 
19 Nov. IS-l?, hofdame honoraire van Tl. M. Koningin Emma, 
tr. Ilattem 18 Juni 1890 Frederic Adolph Hoe ter, geb. 
Sittard 14 April 1830, gep. oil'. art., gemeente archivaris, zn. vau 
Peter JacobGu sta f en F red erica Jacob inaCatha- 
rina Hieffen weduwnaar van Clara Gewin. [Hattcm]. 

XII. (i ij s b e r t J a u A n n e A do 1 p h baron van Heemstra, 
geb. Irnsum 4 Juni 1840, gep. oü'. cav., ordonnans-oflicier, adju- 
dant en stalmecster van Z. M. Koning Willem Hl, f 'n Graven- 
hage 20 Nov. 1895, tr. 1» Haarlem 20 Sept. 18H4 f L u dop h i n e 
Cornelie van Valkenburg, gep. aldaar 7 Juli 1.S4;?, f Zaud- 
voort 20 Sept. 18(JÜ , dr. van L u d o U' en Jkvr. Cornelia 
Elisabeth Teding van Berkhout; tr. 2" Haarlem 19 üct. 
1871 Henriëtte Dorothea C h 1 e u b r o e k, geb. Ajusterdam 
13 Feb. 1837, f 's Gravenhage 18 Sept. 1912, dr. van G ijsbert 
Derk en Henriëtte Dorothea Hartman. 

Uit het eeratc Mi w dijk : 

1. Frans Julius Johan baron van II c o m s t r a, geb. 
Ilaarlcm 22 Oct. 1SÜ5, vice consul der Nederlanden, tr. 1" Arnhem YAN UEEMSTKA. 207 

12 Mei 1891 Wilhelraina Frederique GeorgineLouise 
barones van Pallandt, geb. Yelp 5 Dec. 1S70, f 's Graven- 
hage 13 Sept. 1901, dr. van baron Jacob Adolph en SVil- 
helmina Frederica Georgina Louise barones van 
Tuyll van S er ooskerken ; tr. 2" Clewer-manor bij Windsor 
28 Aug. 1906 Florence Constantia Gecily Foster, geb. 
aldaar 22 Mei 1877, dr. van Edmund JJenson en Edith 
Eleanor Grove. [Casablanca in Marokko]. 

2. Cornelia Elisabeth barones van H e era s tra, geb. 
Haarlem 19 Dec. 1SG7 , + Nordrach (Baden) 29 Dec. 1901 , tr. 's-Gra- 
venhage 23 Aug. 1888 Dr. Alexander Willem baron Schim- 
melpenninck van der Oy e, geb. 'g-Gravenhage 10 Juli 1S59, 
raad van legatie in disponibiliteit, zu. van baron Mr. Wil Ie ra 
Assueer Jacob enJkvr. Cornelia Maria Steengraoht; 
hij hertr. Wassenaar 19 April 1905 Jeaune Franc; oise Chas- 
sagnard. ['sGravenhage en k. Duivenvoorde bij Voorschoten]. 

3. Gijsbert Jan Anne Adolph, volgt XIII. 
Uit het tweede hun-elijk: 

■i. Hendrik Philip Jacob baron van Heemstra, geb. 
Haarlem 11 Juli 1872, oudluit. inf. [Bournabat bij Smyrna]. 

5. Henriötte Dorothea barones van Heemstra, geb. 
's-Gravenhage 5 Dec. 1873, tr. aldaar 26 Mei 1896 Jhr. Wil Tem 
Herman Bicker, geb. Soerabaja 6 Juli 1865, zn. van Jhr. 
Frédéric Louis en Elisabeth Johanna Catharina 
Henrietta Bisschop Grevelinck. füijswijk]. 

6. Willem Hendrik Johan, volgt XIII bis. 

XIII. Gijsbert Jan Anne Adolph baron van Heem- 
stra, geb. Haarlem 19 April 1869, ritmeester cav., tr. Maars- 
bergeu 9 Mei 1895 Jkvr. Marie Isabella Anne Josine 
Charlotte Godin de Beaufort, geb. Utrecht 25 Jan. 1875, 
dr. van Jhr. Mr. Kar el Antonio en Jkvr. Cornelia Jo- 
hanna Steengracht vau Uostcapelle. [Haarlem]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelia Johanna barones van Heemstra, geb. 
Amersfoort 31 Dec. 1895. 

2. Liidolphiue Jlaric Anne barones van Heemstra, 
geb. Amersfoort 19 Mei 1897. 

3. Catharina Jeaune Antoiuotte Elisabeth barones 
van Heemstra, geb. Zutphcn 19 Mei 1909. 208 VAN HEEMSTRA. 

XIII bis. Willem Hendrik Jolian baron van Heem- 
stra, geb. 's-Gravenhage 20 Jan. 1875, landbouwer, tr. Eour- 
nabat 4 Dec. IWl Maud BI a nch e W hit tal 1, geb. aldaar 
20 Jan. 1874, dr. van Kichard Watson en Marie Sophie 
Cramer. []iouruabat bij Smyrna]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Yoland Ai Isa barones v au Heems tra, geb. Bournabat 
28 Oct. 1902. 

2. Maud lone barones van Heemstra, geb. Bournabat 
11 Jan. 1904. 

3. Khoda Henriet te barones van Heemstra, geb. 
Boarnabat 10 Nov. 1906. 

XII bis. Mr. Willem Hendrik Johan baron van Heem- 
stra, geb. Irnsum 23 Juli 1841, oud-burgem. van Jutphaas en 
van Driebergen, lid prov. Staten van Utrecht, f h. te Doorn 
27 Oct. 1909, tr. Utrecht 11 Oct. ISGG W i llie lm in a Corn elia 
de Beaufort, geb. h. de Treek onder Leusden 2tï Juli 1843, 
dr. van AarnoudJanenAnnaAleidaStoop. [h. te Doorn]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik Philip Jacob, volgt XIII. 

2. Aarnoud Jan Anne Aleid, volgt XIII bis. 

XIII. Hendrik Philip Jacob baron van Heemstra, 
geb. Jutphaas 4 Sept. 1867, burgera. van Harmeleu en Veld- 
huizen, daarna van de Bilt, tr. Doorn 30 Sept. 1896 Anna 
Maria Cornelia lloosmalo Nepveu, geb. 's-Gravenhage 
15 Nov. 1865, dr. van Lodewijk Reinier Jan Antony 
en Cornelia barones Bentinck tot Schoon heten, 
[de Bilt]. 

Uit dit huwelijk": 

1. Cornelia Anna Her mi na barones van Heemstra, 
geb. Harmeien 24 Oct. 1897. 

2. W i 1 h e 1 m i n a L o u i s a M a r i a barones van Heemstra, 
geb. Harmeleu 5 Juli 1899. 

XIII bis. Mr. Aarnoud Jan Anne Aleid baron vau 
Heemstra, geb. h. Slotzicht onder Vreeland 22 Juli 1S71, 
burgem. van Arnhem, tr. 's-Gravenhage 26 Maart 1H96 1<] 1 b r ig 
Wille mi ne Hen riet te barones van As be ck, geb. Almelo 
15 Juli 1873, dr. van baron (ierrit Ferdiuand en Jkvr. 
Carolina van IL ogend o rp. [Arnhem]. VAN HKEMSTU.V 209 

Uit dit huwelijk: 

1. Wil heimina Cornelia barones vau Heemstra, geb. 
Oosterbeek 22 Jau. 1S97. 

2. Geraldine Caroline barones van Heemstra, "•eb 
Velp 30 April ISm. '^ 

3. El la barones van Heemstra, geb. Velp 12 Juni 1900. 

4. Marianne Jacqueline barones van Heemstra, geb. 
Koermoud 22 Oct. 1Ü03. 

5. Willem Hendrik Johan baron van Heemstra, 
geb. Roermond 27 Maart 19Ü7. 

6. Aarnoudina Jolianna barones van Heemstra, geb 
Arnhem 9 Dec. 1911. 

XII ter. Schelto baron van Heemstra, geb. Irnsum 
30 Sept. 1842, burgem. van Sassenheim , lid prov. staten, lid 
2e kamer, f Leiden 20 Dec. 1911, tr. Apeldoorn 7 Aug. 1S73 
Cathariue Elisabeth Louise barones Sloet vau Zwa- 
nenburg, geb. Twello 25 Juni 1844, dr. van baron Mr. An- 
thony Frederik en Jkvr. Uenriette Jeaune van Tej- 
lingen. [Utrecht]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Francisca Juliana Johunna barones vanHeemstra, 
geb. Hillegom 23 Mei 1874, f aldaar IG April 1875. 

2. Willem Johan Henri baron van Hee ms tra, geb. 
Hillegom 7 Aug. 1875, f Utrecht 12 April 18SÓ. 

3. Henriette Philippine Jaooba barones van Heem- 
stra, geb. Hillegom 13 Nov. 1876, tr. Sassenheim 26 Aug. 
1897 Alexander Gerard baron Quarlea de Quarles, 
geb. Bergen op Zoom 26 Juni 1866, directeur der Nederland- 
sche Spaarkas, zn. van baron Charles Louis Henri eu 
Anna Maria Plmilia vau Dongen. [Vogelenzang]. 

4. Antoinette Frrdrrique Woltera barones van 
Heemstra, geb. Hillegom 17 Nov. 1878, f aldaar 19 Dec. 1879. 

5. Schelto, volgt XIII. 

6. Diederik Gregorius Jacob, volgt XIII bia. 

7. Theodore Willem Lodewijk baron vau Heemstra, 
geb. h. ter Leede 27 Maart 1883, oud-res. Ie luit. rijdende art., 
clec-trotechnisch ingenieur, tr. Utrecht 19 Juni 1913 Jkvr. 
Henriette Ilester Johan na van Asch van Wijck, 
geb. Breda 27 Nov. 1883, dr. van Jhr. Mr. Henrick Mau- 

U «02 ' t n H a c* iiLiitid 210 . VAN HEEMSTRA. 

rits Jan ea HenriëtteJohannaRoyaards. TUtrecht]. 

XIII. Mr. Schel to barou van Heemstra, geb. ilillegom 
5 Dec. 1879, oud-res. Ie hiit. cav. , werkzaam bij de Hoofddirectie 
der Kon. Paketvaart Mij., tr. Weltevreden 21 Dec. 1911 Mat- 
hilde Jacoba van Oosterzee, geb. aldaar 14 Maart 1SS8, 
dr. van Jean Matthieu Henri en Gustavine Abra- 
hamiue Buyn. [Weltevreden]. 

Uit dit huwelijk: 

1. S o h e 1 1 o barou vanHeemstra, geb. Buitonzorg 8 Dec. 1912. 

XIII bis. Jacob Diederik Ciregorius baron van Heem- 
stra, geb. Hillegom 24 Feb. 1881, lid der firma Gleichman en 
van Heemstra in eüecten, tr. Amsterdam 14 Oct. 19U9 Sophia 
Alexandra Beels, geb. aldaar 10 Maart 1835, dr. van 
Alexander Hercules en Cornelia Sophia van Len- 
nep [Amsterdam]. 

Uit dit hinvelijk : 

1. Alexandra Herculine barones van Hee m stra, geb. 
Amsterdam 30 Nov. 1911. 

XII quater. Philip Jacob baron van Heemstra, geb. 
Irnsum 8 Mei 1818, burgem. van Hattem , oud-lid prov. Staten vau 
Gelderland, rentmeester krooudomein, tr. !<> 'sGravenhage 
23 April 1874 Civile Jacqueline Carolina barones vau 
Wassenaar, geb. Arnhem 30 Maart 1850, f Hattem 20 Jan. 
1875, dr. van baron Mr. Willem Frederik Hendrik en 
Justine Goverdine Jean n e Adolphine gravin vau 
Rechteren, tr. 2f> Wageningen 9 Nov. 1876 Eliza Martha 
barones van Wassenaer, geb. Arnhem 20 Juli 1855, zuster 
zijner lo echtgeuoote. [Hattem]. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Henrietta Philippina Jacoba Civile barones vau 
Heemstra, geb. Hattem 14 Dec. 1874, f aldaar 4 Juni 1875. 

Uit het tweede huweUjk : 

2. Frans Julius Jolian, volgt XIII. 

3. Cornelia Marti na barones van Heemstra, geb. 
h. ter Leede onder Sasseuheiiu 9 Aug. 1880, tr. Hattem 24 
Aug. 1905 Mr. Al bert Jan Leonard vau Beeck Cal- 
koen, geb. Utrecht 10 Oct. 1874, adjunct-coraniies dep. van 
Binnonl. Zaken, zn. vau Mr. Aarnoud Willem en Jkvr. 
Pau line Albertine Ham. ['sGravenhage]. VAN HEEMSTRA. 211 

4. Ernestine Theodora Johanna barones van Heem- 
stra, geb. Hatteni 21 Oct. 1S8G, tr. Hattem 18 Juni 190S 
Johan Christiaan baron van Haeraolte, geb. Amster- 
dam 26 Sept. 1Ö73, electr. ing., dir. technisch bureau, zn. van 
baron Mr. C oen raad Willem Au ton ie en Horman na 
Elisabeth baroues de Vos van Steenwijlc. [Arnheinl. 

5. Justine Goverdine Jeanne Adolpbine barones 
van Heemstra, gcb. Hattem 2 April 1S89. [Hattem]. 

6. Philip Jacob baron van Heemstra, geb. Hattem 
7 Oct. 1892, f aldaar 20 Juli 1908. 

XIII. Frans Jnlius Johan baron van Heemstra, geb. 
Hattem 27 Oct. 1878, 1'^ luit. cav., ridder exp. D. O., tr. Vorden 
28 Juli 1904 Nicoline Adrienne Sophie barones van der 
Borch, geb. aldaar 4 Dec. 1883, dr. van baroa Paul us An tony, 
heer van Vorden, en Johanna Maria barones vanNagell. 
[Eefde onder Gorssel]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Eli sa Mart ha barones van Heemstra, geb. Amers- 
foort 29 Nov. 1907. 

2. Frans Juliug Johan baron van Heemstra, geb. 
Haarlem 16 Maart 1909, edelexp. D. O. 

XI quater. Mr. Siraeon Petrus baron van Heemstra, 
geb. Vogelzangstate 6 Oct. 1815, kamerheer i. b. d., f Eaarn 
12 Juli 1896 tr. Amsterdam 25 April 1845 Jkvr. Sophia 
Adriana Johanna Fabricius van Le yenburg, geb. 
aldaar 20 Juli 1822, f Amsterdam 1 Mei 1848, dr. van Jhr. Johan 
Ca rel Willem en Jkvr. Anna Elisabeth Huydecoper. 

Uit dit huLvelijk : 

1. Joh au Willem baron van Heemstra, geb. Amster- 
dam 30 Jan. en f 16 Feb. 1846. 

2. Anna Elisabeth barones van Heemstra, geb. Amster- 
dam 12 Jan. 1817, f k. ISeaujardin te Tours 29 Feb. ISSS, tr. 
Eemnes 7 Maart 1S()7 M a r i a M a r t i n u s J o s e p h u s^ II u b e r- 
tus Cornély, geb. Heerlen 9 Juni 1835, f k. Beaujardiu 16 
Juni 1887 , zn. van J o h a n n e s F r a n c i s o u s A n t o n i u 9 J o- 
sephus en Anne Elisabeth W^a IbourgeSchoenmakers. 

3. Sophia Adriana Johanna baroney van Heemstra, 
geb. Amsterdam 22 April 1848, f h. Groeneveld onder lOemnes 
25 Nov. 1875, tr. Eaarn 4 Dec. 1873 Louis Reiuier baron 212 VAN HEEMSTRA — VAN Taets van Amerongen, gcb. Utrecht 10 Dec. 1S35, oud- 
hofmaarschalk van wijlen Prins Hendrik, kameriieer i. b. d., 
weduwnaar vaii ErnestinelIenriiUteAntoinette barones 
van der Duyn. Hij liertr. Bergen (N. II.) 7 Sopt. 18S2 Agneta 
Margaretlia Catliarine van Reenen, [b. Groeneveld 
onder Eenmes]. VAN HEERDT 
Protestant. — Veluwe. — De geregelde stainreeks vangt 
aan met Gijsbert van Heerde, geb. omstreeks 13óU, 
wiens weduwe in 1402 beleend wordt met het goed ter 
Houve onder Rbeden. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n» 14 
werd Timen Cornelis van Heerdt tot Eversberg 
benoemd in de ridderschap van Overijssel. Bij K. B. d.d. 
IG Sept. 1815, D' FF werd hem de titel van graa.f verleend 
met erfelijken overgang bij eerstgeboorte op zijne wettige 
mannelijke afstammelingen. Bij K. B. d.d. 3 Mei 1821 , n" 1Ü7 
werd bepaald, dat aan alle wettige afstammelingen van 
den graaf van Heerdt tot Everaberg de hun compe- 
teerende titel van baron zal worden gegeven , voor zoover 
de titel van graaf niet op hen is gedevolveerd. Bij K. B. 
d.d. 7 April 1822, n" 16 werd bepaald, dat aan alle wettige 
afstammelingen van wijlen Jacob Carel Frederikvau 
Heerdt de liun van ouds competeerende titel van baron 
zal worden gegeven. 

Wapen: in zilver een zwarte schuinbalk. 

Helm met zilver-zwarte wrongen zilver-zwarte 

dekkleedeu. Het gewone medaillon aan deu 

hals van deu helm is vervangen door eene 

ovale robijn, ia goud gevat, llclniteekeu : 

eene vlucht, rechts zilver, baladen met een 

zwarten rechterschuinbalk, en links zwart, 

beladen met een zilveren linkerschuinbalk. 

Stamreeks 

I. Gijsbert van lieerde, geb. omstreeks 1350, + voor 

1403, tr. Ilillegoud Helle gezegd van Aeni, als erige- 
VAN HKERDT 213 

naam haars vaders in 1102 beleend met het goed ter Houve 
(Heuven) onder Ilbeden , opnieuw beleend ia 1424, f ia 1431, 
dr. van Willem II e 11 è tot Houve. 

II. G ijs bert van lieerde, geb. omstreeks 13S0, beleend 
met ter Ilouve 1431, in de ridderschap van Veluwo, 1418; 
zegelt den verbondsbricf van 3 Mei 1418 tusschen ridderschap 
en steden van Gelre, f in 1460, tr. N. van Hoen. 

III. Daeni van Heerde, beleend mot ter Houve na zijn 
broeders' dood iu 1473, opnieuw beleend in 14N4 en 1493, in 
de ridderschap van Veluwe, 14GÜ; schepen van Arnhem, 1.50G; 
f in 1513; tr. Mechtelt van Meeckeren, dr. van Dirk 
en E 1 is a b e t h V a n W ij h e. 

Uit dit huwelijk o.a.: 

1. Gijsbert van Heerde, beleend met Houve in 1513; uit 
zijn zoon Willem van Heerde, gehuwd met Oatharina 
vau Sevonder, spuit do uitgestorven Katholieke tak van 
Heerde tot Gamphuysen bij Zevenaar, terwijl uit zijn 
anderen zoon Daem van Heerde, gehuwd met Johanna 
van Eek, de uitgestorven Katholieke takken vau Heerde 
en van Heer dt in Gelderland, Overijssel en Groningen spruiten. 

2. Daem, volgt IV. 

IV. Daem van Heerde, beleend met Brugstuk na ziju 
broeder (1537), in de ridderschap van Nijmegen, f voor ló55, tr. 
Henrica van Appeltern, dr. van Hendrik, heer van 
Persingen , en G e e r t r u i d van B r o n c k h o r s t. 

V. llobbertvan Heerdt, ambtman van Rommel, Tieler- en 
Rommelerwaarden (lóiif)), f 1578, tr. 1" Oatharina van der 
Beeck, dr. van Iferman en Agues van Itcersum; tr. 2'^ 
Aleid van Deelen. 

Uit het eerste huwelijk: 

VI. Adam van Heerdt, 1ste heer van Eversberg, geb. 
1556, in de ridderschap van Nijmegen (Ifi03-1G11), en Overijssel 
(1(!12), timmert den Kversberg, vermeld te Raalto (1592-l(;3l)) , 
f Kijssen ü Juli 1(540 , tr. vóór 15 Dec. l-"lt2 Co r nel ia van 
Cocverden, f ilijssen, begr. S Juni 1(535, dr. vau Gooseu, 
heer van llhaau en Johanna van Ittersum. 

VII. Hor m au vau Heerdt, heer van Eversberg, geb. 
2 Sept. 1(]02, iu do ridderschap van Overijssel (1(537) , f lüjssen , 
begr. 22 Feb. 1(5S3, tr. 1" 2 Sopt. 1(527 Everdina vau Itter- 214 VAN HKERDï 

sum, geb. 1005, f Kijsseu 31 Mei 1648, dr. vau Hen d ri k, heer 
van Hofstede eu Sopbia, Sloot; tr. 2" Rijssen 8 Juai 1651 
Anna van Coeverden, f Maart lG8ó, dr. van Joban ea 
Agatha van Kecken tot Scberpeuzeel ea tot Tubbergen. 
Uit het eerste hmcelijk: 

VIII. Robbert van Heer dt, geb. Rijssen 2i Aug. 1G2S, 
in do ridderschap van Overijtjsel (1603), geconnn. ter Admiraliteit 
van Rotterdam (1669), f Rijssen 8 Feb. 1671, tr. 13 Aug. 1653 
Everdina Sloet, geb. 1624, f Rijssen, begr. 6 Juni 1679, dr. 
Tan Boldewijn, heer van Slotenhagen en Lindenborst eu Le- 
buinaMargaretbavanRijswijck, vrouwe van Liudenborst. 

IX. Boldewijn van Heerdt, heer van Eversberg (16S6), 
geb. 27 Apr. 1654, kol. in ötateudienst, gedep. ten landdage 
van Overijssel 1690, f 1720, tr. 1° in 1683 Johanua van der 
ïïeyden; tr. 2" Elisabetli van der Schuren, dr. vaa 
Frederik en Johanna C.atbarinaAmptjtr. 3'^ voor 1690 
Isabella van Jlaesfelt, dr. van Hendrik, tot de Ehzeen 
Elisabetb Margaretha van Eyl. 

Uit het derde huwelijk: 

X. Robbert Frederik van Heerdt, heer van Eversberg, 
geb. 28 Jan. 169S, kap. van bet Ie Bataljon van den Prins van 
Oranje, gedep. ten landdage van Overijssel, fj:ecomm. ter Staren- 
Generaal, vice-lauddrost van Tweuthe en lid H. H. M.,t2GJan. 
1755, tr. 1" Leeuwarden 22 Maart 1722 Johanna Sippina 
van Molenscbott, f 172S, dr. van Joban en Saepecb 
van Aylva van Witmarsuni; tr. 2" Jieeuwarden 2S UcC. 
1733 E 1 i s a b e t b .M a r i a B a 1 f o u r. 

Uit het eerste huwelijk o. a. : 

XI. Joban Adriaan van ITeerdt, beer van Eversberg, 
geb. b. Eversberg onder Wierden 14 Jan. 172S, in de ridderschap 
van Overijssel, cornet in Staten dienst, t Zwolle 17 Feb. 1766, 
tr. 'sGravenhage 21 Aug. 1757 Cornelia Charlotta Bi>eij, 
geb. aldaar 4 Jan. 1740, f h. Eversberg 27 Jan. 1765, dr. vau 
Timon en Ilenriotta Autoinetta Hop. 

Uit dit huwelijk o. a.: 

1/ Tim on Co me lis, uit wieu de tak van Heerdt tot 
Eversberg; volgt XII. 

2. Jacob Oarel Frederik, uit wieu de takkeu van 
Heerdt; volLrt XII bis. VAN UEERDT 215 

Tak van Heerdt tot Eversberg 

XII. ïimon Coruelis graai' vau lEeerdt tot Evers- 
berg, geb. Kampen 22 Jau. 1761, ritmeester van de gardes du 
corps van den Prius van Oranje, raad ter admiraliteit te Rot- 
terdam, lid der IIo. Mo., lid Ie en 2'^ kamer, kamerheer en 
opperatalmeester van Z. K. H. den Prins van Oranje, opper- 
staimecster, later opperliofmaarschalk des Konings, f 's Gra- 
venhage 28 Jau. 1844, tr. 1" Soheveningen 10 Maart 1782 Jo- 
hanna Jacoba ïïerbortina Mauritia van der Does, 
geb. 'sGraveuhage 7 Oct. 1763, f Kijsael 22 Jan. 1815, dr. van 
Wigbold Jan Theodoor, heer van de beide Noordwijken 
en Willielraina Margaretha van Wassenaer, (dit 
huwelijk werd 12 Juli 1795 door echtscheiding ontbonden) ; tr. 
2o 'sGravenhage 20 Nov. 1820 Est her Reuouf, geb. Jersey 
15 Feb. 1771, f 'sGravenhage 9 April 1848, dr. van Jeau en 
Marie M i g e a u x. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Willem Hendrik, volgt XIII. 

2. Theodora Johanna Wilhelmina Herbertina 
barones van Ileerdt, geb. h. Teylingerhorst onder Wassenaar 
13 Sept. 1786, f St. Omer 3 Maart 1866, tr. 1° Kampen 18 Oct. 
1806 Hendrik Cornelis Mollerus, geb. 'sGravenhage 
5 Feb. 1778, f Kampen 2 Nov. 1806, zn. van Mr. Adriaan, 
heer van Westkerke en Wulpendaal eu Martina Wilhel- 
mina van Dongen; tr. 2« Breda 4 Maart 1812 S e r u 1 e 
Adrien Blanvillain. 

3. F reder ik a Louisa barones van Heerdt, ged. 
'sGravenhage 24 Maart 1792, f Dordrecht 12 April 18Ó8, tr. 
1° 'sGraveuhage 26 Juli 1815 Jhr. Antony Cornelis 
Twent, geb. Amsterdam 26 Sept. 1771, inspecteur loodswezen , 
vice-admiraal, f 's Graveuhage. 3 Jan. 1852, zu. van Abraham 
C a t h a r i n u s van Gele Twent en Jacoba J u d i t h 
van Wesele; (dit huwelijk werd door echtscheiding ont- 
bonden); tr. 2" Emmerik 24 Maart 1827 Jhr. Archibald 
van de Poll, geb. Amsterdam 16 Feb. 1796, referendaris dep. 
van Binneul. Zaken, f Aruhcin 12 Maart 1850, zu. van Jhr. 
Mr. Willem Gorard eu Jkvr. Agnes J o h a u n a 11 e n- 
riette Graafland. 216 VAN HEF.RDT 

Uit het tweede liuivelijk: 

i. Charles E d u ar d baron v a u II e e r d t , geb. Kings- 
town 21 Feb. 1797, goneraal-majoor, adj. i. b. d., ridder M. W. O., 
+ 'sGravenhage 27 Aug. 1855, tr. Brussel 25 Juni lS2ü J o- 
hanna Dorotliea Reiclie, geb. Greene in Brunswijk 
18 Oct. 1792, t Maastricht 9 Aug. 1871, wede. Pieter vau 
Herzeele. 

5. Wilhelmina Charlotte barones van Heerdt, 
geb. Dietz in Nassau 11 Dec. 1802, f . . . ., tr. 'sGravenhage 
21 Sept. 1836 Jhr. Albert Frcderich Christiaan 
Gericke, geb. Dusseldorf 25 Aug. ISOS, secr. provincialen 
Raad van Limburg, f Maastricht 28 Mei 1839, zd. van Jhr. 
Jobann Eberhard Paul Ernst, heer van Herwijnen en 
Johanna Maria Francesca Lanteu. 

6. Ilobertine barones van Ileerdt, geb. Dietz in 
Nassau . . . ., f . . . ., tr. 'sGravenhage 2 Juni 1S4G Isidor 
Charles Constant Verinersch, geb. Brussel, secr. der 
Belgische legatie in 1S4Ü, f . . . ., zoon van Coustantin 
Ignace Joseph en Albertine ElisabethdeFraye. 

7. Alfred August Ottomar baron van Heerdt, geb. 
Dietz in Nassau lü Nov. 1810, luit. cav., f 's Gravenhage 14 
Dec. 1834. 

XIII. Willem Hendrik graaf van Heerdt tot Evers- 
berg, geb. 'sGravenhage 17 April 1783, generaal majoor inf. , 
kamerheer i. b. d., lid prov. Staten van Overijssel, ridder 
M. W.0. 3e kl.,,t h. Eversberg 2.' Aug. 1864, tr. Voorburg 24 
Jan. 1821 Maria Elisa Gevers Leuven, geb. Londen 17 Maart 
1799, t h. Eversberg 15 Juni 1864, dr. van Aruold Johau- 
nos en Louise l]lisaboth Oxloy Parker. 

Uit dit huwelijlx- : 

1. Timon Cornelis baron van Heerdt tot Fi v e r s- 
berg, geb. Voorburg 22 Mei 1822, t aldaar 16 Juli 1822. 

2. Timon Hendrik f^fnaf v a n Heerdt tot Evers- 
berg, geb. Zwolle 27 Mei 1823, t Parijs 16 Juni 189S, tr. 
Salatiga 16 Feb. 18-') t Johanna i: i i r< a b e t h .S p r e u t e l s , geb. 
Soerakarta 21 April 1830, f Batavin 1 Aug. 1H94, weduwe A r- 
Dold Ernst Theodor Buno 1 1 ns 1 i n ga en dr. van J e a n 
Baptist en Johanna Ca'rolina Jacomi. (Dit huwelijk 
werd 20 Nov. 1876 door ecïhtscheicling onttionden). VAN HEERDT 217 

3. Lonise Eliaabetb barones van ireerdt tot Evers- 
berg, geb. Kampen 23 Xov. 1824, f Groningen 13 Feb. 1S59, 
tr. Wierden 1 ï'eb. 1S54 Mr. La u rent Jean Nepven tot 
Aiueyde, geb. Utreclit 20-Aug. 1807, pres. arr. rechtbank te 
Groningen, f Hof van Delft 18 Jan. 1870, zn. van Laurent 
Tlieodoor en Albertina Ilelena Elisabeth Ham. 

4. Wilhelm inaHerbertinaJohanna Angusta barones 
van Heerdt tot Everaberg, geb. Kampen 24 Maart 1S26, 
t Zwolle 29 Juni 1827. 

5. Robbert Johan baron van Heerdt tot ïJversberg, 
geb. Zwolle 23 April 1827, f Voorburg 11 Juni 1834. 

6. Johannes Herbert August Willem, volgt XIV. 

7. Maria Petronella Arnoldina barones van Heerdt 
tot Eversberg, geb. 's Graveuhage 18 Aug. 1830, f Scheve- 
ningen 6 Sept. 1908. 

XIV. Johannes Herbert August Willem baron van 
Heerdt tot Eversbcrg, geb. Zwolle 22 Feb. 1S29, oud-luit. 
t. zee, hypotheekbewaarder, districts commissaris, chef kolo- 
niale vaartuigen in Suriname, referendaris Koloniën, gouver- 
neur van Curapao, daarna van Suriname, t 's-Gravenbage 

'10 Jan. 1893, tr. Paramaribo 6 Juui 18G0 Emilia Anna 
Elisabeth van Lansberge, geb. Santa F6 de Bosrota in 
Columbia 5 Juni 1837, f 's-Gravenhage 31 Maart löuó, dr. 
van Reinhart Frans Cornelis en Victoria Maria 
RodriguezyEscobar. 
Uit dit Inuvelijk : 

1. W i 1 1 e m H e n d r i k V i c t o r , volgt XV. 

2. Reinhart Frans, volgt XV bis. 

3. Arnout Hcudrik baron van Heerdt tot Evers- 
berg, geb. Paramaribo 17 Dec. 1864, oud-luit. t. zee 1« kl., 
t Ermelo 3 Juli 1909. 

•1. Emile, volgt XV ter. 

XV. Willem Hendrik Victor graaf van Heerdt tot 
Eversberg, geb. Paramaribo 8 April 18()1, c>ud-West-lndisch 
ambtr., planter, + Rotterdam 17 Juni 1907, tr. bij volmacht 
'=i-Graveuhago 31 Mei 1884 Jkvr. Anne Philippino Made- 
laine Quarles van Ufford, geb. Ketandan (Java) 5 Deo. 
16(.)2, dr. van Jhr. Hendrik eu Anne Madeleine Schel - 
te ma. [Bloemendaal]. 218 VAN ilEERDT 

Uit dit huwelijk: 

XVI. Johannes Herbert August Willem praaf van Heerdt tot 
Eversberg, geb. Paramai-ibo 2 Juni 1885, scheepbouwk. ingenieur, 
tr. 's-Gravenhage 2 Juni lüll Sjouke Jacoba Dodünea de 
With, geb.- Sloten lo Juli 18i)I, dr. van Gerrit Nico laas 
en Jkvr. Amelia Gerardiua van And r inga de Kem- 
pen aer. [Bloemendaai]. 

XV bis. Reiuhart Frans baron vauHeerdt tot ï^ ver s- 
berg, geb. Paramaribo 15 April ISGIJ, oud-otl'. administratie 
K.N. Marine, havenmeester, tr. bij volmaclit Soerabaja 7 Juli 

1890 Louise Eugeline Chariotte Uilkens, geb. Tjandi 
31 Oct. 1868, dr. van Jacoba Albertus en Johanna Ca- 
tharina Aratoou. [Zaandam]. 

Uit dit huwelijk: 

Maria Elisa barones van Heerdt tot Eversberg, 
geb. Nieuwediep 7 Dec. 1802. [Zaandam]. 

XV ter, E mi Ie barou van Ileerdt tot Eversberg, geb. 
Paramaribo 21 Maart lSt3(>, oud-luit. ter zee, oud-landbeer vau 
Mandeling (Preanger), dir. cultuurondcrnemingen, tr. Bern 1 Aug. 

1891 Jkvr. Har riet Quarles van Ufford, geb. Ketaudan 
bij Soerakarta 20 Mei ISGlJ, dr. van Jlir. Hendrik en Anne 

•Madeleine Scheltema. [Bloemendaai]. 
Uit dit huwelijk: 

1. Era i Ie baron vau Heerdt tot Eversberg, geb. 
Nieuwediep 19 Mei 1892, jur. doet. [Utrecht]. 

2. Harriöt barones van Heerdt tot Eversberg, geb. 
Buitenzorg 2 Aug. 1895. 

Takken van Heerdt 

XII bis. Jaoob Carel F rede rik van Heerdt, heer 
van Benthuis, geb. Kampen 17 M"i 1762, burgem. aldaar, 
f Kampen 7 Maart ISM, tr. lo Zwolle 10 Mei 1789 Helen a 
Louisa van Braam, geb. Hougly (Bengalen) 13 Jan. 1769, 
f Kampen 5 Jan. 1807, dr. van Jacob 1' ie ter en Urse- 
lina Martha Eoitb; tr. 2" 21 Scpt. ISIU AnuaJudith 
Sloet tot Linden horst, geb. 17r't», t Zwolle 6 April 1829, 
dr. van Bolde wijn eu Erederici M n rgar e t h a Sloet. 

Uit het eerste haivtiijk : 

1. Willem Hendrik, volgt XIII. VAN HKERDT 219 

2. Jacob Pietcr, volgt XlIIbis. 

3. Robbert Jan A d r i a a u van ITeerdt, geb. Vollen- 
hove 26 Oct. 17'J2, f Kampen 4- Nov. 1811. 

4. Joachim van Heerdt, geb. Vollenhove 1(3 Maart 1794, 
t aldaar 29 Juli 1794. 

5. Timon Cornelis vau Heerdt, geb. Vollenhove 9 Juni 
1795, 2e lult., t Katnpeu 4 Juli 1819. 

6. Jan Jacob Charles van Heerdt, geb. Vollenhove 
8 Oct. 1796, t Kampen 7 Feb. 1S14. 

7. CorneliaCharlotta barones van Heerdt, geb. h.E^ers- 
berg 13 Aug. 179S, f Zutphen 15 Uct. 1836, tr. Diepeaheim 
3 Dec. 1825 G er hard Ca rel baron Sloettot War mei o, 
geb. Vollenhove 5 Jan. ISUO, ontv. te IJlst, Zutphen en Zwolle, 
t Zutphen 5 Juni 1872, zn. van baron IMoris Willem, beer 
van Warmelo en Johanua Ca t har in a barones Sloet tot 
Plattenburg; hij hertr. 15 Dec. 1838 Johanna Philip- 
pina Wilhelmiua barones van der Borch. 

8. Sippina Johanna Caiharina van Heerdt, geb. h. 
Eversberg 4 Mei 1800, f aldaar 24 April 1801. 

9. Garel Lodewijk, volgt XIII ter. 

XIII. Willem Hendrik baron vau Heerdt, geb. Zwolle 
17 Feb. 1790, resident van Frobolinggo, Besoeki en Fanaroekan , 
ommegaand rechter in de Soerabajasehe at'deeling, t Frobo- 
linggo 9 Nov. 1826, tr. Batavia 22 Jan. 1814 Maria Wilhel- 
mina du Fuy, geb. Batavia in 1792, f Meester Cornelis 10 
Mei 1S65, dr. van Fieter Fhilip en Alida Ülpherdiua 
J a n k e. 

Uit dit huwelijk: 

1. zoon, geb. Batavia 29 Juni 1815, f kort na de geboorte. 

2. Jacob Carel Frederik, volgt XIV. 

3. Helena Ltmisa vau Heerdt, geb. Frobolinggo 7 Dec. 
1821, t Soerabaja 14 Maart 1822. 

XIV. Mr. Jacob Carel Frederik baron van Heerdt. 
geb. Soerabaja 19 Mei 1819, lid van den Baad van Justitie te 
Batavia en te Semaraug, daarna lo commies residentiekantoor 
te Amboina, f aldaar 11 Dec. 1878, tr. Baltimoro-Maryland 
(ü. S. A.) 24 Sept. 1866 (ingeschreven Semarang 27 Sept. 18t;9) 
Sara Jan e Hat field. (Dit huwelijk werd 28 Jan. 1870 te 
Semarang door echtscheiding ontbonden). 220 VAN IIEEKDT 

Uit dit huwelijk: 

J a ra e s Charles F r e d e r i k baron van Heerdt, geb. 
Batavia 23 Feb. ISCS , f jon.^. 

XIII bis. Jacob Pieter baron van 11 e erd t, geb. Kampen 
20 Sept. 1791, gep. liiih t. zee, lid prov. Staten vau Overijssel, 
ontv. directe betast., f Zwolle 25 Oct. 1851, tr. 1" Kampen 12 
üct. 1815 Maria Catharina Bij ster bos, geb. aldaar 25 
Deo. 1795, f Zwolle 19 Mei 1850, dr. van Jurjan Ni cola as 
en Maria Johanna de Yriese; tr. 2° Zwolle 23 Juni 1852 
C o rn e 1 i a barones van lleraerttotDingshof, geb. Zwolle 
14 Nov. 1S03, f Arnhem 20 Maart 1S84, als wede. van Herman 
van der Meulen, dr. van baron Mr. Wolf Floris en Mech- 
teld Margaretha van Aerssen Be ij e ren vau Voshol. 

Uit het eerste huwelijl: : 

1. Jacob Carel Frederik, volgt XIV. 

2. Jurjan Ni col aas, volgt XIV bis. 

3. Helena Louisa barones van Heerdt, geb. Kampen 
4 Juli 1824, t Bergen op Zoom 9 Juni 1S61, tr. Zwolle 4 Üct. 
1855 Pieter Frederik Brunings, geb. Antwerpen 7 April 
1820, gep. luit.-kol. inf., f 'sGravenhage 4 Juli 1889, zd. van 
G e o r g e L o d e w ij k en M a r g a r e t h a C o r n e 1 i a W a r u a e r ; 
hij hertr. 1SG3 Elisabeth Maria CatharinedePlünnies. 

4. Wiflem Hendrik, volgt XIV ter. 

5. Cornelis Joan Hendrik baron van Heerdt, geb. 
Kampen 15 Oct. 1S2S, f Zwolle 15 Maart 1831. 

6. Cornelis Joftn Hendrik baron van Heerdt, geb. 
Zwolle 2S Mei 1S32, f aldaar 28 Mc'i 1834. 

7. Coruelia Charlotta barones va n Hee rd t, geb. Zwolle 
20 Mei 1837, f aldaar 2S Dec. 1838. 

XIV. Jacob Carel Frederik baron van Heerdt, geb. 
Kampen 18 Nov. 1817, majoor inf. O. I. L., burgem. van Hof 
van Delft, rentm. kroondoniein, f Delft 10 Mei 1880, tr. 1' 
Soemcdang (Preanger) 3 Aug. 1S47 Chris tin o Louis o Pen- 
ning Nieuwlaud, geb. Grave 3 Ang. 1819, f Batavia 27 
April 1854, dr. van Isa il c en Anna Margaretha F r e d e- 
rika Ren dor ff; tr. 2'> JJ.itavia 25 Sept. IH.'jG Fi u g e n i e 
Caroline F r r d r^ r i q u e Ge o r ge, geb. St. Josso ten Noode 
31 Oct. 1828, t 'sGravenhage 28 Dec, 1909, dr. van Joannes 
Charles en E u g e n i a 'i' h e r e s i a G ü r g e u s. ' VAN HEERDï 221 

Uit het eerste huicelijk: 

1. Jacob Pieter baron van Ileerdt, geb. Buitenzorg 
9 Mei 1848, f Batavia IT.Sept. 1849. 

2. Anna M a r g a r e t h a F r e d e r i k a barones van Ileerdt, 
geb. Batavia 13 Aiig. 1849, tr. Kampen 25 April 1872 Willem 
Frans Leemans, geb. Leiden 13 riept. 1841, oud-hooldiuspec- 
teur generaal waterstaat, zn. van Dr. Coenraad enCornelia 
Maria de Virieu. ['s Gravenhage en h. Oostergeest te 
Warmond]. 

3. Maria Catharina barones van Heerdt, geb. Batavia 
23 Juli 1851, t Buitenzorg 11 Nov. 18.^1. 

Uit het tweede liinvelijk: 

4. Louise Marie Charlotte Eugénie barones van 
Heerdt, geb. Seraarang 2 Sept. 1857, tr. Delft 30 Aug. 1883 
Willem Hendrik Vrijburgh van d e r Hel 1 , geb. Maüioeu 
23 Mei 1856, controleur Ie kl. B. B., f Joaua 4 Sept. li)04, zu. 
van Willem en Jacoba V os ra a er. ['s Gravenhage]. 

5. Maria Jacoba barones va n Hce rd t, geb. Seinaraug 
6 Maart 1859, tr. Delft 28 Maart, 1882 Johann Hein r ie h 
Köppern, geb. 's Gravenhage 2 April 1852, ingenieur, f Hagen 
(Eckesei) 24 Maart 19ÜS, zn. van Wilhelm en Constance 
Riep e. [Hagen in Westphalen]. 

6. Jurjan Ni col aas Christiaan, volgt XV. 

7. Willem Hendrik Helen us Lodewijk George 
baron van Heerdt, geb. Bondowoso 12 Juli 1861, f Besoeki 
4 Jan. 1S64. 

8. Amalia Eugónie Caroline Fródérique barones 
van Heerdt, geb. Öemarang 19 Sept. 1862, f Besoeki 16 
Jan. 1864. 

9. Eugrnie Caroline barones van Heerdt, geb. IJssel- 
stein 15 I\[ei 1864, t Voorburg 23 Maart 1870. 

10 Helena Anna barones van Heerdt, geb. Voorburg 3 
Oct. 1866, tr. 'sGravenhagelöSept. 1892 Mr. Louis Eikendal, 
geb. aldaar 15 Feb. 1864, notaris, zn. van Wilhelmus J o- 
liannes en Joh anna A 1 i da Ma r ia d e B as. ['s Gravenhage]. 

11. Frederika Elisa barones van He e rd t, gel). Voor- 
burg 3 Aug. 1868, f aldaar 17 Juni 1869. 

XV. Jurjan JS i c o 1 a a s Christiaan baron v a n H e e r ei t , 
geb. Semarang 21 Mei 1860, kol. iuf. O. I. L., ridder M. W. <>., ZSa VAN HEEIIDT 

tr. 1" Medan 23 April lS91Jea u net te Marie Walter, geb. 
Toeloeng Agoeug 27 Jan. 1S(J9, + Soerakarta 4 Feb. 1907, dr. 
van Adolph Julius eu Anna iBeata Henriette du 
Cloux; tr. 2o 's Gravenhagc iG Sept. 1911 Louise Chris- 
tine Leemans, geb. Iloek van Holland 18 F'eb. ISSO. dr. 
van Willem F r a u a en Anna M a r g a r e t h a F r e d e r i k a 
barones van Heerdt. [Weltevreden]. 
Uit het eerste ]iuwclijk : 

1. Jacob Ca rel Frederik baron van Heerdt, geb. 
Medan 21 Juli 1892. [Deventer]. 

2. Willem Herman baron v a n H e e r d t, geb. Ngawi 
11 Sept. 1901. ['sGravenhage]. 

XIV bis. Jurjan Nicolaas baron van Heerdt, geb. 
Kampen 17 Nov. 1821, controleur belast, te Deventer , f aldaar 
15 Dec. 1859, tr. Denekamp 11 Aug. 1853 C h r i s t i n a C a t h a- 
rina lloessingh üdink, geb. Enschedé 24 Oct. 1833, 
f Arnhem 10 Dec. 1904, dr. van Mr. Johannes The u nis 
en Jkvr. Chriatina Bernardina Kern per; zij bertr. 
Deventer 10 Maart 1S64 Alexander baron van Dedem. 

Uit het eerste Inuvelijk : 

1. Jacob Pieter Bijsterboa, volgt XV. 

2. C h r i s t i n a C a t b a r i n a J o h a n n a barones van 
Heerdt, geb. Enschedé 21 Juli 1855, tr. Dalfsen 25 Aug. 
1881 Mr. Jan Arend Frederik baron de Vos van 
Steenwijk genaamd van Essen, heer van Windesheim , 
geb. ZwoUerkerspel 20 April 1851, subst. officier van justitie te 
Zwolle , burgem. ZwoUerkerspel , f k. Windesheim 24 (Jet. 1905, zd. 
van baron Mr. E v e r t l' r e d e r i k en Jkvr. Johanna Hen- 
riette Kenau de M e y van Streefkerk. [Nijmegen]. 

3. Johannes Antouius, volgt XV bis. 

XV. Jacob Pieter Bij ster bos baron van Heerdt, 
geb. Ensch(;d6 lü Juni 1854, directeur de Heerdt & Co. Foreign 
Produce Brokers, tr. Manchester in 1890, (overgetr. 'sGraven- 
hage 21 Juni 1899) Susan .Mc Carmick L u n d i e, gel). 
Kirkinner in Schotland, dr. van Charles Luudie en 
A g n e s Mc Carmick. [Liverpool]. 

Uit dit huLVclijk : 

1. Flora Ceoilia barones van Heerdt, geb. Liverpool 
3 Nov. 1890. VAN JIUFRDT 223 

2. Muriel Annetta barones van Hoerdt, geb. Wal- 
lasen 14 Juli 1893. 

3. Olgra Eugenie barouca van Heerdt, geb. Liverpool 
19 Juni 1896. 

4. J a c q u e s C e c i 1 W i 1 1 i a m baron v an 11 e e r d t, geb. 
Liverpool 30 Juli 189S. 

5. H e c t o r baron van Heerdt, geb. Liverpool 1899. 

6. G e r a 1 d baron van Ileerdt, geb. Liverpool. 

7. Marjory barones van Heerdt, geb. Liverpool. 

XV bis. Johannes Antonius baron van Heerdt, geb. 
Deventer 2 Dec. 1857, gep. ritmeester cav. O.I. L., directeur 
van het bijliantoor den Haag der Utrechtsche Levensverzeke- 
ringmij „het Maliehuis", tr. Soerabaja 16 Juni 1884 Sara 
Am ei ia Suyck, geb. Pasocroean 3 April 1803, dr. van 
Adriaan Christiaan en Johanna Aguesa Eliza 
VV ied e r h o 1 d. ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Christina Catharina barones van Heerdt, geb. 
Soerabaja 7 Mei 1885, f aldaar 25 Sept. 1885. 

2. Adriaan Christiaan baron van H e e r d t , geb. 
Soerabaja 6 Mei 1886, militie 2>^ luit. inf. , werkzaam filiaal 
Alg. Maatsch. van Levensverzekering en Lijfrente. [W'eenen]. 

3. Jacob Pieter baron van H e e r d t, geb. Soerabaja 
14 Mei 1887, employr Batavia Veem [Weltevreden]. 

XIV ter. Willem Hendrik baron van Heerdt, geb. 
Kampen 29 Juni 1826, gep. kap. t. zee, adj. i. b. d., f 'sGra- 
venhage 13 Juli 19Ci6, tr. 's Gravenhage 9 Dec. 1868 M a r i a 
Elisa Marti na Jenny Charlotta IJleeker, geb. Batavia 
25 Juni 1849, dr. van Dr. 1'ieter enHenrietta Christina 
Rudolph. ['s Gravenhage]. 

Vit dit huwelijk : 

Willem Hendrik baron van Heerdt, geb. 's Graven- 
hage 11 Nov. 1869, l-- luit. art., f Utrecht 16 Mei 1906. 

XIII ter. Carel L ode wijk baron van Heerdt, geb. Kam- 
pen 21 Mei 1SU4, page van Koning Willem 1 , ritmeester, ridder 
M. W. Ü., t Zaltbommel 22 :\faart 1842, tr. Zwolle 18 Dec. 
1837 Maria Henrictte A m e 1 i e Clignett, geb. 's Graven- 
hage 10 Eeb. 1809, f Utrecht 13 Üot. 1876, dr. van l' i e r r e 
Franco ia en Adelaide lludolfine Strubberg. ZZ4 VAN HEERDT 

Uit dit liuivelijk : 

1. Jacob Ca rel F rede rik, volgt XIV. 

2. Adelaide lludojfiiie barones van Ileerdt, geb. 
Zwolle 27 Feb. 1840, f Bad Xaulieim 4 Juli ISÖ'J, tr. Zwolle 
6 Nov. 1873 Johau Gerhard Ö ch lin gema n n, geb. aldaar 
8 Mei 1830, f 's Gravenhage 6 Aiig. ISüi, zn. van Coenraad 
Willem en Jkvr. Johanna Maria Magdaleua S and- 
berg en wedr. van I^lisabeth Alida Schuurman. 

3. Pierre Frangois, volgb XIV bis. 

XIV. Jacob Carel Frederik baron van Heerdt, 
geb. Zwolle 3 Feb. 1839, kap. art. O. I. L , f OengarangSó Aug. 
1889, tr. lo Mr. Cornelis 19 Juli 18ry7 Jkvr. II e 1 e n a Louis e 
van Braam, geb. Batavia Ló Oct. 1838, f Mr. Cornelis 29 Juli 
1871, dr. van Jhr. George en de chineesohe vrouw Lauw 
K a n g N i o bij den doop genaamd S o p h i a Bloemhof; 
tr. 2j Semaraug 18 Oct. 1872 W i 1 h e 1 m i n a H e n r i e 1 1 e 
Arnold, geb. Batavia 8 Maart 1849, dr. van Johan Fre- 
derik en Catharine Elisabeth 3Ianuel. [Semarang]. 

Vit het eerste huwelijk : 

1. Helena Maria Elisabeth Agraphina barones 
van Heerdt, geb. Kiouw 9 Maart 1&Ü8, f aldaar 30 Maart 
1868. 

2. Maria Helena Ja coba barones van Heerd t, geb. 
Riouw 18 Jan. 1869, hulponderwij/.eres, f Nijmegen 12 Maart 
1912, tr. Salatiga 10 Oct. 1899 Johan Willem Steens 
Z ij n e n J r., geb. ïiel 11 Maart ISGS , employt'; Hongkong Bank, 
zn. van Jan Willem en Anna Adriana Everdina 
Henriette Ampt. [Soerabaja]. 

3. Carel L o d e w ij k baron van Heerdt, geb. Batavia 

25 Aug. 1870, f aldaar 23 Nov. 1870. 

4. doodgeboren kind Mr. Cornelis 23 Juli 1871. 
Uit het tweede huwelijk : 

5. J o s e p h i u e F r ó d ó r i q u e D a u i e 1 1 e ï' 1 i s a b c t h 
barones van Heerdt, geb. Zwolle 10 Juli 1873, tr. Semaraug 
20 Maart 1895 lloinmert Boonstra van Heerdt, geb. 
Drachten 22 Nov. 18(38, kap. gen. staf O.I.L. , zn. van Lieuwe 
Eelco Boonstra cu Dirkje Dijkstra. [Weltevreden". 

G. Carel Lodewijk baron van Heerdt, geb. L'trecht 

26 Oct. 1875, t Semarang 23 April 1891. VAN HEERDT — VAN HEES 225 

7. Hortense Victorine Louise barones van Heerdt, 
geb. Utrecht 12 Nov. 1877, tr. Semarang 3 Juli 1900 Jan 
Jacobus IMunniks de Jongh, geb. Katavia 13 Aug. 1871, 
kap. inf. OI.L., zn. van Jacobus en Maria Henriette 
Johanna Caatens. [Met verlof Xederland]. 

8. Fran(?oi3 Theodore baron van Heerdt, geb. Batavia 
26 Maart 1879, klerk Semarang Joanna Stoomtram Mij. [Sema- 
rang]. 

XIV bis. Pierre Franr, ois baron van Heerdt, geb. 
Zwolle 13 Dec. 1841, oud-oll'. ter zee, directeur afd. zeevaart 
van 't Kon. Ned. Meteorologisch Instituut, f Monaco 14 Feb. 
1899, tr. Middelburg 23 April 18G8 Jkvr. Eugéaie Clemen- 
tine Boddaert, geb. aldaar 26 Dec. 1845, dr. van Jhr. 
Willem 11 e i n b r a n d t en C 1 e ra e u t i n e barones van 
Heeckcren van Brandsenburg. [Utrecht]. 

Uit dit hiiivdijk : 

1. Clementine Maria barones vanHeerdt, geb. Jliddcl- 
burg 26 Jan. 1869, f Utrecht 17 April 1913, tr. Utrecht 18 Xov. 
1890 HendrikOortman Gerlings, geb. aldaar 7 Sept. 1858, 
ZD. van Jan Dionijs en SophiaJacobaSchallig. [Utrecht]. 

2. Adèle Pauliue barones van Heerdt, geb. Utrecht 
21 Maart 1875, f aldaar 5 Mei 1875. 

3. Franyois Eu gêne, volgt XV". 

XV. Franrois Eugène baron van Heerdt, geb. 
Utrecht 17 Oct. 1877, Ie luit. cav., tr. Rotterdam 18 Nov. 1909 
Maria Johanna Kolft', geb. aldaar 27 Dec. 1889, dr. van 
Cornelia en Sara Adriana Petronella Virul}-. 
[Amersfoort]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Pierre Franrois baron van Heerdt, geb. Amers- 
foort 19 Jan. 1911. VAN HEES 

{Uitgestorven in IS^iO.) 
Protestant. — Xanten. — De geregelde stamreeks vangt 
aan met (ierret Heess, die geboren te Xanten op 
4 Octobcr 1598 to Wezel lunvde met Alwine Pass. 
226 "VAN HKES 

Bij K. B. d.d. 1 Jan. 1824, n" 22 werden Joh an va u Hees, 
heer van Berkcl en Rodenrijs en Fran^ois van üees 
verheven in den Ned. Adel. 

Wci/pcn : Doorsneden : I. in goud een heester, 
het stammetje bruin met aan elke zijde vier 
uitgespreide groen gebladerde takken; II. iu 
zilver een golvend blauw St. Andrieskruis. 
Helm met goud-groene wrong en goud-groene 
dekkleeden. Aan den hals van deu helm hangt 
in plaats van het gewone medaillon een in 
goud gevatte ovale robijn. Helmteeken: een 

groene boom, tusschen eene vlucht, de rechtervleugel blauw 

en de linkervleugel goud. 

Stamreeks 

I. Gerret Heess, geb. Xanten , tr. Wezel 4 Oct. 1598 
Alwine Pass. 

II. Gerrit Hees, geb. Wezel 6 Dec. 1620, f aldaar 
12 Nov. 1700, tr. Wezel 10 Feb. 1647 Willemken Gies- 
bertz, geb. Wezel 1.5* Juni 1631, f aldaar .18 Juni 1711. 

III. Antonie van Hees, geb. Wezel 10 Nov. 1655, 
woonde in 1720 te Rotterdam, f 's Gravenhage 24 Mei 1727 , 
tr. Jenneke Schuyrmans, f Rotterdam, begr. aldaar 
7 Maart 1688. 

IV. Mr. Hendrik van Hees, raad, daarna president 
van den hoogen raad van Holland, Zeeland en Westfriesland, 
tr. Rotterdam 1 April 1716 Bar b ara Johanna van der 
Hoeven, ged. Rotterdam 17 Juni lt;95, dr. van Mr. J o h a n 
en A d r i a n a van der Kloot, vrouwe van Berktl en Roden- 
rijs en den Tempel. 

Uit dit huwelijk 4 k. o. a. : 

1. Mr. Johannes Ignatius van Hees, heer van den 
Tempel, uit wien een niet adellijke tak, welke in 1865 uitstierf. 

2. H o r m a n , volgt V. 

V. Mr. Herman van Hees, heer van Berkel en Roden- 
rijs, geb. 17 April 1728, raad in den hove van Holland, Zee- 
land ea Westfrioshuid, f h. Eykeuho!-,t onder Wassenaar 9 Juni 
17S6, tr. 'sGravenhagc 21 Sept. 1756 Anna JMaria Dior- VAN HEKS — VON HEIDEN 227 

quens, geb. aldaar 21 Nov. 1732, f 14 Sept. 1789, dr. van Mr. 
Johan en Elisabeth Agneta Fagel. 
Uit dit huicelijk ('> k. o'.a.: 

1. Jhr. Johan van Hees, heer van Eerkei en Kodenrija, 
peb. 'sGravenhage 27 Aug. en ged. SO Aug'. 1761, schepen en 
kerkmeester aldaar, lid prov. staten van Holland , lid gedep. 
staten van Zuidholland, f 'sGravenhage 17 Mei 1827, tr. aldaar 
10 Feb. 1811 Jacüba Catharina Vermeulen, geb. Haar- 
lem 15 Jan. 1759 , f 4 Dec. 1813 , dr. van 1' i e t e r en J o h a n n a 
Dorothea van den Broeck en wede Johan Philip 
Steenis en Govert Frank des H. 11. Rijksbaron v a n 
Slingelandt. 

2. Jhr. Frauf-ois van Hees, heer vaa Berkel en Roden- 
rijs (1827), geb. 'sGravenhage en ged. 24 Feb. 1765, lid 2': 
kamer, + h. Eykeuhörst onder Wa.iseuaar II Xov. 1S30. VON HEIDEN 
(J^ed. adellijke tak uitgestorven ia ISsO.) 

Protestant. — Heiden bij Borken iu Westphalen. — Van 
dit geslacht wordt het eerst melding gemaakt iu 12ii3, 
wanneer Wessel von Heiden getuige is van Herman, 
bisschop van Munster bij eene giffc aan Kappenberg. Ver- 
schillende leden van dit geslacht komen iu diezelfde streek 
voor gedurende de 13e en 14» eeuwen, zooals : Alardus 
1258, Menso, Wen n em a r. De geregelde stamreeks begint 
met Jley uso dictus de Heidene, ridder, het eerst vertneld 
in 1311. Bij Keiz. deer. van 16ÜÓ Averd Geo rg von Heiden , 
heer van Bruch cu Schönrad vmieicii tot baron des H. il. Ui|ks. 
Bij Keiz. deer. van 27 Juli 1767 werden Alex an d er K a re 1 
des H. 11. IMjksvrijheer von Heiden tot üotmarsum, 
den Dan\ en lln tingen, later van lleincstein en 
Ij ode wijk Sigismuud Vincent Gustaaf des II. R. 
Rijks vrij heer von Heiden Ilompescli verlttven tot graaf 
des H. "r. Rijks. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1S14, n" .14 werden 
Sigismund Jacquos van Heiden Heines te in en 
Laar woud en Willem Jacques van Heiden van 223 VAN IIEIDKN 
Entingen hcnocinJ in de ridderschap van Drente. Bij besl. 
d.d. 25 3Iaart 1815, n" 65 werd daarin he locmd Frederik 
Maurits van Heiden, die evenwel geen zitting nam en 
bij K. B. d.d. 5 Feb. 1816, n» 46 werd voor Sigi.smund 
Jacques en Willem Jacques van Heiden crkeni] de 
titel van graaf op alle. 

Wai)en: Gevierendeeld: 1 en 4 in blauw 
drie zilveren dwarsbalken Cvan Heiden); 
2 en 3 in goud een roode schoorsteeuhaak 
in den drieboekigen vorm, beataaude uiteeu 
dwaregelegde stang van boven, met een naar 
boven oragekromdeu haak aan het rechter- 
einde; en van het linkereinde naar beneden 
afdalende een uitgetand halfrond, het beneden- 
einde van dit halfrond en het rechtereinde der «tang met 
elkander vereenigd door middel van eeu daar omheen gaandeu 
langwerpigen ring (vou Kettler). In een gouden hartschild 
over alles heen, een dubbele zwarte adelaar, elke kop gedekt 
met een roodgevoerde koningskroon. Drie gekroonde helinen , 
de Ie met zilver-blauwe, de 2<: met goud-zwarte en de 3- met 
goud-roode dekkleeden. Ilelmteekens: 1'^ en 3« eene blauwe 
vlucht, elke vleu,'el licladen met drie zilveren dwarsbalken; 
2° een gouden schildje beladen met den rooden schoorsteen- 
haak; het schildje geplaatst tusschen twee fazanten-veeren, 
rechts goud en links rood. Schildhoudeis : twee klimmende eu 
aanziende gouden leeuwmi. 

Stamreeks 

I. Mey nso dictus de Heiden, ridder, komt voor van af loll, 
door den graaf van Ravrnsberg beleend met het vrijgra:ifsch:ip 
Heiden ca. 2 Dec. 1317, leefc nog 1330, tr. Sophia N. N., i'.ij 
wordt nog vermeld in llilil. 

II. We nn omar von Heiden, knape, vermeld met zijne 
ouders, broeders eu andere verwanten in 1335, komt voor 
tot 1374, tr. Aleid Johansdr. van Ossen brucli. 

III. W en n cm ar von y ei den, houdt liet huis iiosenau 
bezet 13S6, ambt man van Hetter, tr. Soph ia von Honnei)e 1 
genaamd van I m p e I , dv. van R u t g e r en 1 d a v a n R e e s. VAN IILIDEN 229 

IV. Wennemar von Ileiden, lieer van Hagenbeck, 
f (is dood 1454) , ti*. als wedr. van W o 1 t e i- a W e s s e 1 s d r. v a a 
Hagenbeeck, 2oCatliariua vonVietinghof genaamd 
Scheel, erfgename van Briich en Blaukensteiu, f na 1484, 
wede van Wennemar D ü c k e r. 

V. Gotthard vou Heiden, heer. van Blaukenstein en 
Brucb , f 1495, bcgr. Frankfort a. JI., tr. Herman na van 
JUarhulaen, wier moeder was van Bever e u. 

VI. Bernhardvon Heiden, heer van Bruch , beleend met 
Blankenstein, tr. 1520 Catharina van Lintelo, dr. van 
Daem en Elisabeth van Heick. 

VII. Wennemar von Heiden, heer van Brucb , baljuw 
van Bocholt 1.")45 , f 15.ó'_', tr. 1" Elisabeth v a n P l e 1 1 e n- 
berg, erfdochter van Schönrad, dr. van Ui dier en Bar- 
bara Scheiffart van Merode; 2" Agnes vanlleede, 
dr. van Adriaan, heer van Saesfeld, Braudliciit, Almelo en 
Vriezen veen en Lucia van Goor. 

Uit het eerste huiceJijk : 

1. Dietri ch, volgt VIII. 
CU het tweede huwelijk : 

2. Menso von Heiden, heer van Astrup en Kechede, tr. 
Sibilla van Westerhol t. Hieruit de tot den Westfaalschen 
adel behoorende Katholieke von Heyden's in Westfalen en 
Nederland. [Zie Taschenbuch der Uradeligen Hiiuser]. 

VIII. Dietrich von Heiden, heer van Bruch en Schön- 
rad, vermeld in 1571 en 1579, tr. Hermanna von Horde, 
vrouwe van Buck. 

IX. Georg des H. R. Rijksbaron von Heiden, heer van 
Bruch en Schönrad ,tr. AnnaCatharina Freiïn von K e 1 1- 
ler, vrouwe van Melrich, Amboteu en Nesselrodt, dr. van 
Willem en Anna Schenk van Nijdeggen. 

X. Godfried des H. R. Rijksbaron von Heiden, heer 
van Schönrad en Biicke, 1^ luit in Pruissischen dienst, baljuw 
van üestinghausen 1(558, f 2.') Jan. 167Ü, tr. 1G32 Odilia 
Freiin von Kettler, erfdochter van Hovestadt en Heide- 
muehlen, f 15 Feb. Iö70, dr. van (Jo ze wijn en Eva von 
Kettler van Assen. 

XI. Diederich Georg dcïj H. R. Rijksbaron v on Hej' den , 
heer van Hovestadt, Tyllou Heideiuühleu, Kleefsch justitieraad. 230. VAN HEIDEN 

+ 1706 , tr. lo N. V o n M ü n s t e r ; 2" L o u i a o v o n S p a e n , f 1733. 

XII. J o h a n S i g i sni u n d des H. R. Rijksbaron v o n 
Heiden, heer van Hovestadt en Ootmarsuiu, geb. k. Hove- 
stad 2 Mei IGóG, generaal inf. in l'ruisaischen dienst, adj. 
generaal vau deu graaf vau Xassau in Holl. dienst onder den 
Keurvorst vau Brandenburg, generaal cav. , gouverneur vau 
Wezel, t k. Ootmarsura 29 Jan. 1730, tr. 19 Nov. 1G92 Loisa 
Maria döa H. R. Rijksvrijin van Diepenbroick, geb. iu 
1671, f 1732, dr. van Johan Herman, heer van Jmpel en 
Grein en Anna S y b il 1 a dc3 H. R. Rijksfreiïn v o n Q u a d t 
V o n W i e k e r a d t. 

XIII. Alexander Karel des II. R. Rijksvrijheer daarna 
graaf vau Heiden tot den Dam, heer van üotmarsuru en 
Laarwoud, geb. 2S Mei 1709, kapitein, landdrost van Drente, 
kocht Entingen eu Vledderinghe bij Meppel, verkocht deu 
Dam, lid van de Ridderschap vau Holland, f h. Laarwoud 
onder Zuidlaren 20 Feb. 1776, tr. 1737 f Esther Susanne 
Marie de Jaussaud, dr. van Pierre en N. N. des barous 
de Mo nee au. 

XIV. Sigismund Pieter Alexander desH.R. Rijksgraaf 
van Heiden tot Entingen en Reinestein, beleend tnet 
de Ridderhofstede Reinestein 13 Maart 1762 bij koop van zijn 
neef Rijnhard Ca rel Adriaan Willem baron van 
Heiden, geb. op Laarwoud 25 Nov. 1740, beschreven in de 
ridderschap vau Utrecht 30 Jan. 1769, geadmitteerd in die vau 
Drenthe 20 Maart 1776, landdrost van Coevorden en 't landschap 
Drente tot 1795, kamerheer vau de Prinses van Oranje Nassau, 
grootkamerheer vau Prins Willem V, drost van Drente 1802 — 1806, 
f h. Lanrwoud 9 Maart 1S06, tr. 'sGravenhage 24 Jan. 1769 
Maria Frederica van Jleede, geb. aldaar 14 Aug. 1748 , 
t Zuidlaren 14 Oct. 1807 , dr. van F r e d e r i k W i 1 1 e m , 4'^" graal' 
van Athlone en Louisa laabella Hermelina vau Was- 
senaar Duvenvoorde. 

Uit dit huwelijk (! k. o.n.: 

1. Sigismund J a c (j u e s , volgt XV. 

2. Lodewijk Sigismund V iu c e u t G u staa f Rijksgraaf 
vau Heiden, geb. 'sGravenhage <i Sept. 1773, Russisch admiraal, 
t Reval 5 Oct. 1850, tr. Anua Maria Akelyes. Hieruit de 
graven Heiden eu Heydeu in Kuslaud. YAN HEIDKN — VAX HEII.MANN VAN STOUTENliUUCi 231 

3. Jhr. Frederik ]\[aurits van Heiden (graaf des H. R 
Rijks), geb. 's Gravenhage 2- Sept. 1775, ritmeester in staten 
dienst, + bij Watcrloo 18 Juni 1815. 

4. Willem J a c q u e s graaf van Heiden van l]ntiugen 
geb. 's Gravenhage 15 Sopt. 1778, lid ged. staten van Drente, 
burgera. van Zuidlareu, + aldaar 3 Juni 1835. 

XV. Sigisraund Jacqxies graaf van Heiden Kein e 
stein, heer van Laarwoud en Keinestein (27 Mei 1809), geb 
's Gravenhage 1 Mei 1771, lid 2» kamer, kamerheer, f Zuid 
laren 17 April 1830, tr. (ondertr. 5) Dec. 1807 zijne 
nicht Anna Sophia Dorothea des H. R. Rijksgravin van 
Heiden Horapesch, geb. Wijhe, ged. aldaar 8 Feb. 1789, 
t Groningen 8 Feb. 1869, dr. van des H. R. Rijksgraaf Anne 
Wilhelm Carel en Isabella Carolina Sophia Wil- 
helmina Freiin von W e i t o 1 s h a u s e n gen. Schrauten- 
bach. 

üü dii huwelijk: 

1. Mr. Louis graaf van Heiden Reinestein, geb. 
Zuidlaren 11 Juli 1809, expectant D. ü. , lid 2" kamer , commis- 
saris des Konings in Groningen, f h. Laarwoud 2 Nov. 1S82. 

2. Marie Frédérique Isabelle gravin van Heiden 
Rein e stein, geb. h. Laarwoud 27 Jan. 1813, f aldaar 21 Dec. 
1874, tr. Zuidlaren 10 Sept. 1836 Jhr. Mr. Paul Antoiue 
Guillaume de Milly, geb. 's Hertogenbosch 22 JS'ov. 1807, 
burgera. van Zuidlaren, lid prov. staten van Drenthe, f Zuid- 
laren 5 Feb. 1890, zn. van M a u r 1 1 s J o h a n Willem en 
Alexandrina Maria Jeanne Sophie deJaussaud des 
barons de Grand Clary. 

3. Isabelle Caroline Sophie Wilhelmiua gravin 
van Heiden Reinestein, geb. Groningen 5 Jan. 1S23, 
t Zuidlaren 19 Juli 18813. VAN HEILMANN VAN STOUTENBURG 

Katholiek. — Hessen. — De geregelde stamreeks vangt in 
Nederland aan met Fr eder ie Leona r d von ilo i 1 ma u n, 
afstammeling in de zesde generatie van Johaun vou 
Heilmann, die Anna von Blanckenheim huwde. 232 VAN HEILMANN VAN JTOUTENBUUG 
Bij K.B, d.d. 9 Jan. 1820, n«26 vrerd Louis Joseph von 
He il man n, heer van Stoutejiburg, ingelijfd in den Ned. 
Adel, met den titel van baron overgaande bij eerstgeboorte. 

Wapen: In goud een indiaan in natuurlijke 
kleur, omgord met een schort van beurtelings 
roode, zilveren en blauwe veereu, het hoofd 
omkranst met kleine veeren van dezelfde 
kleuren, de linkerhand op de heup steunende 
en in de rechterhand een schuinlinkschen 
zilveren pijl, de punt omhoog, houdende, 
gevederd van rood aan de rechterzijde en van 

blauw aan de linkerzijde; de Indiaan staande op een grasgrond. 

Schildhouders : twee omziende roodgetougde gouden leeuwen. 

Stamreeks 

I. Frederic Leonard von Ilyilmann, heer van Pet- 
tigny, geb. Kheinfela in Hessen, rjira. 1708, maj. in het dra^ 
gonder rcgt. van Doptl" 17 Juli 171^5, overste 20 April 1725, 
kol. in het regt von Massow 18 Sept. 1733, gen. maj. 1 Jan. 1742, 
+ Maastricht 2 Juni 1742, tr. als w;d'' van Ferdinande de 
Kerckem en Catheriue do Hennin, 3" Maastricht 4 Aug 
1720 Johanna Albertina von Brandt, geb. Breda en ged 
14 Nov, 1692, f vóór 1738, dr. van Hendrik en Anna Dol 
mans. 

II. Johannes Ludovicus von Heil ma n n , geb. Maas 
tricht 27 Dec. 1721, luit. kol. (30 Maart 1779) in het reg. 
Hessen Cassel, + Bree (Belg. Limburg) 6 Oct. 1790, tr. Eli sa 
beth Margaretha Franssen, geb. 16 Juli 1729, f Bt-ei 
7 Nov. 1791. 

III. Louis Joseph baron van Ifeillmann van Stou 
tonburg, heer van Stoutenburg isindn 1819) geb. Bree 30 Mei 
1767, kol. comm. 2^^ reg. huz. 20 Dec. 1«Ü6. f li. Brugzicht onder 
Vreeland 12 Feb. 1829, tr. ytoutenburj.,' 30 Sept. 1820 A n d r i c a 
Wicart, geb. Utrecht 27 Jan. en !'t;d. .5 Feb. 1792, dr. van 
Nicolaas en Johanna Jlargarcllia Geerling. 

Uit dit liuwclijk: 

l.Jkvr.JIendricaLouisavanHellmannvanStouten- 
burg, geb. Utrecht 22 Jan 1813. VAN IIEILMANN VAN STOCTENIIU Kfi 233 

2. Jkvr. Joeephina vanïïeilmann vanStoutenburg, 
geb. Utrecht 29 Jan. 1816, f h. Rijdorp te Uud-Looadrecht 26Maart 
1871, tr. Loeneu 10 Fèbr. 1836 Dr. He n ricus B e r nar d U3 
Valkenhoff, geb. Soestdijk 2U April ISOü, arts, f li. Bijdorp 

22 Juli 1895, zn. van Hendrious B e r n a r d u s en Her- 
mannaAntonettaSchneiders. 

3. Johannes Petrus Lodewijk baron van II e i 1 m a n n 
van Stoutenburg, geb. h. Stoutenburg 26 Jan. 1821, 
t Utrecht 21 Nov. 1852. 

4. Johan Ferdinaud volgt IV. 

5. Johannes Baptista Josephus, volgt IV bis. 

6. Jhr. LeonardusAloysius van Heil ma nn vanStou- 
tenburg, geb. h. Brugzicht onder Vreeland 27 Nov. 1825, 
t aldaar 11 Nov. 1828. 

IV. Johan Ferdinand baron van H e i 1 in a n n van Stou- 
tenburg, geb. Amsterdam 9 Jan. 1823 f Vreeland 2 April 
1853, tr. aldaar 13 Nov. 1851Geertruy P e tr o n el 1 a M oo y, 
geb. Vreeland 21 Mei 1830, f Dongen 19 Mei 1907, dr. van 
Pieter en Jannetje Barnsteen. Zij hertr. Batavia 2 Oct. 
1857 Gerrit Cornelis Evaristus Moesman. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Louis Joseph van Ileilmann van Stouten- 
burg, geb. Vreeland 4 Maart 1852, f aldaar 11 Maart 1852. 

2. Jkvr. Jannetje Audrioa van Heil ma nu van Stou- 
tenburg, geb. Vreeland 12 Feb. 1853 f aldaar 6 Aug. 1853. 

IV bis. Johannes Baptista Josephus baron van H e i 1- 
mann van Stoutenburg, geb. h. Brugzicht onder Vreeland 

23 Mei 1824, f aldaar 12 Nov. 1853, tr. Vreeland 28 Aug. 1849 
Jannetje Mooy, geb. aldaar 4 April 1829, dr. van l'ie ter en 
Jannetje Barnsteen. Zij hertr. G. Kr ie ge r. [Rijswijk Z.-II.]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Louis Joseph baron van Heilmann van Stoutenburg , geb. 
Baarn 14 Sept. 1849, burgem. van Strijeu. [Strijen en Baaru]. 

2. Jkvr. Jannetje Andrica Josepliine vau H e i 1- 
mann van Stoutenburg, geb. Baarn 27 Oct. 1850, f Vree- 
land 17 Nov. 1856. 

3. Jkvr. Andrica van Heil man n van S tou t en Viurg , 
gob. Baarn 17 Maart 1852, f Nederhorst den Berg 7 Feb. 1853. 234 VAN DER HEIM 
{Uitgestorven in 1S9S.) 

Protestant. — Hamm a. d. Lippe. — De geregelde stam- 
reeks vangt aan met Adam van der Ileim, wiens zoon 
Rxitger zich naar Holland begaf, en wiens kleinzoon 
Gerrit 10 Sept. 1672 vroedschap te Delft werd. Bij K. B. 
d.d. 16 Sept. 1815, D^ VV werd F au lus van der Hei ra 
verheven in den Ned. Adel en bij K. B. d.d. 24 Nov. 1816, 
La Ha werden A n t h o n y en Mr. (Ier lach Jan Herbert 
van der Heim verheven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 
16 Maart 1841, n" 87 werd Jhr. Mr. Johan Adriaan 
van der Heim van Du y ven dij ke hevestigd bij eerst- 
geboorte in den titel van Ridder, aan wijlen zijnen 
vader Jhr. Mr. Anthony van der Heim door den 
Keizer der Fransohen verleend. Bij K. B. d.d. 25 Feb. 1862, 
no 98 werd aan Mr. Johan Adriaan ridder van der 
Heim van Duyveudijke voornoemd, verleend de titel 
van baron bij eerstgeboorte. 
Wapen: in goud drie opspringende roode 
vossen, 2 en 1. Gekroonde helm. Helmteeken: 
een uitkomende roode vos (de staart zicht- 
baar). Dekkleeden rood en goud. Stamreeks 

I. Adam van der Heim te Hamm in VVestphalen. 

II. Rutger van der Heim, geb. Hamm, lid van het 
stedelijk bestuur aldaar, kwam naar Holland, tr. Clara de Vos. 

III. Gerrit van der Heim, geb. Hamm , vroedschap (1672) 
en veertigraad te Delft, f aldaar 21 Oct. 1(;82 , tr. lo 15 Nov. 
I6i8 Jaoumiua IManriquo de La ra, f Delft 9 Feb. 165Ü, 
dr. van Anthony, heer van iNfaasdam en Theodora van 
dor C h ij s on wed« Jan Croeser. 

IV. Mr. Anthony van der Heim, geb. Delft 5 Nov. 1653, VAN DKK HEIM 235 

veertigraad aldaar, raadsheer in den hoogen raad, raad in de 
rekenkamer der leenen van de staten van Holland en West- 
friesland, f 's-Gravenhage 12 Dec. 1714, tr. Delfc 27 Maart 1683 
Catharina Ileiusius, preb. aldaar 23 Jan. 1G51, f 's-Graven- 
hage 27 Juli 170G, dr. van Adriaan eu Maria De del en 
wede Dirk van B 1 e ij s w ij k. 

V. Mr. Anthony van der Heini, geb. 's-Gravenhage 
29 Isov. 1693, raadpensionnaris van Holland, raad en tresorier 
der Vereenigde Nederlanden , grootzegelbewaarder van Holland, 
+ 's-Hertogenbosch 16 Juli 1746, tr. 's-Gravenhage 25 Mei 1721 
Catharina van der Waeyen, geb. 6 No v. 1694, f 's-Graven- 
hage 30 Nov. 1763, dr. van Jacob en Herbertiua de Witt. 

VI. Mr. Jacob van der Hei m, geb. Kotterdam 10 Maart 
1727, burgeni. aldaar, bewindhebber O.I. Coinp. , f aldaar 10 Juli 
1799, tr. Dordrecht 27 Juli 1749 JMaria Arnold in a Gevaerts, 
geb. aldaar 17 Juli 1728, f Rotterdam 3 Teb. 1793, dr. vau 
Paulus en Margaretha Alida Stoop. 

Uit dit huwelijk o.a.: 

1. Paulua volgt VII. 

2. Anthony, volgt VII bis. 

3. Gerlach Jan Her bert, volgt VII ter. 

• VII. Jhr. Mr. Paulus van der Heim, geb. Brussel 8 Feb. 
1753, 2" secretaris van hot college ter admiraliteit op de Maze 
1795, minister van marine en koloni<;n 1806, lid 1" kamer, 
t 's-Gravenhage 6 April 1823, tr. 1» Rotterdam 21 Maart 17S4 
Jacoba Elisabeth Groeninx, geb. aldaar 24 Aug. 1764, 
t Rotterdam 4 Dec. 1784, dr. van Co melis en Elisabeth 
Cornets de Groot; tr. 2" Rotterdam 14 Aug. 1791 Agatha 
Philippina van der Does, geb. aldaar 25 Maart 176S, 
+ Rotterdam 7 Juli 1792, dr. van Mr. Jan Hendrik, heer 
vau Goudswaard, en Jacoba l'rina; tr. 3" Rotterdam 11 Sopt. 
179G Maria Aletta van der Hoeven, geb. aldaar 12 Feb. 
1774, f 's-Gravenhage 23 April 1833, dr. van Mr. Johan 
Adriaan en Martha Maria van Zuylon vanNijevelt. 

Vit het derde huwelijk o. a. : 

1. Jkvr. Johan na ^Martha Maria van der Heim, geb. 
Rotterdam 4 April 1799, f 's-Gravenhago 29 Nov. 1869, tr. 
aldaar 13 Aug. 1839 Mr. H end r i k J a c o b baron van Doorn, 
heer van Westcapello, geb. VHssingen 23 Aug. 1786, gou ver- oh Cii 11 f. f. .lU .«•L'.i 236 VAN DER irEin 

neur van Zeeland en Oost-Vlaanderen, minister vau binnen- 
landsche zaken 1S31 — 3ö, miuister van staat, opper-hofinaax*- 
schalk, f 'a-Gravenliage l&Jan. IS'A , wedr. van Jkvr. Adriana 
W i 1 h e 1 m i u a M a f^ d a 1 e u a S c h o r e r , eu zn. van Abraham 
en Pieternella Wil heimina van Dishoeck. 
• 2. Jkvr. Herbertiua Lucile van der Heim, geb. 
Rotterdam 25 Juli 1800, f 's-Gravenhage 13 Üct. 1846, tr. aldaar 
26 Maart 1828 Jhr. Mr. Benedictua van den Velden, geb. 
Utrecht 13 Mei 1800, vicepresident van den hoogen raad 
(1855-1871), f 's-Gravenhagc 28 April 1879, zn. van Jhr. Jan 
en Jacoba Hartsinck. 

3. Jkvr. A n tonia E 1 is a be t h va n de r Hei m , geb. Rotter- 
dam 9 Jan. 1804, f 'sGravenhage 24 Nov. 1884, tr. aldaar 
11 Juni 1834 Mr. Rudolph Willem graaf vau Ly n d e n , 
geb. Emmerik 8 Dec. 1809, districtacomrais.^aris vau Zutpheu, 
lid gedep. staten van Gelderland, coramiasaris des Koniugs ia 
Zeeland, f Middelburg 19 April 1876, zn. van graaf J an C a re 1 
E lias en Jkvr. AntoniaMargarethaJacobiivanPabst. 

4. Jkvr. Hendrica Pauliiie van der Heim, geb. Kotter- 
dam 20 Aug. 1808, t h. Hondsdonk bij GInneken 24 Mei 18S4, 
tr. 's-Gravenhage 6 Maart 1839 Mr. Willem Franvois 
Emile baron van der Borch van Verwolde, geb. k. Ver- 
wolde onder Laren 16 Mei 1802, rentmeester der domeinen van 
wijlen Z. K. H. Prins Frederik, f 'sGravenhage 18 Juni 1849, 
zn. van baron Allard Philip Reinier Carel en Philip- 
pina Johanua Helena Gerardiua barones SI o et. 

5. Jkvr. Aletta Quintine van der Heim, geb. 'sGra- 
venhage 20 Juli 1807, t aldaar 22 Oct. 1883. 

6. Jhr. Mr. Anthony Jacobvan der Heim, geb. A mster- 
dam 23 Feb. 1809, griflier 2e kamer, f 'sGravenhage 30 Oct. 
1846, tr. aldaar 25 Juni 1845 Jkvr. Henrietta Jacoba vau 
der Heim, geb. Middelburg 8 Juni 1825, f 'sGravenhage 23 
Jao. 1875, dr. van baron ]\[r. Johan Adriaan, heer van 
Duyvendijke en Jkvr. Petronella Johanna Schorer. 

7. Jkvr. S u 8 a n n a A n t o ii i a van dor J[ e i in , geb. Am- 
sterdam 14 ])oo. 1810, t 'sGravenhage 24 Jan. 1877. 

8. Jkvr. Johanna Horbertina vau der Heim, geb. 
Amsterdam 18 Nov. 1811, f 'sGravenhage 9 Dec. 1879. 

VII bis. Jhr. Mr. Anthony van der Heim, geb. Rotter- VAN DER HEIM 237 

dam 28 Maart 1756, schepen en burgem. aldaar, rentmeester 
lioogheemraadscbap van Schieland , f Rotcerdam 2 Maart 1S31 , tr. 
aldaar 25 Maart 1783 Elisabeth Autonia van der Does, 
geb. Rotterdam 20 Nov. 17G;J , f aldaar 23 Maart 1826, dr. van 
Mr. Jan Hendrik, beer van CJoudswaard en Jacoba Prins. 
Uit dit hiavcUjl- o. u. : 

1. Johan Adriaan, volgb VIII. 

2. Jkvr. Cornelia Jacoba van der Ileim, geb. Rotter- 
dam 15 Aug. 17%, t aldaar 23 Maart 1826. 

3. Jhr. Jacob Hendrik van der Hei in, geb. Rotterdam 
29 Mei 1802, f aldaar 10 Oct. 1323. 

VIII. Mr. Johan Adriaan ridder, daarna baron van der 
Helm, heer van Duyvcndijko, geb. Rotterdam 15 Jan. 1791, 
ontv. registratie te Middelburg 1820, grifBer der staten van 
Zeeland 1S23, minister van financiën, lid raad van state 1844, 
gouverneur van Zuidhollaud 1844, minister van biunenlandsche 
Zaken 1S4S, curator der Leidsche hooge>;chool , bon. staats- 
raad, lid Ie kamer, f 's Gravenhage 14 Oct. 1870, tr. iliddei- 
burg 29 Mei 1817 Jkvr. PetroneUa Jo b a n u a S c h o r er , 
geb. aldaar 13 Mei 1791, f 's Gravenhage 5 Maart 1862, dr. van 
Jhr. Mr. David Isaac en Dana Eliaabeth van Vis vliet. 

Uit dit Jutivelijk .- 

1. Jkvr. Antbonia Klisabeth vau der Helm, geb. Mid- 
delburg 8 Feb. 1818, f aldaar 1 Juni 1820. 

2. Mr. Johan David baron van der HeimvanDny- 
vendijke, geb. Middelburg 21 Aug. 1819, f 'sGraveuhage 16 
Feb. 1883. 

3. Jkvr. Maria Anten ia van der Heim, geb. Middel- 
burg 20 Feb. 1822, f Vlissiugen 3 Nov. 1855, tr. 's Gravenhage 
1853 Jhr. Aarnout Klerck, geb. Luik 11 April 1820, oud- 
luit. t. zee, secretaris-generaal dep. van marine, f 's Graven- 
hage 11 Oct. 1876, 7.n. van Jhr. Rein hol t A n tonie en Sa ra 
Jacoba van C i 1 1 e r s ; h ij tr. 2" J kvr. P a u 1 i n e H c u r i e 1 1 e 
Marie van der Hcini {^/.'m sub 7) en 3" 'e (iravcnhage 18 
No7. 1875 Jkvr. Marianne Catherine van Hogendorp, 
geb. 's Gravenhage 1 Aug. 1834, dr. van graaf Mr. Dirk en Jkvr. 

Marianno CathOrine van Hogendorp. ['s Graveuhagej. 

4. Hendrik Jacob, volgt IX. 

5. Jkvr. Henrietta Jacoba vau der II ei ra, geb. Mid- Zöö VAN DER HEIM 

delburg 8 Juoi 1825, f aldaar 23 Jan. 1875, tr. Middelburg 25 
Juni 1845 Jhr. Mr. Anthony Jacob van der ireira voor- 
noemd. " 

6. Jbr. Adriaan Willem van der Heim, geb. Middelburg 

25 Juli 1827, t aldaar 6 Oct. 1839. 

7. Jkvr. Paulinc Henriette Marie van der Heim, 
geb. Middelburg 6 April 1829, f 'a Gravenbage 3 April 1873, 
tr. aldaar 8 Jau. 1858 Jbr. Aaruoufc Klerck voornoemd. 

8. Jkvr. Godofrida van der H e i ra , geb. Middelburg 

26 Feb. 1832, f 's Gravenbage 18 Nov. 1887. 

9. Levenlooze zoon, Middelburg 13 Jan. 1833. 

IX. Mr. Hendrik Jacob baron van der Heim, geb. 
Middelburg 19 Jau. 1824, inspecteur lager onderwijs, lid gedep. 
staten van Zuid-Holland, minister van financiën, f Florence 
13 Feb. 1890, tr. lo Wassenaar 28 Oct. 1S57 Johanna Maria 
barones van Pa Handt, geb. b. ter Beek onder Lisse 2 Nov. 
1834, f 's Gravenbage 29 Maart 1865, dr. van baron Co r u el i s 
Herman en Jkvr. Tl u d o 1 p b i u e Mathilda Theodora 
Sandberg; tr. 2o Berlijn 15 April 1869 Clotilde Isabelle 
Margaretbe von Schliekmann, geb. Quarfurt in Pruis- 
sen 15 Jan. 1842, f Florence 8 Oct. 1909. 

Uit het eerste Intwelijk : 

1. Jhr. Anthony Joh au van der Heim, geb. 's Graven- 
bage 18 Mei 1859, f Interlaken 1 Sept. 1SS6. 

2 Jkvr. lludolphine Mathilde Theodora van der 
Heim, geb. 's Gravenbage 21 Sept. 18G3, f Churwalden 11 
Aug. 1898, tr. Kome 30 Maart 1892 Peter Garl Joseph 
Ludwig Ritter von Zahouy, geb. Triest 30 Sept. 1858, 
zn. van Ludwig en Angiolina Brambilla. [Jlilaan]. 

VII ter. Jhr. Mr. Gcrlach Johan Jferbert van der 
Heim, geb. Rotterdam 21 l)ec. 1761 , raad van Delft, raadsheer 
in het hof van Holland en Zeeland, burgem. van 'sGraveu- 
hage, t Rijswijk 7 Juli 1822, tr. 's Gravenbage 17 Juni 1794 
Maria Henriette Slicher, geb. aldaar 31 Aug. 1763, 
t 'sGravenbage 20 Jan. 1796, dr. van Jhr. Jlr. Jan en Louise 
Adriana Geertrui da van Kretschmar. 

Uit dit huwelijk: 

J k vr. Maria C h a r 1 o 1 1 a J a c o b a van der II e i m , geb. 
'sGravenbage 3 Jan. 179(i, f aldaar 29 Jan. 1866, tr. aldaar 25 VAN I)ER HEIM — VON IIELBIG 239 Juli 1821 Jhr. Mr. Jan de la Bassecour Caan, geb. 
'sGravenhage 13 April 1786, raadsheer iu het hooggerechtshof , 
f 's Gravenhage 14 Nov. 1812, zu. van Mr. He n d r i k Adriaan 
en Susanna Jacoba Johanna van Neck. VON HELBIG 

{Uitgestorven in 1S90.) 
Protestant. — Pruissen. Prov. Sachsen. — De geregelde 
stamreeks vangt aan met met Johan Priedrich von 
Hel big, die in 1804: overleed. Bij diploma d.d. 11 Nov. 
1779 van Keizer Joseph II werd Johan n Friedrich 
Hel big verhcveii in den Kijksadclstand. Bij K. B. d.d. 
24 Nov. 1842, n" 85 werd Georg August Louis von 
Helbig ingelijfd iu deu Ned. Adel. 
Wapen : Doorsneden : I. in goud een roode 
leeuw, met de voorpooteu een rechtop ge- 
plaatst blauw zwaard bij het lemmet hou- 
dende; II. in blauw een gouden bloem in 
roosvorm, van acht bladeren, die uitge- 
tand zijn als eikenbladeren, eu met een 
gouden hart, waarop zeven kleine zwarte 
kringetjes staan, éOa in het midden, en de 
zes andere in het rond daar omheen. Het 
schild omboord met goud. Gekroonde helm met rechts goud- 
roode en liuks goud-blauwe delckleeden. Helmteeken: een uit- 
komende ridder in zilveren wapenrusting, en gesloten vizier, 
de helm getopt met twee roode naar links afhangende struis- 
veeren, met de linkerhand steunende op de heup en met de 
rechterhaud een zilveren degen met gouden gevest schuinlinks 
houdende. 

Stamreeks 

I. Johan Friedrich von Helbig, heer van Nieder- 
Lausitz, f Eisleb?n 2 April IBUi, tr. P h i 1 i p pi n e A m a 1 i a 
Froa ke. 240 VOX HELCIG — HELDEWIER 

II. Jhr. Georg August Louis von II el big, geb. 
Wolfeshain (Duitschlaud) 31 Juli 1777, gep. luit. kol. der mo- 
biele Zeeuwscbe schutterij, f Bergen op Zoom 23 Jan. 1859, 
tr. Goes 4 Deo. 1811 Adrian.i Ma ri a K versd ij k, geb. aldaar 
18 Juli 1792, f Vlissiugen 22 Dec. 18G1, dr. van Joban Hen- 
drik en Maria Tauetta Swart. 

Uit dit huwelijk (deze kinderen noemen zich veelal cZe Hel b i g) ; 

1. Jkvr. Amalia Maria Louisa von Helbig, geb. Goes 
4 Feb. 1813, f Hellevoetsluis 27 Sept. 1S87 , tr. Bath 30 üct. 
1835 Jacobus de Haan, geb. Breda 5 Aug. 1804, gep. kap. 
ter zee, + 's Gravenhage 30 Mei 1S77, zn. van Gerardus 
Ni col aas en Alida Colina iMai-ia Mosman. 

2. Jhr. Henri Fredric Adolf v on Hel big, geb. Goes 
3 Mei 1814, gep. kap. grenadiers en jagers, f 's Gravenhage 
28 Nov. 1896, tr. 'sGraveuhage 22 Juni 1853 Elisabeth 
Leonora Klerk, geb. Eotterdam 10 Jan. 1810, f 'sGraveu- 
hage 23 Aug. 1892, dr. van Pieter en Elisabeth Leonora 
de Reus. 

3. Jkvr. Jeanne Henriette Philippine von Helbig, 
geb. Molenbeek St. Jean bij Brussel 25 Oct. 1820, + Arnhem 
6 Dec. 1860, tr. Bergen op Zoom 3 Nov. 1858 Arie Dunjies, 
geb. 's Gravenhage 1 Januari 1S21, kap. kwartiermeester, 
f Doesburg 15 Aug. 1867, zn. van Daniel en Louise van 
Soest eu wcdu-u-naar van ChristinaAdriane vanNieuw- 
k u y k. HELDEWIER 

(Adellijke tak uitgestorven in 1007.) 

Protestant. — Bergen in Honegouweu. — De geregelde 
stamreeka vangt aan met Micbael Heldowior, geb. te 
Bergen in 15t;3, die 24 Juni 1601 te Frankfort a. M. het 
burgerrecht verkreeg. Bij K. B. d.d. 3 Aug. 1835, n" 1 werd 
Mr. A 1 b e r t Wilhelm L a u r e n s M a r t i n u s H e 1 d o w i e r 
verheven in den Ned. Adel. HELDE WIER 241 
spreuk: Wapen: Doorsneden: I. in rood een pouden 
leeuw ;, II. ia groen een gouden fontein met 
zeshoekig bekken, uit den top springen twee 
zilveren stralen, die rechts en links in het 
bekken vallen, ilelm met rood-gonden wrong 
en goud-roode dekkleedcn. Ilelmteeken: een 
uitkomende gouden leeuw. Sohildhouders : 
twee omziende gouden leeuwen. Wapen- 
Pietas ante omnia". 

Stamreeks 

I. Mi.chael Helde wier, geb. Bergen in Henegouwen 1563 , 
koopman te Frankfort a. M. 1601, tr. Philip pin e de Mau- 
regnault, geb. 1567, f Frankfort a. M. 31 Juli 1062. 

Uit dit ïaiweliijk o. a. : 

1. Abraham Heldewier, uit wien de oudere niet adellijke 
tak afstamt. 

2. Isaiic, volgt II. 

II. Isailc Heldewier, f Frankfort a. M. 24 April 163S, tr. 
24 Juni 1627 Anna II est eau, geb. Keulen 24 Xov. 1G02, dr. 
van D a n i e 1 en IVfa r i a H e 1 d e w i e r. 

III. Abraham Helde wier, geb. Frankfort a. M. 27 Mei 
1630, werd burger te Amsterdam 1665, f Utrecht 8 Sept. 1717, 
tr. lo 27 Oot. 1662 Anna Borman.dr. van Jacob en Josina 
de P e n ij n. 

IV. Miohiel Heldewier, geb. Amsterdam 16 Dec. 1673, 
thesaurier van de HoU. natie te Aleppo, f Leiden 28 Juni 175S, 
tr. aldaar 23 Sept. 1721 Jacob a Mo hl er, geb. Leiden 28 Deo. 
1685, f aldaar 22 Sept. 1750, dr. van Johannes en Wilhel- 
mina de Uulter. 

V. Mr. Johan Abraham Willem Heldewier, geb. 
Leiden 5 Juli 1724, advocaat aldaar, f Leiden 31 Maart 175i.>, 
tr. aldaar 16 Feb. 1744 Martiua Patijn, geb. Leiden 21 Feb. 
1720, t aldaar 27 Jan. 171)7, dr. van Daniël en Oornelia 
van Wolfswinkel. 

VI. Mr. Dan iel Miohiel Gijsbert Heldewior, geb. 
Leiden 21 Maart 1753, burgem. aldaar, lid. prov. staten van 
Zuidholland, f Leiden 13 April 1822, tr. 2 Dec. 1781) Ch ar 1 o tto 

Ui 242 HELDEWIER 

Cathiirina Cox, vrouwe vau Est en Opijnen, geb. Zalt- 
bommel 8 Oct. 1763, f Leiden 17 Dec. 1819, dr. van Mr. Laurens 
en Anna Maria Dubbels. 
Uit dit liuivclijk 4 A'. o.a.: 

1. Albert Wilhelm Laurena Martinua, voljrt VII. 

2. Charles Dan iel He ld e wier, uit wien de jongere niet 
adellijke tak stamt. 

VII. Jhr. Mr. Albert Wilhelm Laurens Martinus 
He ld e wier, geb. Charleville (Ardennen) 27 Dec. 1791, ge- 
zant vau Nederland aan het lloi' van Sardinië, f 's-Graveuhage 
18 Nov. 1870, tr. Middelburg 13 Aug. 1824 Johauua ü ij s- 
bertha Jacoba Maria Slicher, geb. aldaar 3 April ISüO, 
t 'sGravenhage 12 Juni 1851, dr. van Adriaan Casper 
Cornelis en Wilhelmina Cornelia van den Erande, 
vrouwe van Wcsthoven, Domburg eu Bath. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. Caroline Charlotte Susanna Wilhelmina 
Held e wier, geb. Karlsruhe 30 Mei 1825, f Turijn 10 Juli 1894, 
tr. aldaar 2S April 1846 Luigi graaf Pio 1 a Case Ui, geb. 
Alexandriö 1819, staatsraad, f Kome, zn. van An toni o Pi o la 
en N. N. Ca^elli. 

2. Jkvr. Albertiua Gijsberta Jeanne Marie Helde- 
wier, geb. Karlsruhe 12 April 1828, hofdame van Koningin 
Sophie, t Brussel 12 Nov. 1907, tr. 'sGravenhage 22 Jan 1859 
Amédée Edouard Augustin Ghislain Baron Pijcke, 
geb. Gent 4 Juni 1S24, gevolm. minister van België te Home, 
senator in België, f Brussel 21 Nov. 1898, zn. van Baron Auguste 
Franpois Ghislain en Pau line Marie Ghialaine Lira- 
uander de Nieuw en hoven. 

3. Jhr. Maurice Jean Louis Jacques HenriAntoine 
Heldewier, geb. Turijn 13 Oct 1829, minister-resident te 
Madrid, f Madrid 31 Dec. 1830. 

4. Jkvr. Elvero Helde wier, geb. Turijn 18 Oct. 1835, 
t 's-Gravenhage 28 Scpt. 187*;, tr. aldaar 20 Nov. 1866 Mr. 
Auguste Charles ConstantGarnier, geb. Brussel 15 Aug. 
1836, buitengewoon gezant en gevolm. minister vau België, 
t Parijs 19 Maart 1906, zn. van Etienne en Anne Cathé- 
rine Constance Le Clercq. 243 VAN HEMERT TOT DING3HOF Protestant. — ümstrekeu van Rbenen. — De eerste 
bekende van dezeu naain, H. enriciis, komt in 1303 voor, 
als getuifje van den Bisschop van Utrecht; in 1315 Jan 
en Gij sbert, zoons van wijlen Al bert van Hemerten, 
die gegoed zijn bij Ebenen. Vermoedelijk ontleent het goed 
Heimerstein (Henierteustein) zijn naam aan dit geslacht. 
De geregelde stamreeka vangt aan met Ileyer van 
Hem er t, die het eerst in 1447 vermeld wordt. De 5 eerste 
generaties komen zoowel voor niet den naam van Hemer- 
den als met dien van van Ilemert. Bij besl. d.d. 7 Sepc. 
1814, n" 1 werd WolfFloris van Hemert tot Ding s- 
hof benoemd in de ridderschap van Overijssel, terwijl bij 
K. B. d.d. 18 Juli 1818, no 4 bepaald werd, dat aan hem 
en zijne wettige afstammelingen zal worden gegeven de 
titel van baron. 
Wapen : In goud drie bhauwgetongde zwarte 
leeuwenkoppen, 2 en 1. Gekroonde helm met 
goud-zwarten wrong. Helmteeken : twee van 
elkander afgewende en van zwart en goud 
gedraaide steenbokshoorns. Schildhouders: 
twee omziende , roodgetongde bruine griffioe- 
nen, met geopende en nederwoartsche zwarte 
vlucht. 

Stamrseks 

I. Re ij er of Re y nier van Hemert, heer van Vliet, (be- 
leend daarmede door opdracht van Wolter V^renck van Wiussen 
15 Nov. 1459), Papendrecht, JNfathena en Nederslingeland , 
vermeld in een brief van hertog Philips, 1447, dijkgraaf van 
Alblasserwaard (1450), wordt als zwager van \Valraven van 
Brederode beleend met een leen van Vianen (1455), draagt in 
147(3 Papendrecht en IVIathena op aan zijn zoon Gijabert; f in 
1482 tr. N. N. 

II. Gij 8 bert van Hemert, heer van Anierongen (14 Feb. 
1477), van Slingeland, Papendrecht en Mathena (147')) en van 
Vliet (8 Jan. 1484); beleend met het leen van Vianen in 1482, 24é VAN HEMERT TOÏ DINGSIIÜF 

verkoopt in 14S0 Papendrecht en Mathena aau Tielman Oem 
en in 1491 Vüet aau Steven van Iluitenburfj, heet in 1-193 
neve van Walraven van Brederode, woont te Lopik, f vóór of 
in 1501, tr. Itillegonda van Loenresloot, vermeld als 
weduwe 1519. 

III. Johan van II e mort, heer van Ainerougen (10 Nov. 
1501), van Sevenlioven Capel, Slingelaud , koopt in 1504 weder 
Vliet, beleend 2 April 1504, beleend met het leeu van Viaueu 
(1503); magescheid met zijn broeder Reijer 1519, in do ridder- 
scbap van Utrecht, 1531, 1549, 1550, f 1552, tr. Aleida van 
Rhenen. 

IV. Gijsbertvan Hemert, heer van Amerongen (9 Dec. 
1552), van Slingeland (9 Dec. 1552), van Vliet en Sevenhoven 
Capel en Lopik (8 Nov. 1552 en 12 Nov. 1553), beleend niet 
het leen van Vianen (1552) verkoopt in 1557 Amerougeu aan 
Goert van lleede, verkoopt in 15ü2 Vliet, Lopick en Scveu- 
hoven aan Coruelis van Mierop, is dood in 1578, tr. Christina 
van S c h r o y e s t e y n , dr. van J o h a n en E 1 i s a b e t h K n ij f f. 

V. Johan van Hemert, heer van Slingeland 28 Aug. I.n78, 
vaandrig, sedert 160(5 raad te Deventer, kameraar 1621, 1626, 
en schout 1626 aldaar, gecomm. ten landdage van Overijssel, 
heeft van 159.'}— 1603 namens zijn eerste vrouw een proces voor 
den gerichtsbank te Driel tegen Peter van Antwerpen aldaar, 
+ Deventer 7 Mei begr. aldaar Lebuinuskerk 15 Mei 1634, tr. 
1° huwel. voorw. 17 Aug. 1.587 Geer truid Lu essen, f 25 Feb. 
1613, dr. van Gij s bert en Ida Tacken en wed», van Hen- 
drik ter S p i 1 1 ; tr. 2» Deventer 8 Jan. 1615 M e c h t e 1 t 
Bruyns, f 20 Oct. 1629 dr. van Berndt en Wichmoet 
M a rt e n s. 

Uit het eerste huwelijk : 

1. Gijsbert van Hemert, geb. Deventer 3 Maart 1590, 
heer van Slingeland, beleend 2 Sept. 1(;34, tot 16 Dec. 164(5 
toen hij het verkocht aau Mathys l'onipe, tr. 1" 11 Juli 1615 
Allegonda Scherf f; tr. 2". 1635 Joanna Reine ra van 
Goeverden tot 11 haan, waaruit een uitgestorven tak in 
Overijssel. 

2. j o h a n volgt VI. 

VI. Johan van Hemert, geb. Deventer 23 Maart 1592, 
burgemeester van Zwolle, laudrentmeester van Twenthe (1636), VAN IIZMERT TOT DINGSIIOF 245 

gecomm. ten landdage van Üverijasel (163S) , f Jan. 1642, tr. 
Deventer 12 Juni 1614 Judith Coenders, f Dec. 1662, dr. 
van Albert en Geertruid de Goyer. 

VII. Jacob van Ilemert, ged. Zwolle 1 Maart 1629 , vaan- 
drig, tr. Deventer ü Feb. 1665 Anna Geertruid van der 
Be eek, vrouwe van den Krijtenberg (1671) geb. 1645, f h. 
Krijtenberg, Wijlie, 25 Juli 1717, dr. van Joan eu Geertruid 
Lose; zij liertr. Willem van Doetinchem. 

VIII. Jan Hermen van Ilemert tot den Krijten- 
berg (1717), geb. Wijlie en ged. 7 April 1678, achout van Wijhe 
f h. Krijtenberg 10 Juli 1747, tr. Kampen 7 Sept. 1703 Maria 
Elisabeth, Blank voort, ged. Kampen 19 Nov. 1680, 
t h. Krijtenberg 22 Dec. 1717, dr. van Johan en Judith 
van der Beeck. 

IX. Reinder Willem van Hemert, ged. Kampen 16 
Mei 1711, burgem. aldaar, gecomm. wegens Kampen ten land- 
dage van Overijssel, f Kampen 11 Sept. 1779, tr. (afk. Kampen 
6 Nov. 1750) Aleida Christina Florentina Bentinck 
tot Langeveldslo, geb. Sept. 1716, f Kampen 3 Juni 1794, 
dr. van Wolf, heer van de Hachmcule, later van Langeveldslo 
en Agnes Florentina Hadewich van Welvelde tot 
Diepenbroeck. 

X. Mr. Wolf F 1 o r i 8 baron van Ilemert tot Dings- 
bof, geb. Kampen 27 Nov. 1753, lid prov. staten van üver- 
ijsael, directeur registratie, f ,h. Dingsliof onder Olst 22 Aug. 
1832, tr. Deventer 20 Jan. 1795 Mechteld Margaretha V an 
Aerasen Boyeren van Voshol, geb. 'a Gravenhage 6 Jan. 
1766, t b. Dingabof 28 Sept. 1838, dr. van Albrecht Nico- 
laas, heer van Voahol, Meeteren , lEoogerheyden , Gelderraalaen, 
Triangel en Heemstede en Josina Mechteld Anna Ben- 
tinck. 

Uit dit liutvelijk: 

1. Mr. Reinder Willem baron van ile nier t tot Di n gs- 
hof, geb. Kampen 10 Nov. 1795, f Utrecht 5 Juli 1844, tr. 
aldaar 30 Mei 1839 Adriana Johanna Conrady, geb. 
's Gravenhage 30 Juni 1813, f UtrecLt 15 Feb. 18S5, dr. van Mr. 
Willem n e n d r i (! k eu J e a n n e C a t h e r i n e V a i s 3 i O r e j 
zij hertr. Marie G uil 1 au me Jeau Arno ad JEuysnian 
van Ducren. 246 VAN HEMERT TOT IHNGSHOK 

2. AdolfChristiaan Floris, volgt XI. 

3. Karel Pranpois Cornelis, volgt XI bis. 

4. Aleida Maria Wilhelmina barones van Hemert 
tot Ding8hof, geb. Zwolle 11 Nov. 1802, + Arnhem 20Maa;-t 
1884, tr. 1" Zwolle 23 Juni 1852 Jacob Pieter baron van 
Heerdt, geb. Kampen 20 Sept. ITUl , luit. t. zee, ontv. belast., 
lid prov. staten van üverij.qsel, f Zwolle 25 Oct. 1854, wedr. 
van Maria C a t h a r i u a liij s t e r b o s , zn. van JacobCarel 
Fr e de rik, heer van Benthuys en Helena Louisa van 
Braam; tr. 2» Zwolle 5 Juli 18G0 Herman van der Meu- 
len. geb. Curavao 27 Dec. 1799, t Arnhem 5 Jan. 1871, zn. 
Jan Hero en Jeannette Catharina Wiukler en wedr. 
van Cornelia Maria Louise von Kaders. 

5. Gustaaf Vincent Willem, volgt XI ter. 

XI. Adolf Christiaan Floris baron van Hemert 
tot Dingshof, geb. Kampen 16 Feb. 1798, kap. inf., f h. Dings- 
hof onder Olst 19 Oct. 1832, tr. Wijhe 13 Mei 1824 Louisa 
Wilhelmina barones Bentinck, geb. k. Nyenhuis aldaar 
24 Jan. 1797, f Rotterdam 4 Jan 1876, dr. van baron Mr. Adolf 
Carel, heer van Bevervoorde en Nyenhuis en M a r i a I^ r a n- 
Qüiee van Aerssen Be y eren van A^oshol. 

l'ü dit huwelijk: 

1. Mathilda Florentina barones van Hemert tot 
Dingshof, geb. Zwolle 12 Nov. 1S25, f Kralingen 27 Maart 
1866, tr. Nijmegen 30 Mei 1855 Charles Edouard Al bert 
Vigelius, geb. Mons 30 Oct. 1825, f Apeldoorn 11 Sept. 
1897, zn. van Wilhelm Ludwig en G e r t r ud e S op h ie 
Josephine van denUeuveldeGuernomdePretzi: 
hij hortr. 15 Juni 1875 MachtelinaChristina van Braam. 

2. Maria A d ol p h i n a F r a u (,■ o i s e barones van Hemert 
tot Dingshof, geb. Coevorden 6 Feb. 1829, f Hees 15 Dec. 
1894, tr. Nijmegen 21 Mei 1S58 Herman ITeuri Wilhelm 
Carl Vigelius, geb. .ildaar 21 April 1832, f Hees 15 Feb. 
1891, broeder van den voorgaande. 

XI bis. Karel Franyois Cornelis baron van H e rti e r t 
iet Dingshof, geb. Kampen 12 Mei ISüO, hypotheek- 
bewaarder te Amsterdam , f akhiar 19 Feb. 1870, tr. Arnhem 9 Juni 
1842 Anna Maria barones van Z nylon van N ie velt, geb. 
11. de Brielier onder Barueveld 15 Mei 1815, f 's Gravenhnge VAN HEMERT TOT DINGSHOF 24:7 

3 Juli 18f>!>, dr. van baron Goenraad Jan, heer van Glinthorst 
en den liiieller en Cleraentia van der Nieuwpoort. 
Uit dit hiiueUjk: 

1. Wolf Fl o ris Anne baron vau Heinert tot Dings- 
hof, geb. Arnhem 5 April 1843, f Glencove (N. Amerika) 
9 Mei 1897. 

2. Cocnruad Jan, volgt XII. 

3. Adolph Bern ar d Christiaan, volgt XII bis. 

4. Cornelie barones van Ilemert tot Dingshof, geb. 
Arnhem 10 Juli 1847, tr. aldaar 22 April 1875 Gu staaf 
Adolph Willem Carel baron van Ilemert tot Dings- 
hof, geb. Willemstad 22 Jan. 1838, gep. luit. kol. inf., + 'sGra- 
venhage 31 Dec. 1912, zn. van baron Gustaaf Vincent 
Willem en Wilhelmine Caroline Catshoek. 

5. Rein der Willem baron van Kern er t tot Dings- 
hof, geb. Arnhem 14 Dec. 1848, f aldaar 25 April 1850. 

6. Aleida ]\laria Wil heimina barones van Hemert 
tot Dingshof, geb. Arnhem 21 Maart 1852, f '3 Hertogenbosch 
19 Sept. 1857. 

7. Karel Wolf Jan Adolph Cornelis, volgt XII ter. 

XII. Goenraad Jan baron van Hemert tot Dingsliof, 
geh. Arnhem 13 Aug. 1844, landmeter bij het kadaster, f 's Gra- 
venhage 6 Februari 1913, tr. Assen 27 Oct. 1871 Jkvr. Anna 
Adriana Ileiniera Henderika van der Wijck, geb. al- 
daar 30 April 1841, dr. van Jhr. Mr. Ilaro en Kol i na G ij s- 
berta Gerdina barones de Vos van Steenwijk. ['sGra- 
venhage. 

Uit dit huwelij]:: 

1. Karel Frangois Corueillle, volgt XIII. 

2. Har o baron van Hemert tot Dingshof, geb. Assen 
12 Mei 1879, kapt. der mariniers, commandant der gezantschaps- 
wacht. [Peking]. 

3. Goenraad Jan Ijaron van Hemert tot Dingshof, 
geb. Assen 14 Maart 1S8:J, f aldaar 9 April 1883. 

4. Anna Adriana barones van H e ni o r t tot D i n g s h o i , 
geb. Assen U Maart 188;{, f aldaar 5 April 1883. 

XIII. Karel Francois Corneille baron van Hemert tot Dings- 
hof, geb. Assen 20 Oct. 1870, ingenieur gem. electrisch bedrijf , 
tr. 'wGravenhage 2C) Aug. 1909 Jkvr. El i sa be t h J oh a n n a Z4ö VAN HEMERT TOT DINGSHOY 

Margaretha Stoop, geb. Bergen op Zoom 28 Dec. 1880 dr. 
van Jhr. Gerardus Balthazar Cornelis e.n Elisabeth 
Johanna Stoop, ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

Ooenraad Jan baron van Hemert tot Dingshof, 
geb. 'sGravenbage 17 JNIei 1913. 

XII bis. Adolpb Bornard Cbristiaan baron van 
Hemert tot Dingshof, geb. Arnhem 1 Dec. 184.'j, gep. kap. 
art. , t 's Gravenhage 19 Dec. 1903 , tr. Brielle G Juli 1S76 1' e t r o ■ 
nella Plooster, geb. aldaar 9 üct. 1848, dr. van Cornelis 
en Henriette Margaretha vuu Koo ten. ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Karel Fran(;o is Cornelis baron van Hemert tot 
Dingshof, geb. Delft 19 Sept. 1877. [Billitoal. 

2. Henriette Anna Cornelia barones van Hemert tot 
Dingshof, geb. Gorinchem 5 Dec. 1881, tr. 's Gravenhage 
3 Jan. 1907 Jarig Cornelis Mollema, geb. Zwolle IG Sept. 
1881, oud-luit. t. zee, admin. Billiton Mij., zn. van Jarig en 
Alida Margaretha Spruyt. rBilliton]. 

XII ter. Karel WolfJan Adolph Cornelis baron van 
Hemert tot Dingshof, geb. Amsterdam 31 Maart 1863, 
oud-ambt. dep. van justitie, tr. 1° 's Gravenhage 28 Oct. 1886 
Jkvr. Henriette Jacqueline Ram, geb. de Meern 18 
Aug. 18G2, dr. van Jhr. Willem P li i 1 i p J a co b en Maria 
Ludovica Arpeau, ['s Gravenhage] ; (dit huwelijk werd door 
echtscheiding ontbonden 17 Dec. 1900); tr. 2" 's Gravenhage 1 
Nov. 1901 Willemiua Cornelia Dijs, geb. Utrecht 21 April 
1876, dr. van Cornelia. [Amsterdam]. 

Uit het eerste h^iweUjk: 

1. Maria Louis a baroues van Hemert tot Dingshof, 
geb. 's Gravenhage 2ti Juli 1887, tr. 's Gravenhage 1-1 1'eb. 1907 
Pantaleon Emil Hajenius, geb. Rotterdam 2Ó Jan. 187-i, 
kap. iuf , ridder JI. W. O. , zu. van L o d e w ij k J a c o b u s E m i 1 
en Maria Louis a Ilenrietta Coster. [J^redaj. 

2. Cornelia W i 1 h e 1 m i u a P li i 1 i p p i n a J a c o b a barones 
van Hemert tot Ding 11 o f, geb. 's Graveuhago 30 Juli 18S8 
tr. 's Gravcnhnge 4 Juni 1908 Paul Jessó, geb. Maastricht 
10 Juni 1881, 1-'" luit. iuf., zn. van Mr. J u 1 i u s Joannus 
en Mat bil do Louiso Polis. [Leiden]. VAN HEMERT TOT DINGSHÜK 249 

3. Anna Maria baroues vau Hemert tot Dingshof, 
geb. 's Gravenhagc 11 Sept. iyS9, tr. 'sGravenbago 4 Juui lüOS 
Johan Leonard Marinus vandenBraudhol", geb. 
Beneden Cottica (Suriname) 25 Juni 187:i, kap. gren., zn. van 
Xicolaas en Johanna Loonardina Josepbina lo 
Mahieu. ['sGravenbage]. 

4. Willem Pbilip Jacob baron van Heraerttot 
Dingshof, geb. 'sGravenbage 24 Mei 1891. ['s-Gravenhage]. 

5. Caroline Wol fine Jeannotte Adolphine Cor- 
D e 1 i e barones van Hemert tot Dingsbof, geb. 's Graven- 
bage 20 Dec. 1894 ['s Gravenbage]. 

XI ter. Gustaaf Vincent Willem baron van 
Hemert tot Dingsbof, gep. Zwolle 14 Feb. 1806 , gep. 
majoor genie, f Arnbem 29 Oct. 1878, tr. Gent 18 Mei 1830 
Wilbelmine Caroline Catsboek, geb. iJergen op 
Zoom 6 Oct. 1810, f Utrecbt 21 Feb. 1874, dr. van Willem 
Pieter en Carolina Maria Plevier. 

Uit dit huwelijk: 

1. W.olf F lor is baron van Hemert totDingsbof, ■ 
geb. Gorincbem 18 Sept. 1831, kap. inf., f Maastricbt 6 Juni 1873. 

2. Carolina Maria barones van Hemert tot Dingsbof, 
geb. Gorincbem 9 Feb. 1833, f aldaar 15 Jan. 1835. 

3. Wilbelmina Matbilda Margaretba baronss van 
Hemert tot Dingsbof, geb. Gorincbem 4 Juni 1834. ['s Gra- 
venbage]. 

4. Willem P i e t e r baron van Hemert tot Dings- 
bof, geb. Gorincbem 8 Sept. 1835, f Willemstad 9 Dec. 183«. 

5. Matbilda Aleyda Cornelia barones van Hemerfc 
tot Dingsbof, geb. Willemstad 9 Doe. ISSr,. ['s Gravenbage]. 

6. Gustaaf A dol ph Willem Carel, volgt XII. 

7. Carolina Maria barones van Hemert tot Dings- 
hof, geb. Breda 18 Aug. 1842, f aldaar 19 Sept. 1842. 

8. Carolina ^V i 1 1 e m i n a barones van Hemert tot 
Dingshof, geb. Woerden 19 Uct. 1843, f aldaar 22 April 184.5. 

9. A d o 1 p h i n a S o p h i a barones van He inert tot Dings- 
Hof, geb. Woerden 3 Juni 1845, f aldaar 5 April 184(5. 

10. A 1 e i d a Maria W i 1 h e 1 tn i n a b.-ii-onos van He- 
mert tot Dingsbof, geb. Woerden 21 Dec. 1847, f aldaar 
22 Maart 1849. 250 VAX UEMEKT TOT DINOSHOr — Jl'NlUS VAN HEMKUT 11. Willem P ie tor Ca rel baron vjinHeTiierttot 
Dingahof, ^'cb. Utrecht 2 Juni 1849, f 's lEertogeubosch 
18 Juni 1SG4. 

12. Maria C a r o 1 i u e barones v a n II e m e r t t o t D i n g s- 
hof, gob. Utrecht 20 Sept. 1852, f aldaar 3 Jan. 1853. 

XII. GustaafAdolph Willem Carel baron v a n II e- 
mert tot ü i n g s h o f , geb. Willemstad 22 Jan. 1838, gep. 
luit. kol. inf., f 's Gravenhage 31 Dec. 1912, tr. Arnhem 22 April 
1875 Cornelie barones van Ilemert tot Dingshof, geb. 
aldaar 10 Juli 1847, dr. van baron Karel FrancoisGor- 
neiis en Anna Maria barones van Zuylen van Nie- 
velt. ['sGravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

Gusta af Vincent Willem volgt XIII. 

XIII. G u 3 t a a f V i n c e u t ^V i 1 1 e m baron van II e m e r t t o t 
Dingshof, geb. 'sGravenhage 9 Juli 1876, burgemeester, tr. 
Utrecht 25 April 1912 Helen a Arendiua barones v au Was- 
senaar, geb. Utrecht G April 1892, dr. van baron ütto Vier 
en Mimi Thé ré se Steppe [Haastrecht]. 

Uit dit huicelijk: 

1. Cornelia Magteld barones vau TIemert totDings- 
Lof, geb. Haastrecht 12 Feb. 1913. JUNIUS VAN HEMERT 
Protestant. — Dordrecht. — De geregelde stamreeks 
vangt Jian met Frans Janszoon van Hemert, die ia 
1577 te Dordrecht geboren is. Bij K. B. d.d. 1 Jan. 1843, 
no 2 werd Mr. Willem J o a n u e s Jii n i u s v a n H e m e r t 
verheven in den Ned. Adel. 
Wapen: Gevierendeeld: 1 en IV het wapen 
van van Hemert, ui. in rood 3 palen van 
vair en een gouden schildhoofd, beladen met 
een roodgetongden en geuagelden opkonicu- 
deu zwarten leeuw; II en III het wapen 
Junius, zijnde gedeeld: 1 in zilver zes 
blauwe dwarsbalken en een roode schildzoom ; 
2 in blauw een zilveren vijfblad, gepunt en jun:us van iiKMEur 251 

geknopt van goud, en een gouden schildhoofd beladen met drie 
roode mereltjes. Twee helmen, do 1" niet zwart gouden wrong 
en goud zwarte dekkleeden, de 2" gekroond eu met zilver 
blauwe dekkleedt-n. Ileluiteekens: 1" een uitkomende, umge- 
Tvende, roodgetongde en genagelde zwarte leeuw; 2" een uit- 
komende goudgebukte en roodgetongde zwarte adelaar. Schild- 
houders: twee roodgetongde bruine leeuwen. 

Stamreeks 

I. Frans Janszoon van Hemert, geb. Dordrecht 1577, 
eigenaar van een twijninolen en kap. burgerwacht aldaar, begr. 
Dordrecht 31 Oct. Ifi-J-l, tr. aldaar 18 Aug. 1(502 Tauueke 
Gilles van der L ij n n.i n ge n , geb. Wij neghem bij Antwerpen 

7 Oct. 15S1, t Dordrecht 24 Sept. 1635, dr. van Mr. Gilles 
Jochemszoon en Katelijntje Tobbers. 

II. Jochem van Hemert, geb. Dordrecht April 1612, 
koopman eerst te Dordrecht en daarna te Amsterdam, f Auiater- 
dam 20 Feb. 1679, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 2i Juni 1642 
Susanna van Hersbeeck, geb. aldaar 12 Jan. 1022, f na 
12 Jan. 1094, dr. van Pauliis en Sara van der Neht. 

III. I'aulus van Hemert, ged. Amsterdam (Nienwekerk) 

8 Maart 1646, koopman, luit. burgerwacht, f aldaar 3 Juni 
1702, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 15 Mei 1674 Christina 
Schouten, geb. in l(i49, f Amsterdam 17 Kov. 1729, dr. van 
Gijsbert en Elsje Loriju. 

IV. Paulus van Hemert, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 
12 Jan. 1087, koopman aldaar, f Amsterdam 10 Juli 1772, 
tr. aldaar (Nieuwe kerk) 6 Juni 1713 Susanna Jansonius 
van Waasbergen, geb. Dantzig 30 Maart ItiSS, f Amsterdam 
30 Sept. 1762, dr. van Gilles en Susanna Jansonius. 

V. Willem van Hemert, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 
11 April 1731, t Delft 22 Jan. ISOl , begr. Oudshoorn , tr. 1'^ 
Amsterdam 20 Mei 1755 (Oude kerk) Elisabet Geert ru ij 
Johanna Junius, geb. aldaar 7 Oct. 1729, t Amsterdam 
28 Sept. 1762, dr. vau Da. J o a n n e s en Joanna Jager. 

VI. Mr. Joanues Junius (voornaam) van Hemert, ged. 
Amsterdam (Westerkerk) 3 Oct. .1702, rechter te Amsterdam, 
domheer en kanunnik te Utreclit, f 's-Gravenliage 18 Juli 
1839, begr. Oudshoorn, tr. Wijk bij Duurstede 8 April 1783 ZOZ JUNIUS VAN HEMERT 

Pieternel] a Fierens, geb. 28 Juli 1760, f 's-Gravenbage 
14 Feb. 1855, dr. vaa Mr. Seger en Cecilia van Schuy- 
lenburcb. 

VII. Jhr, Mr. Willem Joaunes Junius (geslachtsnaam 
bij akte 28 Aug. 1806) van Hemert, ged. Amsterdam (Oude 
kerk) 28 Feb. 179Ü, procureur-generaal bij het prov. gerechts- 
hof van, Zuid-Holland, lid Ie kamer, f de Bilt 1 Aug. 1858, 
tr. utrecht 25 Sept. 1812 ElisabethJacoba Lucia 11 eitz, 
geb. Utrecht 6 Feb. 1789, f 's-Gravenhage 25 Nov. 1853, dr. 
van Dirk Antony en Aletta Elisabeth van Pesch. 

Uit dit huwelijk: 

1. Joannos Pieter, volgt VIII. 

2. Jkvr. Aletta Elisabeth AntoniaJacobaJuniua 
van Hemert, geb. 's-Gravenhage 28 Juni 1815, f Arnhem 
5 Juni 1888, tr. 's-Gravenhage 8 Mei 1815 Jhr. F r an ro is v a n 
den Bosch, geb. Zaltbommel 15 Maart 1813, oud-oÜ' lOf regt. 
lanciers, f Godesberg 7 Juni 1882, zn. van graaf Johan n es 
en Cathérine Lucrèce de Sandol 11 o y. 

3. Dirk Anton, volgt VIII bis. 

4. Jkvr. ElisabethJacoba LuciaJunius van Hemert, 
geb. 's-Gravenhage 12 Feb. 1820, f Zandvoort 12 Aug. 1895, 
tr. 's-Gravenhage 8 Juni 1840 Jhr. Hendrik van den Bosch 
geb. Tiel 2 Jan. 1812, burgera. van de Bilt, f h. Jagtlust aldaar 
19 Maart 1882, zo. van graaf Johannes en Cathérine 
Luorèce de Sandol Roy. 

5. Jhr. Mr. Wil'em Joannes Junius van Hemert, geb. 
's-Gravenhage 21 Mei 1821, off. just. arr. rechtbank te Almelo, 
t Utrecht 16 Jan. 1887. 

6. Jhr. Mr. G ij s b e r t C h r i s t i a a n J u n i u s v a n H e m e r t , 
geb. 'd-Gravenhage 23 Sept. 1822, lid gedcp. staten van Over- 
ijssel, f b. Dalvoorde ouder Avercest 22 Sept. 1887. 

7. Franciscus, volgt VIII ter. 

8. Jhr. Paulus Zeger Junius van Hemert, geb. 's-Gra- 
venhage 4 JMaart 1827, burgem. van Zalk on Veecateu, f Kotter- 
dam 5 Juni 1875, tr. Arnhem 9 Sept. 1858 Ilenrietta Anna 
Maria barones 'I' a e t s van A m e r o n g e n , geb. Utrecht 4 Mei 
1836, t 's-Gravcnliage 21 Sept. 19(18, dr. van b.Tron Mr. \X 1 11 ia m 
Johu Peter en II uien a Maria von Maumhauer; zij 
hertp. Utrecht 28 Maart 1889 J oh a unes Marinu s Hon i g, JUNIUS VAM HEMEKT 253 

geb. aldaar 2 Nov. 1S2-4, f Utrecht 9 Mei 1P05, zn. van Jo- 
hannes en Maria Dirksen, wed'', van Elisabethvan 
Meerten. 

VIII. Jhr. Joannes l'ieter Junius vau Hemert, s^eb. 
Zierikzee 9 Mei lSl-1 , pep. luit. kol. c-av., f Utrecht 3 Feb. 18S1, 
tr. Deventer 26 Juli 18-i9 W ilhelmiu a Adriana Schim me 1- 
penninck, geb. Deventer 9 Oct. 1821, f Ilarderwijk 5 April 
1893 , dr. van (i e r r i t en A n t o n i a C a t h e r i n a Schimmel- 
pennin ck. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Willem Dirk Junius van Hemert, geb. 's-Gravenhage 
1 Jan. 1851, insp. S. S. , tr. Utrecht 27 Feb. 1879 Jkvr. Marie 
Coralie van Hogendorp, geb. Poerworedjo 27 Maart 1855, 
dr. van Jhr. Willem Karel Lodev,'ijk eu Marie Elisa- 
beth Ie Roux. [Breda.] 

2. Jkvr. Pieternella Cecilia Juuius van üemert, 
geb. Haarlem 30 Juni 1852, tr. Utrecht 6 Ang. 1874 Mr. Cor- 
nelis Hendricusvan 'J'ien hoven, geb. do Werkeu 30 Sept. 
1846, directeur der Ned. Bank, zn. van G ij s ber t en KI azin a 
Christin a van den Bogaard. [Amsterdam]. 

3. Gerard, volgt IX. 

4. Jkvr. Antonia Catherina Junius van Hemert, 
geb. Arnhem 22 Feb. 1857, tr. Utrecht 22 April 1880 Jhr. Mr. 
Rudolph Antonie l'etrus Sandberg tot Essenburg, 
geb. Harderwijk 20 Juli 1854, zn. van baruu H c; r i be r t W i 1 1 e m 
Aleid en Adriana l'ieternellalladermacherSchorer. 
[h. Bannink onder Colmschate]. 

5. Gijsbert Christiaan, volgt IX bis. 

6. Jkvr. Elisabeth Jacoba Lucia Junius van Hemert, 
geb. Haarlem 15 Nov. ISC.0, tr. Utrecht 24 Juli lSi)0 Jhr. Mr. 
Willem Hendrik Hoeufft, geb. Haarlem 23 Sept. 1862, 
rechter arr. rechtbank, zn. van Jhr. Da vid en Jkvr. Ade 1 aide 
Jaoqueline Coriiélie Henriette Laurence van de 
Spiegel. [Middelburg]. 

IX. Jhr. Gerard Junius van Hemert, geb. Haarlem 
23 Jan. 18.54, werd genaturaliseerd als Amorikaansch burger 
20 April 1893, tr. Oskaloosa (Jowa) 27 Juni 1878 America 
Elisabeth Roark, gob. bij Pella (Jowa) 11 April 1857, dr. 
van Josiah eu NancyAnneüotts. [des Moines. Jowa U.S.A.]. 254 JUNIUS VAN UKMERT 

Vit dit huwelijk: 

1. Jhr. Joannes Pieter Junius van Hemert, geb. 
bij Atlautie 22 Oct. 18S2, f dea xMoines 17 Deo. IDOö. 

2. Jhr. Harry Alexandre Junius van Hemert, geb. 
bij Atlantic 8 Oct. 18S6. [des MoinesJ. 

IX bis. Jhr. O ij s b e r t C h r i s t i a a n Junius van Hemert, 
geb. Arnhem 31 Aug. 1858, werd genaturaliseerd als Anieri- 
kaansch burger in 1SS3, tr. Atlantic 1 Sept. 1881 M ar y A u n e 
Roark, geb. bij Telia 3 Oct 1863, zuster van A. E. Roark 
voornoemd. [Stuart Jowa, U. S. A.]. 

Uit dit huwelijk,: 

1. Jhr. William Gerard Junius van Hemert, geb. bij 
Atlantic 21 Juni 1883, tr. Muscatine (Jowa) 10 Mei 1905 J a n e 1 1 e 

'Lan, geb. aldaar 16 Juni 1886. [Detroit-Michigan]. 

2. Jkvr. Josie Barbara Junius van Hemert, geb. bij 
Atlantic 21 Feb. 1884. [Stuart Jowa]. 

3. Jhr. Gijs Edward Junius van Hemert, geb. bij At- 
lantic 16 Juni 1885, tr. Stuart (Jowa) 21 April 1907 Greta 
Ostrander, geb. Colfaz (Washington) 21 Juni 1887. [Stuart 
Jowa]. 

VIII bis. Jhr. Mr. Dirk Anton Junius van Hemert, 
geb. 's Gravenhage 19 Aug. 1816, lid hoog gerechtshof in Ned.- 
Indië, directeur departement der middelen en domeinen in 
Ned.-Indië, resident van JJatavia, f Utrecht 8 Nov. ISbl, tr. 
Batavia 1 Sept. 1847 Jkvr. Louise Johanna Baptista 
Charlotte Theunissen lleijnst, geb. Weltevreden 4 Jan. 
1827, t 'a Gravenhage 12 Maart 1867, dr. van J ea n Ba p t i s t e 
Theunnissen en Catharina Geertruida Soherpingh. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Joanna Cornelia Junius van Homert, 
geb. Batavia 22 Aug. 184S, f utrecht 2 Jan. J879, tr. 's-Gra- 
vcnhage 31 Maart 1870 Mr. Heuri Maarten Anton 
baron van der Goes van Dirxland, geb. 's-Gravenhago 
30 Nov. 1811, lid Ie kamer, f 's-Ciravenhage 29 Jan. 1890, zn. 
van baron Mr. Louis Napoleon en Antoinette Adol- 
phine barones Sloet van Oldruitenborgh; hij hertr. 
's-Gravenhago 20 Mei 1880 Heuriotte Luciie I'' rans e uvan 
de Putte, geb. Soera bnja 10 Aug. 1853, dr. vau Isaac Dy gn us 
en Lucie Ilenriette Cornets do Groot. ['s-Graveuhage]. JÜNIUS VAN IIEMKRT 255 

2 Jhr. Willem Petrug Jobannes Juniua van llemert, 
geb. Batavia 2fi Juli 1849, f Boudowosso 23 Uct. 18S0. 

3. Jhr. Franciscus J.uuius van Hemert, geb. B;itavia 
7 April 1851, t Hannovcr 29 Feb. 1908, tr. aldaar 27 Aug. 1835 
^[arie Lucie Lui se Anna Bolle, geb. Ni)rton (Northeim) 
12 Oct. 1858, dr. van Ernst Eduard en Julie Henriette 
Lucie Dorinde Heisa. [Hannover]. 

•i. Jhr. Louis Dirk Auton Junius van Hetnort, geb. 
Batavia 27 April 1854, adiniuistratsur onderueraiug Wuuoredjo, 
tr. lo Deventer 18 Juni 1889 T 1 o r e C e 1 i n e A d e 1 a i d e barones 
Taets van Amerongen, geb. h. Zwanenburg onder Gen- 
dringen 7 Aug. 1862, f Haarlem 16 Juli 1892, dr. van baron 
Joost en Jkvr. Hortense Cathórine van de Poll; tr. 
2o Rijswijk (Z-H.) bij volmacht 14 Mei 1896 Gr ace Moens, 
geb. Rotterdam 1 April 18G7, dr. van Charles en Clara 
Geertruida Henriette Loersch. L's-Graveuliage]. 

5. Jhr. Paulus Gerard G ij s b e r t n a Junius van 
Hemert, geb. Batavia 11 Juli 1856, f 's-Graveuhage 2 Nov. 1865. 

6. Jhr. Bernhard Frans MatheuaJuniusvan Hemert, 
geb. Batavia 27 April 1859, f Dyon 25 Juli 1891. 

7. Jkvr. Elisabeth Catharina Jacoba Lucia Geer- 
truida Junius van llemert, geb. Batavia 2 Maart 1861, 
t 'sGravenhage 24 April 1861. 

■yill ter. Jhr. Mr. Franciscus Junius vanHeniert, 
geb. 's-Gravenhage 18 April 1825, hoofdcommies algemeene 
secretarie te Biiitenzorg, advocaat aldaar, + Aden 12 Mei 18S5, 
tr. Batavia 2 Maart 1853 Elisabeth Maria Susanna 
Debora Ambrosina van Rijck, geb. aldaar 25 Nov. 1836, 
dr. van Gerardus Carolua en Elisabeth Lucia Smis- 
saert. [Buiteanzorg]. 

Uit dit Huwelijk: 

1. Jkvr. E lis abothJacobaLuciaJuniil's van Hemert, 
geb. Batavia 11 Dei,-. 1853, tr. Batavia 4 Jan. 1871 Dr. Ja co- 
bus Jan Willem Engelbert van Riemsdijk, geb. 
Gorinchem 30 Sept. 18;!3, kol. dirigeerend oflicier van gezond- 
heid N. I. L., chef van den geneeskundigen dienst, f'sGraven- 
liage 22 Jan. 1901, zu. van Samuel en Lamberta Autoi- 
uetta de Man. ['s GravenhngeJ. 

2. Jkvr. Elisabeth Lucia Francisca Junius vau <;«? 

j-">' ^OO JUNIUS VAN IIEMEUT — VAN HEUZEKLE 

Hemert, geb. Batavia 27 April ISöó, tr. aldaar 15 April 1874 
Eduard AntonStaelvanHoIstein van Vloten, geb. 
Zwolle 26 Moi 1810, oud assistent resident van Salatiga, f Arn- 
hem 7 Juli 1906, 7.U. van Charles Cornelis van Vloten 
en Johanna Helen a Gertrude Sta el van Ilolstein. 
[Arnhem]. 

3. Jhr. Franciscus Junius van Hemert, geb. Batavia 
30 Aug. 1856, f Lucca (Italië) 20 Maart 1904-. 

4. Jhr. Louis Adolf Adriaan Junius van Hemert, 
geb. Batavia 4 April ISóS, f 'sGravenhage 20 Nov. 1S79. 

5. Jkvr. Wilhelm in a Johanna Junius van Hemert, 
geb. Batavia 29 Nov. 1861, tr. aldaar 6 Veh. 18S2 Jhr. Wi Hem 
Abraham Baud, geb. h. de llef,'eling onder Hengelo (O.) 

15 Sept. 1855, oud-chef der firma Tiedeman en van Kerchem 
te Batavia, f 's Gravoubage 9 Nov. 1907, zu. van baron Jan 
Michiel en Johanna Christina Charlotte gravin van 
Ban zo TV. ['s Gravenhage]. 

6. Jhr. Dirk Antou Junius van Hemert, geb Batavia 

16 Oct. 1863, tr. Aken 1 Aug. 1908. M a ri a M a t h i 1 d e P r i o n . 
geb. Mons 25 Juni 1872 , dr. van G u s t a v e 11 u d o 1 p h e en C a r o- 
line Louise Mathilde Elisabeth Zeiler. [Doulhainl. 

7. Jkvr. Melanie Wilhelmine Junius van Hemert, 
geb. Batavia 2 Juli 1865, f 's Gravenhage 20 Maart 1895, tr. 
Batavia 8 April 1885 Eduard Marie van den Bergh van 
Heinenoord, geb. Rotterdam 30 Juli 1851, oud-resident van 
Besoeki , zn. van Willem S a m u e 1 en I d a W i 1 1 e m i n a 
Roodenburg. ['s Gravenhage]. 

8. Jhr. PaulnsZeger Junius van Hemert, geb. Batavia 
10 Nov. 1873, t aldaar 14 Juni 1874. VAN HERZEELE 
Protestant. — Antwerpen. — De geregelde stamrcek.s 
vangt aan met Jan vanUerzeelo, geboren te Ant- 
werpen, die in 1530 huwde met Bar bar a Vrancv. 
Bij K. B. d.d. 16 Dec. 1818, Dv M^' werd Theodorus van 
Her ze o Ie verheven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 
30 Maart 1829, no 99 werd hem verleend de titel van baron 
bij eerstgeboorte. VAN HEKZEELE 257 fWÊ> 


W) 
^ 


m 


o 


tl 


^ 
fc 


^ 


Mi 
/ WaiJcn: Gedeeld: I. in rood een goudeu 
keper, en een uitgeschulpte zilveren scbild- 
raud, die slechts langs de boven-, de ouder- 
en de rechterzijde gaat; II. gedeeld iu drieën: 

A. ii\ zilver een roode ring, vergezeld van 
vier harten van hetzelfde, 2 van boven en 
2 van onderen, deze laatste omgekeerd; 

B. in rood twee schuingekruiste knoestige 
gouden stokken; C. in zilver drie zwarte eend jes zonder pooteu, 
paalsgewijze boven elkander gerangschikt. Helm met goud- 
roode wrong en goud-roode dekkleeden. ilelmteeken : eeue 
baniervlucht, de rechtervleugel van tegen-hermelijn en de 
linkervleugel van hermelijn. Schiidhouders: rechts een groene 
griSioen met roode tong; de bek, de voorste helft der voor- 
en der achterpooten en de pluim van den staart bruin; links 
een roodgetongde bruine leeuw. 

Stamreeks 

I. Jan van Herzeele, geb. Antwerpen, tr. 1530 B a r- 
bara Vrancx. 

II. Joost van Herzeele, geb. Antwerpen in 1531, tr. 
'sHertogenbosch 2 Dec. 1571 Adelbeid de Heusch, dr. 
van Ile n dr i k. 

III. Abraham van Herzeele, geb. Antwerpen in 1580, 
koopman te Hamburg, f aldaar 15 Aug. 1G33, tr. Frankeuthal 
18 Mei 1613 Susan ne d'Orville, geb. Hamburg 15 MeilóS'l, 
f aldaar 10 Aug. 1G32, dr. van Ferry en Anne (iodin. 

IV. Pieter van Herzeele, geb. Hamburg 8 Oct. 1626, 
koopman te Nantos, f aldaar 20 Jan. 1709, tr. Nautes 12 Aug. 
165Ü Catharina Wessels, geb. 2 Aug. 1642, f 20 Juli 16811, 
dr. van Jan en Agneta Chabanel. 

V. Jean van Herzeele, geb. Nantes 26 April 1668, koop- 
man te Nantes en te Rotterdam, f aldaar 21 Oct. 17-12, ti-. 10 
Maart 1702 i'hilippine d'Esmé, geb. 21 April 1668, f 21 
1733, dr. van Gabricl, heer van La Liraousinière en S u s a u- 
ne Gay. 

VI. Jan Jacob van Herzeele, geb. Nantes 14 Sopt. 
1704, koopman te Amsterdam, f Amsterdam i) Oct. 1756, tr. 258 VAN UEKZEELE 

aldaar 24 Dec. 1743 Maria Johanna du Peyrou, geb. 
aldaar 6 Dec. 1720, + Araaterdam 2Ü Nov. 17SG, dr. van 
Pierre en Maria Öoruelia du Peyrou; zij hertr. 
ReinierGodfriedMartens. 

Vil. Jan Jacob van Herzoele, geb. Amsterdam 8 Juli 
1749, scbepcu en raad to Amsterdam, bewindh. O. I. Comp., 
koopman en reeder aldaar, f Voorburg 12 Oct. 1813 , tr. Amster- 
dam 26 Aug. 1771 Rachel Haganaeus, geb. Haarlem 29 
Sept. 1752, f Arasterdam 28 Juni 1815, dr. van Ds. Th e o d o- 
rus en Eva Grim genaamd de Witt. 

VIII. Mr. 'J'heodorus baron van Herzeele, geb. Am- 
sterdam 10 Maart 1781, raadsheer in den hoogen raad, f 's Gra- 
venhage 22 Nov. 186G, tr. aldaar 27 Mei 1818 Jkvr. Adrienne 
Marie Jeannctto van Schuylenburch, geb. Munster 
24 Peb. 1796, f 's Gravenhage 22^ Mei 1866, dr. van Jhr. Mr. 
Tra nQ o is Pierre GauiUaume, heer van Bommcnede eu 
W i 1 h e 1 m i n a Bigot de V i 1 1 a n d r y. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. Franyolse Jeannette van Herzeele, geb. 
's Gravenhage 9 Maart 1819, f h. Clarenbeek bij Arnhem 7 Oct. 
1885, tr. 's Gravenhage 17 Maart 1841 Frederik Carsilius 
baron van Pallandt, heer van Walfort , geb. Arniiem 21 Feb. 
1810, kamerheer i. b. d., f h. Clarenbeek 10 Jan. 1869, zn. van 
baron Jan, heer van Wallbrt en Mari a J o h a n n a v a u 
Hoogstraten. 

2. Willem Frans, volgt IX. 

IX. Willem Frans baron van Herzeele, geb. 's Gra- 
venhage 4 April 1821, kamerheer i. b. d., f Baden Weiier 
16 Aug. 1899, tr. Utrecht 19 Maart 1846 Jkvr. Anna Elisa- 
beth Coruclia Martens, geb. Utrecht 1 Dee-. 1821 , f 's Gra- 
venhage 21 Mei 1905, dr. van Jan Hendrik Martin eu S u- 
zanna Amelia Test as. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Maria Theodora van Herzeele, geb. 'sGra- 
venhagc 13 April 1847, f k. Moylaud 29 Oct. 1895, tr. 's Gra- 
venhage 4 Dec. 1868 Nicolaas Adriaaii baron Steen- 
graclit, heer van Moyland en Til! , geb. 's Gravenhage 29 
.Maart 1834, kamerheer, f k. Moyland onder Till bij Cleve 
29 Juni 1906, zn. van Jhr. Nicolaas Johan, heer van VAN H£RZEELE — HESSELT VAX DINTER 2ÓÜ 

Duivenvoorde, Voorschoten, Vcur, Moylaud, Till, Oaseubruch 
en Heerjansdam en Henriette Jcanne Christine barones 
van K e u k i r c h e n genaamd N ij v e n h e i m ; li ij hertr. 
Irene Theresia Lidvina Christine J'aula Clara Edle 
von K rem er A u e n r o d e. [k. Moj'landJ. 

2. Henri Emile, volgt X. 

3. Jk vr. Anna ElisabethSiisannavan Herzeele, geb. 
's Graveuhago 31 Juli 1851, tr. aldaar 1 Juni 187G Frederik 
WilleTn graaf van Limburg Stirum, geb. Deventer -O 
isov. ISiG, zn. van graaf Juliua Bernard en Jacoba 
L o II i s a barones van Heeckeren van de W Iers e. 
[Reizend]. 

4. Jbr. Willem Theodore van Herzeele, geb. 's-Gra- 
venhage 18 Deo. 1855, f Menlon 22 Doe. 188U. 

X. Henri Emile baron van Herzeele, geb. 's (iraveuhage 11 
Deo. 18-iS, tr. aldaar 14 Üct. 1875 Leontine IsabeUe ba- 
rones Sloet van Oldruitenborgh, geb. Poerwodadi 28 
Oct. 1856., dr. van baron Autonie eu Johauna de Perez. 
['s Gravenhage]. 

at dit huwelijh : 

1. Jhr. Willem Kobert Theodorus van Herzeele, 
geb. 's Gravenhage 10 Juli 1876. [h. Marlot onder Wassenaar 
en 's Gravenhage]. ' 

2. Jhr. Anton Jan Adriaan van Herzeele, geb. 's-Gra- 
venhage 2 Nov. 1882. ['s Gravenhage]. HESSELT VAN DINTER 

Protestant. — Brabant. — De geregelde stamreeka vangt 
aan met Costin Hessels, die omstreeks 1536 huwde uiet 
Elisabeth van Dinter Ambrosiusdr. Bij K. B. d.d. 
16 Fcb. ISIG, u" 62 werden Willem Jacub en ^Ir. 
Al bert Charles Hcsselt van D i n t er ?j','nu( lu.f in de 
ridderschap van Limburg. HEf-SELT VAN DINTEK 
Waiyen: In rood drie goud gekuopte en 
•i^epimte zilveren rozou ; en een van zilver 
en rood geblokte scliildzoom van 22 stukken, 
G iu de bovenrij, verder (5 aan elke zijde, en 
de 4 overige van onderen. Helm met rood 
zilveren wrong en zilver roode dekkleeden. 
Hehnteeken : een roode adelaarskop en hals, 
tusschen eeue zilveren vlucht. Scliildhoiiders: 

rechts een roodgetongde gouden leeuw; links een oraziende en 

roodgetongde gouden griffioen. 

Stamreeks 

I. Cos tin Hessels (lóSB) , tr. Elisabeth van Dinter, 
dr. van Arabrosius en Catharina Cooleu. 

II. Mr. Andries Hessels van Dinter, pensionnaris en 
grJflRer der Staten van Brabant, iu 1582 thesauriergeneraal der 
domeinen en linanciëu, raadsheer in den raad van Brabant 
26 Sept. 1591, kanselier van het hertogdom Gelre, 1^ raadsheer 
van Prins Maurits, f Alkmaar 21 Sept. IGOÜ, tr. M a r g a - 
retha van der Me uien, f 's Gravenhage 1624, dr. van 
Cornelis van der Meulen. 

III. Mr. Matthias Hesselt van Dinter, raadsheer en 
later pres. van den Kaad van Brabant te 'h Gravenhage, f 30 Juui 
1650, tr. 20 Feb. I(iü7 i'hilippina van Me ga nek, dr. van 
Mr. Louis en (Catharina van Mecheleu. 

IV. Frederik Hesselt van Dinter, kap. inf., ceremonie- 
meester van de Staten Generaal, tr. Anna de Mortaigne, 
dr. van Jean en Anna de Lougchamps. 

V. Matthias Hesselt van Dinter, kap. inf., begr. Maas- 
tricht 1 Apr. 1714, tr. als weduwnaar van Amelia M a r g a- 
retha de Mortaigne, 2" ^faastricht ii Jan. IfiSO Marie 
Madelaine Mortaigne, f ^laastricht, begr. 21 blaart 1735, 
dr. van Claude 10 r n s t en Marie Jladeleine Creusen. 

VI. Matthias Andreas Hesselt van Dinter, kap. in 
Keiz. dienst, f 3 Det;. 1734, tr. Maastricht 1 Maart 1715 M a r i e 
Dorothóo Cruys, f 3 Dec. 1755. 

VII. C a r el Gaspar D o ni i n i c u s Hesselt van Dinter, 
geb. Maastricht 10 Nov. 1717, luit. kol. inf., plants-niajoor te HESSELT VAN iUNTEU 261 

Maastricht, f aldaar (> April 1793, tr. Gorinchcra 11 Juoi 1750 
Ermgarda Jacoba Catliarina Suouckaert vau Schau- 
burg, geb. k. Heeze 31 -Mei 171-i, f Maastricht 25 Maart 1788, 
dr. van Albert Carel, vrij heer van Heeze en Leende en Zes 
Gehuchten en Erni ga rd Gratiana Sweerts do Land as. 
Uit dit huwelijk •">' /.-. o.a.: 

1. Albert Charles, volgt VUL 

2. Willem Jacob, volgt VIII bis. 

VIII. Jhr. Mr. Albert Charles II esselt van Dinter,geb. 
's-Hertogenbosch 24 Nov. 1752, wethouder te Maastricht, 
rechter aldaar, f h. Gasthuishoven te Maastricht 25 Juni 1818, 
tr. in 1777 Aletta van Loevenich, geb. Jiurtscheid bij 
Aken, f Maastricht 3 Maart 1837, dr. van Bartholoineua 
en Margaretha Scheuten. 

Uit dit huwelijk S k. o. a. : 

Jkvr. Isabella Wilhelm ina Hosselt van Dinter, 
geb. Maastricht -l Nov. 1782, f aldaar 6 Mei 1860, tr. Maastricht 
8 Nov. 1800 Jhr. Leouard Bern ar d Adriaan Vrijt hof f, 
geb. aldaar 27 Nov. 1776, inspecteur belast., f Maastricht 7 Oct. 
1861, zn. van Johauues Bernardus cnJacquelinaHer- 
manna Eleouora Hesselt van Dinter. 

VIII bis. Jhr. Willem Jacob Hesselt van Dinter, geb. 
's-Hertogenbo'sch 9 Juni 17ó4, luit.-kol. inf. , militiecommissaris 
in Limburg, f Maastricht 15 April 1819, tr. Valkenburg 10 Sept. 
1774 Anna Susanua Maria van S 1 ij p e, geb. Maastricht 
26 Juli 1754, t aldaar 3 Sept. 1793, dr. van Jan Hubert en 
Cornelia de Ro n. 

Uit dit huwelijk 3 k. o. a. : 

1. Jkvr. Johanna Cornelia Hubertine Hesselt van 
Dinter, geb. Maastricht 19 Aug. 177Ü, f Breda 19 Juli 18t3, 
tr. Maastricht 14 April 1811 F re der ik Augustus Pichot, 
geb. aldaar 25 Aug. 1777, controleur waarborg voor gouden en 
zilveren werken, f Maastricht 21 Nov. 1837 , zn. vau E p h r a ï in 
Daniël en Sara fjouise jMaria Hess el berg en wed''. 
Abigaöl Dantfort Lemmers. 

2. Jkvr. 1' h i 1 i p p i n e C h t h a r i n e J e a n u e Hosselt van 
Dinter, geb. Maastricht 25 April 1779, f aldaar 7 Juli 1854. 

3. Jan Co ru el is Godard, volgt IX. 

IX. Jhr. Jan Cornelis Godard iLeasolt van Dinter, 262 HE3SELT VAN DIXÏEK 

geb. Maastricht 5 Juli 1780, iu Euj^elschen dienst tot 1802, 
controleur belast, te Schiedam, Oudshoorn en iieidschendani , 
t aldaar 6 Xov. 1854-, tr. Schiedam 30 Mei 181(5 Maria Eduar- 
dina Heereman, geb. aldaar ló Juni 171)7, f Leid.sclieudain 
14 Maart 1872, dr. vau Co r nel i s en Jea nne L o u i s e Pich ot. 
* Uit dü huwelijk : 

1. Jkvr. W il h e 1 m i n a J a c o b i n a E r m g a r d i n a II e s s e 1 1 
van Dinter, geb. Schiedam 1 April 1817, f Leidschendam 
3 Nov. 187Ó. 

2. Jkvr. Louise Cornelie Hesselt van Dinter, geb. 
Oudshoorn IG Oct. 1818, f Leidschendam 1 Nov. IS^O. 

3. Jkvr. Jea nne Auguste Hesselt vau Dinter, geb. 
Oudshoorn 27 Juni 1820, f Leidschendam y Dec. 1853. 

4. Jkvr. Maria Godardina Hesselt van Dinter, geb. 
Oudshoorn 21 Maart 1822, f Amsterdam 16 Mei lS'.»i<. 

5. Jhr. 1'hilip Jan Willem Hesselt van Dinter, geb. 
Oudshoorn 23 Sept. 1823, f aldaar 8 Juni 1825. 

6. Jacob Louis, volgt X. 

X. Jhr. Jacob Louis Hesselt van Dinter, geb. Ouds- 
hoorn 23 Sept. 1823, burgem. en secretaris van Pijnackcr en Noot- 
dorp, hoofdingeland van Delfland, f Pijnackcr 21 Dec. lSy6, 
tr. Stompwijk 12 Juni 1858 Catharina Agatha Jacoba 
Roering, geb. aldaar 11 Juni 1837, f Pijnackcr 3 Feb. 1900, 
dr. van Thomas Christiaan en Maria Jacoba Carolina 
PeronneauvanLeyden. 

Uit dit hinvelijk: 

1. Jkvr. Maria Godardina Hesselt van Dinter, geb. 
Pijnacker 3 Jan. 1860, f Amsterdam 18 Oct. 1906, tr. Pijnacker 
3 Oct. 1895 Aruold Frederik Tj assens Iv eiser, geb. 
Helium 10 Sept. 1862, commissaris van politie, zn. van Coruelis 
en M a g d a 1 e n a B a r b e r a Jacoba O r a m e r v o n Ba u ui- 
garteu; hij hertr. Amsterdam 8 Sept. 1910 Geesje Ma r ga- 
re t ha Sophia Mij naren ds. [Amsterdam]. 

2. Ka rel Christiaan, volgt XI. 

3. J k vr. Wilhelmina Jacoba Hesselt van Dinter, 
geb. Pijnacker 17 Mei 1863. [Nijmegen]. 

4. J o h a n Iv a r e 1 , volgt XI " bis. 

5. Jhr. Willem Louis Johau Ileaselt van Dinter, 
geb. Pijnackcr 28 April 1866. [Amerika]. HESSELT VAN ÜINTEK 263 

6. Jkvr. Cathariua Louise üesaelt van Diuter, geb. 
Pijnacker 22 Sept. 18G7, plce^jzuster. ['s Graveuhage]. 

7. Jkvr. Maria Jacoba GarolinaHesseltvanDinter, 
geb. I'ijuacker, f aldaar 3 No7. 1875. 

8. Jkvr. Maria Jacoba Ca rolina Ilesseltvau Diuter, 
geb. Pijnacker 4 April 1877, f aldaar 12 Maart 1878. 

9. Jk7r. Maria M a r g a r e t h a H e s 3 e 1 t v a n D i n t e r , geb. 
Pijnacker 7 April 18S0, tr. Jiijswijk S Mei 1913 Willem Levi- 
nus Anne Gerardus Bogaard, geb. Schiedam 25 Sept. 
1879, boekhouder, zn. van Hendrik C h r i s t ia an en Pe t r o - 
nella Philippiua Magdalen a Penning. [Weesp]. 

10. Jkvr. Maria Mathilda Augnsta HesseltvanDin- 
ter, geb. Pijnacker 8 April 1SS2, tr. Pijnacker 22 Dec. 1908 
Jan Backer, geb. Schiedam 27 Oct. 188-1, apotheker, zn. van 
Johannes Adolphe en Anna Catharina Adrianavau 
der Kloes. [Vlaardingen]. 

XI. Jhr. Karel Christiaan Hasselt van Dinter, geb. Pijn- 
acker 24 Maart 18B2, oud rcgeeringsambteuaar van Transvaal, 
tr. Pretoria 10 Jan. 1898 Maria Catharina Willems, geb. 
Visé (Belgit') 27 Aug. 1868, dr. van Hendrikus Josephus 
en Maria Catharina Sim on. ['sGravenhage]. 

L'it dit huwelijk: 

Jhr. Johan Jacob Louis Hesselt van Dinter, geb. 
Pretoria 16 Feb. 1899. 

XI bis. Jhr. Johan Karel ileaselt van Dinter, geb. 
Pijnacker 5 Juni 1864, burgem. en secr. van Pijnacker en Noot- 
dorp, tr. Pijnacker 16 Sept. 1S92 Jansje Cornelia vander 
Kaaden, geb. aldaar 2 2sdv. 1866, dr. van Johannes Enuo 
en Cornelia Zeelenberg. [Pijnacker]. 

Uit dit huu-elijk: 

1. Jhr. Jacob Louis Hesselt van Dinter, geb. Pijn- 
acker 22 Juni 1893. 

2. Jkvr. Cornelia Veronica Augnsta Hesselt van 
Diuter, geb. Pijnacker 28 Nov. 1898. 

3. Jhr. Jan Enno Hesselt van Dinter, geb. Pijnacker 
2 Mei 1902. 264 
DE HAAN HETTEMA 

Protestant. — Friesland. — De geregelde stam reeks 
begint mcfc Gale üesliuga van Galama, die door de 
vrouwelijke lijn uit de oude II e 1 1 c m a's stamde, en iu het 
midden der 14^ eeuw leefde. Zijn achterkleinzoon noemde 
zich op rijperen leeftijd Hettema, welke naam zijnen 
afstammelingen eigen is gebleven, liij besl. d.d. 28 Aug. 181-t 
no 14 werd Mr. Montanus Hettema hcnovmd onder de 
Edelen van Friesland. In 1838 nam hij den naam de Haan 
aan, als geadopteerd kind zijner nicht van dien naam. 

Wapen: Gedeeld: I. in goud een rood- 
getongde zwarte adelaar, uitgaande van de 
deeliugsliju; II. in goud drie roude trapgevels, 
geopend van het veld en paalsgewijze geplaatst. 
Helm met goud roodo wrong en goud roode 
dekkleedeu. Helmteeken: drie gouden struis- 
veeren elk beladen met een rooden trapgevel 
uit het schild. 

Stamreeks 

I. Gale Heslinga vau Galama, leeft 1360, tr. Jildu 
Binnerda van Jorwerd. 

II. Botte Gales Heslinga van Galama, tr. Eelck 
Sickesdr. Albada. 

III. Hetto Bottes Heslinga van Galama, tr. Sytje 
Pybes van Sythjeua, f 1507. 

IV. Botte Hettes Heslinga van Galama, later 
Hettema, 1483 te Poppingawier en later te Bolsward, tr. 
Bauck N. N. 

V. Ynthe Hettema tr. N. N. Pop ma. 

VI. T a b e Hettema, woont te JJoIsward 1538 , tr. Jl i e n c k 
L i c u w e s d r. II e r e m a . 

VIL Ynthe Hettema, tr. N. N. 
' VIII. Hans Hettema, tr. N. N. :\Iontzes. 

IX. Mout ze Hettema, ontv. te Tjerkwerd, IH-IO, tr. X.N. 

X.Hans Hettema, tr. 1640 Auck Bauck es, dr. vau 
Baucke Sjoerds. DE HA.AN HETTEMA 265 

XI. Montze Hettema, koopman, f vóór 1720, tr. 1698 
Enojeltje Lousdr. , dr. van Lou TijraenaThabinihima 
en Jaytsoke Atee. 

XII. Han3 Hettema, geb. in 1702, fabrikant, f na Maart 
1762, tr. 1 Juni 1722 Sjuck Dirks, geb. 22 Jan. 1702, f Juli 
1770. 

XIII. Montze Hettema, geb. 2 Feb. 1730, fabrikant , 
t 1 Jan. 1766 , tr. 25 Mei 17r)6 Antje xVnskes, geb. 1731 , 
+ Bolsward 4 Jan. 1809, dr. van xVnske S c h e 1 1 e s en N. 
Hommes. 

XIV. Hans Hettema, geb. Bolsward 11 Juni 1761, lid 1* 
kamer der Bataafsclie republiek, adj. maire van ]iolsward ISll , 
f aldaar 9 Feb. 1823, tr. 15 Oct. 17S3 Jantje (lerbens van 
Al ba da, geb. Bolsward 30 Jan. 1762, f Bolsward 5 Sept. 183i , 
dr. van Gerben Jacobs en Akke Pieters. 

XV. Jhr. Mr. Montanus de Haan Hettema, geb. Bols- 
ward 28 Jan. 1706, lid prov. staten van Friesland, recliter arr. 
rechtbank te Leeuwarden, f aldaar 18 Dec. 1873, tr. Groningen 
3 Deo. 1818 Euphemia Smit, geb. Uithuizen 4 Oct. 1795, 
f Leeuwarden 24 Sept. 1858, dr. van Hendrik Jan en Maria 
Eli ngs. 

Uit dit hiiivelijk: 

1. Jkvr. Montana Maria de Haan Hettema, geb. 
Leeuwarden 18 Aug. 1817, f Brussel (Schaerbeek) 3 Jan. 1SS2, 
tr. Leeuwarden 7 Juli 1836 Leo poldus Jacobus Ledel, 
geb. 'sGravenhage 4 April 1796, majoor inf., f Schaerbeek 
23 Sept. 1873 , wedr. van Sophie Victoire Catherine 
Josephe Delehaye, zn. van Leopoldus Christianus 
en Petronella Schraag e. 

2. Jhr. Jlontanus Laurentius Henriciis Hettema, 
geb. Leeuwarden 18 Sept. 1S19, f aldaar 20 Mei 1820. 

3. Jkvr. Anna Maria Johanua d e II a a n H e 1 1 e m a , 
geb. Leeuwarden 14 Kob. 1821, f Harderwijk 1 Juli 1902, tr. 
Leeuwarden 4 Ont. lSi'>4 Sim on G a r b j- n Peuchen, geb. 
Gent 31 Juli 1817, kap. iuf., f Harderwijk 8 April 1S63 , zu. 
van Frans Willem en Anna Geert ru ij Gouda. 

4. Jhr. Mr. Montanus Laurentius Henricus van 
Albada de Haan Hettema, geb. Leeuwarden 22 Fob. 1822 , 
t aldaar 21 Maart 1847. 2bb DE HAAN hltt?:ma 

5. Jhr. Hans Montanua van Albada de Haan H et- 
te ma, geb. Leeuwarden 19 Juni 1823, f ÜrueHol 19 Nov. 1892. 

6. Henricus Johan.nes Georj^iua, vol<?t XVI. 

7. Jhr. Gcorgius Lambertu3 van Albada Ilettema, 
geb. Leeuwarden 7 Jau. 182f5, f aldaar 7 Oct. 1826. 

8. Jhr. Georgius Lanibertua van Albada Tiet tem a, 
geb. Leeuwarden 17 Maart 1S27, f aldaar 28 Haart 182S. 

9. Jkvr. Johanna 31 aria ilettema, geb. Leeuwarden 
8 Mei 1828, f aldaar 29 Oct. 1831. 

10. Jhr. Georgius Lambertus van Albada Ilettema, 
geb. Leeuwarden 22 Sept. 1829, f aldaar lÜ Jau. 1830. 

11. Jkvr. Agatha Maria Jacoba deüaanHettenia, 
geb. Leeuwarden 12 Jan. 1831, f Utrecht 17 Aug. 1898. 

12 Jhr. Georgius Lambertus van Albada Ilettema, 
geb. Leeuwarden 12 Jan. 1831, f aldaar l(j Jan. 1832. 
• 13. Jkvr. Johanna Gerbranda de Haan Hetteina, 
geb. Leeuwarden 11 Maart 1832, f Utrecht 23 Juni 1911. 

14. Jkvr. At de Haan He t te m a, geb. Leeuwarden 30 Maart 
1833, f Evere bij Brussel 5 Maart 1905. 

15. Jkvr. Triju Hettema, geb. Leeuwarden 31 Jan. 1833, 
f aldaar 2G Aug. 1837. 

16. Jkvr. Maria Margaretha de Haan Hettema, geb. 
Leeuwarden 7 Sept. 1836, f aldaar 7 Feb. 1840. 

17. Jkvr. Johanna Jacoba Aldegonda de Haan Het- 
tema, geb. Leeuwarden G Aug. 1837, + Brussel 1 Febr. 1909. 

XVI. Jhr. Henricus Jo hannes Georgius van Albada 
de Haan Hettema, geb. Leeuwarden 27 Oct. 1824, f Uccle 
17 Juli 190S, tr. Brussel 4 Maart 1802 Wilhelmina Johanna 
Voor bei tel, geb. (ioes 9 Jan. 1832, f Uccle 17 Aug. 1899, dr. 
van Hendrikus Adrianus en Krina Co mei ia Zande. 
Uit dit huwelijk .- 

1. Montauus, volgt XVII. 

2. Hen r i A dr iaan, volgt XVII bis. 

3. Hans Montauus Melcliiadod, volgt XVII ter. 

4. Jhr. Willem van Albada de H a a u Hettema, geb. 
Ucclo 12 Sept. 1857. [Parijs]. 

5. Jkvr. p]uphemia van Albada de Haan Hettema, 
geb. Brussel 2 April 18.')9. [Nijmegen]. 

G. Jkvr. Anna Maria Ijouisa van Albada de Haan UK HAAN' HETIEMA. 267 

Het te ma, geb. Scliaerbeek 25 Nov. 1868, tr. St. Josse ten 
Noode 30 Dec. 1891 Stnnley Edwai-d Kirby, geb. Leurs- 
ham 30 Juli 1866, ingeuieur, f Kiuga Island iü Australië 9 Dec. 
1S93, zn. van Martin en A ni O 1 i o Elise Maud. [Nijmegen;. 

XVII. Jlir. Montanus de Haan Hettema, geb. Brussel 3 Jan. 
1S53 [Villa Lola Quihnes bij Buenos Ayresj., tr. aldaar 2-i.^ept. 
1S74 Jkvr. E va Ch ristina Johaniiadcllott e, geb. Leeuwar- 
den 1 Sept. 1851, dr. van Jhr. Ni co laas en Jobanua Mar- 
garetha Westenberg. [Brussel]. Dit huwelijk is door echt- 
scheiding ontboudcu. 

Uit dit huwelijk: 

Nicolaas JMatthias Montanus volgt XVIII. 

XVIII. Jhr. N i c o 1 a a s M a 1 1 h i a 3 M o u t a n u s V a n A 1 b a d n 
de Haan Hettema, geb. Amsterdam 21 Oct. 1876 , ir. 
Ucele bij Brussel 21 Jan. 1907 Anne Ledel, geb. Amsterdam 
11 Juni 1871, dr. van Montanus Laurentius Johannes 
Leopoldus Panlus eu Eelkjen Moes. [Brussel]. 

Uit dit huit-elijk: 

1. Jhr. Henri Montanus Nicolaas van Albada de 
Haan Hettema, geb. Uccle 16 Feb. 1Ü07. 

2. Jkvr. Al de gou de Eelkjen Christiue van Albada 
de Haan Hettema, geb. Ixelles 14 Jan. 1911. 

XVII bis. Jhr. Henri Adriaan va n A 1 b a da de Ha a n 
Hettema, geb. Schaerbeek 27 Juli 1854, grondeigeuaur, tr. 
1». aldaar 12 Nov. 1831 :\r a r i a Barbar.-i S t a e p e Is, geb. 
Schaerbeek 8 April 1858, f aldaar 22 Nov. 18S2 ,»dr. van José p h 
en Marie Théröse Grieten; tr. 2'. St. Josse ten Noode 
3 Sept. 1884 Virginie Pau line Carles, geb. Brussel 18 Jau: 
1860, dr. van Pierre A nselme eu Beno i te Ge v a. [Laekeuj. 

Uit het eerste laiwelijk: 

1. Jkvr. Auguatiue Cathi-riue de H a a n H e 1 1 e rn a , 
geb. Bruss.sel 22 Sept. 1879, tr. Schaerbeek 26 Doe. I.sy9 C h a r 1 e s 
Dolphens, geb. Verviers 5 Oct. 1879, fabrikant, zn. v.ui 
Charles en Marie David. [Schaerbeek]. 

Uit het tiueede huwelijk: 

2. Georges Johan Albert van Albada de Haan 
Hettema, volgt XVIII. 

XVIII. Jhr. Georges Johau Albert van Albada de 
Haan Hettema, geb. Brussel 27 Sept. 18S5, koopmau, tr. Zbö DE HAAN UETTEUA. — VAN HEUKN 

Laekea 14 Juni 1910 Marie Nyssens, geb. Laeken 12 Aug. 
1888, dr. van Emile en Autonia van Dr e veldt. [Brussel]. 
üit dit huivelijk: 

1. Jhr. Henri Emile van Albada de Haan Hettema, 
geb. Laeken 29 Jan. 1912. 

2. Jkvr. Jeanne.Emilie van Albada de Haan Het- 
tema , geb. Brussel 12 Aug. 1913. 

XVII ter. Jhr. Hans Montanus Melch lades van Al- 
bada de Haan Hettema, geb. Schaerbeek 3 Maart 1856, 
tr. Tubize 27 Aug. 1S87 Zo 6 Clrment, geb. aldaar 12 Dec. 
186fi, f Uccle 24 Mei 1912, dr. van Jean Joseph en H e n- 
riette Ghislaine Piérart. [Uccle bij Brus3el[. 

Uit dit huwelijk .- 

1. Jhr. Jean Henry Montanus van Albada de Haan 
Hettema, geb. üccle 21 Mei 18S8. 

2. Jhr. Henry Willem L e a n d r e van A 1 b a d a d e H a a n 
Hettema, geb. Uccle 13 Mei 18S9. 

3. Jkvr. Elise Anna Alphonsine de Haan Hettema, 
geb. Uccle 17 Dec. 1891. 

4. Jhr. Hans Loon Alphonse van Albada de Haan 
Hettema, geb. Uccle 2ü Kov. 1892. 

5. Jhr. Julea Loeien Joseph van Albada de Haan 
Hettema, geb. Uccle 30 Juni 1895. 

6. Jhr. Willem Dcsirc van Albada de Haan Hettema, 
geb. Uccle 19 Maart 1897. 

7. Jhr. Louis Joseph van Albada deHaanHettema, 
geb. Uccle 10 Nov. 1898. 

8. Jhr. Georgea Jean van Albada de Haan Hettema, 
geb. Uccle 4 Sept. 1905. VAN HEURN 

Protestant. — Utrecht. — De geregelde stamreeks vangt 
aan met Johan van Hiirue, die in 1-179 geboren werd 
en volgens overlevering een zoon zou zijn van Jaeob II 
des H. K. llijkagraaf van Horne en Altena verwekt l)ij VAN HEURN 269 Anna gravin van Arenberg. Buchell zegt in in zijn 
aanteekeningen : „De lieer van Hoxstel en grave van Baasigny 
plag te zeggen dat Doet. Hiiruii (gehuwd met Chris- 
tina Be ij er) ouders quamon van eeu natuurlijkeu soon 
van den Grave van Home, on dat hij daarvan eeu acte 
heeft gezien, terwijl zijn (d. i. van Jolian van Hurne) 
vader iiem steeds den naam zijner moeder heeft verzwegen." 
Bij K. B. d.d. 13 Jan. 1900, n" 3 werden Nicolaas Cor- 
nelis en Johan van Heuru vcrkcven in den Ned. Adel. 
Wapen: In goud drie roode posthoorns, met 
zilveren beslag. Helmteeken : een hooge her- 
melijnen muts aan den rand met pauwveeren 
in natuurlijke kleur omgeven. Dekkleeden: 
goud en rood. Stamreeks 

I. Johan van Hurne, geb. 1479, ging in Hongaarschen 
krijgsdienst, en sneuvelde tegen Sultan Soliman in 1526, tr. 
IJsselstein in 1515 Agneta O c k er s [v a n A lend or p] , f voor 
1524, dr. van Ocker, burgein. van IJsselstein. 

II. ütto van Hurne, geb. 1516, begaf hem aan de wijn- 
kopinge tegenover het stadhuis te Utrecht, f aldaar 2S Aug. 
15S3, tr. Utrecht 15 Juli 1541 (iecrtruyvan Velsen,t aldaar 
26 Sept. 1603, dr. van Lam bert enElisabeth de ilijck. 

III. Dr. Jo hannes Hnrnius, geb. Utrecht 25 Jan. 1543, 
raad en schepen aldaar, hoogleeraar te Leiden (31 Oct. lóSl) 
in de medicijnen, lijfarts van den prins van Oranje, f Leiden 
11 Aug. 1601, tr. Utrecht 1 Maart 1576 C^ h r i s t i n a Be ij er, 
geb. aldaar 9 Dec. 1555, f Leiden aan de pest in 1604, dr. van 
^V i 1 h e 1 m u s en M a r g a r e t h a L ij s t e r. 

IV. Mr. Thomas lleurnius, geb. Leiden 26 Sept. 15S3, 
notaris te Utrecht 1(>10, sche[)on aldaar, extraordinaris raads- 
heer in het hof van Utrecht, rentmeester generaal der doiiieinon 
in 1622, f Utrecht 1 Mei 1633, tr. 1" Utrecht 3 Sept. 16o5 
Deliaua Hessels, geb. aldaar 12 Aug. 1583, f Utrecht 24 Oct. 270 7AN HEUKN 

1621, dr. van Adriaan en Margaretha vau Mierlo en 
■wede. Jacob Jansz. de Jour. 

V. Mr. Johan lleuruius, jjeb. LTtrecht 29 Oefc. 1G06, rand- 
en rentmeester peueraal van de domeinen 'slands van Utreolit, 
kanuunik van St. Jan, vroedschap aldaar, f Utrecht 7 Jan. 
1655, tr. als wedr. van Maria van Helsdingen 2" aldaar 
2Jr April 1638 Margareta üyterbooghaert, geb. iu 160S, 
t Utrecht 25 Mei 167-i, dr. van Pieter en Maria Ie I'etit. 

VI. Fraupois de He urne (Franciscus Ileurnius), 
geb. Utrecht 29 Nov. 16i5, vaandrig, rentiu. der geestelijke 
goederen te 's Hertogeubosch, f aldaar 10 April 1705, tr. Mid- 
delburg 27 Dec. 167f) Maria Aemilius, geb. aldaar 30 Deo. 
1658, + 'sHertogenbosch 1 Feb. 1748, dr. van Jan Alphert 
en Hel ena Ter stege. 

VU. Mr. Jan van Horen, geb. Ilottcrdaiii 22 Uec. 1G77, 
schepen te 's Hertogenbosch 170-4, vroedschap 170G, advocaat; 
voor den Eaad van Hrabaut 1706, kap. luit. burgerij 1707, 
rentm. en secretaris vau het kapittel van Sr. Pieter te Oor- 
schot, idem ad vitam 1717, leeuinau der leenkamer te 's Her- 
togenbosch 1708, lid der Lieve Vrouwebroederschap aldaar 1709, 
ontv. permanente quotisatie 1710, rentmeester der stad 1713, 
stadsadvocaat 1711, secretaris aldaar 1716, idem van den Dungeu 
1717, griffier van de leen en tolkamer to 's Hertogeubosch 171i', 
t 's Hertogenbosch 11 Aug. 17-11, tr. Liugen 15 Aug. 1711 An- 
ten ia Aeniilia Wolfsen, gob. Lissabon 5 Feb. 1689, 
t 's Hertogenbosch 29 Oct. 1720, dr. van J o h a n en E 1 is a be t h 
Geertrui Aemilius. 

VIII. Mr. Frans van H eu r n , geb. 's Hertogenbosch 6 Sept. 
1717, raad 1741 en schepen aldaar 1753, rentm. van het kapittel 
"van Oirschot, f 's Hertogenbosch 16 Jan. 1781, tr. als neJr. 
vau Miirta Christina Collot d'Esoury' 2" Rusmalcu 
4 Maart 1766 Jeanne Ksther L oo po 1 d i ne P r () b e n t a u 
von W ill m sdorft', geb. 's Hertogenbosch 24 Juni 1740, f aldaar 
15 April 1787, dr. van Joost Lodcwijk eu Antoinetto 
Ernestine Jacot van Axel e. 

IX. Mr. Lo de wijk Willem Ernst van Henrn, geb. 
's Hertogenbosch 30 Juli 1771, rentm. kapittel van St. Pieter 
to Hil vareubeek , lid van de honge vierschaar, stad en meijerij 
vau 's Hertogenbosch 1803, plaatsvervangend wethr. en vroed- YAN HEURN 271 

schap aldaar 180S, lid van liet tribunaal van Ie instantie aldaar 
1811, officier bij de recbtbauk 1814, ontv. der domeinen 1814-, 
raadsheer prov. gerechtshof 183S, f '9 llertogenbosch 8 Xov. 
1845 , tr. aldaar 24 A 11 g. 17*J5 1' e t r o n e 11 a J o h a u n a A c k e r s - 
dijck, geb. 's Ilertogenbosch 24 Maart 1770, f 's Gravenhage 
7 Peb. 1849, dr. van Mr. W i 1 1 e m C o r n e 11 b eu A n u a F r a u k e u. 

X. Mr. Willem Cornelis van Heurn, geb. 'sllertogen- 
bosch 8 Jan. 1802, president arr. rechtbank aldaar, lid prov. 
staten van Noordbrabant, lid van den gemeenteraad van 
'BHertogenbosch, f aldaar 8 Nov. 1S(J3, tr. aldaar 17 Juli 1844 
Anna Maria E o nier Keukenschrijver, geb. 's Hertogeu- 
bosch 13 Dec. 1814, f aldaar 5 April 1894, dr. van Arie Keu- 
ken schrijver en Antonia Romer. 

Uit dit huwelijk o. a.: 

1. Nicolaas Cornelis, volgt XI. 

2. Johan, volgt XI bis. 

XI. Jhr. Nicolaas Cornelis van Heurn, geb. 's Hertogenbosch 
19 Maart 1853, gcp. kol. int'. O.I. L, ridder M. \V. O., comman- 
dant van het Kou. Kol. Mil. Invaliedenhuis Bronbeek, tr. l" 
Poerworedjü 24 Nov. 1879 Pauline AlexandrinaOoruelia 
Oorver, geb. Semarang 24 Dec. 1856, f 'a Hertogenbosch 2 Feb. 
1889, dr. van Petrus en Eugenia Sophia Catharina 
Mafficioli del Castelette; tr. 2^ 's Hertogenbosch 7 Sept. 
1893 Jeanne Cornelie Pichot Lespinasse, geb. aldaar 
12 Mei 1855, dr. van Jean Louis eu Johan na Cornelia 
de Groot Schimmel. [Bronbeek bij Arnhem]. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jhr. Willem Petrus Alcxander van Heurn, geb. 
Gouibong op Java 9 Juli 1881, ingenieur, tr. St. Blaise 11 Mei 
1908 Emma M eis tor, geb. JJenkeu bij Zürich 12 JuU 1874, 
dr. van Karl ilobert en AnnaSusannaWeitzeleu wede 
E mil Roth. [Genèvej. 

2. Jhr. Eugéne Anton Johan Nico vau Heurn, geb. 
Semarang 10 Oct. 18S2, ingenieur II. IJ. S. M. [Amsterdam]. 

3. Jhr. Johan Anton van Heurn, geb. Semarang 24 Dec. 
1885, journalist. [Rerlijii]. 

Uit het twccile huwelijk: 

4. Jkvr. Cornelia Maria van Heurn, geb. 's Hertogen- 
bosch 13 Juli 1895. 272 VAN HEURX — VAN SCHKRl'EiVZEKL IIEL'SCH 

XI bis. Jhr. Joliau van Heurn, geb. 's Hertogenbosch 
30 Oct. 1854, civ. ingenieur, directeur ZuidHoU. elecfcr. spoor- 
-wegmij., f Amsterdam '35 Jan. 1903, tr. 'a Hcrtogenbosch 4 Mei 
1886 Johanna Maria Bake, geb. Woensel 25 Oct. 18G4, dr. 
■van Frans Cornelis en Woutrina.TohannaHollemau. 
I^Villa Hondsberg, Scheveuingen]. ■•' 

Vit dit liuiuelijk: ■ • -• 

1. Jhr. Willem Cornelis van Ileur n , geb. 'sGravenhage 
20 Feb. 1887, pbil. stud. [Leiden]. 

2. Jhr. Frans Cornelis van Heurn, geb. 's Gravenhage 
18 Mei 1888, pol. stud. [Delft]. 

3. Jhr. Antoon Adriaan van H e u r n , geb. 's Gravenhage 
16 Sept. 1889, jur. stud. [Amsterdam]. 

4. Jkvr. Anna Maria van lleurn, geb. 's Gravenhage 
29 Aug. 1894. 

5. Jhr. Lodewijk Willem Jirnest van Heurn, geb. 
"8 Gravenhage 21 Mei 1899. VAN SCHERPENZEEL HEUSCH 
(^In mannelijl-e lijn uitgestorven in 1S72.) 
Katholiek. — 's Hertogen bosch. — De geregelde stam- 
reeks vangt aan met Henrious die Hoes of die 
Hoesch, schepen van 's Hertogenbosch in 1435, 1440, 
gehuvi'd met Cathariua van Geel. Een zijner afstam- 
melingen Jean Louis Charles Baron de Heusch, 
heer de la Zangrye, huwde met Ida Francisca Maria 
■Cathariua Barbara vau.Sc herpenzeel, vrouwe 
van Mierlo , Dreuiuel enz., zuster van den laatsteu 
mannelijken afstammeling uit dit oud-(ieldersch geslacht 
«n eeu hunner zoons Marie Gérard Charles de 
Heusch noemde zich van Scherpen zeel- Heusch. 
Bij K. B. d.d. 1 Juni 1822, n" .')6 werden Johannes Lu- 
do v i c u s T h e o d o r u s A n t o n i u s L i b o i r e en zij u 
broeder T h e o d o r u s Johannes M a r i a H u b e r t u s v a u 
Scherpen ze el Heusch erkend te behooren tot den 
Ned. Adel met den titel van baron. Een oudere broeder 
vau Marie Gi-rard Charles de Heusch voornoemd VAN SCHERPENZEEL HEUSCU 273 

nl. Eaphael Adriaan Arnold Nepomucenns de 
HeuBch, heer van la Zangrye, Gellick en Eigenbilsen is 
de stamvader der Baronnen de Heuse h de la Zangrye, 
die thans tot den Belgischen Adel behooren. 

Wapen: Gevierendeeld: I en IV in blauw 

zes zilveren lellen, 3, 2 en 1 (van Scher 

pen zeel); II en III in goud een schuin 

rechts geplaatste roode pijl (de lleusch). 

Twee gekroonde helmen, de 1« met zilver 

blauwe, de 2e met goud-roode dekkleeden 

Helmteekens: 1° een zilveren lelie (van 

Scherpen zeel); 2° een blauwe ossekop en 

hals (de Heusch). Schildhouders: rechts een roodgetongde 

gouden griffioen; links een goud gehalsbande en geringde 

zwarte hazewindhond. 
Stamreeks I. Henricus die Hoesch, schepen van 's-Hertogenbosch , 
1435, tr. Catharina van Geel. 

II. Arnold dieHoesch,tr. ElisabethvandenEyndt. 

III. Hendrik die Hoesch, schepen van 's Hertogenbosch 
155S, tr. Martha van Hedel Sigersdr.; zij hertr. Fieter 
D a e m s. 

IV. Arnold de Heusch, heer van la Zangrye bij testamen- 
taire dispositie van zijn neef Gaspar vandenDijck d.d. 
26 Aug. 1570, beleend met Zangrye 9 Sept. 1570, kanunnik 
van St. Martijn te Luik, bedankte om te kunnen huwen, 
t 4 Feb. 1G03, begr. Eigenbilsen, tr. 7 Oct 1572 Cathóriue 
vanHeynadael, f 11 Feb. 1()03, dr. van Willem en 
Cbristina van II e el en. 

V. Arnold do Hciisch, heer van la Zangrye en Torlame, 
geb. 1 Maart 1(305, ritmeester cav. in keizerlijken dienst, f 
Eigenbilsen 25 Jan. 16(j3, tr. St. Triiyen (huw. voorw. 2S Juli) 
16i2 Anna Catharina van der Borcht, f St. Truyen 
29 Nov. 161»i), dr. van Tilman en Jeanno do Qua dra. 

VI. Er nest Willem do Heusch, heer van la Zangrye, 
Gellick, Eigenbilsen en Landwyck , geb. 22 Dec. Iü43, f iMuuster- 

18 274 "VAN ECHERrENZEEL HEUSCH 

bilsen 28 Maart 1720, tr. als wedr. van Anna Oatharina 
van den Hove en van Anna Cathariua Yeulemans, 
3" 1 Juni 1G87 Barbe Isa belle d'Edelbarapt, geb. St. 
Truyen 12 Feb. 1G52, f 10 Mei 1688, dr. van Georges en 
Oda Schroot 8. 

VII. Arnold Frans de Heusob, heer van Ia Zaugrye, 
Gellick, Figenbilsen en Pietersheim, geb. 10 April 168S, f 
10 Maart 1746, tr. 23 April 1716 Anna Maria Mathilda 
van Baussele, dr. van Hendrik CarelenMariaCatha- 
rinadeJeger. 

VIII. Jean Louis Charles Baron de Ileusch, heer van 
la Zangrye, Gellick, Eigenbilsen en Pietersheim , geb. 29 Juli 
1723, kap. 'dragonders in Hollandschen dienst, f 9 Nov. 1775, 
tr. Tiel 15 Aug. 1753 ld a Fran cis ca Mar i a Ca t ha r ina 
Barbara van Scherpenzeel, f 14 Sept. 1791, dr. vau 
Gerard Norbert, heer van Dreumel, Mierlo, Westerham, 
enz. en Barbara Catharina van Baussele. 

Uit dit huwelijk o. a. : 

1. Raphaol Adriaan A rnold Nepom uoenus Baron de 
Heusch, heer van la Zangrye, stamvader der Baronnen de 
Heusch de la Zangrye, die tot den Belgischen adel be- 
booren. 

2. Maria Gerardua Carolus, volgt X. 

X. Maria Gerardus Carolus baron van Scherpenzeel 
Heusch, geb. Eigenbilsen 21 Uct. 1759, f k. Oosterholt 14 
Maart 1810, tr. Andt-lst 24 Ang. 1798 Theodora Johanna 
Ignatia Adriana Godefrieda Antoinetta Chris- 
tina Speyart van Woorden, geb. Andelat 25 Dec. 175S, 
t h. Witte Poort ondor Necrbosch 13 Aug. 1829, wede Olivier 
Th'eodorus Petrus Pa ui us Kacfort tot Oosterholt 
en dr. van JohanniiS Petrus on Henrica Theodora 
Ferdinanda Petronella Catharina van llövell. 

Uit dit huwelijk o.a.: 

1. Johannes Ludt)vicus Theodorus Antonius Li- 
boire, volgt X. 

2. Theodorus J o li a n n e s M a r i .a II u b e r t u a baron van 
Scherpenzeel Ileusch, geb. Oosterholt 30 Nov. ISOl, 
t Arnhem 27 Dec. 1868, tr. Rotterdam 23 Feb. 1848 Maria 
Rosa Antonia de Kuyper, geb. aldaar 31 Aug. 1819, t VAN SCHER^E^7,EEL ilEUSCH — VAN DER UEYDEN 27o 

Arnhem 5 Nov. 1875, dr. van Remigius Johannes An- 
tonins en Elisabeth de Kuyper. 

X. Johannes Lud o'v iciis Theodorus Antonius 
Liboire baron van Scherpenzeel Ileusch, gob. Üoster- 
holt 15 Nov. 179L.>, oud-lid van hut Parlement van Frankfort, 
end ofl'. cav., f k. Vlodrop 14 Feb. 1872, tr. Jioermond 8 Sept. 
1828 Maria Isabella Clout, geb. k. Vlodrop 15 Maart 18Ü1, 
t aldaar 16 Sept. 18G7 , dr. van Hendrik en Maria Josephine 
Simon de Vlodrop. 

Uit dit huwelijk : 

1. Maria Theresia Victorina barones van Scherpen- 
zeel Ileusch, geb. Roermond 24 Nov. 18.32, f k. lierckt onder 
Baerlo26 Dec. 18G0, tr. lierckt 15 Juni 1858 Friedr ie h Hu bert 
baron do Woicha de Wcnne, geb. k. Geisteren 22 Juni ISIS, 
t Niersbüf 21 Jan. 1SÜ7, zn. van baron Kaapar Carl en Maria 
Anna Louiaa des H. 11. ilijksgravin van Hoensbroeck. 

2. Maria Louise Leopoldine Charlotte barones van 
Scherpenzeel Ileusch, geb. Roermond 20 Jan. 1834, tr. 
Berckt onder Baerlo 4 Aug. 1863 Stephan Marie Justin 
Florimoud Sanche Comto d'Alcautara, geb. GentSJuni 
1840, lid der staten van Oost Vlaanderen, zn. van Comto Pier re 
Octave en Ernestino Marie 8ch a ra p d'A v e s c h o o t. 
[k. Vlodrop bij Roermond en k. Seeverghem bij La PinteJ. VAN DER HEYDEN 

Katholiek. — Wisn)ar in I'ommeren. — Do geregelde 
stamreeks vangt aan met Johann van der He y den 
genannt Togh, die omstreeks 1527 gehuwd was met 
Elisabeth de Wyckboecken. Kij besl. d.d. 14 Jan. 
1815, n" 18 werd Judocus Henricus Antonius 
Adrianus Josephus Joannis van der Heyden, 
heer -van Baak hcnoeiud in de riddersL-hap van Gelderland. 
Bij K. B. d.d. 6 Sept. 1S22, n" 114 werd hem vcrlcoul de 
titel van baron overgaande bij eerstgeboorte. 276 TAN DER HEÏDEN 
Wapen: In zilver een zwarte vleugel. Helm 
met zwart zilveren wrong en zilver zwarte 
dekkleeden. Helmteeken: drie (een en twee 
geplaatste) roode lieidebloemen, gestengeld 
van groen, tusschen eene vlucht, de rechter- 
vleugel zilver en de linkervleugel zwart. Stamreeks I. Johann van der Heyden genaamd Togh, geb. 
5 April 1496, woonde te Wismar, f 8 Mei 155^, tr. Elisa be th 
de Wyckboecken, geb. 1 Juni 1490, f 18 Juli 1560. 

II. Arnold van der neyden, geb. 20 Maart 1528, dros- 
saard van Scliulenborg, verkreeg 20 Juli 15S0 eea brief van 
adeldoms-bewijs van de stad Wismar , tr. W e n del i u a C a n is, 
t 1 Mei 1630, dr. van Gijsbert eu Lu t ga r da van Melen. 

III. Jan van der Heyden, tr. N. N. van Ackersloot. 

• IV. Gijsbert van der Heyden, geb. 1598, in 1642 be- 
leend met erf en goed Vanhuysen, f 1663, tr. Rlchardavan 
Beuckevoort genaamd Schüngel, f 22 Feb. 1674. 

V. Johan Everard Canisius van der Heyden, heer 
van Baak, Meyerink en Meynerswijk, f 9 Dec. 1711, tr. Anna 
Johanna von ZweetenaufZweetenstogh,t9 Maart 
1697, dr. van Diderik eu Anna van Loë van Overdijk. 

VI. Gerard Willem Joseph van der Heyden, heer 
van Baak, Meyerink eu Meynerswijk, geb. 14 Sept. 16S8, 
f 5 Sept. 1752, tr. Aleida Richarda Geertruyd von 
Haecke, f 24 Oct. 1760, dr. van lleinieruH Canisius, 
heer van Luynhorst en Oldkell en Johanna Coruelia von 
Mou illard. 

VII. JohannesEverarduaCanisiuavanderHeyden, 
heer van Baak, Meyerink, Luynhorst en Lcemkuyl, geb. "1 Feb. 
1728, t 18 Juni 1S04, tr. Gertrudis Maria Adriana von 
Hortefeldt tot Mager horst en Polweer(l,t22 Sept. 
1779, dr. van Joost Hendrik 15a 1de wijn en Gertrudis 
Maria van 15 e m m e 1 tot B e m in e 1 o n V o o r h t. . 

VIII. Juilocus Henricus Antonius Adrianua Jo- 
sephus Joannea baron van der Heyden, h«!er van I5aak, VAN DER IIEYÜEN 277 

Lnynhorsfc, Leemkuyl en Doornenburg, geb. Doetinchem 25 Feb. 
1765, staatsraad i. b.d., f h. Baak onder Steenderen 19 Sept. 
1854, tr. Weze in Pruissen 2R ]\Iei 1789 Ricbmimd Louise 
Dorothea von Daell tot 10 y 11, geb li. Ey 11 bij Weze 30 Oct. 
1769, f h. Baak 9 Juui 1840, dr. vau Gerardus Wilhelmus, 
heer van Eyll, Huest en Steveningen en Clara Marga- 
retha von Bonn nin ghausen tot Herinkhave. 

Uit dit huivelijk : 
1. Louisa Clara Wilhelmina Johanna Maria vander 
Heyden, ged. Baak 30 Maart 1790, f jong. 

2. Clemens Frederik Wilhelm, volgt IX. 

3. Jkvr. Caroliua Anna Maria Josepha van der 
Heyden, geb. h. Ernteliughofl" 2G Maart 1793, kanunnikes te 
Bocholt, t Baak 2 Mei 1862, tr. Steenderen 27 Oct. 1819 
Franciscus Otto Ilendrikus Maria Nicolaus von 
Wintgen tot Er m el in ghoff, geb. Munster 7 Dec. 1779, 
t . . . ., zn. van Josepli Anthony on Anna Bernardina 
Freiin von Korffgenannt Schmisiug. 

4. Jkvr. Jeannette Reiniera Maria-van derlleyden, 
geb. h. Baak 8 Feb. 1795, f aldaar 20 Feb. ISiS. 

5. Jkvr. Judith Richmund Louise van der Heyden, 
geb. h. Baak 14 Nov. 1796, t h. Frieswijk 24 Juli 1852, tr. 
Steenderen 24 Nov. 1829 Jhr. Ernestus George van Mid- 
dachten tot Frieswijk, geb. h. Frieswijk 8 Sept. 1796, 
t aldaar 5 Feb. 1S62, zu. van Jhr. Reink Willem en Petro- 
nella Jacoba vun Asbeok. 

6. Jkvr. Louisa Juliana Francisoa Antonetta van 
der Heyden, geb. h. Baak 10 Juni 1798, f h. 't Zelle 31 Jan. 
1859, tr. Steenderen 13 Juli IS'.Jl Clemens Au gustusAnto- 
nius Ignatius G orardus baron vau JJorth tot Medler, 
heer van 't Zelle, geb. k. 't Medler 28 Maart 1797, f h. 't /cllo 
9 Maart 1875, zu. van baron Reinier Engelbert, heer vau 
't Medler en Maria Geertruida Juvetta van Ilövell. 

7. Wilhelmus Theodorus Gosuinus Antonius 
van der Heyden, ged. Baak 23 Dec. 1799, f Jong. 

8. Ale.x ander Willoni Carel van der Heyden, 
ged. Baak 21 April 18U1, f joug. 

9. Jhr. August A 1 e x a n d e r W i 11 o m van d e r U e y d o n , 
geb. h. Baak 5 Nov. 1803, f aldaar 24 Maart 1868. 1 ■ 278 TAN DER HEYDKN 

10. Jhr. MaximilianusJohannisEgidiusEverhardus 
Canisiua van der Heyden, geb. h. Baak 30 Juni 1805, 
t aldaar 27 Dec. 1818. 

11. Jhr. L o d e w ij k Willem J o h a n J o b e p b van der 
Heyden, geb. h. iJaak 21 Üct. 180(3, f aldaar 18 Juni 1856. 

9. Jhr. Adolph Clemens Ca rel van der Heyden, geb. 
h. Baak 19 Mei 1803, f aldaar 15 Feb. 1858. 

10. Jhr. Ernestus Wilhelmus Franciscus Canisiua 
•vanderHeyden, geb. h. Baak 28 Meil813, f aldaar 28 Jull 18f;8. 

IX. Clemens Fredcrik Wilhelm baron van der 
Heyden, heer van Doornen burg en Suideras, geb. h. Baak 
23 Feb. 1791, lid prov. staten van Gelderland, f h. Suideras 
1 April 1838, tr. Gendriugeu 27 Maart 1811 Aleida Catha- 
rina Francisca Hoevel, geb. 's Ueerenberg 12 April 1791, 
t h. Suideras ouder Warnsveld 30 Nov. 18-18, dr. van Johannis 
Nepomuceuus, heer van Swanenburg en Johanna Maria 
Messe maker. 

Uit dit Imwclijk: 

1. Johannis NepomucenusJudocusHenricusCani- 
81 u 8 baron van der Heyden, heer van Doornenburg, geb. 
b. Suideras 12 Jan. 1812, f aldaar 17 Maart ISHi. 

2. Alexander Amandus Joaephus Canisius, volgt X. 

3. Jkvr. Aleida Catharina Maria Ernestina van der 
Heyden, geb. h. Suideraa 14 Aug. 181G, f Zutphen 22 Sept. 
1878, tr. lo Steendereu 23 Oct. 1838 Clemens Josephus 
baron van Hövell tot Westerflier, geb. h. Wezeveld onder 
Twello 21 April 1811, f aldaar 3 Dec. 1846, zn. van baron 
Arnoldus Joannes Antonius en Cla ra Francisca 
Cornelia Maria van Cloots; tr. 20 Twello 22 April 1852 
Jhr. Frana Xaveriua Ja co bus van Niapen tot Pan- 
nerden, geb. Zevcuaar 25 Jull 1830, lid eerste kamer, f Zut- 
phen 29 April 1899, zu. van Jhr. Mr. Carel E verhard 
Joseph Frans en Chriatina Joaepliiua Thoresia 
Maria Hoevel tot Swanenburg. Hij hertr. Grave 7 Aug. 
1883 Caroline Petronella Johanna Lamberdina 
Smit z. [Arnhem]. 

X. Alexander Amaudua Josephus Canisius baron 
van der Hej'den, heer van Doornenbarg en Suideras, geb. 
h. Suideras onder Warnsveld 13 April 1813, f aldaar 1 Sept. 1879, VAN DER UEYDEN 279 

tr. lo Vorden 25 Nov. 1841 Anna Maria Theresia Bar- 
b a r a barones vanDorth totMedler, geb. b. 't Medler 9 Nov. 
1809, f h. Suideras 3 Jan. 1814, dr. van baron lleinierEngel- 
bert, lieer van 't Medler en Maria Geertruida Juvetta 
van H ö V e 1 1 ; tr. 2" Anhol t in 184f) TliereaiaJosephina 
Maximiliana Franciskavon Motzfeldt, geb. h. Harden- 
berg aldaar in 1811, f h. Suideras 15 Juli 1870, dr. van Johannes 
FranciscusBartholomeusenAntoinetteMaxiinilia- 
naMaria Cl ara van Hövell; tr. 3o Eist 29 Alei 1872 Jo- 
anna Maria barones van Voorst tot Voorst, geb. b. 
Westerveld onder Elden (Eist) 11 Mei 1841 , dr. van baron E d u a r- 
dus Ludovicus enBarbara Catharina Josephina 
Debets, [h. Suideras]. 
Uit dit huwelijk : 

1. Alexander Eduard Carel Canisiua, volgt XI. 

2. Jkvr. Maria Josephina ErnestinaAlexandrina 
van der Ilcyden, geb. li. Suideras 19 Aug. 1877, tr. aldaar 
15 April 1902 Jbr. Mr. Charles Joseph Maria liuys de 
Beeren brouck, geb. Roermond 1 Dec. 1873, lid 2''': kamer, 
kamerheer i. b. d. zn. van Jhr. Mr. Gustave Louis Marie 
Hubert en Marie Isabelle Louise Ruya de Beeren- 
brouck. [Maastricht]. 

XI. Alexander Eduard Carel Canisius baron van der Heyden , 
heer van Dooruenburg, geb. b. Suideras 21 Sept. 1874, Maltbezer 
Ridder, tr. Corbach 25 April l^KX) Chris tine Marie Antoi- 
netteFerdinandinevon Mengden, geb. aldaar 11 Juli 1871, 
dr. van Carl Eriedrich en Jkvr. Ernestina Gertruda 
Lonisa Bosch van Drakestoin. [h. Oastein onder Vorden]. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Oda Joanna Maria Ernestina van der 
Heyden, geb. h. Onstein 4 Feb. 1901. 

2. Jkvr. Alexandra Joanna Maria van der Ileyden, 
geb. h. Onstein 17 Juni 1904. 

3. Jhr. Alexander Joan Ernest Egon Canisius van 
dor Jleydcu, geb. h. Onstein 17 Juni ILiOG. 

4. Jkvr. Pjrnestine Caroline ValentineGodfrieda 
van der Heyden, geb. h. Onstein 10 Sept. 1907, f aldaar 
10 Jan. 1908. 280 DE HOCHEPIED 
Katholiek en Protestaut. — Cambri-ais. — De oorspronke- 
lijke naam van dit geslacht is de Bo is t ren co u r t en 
komt reeds in de 12e eeuw voor. Do naam de Hochepied 
is een bijnaam, welke wegens een lichaamsgebrek is ge- 
geven aan een der leden van het geslacht de Boistren- 
court. De geregelde stamreeks vaugt in Nederland aan 
met Nicolaas de Hochepied, die in 1575 huwde met 
Jacqueline de 1'Espine. Daniel Jean de Hoche- 
pied (1G57 — 1723), consul der Vereenigde Provinciën te 
Smyrna ver'kreeg bij diploma d.d. 8 April 1704 van Keizer 
Leopold 1 den titel van Hongaarsch magnaat of baron. 
Zijn zoon Daniel Alesandre Baron de Hochepied 
werd bij diploma d.d. 12 Maart 1741 door Keizerin Maria 
Theresia verheven tot graaf. Bij K. B. d.d. . 12 Fob. 1818, 
no 81 werd Hugo Balthazar Samuel George de 
Hochepied ingelijfd in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 
3 Deo. 1829, no 120 werden Vrouwe Sarah Petronella 
van Lennep, weduwe van Jacques Graf de Hoche- 
pied en hare 2 zoons Jean Edmond en Frédéric 
Pierre de Hochepied mgelijfd in den Ned. Adel met 
den titel van gravin en graaf op alle. 
Waiien : Hugo Balthazar Samuel 
George de Hochepied voert : Gedeeld : 
1. in zilver een roode keper die de top en do 
voet van het schild niet raakt, vergezeld van 
drie /.warte wassenaars, 2 van boven en een 
van onderen (Hochepied); 2. in blauw een 
voorarm en rechterhand in natuurlijke kleur, 
de binnenzijde vertoonende, van den linkcr- 
schildraud uitgaande en schuiurechts geplaatst en daaronder 
twee verbroken zilveren handboeien boven elkander; van do 
bovenste is de voorzijde en van de onderste de achterzijde weg- 
genomen, do rechter bovenhoek van elke boei bevestigd aan een 
zilveren ketting, die naar rechts ligt; de eerste ketting van drie 
schalmen, van welke twee andere schalmen nedcrliangen : do 
tweede ketting van twee schalmen, van welke twee andere 
Bchalmen nederhangen ( Wa2>cjiver)neerderiiig van 170 1). Twee ge- DE HOCHEl'lED 281 kroonde helmen , de 1^'° met zilver roode , de 2"^^ met zilver blauwe 
dekkleedeu. Helmteekens: Ie een zwarte wassenaar, 2e de hand 
uit 2, rechtop geplaatst. Schildhouders: twee herauten in blauwe 
tunica's, waarover een blauwe bovenrok, die slechts tot aan het 
middel reikt en van de elbofjen af het blauwe onderkleed, dat bij de 
polsen zilveren opslagen heeft, zichtbaar laat; ook de beenen 
bekleed met bruin, met purperen strikken onder de knieën; 
zwarte schoenen en een goudgeknopte purperen muta; het 
donkerbruin haar over den schouder golvende; aan den hals 
een purperen strikdas met zilveren versiering; elk in de vrije 
hand een gouden scepter houdende, waarmede hij naar het 
benedengedeelte van het schild wijst; de borst van den heraut 
ter rechterzijde beladen met een dubbelen zwarten adelaar, 
eiken kop omgeven door een gouden aureool en de borst be- 
laden met een gouden L; de heraut ter linkerzijde op de borst 
beladen met een gekroond ovaal schild, bevattende het wapen 
van Hongarije (gedeeld: a. in rood vier zilveren dwarsbalken; 
l. in rood een zilveren patriarchaal kruis, oprijzende uit een 
gouden kroon, die op een groen bergje rust). 
Jean Edmond en Frédóric Pierre 
graven de Hochepied voeren: Gedeeld: 
1. in zilver een roode keper, vergezeld van 
drie zwarte wassenaars, 2 van boven en een 
van onderen; 2. in blauw, van boven eene 
rechterhand in natuurlijke kl(>ur, de binnen- 
zijde vertoonendc en in schuinrechtsche rich- 
ting los in het schild geplaatst, en van onderen 
twee verbrokene zilveren handboeien naast elkander, ongeveer 
in den vorm van hoefijzers met de punten omlaag, met elkan- 
der verbonden door een half cirkelvormigen zilveren ketting, 
die van boven aan de boeien is verbonden. Twee gekroonde 
helmen, do Ie met zilver-roode en de 2^ met zilver-blauwe 
dekkleeden. Aan den hals van elkou helm hangt inplaats van 
het gewone medaillon, een ovale robijn, in goud gevat, llelm- 
teokeus: 1" een zwarte wa^^scnaar, tusschen een vlucht, rechts 
vnn zilver op zwart en liuks van rood op zilver doorsneden; 
2e do hand uit 2 rechtop geplaatst, tusschen twee van zilver 
en blauw geschaakte olifantstrompen. 1 

282 DE HOCHEl'IED ; 

Stamreeks 

I. Nicolaas de Hochepied, ao^ent van den landgraaf 
van nessen to Keulen, tr. Antwerpen 1575 Jacqueline de 
l'Espine, dr. van Gaston en Catbérine Le Vlamen. 

II. Daniel de Hochepied, geb. Keulen in 1592, koopman 
te Amsterdam, f aldaar begp. 25 Oot. l&'ri, tr. Amsterdam 2(5 
Mei lf>26 Catharina van der Merct, geb. aldaar, ged. 27 
Oct. 160Jr, f Amsterdam, begr. 28 Aug. 1676, dr. van Hans en 
Elisabeth van Breusechem. ; 

III. Jan Baptista de Hochepied, geb. A msterdam , ged. 
26 Juli lG3i, lid der lirma Daniël en Jan Baptista Hoche- 
pied ia zijden stollen, directeur vanden Levantschen handel, 
t Amsterdam 2 Dec. 1G6S, tr. lo aldaar 21 Dec. 1655 Geer- 
trnyd Spiegel, geb. Amsterdam 20 Nov. 1G35, f aldaar IS 
Aug, 1662, dr. van Mr. Elbert en Petrouella Jloeters; 
tr. 2° Middelburg Juli 1666 Constantia Boudaen Cour- 
ten, geb. aldaar, wed^. van Mr. Joan van der Merct, en 
dr. van Mr. Pieter en Catharine Fourmenois. 

Uit het eerste hxiweUjk : 

IV. Daniël J e a n Baron de Hochepied, geb. Amsterdam , 
ged. 14 Nov. 1657, consul te Smyrna 1687, f aldaar 10 Nov. 
1723, tr. Pera 17 Sept. 1679 ClaVa Catharina Colyear, 
geb. 'sGravenhage, ged. aldaar 11 Mei 1662, f 13 Aug. 1733, dr. 
des H. R. Rijksgraat' Justin us en Maria En gel bert. 

Uit dit huwelijk o. a. : j 

1. Daniel Alexander, volgt V. ■ 

2. Elbert, volgt V bis. 

V. Daniël Alexander Graaf de Hochepied, geb. in 
1689, consul der Jlepublick te Smyrna, f in 1759, tr. Smyrna 
in 1727Ca tharina Elisabeth de Tremaux, geb. aldaar 8 
April 1703, f Smyrna 27 Dec. 1728, dr. van Piotro en Adriana 
Raffaeli. 

VI. Daniël Graaf de Hochepied, geb. Smyrna in 1727, 
tr. 1 Maart 1763 Mary Crawley. 

VII. J a c q u e s Graaf deHochepied, geb. Smyrna 12 Maart 
1765, consul der Nederlanden te Smyrna, f aldaar 6 Peb. 1824, 
tr. Smyrna 22 Aug. 1798 Sarah l'etronella van Lenncp, 
geb. Smyrna 8 Sopt. 1771, f ahhiar 13 Juni 1854., dr. van David 
üeorge en Anna Maria Leystar. DE IIOCnKVlED 2S3 

■ Uit dit huwehjlc S kinderen w.o.: 

1. Jean Edmond, volgt VIII. 

2. Frédéric Pierre graaf de üochepied, geb. Smyrna 
23 Feb. 1812, f Sevdikeuy bij Smyrna 18 Scpfc. 18G9. 

VIII. Jean Edmond graaf de Ilochepied, geb. Smyrna 
6 Juni 1809, viceconsul der Nederlanden aldaar, f Smyrna 20 
Ang. 1810, tr. aldaar nólène Elisabeth Giraud, geb. 
Smyrna 12 Feb. 1818, f Koniah 27 Mei 1900, dr. van Frédório 
en Marie Gion. 

Oit dit huivelijlc: 

1. Jaoques Gérard Edmond, volgt IX. 

2. Henri Frcdéric graaf de Ko che pi ed , geb. Sevdikeuy 
bij Smyrna 5 Aug. 1810, f aldaar 10 Aug. 1840. 

IX. Jacquea Gérard Edmond graaf de Hochepied, 
geb. Smyrna 18 Maart 1839, f Sevdikeuy 26 Mei 1887, tr. 1" 
Smyrna 22 Mei ISGG E 1 i ge Ca r o 1 i n e H o m è r e, geb. Smyrna 

22 Sept. 1810, t Sevdikeuy IG Aug. ISGS, dr. van Pau 1 Emra a- 
nuël en Adelaïde Elise vanLennep;tr. 2° Piraeus 23 
April 1870 Ilenriette Hélène van L ennep, geb. Zante 

23 Sept. 1811, f Smyrna 22 Nov. 1901, dr. vau PieterGeorges 
en Angela Camban-elli. 

Uit het eerste huwelijk: (Katholiek). 

1. Edmond Jacquea Paul, volgt X. 

Uit het tweede huwelijk: (Katholiek, behalve 4 en 6 Protestant). 

2. Elise Angèle gravin de Hochepied, geb. Smyrna 25 
Mei 1S71, t Sevdikeuy 5 Juli 1872. 

3. Elbert Jacques Pierre, volgt X bis. 

4. Jcanne Henriette Elise gravin de Tlochepied, 
geb. Smyrna 5 Oct. 1873, f Constantiuopel 12 Juni 1912, tr. 
Smyrna 12 Jan. 1895 Jean Mie hel Arachtingi, bankier, 
zn. van Michel en Elise Seb bah [Parijs]. 

5. Ilaoul Louis Charles graaf de Hochepied, geb. 
Piraeus 21 Mei 1S7G, oud-consul der Nederlanden te Piraeus. 
[Constantinopcl]. 

6. II M ö n e A d e 1 i n o gravin de Hochepied, geb. Piraeus 
30 Maart 1878, tr. Smyrna 3 Juli 1911 Paul Elmassian, 
geb. Conatantiuopcl IG Maart 1871, ingenieur , zn. vau J o s e p h 
en Anna S 6 r a b i a n. [Sevdikeuy]. 

X. Edmond Jacques Paul graaf de Hochepied, geb. Smyrna Ï584 DK HOCUEFIEÜ 

27 Feb. 18G7 , 1" drogman van het Consulaat-Generaal der Neder- 
landen te Smyrna, tr. Sevdikeuy 25 Juni 18tKJ M a rie Oc t a v ie 
Wissing, geb.' Smyrna 5 Juli 18G5, dr- van Edmond Ar- 
nold en Nathalie Amat [Sevdikeuy bij Smyrna]. 
Uit dit huwelijk: 

1. Daniel Jacques Edmond graaf de Hocbepied, 
geb. Sevdikeny 1 Juli 1S91, kanselier van liet Consulaat-Gene- 
raal der Nederlanden te Smyrna [Sevdikeuy]. 

2. Marguórite Marie Eliae Nathalie gravin d e 
Hochepied, geb. Sevdikeuy 7 Sept. 1892. 

3. Elisabeth Marie gravin de Hochepied, geb. Sev- 
dikeny 5 Nov. 1893. 

4. Willielmina Marie Jeanne gravin de Hochepied, 
geb. Sevdikeny 12 Dec. 1897. 

5. Jacques Eduard graaf de Hoche pi ed, geb. Sevdikeuy 
22 Dec. 1902. 

X bis. Elbert Jacques Pierre graaf de Hochepied, 
geb. Smyrna 12 Aug. 1872, journalist, tr. aldaar 13 April 1895 
Laura Fanny Chasseaud, geb. 6 Maart 1868, dr. van 
William en Georgette Carrer [Athene]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Alfred Jacques Guillaume graaf de Hochepied, 
geb. Cordelio bij Smyrna li Jan. 189G. 

2. Hugues Renó Elbert graaf de Hochepied, geb. 
Smyrna 28 Dec. 1897. 

3. Henri Georges graaf de Hochepied, geb. Smyrna 
17 Febr. 1902, f aldaar 28 Juli 1903. 

V bis. Elbert Baron de H o c h e p i c d , met zijn afstamme- 
lingen Protestant), geb. G Jan. 170G, ambassadeur der Republiek 
bij de Porte, f Pera 11 Febr. 1763, tr. Haarlem 25 Nov. 1735 
Anna Margaretha Boelema, dr. van G e r a r d en 
Anna Cray. 

VI. Gerard Jo hannes Baron de Hochepied, geb. 
Haarlem 7 Sept. 17-12, f 's Graveuhage 24 Mei 18Ü7, tr. 10 
Maart 1779 Sara Anna Gerlacius, f na 1811, dr. van 
Mr. Johan Ttorman en Anna Clasiue Bout. 

VII. Jbr. Hu go Balthazar Samuel George do 
Hochepied, geb. 20 Febr. 1787, + 's Gravenhage G Feb. 1819. VAN HOENSBROECK 
Katholiek. — Limburg. — De gerej^eldo stamrecka vangt 
aan met Herman Hoen tz o Hroeck, Ridder, die in 
1288 medestreed in den slng van Weeringen. Bij diploma 
d.d. 12 Feb. 1G35 werd Adrian von Hoon zu Hoeus- 
broeck tot Rijksvrijheer verheven. Bij diploma d.d. 30 Dec. 
1675 van Koning Karel II van Spanje, werd Arno ld 
Adrian von und zu Hoensbroeck tot Markies vei-lteven. 
Bij diploma d.d. 1 Sept. 1733 van Keizer Karel VI werd 
Wilhelm Adrian Markies von und zu Hoens- 
broeck tot Rijksgraaf ■rer/ieuen. Bij besl. van den Koning 
van Pruissen d.d. 15 Dec. 1827 werd ClemensWenceslaus 
Eijksgraaf van Hoensbroeck bevestigd als Pruissisch Graaf. 
By K. B. d.d. 8 Mei 18'12, n" 1 werd Frans Egon van 
Hoensbroeck, heer van Hoensbroeck, Haag, Blijeubeek 
en Buschfeld, hcnucmd in de ridderschap van het Hertogdom 
Limburg met den titel vau Graaf. Bij besluit van den Kocing 
van Pruissen d.d. IG Mei 1842 werd Clemens Wenceslaus 
graaf van Hoensbroeck erkend als Pruissisch Markies. 

Wapen: In zilver vier roode dwarsbalken; 
en een goud gekroonde, getongde en genagelde 
dubbelstaartige zwarte leeuw over alles heen. 
Drie gekroonde helmen, de Ie met goud- 
zwart-roode, de tweede met rechts goud-roode 
en links zilver-roode en de 3e met zilver-roode 
dekkleeden. Ilelniteekeus: 1» de leeuw van 
het schild, uitkomende en omgewend; 2" een 
goud gebokte en gepoote dubbele zwarte adelaar, overtopt 
door eene met rood gevoerde gouden keizerskroon, waarvan 
de roode banden reclits eu links afvvapperen; 3" een uitkomeude 
goud gekroonde en rood getongde dubbelstaartige; gouden leeuw. 
Schildhoudcrs: twee goud gekroonde en rood getongde dubbel- 
staartige gouden leeuwen. 

Stamreeks 

I. Herman Hoen tzo Broeck, ridder, streed in 1238 in 
den slag vau Woeringeu. 

II. Johan Hoen tzo Broeok, drossaard van Valkenburg, 
Zöb VAN H0ENSBKOi;CK 

zegelde in 1291, tr. Aleida van Haeren, Ozicrsdr. 

III. Johann Hoen tzo Broeck, tr. f'cria O post festum 
'Martini 1306/ dr. van Johann vou Sae8 tot W ij c k. 

IV. Hermaun Hoen tzo Broeck, ridder, streed aan de 
zijde van de Brabanders in den sla^ van JJasweilor 22 Aii'^. 
1371, waarvoor Hertogin Johanna de heerlijkheid Broeck tot 
hooge Heerlijkheid verhief 26 Oct. 1388, herbouwde in 13R8 den 
burcht Broeck, tr. C iicil ia v a n B or ue, vrouwe van Visscher- 
weert en Spaabeek. 

V. Nicolaes Hoen, heer van Broeck en Visschcrweert, 
ridder, zegelde 4 Nov. 1415 een overeenkomst tusschen JJrabanc 
en Limburg, tr. Katharina von Maschelreil tot 
Winandsrath, dr. van Johann en Maria d'Oupeye. 

VI. NicolaeaHoen, heer van Broeck, ridder, tr. Agnes 
Bock van Lichtenberg, dr. van O li vier en Johanna 
van den JJoBch van Mopertingen. 

VII. Nicolaus Hoen, heer van Broeck, ridder, tr. 2.ó Nov. 
1472 Johanna de Gors war em, dr. van Arnold, heer van 
Corswarem en Nicl en Marie de Warfusée. 

VIII. Herman n Hoen, heer van Hoensbroeck, tr. Maria 
de Dave tot Üostham, dr. van Gotthard, Burggraaf van 
Dave eu C a t h e r i n e d e W i d o u X. 

IX. Gotthard Hoen, ridder, heer van Hoensbroeck, 1530, 
eerst kanunnik te Luik, bedankte , tr. 1554 G e rtr u d a Se h ei f- 
fart van Morode tot Bornhem, dr. van ülr.ich Baron 
van Bornheiin en Ursula van Hompesch. 

X. Ulrich Hoon, heer van Hoensbroeck, geb. l.'Rl, f 8 Sept. 
1631, tr. lo 15S8 Adriana Johanna von Boetberg, erf- 
dochter van Haag en van het erfmaarschalkambt van oVlder, 
dr. van Adrian en Elisabeth van Bocholt. 

XI. Adrian Uijksvrijhcer vanen totHoensbroeck, geb. 
158Ü, erfmaarnclialk van het Hertogdom Gelder, f Aken 17 l'eb. 
1G75, tr. 1«;27 Anna Elisabeth von Loö tot Wissen, 
t 24 Sept. 1(;73, dr. van Wessei en Sophic von Ifaes zu 
Conradshei iii. 

XII. Aruold A d rian Markies van en tot H oê n s b r o ci- k, 
geb. 10 Sept. HYM , heer van Osthajn , Boringen en lOrdbriiggen 
enz., erfrnaarHcl.alk van Gelder, drudt van Gelder, buitJ^rge- 
woon gezant van den Koning van Spanje to l'arijs, Berlijn, VAN HOENSnROECK 287 

Keulen, enz., f 1694, tr. 2o 24 Deo. 1660 Dorothea Uen- 
riettedeCotereautotWe8emaele,t6 Feb. 1682, dr. van 
Robert en Margaretbavan^Vassenaervan Warmond. 

XIII. Wilhelm Adrian Markies en ilijksgraaf van en 
tot Hoensbroeck, heer van Erdbruggen , Koensbroeok , 
Haag, Bellinghoveu enz., geb. 3U Mei 1666, erfmaarschalk van 
Gelder, keizerlijk kamerheer, lid van het Nederoostennjksohe 
Heerenhuia, f k. Haag 20 Juni 1735, tr. 26 Juli 169.5 Pjli^a- 
beth Henriette ;Maria Victoria von Schellard i'. u 
Obbendorf, f 19 Nov. 1727, dr. van Graaf Frauz Gaspar 
Adrian en Gcrtrud Maria von Bernsau zu Ru ij non 
en Bellingho ven. 

XIV. Franz Arnold Adrian Johann Markies en Rijks- 
graaf van en tot Hoensbroek, heer van Erdbrüggcu, 
Ruijnen, Belliughoven, Hoensbroeck, Haag, I versheim , Uillcn- 
raet, Blijenbeeck en Atlerden, geb. 31 Mei 16U6, erfinaarsclialk 
van Gelder, keizerlijk kamerheer, f k. liiUenraet 23 Aug. 17'''.', 
tr. 30 Nov. 1720 Anna Kathariua Maria Öophia Gravin 
von Schönborn zu Wiesentheid-Buchheim, gib. 
30 Juli 1702, t Hoensbroeck 5 Nov. 1760, dr. van Graaf Rudolf 
Franz Erweiu en Maria Eleonore Charlotte Gravin 
von H a t z f e 1 d t. 

XV. Lothar Franz Markies en Rijksgraaf van en ( o t 
Hoensbroeck, heer van Haag, Blijenbeek, Hillenraet v\'^-, 
geb. Hoensbroeck 20 Deo. 1722, erfmaarschalk van GeM'^i', 
keizerlijk kamerheer, f Hoensbroeck 20 Aug. 17'J6 , tr. 4 y\iig- 
1762 Sophia Charlotta Maria Anna Walburga Gr.nvin 
von der Leijen zu Hohengeroldaeck, geb. 14 Deo. IV''^, 
+ 9 Feb. 1807, dr. van Graaf Fried rich Ferd in and Fr,» i' ^ 
Anton en Maria EvaCharluttoAuguste Gravin vi'u 
Hatzfeldt. 

XVI. Clemens Wenceslaua Markies en Rijksgraaf v i " 
en tot Hoensbroeck, heer van Haag, Hoensbroeck, Blü'"" 
beeck, Hillenraet, Grubbeuvorst, geb. k. ILaag 10 Mei ].'"'. 
erfmaarschalk van Gelder, f 14 üct. 1844, tr. 1" 27 üct. VOl 
Alexandrino Maximiliane barones von Loö tot W''<- 
sen, geb. 30 Mei 1784, f 4 Juni 1806, dr. van baron Gerh^> ''1 
Anton A B s u e r u s E d m u n d en M a r i a A d o 1 f i n e A 1 e x " " " 
drine Gravin von i\lerveldt. 2ö3 VAN UOENSBROECK 

XVII. Franz Egon graaf en markies van Hoenebroeck, 
heer van Ilpensbroeck, Haag, lilijenbcek, Buschfeldt, geb. 
k. Haag 1 Juni 1803 , baljuw van de Malthezer orde voor 
Westphalen , kanierbeer van den Koning van Pruissen , f k. Haag 
19 Deo. 1874, tr. 5 April 1840 Matbilde F ran ziska barones 
von Loe tot Wissen, geb. Wissen lÜ Aug. 1821 , f Remagea 
19 Dec. 1903, dr. van beron Friedrich Karl Alexander 
Klemens en Louise gravin von WolffMetternichzur 
Graob t. 

(Hunne afstammelingen behooren tot den Pruigsischen Adel). 

Uit dit hawdijk o. a. : 

1. Wilhelm Franz Anton Aloys Appolinaris Hubert Rudolf 
Timotheus Maria 3Iarkies en Graaf von und zu Hoensbroeck, 
geb. k. Haag 17 April 1849, erfmaarschalk van Gelder, erfelijk lid 
van het Pruissische ifeerenhuis, baljuw van de Malthezer orde 
voor Westphalen, tr. Weenen 28 Oct. 1877 Marie Eleonora 
Caroline Wil hel mine Augustine Prinses z u W i n d i s c h 
Grae tz, geb. Vorderbrühl 15 Aug. lSó5, Eeredame der Malthezer 
orde, dr. van Prins Auguste Nicolaa Joseph Jacob en 
Wil hel mi na gravin von N o s t i t z. [k. Haag bij Geldorn]. 
(Zie Taschenbuch der Graflichen Hüuser). 

2. Paul Cajus graaf van Hoensbroeck, geb. k. Haag 29 
Juni 1852, gewezen priester van de sociëteit van Jezus, tr. 
Berlijn 24 Aug. 1S95 Gertrud Lettgau, geb. Ereslau 14 
Juni 1868. [Gross-Lichterfelde]. (Zie Taschenbuch der Gratiichou 
Hauser). 

3. Klemens Wenzealaus graaf van Hoensbroeck, 
geb. Haag 3 Maart 18.')8, Pruissisch Ie luit. der landweer 
cavalerie, Malthezer Ridder, tr. Kellenberg 29 Mei 1S88 Kuni- 
gunde barones von Raitz vonFrentz, geb. k. Kellenberg: 
4 Sept. 18G4, dr. van Freiherr lieinhard Franz Karl 
Hubert Maria Theresia en Antonia Freiïa von fieyr 
Sch weppen b u rg. [Slot Kellenberg bij GulikJ. (Zie Taschen- 
buch der Griitlichen Uuuser). 1 289 HOEUFFT 

Protestant. — Roermond. — Van 139-1 tot 1625 hebben 
leden van dit j^eslaclit, blijkena nog aanwezige schepen- 
akten en zegels, zitting gehad in de regeering van Roer- 
mond. De bewijsbare stamreeka vangt aan met Derich 
Hoeft, in 145G sohcpen aldaar, die in 1458 beleend werd 
met den hof te Lerop (Lierop) nabij Roermond. Bij diploma 
d.d. 21 Aug. 1692 van Keizer Leopold 1 werd Die der ik 
Hoeuff t erlejid te behooren tot den Adel. Zijn tak stierf 
uit in de 18e eeuw. Bij K. B. d.d. 15 April 1815, no 17 
werden Leonard Pauw geboren Iloeufft en David 
Hoeuff t verheven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 22 Aug. 
1842, no 42 werd Mr. II e n r i k Hocufft, lieer van Velsen 
verheven in den Ned. Adel, onder bepaling, dat ingeval de 
oude adel van zijn geslacht nader voldoende kan worden 
aangetoond, het diplotna in een van inlijving of erkenning 
zal worden verwisseld. 
Wapen: Hoeufft en Hoeufft van Vel- 
sen is: In zwart een zilveren St. Andrieskruis. 
Helm met zwart zilveren wrong en zilver 
zwarte dekkleedeu. Helmteeken: een schildje 
met het wapen , tusschen eene beurtelings van 
zilver en zwart doorsneden vlucht. Schild- 
houders: twee omziende gouden grittioeuen. 
Wapenspreuk: Optimus quisque nobilissimus. De tak Pauw geboren Hoeufft voerde: Gevierendeeld: 
1 en IV het bovenstaande wapen Hoeufft, II en III het 
wapen Pauw nl.: lu blauw een halve paal, ondersteund 
door een dwarsbalk vergezeld van drie sterren, alles van goud, 
twee der sterren geplaatst aan weerszijden van den paal en 
do derde onder den dwarsbalk, do paal verder beladen met 
een roode roos, en op het vereeuigiugspunt van i)aal eu 
dwarsbalk een blauw schildjo lieladen met een gouden lelie. 
Helra en helmteeken zijn als bij het wapen Hoeufft. 

lü Stamreeks 

I. Derich Iloefft, beleend met den liof te Lerop onder 
St. Odiliënbei-f? 5 Juli 1-4Ó8, schepen van Eoermoud 1456, '57, 
'59, '61, '67, '69, '70 en '71, bur«,'em. aldaar 1469, f aldaar 4 
Maart 1472, tr. (huw. voorw 23 Oct.) 1451 HiUefjonda van 
de Grint, dr. van Johan en Margaretha N. N. 

II. Arnt Hoef ft, beleend als boven 19 Feb. 1474, schepen 
van Eoerraond 1519, f Roermond St. Grep^oriusdajj 1532, tr. 
(huw. voorw. 18 Oct.) 1496 Eliaabeth H a en en, dr. 'van 
Johan en Mechteld He es man. 

III. D e r i c k H o e f f t , geb. 1498, beleend als boven 23 April 1533, 
t Roermond, vermoedelijk 12 Mei 1.772, tr. (huw. voorw. 8 Sept.) 1526 
Catherina Veroken, geb. 22 Nov. 1501, dr. van Di ede rik 
en Adelheid van den Griende. 

Gemelde hof is tusschen 1538 en 1544 overgegaan op Derick's 
broeder Christoffel. 

IV. Johan Heuft, geb. Roermond 1536, week 1566 uit naar 
Aken, wordt 22 Dec. 1572 burger van Luik, houthandelaar 
aldaar, woonde later te Heinsberg, f 4 Maart 1621, begr. Heins- 
berg, tr. (huw. voorw. 18 Mei) 1561 Ca t har! na van W e s- 
aem, geb. 1542, f 1626, dr. van Christoffel en Cathe- 
rina Cremer. 

V. Dirck Heufft, geb. Aken 1571, kwam einde 1601 van 
Luik naar Dordrecht, koperwerkcr aldaar , deelt de onroerende 
goedereu zijner ouders bij inagescheid d.d. Heinsberg 29 Juli 
1632, f Dordrecht 9 Jan. 1634, tr. Maaseijck (huw. voorw. 15 
Oct.) 1596 Anna Luis, geb. Londen 17 April 1578, f Dordrecht 
na 7 Oct. 1655, dr. van Mattheus en Johanna vanHove. 

Uit dit Iniwelijk' 10 h. o.a.: 

1. Mattheus, wiens tak volgt VI. 

2. Dieder ik, wiens tak volgt VI bis. 

VI. Mattheus Hoeuft, heer van Fontaine-Peureuse, But- 
tingeu, Zandvoort en Oijen, geb. Dordrecht April 1606, burgem. 
vau Doesburg 1665, gccoaun. tor staten-goneraal, gedep. te 
velde, + 'aGravenhage 8 April 16C,tt, tr. als weduwnaar vau 
Elisabeth Ghim, 2" Amsterdam 24 Oct. ](i45 Maria 
Sweerts, geb. 1621, f 'sGravenhage 8 Maart 1655, dr. v.tu 
Leonard en Constantia van Gheel eu wede. Jo hannes 
de Uaze. HOEUFFT 291 

VII. Johan Diederik Hoeuft, heer van Bnttiugen en 
Zandvoort, ged. Amsterdam 15 Aug. 10-17, gecomm. ter staten 
generaal, f 's Gravenh;ige, begr. 27 Juiü 1712, tr. aldaar 23 
Feb. 1G76 Agatha Pauw, geb. 's Gravenhage, ged. 2 Mei 
1656, t aldaar 16 Oct. 169S, dr. van Gerard en Agatha 
Hartighvelt. 

VIII. Mr. Leonard lEoeuft, heer van Biittingcn en Zand- 
voort, geb. 's Gravenbage 7 Jan. en ged. aldaar 2ó Oct. 1G95, 
officier bij de gardes du corps, f Wassenaar ü Jan. 173S, tr. 
(ondertr. Leiden 24 Sept.) 1729 Su sauna Catharina Albi- 
n u 8 g e n a a m d W e i s s V o n W" e i s s e n 1 ü w , geb. Leiden 3 Nov. 
1703, t aldaar 23 Mei 1741, dr. van Prof. Eer.nliard en 
SusannaCatlaarinaRing. 

IX. Mr. Jan Diederik Pauw geboren Hoeuft, heer 
van Buttingcn, Zantvoort, Heemstede, Rietwijk en Rietwijker- 
oord, geb. Wassenaar, ged. 3 Juli 1730, cornet bij de gardes 
du corps (1750), raad (170(5), schepen (17ü4) en burgem. (1781) 
van Haarlem, f Haarlem 23, begr. Heemstede 2S Jan. 1792, tr. 
Parijs (ondertr. Haarlem 19 Oct.) 1755 Marie Susanne Sil- 
vestre, ged. Amsterdam 13 Jan. 1724, f Haarlem 26 Juni 
1799, dr. van Jeau Paul en Louise Jandin. 

Uit dit huwelijk 4 k. o.a.: 

1. Leonard, volgt X. 

2. Da vi d, volgt X bis. 

X. Jhr. Mr. Leonard Pauw geboren Hoeufft, heer 
van Heemstede, Rietwijk en llietwijkeroord, geb. Haarlem 

I Dec. 1757, raad, schepen en burgem. te Haarlem, directeur van 
het postkantoor aldaar 1810, lid algeineene rek*cnkanier 181-1, 
t 's Gravenhage 17 Juli 1821, tr. Leiden 2S Maart 1779 I d a 
Clasina de Meij, geb. Leiden 2 Peb. 1758, f 's Gravenhage 

II Aug. 1839, dr. van ^ilr. Jacob Jau, heer van Streefkerk, 
en J o h a n n a R o s i n a d e J a c o b y. 

Uit dit }iuivelijk : 

1. Jkvr. Maria Susan na Hoeufft, geb. Haarlem 15 
Maart 1780, f Haarlem 29 Dec. 1817, tr. 1" aldaar 19 Juli ISOl 
Christin us W ij ii a n d Hubrecht, geb. Leiden 17 Jau. 1777, 
schepen en bierbrouwer te Haarlem, f aldaar 19 Jau. 1805, 
zn. van Mr. J o s i a s J a n en A n n a M a r i a v a n V a 1 k e n- 
burg; tr. 2" Leiden IG Juli 18U9 Jhr. Mr. Pierre Nicolaa 292 HOKUFIT 

Quarles van Ufford, geb. '3 Gravenhage 13 No v. 1757, 
pres. rechtbauk te Haarlem, raad dier stad, f Uaarlem 21 
April 1831, zn. van Mn. Lodewijk en Henriotte van der 
Haer en wedr. van Margaretha üeerfcruida Hoofman. 

2. Catliarina Hoeufft, geb. Haarlem 19 April 17S2, 
f aldaar Dec. 1782. 

3. Jkvr. Catharina Hoeufft, geb. 'a Gravenhage 10 Juli 
1785, f aldaar 17 Mei 18Ö2. 

4. Jkvr. Pa ui in e Q u i r i n e Hoe u ff t, geb. Haarlem 12 April 
17S9, t Kenkum 7 Nov. lS4t3, tr. 's Gravenhage y Dec. 1820 Mr. 
Ma tt hijs Hendrik Wel dij k. Leer van Limmen, geb. Noord- 
Schermer 3 Aug. 1793, griffier, later rechter te Alkmaar f h. Uamp 
en Geest onder Limmen 8 Juni 1818, zn. van Ds. Jacob, 
heer van Lekkerkerk en Anna Jacoba Knegjos. 

Xbis. Jhr. David Hoeufft, geb. Haarlem 25 Nov. 1702, 
schout van Haarlemmerliede, secr. der weoakamer te Haarlem 
178G, vrederechter en raad te Haarlem, burgemeester aldaar 
1813, lid prov. staten, f Haarlem 25 Mei 183Ü, tr. aldaar 9 
Oct. 1785 Eva Jacoba Gcrlinga, geb. Haarlem 27 Dec. 
17G1, t aldaar 11 Dec. 1813, dr. van Mr. Herman Jan eu 
S o p h i a M a g d a 1 e n a C r o m ra e 1 i n. 

Uit dit Jnid-olijk : 

1. Jhr. Jan Diederik Hoe u f ft, geb. Haarlem 22 Aug. 17S(;, 
controleur belast., hoodinspecteur kadaster, raad en wethouder 
te Haarlem, f aldaar 2 Jan. 1858, tr. Baara 21 April 1815 Cor- 
11 e 1 i a van B o r c h a r e n , geb. Gorinchom 23 Feb. 1792 , 
f Haarlem (J Jan. 185S,dr. .van Mr. Joh au Hui bert Gerard 
en J o h a n n a P e t r o u e 1 1 a van B 1 e y 3 w ij k en wede. 
Abraham van B 1 e y s w ij k P a r v ó. 

2. Horman Hoeufft, geb. Haarlem 28 Juli 1788, f aldaar 
28 Sept. 1788. 

3. Sophia Magdaloaa Hoeufft, geb. Haarlem 8 Feb. 
1791, t 'ö Gravenhage 31 Jan. 1809. 

4. Jkvr. Leonora Ida Hoeufft, geb. Haarlem 9 Juni 1792, 
t Haarlem 19 Jan. 18.5,'), tr. .ihiaar 19 Mei 1825 lOli.-is Tielo- 
niuH Kruijthoff, geb. Culemborg 9 Nov. 1798, coutr. b- kl. 
belaatingeii, f Haiulem 17 Jan. 1877, zu. van lOiiaBeu Ca the- 
rina Wil heimina van Vollenhoveu. 

5. Paul Quirin Hoeufft, geb. Haarlem 13 Sept. 1791, luit. HOEUFFT 293 

dragonders en pn^e, vermist bij den tocht naar Moskou inNov.1812. 

6. Willem Hendrik Hoeufft, geb. naarlem 15 Feb. 
1797, f aldaar 21 Maart 17Ü7. 

7. Maria Susanna Hoeufft, geb. Haarlem 29 Aug. 1798, 
t aldaar 14 Feb. 18(K). 

8. Paul Jeau Hoeufft, geb. Haarlem 12 üec. 1801, f al- 
daar 6 Feb. 1810. 

9. Willem Hendrik, volgt XI. 

10. Herman Hoeufft, geb. Haarlem 6 Juni 1803, f aldaar 
13 Nov. 1808. 

XI. Jhr. Willem Hendrik Hoeufft, ged. Haarlem 29 
Juli 180-4, h3-potheekbewaarder en ontv. der domeinen aldaar, 
+ Haarlem 18 Oct. 18-14, tr. l<i Edara 4 Oct. 1827 Justina 
Margaretha van Bommel, geb. Utrecht 27 Jan. 1805, 
f Haarlem 25 Juli 1829, dr. van JMr. Lubertus Cornelis en 
Cornelia Boot; tr. 2" Amsterdam 25 April 1833 J a c o b a 
Elisabeth Hoeufft, geb. aldaar 9 Juli 1810, f Haarlem 12 
Sept. 1870, dr. van Mr. Jacob Pompejus en Judith Ca- 
tharina De del. 

Uit het eerste liuwclijk: 
doodgeboren zoon 21 Juli 1S29. 
Uit het tweede huivclijk : 

1. David, volgt XII. 

2. Jhr. Jacob Pompejus Henrik Hoeufft, geb. Haar- 
lem 18 Oct. 1S3G, t aldaar 19 Mei 1845. 

3. Willem, volgt XII bis. 

4. Quirin, volgt XII ter. 

XII. Jhr. David Hoeufft, geb. Haarlem 31 Maart 1834, 
gem. ontv. van Houtrijk en Polancn, 1860— 1S(^1, f Utrecht 
7 Oct. 1S8G, tr. aldaar 2S Juni iSflO Jkvr. A d e Ia ï de Jacq u e- 
line Coi-n6lie Honriotte Laurence vandeSpiegel, 
geb. Arnhem 28 Sept. 1S39, f /^eist 11 Nov. 1912, dr. van Jhr. 
Mr. Laurens Pieter Jan eu Agueta Jeannette 
Ko u k en s. 

Uit dit huwclijh: 

1. Willem Hendrik, volgt XIII. 

2. Jkvr. Agnes Jeannottc ilfieufft, geb. Ilaarlom 2f» 
Jan. 18(54, tr. Utrecht G Feb. ISÜG ]\Ii\ Joachim Ferdinand 
do Beaufort, geb. Leusdon 30 Mei 1850, oud-wethouder to utrecht, zn. van Aarnou d Jan cu Anna Al ij da Stoop 
en weduwnaar van Jkvr. Anua Maria Ernestiue Louise 
Huydecoper. [h. Molenbosch te Zeist on Utrecht]. 

3. Jbr. Jacob Pompejua Hoeufft, geb. ilaarlcm 24 Jan. 
1866, oud-rentmec3tor van het kroondomoin. [Brussel , St. Gilles]. 

4. Jkvr. Laurenco Hooufft, geb. ilaarlein lÜ Juni 1867, tr. 
Coblenz 18 Sept. 1909 Ludwig A u gust Liebreoh t, geb. 
Wickedo 3 Feb. 1817, oudfabriekant, zn. van C li r i s t i a n 
August en ]5ertha Ebbinghaua en wedr. vau Cl ara 
Marie* Ebbinghaus. [Wieabaden]. 

5. Jkvr. Ilenriötte Quirine Hoeufft, geb. Haarlem 19 
Aug. 1869, tr. Utrecht 5 Nov. 1891 Jhr. Johan Hendrik 
Röell, geb. 's Gravenhage 21 Deo. 1866, kap. art., zu. van 
baron Willem Frcderik en Anna Cornelia barones 
Gollot d'Escury. ['s Gravenhage]. 

6. Jkvr. Aleida Sibilla Sara Hoeufft, geb. Haarlem 
3 Jan. 1871. [utrecht]. 

7. Jkvr. Petronella A da mina Hoeufft, geb. Haarlem 
21 Nov. 1872, tr. Zeist 30 Sept. 1898 Oonstantïju Willem 
Ferdinand baron Mackay, geb. Amerougen 31 Dec. 1870, 
oud-luit. t. zoo 2e kl., burgem. vau Ermolo, lid prov. staten, 
zn. van baron Mr. Theodoor Philip en Juliana Anna 
barones van Lynden. [Nuuspeet]. 

8. Jhr. Jan Arend Hoeufft, geb. Haarlem 9 Juli 1874, 
gemeenteontvanger. [Viauen]. 

9. Jkvr. Nancy Hooufft, geb. Utreclit 20 Juni 1881, tr. 
Zeist 20 Juni 1907 Mr. Mat t hijs Pieter Thomassen a 
Thuessink van der Hoop vanSlochtereu, geb. h. 
Fraylemaborcli onder Slochteren 10 x\pril 1876, burgemeester, 
lid prov. staten , y.n. van Mv. Abraham Johan, heer van 
Slochteren en Geert ruida Ketelaar. [ kreukelen]. 

XIII. Jlir. Mr. Willem Hendrik Hoeüfit, geb. Haarlem 28 
Sept. 1862, recliter, tr. Utrecht 2i Juli 1890 Jkvr. E 1 i sa b e t h 
Jacoba Lucia Junius van Hemert, geb. Haarlnn 15 
Nov. 1860, dr. van Jhr. Joanuea Pieter en Wilhelm ina 
Adriana Sch im mei penn inck. [^Middelburg]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Agn ie ta Jean uc tta Hoeu ff t, geb. Ambt-Om men 
8 Mei 1891. [Middelburg]. 2. Jkvr. Wil helmi na Adriana Hooufft, geb. Ambt 
Ommen 9 Aug. 1S92. [Middolbui-gJ. 

3. Jkvr. Cornélie ïlenriöfcte Laurence noeufft, 
geb. Zierikzee 23 Oct. lSy.3. [Middelburg]. 

4. Jhr. -David Joaunes Pieter Hoc\ifft, geb. Zierikzee 
2 Nov. 1891, jur. stud. [Utreolit]. 

5. Jkvr. Aleid Hoeufft, geb. Middelburg 14 Juli 1901. 
XII bis. Jhr. Willem Hooufft, geb. Haarlem 15 Oct. 1837, 

oud-sectieingenieur bij de m'J tot expl. van Staataspoorwegen, 
tr. 'e Hertogenbosch 30 Juni 18o9 Aleida Sibilla Sara 
barones d'Auluis de Bonrouill, geb. Groningen 4 Feb. 
1841, f 's Gravenliage 24 Dec. 1901, dr. van baron Mr. Jan 
Ca rel Fe rd in and en Jkvr. Catharina Johanna Quin- 
tUB. ['s Gravenhago]. 
Uit dit Jiuivelijk: 

1. Jkvr. Jacoba Eliaabeth Hoeufft, geb. Utrecht 1 Mei 
1870. ['s Gravenhage]. 

2. Jhr. Jan Carel Ferdinand Hoeufft, geb. Utrecht 
9 Juni 1871, burgem. van Vianen. [Vianen]. 

3. Jkvr. Adelaïde Jacqueline Cornólio Hoeufft, 
geb. Utrecht IG Juni 1873, tr. 'a Gravenhage 5 Sept. 1901 Jhr. 
Burchard Theo door Elias, geb. Arnhem 6 Maart 1872, 
zn. van Jhr. Mr. Hendrik Alexander en Caroline Hen- 
rietto Everts. [Bussum]. 

4. Jkvr. Catharina Johanna Hoeufft, geb. Groningen 
4 Sept. 1875. ['s Gravenhage]. 

5. Jkvr. Aleida Sibilla Sara Hoeufft, geb. Grooingen 
23 Jan. 1878. ['s Gravenhage]. 

XII tor. Jhr. Quirin Hooufft, geb. Haarlem 11 Jan. 1840, 
oud-luit. t. zee 2« kl. , lid raad te Haarlem, directeur der 
Holl. Maatschappij van Wetenschappen, f Haarlem G April 
1885, tr. Utrecht 31 Mei 18G7 Henriet ta Bregjo Geral- 
dina Isabella Louisa van Hengst, geb. aldaar 11 Fob. 
18-JO, dr. van A d r i a a n K 1 i z a en H o u r i o 1 1 a B r e g j e 
Góraldina Isabella Louisa barones Taeta van 
Amerongen. [Haarlem]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. W i 1 h e 1 m i n a H o n r i O 1 1 a Jacoba Hoeufft, 
geb. Haarlem 23 Mei 18C8. [Haarlem]. 2. Jhr. Adriaan Eliza Hoeufft, geb. Haarlem 19 Maart 
1870. [Londen]. 

3. Jkvr. Cornélie Henriette Laurence Hoeufft, geb. 
Haarlem 6 Dec. 1871 [Haarlem]. 

4. Jkvr. Henriötte Louise Hoeufft, geb. Haarlem 23 
.Feb. 1876. [Haarlem]. 

VI bis. Mr. Dlederik Hoeuft, heer van Fontaine-reureuse, 
geb. Dordrecht 22 Uec. 1610, kanunnik ten Dom, schepen en 
veertigraad te Dordrecht, ordinaria gecommitteerde, gecomm. 
ter admiraliteit op de Maze , lid generaliteits-rekenkamer, 
bewindhebber W. I. Comp. , f Dordrecht U Mei 16S8 , tr. 
aldaar 1 üct. 1641 Maria de Witt, geb. Dordrecht 22 
Dec. 1620, t aldaar 28 Sept. 1681, dr. van Mr. Jacob en 
Anna van den Corput. 

Vit dit huwelijk 3 li. o. a. : 

1. Dlederik dei H. R. Rijksedele Hoeuft, tr. Isabella 
AgDcta Deutz. Hun tak is uitgestorven. 

2. Jacob, volgt VII. 

VII. Mr. Jacob Hoeuft, geb. Rotterdam 8 Jau. 1660, 
raad en burgem. te Dordrecht, afgevaardigde ter staten van 
Holland en bewindhebber W.I. Comp., landdrost van Zuidholiand, 
t Dordrecht 26 Juli 1717, tr. aldaar 20 Juni 1694 S o p h i a 
Everwijn, geb. Dordrecht 22 üct. 1668, f aldaar 28 Aug. 17-17, 
dr. van Mr. Samuel, heer van Brandwijk en Gijbeland, en 
Cornelia de 11 over e. 

VIII. Mr. Pompejus Hoeuft, geb. Dordrecht 11 April 
1702, raadsheer in het leenhof van JSrabant, raadsheer in den 
hoogen raad, f 'sGravenhage 21 Nüv. 1787 , tr. aldaar 15 Maart 
1744 Suzanna Isabella Hooft, geb. 's Gravenhage 1 Mei 
1716, t aldaar 13 Nov. 1803, dr. van Mr. Hen rik en Dar- 
bara van Essen. 

IX. Mr. Hen rik Hoeuft, geb. 'sGravenhagc 8 Aug. 1747, 
raadsheer in het leenhof van Brabant , f Ouderkerk a. d. Amstcl 
23 Jan. 1823, tr. Amsterdam 17 Dec. 1775 Margaretha 
Levina Geclvinck, vrouwe van Velaen en Santpoort, geb. 
Amsterdan\ 16 Jan. 1750, f aldaar 22 Maart 1818, dr. van Mr. 
Nicolaas, lieer van Castricum en Maria Margaretha 
Oorver, vrouwe van Velseu en Santpoort. X. Mr. Jacob Pomp e jus Hoeufft, heer van Velaen en 
Santpoort, geb. Amsterdam 8 Nov. 1779, raad van Amster- 
dam, lid gedep. staten van Holland, f h. Watervliet onder 
Velsen 24 Aug. 1835, tr. Amsterdam 15 Sept. 18UU J u d i tb 
Catherina IJ edel, geb. aldaar G Aug. 1783, f h. Meeroogh 
onder Velsen 30 Nov. 1817, dr. van Mr. Willem Gerrit en 
Jacoba Elisabeth Crommelin en wede L o d e w ij k 
Hovy. 

XI. Jbr. Mr. Hen rik Hoeufft, heer van Velsen en Sant 
poort, geb. Amsterdam 21 Jan. 1812, lid gedep. staten van Noord 
holland, kamerheer i. b. d., f Amsterdam 2 Jan. 1894, tr. Ooster 
beek 10 Juli 18-10 Ernestina Lucretia Roukens, geb 
Arnhem 24 Feb. 1822, f Amsterdam 11 Jan. 1894, dr. van Mr, 
Johan Michiel en Frederika Catherina Henriette 
Godarda Gaymans. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Henriette Judith Catharina Hoeufft, geb. 
Genua 18 April 1841, tr. Amsterdam 28 Mei 18G3 Johann 
Gottlieb Sillem, geb. Amsterdam 2 Juni 1837, lid dor 
bankiersfirma Hope & C<^., f Amsterdam 2G Sept. 18ÜG, zn. van 
Ernst en Henriette Hiclbig. [Amsterdam]. 

2. Jacob Pompejus Ernst, volgt XII. 

3. Jkvr. Jacoba Elisabeth Hoeufft, geb. Amsterdam 
19 Nov. 1843, f Nice 9 Deo. 1872. 

4. Jkvr. Sophia Isabella Hoeufft, geb. Amsterdam 
5 Oct. 1845, t Uosterbeek 17 Juli 18G3. 

5. Jhr. Jan Arend Hoeufft, geb. Amsterdam 3 Nov. 1848, 
tr. aldaar 5 Juli 1888 Jkvr. Cornelia Henriette Backer, 
geb. Amsterdam 2 Nov. 1857, dr. van Jlir. Mr. Cornelis 
H e n r i c k en ü 1 o w i n a W i 1 h e 1 m i n a A 1 e w ij n. [ A msterdam]. 

6. Jlir. Willem Hendrik Hoeufft, geb. h. Hijenlust ouder 
Heemskerk 7 Juli 1850, jur. stud. to Utrecht, f Bern 23 Juli 1874. 

XII. Jhr. Jacob Pompejus 1'irnst Hoeufft, heer van 
Velsen en fcsantpoort, geb. Amsterdam L'5 April 1842, kamerheer 
i. b.d., bouwkundig iugenieur, intendant der Kou. paleizen 
behalve van het Loo , f 's Graveiihage 1 Mei 191Ü, tr. I.xelies 
hij Brussel G Oct. 18t;it Adrieune de Perez, geb. Maknssar 
G April 1844, dr. van Pierre Jean iiai)tisto de Porez do 
Baron eu Johanua Sophia Eokhardt. ['s GraveuhageJ. vv: 


*•>•» .... rr - - !- ~ 293 HOEUFFT — VAN HÜEVELL — VAN IIÜVEI.L TOT AVESTERfLIER 

üit ddt huwelijk: 

1. Jkvr. Alice Sophie IIoc uf ft, geb. Amsterdam 17 Maart 
1871, t Brussel 11 April 1S74. 

2 Hen rik, vol-t XLII. 

XIII. Jhr. Mr. Hen rik Uoeufft, heer van Yelsen en 
Santpoort, geb. Brussel 20 Juni 1872, tr. Parijs 2 Juli 1902 
Thérès e Wilhelm Ine Coblijn, geb. aldaar 8 Juli 18S0, 
dr. van Louis Guillaume eu J u li e IIól è n e M a chi els. 
[Scheveningen]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Ernest Louis Willy Mare Hoeufffc, geb. Parijs 
24 Juli 1903. 

2. Jhr. Lo u is Willem Hen ri II ugues Hoeuff t, geb. Parijs 
27 Jan. 1905. 

3. Jkvr. Marie Hildegonde Hoeufft, geb. Parijs 31 Jan. 
1907. "VAN HOEVELL — VAN HOVELL TOT WESTERFLIER 

Protestant en Katholiek. — Goor. — De geregelde stam- 
reeks vangt aan met Rolofvan Tlovcle, heer van de 
Hoevelo te Goor, die in 1352 huwde. De naam van dit 
geslacht komt eerst ais Hovele, Jloevel en Heuvel 
voor. Do protestantsche tak schreefzich later van H ('ie ve 11, 
de katholieke tak van Hövell. Hij besl. d.d. 7 Oct. 1814, 
n" 53 werd Arnold Joannes van Hövell tot Wester- 
flier eu AVezeveld hciwond in de ridderschap van Gelder- 
land. Rij K. B. d.d. 12 Oct. 181-4, n" 39 werd lludolph 
van Hoe veil tot Ny en huis hcnoeind in de riddersc^liap 
van Overijssel. J5ij K. 15. d.d. IS Juli 1S19, n" 4 werd op 
verzoek van Kudoli)h van UöeveU tot N yen hu is, 
van zijnen Ijroeder (iorrit Willem Wol ter Ca rel 
van Hüevoll en van zijnen neef Ai*nold Joannes 
van Hiivell tot W es ter f lier eu \\ ex ev el d erkend 
do titel van baron op allo wettige loden van die geslacht. VAN IIÖEVELL 299 ir 
Wapen : In goud drie rondkoppige zwarte 
heuvels, 2 en 1, gailblsgewijze geplaatst met 
de toppen naar elkander toe, zoodat de beide 
bovenste die naar beueden richten. Helm met 
zwart gouden wrong en goud zwarte dek- 
kleeden. Ifelmteeken: eene vlucht, rechts 
goud en links zwart. Schildhouders: twee om- 
ziende roodgetongde gouden leeuwen. 

Stamreeks 

I. Rolofvau Hovele, hoer van de Ho vele te Goor, komt 
voor 1352— 139G, tr. (huwl. voorw. 6 Feb. 1352) Hille Boy e 
Engelbertsdr. 

II. Roelof van Uovele, komt voor van 137S — 1-135, be- 
leend met Lubbertinc, Elverkinc onder Kuscliedó, den Dam, 
Brommeldam en Olydara onder üoor , tr. AgathavonHeyden 
tot Hagenbeck. 

III. Roelof van Hovele, heer van de Hovele, in ób 
ridderschap van Overijssel, beleend met voornoemde goederen 
20 Oct. 1457, t 1478, tr. N. N. Stick e. 

IV. Willem van Hoeve 11, heer van ds Hovele, beleend 
met bovenstaande heerlijkheden 8 Nov. 1478, iu de ridderschap 
van Overijssel 1511, f 1525, tr. Pelgrina ten Thije, dr. vaa 
Bernd en Geertruida de Rode van He keren. 

V. Roelof van Hoe veil, beleend met bovenstaande heerlijk- 
heden 26 Feb. 152(i, iu de ridderschap van Overijssel 1531, f na 
15G6, tr. Anna van Heyden, dr. van Herman en Mar- 
griet van Kelduuck. 

Uit dit hw'jclijk o.c: 

1. Roelof, volgt VI. 

2. Herman, volgt VI bis. 

Van Hoëvell (1'rotestant). 

VI. Roelof van Ilüevell, heer van den Dam, iu den 
landdag van Overijssel, f -O Dec. 1014, tr. Deventer O Feb. 
1574 Swano Swacfkon, vrouwe van Kevelham en Nijenhnis 
bij Dioponheim, f Jan. 1(j2,S, dr. van (ierriten Adriana 
van Beek um. 

VII. G er hard van Hüevell, heer van Kcvelhara cu 300 VAN HÜfiVELL 

Nijenhuis 164G, in den landdiig van Overijsael l(j35, f 27 Juli 
1647, begr. Diepenheim, tr. 1° Deventer 14 Juli 1G22 Al ei da 
van Doetin clie UI, .geb. 15Ü8, f omstreeks 1()33, dr. van 
Engelbert eu Golda van Wijnbergen. 

VIII. Roelof van Hüevell, heer van Kevelli.im eu Nijen- 
huis 1658, sergeant majoor over een reg. voetknechten 1671, 
gecomni. ten landdage van Overijssel, f kort voor 19 Oct. 1678, 
tr. Elsebe Chridtina Uentiuck, geb. Zwolle Feb. 1637, 
f na 1712 , dr. van \\' o 1 p h e r t G o z e w ij n , heer vau AVerkeren 
en Anna van Haersolte tot IJ rat. 

IX. Gerrit Willem Wolf van Hüevell, heer van Kevel- 
ham 1681 en Nijenhuis 1693, Brummeldain en Tusschede, in de 
ridderschap van Overijssel, ritmeester, f 18 Aug. 1725, begr. 
Diepenheim, tr. aldaar 4 Mei T7Ü0 Gcertruida laabella 
Borrevan Ameron gen, geb. Utrecht 29 Aug. 1682, "l- 29 Oct. 
1709, begr. Diepenheim, dr. van Dirk, heer van Sandeuburg 
en Anna Adriana lientinck. 

X. lludolph van Iloevell, heer van Nijenhuis 1726, ged. 
k. Nijenliuis onder Diepenheim 3 Juli 17Ül , rigter te Kedingen, 
in de ridderschap vau Overijssel, f 4 ^lei 1765, tr. Diepenheim 
13 Juli 1728 AnnaMargarethaElsabóSloettotDiepen- 
broeck, ged. Zutpheu 15 Maart 1709, f k. Nijenhuis in 1783, 
dr. van Wolter Herman ea Agncs Reiniera vau Lin- 
telo tot de Marsch. 

Uit dit huwelijk o. a. : 

1. Wolter Herman, volgt XI. 

2. Gerhardina Elsabó Adriana barones van Hüevell 
tot Nijenhuis, geb. k. Nijenhuis en ged. Deventer 4 Juli 1745, 
chanoinesse van Almelo, f h. Woolbeck bij Laren 10 Jan. 1823, 
tr. Laren 21 Dec. 1776 J o h a n II a b o van K e p p e 1 tot W o o 1 - 
beek, geb. h. Woolbeck 6 Juli 1733, luitenant, f h. Woolbeek 
13 Feb. 1802 , zn. van Derk Jan en Cornelia Mechteld 
van Lintelo. 

XI. Wolter Herman van Hüevell tot N ij e n h u i s , 
geb. k. Nijenhuis 6 Juli 1741, burgein. van Deventer, ontv. der 
convoyen en licenten aldaar, f Deventer 28 ,Ian. ISIt, tr. aldaar 
25 Oct. 1770 Dina retronella Ribbers, geb. Deventer 
19 Aug. 1739, f aldaar 28 Mei 1821, dr. van Hermanus en 
Coruelio de Boud r ie. VAN nOEVELL 301 

Uit dit hvwcUjk G k. o. a. : 

1. Rudolph, volfjfc XII. 

2. Cornelia Herruauna barones van Höevèll, geb. 
Deventer 13 Sept. 1772, f aldaar 22 Jan. 1851. 

3. Laureutia baronoa van II öe veil, geb. Deventer 
25 Maart 1776, f aldaar 23 Juni 185i. 

4. Gerrit Willem Wolter Carel, volgt XII bis. 

XII. Rudolph baron van Ilöevell tot N ij e n h u i s, geb. 
Deventer 18 Fob. 1771, ritmeester dratjonders, lid prov. staten 
van Overijssel, landsontv. te Deventer, burgeni. aldaar, f Deventer 
14 Aug. 1848, tr. G roningcii 22 Dec. 1803 Anna Maria Grosse, 
geb. Jever in Oost-Friesland 22 Dec. 1779, f Breda 17 Feb. 
1858, dr. van Hans Christoplier en Aleida von Grone- 
veld. 

Uit dit huivelijlc 4 k. o.a.: 

1. Aleida Dina barones van Hoe veil, gob. Deventer 
2 Sept. ISOG, + Breda 12 Feb. 1851, tr. Deventer 20 Aug. 1835 
Carel Anastasius Leopold van der Wyck, heer van de 
Stoevelaar, geb. Oldenzaal 15 Sept. 1804, inspecteur posterijen 
in Zeeland en Noordbrabant, f Breda 23 Aug. 1885, zn. van 
Uarel Anastasius Leopold eu Anna Pjlisabeth Maria 
van der Wyck; hij hertr. Jkvr. Diederika Martina 
Jacoba Glaudina van der Wyck. 

2. Rudolph Anne, volgt XIII. 

3. Octavia Francisca Gerliardina Petronella 
barones van Höevell, geb. Deventer 9 Sept. 1819, f War- 
mond 18 April 1902, tr. Deventer 19 Aug. 1811 Ite n r i Jac(i u e s 
Clarion, geb. Breda lü April 1812, oud-luit. dragonders, 
rijksontv. te Warmond, + aldaar 19 Sept. 1893 . zn. van D au ie 1 
A n t o i n e en II e u r i e 1 1 e II i 1 1 e g o u d a M o m m a. 

XIII. Mr. Rudolph Anne iiaron van Ilöevell tot 
N ij en hu is, geb. Deventer 29 Juli 1810, k:imerheer, president 
van den hoogen raad van adel, f h. Wijhezicht onder Wijtje 
13 Nov. 1S8S , tr. 's Gravenbage 5 April 1813 J k vr. M a r g u ó r i t e 
Pótronelle Jeanne do Mey van Streefkerk, geb. 
Brussel 1 Feb. 1S19, f Wijho 12 Dec. 1899, dr. van barou 
Mr. J e a n G i s b o r t o en E 1 i s a b o t h W i 1 h e 1 m i n a S w e 1 1 e n - 
gr e bel. 302 VAN IIÖEVELL 

Uit dit hitivclijlc: 

Mr. R u d o 1 p h J a n W o 1 f g a n g F r a n 9 baron v a u II ö e v e 1 1 
tot Nijenliui8, gcb. 's-Graveiihago 30 Jau. ISli, oud-burgem. 
van Zwartsluis, f h. Spijkerbosob onder Olst 2S Feb. li»13. 

XII bis. G e r r i t AV' i 1 1 e m W o 1 t e r C a r e l baron van 
Höevcll, gob. Deventer 21 April 177S, rijksontvanger te 
Delfzijl, t Grouiugen 23 Feb. ISüó, tr. Deventer 2(> Dec. 1811 
Emörance Luthera Jsabelia barouos van der Ca pel- 
len, geb. Haarlem 31 Aug. 1787, f Groningen 21 Nov. 1872, 
dr. van llobert Jasper en Sara Jacoba van den Velde. 

Uit dit hniveJijk : 

1. Wolter Robert, volgt XIII. 

2. JacobDiederik, volgt XIII bis. 

3. GodartineAlexandrineGerhardinePbillippine 
barones van Hoevcll, geb. Dell/ijl 15 Au":. 1815, f Kampen 
7 Mei 19Ü2, tr. 1" Groningen 23 Nov. 1837 Willem Her man 
Co8t van Doorninck, geb. Deventer 4 Sept. 1807, wijnkooper, 
t Markelo 2S Mei 1868, zn. van Mr. Adam, heer van de 
Lathmer en Cliristina Coat; (Dit huwelijk werd door echt- 
Bcheiding ontbonden); tr. 2'"' Grouiugon 19 Nov. l.S.jj Prof. Dr. 
Evert Jan Diest Lorgion, geb. Lemmer 30 Aug. 1812, 
predikant te Groningen, daarna hoogleeraar in de godgeleerd- 
heid aldaar, f Groningen il Mei 1876, zn. van Ds. Johanues 
Jacobus en Jacoba Diest. 

4 Anna Maria C o r n e 1 i a barones van Höevell, geb. 
Delfzijl 18 Aug. 1817, f Leeuwarden 1 April 1879, tr. Gronin- 
gen 29 Mei 1844 Philip J o h n II e n r y ïï a y w a r d , geb. 
Londen 3 Juli 1819, huofdingeuieur waterstaat, f Leeuwarden 
28 Jan. 1882, zn. van Benjamin Triphook en Marianne 
E 11 8 a b e t h van S w i n d e n. 

5. Elisabertus Anne lludolfLaureus baron van 
II öe veil, geb. Delfzijl 9 Feb. 1820, l'' eommies renidentie- 
kantoor te Penkoelcn, f Gadok 2(J Aug. 18(53, tr. Groningen 
18 Sept. 1857 D i d e r i c a C o u r a d i n a Maria L e n t i n g , 
geb. Zutphen 11 Feb. 1830, dr. vau Prof. J o hannes en 
Anna Luthera Elisabcth Josephiuo barones van 
Haersolto. ['s Gravcnliage]. 

6. Peter D i n a T h e o d o o r F r a u (,-. o i 8 11 i b b e r s , 
volgt XIII ter. VAN HüE-VELL W& 

7. Rudolphina Helcna Carolina barones van 
Hoeve 11, geb. Groningen 28 Jan. 1827, f Deventer 7 Aug. 1838. 

XIII. Dr. Wolter iloöert baron van Hüevell, geb. 
Deventer 15 Juli 1812, pred. to Batavia, lid 2^ kamer, lid raad 
van state, f 's Gravenhage 10 Feb. 1879, tr. Groningen 2i} Sopt. 
1836 Abrahamina J o h a n n a Trip, geb. aldaar 29 Mei 
1812, f 'sGravenhage 9 Jan. 1888, dr. van Mr. Berend eu 
Maria Aletta Louiso van de Lande. 

Uit dit hinvelijk: 

1. Emerance Luthera I sa be 1 la barones v an Hö e veil, 
geb. Batavia 29 Maart 1838, f aldaar 7 April 1833. 

2. Emertince Luthera Isabell.a barones van 
Hoeve 11, geb. Batavia 6 Aug. 1839, t 'sGravenhage 4 Oct. 
1903, tr. aldaar 27 üec. 18(il Willem Hendrik de Greve, 
geb. Franekcr 15 April 1840, inijningenieur , f Doerian Gadang 
in de lodragirivier 22 Üct. 1872, zu. van Mr. Frans en Eva 
J o a n u a W i 1 1 e in i n a Sluiter. 

3. Bernard Gerrit Willem Wolter Carel baron 
van Höevell, geb. Batavia 21 April 1842, f aldaar 28 Nov. 
1843. 

4. Bernard Gerrit Willem Wolter Carel, volgtXIV. 

5. Godert Alexander Gerard Philip baron van 
Höevell, geb. Batavia 26 Juni 1846, f verdwenen na 1870. 

6. Adolf Woltherus Gerrit Julius, volgt XIV bis. 

XIV. Bernard Gerrit Willem Wolter Carel baron 
van Höevell, geb. Batavia 9 Jan. 1845, controleur 2» kl. 
B.B. Padangsche bovenlanden, f Padang Pandjang 19 Juni 
1875 , tr. Arnhem 8 Oct. 1868 Wilhelmina Catharina 
van Eek, geb. Soerabaja 29 Nov. 1849, dr. van Barend 
Jan en Jkvr. Caroline Cathórine Fródórique Louise 
de Cliaron de St. Gormain. ['sGravenhage]. 

Uit dit Iniwelijk: 

1. Louise Henrietto Cornelia barones van Höevell, 
geb. Padang Pandjang 18 April 1870. ['sGravenhage]. 

2. Emerance Luthera I s a b e 1 1 a barones van H (> e v e 1 1 , 
geb. Fort de Koek 22 Maart 1S72. ['sGravenhage]. 

3. Caroline Cathorine Fródórique Louiso barones 
van Höevell, geb. Padang Pandjang 23 April 1875, f 's Gra- 
venhago 28 Mei 1882. 304 VAN HÖEVELI. [ 

XIV bis. Adolf Woltherus Gerrit Julius baron vanHöevell, > 
geb. 's GravenViafjc 21 Dec. 1851, koopman (verdwenen iia ISóó) ; 
het is onbekend of en waar hij in leveu is), tr. Philippeville 

(Algiers) 2G Juli 1879 AuaeClariaseJacoiniueVinoent, i 

geb. aldaar 10 Mei 18i9, dr. van Déair <j en C 1 ar isse Lan- | 

t eau me. [Philippeville (Algeriö)]. j 

Uit dit huwelijk: I 

Johanna Marie Pauliue barones van Höevell, geb. 

Philippeville 11 Oct. 1880, onderwijzeres, tr. aldaar 29 Sept. ■ 
1906 Onüsime Fródóric llichardot, geb. Aïq Beida 

(Algeriü) 20 April 1876, aannemer van openbare werken, zn. ■ 

van Adolphe Ohristophe en Josóphine Ju He Marie i 

Lor lot. [Bied GaflVir]. f 

XIII bis. Mr. Dr. Jacob Dieder ik baronvan Ilüevell, ; 
geb. Amersfoort 28 Jan. 1814, rector Latijnsche school te 
Dordrecht, f aldaar 11 Dec. 188.0, tr. 1" Groningen 18 April 
1843 Cornelia Francisca Trip, geb. aldaar 4 Mei lSi-4, 
f Dordrecht 30 Oct. 18G2, dr. van Mr. B e r o n d eu M a r i a 

Aletta Louisa van de Lande, tr. 2" Groningen 30 Maart i 
1864 Jacqueline Agathe Lenting, geb. Zutphen 1 Jan. 
1824, t Dordrecht 5 Juni 1910, dr. van Prof. J o h a u n e s en 

Anna Luthera Elisabeth Josephine barones van j 

Haersolte. | 

Uit het eerste huwelijk: | 

1. Maria Alotta Louisa barones van Hüevoll, geb. ? 
Groningen 14 Jan. 1844, f Weltevreden 16 Aug. 1907, tr. Loe- \ 
madjang (Java) 14 April 1871 Henri Jacques Victor | 
van Wely, geb. Semarang 5 Juni 1846, oud-commies der i 
posterijen en telegraphie in Ned.-Indiö, f Malang 15Nov. 1905, ; 
7,n. van Hendrik Dirk en Sop h ia Petronella Elisa- | 
b e t h V a n L a w i c k V a u P a b s t. J 

2. Emérance Luthera Is abe 11a barones van Hoe v ell. '■ 
geb. Groningen 16 April 184."), tr. Fort de Koek 29 Aug. 1874 j 
Chris tof fel Matthys Slangen, geb. 's Graveiihage 27 Juli i 
1837, kap. inf. O. I. L., f Ginneken 13 Feb. 1KS5, zn. van \ 
Hendrik MatthijscnNeeltje de Groot. [Amsterdam]. i 

3. Beerta barones van Höevell, geb. Dordrecht 13 t>ct. i 
1846, f Delfzijl 17 Aug. 190Ü, tr. aldaar 8 Mei 1S83 Dr. Cor- .; 
nel is Ulrich Jan Trip, geb. Delfzijl 7 Jan. 1850, arts, j VAN HÖBVELL 305 

f FarDBum bij Delfzijl 27 Juni 1909, zn. van Lucas en 
AlegondaEdonialIuber. 

4. Gerrit Willem Wolter Carel, volgt XIV. 

5. JacobDiederik baron van ilöevell, geb. Dordrecht 
7 Mei 1852, f aldaar 14 Aug. 1872. 

6. Co_rnelia Francisca Jo banna barones van 
HöeveU, geb. Dordrecht 10 Oct. 1853, oud-onderwijzeres. 
['sGravenhage]. 

7. Anna lleinhardina Wilhelmina Rudolphina 
barones van Ilüovell, geb. Dordrecht 12 Mei 1855, tr. Gro- 
ningen 29 Dec. 1882 Frederik Wilhelm Schnitger, 
geb. Emmeu IG Nov. 1849, kap. inf. O. I. L.. f Dordrecht 7 April 
1895, zn. van Frederik Filippus en lleinetta Koop- 
man s. [Wngeningen]. 

8.. Wolter llobert baron van Höevell, geb. Dordrecht 
9 Mei 1857, controleur 2^ kl. biuncnl. bestuur N. I., f Amster- 
dam 20 Juni 1887, tr. Haarlem 25 Sept. 1880 Margaretha 
Christin a Graaff, geb. aldaar 2 Fcb. 1855, dr. van Dirk 
en Catharina Slingerland, ['s Gravenhage]. 

XIV. Gerrit Willem Wolter Carel baron van 
Höevoll, geb. Dordrecht 19 Juni 1848, oud-gouverneur van 
Celebes, tr. Buitenzorg 31 Mei 1877 Catherino Jacque- 
line Monod de Froideville, geb. Bezoeki 26 Juni 1854, 
dr. van Louis Wilhelm Diedrich en Ida Jacoba 
S t e y n P a r v é. ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jean Jacques Louis Diederik, volgt XV. 

2. JaccjuelineAgathe barones van ïloe vel 1, geb.Priaman 
(Padangsche bovenlanden) 10 Mei 1879, f Ambon 20 Juni 1S9G. 

3. Elise Henriette barones van Höevell, geb. Kajoe- 
tanam (Padang) 19 Nov. ISSO, tr. Macassar 20 Juni 1900 Jo h a n 
Caspar Bijleveld, geb. Semarang 1' Maart 1870, agent Java 
Bauk, zn. van Dan iel Jan en Al ida Anna Wilhelmina 
Klein. [Semarang]. 

4. G errit Willem Wolter Carel, volgt XV bis. 

5. Charles Henri John, volgt XV ter. 

6. Anna Geertruida barones van II öe v ell , geb. Padang 
Paudjang 23 Sept. 1884, f Paiuan (Padangscho bovenlanden) 
19 Jan. 18SÜ. 

20 306 - VAN HÖEVKLL 

7. Agnes Jacoba barones van Höevell, geb. Gorontalo 
(Celebes) 12 Feb. 1889, tr. 'sGravenhago 8 Sept. 1910 James 
Williara Tbeodoon Heringa, geb. Salatiga 10 Dec. 18S8, 
controleur B.B. , zn. van Her m anus Gerard Carel en Anna 
Hillegonda Co hen Stuart. [Bindjei Suniatra O. K.]. 

XV. JeanJacquesLouiaDiederikbaronvanHöevell, 
■geb. Siboga 1 April 1878, arts, tr. Vorden 27 Sept. 1911 Ada 
Quintine barones van der Borcli, geb. h. Vorden 18 Aug. 
1882, dr. van baron Paulus Antony en Johanna Maria 
barones van Nagell. ['s Gravenhage]. . 

Vit dit huwelijk: 

1. Roelof Jan baron van Höevell, geb. 's Gravenhage 
26 Aug. 1912. 

XV bis. Gerrit \Yillem Wolter Carel baron van 
Höevell, geb. Kajoetaman 8 Nov. 1881 , boekhouder Bataafsche 
Petroleum Mij., tr. Batavia 12 Nov. 1907 Johanna Sophia 
Launy, geb. aldaar li Mei 1890, dr. van Lod ew ij k Jacques 
en Louise Augustine Ham. [Balikpapan]. 

Uit dit huwelijk: 

1. GuillaumeJacques baron vauUöevell, geb. Batavia 
17 Aug. 1908. 

2. Augusta barones van Höevell, geb. Balikpapan 6 Jan. 
1910. 

3. Nico Reinalt baron van Höevell, geb. Balikpapan 
29 Aug. 1912. 

XV ter. Charles Henri John baron van Höevell, geb. 
Kajoetaman 10 Juli 1SS3, controleur 15. B. , f 'sGravenhage 
31 Mei 1913, tr. 's Gravenhage 20 Sept. lüOGHelena Cornelia 
Volker, geb. 's Gravezande 2G Nov. 188G, dr. van Adriauus 
en Margaretha Maria Kraan. [Rijswijk Z.-H.]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Margaretha Maria barones van Höevell, geb. Padang 
14 Juni 1907. 

2" Gerrit Willem Wolter Carel baron van Höevell, 
geb. Padang 28 Juni 1910. 

XIII ter. P ie tor Dina Theodoor Franrois Ribbers 
baron van Höevell, geb. Delfzijl 1 Maart IS^l-, wijnliaudelaar, 
t Groningen 4 April 1SS2, tr. aldaar 10 Juni 18.">7 He n r i e 1 1 e 
Ferdinando Houdriksz., geb. Groninp-eu 19 Uct. 1834, dr. VAN nÜEVELI, — VAN IIÖVELL TOT TVEPTERFLIER 307 

van Ds. Daniel Henricus en Henrietfce Ferdinande 
WicherB. [Meersscn]. (Dit huwelijk werd door echtscheiding 
ontbonden). 

Uit dit liuu-elijk : 

1. Emóranco Luthera Isabella barones van Höevell, 
geb. Groningen 3 Aug. 1859, [Ginnt-ken] tr. Meerssen 1 Sept. 1895 
Dr. Ja co bus Gerardus Milo, geb. Dell'siiaven 2'1 Sept. 
1868, arts, zn. van Ja co bus Gerardus enCorneliaJa- 
coba van der Kolff. (Dit huwelijk werd door echtscheiding 
ontbonden), ['d Gravenhage]. 

2. Heoriette Ferdinandine barones van Höevell, 
geb. Groningen 15 Jan. 1861, f Maastricht 2 Feb. 1913. 

3. Josine. A dr iana barones van üöevell, geb. Groningen 
10 Mei 1864, tr. Honnef 19 Juni 1SS5 C o rn e 1 i a J a c o b u s 
Nieuwenhuisen, geb. Arnhem 2 April 1849, bankier , f Maas- 
tricht 11 Dec. 1909, zu. van Edmond en AngelicaCor- 
nelia Willet. [Berlija]. 

Van Hövell tot Westerflier (Katholiek) 
VI bis. Herman van Hövell, geb. 1542, heer van de 
Hovele, dat hij verkoopt, rigter te Oldenzaal 1596, + 1617, tr. 
3o Elisabeth van Heerdt, erfdochter van Westerflier, dr. van 
Palick en Christina van Warmelo, vrouwe vaa Wes- 
terflier. 

VII. Talick van Hövell tot Westerf lie r, keizerlijk 
ritmeester, op deu landdag ia Overijssel, f 11 Mei 1()16, bcgr. 
Markelo, tr. 2° Deventer 17 April 1641 He 1 en a v a n Tw i c k e 1, 
+ 4 Feb. 1663, wedo Macharis Huirlinck, dr. van Johan 
en Margaretha Bruins. 

VIII. lludolph Herman Goeswijn van Hövell tot 
Westerflier, schepen en burgeiu. te Deventer, ainbtniau 
van Colnischate, f Deventer 3Ü Juni 1684, tr. Gorssel met 
attestatie van Deventer, 9 Maart 1659 Agnes Maria Pin- 
niuck, f Deventer 1 Feb. 1673, dr. van Hendrik, heer 
van Boscanip en Catharina Stege man. 

IX. üttü i'lrnst van Hövell tot Wea te r f 1 i e r , heer 
van 't Wezoveld, geb. in 1665, anibtsjonker van V^oorst 1711, 
t Deventer 10 Jan. 1727, tr. 9 Mei 1693 Honrietta Aleida 
Doys, erfdochter van Wezeveld, geb. 1(>72, f Deventer 9 Mei 3ÜÖ VAN HUVELL TOT WKSTERFLIER 

1746, dr. van Willem Hendrik, boer van Oldenavesathe en 
Winolda van Eenschaten tot Oldenhof. 

X, Johan Herman Winold van Uüvell, heer van 
Wezeveld, Cretier, Woldenberg en Hassent, geb. Deventer 
2 Mei 1713, kamerheer van den Keurvorst van Keulen, 
+ h. Gretier onder llhede 19 Maart 17öÜ, tr. llbede 3 Maart 1737 
Anna Judith Elisabeth de Fasqualiui, vrouwe van 
Cretier, geb. h. Cretier 1 Juli 1716, f Deventer 12 Veh. 1761, 
dr. van Maximiliaan, heer van Cretier en Anna Fre- 
derica van Coeverden. 

XI. Otto Ernst van Hövell tot W ester flier, heer 
van Wezeveld, geb. Deventer 29 April 1739, f aldaar 13 Maart 
1801, tr. Twello 11 Oct. 1769 Geertruida Maria Juvetta 
van Voorst tot Voorst, geb. 10 Oct. 1750, f Deventer 
2 Nov. 1783, dr. van Johannes Aegidius en Maria 
Theodora van Goltstein. 

Uit dit hinvelyk: 

1. Anna Judith barones van Hövell tot W ester flier, 
geb. h. Wezeveld 19 Sept. 1770, f h. de Horst onder Ahaus 
12 Deo. 1856, tr. Bocholt 30 Mei 1802 Herman ürevinck, 
geb. in 1780, f h. de Horst 8 Juli 1825. 

2. Maria Geertruida Juvetta barones van Hövell 
tot Wes ter flier, geb. h. Wezeveld 22 Oct. 1771, f li- Medler 
onder Vorden 18 Dec. 1838, tr. Twello 2 Nov. 1793 Reinier 
Engelbert baron van Dorth, heer van 't Medler, Meye- 
rinck, lloenking en Scherpenborch, geb. h. Medler te V^orden 
14 Maart 1759, lid prov. staten vau Gelderland, f h. Medler 
2 Sept. 1847, zn. van Theodorus Zeno, heer van Jiussloo, 
Meyerinck eu het Medler en Elisabeth Maria Hacfort 
tot ter Horst. 

3. Antoinetta Maximiliana Maria Clara barones 
van Hövell tot W ester flier, geb. h. Wezeveld 13 Nov. 
1774, t h. Hardenberg bij Auholt 25 Feb. 1840, tr. op Cretier 
8 Juni 1802 Johan n Frauz Ba r t lio 1 o ni eus von M o t z- 
feldt, geb. 30 Oct. 1782, f h. Hardenberg 30 Juni 1841. 

4. A u g u a t i n a F r e d o r i c a S o p h i a \V i I h e 1 ni i n a 
barones van Hövell tot Westerf Hor, geb. h.' Wezeveld 
17 April 1776, t Cleve 13 Deo. 1857, tr. Uhcde 28 Jan. 1802 
Joannes Carolus Hyacinthus vau Oldenoel tot VAN HüVELL TOT WESTERFLIER 309 

01 den zeel, geb. Veurne 5 Maart 1758, kap. inf., iutendant 
van Soestdijk, f aldaar 26 Dec. 1810, zd. van Charles Fran- 
pois Joseph en Marie Anna Charlotta van der 
rosse en wedr. van Ludwina Maria van Zeiler. 

5. Agnes HenriettaJuttaClaraFrancisca barones 
van Hövell tot Westerflier, geb. b. Wezeveld 23 Sept. 
1777, t Cleve 8 Mei 1853, tr. Bocholt 20 Juni 1805 Henricus 
Arnoldus Josephus baron van Goltstein van Hoe- 
ken burg, geb. h. Bedum in Groningen 27 Aug. 1774, luit. 
inf., f Cleve 13 Aug. 1845, wedr. van G ij s be r t a Ja co b a Bor 
en zn. van Steven Adolph, heer van Hoekenburg en Fran- 
oisoa Johanna Maria van Oldeneel tot Heeren- 
br in ck. 

6. Arnoldus Joannes Antonius, volgt XII. 

7. Tbeodora Maria Joanna barones van Hüvell 
tot Westerflier, geb. h. Wezeveld 6 Feb. 1781, f Leuven 
10 Nov. 1834, tr. Andenne 27 Feb. 1802 F r a n (,; o i s Joseph 
Baron deLoen d' Enschede, geb. Laybach in Oostenrijk 
9 Oct. 1779, administrateur generaal der domeinen, f Leuven 
17 Juni 1844, zn. van Jean Ignace Franpois Joseph eu 
Veronica Bauman; hij hertr. 22 Mei 1838 Maria Caro- 
line Victoire de Waepenaert. 

XII. Arnoldus Joannes Antonius baron van Hövell 
tot Westerflier, heer van Wezeveld, Cretier enz., geb. h. 
Wezeveld 22 Feb. 1779, f h. Gnadenthal onder Cleve 17 Juni 
1862, tr. Cleve 27 Aug. 1806 Clara Franoisca Cornelia 
Maria von Cloots, geb. h. Gnadenthal 31 Maart 1786, 
f h. Wezeveld onder Twello 5 Aug. 1817, dr. van Fra nci scus 
Johannes Adrianus Maria, heer van Gnadenthal en 
Alexandrina Ferdinanda von üael zu Eyll. 

Uit dit huwelijk : 

1. Maria Alexandrina Riohmonda barones van 
Hövell, geb. llhede 23 Juli 1807, f h. Gnadenthal 17 Oct. 1854. 

2. Ernst Willem E u g e n W i n h o 1 1 baron van Hövell, 
heer van Evll , Caldenlioven en Tencking, geb. llhede 3i Oct. 
1808, f h. Wezeveld 12 Juni 1H50. 

3. Franciscus Kduardu.s Joannes Otto baron vau 
Hövell, geb. h. Wezeveld 4 Jan. 1810, student te Deventer, 
+ h. Gnadenthal 16 April 1830. SlO, VAN HÖVELL TOT WESTEKi'LIEK 

4. Clemens Josephua, volgt XIII. 

5. Charlotto Sophie Ilenriette Clnra b.Trones v ii n 
Hövell, geb. h. Wezeveld 11 Mei 1812, f Clcve 2 Juli IMO. 

6. Mr. M a X i m i 11 a a n Philip A 1 e x a n d e r baron v a n 
Hövell, geb. li. Wezevekl 1 Mei 1813, advocaat te Arnhem, 
t h. G naden thal 21 Deo. 1842. 

7. Antoinette Josephine barones van Hövell, geb. 
h. Wezeveld 1(5 Mei 1814, f li- Guadenthal 2.3 Mei 1851. 

8. Juliana van Hövell, geb. en f h. Wezeveld 23 Jan. 
1816. 

. 9. Juliana Francisca Walburg a Thereaia barones 
van Hövell, geb. h. Wezeveld 3 April 1817, f aldaar 21 
Mei 1819. 

XIII. Clemens Josephus baron van Hövell tot 
Wosterflier eu Wezeveld, geb. h. Wezeveld onder Twello 
21 April 1811, f aldaar 3 Deo. 184(3, tr. Steeuderen 23 üct. 
1838 Jkvr. Aleida Catharina Maria Ernestina vau 
der Heyden, geb. h. Suideras onder Warnsveld 14 Aug. 
1816, f Zutpheu 22 Se[)t. 1878, dr. van baron Clemeu.s Fre- 
derik Willemen Aleida Catharina F ranciscaHoevel 
tot S w a n e u b u r g. Zij hertr. Voorst 22 April 1853 Jhr. 
Frans Xaverius Jacob van Niapen tot Pannerden. 

Üit het eerste huwelijk .- 

1. Clemeutin e Aleida Francisca Ar nol da barones van 
Hövell tot Westerf lier, geb. h. Wezeveld 16 Jan. 1840, 
t aldaar 19 Dec. 1847. 

2. Otto Ale.x ander Joacph, volgt XIV. 

3. Clemens Alex ander Antonius, volgt XIV bis. 

4. Frans Er nest Al ex ander, volgt XIV ter. 

XIV. Otto Alcxander Joseph baron van Hövell 
tot Westerflior, Leer van Gnadenthal, Eyll, Tenking en 
Crotier, geb. h. Wezeveld 17 Mei 1841, tr. Arnhem 14 Mei 1SG8 
Josephine ]\I a r i a A 1 e x a n d r i n e ba rones van D o r t li 
tot Medler, geb. Arnhem 23 Feb. 1846 , dr. van Mr. G ij s - 
bort Hendrik Willem Laureus ea Maria Franoisca 
Xa veria barones van ilugoupoth totAcrdt. [h. Gnaden- 
thal bij Cleve]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria José p ha Clemcntine Gijsbcrtha barones YAN HUVELI. TOT WESTHRFLIER 311 

van Hövell tot West erfl ie r , geb. h. Guadental 29 Mei 
1869. [h. Gnadenthal]. 

2. Rudolf Maria Franoiscus Xaverius Clemens, 
volgt XV. 

3. Cleraentine Maria Arnoldine barones va n II O vel 1 
tot Westerf lier, geb. h. Gnadenthal 18 Jan. 1872, tr. aldaar 
17 Mei 1893 Jhr. Mr. C a r e 1 O o t a a f M a r i o van N i 8 p e n 
tot Sevenaer, geb. Arnhem 5 Mei 18GG, rechter te 's Her- 
togenbosch , zn. van Jhr. Mr. FranciscusXaveriusGerar- 
dus Maria en Jkvr. Maria Christina Ilubertina 
Ceoilia van Nispen tot Pannerden. ['s Hertogenbosch]. 

4. Mathilde Charlotte Maria barones vau Hövell 
tot Westerflier, geb. h. Gnadenthal 31 Mei 1873, liefdezuster 
bij de Clemens Augustzusters te Munster in Weafcphalen , f aldaar 
7 Juni 1897. 

5. Otto Ernest Frederic Maria, volgt XV bis. 

6. Arnold Johan Frans Maria baron van II O v e 1 1 t o t 
Westerflier, geb. h. Gnadenthal 1 April 1878, f aldaar 
26 Nov. 1896. 

7. Clara Eugenia Maria Ignatia barones v a n H ö v e U 
tot Westerflier, geb. h. Gnadenthal 2 Oct. 188U, tr. aldaar 
21 Mei 1912 Jhr. Otto Jan Marie van Nispen tot Pan- 
nerden, geb. h. 't Hoek, Zevenaar 28 Juli 1878, burgein., zn. 
van Jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie 
en Jkvr. Louise Josephine Johanna van Grotenhuis 
van Onstein. [Groesbeek]. 

8. Mr. FransJosephMarialgnatius baron v a n H ö v e 1 1 
tot Westerflier, geb. h. Gnadenthal 31 Maart 1882, griffier 
kantongerecht, tr. 's Hertogenbosch 9 Sept. 1913 Jkvr. Cato 
Wille mine Marie Ernestine Schade van AVestruro, 
geb. Arnhem 26 Deo. 1SS9, dr. van Jhr. Mr. Anthony Tho- 
mas Johannes en Jkvr. Maria Henrietta Paulina 
Bosch. [Eist]. 

9. G ij s b e r t a II n d o 1 p h i n a Ignatia Maria barones van 
Hövell tot Westerflier, geb. h. Gnadenthal 16 Juni 1885. 
[h. Gnadenthal]. 

10. M a X i m i 1 i a a u Clemens T h o o d o o r Maria baron 
van Hövell tot Westerflier, geb. h. Gnadenthal 22 Juli 
1887, jur. cand. [Utrecht]. 312 TAN HÜVELt, TOT WESTERFLIER 

XV. Rudolf Maria Franciscus XaveriusClemens 
baron van Ilüvell tot W es ter flie r, geb. h. Guadentlial 
6 Juli 1870, oud-burgeifi. van Batenburg, tr. Brussel 15 Jan. 
1902 Gerniaine Marie Henriette Angeline Emilie 
Malvina Maua, geb. Ixelles 23 Dec. 1880, dr. van Georges 
Henri rrangois Michel en Edraóe Herminie Marie 
Wilhelmin e Baron ne deHeusch delaZangrye. [h. Brak- 
keatein te Hatert]. 

Uit cUt huwelijk : 

1. Arnold Otto Edmond Marie Ghislain baron van 
Hövoll tot W ester flier, geb. Batenburg 2-4 Oct. 1902. 

2. Isabelle Josephine Matliilde Ghislaine Marie 
barones van Hövell tot W ester flier, geb. h. Brakkestein 

10 Maart 1901. 

3. Palick Gaston Marie Ghislain baron van Hövell 
tot Westerflier, geb. b. Brakkestein 21 Maart 1^05, f aldaar 

11 April 1905. 

4. Willem Gaston Ghislain Marie barones van Hövell 
tot Westerflier, geb. h. Brakkestein 30 Mei 190ü. 

5. Maximiliaan Antoine Charles Marie Ghislain 
baron van Hövell tot W es te r fl ie r, geb. h. Brakkestein 
6 Aug. 1907. 

6. MarieLouiseOttineGhislaine barones v a n H ö v e 1 1 
tot Westerflier, geb. h. Brakkestein 28 Juli 1909, f aldaar 

12 Deo. 1910. 

7. Johannes Gijsbert Franciscus Marie Ghislain 
baron van Hövell tot W ester fier, geb. h. Brakkestein 
1 Juni 1911. 

8. Winold IgnatiuB Max Marie Ghislain baron van 
Hövell tot Westerflier, geb. h. Brakkestein 21f Mei 1913. 

XV bis. O 1 1 o E r n o s t F r e d e r i c M a r i a baron van Hövell 
tot Westerflier, geb. h. Gnadcnthal 21 Juli 1875, Malthezer- 
ridder, tr. Houthem 22 Mei 1901 Au go Ie Adriciine Ade- 
1 a ï d e M a r i e J o s ö p h e Baronuo dcHeuschdolaZangrye, 
geb. aldaar 23 Dec. 1876, dr. van Baron Oscar Marie 
Alexandro en Marie JosCiphe Julie ConstanceNeys. 
['s Gravenhago]. 

Uit dit Icuwelijh: 

1. Marie ThórOae Ottine Adèlo Josepho barones van VAN HÖVELL TOT -WESTEKILIER 313 

Hövell tot W ester flier, geb h. Wientjesvoort onder Vor- 
den 26 Feb. 1902. 

2. Kudolt Oscar JoBeph Marie baron van Hövell, 
tot Wester flier, geb. h. Wientjesvoort 2 Mei 1903. 

3. Herman Rudolf Marie Jozef baron van Hövell 
tot Westerflier, geb. b. Wientjesvoort 22 Oct. 1904. 

4. MathildeCharlotteMarieGerardaJosepb barones 
van Ilüvell tot Westerflier, geb. h. Wientje.svoort 
19 Oct. 1905. 

5. Marcel Victor Frederik Marie baron van Hövell 
tot Westerflier, geb. h. Wientjesvoort 11 Juni 1907. 

6. Reinout Cornelis MarieJoseph baron van Hövell 
tot Westerflier, geb. 'sGravenhage 29 Maart 1913. 

XIV bis. Clemens Alexauder Antonius baron van 
Hövoll tot Westerflier, beer van Wezeveld en Galden- 
hoven, geb. h. W^czeveld 23 Nov. 1842, tr. 's Hertogenbosch 
12 Juli 1870 Jkvr. Elisabeth Theodora Maria Theresia 
de Kuyper, geb. aldaar 27 Mei 1850, dr. van Jhr. Mr. Edu- 
ard Joseph Corneille Marie en Jkvr. Veronica Cor- 
nelia Hubertina Smits van Eckart. [h. Wezeveld onder 
Twello]. 

Uit dit huwelijk ; 

1. Clementine Aleida Maria barones van Hövell tot 
Westerflier, geb. h. 't Joppe onder Gorssel 27 Mei 1872, 
geestelijke zuster bij de dames anglaises. [Brugge]. 

2. Antoinette Ernestine Ada Maria barones van 
Hövell tot Westerflier, geb. h. Wezeveld 12 Dec. 1873, 
tr. Voorst 12 Mei 1898 Louis Francois Joseph Marie 
baron van Voorst tot Voorst, geb. Herwen en Aerdt 
23 April 1870, oud-notaris, Malthezerridder , en. van baron 
Frederik Joseph Hendrik en Maria Cornelia Theo- 
dora barones van Dorth tot Me dl er. [Twello]. 

3. Eduard Otto Joseph Maria, volgt XV. 

4. Joseph i na Johanna Maria barones van Hövell 
tot Westerflier, geb. h. Wezeveld 1(5 Oct. 1878, tr. Twello 
27 Nov. 190G Gun o Eduard Willem baron van Voorst 
tot Voorst, geb. Kampen IG Jan. 187G, l*» luit. grenadiers 
en jagers, Malthezer ridder, zn. van baron Jan J o s e !> h u s 
Godfried eu Anna Margaretha Elisabeth Maria 
Cr e mors. ['sGravenhage]. 314 VAN IIÖVKLL TOT ^VESTEUyLIER 

XV. Mr. Eduard Otto Joseph Maria baron v a n II ö v e 1 1 
tob Westerflior, ^eb. h. Wezeveld 2B.Maart 1877, bui-f^era., 
Maltbezcr 2'"<^ kapittclridder, tr. Amersfoort 31 Mei 1910 M a r i e 
Cornólie Aiiiiue barooea S c li i rn iii c 1 p e n n i n o k van der 
Oye, geb. Goes 29 Nov. 1SS7, dr. van baron Hendrik 
Njcolaas en Cecile Eugénie Marie Aimóe gravin 
Dumonceau. [Culemborg]. 

Uit dit Jniwclijk: 

1. Marie Clementine Aimóe barones van Ilövelifcot 
W ester fl ie r, geb. Culemborg 23 Maart 1911. 

2. Elisabetli Renóe Marie barones van II ö veil tot 
Westerfiier, geb. Culemborg 9 Juli 1912. 

3. Ilenri Louis Felix Marie baron van Hövell tot 
Westerfiier, geb. Culemborg 3 Nov. 1913. 

XIV ter. Trans Ernest Alex ander baron van Hövell 
tot Westerfiier, lieer van 't .loppe, geb. h. ^Ve/,evold 13 Mei 
1816, tr. 's Hertogenbosch 3Ü Jau. 1877 Jkvr. Jla p h ae Ie ]\Iar ia 
Alexandrina AnthoniaJohanna JJaptista VVilhcl- 
mina Boreel de Mauregnault, geb. Oirscliot 10 Nov. 1853, 
+ h. 't Joppe 13 April 1911, dr. van Jhr. Petrus Alex ander 
Jacobus Henri.cus en Maria J u d i t li G u 1 j ó. [h. 't Joppe 
onder Gorssel]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Clemens Ernest Alexander, volgt XV. 

2. Ernest Otto Joseph, volgt XV bis. 

S.Maria Clementine Ja co ba barones van Hövell 
tot Westerfiier, geb. h. 't Jo[)pe 29 Jan. 1883, tr. Gorssel 
7 Juni 1905 Eduard Louis A 1 i'.x.i u de r baron van Voorst 
tot Voorst, geb. 's (Jravenliage 2 Oct. 1878 , Maltiiezer ridder, 
ngent llijksver/.ekoringHbank , wcM-k tuigkundig en tcohnisch 
ingenieur, zd. van baron J an .1 o h i; |) h u s (< od f r i o d eu A u n a 
M a r g a r e t h a E 1 i H a b o' t 11 M a r i a C r e m e r s. [Grouingcn]. 

4. Frans Alexander Joseph baron van Hövell tot 
Westerfiier, geb. li. 't Joppe 21 Dec. 1881, burgemeester. 
[EscharenJ. 

5. Jacoba Antonia Eu gen ia barones van Hövell 
tot Westerfiier, gub. h. 't Joppe 9 Juni 1887. (h. •tJoi)pe]. 

(5. Alexander Eduard Uu bert baron van Hövell 
tot Westerfiier, gob. h. 't Joppe 19 Juli 1889. [h.'tJoppeJ. VAN HÖVELL TOT AYK-STERFLIER — VAN DER HOEVEN 315 

*7. Juliaua Louisa Francisca barones van II ö veil 
tot Weaterflier, ^cb. h. 't Joppe 8 Juli lSi)3. [h. 't Joppe]. 
XV. Mr. Cleniens Ern'atAlexander baron van Hö v e 1 1 
tot Westerflier, geb. h. 't Joppe 23 April 1878, subst. 
griffier gerechtshof, Malthezer ridder, tr. 's Hertogenboach 
29 Mei 1906 Jkvr. Paulina Antonia Cecilia Maria van 
der Does de Willebois, geb. aldaar 26 Aug. 1880, dr. van 
Jhr. Petrus Joaephus Joanues Sophia Maria en Jkvr. 
Maria Henrietta Elisabeth Bosch van Drakestein. 
['s Hertogenbosch]. 
Uit dit huwelijk : 

1. Marie Pauline Raphaela barones van Hövell tot 
Westerflier, geb. 's Hertogenbosch 13 April 1909. 

2. Cletnens Frans Marie baron van Hövell tot 
Westerflier, geb. 's Herlogenbosch 3 Juli 1910. 

XV bis. Mr. Ernest Otto Joseph baron van Hövell 
tot Westerflier, geb. h. 't Joppe 16 Hec. 1879, burgem., 
tr. 's Hertogenbosch 18 Mei 1909 Jkvr. Mari.t Josepha 
Huberta de Kuyper, geb. aldaar 31 Dec. 1881, dr. van 
Jhr. Mr. Jan L ode wijk Eduard Marie eu Mathilde 
Zenobie Theodora Maria barones van Dorth tot 
Me dier. [Eist]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Frans Joan baron van Hövell tot Westerflier, 
geb. Helmond 28 Maart 1910. 

2. Arnold Marie Jozef baron vanHüvelltot Wester- 
flier, geb. Helmond 17 April 1911. 

3. Ernest Clemens Alex ander baron van Hövell 
tot Westerflier, geb. Eist 8 Juni 1912. VAN DER HOEVEN 

Protestant. — Delft. — De geregelde stamreeks vangt 
aan met Jan Nicolaaszn. van der Hoeven, wiens 
zoon Nicolaas omstreeks 1()30 te Delft werd geboren. 
Bij K. B. d.d. 16 Sopt. 1810, L^i VV werd Elias van der 
Hoovon verheven in den Ned. Adel. 316 TAN DER HOEVEN 
Wapen: in zilver een springend rood hert 
vóór een rood hek vaa paleu verbonden door 
twee dwarslatten en de peheelo breedte vau 
het schild inneineude, alles ondersteund door 
een grond in natuurlijke kleur, llelin met 
rood zilveren wrong en zilver roode dek- 
kleeden. Aan den hals van den helm hangt. 
in plaats van het gewone medaillon, een 
ruitvormig gouden sieraad met knopjes aan de vier hoeken. 
Helmteeken : een uitkomend rood hert. ychildhouders: rechts een 
zilveren eenhoorn met gouden hoorn, baard , manen, hoeven en 
staart; links een rood hert. Wapen spreuk: „Nil volentibusarduum". 
Stamreeks 

I. Jan NicolaaszD. van der Hoeven, te Delft omstreeks 
1630, tr. Geertruid van der Hoeven. 

II. Nicolaas Janszn. van der Hoeven, geb. Delft om- 
streeks 1630, lakenverwer in „de Blauwe Hant", schepen van 
Rotterdam 1G97, president-schepen van Schieland 1G95, regent 
weeshuis te Kotterdam 1681, hoofdman der brandweer 169-1, 
+ Rotterdam 2 Jan. 16'JÜ, tr. Rotterdam 16 Sept. 1657 Bar ba ra 
deGraeff, regentes van het Weeshuis in 16S9. 

III. Philippus van der Hoeven, geb. Rotterdam '20 
Feb. 1663, lakenkoopman, hoofdman der lakenhal, schepen 
aldaar, begr. aldaar 4 Nov. 1747, tr. 2" Rotterdam 28 Oct. 1693 
Alette de Ruuck, dr. van Elias de Ruuok. 

IV. Mr. Pjlias van der Hoeven, geb. Rotterdam 3 Sept. 
1698, raad, burgeiii. aldaar, schepen van Schieland, ruwaard 
van Putten, f Rotterdam 31 Dec. 1767, tr. Kralingen 28 Oct. 
1727 Maria van d o r G r a e f f d e Vap o u r, ged. Rotterdam 
27 Juni 1697, t Rotterdam 5 Mei 1746, dr. van Are n t Va po ur 
en Anna du B o i s. 

V. Mr. Johan Adriaan vau der Hoeven, geb. Rotter- 
dam 29 Juni 1732, weesmeester, burgem. aldaar , gecoinui. raad 
in de Hollandsche rekenkamer 1767, baljuw en dijkgraaf vau 
Schieland, baljuw van Rotterdam, f aldaar 11 Juli 18t)U, tr. 
Rotterdam 16 Mei 1773 Martha 31 a r i a van Zuylen van 
Nyevelt, geb. Rotterdam 2.') Mei 1748, f aldaar 27 April 1818, 
dr. van Mr. Jacob en Aletta Johan na Timmers. VAN DER HOEVEN 317 j , VI. Jhr. El ia 3 van der Hoeven, geb. Ilotterdam 14 Oct. 
f 1778, gezant der Nederlanden te Bern en Turijn , f Manubeim 
1 26 Feb. 1858, tr. Paulinc von lleindl, geb. ilegensburg 29 
Jan. 1793, f Mannlieim 1 Juni 1857. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Elisabeth van der Iloeven, geb. k. lUvalta in 
Piemont 28 Sept. 1825, f k. Steiobaeh in Wurtemberg 25 Juni 
1905, tr. Mannbeim 27 Nov. 185 i Julius Karl Jonathan 
Ernst Freiherr von Palm, Herr auf Mes/.bach , geb. k. Hohen- 
kreuz bij Esslingen 21 Aug. 1S20, kamei-heer van den Kouiag 
van VYurtemburg, f k. Meszbach 6 Jan. 1891, zn. van Freiherr 
Friedrich August Christian en Juliane Freiïn von 
Ellrichshausen. 

2. Adriaan, volgt VII. 

3. Jhr. Heinrioh P. C. G. van dor Hoeven, geb. 1829, 
oud-kap. inf. , f Melk a. Donau 21 Juni 1898. 

4. Jkvr. Nina van dor Hoeven, f Mannheim 6 Mei 1890. 

5. Friedrich Philip, volgt VII bis. 

6. Jkvr. Adóle van der Hoeven, geb. Mannheim G Maart 
1835, tr. aldaar 3 Maart 18G4 Karl Lud wig J u li us Freiherr 
Schilling von Caustatt geb. k. Holien Wefctersbach in 
Baden 16 Jan. 1819, gep. majoor cav., f Bruchaal 8 Sept. 1877, zn. 
van Freiherr Karl Friedrich en Karoline Wilhehnina 
Henrietta Frederica von G ü 1 1 1 i n ge n [Karldruho]. 

VII. Jhr. Adriaan van der Hoeven, geb. k. Rivalta ia 
Piemont 16 Oot. 1827, gep. ritm. in Pruiasischen dienst, f k. Ro- 
thenfels bij Rastatt 12 April 1876, tr. 1" Wie.'ibaden 3 Juli 1862 
N a d i n e W a s a i 1 o v u a A p r e 1 (? f t', geb. St. Petersburg 
3 Nov. 1843, t k. Rothenfels 29 Sept. 1869, dr. van Wassily 
P e t r o V i t c h en N a d i n e P a u 1 o w n a N a s i m o v ; tr. 2" Ofl'ou- 
burg in Raden 28 April 1874 Sophia Freiïn von Rottea- 
hoff, geb. aldaar 2Ü Jan. 1836, f KarlHruhe 15 Feb. 1892, 
dr. van Freiherr Willielm en Elisabeth Stuber von 
O ff en burg en wedo. Varga de Balaton Türed. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jkvr. Nadine Paiiline van der Hoeven, geb. INlann- 
heim 1 Juni 1SG3, tr. ilLMdelberg 3 Oot. 1892 1$ u rgh a r tl F r a u z 
Victor von Oven, geb. Ludom in K'reis übornik 2S Juli 
1861, überstleuteuant int'., ged. bij het ministoriu vau oorlog, 318 VAN DER HOEVEN — VAN HOGENDORP 

zn. van Julius en SophievouBodelschwingh. [Berlijn]. 

2. Jkvr. Ninïi Gabrielle Alexandra Maria van der 
Hoeven, geb. Bruohsal 14 Oct. ISCi, tr. 1» Jiothenfels 2G Sept. 
1886 Vincenzo Salerno dei marchesi del Mezzograno, 
geb. Napels 23 Nov. 1SÜ4, zn. van Salvator en Julia Desi- 
derio; (dit huwelijk werd 30 üec. 18üy door echtscheiding 
ontbonden); tr. 2» Berlijn 6 Juli iyü2 l'aul Jaesrich, geb. 
Pora Dorch (Nieuw Guiuea) 6 Juli 18G-lt, predikant, zn. van 
Gotthilfen Louise ileidraann. [Bozen]. 

3. Jhr. Frederik Adriaan Alexander van der Hoeven, geb. 
k. Rothenfels in Baden 22 Juli l.Süi), oud-luit. Kais. grenadiers in 
Duitschen dienst, oudsecr. van legatie der Transvaal, oud 
secretaris van het kabinet van 'L. M. deu Koning der Bulgaren, 
eigenaar en redacteur van de Almanach de St. retersbourg. 
[St. Petersburg, Morskaia]. 

Uit het tiveede liuwelijk : 

4. Jkvr. Adrienne Mathilde Elisabeth van der 
Hoeven, geb. k. Rothenfeld 1 Juni 1875, tr. ivarhsruhe 9 Maart 
1897 Friedrich Georg Max Julius Naegele, gèb. 
Baden-Baden 9 Maart 1870, forst assessor , zn. va-n Julius en 
Elise Muller. [Berlijn]. 

VII bis. Jhr. Mr. Priedrich Philip van derHoeven, 
geb. Como 6 Jan. 1832, oud-buitengewoon gezant en gevol- 
machtigd minister te Weenen, f Venetië 21 Ueo. 190-i, tr. St. 
Petersburg 28 Juli 1878 Alexandrine Dimitrievna 
Martinov, geb. Saratoü' 29 Maart 1855, dr. van D ni i t r y 
en Anna D e ui i d o v. [Venetië]. 
Vit dit huwelijk: 

Jkvr. Anna Pauline Adrienne van derHoeven, 
geb. St. Petersburg 11 Juli 1879, tr. Venetië 22 Nov. 1903 
Emilio Luigi UoineuicoManusardi,geb. Lodil8 Mei 
18(51, fregat kap. der Italiaansche marine, zn. van Anni- 
bal Luigi Gallo Luca Severono en Virginia 
Bóz a. [Venetië]. VAN HOGENDORP 

Protestant. — Holland. — De geregelde stanirceks vant!;t 
aan met Thomas van Hogen dor p, die in 1575 te Leiden ■VAN HOGENDORP 319 overleed. Bij Keiz. deer. van Keizer Karel VII werden 
Mr. Willem en Mr. Gijsbert van llogendorp, heer 
van St. Jansteen eu • Hofwegen verheven tot graven des 
H. R. lUjks. De eerste bedankte voor de eer, terwijl voor 
den laatste deze titel bij Keiz. deer. d.d. 14 Mei 1748 van 
Keizer Frans I werd bevestigd. Bij diploma van ISH werd 
Dirk van Hogendorp verheven tot comte de l'Enipire. 
Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n" 14 werd Diederik Johan 
Franpoia des II. R. Ilijksgraaf van llogendorp, heer 
van St. Jansteen en llofwegen benoenid in de ridderschap 
van Noordbrabant met den titel van graaf. Bij K. B. d.d. 
16 Sept. 1815, L" QQ werd aan Gijsbert Karel van 
Hogendorp verleend de titel van graaf niet recht van 
eerstgeboorte in den inannelijken stam. Bij K. B. d.d. 
16 Sept. 1815, L^ Uü werd Johan I^-an^ois des H. R. 
Rijksgraaf van Hogendorp ingelijfd in den Ned. Adel. 
Bij K. B. d.d. IG Sept. 1815, L^' VV werd Willem va* 
Hogendorp verheven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 
20 Mei 1822, n» (jy werd aan Andries Willem en Gijs- 
bertus Jacobus graven van Hogendorp verleend de 
titel van graaf en gravin op alle wettige afstamnieliugeu. 
Bij K. B. d.d. 6 Jan. 183Ü, no 31 werd Carel öirardus 
Willem van Hogendorp verheven in den Ned. Adel met 
den titel van graaf bij eerstgeboorte. Bij K. B. d.d. 25 Oct. 
1867, no 76 werd aan Jhr. Hendrik van Hogendorp 
verleend de titel van graaf bij eerstgeboorte. Bij K. B. d.d. 
25 Oct. 1867, n^ 76 werd aan Jhr. Frederik van 
Hogendorp veilecnd do titel van baron bij eerstgeboorte, 
welke titel bij K. B. d.d. 27 Feb. 1868, n" 8) werd uit- 
gebreid op alle afstammelingen. Wapen : De tak van Jhr. D i r k van Hogen- 
dorp voert: In zilver een zwart molenrad 
van vier spakou en 16 sehepplankjcs , die 
uiet door de velgen heengaan, maar elk aan 
het boveneinde een dwarsplaukjo hebl'eu. 
Schildhoiiders: twee omziende gouden grif- 
lioonen. VAN HOGKNDORP 
De tak van Gij abert Ka rel graaf van 
Hogeudorp voort: In zilver een zwart 
molenrad van 12 schepplankjes, die met .spitsen 
voet door de veli^en beenbaan; en een blauw 
vrijkwartier beladen met een samengevoegden 
bundel van zeven pijlen, tusscheu de cijfers 
18 aan de reebterzijde en 13 aan linkerzijde 
en boven den pijlenbundel een koningskroon , 
alles van goud, de binnenrand der kroon met rood gevoerd. 
Gekroonde behn met zilver zwarte dekkleeden. Helmteeken: 
het zwarte molenrad, belegd met een blauw vrijkwartier dat 
door den vorm van bet rad afgerond is en waarbuiten echter 
de zwarte schepplankjes van die zijde uitsteken, dat vrijkwartier 
beladen met do gouden figuren van het vrijkwartier in het 
schild; het rad geplaatst tusschen eene vlucht, rechts zilver 
-en links zwart. Schildhouders: twee gouden griffioenen. 
De tak vanHogendorpvanHofwegen 
voert: Gevierendeeld: I en IV in goud een 
roodgetongde halve zwarte adelaar, uitgaande 
van de deelingslijn ; II en III in blauw een 
goudgekroonde en roodgetongde gouden leeuw. 
In een gekroond zilveren hartschild over alles 
heen een zwart molenrad van 1(5 schep- 
plankjes die met spitsen voet door de velgen 
heengaan. Drie gekroonde helmen , de Ie en 3o met goud blauwe 
en de 2e met zilver zwarte dekkleeden. IlelmteekeDs: 1" en 3" 
twee banieren naast elkander, do banieren van het eerste helm- 
teeken naar rechts en de banieren van bet derde helmteeken naar 
links waaiende; de eerste van elk tweetal banieren blauw met 
een gouden lelie vergezeld van drie gouden sterren, twee van boven 
en een van onderen en de tweede goud beladen met een zwarten 
adelaar (die op het 1" lielmteeken omgcwend is) ; do vier banieren 
gehecht aan gouden schachten met zilveren s()itsen ; 2o het zwarte 
molenrad uit bet hartsebild. Schildhouders: twee omziende 
gouden gridioeneu. Wapenspreuk: „Ne Jupiter quideni omnibus". 
De tak van Jhr. Mr. AV'illem van Itogendorp (verheven VAN HOGKNUOBl' 321 

in 1815) voert het voorgaande wapen van Hogendorp 
van Hofwegen met de schildhouders en de wapenspreuk, 
doch slechts met één helmteeken. Gekroonde liclm inet rechts 
goud zwarte en links goud blauwe dekkleedcn. Jlelmteeken : 
het molenrad uit het hart3(^hild tusschen eene vlucht, rechts 
zwart en links zilver. 

Stamreeks 

I. Thomas van Hogendorp, f Leiden 1575, begr. in de 
Pieterskerk, tr. Clementia Canter, begr. Amsterdam in 
1550, dr. van Simon Maarten. 

II. Mr. Gijsbert van Hogendorp, stadsadvocaat te liotter- 
dam 1575—1582, raadsheer in den hoogen raad, f 1584, tr. 
Josina Oem van Wijngaarden, dr. van Cornelisen 
Maria van Abbenbroek. 

III. Coruelis van Hogendorp, 1626, tr. Margaretha 
van Hees. 

IV. Gijsbert van Hogendorp, ged. Dordrecht 1 Jan. 
I5S9, luit.-geu. in Zweedschen dienst, gouverneur van Mainz, 
f 's-Gravenhage in 1632, begr. in de Groote Kerk, tr. als 
wedr. van Syburch Olomps Jansdr. ,2» (ondertr. 's Gra- 
venhage ü Feb.) 1625 Anna (Duyst) van Santen, begr. 
's-Gravenhage 26 Sept. 1652, dr. van Mr. Dirk en Agatha 
van Melisdijck. 

V. Mr. Diederik van Hogendorp, heer van Cromstrijen, 
drost van Steenbergen, thesaurier en Raad van Koning Wil- 
lem III van Engeland , f 's Gravenhage 1 Juli 1702, tr. (oudertr. 
'sGravenhage Sept.) 1654 Petronella Kettingh, begr. 
aldaar 4 April 1707, dr. van Willem en Margaretha 
Hartmans de Coster. 

Uit dit Janvelijk 5 k. o. a. : 

1. Willem, volgt VI. 

2. Gijsbert, volgt VI bis. 

VI. Mr. Willem van Hogendorp, schepen, raad en bur- 
gem. van Ilotterdam, bcwindli. O. I. Coinp., drossard en rent- 
meester van het Prinsenland, f Rotterdam 13 Feb. 1733, tr. 
aldaar 19 April 168Ü Wen de la R o o s m a 1 e, f liotterdam 
5 Juli 1711. 

VII. Mr. Diederik van Hogendorp, geb. Rotterdam 

21 322 TAN HOGENDOKP 

7 Aug. 169G, raad aldaar 1731, burgem. 1735—1742, 1748 ont- 
slag, rentm. der geërfde goederen, gecomin. raad van State, 
t Rotterdam 27 Dec. a7Hl, tr. 'a Gravenhage 12 Sept. 1723 
Catharina Wilhelmina des II. K. Rijksgravin vau 
Hogendorp, geb. 'a Gravenhage 13 Juli 16VH, f Rotterdam 
4 Sept. 1757, dr. vau dea H. R. Rijksgraaf Mr. G ij s b e r t en 
Margaretha Catharina Beek. 

VIII. Mr. Willem van Hogendorp, geb. Rotterdam 23 
Juni 1735, raad dier stad, vertrekt in 1774 naar Üoat-Iudië, 
resident van Rcmbang 1774, 2" administrateur der etablisse- 
menten der O. I. Comp. op Onrust 1779, Ie administrateur tot 
1784, t op] terugreis uit O. Indie in 17S4, tr. Scheveningen 24 
• Feb. 1760 Carolina Wilhelmina van Haren, geb. 's Gra- 
venhage 25 April 1741, f 's Gravenhage 23 Nov. 1812, dr. van 
Onno Zwier en Sara Adel van Huls. 

Uit dit hmvdijk : 

1. Dirk, volgt IX. 

2. GijsbertKarel, volgt IX bis. 

3. Willem, volgt IX ter. 

IX. Dirk van Hogendorp, corate de l'Empire, geb. Heen- 
vliet 11 Oct. 1761, oO'. in i'ruissischon dienst, kap. dragonders 
in O. Indiö, administrateur op Onrust I7.Si), resident van Japara 
1791, opperkoopman en gezaghebber van Java's Oosthoek 1794, 
ambassadeur aan het hof van iJusland 1S04, minister van oorlog 
1807, generaal in Franschen dienst, bevelhebber van het leer, 
buitengewoon gezant te Weenen, gezant te lierlijn en te 
Madrid, divisiegeneraal en aide do camp, gouverneur van 

•Breslau, commandant van Koningsbergen, Wilna enz., f Rio 
de Janeiro 29 Oct. 1822, tr. 1'^ Batavia lU Dec. 1785 M'arga- 
retha Elisabeth Bartlo, f Batavia 11 April ISÜl, dr. van 
S i r a r d u s en Elisabeth ( i r e v i n g ; tr. 2" A u g u s t a lO 1 e o - 
nora Carolina Prinses v (rn JIo h o n 1 o h e- La nge n b u rg. 

Uit het eerste liuwcJijk: 

Carel Sirardus Willem, volgt X. 

X. Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp, 
geb. Casimbazar (Hengalen) 15 Aug. 17S8, luit. bij het 2? regiment 
Holl. kurassiers, aido de camp van den generaal Olivicr in 
Transchen dienst, vertrok na 1814 naar Java, resident van 
Buitenzorg 1818, vau Batavia 1823, raad van Indjü 1837, ü'. VAN HOGENDOEl' 323 

gouverneur generaal tot Jan. 1811, lid algeni. rekenkamer in 
Ned. Indiö, f Utrecht 29 üct. 185ü, tr. llijssel 11 Xov. ISll 
Cecilie Cathi'-rine ülivler, geb. Longwy 28 Jan. 1790 , 
f Utrecht 19 Jan. 1867, dr. van Baron JeanBaptiste voor- 
noemd eu Marie L a m b e r t. 
Uit dit huivelijk: 

1. Dirk Carel August, volgt XI. 

2. Jkvr. Caroline Wil helmin e Marianne van 
Hogendorp, geb. Abbevillo 24 Mei 1815, f Utrecht 8 Oct. 
1872, tr. Utrecht 15 Aug. 1847 Jiir. Mr. Johanues Gerar- 
dus Bosch van Drakesteiu, geb. aldaar 5 Juli 1811, 
raadsheer prov. gerechtshof te Utrecht, districts-schoolopziener, 
t Utrecht 4 Maart 1883 , zn. van Jhr. Mr. P a u 1 u 8 Willem 
en Henriette Eoffmann. 

3. Jhr. Karol Louis Joseph van Hogendorp, geb. 
Aire bij St. Omer 7 Aug. 1816, lid rejidentieraad van Soera- 
karta 1859, f aldaar 14 April 1890, tr. Soerakarta 15 Aug. 1816 
Wilhelmina Maria Margaretha Rijn bende, geb. 
Semarang 14 Jan. 1829, f Soerakarta 21 Sept. 1897, dr. van 
Johannes Cornelis en Jacoba Wilhelmina Sen- 
8 tl u s. 

4. Karel Cecil Alexander, volgt XI bis. 

5. Jhr. Karel Prospor van Hogendorp, geb. Batavia 
31 Jan. 1821, f aldaar 8 Maart 1821. 

6. Jhr. Jacques Elise Charles August van Hogen- 
dorp, geb. Buiteuzorg 8 Jan. 1823, f Batavia 19 Juli 1823. 

7. Jkvr. Cecile Jacqueline Caroline van Hogen- 
dorp, geb. Batavia 15 Aug. 1824, f op Guernsey 4 Aug. 1SS6, 
tr. Batavia 24 Jan. 1844 John Campbell of luve ra r- 
doch, geb. Stirling in Schotland 27 Juli 18Ui», koopman te 
Batavia, vrederecliter (J. P.) in Stirliagahire, Perthshire en 
Lanarkshire, f Bridge of Allan bij Douuo 26 Feb. 1882, zn. 
van Ilobort en Mary Hasluck. 

8. Carol Willem 01 i vier, volgt XI ter. 

9. Wille m K a r c 1 L o d e w ij k , volgt XI quater. 

10. Jkvr. Claudiue 11 o n r i e 1 1 o L o u i s o v a n H o g e n- 
dorp, geb. Brussel 3 Juui 1829, f Londen 1 Mei 19üU, tr. 
Batavia 9 Aug. 1851 Thomas flintou Campbell of MiU- 
field, geb. Stirling (Schotland) 21 Maart 1821, koopman te 324 VAN HOGENDORP 

Singapore en Glasgow, f St. Peter's Porfc, Guernsey 13 Aug. 
181)6, broeder van John Campbell voornoemd sub. 10. 

11. Jkvr. Leonie Susanne Gharlotte van II ogen- 
dorp, geb. St. ümer 1 Juni 1831, f Soerabaja 3 Mei 1S.j2, 
tr. Batavia 3 Mei 1848 Frederik 'sJacob, geb. 's-Graven- 
hage 25 Feb. 1822, oud luit. t. zee, ridder M. VV. O. , suiker- 
fabrikant op Java, directeur-generaal der Mij. tot e.xpl. van 
Staatsspoorwegen , gouverneur generaal van Ned. Indië, f Utrecht 
4 April lÖOl, zn. van Mr. Frederik Jiernard en Maria 
Petronella llochuasen. 

XI. Mr. Dirk Ca rel August graaf van Hogendorp, 
geb. Rijssel 23 Sept. 1812, resident Seraarang, f 's-Gravenhage 
12 Sept. 1891, tr. Batavia 15 Aug. 1838 Geertruida 101 is a- 
beth Hardy, geb. Semarang 1 Sept. 1819, f 's-Gravenhage 
29 Nov. 1878, dr. van Franpois Emanuel en Marie Mar- 
guerite Gerold. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Cecile Marie van Hogendorp, geb. Semarang 
10 Oct. 1839. ['s Gravenhage]. 

2. Jkvr. Caroline Marie van Hogendorp, geb. 
Batavia 5 Dec. 1841, f Buitenzorg 12 April 1814. 

3. Jkvr. Leopoldine Josephiue van Hogendorp, 
geb. Buitenzorg 1 Jan. 1843, f Batavia 2ü Juli 1844. 

4. Jhr. Gijsbert Carel van Hogendorp, geb. Magelang 
12 Oct. 184fi, t Banjoemaas 12 Jan. 1852. 

5. Jkvr. Marie Au guste van Hogendorp, geb. 
's-Gravenbage 31 Maart 1864. ['s-GravenhageJ. 

XI bis. Jhr. K a r e 1 C e o i 1 A 1 e x a n d e r van Hogen- 
dorp, geb. Buitenzorg 10 Jan. 1819, 1» luit. genie, f Utrecht 
9 Nov. 1854, tr. Kediri 28 Peb. 1847 W i I h e 1 m i n a M a r g a - 
retha Elisabeth van Lee uw en, geb. Soerabaja 7 Maa rt 
1823, t Alaban Pandjang (Sumatra) 15 Maart 19Ü1, dr. van 
Hendrik Frederik enGesinaErnestinavander 
D u s s o n. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Ernestine Caroline van Hogendorp, geb. 
Soerabaja 2 Feb. 1851, f Utrecht 13 Juni 1890, tr. Padang 
17 Feb. 1871 Willem Gerard Mulock van der Vlies, 
geb. Havelte 9 Juni 1840, ingenieur Ie kl. waterstaat te Sala- VAN IlOGENDORr ÓZO 

tiga, f Salafciga 24 Teb. 1885, zd. van Andries en Maria 
A d r i a n a IJ z e r m a n. 

2. Jkvr. JHisabetli CC-cile van Hogendorp, geb. 
Soerabaja G Feb. 1849, tr. Fadaug 14 Dec. 1369 Reinier 
Dirk Verbeek, geb. Maarasen 5 Sept. 1811 , ingenieur mijn- 
wezen, zn. van Dirk en H e 1 e n a van d e r S 1 n y s. [Painair, 
Sumatra's Westkust]. 

XI ter. Carel Willem Olivier graaf van Hogendorp, 
Baron Olivier, geb. Batavia 19 Feb. 1826, oud sous-prefect, 
f Chftteau de St. Andn-, Aire sur la Lys, Dept l'aa de Caiaia 
10 Aug. 1913, tr. Parijs 10 Aug. 1850 CamiUe Alexandrine 
Francine Sophie Móchin, geb. Cli:\tillon sur Seino (Cóte 
d'or) 13 Maart 182S, f Parijs 23 Maart 1S83, dr. van Baron 
E d mond en Marie Thórèse Dumergue. 

Uil dit huwelijk: 

1. Olivier Charles Andró, volgt XII. 

2. Jkvr. Cécile Marie Thóröse Marthe van Hogen- 
dorp, geb. Seniur (Cóte d'or) 15 Nov. 1854, tr. Parijs 5 Mei 
1881 Louis GuHtave Wolf- O berlin , geb. 12 Feb. 1850, 
gep. chef d'escadron cav., zn. van Gust ave Frédóric en 
Eulalie Thóröse Gibory. [Parijs en k. Sfc. Audré te Aire]. 

3. Jkvr. Cécile Claudino Alice v an Hogen dor p, geb. 
Montlugon (Allier) 21 Sept. 1859, tr. Parijs 19 April 1884 Pa u 1 
Clement Maurice Eórigaud, geb. Saint Girous (Ariège) 
10 Aug. 184G, raadsheer in het hof van api)cl , t Moutpellier 
30 Oct. 1907, zn. van F r a n q oi s Ar s ö ne en Mar ie Ma t h i 1 d e 
Mantz. [Toulousc en k. St. Andró te Aire]. 

XII. Olivier Charles Andrè graaf van Hogendorp, Baron 
Olivier, geb. Senuu- (Cöte d'or) 18 Juli 1853, oud olf. cav., tr. 
Provins (Seine et Marne) 30 Juli J887 AntoinetteJuliette 
Marie Delalleau, geb. Boulogne Sur-^fer 17 Jan. 1857, dr. 
van Armand Leonce Adrien en Lauro Tlu>röse De- 
marl e. [Hardingheu bij IJoiilogne-sur-Mer]. 

Uü dit huweJij}:: 

1. Jkvr. Marcelle Marie Thórèse Camille Cécile 
van Hogendorp, gob. Provina 15 Oct. 1893. 

2. Jlir. Maxime Leonce Olivier (in Frankrijk vicointc) 
van Hogendorp, geb. Provins 7 Maart 18915. 

Xlquater. Jhr. Willem K' arcl Ludc w ij k van Hogen- 326 VAN IIOOENDORl' 

dorp, geb. Batavia 14 Feb. 1827, as3. rcs. Benkoelen, f Utrecht 

26 Juli ISSi, tl-, lo Batavia 29 Deo. 1819 Marie Elisabeth 
Ie Koux, geb. Semarang 13 Sept. 1832, f Utrecht 17 Sept. 
1880, dr. van Hendrik Martin us en M ary W ij n s tok ; 
tr. 2° 's Hertogenbosch 3 Jan. 1884 Pauline Br u net de 
Kochebrune, geb. Nijmegen 19 Sept. 1849, f 's Gravenhage 
23 Aug. 1904, dr. van Willem Paulus Jan Kar ei eu 
Julia na Anna Elisabeth Helbach. 

Uit het eerste huivelijk: 

1. Jkvr. Marie Elisabeth van H o g e n d o r p , geb. Batavia 
12 Nov. 1850, f aldaar 4 Mei 1854. 

2. Jkvr. CócileCathérinevan Hogendorp, geb. Batavia 
18 Dec. 1851, f Utrecht 5 Mei 1874. 

3. Jkvr. Marie Coralie van Hogendorp, geb. Poerwo- 
redjo 24 Maart 1855, tr. Utrecht 27 Feb. 1879 Jhr. Willem 
Dirk Junius van Hemert, geb. 'sGravenhage 1 Jan. 1851, 
insp. Btaatssp., zn. van Jhr. Joannes Pieter en Wilhel- 
mina Ad r ia na Schimmelpen ninck. [Breda]. 

4. Carel Sirardus Willem, volgt XII. 

XII. Jhr. Carel Sirardus Willem van Hogendorp, 
geb. Poerworedjo (Bagelcn) 26 Aiig. 1858, tr. (^ueens-Cark 
Cathcart 28 Sept. 1887 Chris tina Black Mac Leod, geb. 
Greenock 17 Jan. 1862, dr. van George en Christina 
Johnstone. [Pollokshields nabij Glasgow]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. ]\rarie Elisabeth Ie Koux van Hogendorp, 
geb. Pollokshields 9 Aug. 1SS8, tr. Glasgow 19 Mei 1910 J a mes 
Alexander Spiers Gillespio, geb. Dalry (Schotland) 

27 Sept. 1SS3, kassier firma Mc Laren Sou & C"., zn. van J am es 
en Helen Kerr. [Ghisgow]. 

2 Jkvr. Christin a Johnstone Mac Leod van Hogen- 
dorp, geb. Pollokshields 7 Juni 1890. 

5. Jkvr. Cócile Jacquelinc Caroline Campbell Mac 
Leod van Hogendorp, geb. Greenock 13 Juni 1S93. 

4. Jkvr. Georgiana Jvy Mac Lood van Hogendorp, 
geb. Pollokshields 21 Juni 18i>5. 

IX bis. Mr. G ijs bert Xarcl graaf van Hogendorp, 
geb. Rotterdam 27 Oct. 1762. pensionnaris aldaar, lid 
provisioneel algemeen bestuur van de Vereen. Nederlanden, VAN HOGENDORl' 327 

minister vnn buitenl. zaken, vice-president raad van state, 
minister van staat, lid 1" kamer, f 'a Gravenha^^e 5 Aug. 1834, 
tr. Rotterdam 4 Mei 17Sy llester Clifford, geb. Amsterdam 
14 Mei 17G6, f 'sGravenhage 4 Nov. 18'2G, dr. van Mr. George, 
heer van Iloogersinilde en llester Hooft. 
Uit dit hnivelijk 10 k. o. a. : 

1. Jkvr. Wilhelmina van Hogendorp, geb. Rotterdam 
12 Feb. 1790, f 'sGravenhage 9 Nov. 1858, tr. aldaar 25 Oct. 
1815 Jhr. Mr. Laurens de Witte van Citters, heer van 
Elkerzee en Bruiniase, geb. 'sGravenhage 21 Juui 1781, commies 
van staat 1814, voorzitter van den hoogen raad van adel, 
lid prov. staten van Zuidholland, f 'sGravenhage G Aug. 1SG2, 
ZD. van Mr. Jacob Verheye, heer van S' Laurens en Pop- 
kensburg en Anna Jacoba de Witte van Elkerzee. 

2. Jkvr. Hester van Hogendorp, geb. Rotterdam 5 Aug. 
1791, t Amsterdam 2 Feb. 1853, tr. 'sGravenhage 5 Juni 182S 
Jhr. Mr. Antoni WariD,.geb. Amsterdam 31 Dec. 1772, vice- 
president rechtbank te Arasterdam, lid 2e "kamer, f Amster- 
dam 23 Nov. 1S52, ZD. van Mr. Nicolaas en Susanna 
Sophia Dedel. 

3. Jkvr. Maria van Hogendorp, geb. Rotterdam 16 Juni 
1793, t Vcip 26 Juli 1S62, tr. 'sGravenhage 23 Aug. 1837 
Louis Philippe baron R e n g e r s , geb. aldaar 29 April 1795 , 
kamerheer, + 'sGravenhage 8 Juli 1866, zn. van Lo de wijk 
en Agatha van der Goes. 

4. Mr. Willem graaf van Hogendorp, geb. Rotterdam 
17 Maart 1795, referendaris raad van state, later lid raad van 
state, t 'sGravenhage lU Juli 1833. 

5. Jhr. George Ca rel vau ILogoudorp, geb. Amsterdam 
28 Dec. 1796, ordonnansoQScier van den prins van Oranje, 
f 's Gravenhage 8 Feb. 1S16. 

6. Dirk, volgt X. 

7. Jhr. Heurik van Hogendorp, geb. Amsterdam G Feb. 
1799, Ie luit. rijdende artillerie, f Nico 13 Juni 1830. 

8. Fredcrik, volgt Xbis. 

9. Jkvr. Adriana JMargaretha Johanna van Hogen- 
dorp, geb. h. Adrifhem onder Beverwijk 29 Jan. 180S, f's Gra- 
venhage 29 Jan. 1S72. 

X. Mr. Dirk graaf van Hogendorp, geb. Amsterdam 18 oOi TAN HOGENDORP 

Deo. 1797, substistuut ofTicier van justitie bij do arr. rechtbank 
te Amsterdam, raadsheer gerechtshof te 'a Gravenhage, buiten- 
gewoon lid iie kamer, f 's Gravenfaage 18 Maart 1845, tr. Velp 
2 April 1830 Jkvr. Mariaune Uathi rine van Kogen- 
dorp, gcb. Amsterdam 1 Dec. 1SU5, f 's Gravenhagc 8 Juni 
1878, dr. van Jhr. Mr. Willem eu Hermina Clara Boun. 
Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. Caroline van Hogendorp, geb. Amsterdam 
2 Peb. 1831, + 'öGravenhage 4 April 1913, tr. 'sGravenhage 
22 Feb. 1854 Gerrit Ferdinand baron van Asbeck, 
geb. Leeuwarden 4 Jan. 1820, rijkaontv. te Berlicum, Noord- 
wijk en Weesp, betaalmeester te Almelo, Ziitplien, Maastricht 
en Arnhem, f 's Gravenhage 9 Jan. 1905, zq. van baron Tj all ing 
Minne W a t z e en E l b r i g van B i e n e m a. 

2. Jhr. Willem van Hogendorp, geb. Amsterdam 
15 Maart 1832, f aldaar 19 Sept. 1832. 

3. Dirk graaf van Hogendorp, geb. Arasterdam 1 Maart 
1833, jur. caud. te*Leiden, f 's Gravenhage 25 Jan. 1857. 

4. Jkvr. Marianne Catharine van Hogendorp, geb. 
'8 Gravenhage 1 Aug. 1834, f Lausaune 17 Sept. 1909, tr. 's Graven- 
hage 18 Nov. 1875 Jhr. Aa mout Klerck, geb. Luik 11 April 
1820, secretaris generaal dep. van marine, f 'a Gravenhage 11 Oct. 
1876, zn. van Jhr. lleinliold Antouie en IsabellaJa- 
coba van Citters., wedr. van Jkvr. Maria Antonia van 
der Heim en Jkvr. Paulina Henrietta Maria van der 
Heim. 

5. Jkvr. Hermina Clara van Hogendorp, geb. 's Gra- 
venhage 22 Aug. 1836, f Bonn 22 Jan. 1912, tr. 's Gravenhage 
13 Oct. 1858 Dr. Siegfried Er win Nas se, geb. Boun 2 Dec. 
1830, hoogleeraar in de oeconomie aan de universiteit aldaar, eerst 
te Eostock, geheimraad, f Bonn 4 Jan. 1890, /.n van Dr. Fried- 
rich en Henriette Wilhclmiue Wober. 

6. Jkvr. W il hel mine van Hogendorp, geb. 's Gravenhage 
7 Mei 183S. ['s (Jravonhage]. 

7. Jkvr. Anna van Hogendorp, geb. 's Gravenhage 7 Sept. 
1841. ['s Gravenhage]. 

8. Ilonrik, volgt XI. 

XI. Mr. Hen r ikgraaf van Hogendorp, geb. 's Gravenhage 
24 Nov. 1842, oud-rcfereudaris dep' van linancien, tr. aldaar 17 Out. VAN HOGENDORV 329 

1878 Jkvr. Alice Ellen Govers De y noot, peb. 's Graven- 
hage 1 Sept. 1857, t Soudcr (Miuabassa) 15 Feb. 1905, dr. van 
Jhr. Mr. Franpois Gerard Abraliam en Margaretha 
Jaoob.a Wilhelraina gravin van Limburg Stirum. 
['s Gravenhage]. 
Uit dit Jiuivdijl:: 

1. Jkvr. Maria Anna Catbarina van Hogendorp, 
geb.' 's Gravenhage 15 Nov. 1879, tr. 21 Juli 1902 Dr. Samuel 
Schoch, geb. Leiden 16 April 18715, theol. doctor, zendeling 
van het Ned. Zendingsgenootschap, huli)prediker in de Mina- 
hassa, f Weltevreden 3 Juni 1912, zn. van Johan Gustaaf 
Ulrich en Jkvr. Margaretha Catbarina Gevers Dey- 
noot. [utrecht]. 

2. Jkvr. Margaretha Jaooba Wilhelmina van Hogen- 
dorp, geb. 's Gravenh.Tge 29 Jan. 1881. ['s Gravenhage]. 

X bis. Mr. Fr eder ik baron van Hogendorp, geb. h. Adri- 
chem onder Beverwijk 12 Juni 1802, lid prov. staten van Zuid- 
holland en der dubbele kamer der Staten (jen., f 's Gravenhage 
24 Mei 1872, tr. Ginueken 1(5 Aug. 1838 Leopoldine Mari;i 
gravin van Limburg Stirum, geb. 's Gravenhage 2-1 Dec. 
1817, grootmeesteres van H. M. de Koningin-Moeder, f aldaar 
1 April 1894, dr. van graaf O t to Jan He r bert en Joséphine 
Arnoldine barones Kengers. 

Uit dit linivelijk : 

1. Jhr. Gijsbert Karel van Hogendorp, geb. 'sGraveu- 
hage 10 Oct. 1839, f aldaar 23 Nov. 1839. 

2. Josóphine Arnoldine barones van Hogendorp, 
geb. 's Gravenhage 30 Nov. 1840, oud-liofdamo van Prinses 
Anialia der Nederlanden, tr. aldaar 2 Juni 1870 Mr. Frans 
Steven Karel Jacob graaf van Kandwijck, geb. Beramel 
1 Feb. 1838, oud-secretaris generaal dep. van financiën, oud- 
kamerheer des Konings, cereiiioniemoester van Jl. M. de 
Koningin, f 's Gravenhage 25 Aug. 1913, zn. van graaf Mr. 
L ode TV ijk Napoleon en Jkvr. Cl air o Juli e Hél On e 
Philippine van Yredenburoh. ['s Gravenhage], 

3. Willem, volgt XL 

4. Mr. F reder ik baron van Hogendorp. geb. 's Graven- 
hage 12 Sept. 1843, adj. commies dep. van koloniën, directeur 
der IJssel-Stoonitramwegmaatschappij , hoofdredacteur dagblad 33U VAN IIOGKNDOKI' 

voor Zuidhollacd eu 's Graveuhage, letterkundige, f Bensdorf 
25 Sept. 1S89. 

5. G ij s b e r t K a r e 1 baron vanHogendorp, geb. 's Graveu- 
hage 28 Dec. ISli, controleur Ie kl. N. I., f 'sGravenhage 
lé Aug. 1879. 

6. Maria Leopoldine barones van Ilogendorjl, geb. 
'sGravenhage 1 Maart 1846, tr. aldaar IG Maart 1871 Frans 
Godard baron van Lynden, heer van Hemmen, geb. 
k. Hemmen 1(5 Maart 1836, oud- burgemeester van Hemmen, 
oudlid Ie kamer, zn. van baron Willem Jan Elias eu 
Constance Jeannette Louise Caroline Freiin v o n 
Nagell-Gar trop. [k. Hemmen]. 

7. Otteline Sophie barones van Hogendorp, geb. 
'sGravenhage 9 Nov. 18-J-7 , tr. aldaar 8 Juni 1876 Jhr. Mr. 
Hendrik Abraham Co melis de Ia Bassecour Caan, 
geb. 'sGravenhage 10 Maart 1829, oud-burgem. van Noordwijk, 
oud-lid gedep. staten vau Zuidholland, f 'sGravenhage 3 April 
1905, zn. van Jhr. Mr. Jan en Jkvr. Maria Charlotta 
Jacoba van der Ileim, weduwnaar van Jkvr. Maria 
Martha Johanna van den Velden. ['sGravenhage]. 

8. Dirk, volgt XI bis. 

9. Henrik baron vau Hogendorp, geb. 'sGravenhage 
17 Juni ISól, ordonnans officier van Z. M. Koning Willem III 
en van Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden, gep. kap. 
art., f 'sGravenhage 13 Sept. 1902, tr. Utrecht 21 Feb. ISSü 
Jkvr. Hester Gustafva Bartholdino Cornélie de 
Geer, geb. Nieuw-Maar.-^seveen 29 Mei 1847, f 'sGravenhage 
12 Jan. ]905, dr. van Trof. Mr. Bart ho ld Jacob Lintelo 
baron de Geer, heer van Jutphaas en Jkvr. Cornelia 
Anna Alexandrina Louis a van Asch van Wijck. 

10. Wilhelm ine barones van J [ogen dorp, geb. 'sGra- 
venhage 24 Mei ]S53, tr. aldaar 6 Juli 18S2 Mr. Jan Willem 
Herman Meyert van Idsinga, geb. St. Etistatius 13 Juli 
1854, oud-rcfurendaris dep. van binnenl. zaken, lid 2e kamer^ 
lid prov. staten van Zuidhulland, zn. vnn Willem Hendrik 
Jan en Jkvr. Ernmeliue Theodora Flisabeth vau 
Kaders. ['sGravenhage]. 

11. W i g b o 1 d Jan baron van Hogendorp, geb. 'sGra- 
veuhago S Nov. 1854, f Salatiga 8 Mei 1S92, tr. bij volmacht VAN IIOGKNDOKl' 331 

Diepenheim-Klatcn 12 Mei 1S90 Henriotte Frances Wil- 
helmina, Elisabeth gravin Sohimmolpenninck, geb. 
Ainstordara 20 Mei 1850, f h. Peckedam onder ülepeulieira G Juni 
1907, dr. van graaf Mr. llutger Jan, heer van Nijenhuis en 
Peckedam en Kenriette Wilhelmine Elisabeth 
Melvil. 

12. Leo po ld, voigt XI ter. 

13. Otto, volgfc Xlquater. 

XI. Willem baron van Hogendorp, geb. 'sGravenhage 
hage 15 Dec. 1811, gep. schout bij nacht, ridder M. \V. O., 
adjudant vau H. M. de Koningin i. b. d. , tr. Dordrecht 11 Mei 
1876 Ariioudina Maria gravin van Hogendorp, geb. 
aldaar 20 Aug. 1851, dr. van Mr. graaf Jacobus Jan Cor- 
nelis Paulus en Jacoba Cornelia Arnoudina barones 
van Zuylen van Nijevelt. [h. Oudeweg onder Doorn]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Frederik, volgt XII. 

2. Jacob baron van Hogendorp, geb. 'sGravenhage 
1 Juli 1881. [Doorn]. 

3. Jacoba Cornelia Arnoudina barones van Hogen- 
dorp, geb. 'sGravenhage 25 Juli 1887, tr. Doorn 17 Juni 1909 
Jhr. Mr. Hubert Alexander Maurits van Asch van 
Wijok, geb. Breda 16 Oct. 1879, lid en secr. centr. gezond- 
heidsraad, zu. van Jhr. Mr. Henrick Maurits Jan en 
Henriette Johanna Royaards. [Utrecht]. 

XII. Frederik baron van Hogendorp, geb. 'sGraven- 
hage 15 Maart 1877, kap. art., tr. Zeist 30 Aug. 1911 Irene 
Caroline de Beaufort, geb. Utrecht 16 Mei 1888, dr. van 
Mr. Joachim Ferdinand en Jkvr. Anna Maria Ernes- 
tine Louise Huydecoper. [Utrecht]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Anna Marie Ernestine Louise barones van Hogen- 
dorp, geb. Utreclit 17 Juli 1912. 

2. Maria Arnoudina Cornelia barones van Hogen- 
dorp, geb. Utrecht 2 Nov. 1913. 

XI bis. Mr. Dirk baron van Hogendorp, geb. 'sGra- 
venhage 13 Sopt. 1S19, oiid-refcrend. buiteiil. z.akeu , tr. 's(!ra- 
venhage 11 Juli 1.S78 Ad r ia na Jac(iuelinc 's Jacob, geb. 
Batavia 28 Jan. 1858, dr. van Mr. Eduard Herman en Jkvr. 332 VAN IIOGKNDOIU' 

Coralio Govertha Elisabeth Luci-Para de Stuera. 
[Villa Dr. Mesa-Scheveningeu]. 

Uit dit huwelijk: 

Coralle Léopoldine barones van Hogendorp, geb. 
'sGravenbatre 17 Juni 1885, tr. 'oGravenbage 30 Juui 1908 
Prof. Jhr. Mr. Dr. Willem Jan Marie van Eysinga, geb. 
h. Klein Leeuwenhorst onder Noordwijkerhout 31 Jan. 1878, 
oud-referendaris dep. van buitcnl. zaken , booglceraar in de 
8tuatswetenschappeu en volkenrecht te Leiden, zn. van Jhr. Mr. 
TjallingAedo Joh au en üenrietteJacoba Kluit. 
[Leiden]. 

XI ter. L e o p o 1 d baron van Hogendorp, geb. 's Gra- 
venhage 19 Maart 1856, luit. kol. art., tr. Zutphen 17 Aug. 
1893 Sophia Susanna Juckema van Burmania barones 
Rengers, geb. aldaar 2(j Juni 1867, dr. van baron Fr ede rik 
Constantijn Willem en Wol te ra G e e r t r u ida gravin 
van Limburg Stiruiu. [Amersfoort]. 

Uit dit liuivelijk: 

1. Léopoldine barones van Hogendorp, geb. Gorinchem 
4 Juni 1894. 

2. F re de rik baron van Hogendorp, geb. Gorinchem 
10 Nov. 1896. 

Xlquater. Mr. Otto baron van Hogendorp, geb. 'sGra- 
venhage 18 Maart 1858, oud-lid van deu raad van Driebergen, 
tr. Amsterdam 23 Jan. 1902 Agatha Johanna Elisabeth 
van Notten, geb. aldaar 28 Jan. 1873, dr. van Piet er en 
BernardinaSaraJacobaSusannaLeuvelingTjeenk. 
[St. Lógier bij Moutreux]. 

Uit dit huwelijk: 

Petronella barones van Hogendorp, geb. Driebergen 
8 Jan. 1903. 

IX ter. Jhr. Mr. Wil 1 em v an II ogen d orp, geb. Rotterdam 
19 Mei 1765, secretaris van Ilaarjcni, directeur der registratie 
te Am.sterdam, f Velp 5 Juli 1h;!5, tr. Amsterdam 28 Sept. 
1799 Hermiua Clara Bonn, geb. ^aldaar 13 Jan. 1774, 
t Velp 11 Nov. 1831, dr. van l'rof. Andreas en Anna 
C r a m e r. 

Uit dit huivclijk 7 k. o.a.: 

1. Jkvr. CarolineAndrt'ovanlIogeudorp, gob. Amster- VAN HOGENDORI' 333 

dam 10 Aug. 1800, f 's Gravcnhage 15 Maart 1869, tr. Rheden 
15 April 1841 Mr. Ca rel Maria van der K e m p, geb. 's Gra- 
venhage 18 Juni 179'.>, raadsheer in het prov. gerechtshof van 
Zuid-Holland, f üeli't 17 Sept. 1862, zo. van Mr. Joliannes 
Cornelius en Caroliua Adriana do Lille. 

2. Willem Andreas, volgt X. 

3. Jk vr. M a r i a n n e O a t li e r i n e van H o g e n d o r p , geb. 
Amsterdam 1 Dec. 1805, f 's Gravenhage 8 Juni 1878, tr. Velp2 April 
1830 Mr. Dirk graaf van Hogendorp, zie sub X hiervoor. 

4. JkAT. Anne Jacquoline van Hogendorp, geb. Am- 
sterdam 1 Nov. 1S08, t Velp 7 Dec. 1879. 

5. Jkvr. Sophia Jeannette van Hogendorp, geb. 
Amsterdam 25 Sept. 1809, f Velp 27 Nov. 18S1. 

6. Jkvr. Antoinette Cl ara van Hogendorp, geb. 
Amsterdam 11 Feb. 1811, f ^- Klein Biljoen te Velp 4 Nov. 1867. 

X. Jhr. Mr. Willem Andreas van Hogendorp, geb. 
Amsterdam 13 Juni 1804, rechter te Alkmaar, f Alkmaar 
23 Feb. 1858, tr. aldaar 12 Sept. ]8'}8 Sara Jacoba Druy- 
vesteyn, geb. Alkmaar 2 Maart 1817. f aldaar 30 April 187:3, 
dr. van Franrois Constant ij u Willem en Cornelia 
Adriana Scheltus. 

Uit dit huiielijk : 

1. Jkvr. Cornelia AdriauaJohanna van Hogendorp, 
geb. Alkmaar 8 Juli 1842, tr. aldaar 22 Aug. 1867 Ds. Henri 
Jacques James, geb. Breda 19 Juli 1841, oud-predikant te 
Vlaardingen, zo. van Ds. Louis Gabrielen Cornelia van 
der Made. [Vlaardingen]. 

2. Jkvr. Her mina Cl ara van Hogendorp, geb. Alkmaar 
9 Oct. 1844, t Alkmaar 16 Juni 1852. 

3. Jhr. Willem Franpois van Hogendorp, geb. 
Alkmaar 25 Feb. 1847, f aldaar 8 April 1848. 

4. Jkvr. C a t h ar i n a B a r b a r a van Hogendorp, geb. 
Alkmaar 22 Aug. 1853, tr. aldaar 2 Aug. 1871 Ds. Dirk 
llijnders, geb. Utrecht 8 Juli 18il, predikant te Middelburg, 
t aldaar 10 Juli 1S8S, zn. van Bornard JacquesCornelis 
en Sara Maria Doe des. [Middelburg]. 

VI bis. Mr. G ijs bert des H. R. Rijksgraaf v a n Hogen- 
dorp, vrijhcer van St. Janssteen, llofwegen en Glosseubergho, öd4 VAN HOGENDORI' 

heer van Steenhuysen, ambachtsheer van Cromstrijen en Hey- 
ningen, geb. in 1G68, drossaard vau Steenbergen, outv. generaal 
van de Unie, f llotterdain 23 Oot. 1750, tr. als wedr. vau 
Juliana Boe leer, 2" Middelburg 2Ü Aug. 109(3 Marga- 
retha Catharine Beek, vrouwe van Hof van Delft , Vrijen- 
ban, 't Wout en Woutharnas, f 's Gravenhago 8 No v. 1737, dr. 
van Jan en Geertruid Guiselin. 
Uit dit liuwelijk 9 k. o. a. : 

1. Diederik Johan, volgt VII. 

2. Catharina Wilhelmina des II. K. Rijksgravin van 
Hogendorp, tr. Mr. Diederik van Hogende rp, zie VII 
op blz. 322. 

3. Johan Franpois, volgt VII bis. 

VII. Mr. DiederikJohan des II. ïl. Rij ksgraaf vanHogen- 
dorp, vrijheer van Hofwegen, Tilburg en Goirle, geb. 'sGra- 
venhage 2 Aug. 1697, baljuw van Steenbergen, schepen en 
gecomm. raad te Rotterdam, f (begr. 's Gravenhage 7 Sept.) 174-1, 
tr. Amsterdam d Nov. 1728 Anna Maria du l'eyroii, ged. 
aldaar 31 Dec. 1704, f Rotterdam, begr. 17 Dec. 1747, dr. vau 
JacquesenAnnadeLaguo. 

VIII. Gijsbert Steen bergensis des II. R. Rijksgraaf va n 
Hogendorp, vrijheer van Hufwegen , Tilburg cu Goirle, geb. 
Rotterdam 5 Aug. 1729, raad en rentm. generaal der domeinen 
van Brabant, kwartier 's Hertogenl)oach , f aldaar 15 Sept. 17S5, 
tr. (oudertr. 's Graveuhage) 8 Juli 1753 Jaooba Soetje 
Broncken, geb. Vlissingen IG Oct. 1730, f Brussel 6, begr. 
's Gravenhage 17 Maart 1788, dr. van Reinier en Sara Jo- 
hanna van Campen. 

IX. Mr. Diederik Johan Franrois des II. R.. Rijksgraaf 
van Hogendorp, vrijlieer van Hofwegen , Tilburg en Goirle, 
geb. 's Graveuhage 23 April 1754, schepen te Amsterdam, kap. 
schutterij, bewindhebber W.I. Cump., f Amsterdam 25 Maart LSü;J, 
tr. Heemstede 24 Sept. 1775 M a r g a r e t h a J o h a n n a M u u t e r, 
geb. Amsterdam 9 Dec. 1752, f k. Tilburg 21 F(!b. 1803 , dr. van Mr. 
Andries en Margaretha Joanua Bors van W averen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Diederik Johan Franrois, volgt X. 

2. Andries Willem, volgt X bis. 

'ó. Gijsbortus Jacobus graaf vau Hogendorp, geb. VAN UOGKNDORl' 335 

Amsterdam 9 Mei 1783, refer. raad vaa state, seer. minister- 
raad, t k. TilburfT 4 Nov. 1845. 

X. Dieder ik Jolian • Fr anrois graaf vaa Hogen - 
dorp, vrijheer van Ilofwegen, Tilburg en Goirle, geb. Am- 
sterdam 8 Aug. 1776, houtvester, agent van het domein, 
kamerheer i. b. d. , f k. Tilburg 4 Feb. 1839, tr. !<> 's Hertogeu- 
bosch 5 Juni 1805 Clasina Gijsberta van der Sleyden, 
geb. aldaar 14 ücc. 1784, f 's Hertogenbosch 8 Aug. lSÜ5;tr. 2" 
aldaar 8 Nov. 1808 Johanna Maria v an de r Sle y d e u , 
geb. 'sHertogenbosch 6 Deo. 1774, f k. Tilburg 9 Mei 1853, 
zuster zijner eerste echtgenoote en dr. van Mr. Cornelis 
Wilhelmus, heer van Aalst en Maria do Jongh. 

Uit het tweede huwelijk : 

1. Catherine Froderica Augustina Alexandriua 
gravin van Hogendorp van Ilofwegen, gub. k. Tilburg 
18 Maart 1811, hofdame van Koningin Anua Pauiowna, f 's (ira- 
venhage 25 Nov. 1887, tr. Tilburg 20 Juni 1850 Mr. Eugóne 
Jean Alexandre graaf van Bylandt, geb. 's Gravenliage 
1 Juli 1807, comm. des Koniugs in Overijssel, lid prov. staten 
van Zuidholland, raad van state en eerste kamer, president 
dier kamer en kamerheer, f 's Gravenhage 21 Feb. 187G, wedr. 
van Maria Itenrietta barones van Tuyll van Seroos- 
k er ken en zn. van graaf Jean Charles en Otteline 
Agnes Catharina gravin van Limburg Stirum. 

2. Clasine Gertrudo Gisberta gravin van Hogen- 
dorp van Hofwegen, geb. k. Tilburg 29 Feb. 1812,t'sGra- 
venhage 16 Aug. 1900. 

3. Margaretlia Johanna gravin van Ilogendorp van 
Hofwegen, geb. k. Tilburg 1 Juni 1813, f 's Gravenliage 
17 Jan. 1904, tr. Tilburg 8 Nov. 1856 Alexander Lamber- 
tuB Theodorus Allardus Grisart, geb. Arnhem 2 Jau. 
1815, gep. generaal-majoor cav., f 's Gravenhage ] Jan. 1897, 
wedr. van Anna Maria Km il ia Andrea des Tombe en 
zn. van Wilhelmus en Maria J u s t i n a 1' r a n c i s c a H e n - 
drioa Xaveria Walburga Öpeyart van Woerden. 

X bis. Andries Willem graaf van Hogendorp, geb. 
Amsterdam 5 Juni 1780, ontvanger der in- en uitgaande rechten 
en accijnzen te ütirdrecht, f aldaar 24 Scpt. 1H55, tr. 'b ( iraveu- 
hage 29 April 1805 Jguatia Geertruyda Uoogaert van <J3b YAX HOGENDORP 

Alblasserdam, ^eb. Rotterdam 27 Juni 1779, f Dordrecht 
15 Feb. 1853, dr. vaa Mr. Nicolaaa Martinus ca Lydia 
Co r nel ia van Hiel. 
Uit dit huwelijk: 

1. Johan DiederikFrangois f^raaf van Hogendorp, 
geb. 'sGravenhage 25 Jan. 180(3, f Dordrecht 28 Jan. 1826. 

2. Mr. Alexander Frederik August graaf van Ilogen- 
dorp, geb. 's Hertogenbosch 7 April 1807, outv. directe belast., 
t Dordrecht 27 Oct. 1850. 

3. An dries Gerard Willem graaf van Ilogendorp, 
geb. 's Ilertogcubosch 21 Dec. 1808, directeur van het postkan- 
toor te Brielle en later te Delft, en te Zwolle 1860, f Erielle 
14 Feb. 1872, tr. aldaar 12 Mei 1854. Ingelina Catharina 
Ida Verhey, geb. Erielle G Juni 1814, + aldaar G Nov. 1882, 
dr. van Bastiaan Jacob eu Geertrui Jaooba Vil Ier lus. 

4. Lydia Cornelia gravin van Ilogendorp, geb. 's Her- 
togenbosch 2 Feb. 1810, f aldaar 6 Maart 1820. 

5. Jacobus Jan Cornelis Paul u 3, volgt XI. 

6. Johanna Margaretha gravin van Ilogendorp, geb. 
's Hertogenbosch 18 Nov. 1813, f 'sGravenhage 30 Nov. 189:?. 

7. Geertruida Paulina gravin van Hogen dorp, geb. 
'sTIertogenboscb 29 Mei 1815, f Dordrecht 21 Dec. 1887. 

8. Isabella Cornelia gravin van Ilogendorp, geb. 
's Hertogenbosch 13 No 7. 1816, f 's Gravenh.nge 23 Aug. 1'JOi, 
tr. Dordrecht 13 Juni 1850 Dr. Willem Cornelia van den 
Brandeler, geb. Dordrecht 24 Oct. 1817, med. dr. te Leiden 
tot 1850, burgeni. van Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf, der 
beide Noordwijken, van Brielle (1856), vau Voorburg (18(;5), 
van Leiden (1866), curator der Leidsche hoogeschool , f Leiden 
5 Mei 1880, zn. van Dr. Martinus en Wilhelm in a Cor- 
nelia van Üldenborgh. 

9. J a c o b M a r i a gravin van Hogoudorp, geb. Dordrecht 
18 Mei 1818, f aldaar 3 Aug. 1873. 

10. Paul, volgt XI bis. 

XI. Mr. Jacobus Jan CornelisPaulus graaf van 
Hogendorp, geb. 's Hertogenbosch 10 Oct. 1811, rechter 
arr. rechtb. Dordrecht, f Wiesbaden 7 Sept. 1858, tr. Alnieu 
(Gorssel) 17 A ug. 1844 Jacoba Cornelia Arnoudina 
barones van Zuylen van Nyevelt, geb. Dordrecht VAN HOGENDORP 337 

2 Nov. 1814, t 's Gravenba{,'e 4 Sept. 1S83, dr. van baron 
A a r n o u t eu Maria R e p e 1 a e r. 
Uit dit huwelijk: 

1. Geertruida IgnafciaAndr^a gi-avin van Kogen- 
dorp, geb. Gorinchem 25 Feb. 18J8, f 's Gravenliage 12 Oct. 
1880. 

2. Arnoudiua Maria gravin van Ilogendorp, geb. 
Dordrecht 20 Aiig. 1851, tr. aldaar 11 Mei 1876 Willeem 
baron van IlDgendorp, geb. 'sGravenhage 15 Dec. 1841, 
gep. schout-bij-naclit , zn. van baron Mr. Fr ed er ik en 
Leopoldine Marie gravin van Limburg Stirum. 
[h. Oudeweg onder Doorn]. 

3. A n d r i e s W i 1 1 e m G ij s b e r t graaf van Hogendorp, 
geb. Dordrecht 14 April 1858, f aldaar 25 April 1858. 

XI bis. Paul graaf van Hogendorp, geb. Dordrecht 
15 Jnli 1820, rijksbetaalraeester te Breda, f 15reda 20 Juni 
1902, tr. Zundert 8 Aug. 18^37 Anna Jacoba Vliegent- 
hart, geb. Dordrecht 28 Dec. 1836, f Breda 3 Feb. 1908, dr. 
van Jacob en Anna Jacoba van der Velde. 

Uit dit huwelijk: 

1. IgnatiaGertruidaAlbine gravin van Hogen- 
dorp, geb. Wernhout 12 Oct. 1858, f Breda 15 Oct. 1872. 

2. A n d r i e s Willem, volgt XII. 

3. PaulGijsbertu&iJacobus graaf van Hogendorp, 
geb. Sas van Gent 18 Jan. 1S(;2, oud-luit. t. zee, ridder M.W. O., 
tr. Amsterdam 6 April 1901 GeertruidaCatharinavan 
Alraeloo, geb. Amsterdam 4 Maart 1874, dr. van J a n eu 
Johanna Sopliia Sc li roder. [Amsterdam"". 

4. Anna Jacoba Maria gravin van Hogendorp, 
geb. Groot Zundert 29 Juli 1863, f Sas van Gent 11 Nov. 
1863. 

5. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp, geb. Sas 
van Gent 11 Maart 1865, oudkap.hiit. t. zee. [Amsterdam J. 

G. Alexander Frederik Au guste, volgt XII bis. 

7. Alphonse LennMauricc graaf v an Jl ogendorp, 
geb. Breda 18 Oct. 1874. [Nogent s. Marue, Frankrijk]. 

XII. A n d r i c s Willem graaf van Hogendorp, heer 
van Hofwegen, geb. Wernhout 19 Sept. 1860, gep. kap. luit. t. 
zee , tr. A utwerpcu 4 Jan. 1894 Maria Ijeonarda Cr rib- 333 VAN HOGEN DOR." 

1 i n g, geb. Batavia 2 Juni 1873, dr. vau L e o n a r d u 3 Wil- 
helmus en Tan G on io. [Ginueken eu h. Mariahof te Zuudert]. 
Uit dit hiiivclijk : 

1. A n d r i es Willem graaf van Kogendorp, geb. Breda 
1 Feb. 1897. 

2. Eva gravin van Hogeudorp, geb. Amsterdam IG Juli 
1902. 

XII bis. Alexander F rede rik Auguste graaf v a n 
Högendorp, geb. Zundert !'> Juli 1871, oud-luit. t. zee 2<' kl., 
industrieel, tr. Brussel 11 April 1901 T h ü r è s o L o u i s e gravin 
van L i ra b u r g S t i r u m , geb. Breda 24 Feb. 18(i8, dr. van 
graaf Lodewijk en Jacqueline JoséphineThérèse 
van Meurs. [Ostende]. 

Uit dit huwelijk : 

Jacqueline Anna Thérèse gravin van Högendorp, 
geb. St. Gilles lez Brnxelles 22 Feb. 1902. 

VII bis. Mr. Johan Fraiu;oia des H. R. Rijksgraaf v a n 
Hogeudorp, vrijheer van Sfc. Jan ten Steen en Glossenberu^ljc, 
heer van Steeuhuysen, geb. 's Gravenhage 14 Dec. 1700, raad 
en burgem. te Vlissingen, ontv. generaal der Unie , f 's Graven- 
hage 14 Jan. 1779, tr. 1° 4 Juni 1721) Johauna Maria de la 
Pal ma de St. Fuentes; tr. 2" Vlissingen 24 Awg. 1740 
Sara Johanna van Campen, geb. aldaar 1 Aug. 1710, 
t 's Gravenhage 17 Feb. 1765, dr. van Pieter Joseph en Jo- 
hannaJosina Lampsins, en wede van ReinierBroncken. 

Uit het eerste huwelijk 5 k. o. a. .- 

1. Mr. Gijsbert des H. 11. Rijksgraaf v a n Hogeudorp, 
wiens tak in 1832 uitstierf. 

Uit het tweede huwelijk .'i k. o. a. : 

2. Pieter Dam as des H. R. Rijksgraaf van Hogeudorp, 
wiens tak in 1893 uitstierf. 

3. Jan Franrois graaf van Högendorp, geb. 's Graven- 
hage 29 Mei 174G, raad en burgem. van Rotterdam , lid 1<: kamer, 
+ 's Gravenhage 18 Oct. 1831, tr. Rotterdam 18 Feb. 1770 
Aletta Maria Cossart, geb. aldaar 19 April 17."il , f k. Hees- 
wijk 8 Juni 1813, dr. van Jacob en Aletta Margaretha 
van der Hoeven. HOGGUER 

{In mannelijke Ujn uitgestorven in 1911.) 
Protestant. — St. Gallen. — De geregelde staiiireeks vangt 
aan raet Sebastiau Hügger, wieus zoon Ilaua in l(i27 
te St. Gallen geboren werd. Bij diploma d.d. 5 April 1713 
van den Koning van Zweden werd Autoine Hogguer, 
heer van Coinbreiix en ïïautes eb Basses Viguolcs verheven 
tot Zweedsch baron, welke adelsgunst op zlui verzoek 
werd uitgestrekt tot zijnen vader Mare Friedrich 
Högger, die zich daarna noemde Mare 1'ród.éric 
Baron Hogguer, zijnen broeder Jeau Jaoques en zijn 
oom Dan iel Högger. Bij diploma d.d. 9 Dec. 1773 
werd Dan iel Hogguer erkend als Zweedsch baron. In 
1810 werd Jan Willem Hogguer verheven tot baron 
des Kussischeu Rijks. Bij K. B. d.d. IC'Sept. 1815, I^i W 
werd Paul Iwan Hogguer verheven in den Ned. Adel. 
Bij K. B. d.d. 11 Maart 1817, no 59 werd Paul Willem 
des Zweedschen Rijksbaron Hogguer ingelijfd in den Ned. 
Adel met den titel van baron op alle. Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een 
halve zwarte steenbok, die in den bek drie 
zwarte ringen houdt, welke schuin rechl.'3 
tegen elkander gerangschikt zijn; H en III 
in blauw een zilveren rots van drie toppen , 
los in het kwartier staande, en op den 
middelsten top een zilveren zeemeeuw. Ineen 
blauw hartschild, over alles heen, een gouden 

leeuw. Twee gekroonde helmen, de eerst met goud-zwart- 

blauwe en do tweede met zilver-blaliw-gouden dekkleeden. 

Helmteekens: 1° do halve steenbok uit het schild, omgewend ; 

2>' een uitkomende gouden leeuw. 
Stamreeks 

I. Sebastian Högger, tr. Elisabeth O. se 11. 

II. Hans Jacob II(>gger, geb. St. Gallen 22 Nov. 1(;27, 
lakenkooper en fabrikant aldaar, stadtsrichter, stadtamman 340 nOGGVER 

en rathsherr, f St. Gallen 25 Nov. 1710, tr. aldaai- 17 Jan. 1654 
Margaretha IJufler, geb. St. Gallen 10 Nov. 1634, faldaar 
11 Dec. 1709, dr. van Mai-c Friedrich eu Anna Staader. 
Uit dit huivelijk 16 h., o.a.: 

1. Mare Friodricb, volgt III. 

2. D a u i ü 1 , volgt III bis. 

III. Mare F r ó d ó r i c Baron H o g g u e r , Zweedsch resident 
in Zwitserland , tr. 1678 E 1 i s a b e t h L o c h e r. 

Uit dit huwelijk: 

1. J e a n J a e q u e s H o g g u o r , Baron de Coppet , geb. 
Lyon 24 April 16S0, f k. Coppet 7 Nov. 1742, tr. Elisabeth 
L o o h e r. 

2. Antoiuellogguer, Baron de Presles, heer van Gom- 
breux en Hautes et Basse.s Vignolles, geb. Lyon 15 Feb. 1GS2, 
+ Parijs 17 Jan. 1767. 

III bis. Daniel Baron Hogguer, Markies van Garo, Graaf 
van Biguan, geb. St. Gallen 22 Jan. 1659, lakenkooper aldaar, 
daarna koopman te Lyon, bankier te Parijs, t Parijs in Oct. 
1731, tr. St. Gallen 19 Mei 1691 Salom 6 ilie t m a n u , gelj. 
Bischofszell 20 Sept. 1673, f 4 Maart 1750, dr. van Hans 
MeleliiorenSabineGonzenbacb. 

IV. JacquesCh r is toffe 1 Baron Hogguer, geb. St. Gallen 
4 Mei 1697, koopman eu bankier te Amsterdam, f aldaar, begr. 
30 Jan. 1738, tr. Bloemendaal in Sept. 1721 Sa ra C he va 11 ier , 
geb. in Suriname 1701, f Beverwijk, begr. Amsterdam 8 Juli 
1751, dr. van Pieter en Esther Espichel. 

V. Daniel Baron Hogguer, graaf van Bignan, geb. Am- 
sterdam 1 Nov. 1722, koopman en bankier aldaar, minister 
plenipotentiaris van H. H. M. M. bij den Nedersaksisclie Kreiti: 
en de Hanzesteden te Hamburg, f Hamburg 29 .Maart 1793, 
tr. als wedr. van Marie Anne van 11 obais, 2" 's Gravenhage 
Oct. 1751 Henriette de Mauclerc, geb. Stettin in 172 i, 
f 's Gravenhage 20 Nov. 1794, dr. van Paulus Kmile en 
AnnoJuliedeTeissonióre. 

Uit dit huwelijk 1 k. o. a. : 

1. Jan Willem, volgt VI. 

2. Jhr. Paul Iwan Hogguer, geb. Amsterdam 7 Feb. 176ci, 
koopman en bankier aldaar, schepeo aldaar, burgem. aldaar, 
president van de Nederlandscho bank, 1814, f Amsterdam HOGGUEK 341 

19 Nov. 1810, tr. 1" aldaar 21 April 178S Anna Maria Ebe- 
ling, geb. iu 17GS, f vóur 1803, dr. van Mr. Ernestus en 
Maria Elisabèth llaasê Ig r een; tr. 2'^ Amsterdam 31 Aug. 
1801 Cornelia Margaretlia van Wee de, geb. Utreoht 
15 Juni 1769, f Amsterdam 2-1 Jan. 1837, dr. van Hendrik 
M a u r i t s, heer van Lutteke Weede en C o r n e 1 i a Straalman. 

VI. Jan Wi Hem Baron Ho ggu er, geb. Amsterdam 15 Feb. 
1755, minister aan het hol" van Tortugal 1782, llussisch .staats- 
raad 1806, goüv. van Curland 1808, ambassadeur van TI. H. M. M. 
naar Rusland, + 'sGravenhage 11 Jan. 1838, tr. St. Petersburg 
23 Nov. 1800 Anna Alexandra l'alianska, hofdame van 
de Keizerin van llusland. 

VII. Paul Willem baron Ho ggu er, geb. St. Petersburg 
31 Dec. 1806, luit. der Zwitsersche gardes in Eranschen dienst, 
luit. lanciers in Ned. dienst, f Pisa 12 Feb. 1870, tr. Florence 

4 April 1840 Frederica Maitland do Courcy, geb. Zante 
in 1820, t Florence 17 Feb. 1887, dr. van the Hon. Gerard 
of the Lords Kingsale en Elisabetli Carlyon Bishop. 

Uit dit huwelijk: 

Guillaurae Gerald, volgt VIII. 

VIII. GuillaumeGerald baron H o g g u e r , geb. Napels 

20 Nov. 1846, + Baroelona 14 April 1911, tr. 1° Pisa 7 Juni 1868 
Joséphine Del pech, geb. Caracas 1846, dr. van Louis en 
Dolores de Montilla; (dit huwelijk werd 7 Aug. 1882 door 
echtscheiding ontbonden) ; tr. 2" (Tonève 15 Nov. 1882 M a r i a n u e 
Dimitrievna Kanchine, geb. Parijs 11 Jan. ISfU, t Parijs 
3 Oct. 1910, dr. van Dimitry Wassillevitch en Aimüe 

5 i m e o n o V n a G a u r i e f . 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Geraldino barones Hogguer, geb. Florence 12 Dec. 
18S3, tr. lo St. Petersburg 23 Mei 1906 Sergei Eleneff, 
ingenieur; (dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden te 
St. Petersburg in 1913); tr. 2" Londen 12 .April 1913 Holt' 
E u g m a n n, geb. St. Petersburg 10 Jan. 18S9, zu. van Geor ges 
en H e n r i e 1 1 e E n g m a n n. [Parijs]. 

2. Andrée barones Hog gu er, geb. Florence 19 Feb. 18S9, 
tr. St. Petersburg25 Aug. 190t;ErnestGambH,geb. St. I'eters- 
burg 8 Jan. 1883, vice-consul van liusland te Londen, zu. van 
E r n e s t en G' a r o 1 i n a C u m m i n g. [Londen]. 342 HOLMBERG DE BECKFELT 
Protestaut. - Calmar in Zwedeu. - De geregelde stam- 
reeka vangt aan met Ni Is Krak, koopman te' Calinai- iu 
Zweden omstreeks 1490 geboren. Zijn achterkleinzoon 
reter Krak nam den naam Kvronius aan. Diens 
achterkleinzoon Nila Kyronius ontving zijne op voediu- 
van zijn moeders broeder A n d r ee Ho 1 m be rg te Stock- 
holm on nam uit erkentelijkheid den uaam Hol ml. erg aan, 
waarbij hij later, eenigszins gewijzigd, den uaam Be ck er- 
tel dt voegde, toen 4it geskacht met den eririgen bröedeV 
zyner grootmoeder was uitgestorven, liij diploma d.d. 2 Juni 
1709 werd hij door Koning CJustaaf III van Zweden vcrh'v^^n 
in den adelstand. Bij K. B. d.d. 31 Deo. 1838, n" 74 werd 
zijn zoon Otto Carel Holmberg de Beek fel t ïWZy/W 
m den Ned. Adel. -^ 
ll^ajjcn.- Geschuind van rood en blauw met 
een golvenden zilveren schuinbalk over de 
schuiningslijn heen; het rood beladen met 
drie zwarte kraaien, 2 en 1 en het blauw 
met twee spitse gouden bergen naast elkander, 
uit den schildvoet opstijgende, die ter rechter- 
zijde half over dien ter linkerzijde heengaande. 
Helm met rood-zilver-blauw-ziiveren wrono- en 
rechts goud-blauwe en links zilver-roode dekkleeden Helm- 
teeken: een groene oranjetak met roodachtige bloemen vau 
boven en groene bladeren vau onderen, op het midden bexet 
met drie gouden . oranjeappeleu, een rechts en twee links: 
alle tus.schen eene zilveren vlucht. Schildhouders: rechts een 
omziende roodgetongde bruine leeuw; links een omziende zwarte 
gier met gouden bek, bruine pooten en gesloten vlucht. Wapen- 
spreuk: Fidele :i mou devoir. 

Stamreeks 

I. Xils Krak, gcb. omstreeks 1490, koopman te Calmar 

II. Gruis Kruk, geb. omstreeks 1530, raad te Calmar. tr. 
Maria Jönsdr. te Doderb^v. 

+ ^"^ ,^o'-^ ^ '■''■'' ^"^''- ""'^^treeks 1558, burgen,, te Calmar, 
t oud 100 jaar, tr. Brita Jaeger. HOLMBERG DE BKCKIELT 343 IV. Peter Krak, later Kyronius, geb. Calmar omstreeks 
IfiOO, prefect vau Upland, burgem. van Stockholm, pres. liau- 
delscoUege aldaar, tr. als wedr. van Anna Wudd, f 1 Jau. 
1071, 2" C e c i 1 i a B r ö m s, dr. van Ds. J o h a n en C a t h a- 
r i n a K r o o k. 

V. Nils I'elirson Kyronius, fjeb. Stockholm omstreeks 
1673, predikant te Oregrund, Bjürklinge ea Upland, bofprediker 
en predikant der Kou. garde, f 6 Deo. 170fj, tr. 1695 lugrid 
C a t h a r i n a B o c k e r f e 1 1, f 1726, dr. van C a r 1 B c c k e r, geadeld 
Beokerfelt till Beckershofen GunnilaKosenstrüle. 

VI. Nils Kyronius, geb. üregrund omstreeks IGÜS, raads- 
heer, gevolm. van Upsala in den llijksdag te Stockholm , burgem. 
van Upsala 1747, tr. Maria Elisebeth llolmberg, dr. van 
Jan Ho lm berg. 

VII. Nicolaas Hol m berg de Beek feit, geb. Upsala 
8 Sept. 1742, met het het schip Keukenhof in dienst der O. I. 
Comp. 28 Juli 1759 naar Batavia vertrokken; sedert Aug.^l7G2 
te Suratte; boekhouder aldaar; dispensier te Suratte (1765); 
onderkoopman en secretaris van politie aldaar (1768) ; pak- 
huismeester te Suratte (17G9) ; hem verleend den rang van 
koopman (1771); gerepatrieerd met het schip Mars als gewezen 
pakhuismeester 29 Juli 1774; raad in het Hof van Justitie en 
de Rekenkamer van het graafschap Culemborg (178U); burge- 
meester van Culemborg (1804—1809); f Culemborg 20 Dec. 1818, 
tr. Bergen op Zoom 31 Dec. 1775 Josina Antoinette 
Adrienne vau dor tion, geb. aldaar 20 Juli 1757, f Culem- 
borg 25 Oct. 1805, dr. van Adriaan David euJosine 
Antoinette de Sa u sin. 

Uit dit huwelijk 11 k. o.a.: 

1. N i c ol a a 8 A n t h o n y 11 o 1 in b e r g d e B e c k f e 1 1 , 1779— 
1821, tr. Cornelia Elisabeth vau Muy en, uit wien eeu in 
Ned.-Indiegevestigdein ivcttigc lijn uitgestorven niet-adelHjke t;ik. 

2. Otto Care.l, volgt vill. 

VIII. Jhr. Otto Oa r e 1 Hol m berg de Beek fel t, geb. 
Culemborg 8 Juli 1794, page van Lodewijk iS'apoleuu en van 
Keizer Napoleon I, ritm. cav. Ü.-I., ass. resident vau Kendal , 
resident van l'ckalougan, Rembang en de Proaugerregont- 
schappen, f Brussel 24 Dec. 1857, tr. 1" Rembang 11 Maart ISIS 
Ilenriette Marie Claire Smissaert, geb. Amsterdam 344 HOLMUERCi DE BECKFELT 

20 Jan. 1802, f a./b. schip „Cornelia Sara" beuoorden SelioLland 
13 Aug. 1832, dr. van Anthony ilcudrik enClara Elisa- 
beth von Liebeherr; tr. 20. 's Gravcnliago k; April 185(1 
ElisabetbvanderMeyde, gah. aldaar 5 Dec. 1H3-1', f 's( i ra veu- 
hago 13 Feb. IWJ, dr. van Willem en C e c i 1 i a van ü e y k. 
Vit het eerste Imwelijk: 

1. Jkvr. Cl ara Henriefcte Nicoline Hol m berg de 
Beckfelt, geb. Semarang 6 Aug. 182Ü, f Apeldoorn 23 Uec. 
18Ü1, tr. 'süravenhage 15 Juli 181U Jhr. Ludolph van 
Broukhorst, geb. Groningen 20 Mei 1813, kol. tit., particulier 
secretaris van den Prins van Oranje, intendant van het Loo, 
t Scheveningeu 19 Aug. 1885, zn. van Jhr. (JogsoBer nardus 
en Susanna Elisabeth Chris tiua Iliddingh. 

2. Jkvr. Josine Antoinette Jolianna l']lisabeth 
Holniberg de Beckfelt, geb. Semarang 13 Aug. 1821, 
t 'sGravenhage 7 Jan. 1880, tr. Tegal 24 April 1814 Ja co bus 
Gerhardus Arnoldiia Gallois, geb. Helder 9 Feb. 1811, 
oud-kap. art., resident op Java, administrateur der kon. 
domeinen, ridder M. W. O., f 'süravenhage 15 April ]S72, zn. 
van Jan Ca rel en Charlotta Theodora I'iper on wedr. 
van Jkvr. Elisabeth Adriana ^Martini. 

3. Jkvr. A n u rv M a r c i a n e C a t h a r i n a H o 1 m b e r g de 
Beckfelt, geb. llembang 13 Jan. 1823, f 'sGravenhage 7 Febr. 
1905, tr. Tegal 5 Dec. 1844Hubertus Paulus Hoevenaar 
van Geldrop, geb. Amsterdam 16 Maart 1814, f h. Geldrop 
(N. B.) 18 Feb. 1886, zn. van Hu bert us Paulus eu Arnou- 
diua Ringeling. 

4. doodgeboren kind Semarang 1 Oot. 1824. 

5. Jhr. P ie ter Hendrik H olm berg de Beckfelt, geb. 
Semarang 1 Feb. 182G, f Hemmen 21 Juni 1856. 

6. >iicolaas Anthony, volgt IX. 

7. Jkvr. Clara Elisabeth Hol m berg de Bock feit, geb. 
Tjandjoer (Preangor) 28 Aug. 1S29. [Apeldoorn]. 

IX. Jhr. Nicolaas Anthony Holmberg^de Beckfelt, 
geb. Tjandjoor 3 Jiiui 1828, gep. kap. t. zee, kamerheer i. b. d., 
adj. van Prins Hendrik, f Apeldoorn 16 Feb. 1886, tr. Batavia 
18 Juni 18f]4 Adriana Jacoba Hole na 1'rins, geb. Soera- 
baja 21 Juni 1843, dr. van Mr. Arie en Maria Anna Pieter- 
maat. [Apeldoorn]. HOLMUERG DE BECKKELT — VAN HOl-fHE 345 

Uit dü huwelijk: 

1. Ofcto Theodoüi- Ludolph, volgt X. 

2. Jhr. Nicol aas Au t h oiiy Ho 1 m l)e r<» de B e c k f e 1 t, 
geb. 's Gravenhage 4 Juli 1871, ingenieur, gedelegeerd lid van 
den raad van beheer der maatschappij tot exploitatie van 
waterleidingen iu Nederland. [Amsterdam]. 

3. Jkvr. Louise Elisaboth Herraino Holmberg de 
Beek feit, geb. Londen 1 April 18SÜ, tr. Apeldoorn IG Jau. 
1908 S c h e 1 1 o baron van Heemstra, geb. Arn hem 30 Dec. 1875 , 
1^ luit. inf., oud ordonnausoflicier van U. M. de Koniügiu, za. 
van baron Coruelis Gerard Schelt o en Jkvr. Anua 
Cornelia Wttewaall van Stoetwegen. [Ede]. 

X. Jhr. Otto Theodoor Ludolph Holmberg de Beckfelt, geb. 
'sGraveuhage 21 Oct. 18(JÜ, oud-luit. t. zee 2'=kl., chef van dienst 
der StoomvaartmaatachappiJ Xederhiud, [Amsterdam], tr. Batavia 
bij volmacht 18 Juni lÜO'J, Abrahaniiue Julienne van 
Oo ster zee, geb. aldaar 30 Nov. 1878, dr. van J ea n Ma tthie u 
H e n r i en G u s t a v i n e A b r a h a m i n e B u y u. [Batavia]. 

Uit dit huwelijk: 

Jhr. Eric Otto Holmberg de Beckfelt, geb. Amster- 
dam 24 Juni iy03 [Batavia]. 

VAN HOLTHE — VAN HOLTHE TOT ECHTEN 
Protestant. — Drenthe. — De geregelde stamreeks vangt 
aan met Berent Gerritzoon van Holt h e, die anno 
1404 werd beleend met Ebbenerve iu Gelderland. Bij besl. 
d.d. 28 Aug. 1814, n" 14 werden Rudolph Otto van 
H o 1 1 h e tot Echten en A a 1 1 AV i 1 1 e m v a n H o 1 1 h e 
tot Oldeugaerden henoemd in de ridderschap van 
Drenthe. Bij besl. d.d. 20 Fel). 181(j, n" 87 werd daarin 
benoemd Pieter Adam van Holthe. 

Waiwii : in zwart een goud getongde en ge- 
nagelde zilveren leuuw , gedekt met een vijf- 
bladerigc gouden kroi>u , tuaaehen twee brniue 
düorntakkeu , geplaatst in den vorm vaneen 
ouigekeerden keper en opkomende uit den 
voet van het schild; van den leeuw gaat de 
linkcrvoorpoot over en de rechterachterpoot 
346 VAN holtht: 

undcr den reclitertak heeu; de staart onder en de liukerachter- 
poot over den linkertak heen. Zwart gevoerde, gekroonde pouden 
helm, met zwart zilveren dekkleeden met f^oiideu uiteinden. 
Helrnteeken: de k-cuw tussoheu de takken, uit de kroon opko- 
mende. Schildhouders: twee omziende ^oiid peton^deen f^ona-j^elde 
zilveren leeuwen. Wapenspreuk: „Üeu3 vincenti dat coronam". 

Stamreeks 

I. Berent Gerritszn. vaa Holthe, 1404—1447, wordt 
3 Juli 1404 beleend met Ebeunerve in Oosterwolde, tr. IS e n n e 
Sticke, dr. vaii Johan. 

II. Arent van Holthe, 1454, tr. Retta ten Hoeven, 
dr. van Hen d riek. 

III. Arent van Holthe, 14'J2 en 1493—1502, tr. Fenue 
M o r r 11 e. 

IV. Henric van Holthe, schout vau Elburg 1511, f 153'J, 
tr. (huwelijksvoorw. op iSt. Jiarbaradag) 1502 Foyse Urcve, 
dr. van Jlr. Johan en A delheid van Vorsteler. 

V. Gerrit van Holthe, burgera. van Elburg 1542 — 1545, 
ambtsjonker te Uooruspijk, f 155(3, tr. (huwelijksvoorw. St. 
Bartholonieusdag) 1538 K v a 1'ele, vrouwe van ten Have, dr. 
van Willem. 

VI. Willem van Holthe, vluchtte in 15GT uit Elburg 
naar üostfrieaiand, predikant te Larrelt 1576, f aldaar 1602, 
tr. C h r i 8 t i n a M e c k e m a. 

VII. Adriaan van Holthe, geb. Larrelt 1584, verkocht 
ten Have in 1631, f 19 Nov. 1661, tr. 2'^ (buwelijksvoorw. 18 
Sept.) 1641 Cathariua van Eek feit, dr. van Jurriaau 
en Margaretha Kuoppert. 

VIII. Gerrit van Holthe, schepen te Harderwijk 1674 — 
1684, schout aldaar 1684-1(594, f aldaar 24 Mei 1694, tr. 1666 J o- 
h anna K e y scr, dr. van Henric en Geer t r u i d vau (r roli. 

IX. 'Slv. Willem van Holthe, schepen van Harderwijk 
1703, gedeputeerde van de Veluwe , gecomm. ter generaliteits- 
rekenkamer 1724—25 — 26 — 29, gecomm. ter staten generaal, pren. 
burgem. van Harderwijk 1749, tr. Aleida ]\[ ar g a r e t li a 
Feith, geb. aldaar in 1(590, f aldaar in 1752, dr. vau I^lr. 
A u d r i e s on i\I a r g a r e t li a van H ti o 1 «■ c i* ïï. 

X. Aelt van Holthe, geb. Harderwijk 14 Aug. 1716, extra- VAN HOLTilE — VAN HOLTKE TOT ECHTEN 347 

ordinaris schepen 1747, schepen 1749, pres. burgem. 1752, te 
Harderwijk, gecomni. ter staten generaal, gedep. der Veluwe, 
gecoiuni. ter admiraliteit te Amsterdam 1782, t aldaar 5 Dec. 
1782, tr. Angcrlo 4 Aug. 1738 Audrea Hmita, f Sept. 1751, 
dr. van Mr. Be mar dus en Bart ha Gesina Feith. 

XI. Pie t e r Adam van Hol th e, heer van Jlhebrugge, geb. 
h. Mulmer 3Feb. 174'J, luit. dragonders, f llhebrugge 27 Aug 1782, 
tr. Kampen 21 Oct. 1771 Roelina Gijsberta Gerardiua 
van den Clooster, vrouwe van Rhebrugge, geb. Ruinen 12 
April 174G, f h. Rhebrugge te Ruing 12 Juni 1S24, dr. van R u- 
dolfOtto en Henriette Christiua Sigers ther Borch. 

Uit dit huwelijk: 

1. Rudolph Otto, volgt XII. 

2. Aalt Willem, volgt XII bis. 

3. Pie ter Adam, volgt XII ter. 

Tak Echten 

XII. Jhr. Rudolph Otto vau Ilolthe, heer vaii Echten 
en Echteus Iloogeveen, geb. h. Rhebrugge 17 Aug. 1772, lid 
gedep. staten van Drenthe, f h. Echten 2U Jan. 1832, tr. Ruiueu 
30 Maart 1802 Anna Geertruida van E ch t e u , vrouwe 
van Echten en Echteus Hoogeveeu, geb. h. Echten 12 Aug. 
1777, + aldaar 30 Dec. 1854, dr. van Roelof en Anna 
Wilhelmina Tjarda vau Starckenborgh. 

Uit dit huwalijl-: 

1. Jhr. Rudolph Areut van Holthe tot Echten, geb. 
L. Echten G Juni 1803, lid gedep. staten van Drenthe, f h- Echten 
19 Dec. 1875. 

2. Jkvr. Roelina Gijsberta Gerdina van Holthe tot 
Echten, geb, h. Echten 17 Oct. ISOi, f aldaar 7 Juni 1835. 

3. Pi e ter Adam, volgt XIII. 

4. Jkvr. A 11 e g o n d a S u s a n n a v a n H o 1 1 h e t o t E c h t e n, 
geb. h. Echten 31 Maart 1SÜ8, f aldaar 12 Mei 1%9. 

5. Jhr. Mr. Hendrik (i e r a r d van H o 1 1 h o t o t 1'^ c h t e n , 
geb. h. Echten 21 Ajiril ISIO, kantonrechter te Hoogeveeu, 
t h. Echten 2 Juni 1879. 

G. Jkvr. H e u r i e 1 1 e C h r i s t i n e V a u H o 1 1 h e t o t E c h t e u, 
geb. h. Echten 13 Juni 1813, f aldaar <» Sept. 1842. 
7. Anno Willem, volgt XIII bis. 3d8 VAN IIOLTHE TOT ECHTEN 

8. Jkvr. Dido Cecilia van Holthe tot Echten, geb. 
h. Echten 2 Juni 1818, f aldaar 8 Deo. 18il. 

XIII. Jhr. Mr. Piet er Adam van Holthe tot Echten, 
geb. h. Echten 4 Jan. 1807, pres. prov. gerechtshof van Drenthe 
t Assen 12 Feb. 1883, tr. Dordrecht 12 April 1845 Jkvr. Petro- 
nella Maria Nicolette de Court, geb. aldaar 8 Oct. 1814, 
t Asaen 2 Jan. 1883, dr. van Jhr. Etienne Jean en Marga- 
retha Westeroueu van M eeteren. 

Uit dit huwelijk ; 

1. Jhr. Rudolpb Otto van Holthe tot Echten, geb. 
Assen 10 Juni 1846, f aldaar 18 Feb. 1848. 

2. Jkvr. MargarethaStephaniaJohannavanHolthe 
tot Echten, geb. Aasen 21 Juni 1847. ['s GravenhageL 

3. Jkvr. Anna Geertruida van Holthe tot Echten, 
geb. Assen 22 Juni 1849, f Roden 5 Mei 1877, tr. Assen 3 Oct. 
1871 Jhr. Hendrik van der VVijck, geb. Brunimen 10 Jan. 
1844, burgem. van Westerbork, f Ginneken 1 Maart 1902, zn. 
van Jhr. F r e d e r i k T h e o d o r u s en W o 1 1 e r a W i 1 h e 1 in i n a 
Helena Gerardina barones Sloet van Sinderen. Hij 
hertr. 15 Aug. 1879 Theodora Elisabeth barones van 
der Feltz. [Assen]. 

4. Jhr. Mr. Iludolph Otto Arend van Holthe tot 
Echten, geb. Assen 22 Juni 18U), kantonrechter te Emmen, 
+ aldaar ü Sept. 1909, tr. aldaar 5 Juni 18SÓ Maria Digna 
Oosting, geb. IJeilen 31 Oct. 1853, dr. van Mr. Sjuck J o- 
hannee en Digna Maria Hofstede. TEmmen]. 

5. Hendrik Gerard, volgt XIV. 

6. Rudolpb Otto, volgt XIV bis. 

XIV. Jhr. Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, geb. Assen 
11 Jan. 1852, biirgcin. en secr. van Ruinen, tr. Assen 7 Oct. 1880 
Jkvr. Henriette Christin e Dido Oecilia van Holthe 
tot Echten, geb. aldaar 25 Aug. 18.55, dr. van Jhr. Mr. A n n o 
Willem en Maria Louisa Hora Buma. [h. Pjchten onder 
Ruinen]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Pi eter Adam van Holthe tot Echten, geb. h. 
Echten 18 Aug. 1882, f Assen 11 Maart 1887. 

2. Jhr. Anne Willem van Holthe t o t Ech t e n, geb. 
h. Echten 28 Sept. 1884. VAN HOLTIIE TOT ECHTEN 349 

XIV bis. Jhr. Mr. Rudolph Otto van Holthe tot Ech- 
ten, geb. Assen 7 Maart 1854, raadsheer gerechtshof te 's Gra- 
venhage , tr. Velp 22 A ii^. 1889 Coruelia Johanna Kuyper 
van Harpen, geb. Amsterdam 2.') Oct. 1864, dr. van Areut 
en PetroneUa Voute, ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Pieter Adam van Holthe tot Echten, geb. 
Assen ó Aug. 1890, jur. cand. 

2. Jkvr. Arendina Petronella Maria Nicolette vau 
Holthe tot Echten, geb. Rotterdam 25 Feb. 1894, f Rotter- 
dam 3 Nov. 1894. 

XIII bis. Jhr. Mr. Anne Willem van Holthe tot Ech- 
ten, geb. h. Echten 22 Feb. 1816, notaris en advocaat te 
Assen, f aldaar 9 Feb. 1900, tr. Zuidhorn 12 April 1843 Maria 
Louisa Hora Buma, geb. Hohverd 5 Juli 1820, f Assen 
7 Mei 1894, dr. vau Johan en Janke Simons. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Anna Cieertruida van Holthe tot Echten, 
geb. Assen 24 Maart 1844, f Wiesbadcu 23 April 1909, tr. 1° Assen 
6 Mei ISnS Isaac Huguenin, geb. Zuidwolde 12 Maart 1843, 
t Assen 7 Feb. 1896, zn. van Jan Thomas Herman en 
Egbertiua Maria Telt ing. Zij hertr. Assen 16 Nov. 1899 
Mr. Everhar d Oosting, geb. Assen 23 Aug. 1844, oud-pres. 
arr. rechtb. te Assen, voorzitter raad van beroep voor de ver- 
mogens- en bedrij fdbelasting in Drenthe, zn. van Mr. Petrus 
en 11 h ij n V i s i a M a t h i 1 d a E 1 i s a b e t h C a t h a r i n a F e i t h. 
[Assen]. 

2. Jkvr. Jenny vau Holthe tot E eb ten, geb. Assen 
29 Dec. 1845, f aldaar 22 Sept. 1864. 

3. Rudolph Otto, volgt XIV. 

4. Jkvr. Rolina Gerdina Allegonda Susauna van 
Holthe tot Echten, geb. Assen 17 Juni 1849, f aldaar 
21 Sept. 1864. 

5. Jkvr. Rolina Maria van Holthe tot Echten, gei). 
Assen 19 Oct. 1850, f aldaar 20 Maart 1852. 

6. Jkvr. Hen riet te Christine Dido (Jee il ia van Hol- 
the tot Echten, 'geb. Assen 28 Jan. 1852 , f aldaar 16 Mei 1855. 

7. Johan Hora, volgt XIV bis. 

8. Jkvr. Henrictte Christine Dido Cecilia vau 350 YAN HOLTIIK TOT ECHTEN 

Holthe tot Echten, geb. Assen 25 Aiig. 1855, tr. aldaar 
7 Oct. 1880 Jhr. Hendrik- Gerard van Holthe tot 
Echten, geb. Assen II Jan. 1852, btii-gem. en secr. van iluinen , 
zn. van Jhr. Mr. Pieter Ad ara en Jkvr. l'o tronella Maria 
Nicolette de Court. [h. Echten onder Ruinen]. 

9. Jkvr. Rolina Maria van Holthe tot Echten, geb. 
Assen 7 Aug. 1857, t h. Laarwoud 13 Nov. 1905, tr. aldaar 
25 Aug. 1877 Jhr. Mr. L o u i s A 1 b e r t S i g i s m u n d .1 a c q u e s 
de Milly van Heiden Reinestein, geb. Zuidlareu 19 Nuv. 
1847, lid gedep. staten vau Drenthe, oud-burgem. vau Zuidlaren, 
zn. van Jhr. Mr. Paul Antoine Guillaume en Marie 
Prederique Isabelle gravin van Heiden Reineatein. 
[h. Laarwoud te Ziiidlaren]. 

10. Jkvr. Marie Anue Wilhelmine Louisc van Holthe 
tot Echten, geb. Assen 10 Mei 18.59. ['s Gravenhage". 

11. Rudolph Arent, volgt XlVter^ 

12. Hendrik Gerard, volgt XIV quater. 

XIV. Jhr. Mr. Rudolph C)tto van Holthe totEchten, 
geb. Assen 20 Sept. 1847, oud-advocaat en notaris, oudlid prov. 
staten van Drenthe, tr. Assen 5 Sept. 1887 Anna Alida 
Elisabeth van Kuyk, geb. Delft 3 April 1854, f Meppel 
4 Dec. 1893, dr. van Mr. Joannes en Anna AleidaElisa- 
bethvan Koetsveld. [Heemstede]. 

Uit dit huivelijk : 

1. Jhr. Anne Willem van Holthe tot Echten, geb. 
Zuidwolde 20 Juni 1879. [Heemstede]. 

2. Jkvr. Anna Aleida Elisabeth van Holthe tot 
Echten, geb. Moppel 6 Mei 1882, tr. aldaar 29 Juli 1908 Jhr. 
Marcus (^uintus, geb. (ïroningon 16 Aug. 1871, burg. van 
Marutn, zn. van Jhr. Mr. Cornelis Henric en Aletta 
Catharina van Hel oma. [Marum]. 

XIV bis. Jhr. Johan Hora van Holthe tot Echten, 
geb. Assen 20 Mei 1854, directeur Drentsche kanaalmij., tr. 
Stadskanaal 20 Juni 1878 Ellegonda Durandina van der 
Tuuk, gob. Stadskanaal G Ajjril 185G, dr. van Johan nes en 
Catharina Martha ünikon. [Hoogeveeu]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. Maria Louisa van Holtlio tot Echten, geb. 
Emmen 24 Mei 1879, tr. Hoogeveeu 14 (Jet. 19Ü1 Mr. J o ha n nes VAN lIOr/niK TOT ECHTEN 351 

PI e y te, geb. Buurnialsen 15 Aug. 1871, ontvanger bij de 
registratie, zo. vaii Mr. F lor ia en Boude wina Hendrina 
van Doorn. [Hulst]. 

2, Jhr. Mr. Anne Willem van Ilolthe tot Echten, geb. 
Emmen 26 Nov. 1S80, tr. Assen i:.3 Juni l'JOS Elisabeth Jo- 
hanna barones van der Feltz, geb. Assen 22 Oct. 1SS4, 
dr. van baron Mr. Gu staaf Willem en Ca t bar in a W i 1- 
helmina Spiering. [Assen]. 

3. Jkvr. Catharina Martha van Ilolthe tot Echten, 
geb. Emmen 26 Feb. 1884, tr. Ifoogeveen 19 April 1911 Jhr. 
Marinus Willem Cornelis de Jonge, geb. Ambt-Almelo 
16 Mei 1881, administrateur, zn. van Jhr. Mr. Marinus 
Willem Cornelis en Jkvr. Eva Maria Alida deBrauw. 
[Griendtsveen]. 

XIV ter. Jhr. Kudolph Arent van Ilolthe totEchteu, 
geb. Assen 3 Dec. 1860, oud-ingenieur S. S., directeur Utr. 
Levensverzekeringmij., tr. Vordon 6 Juni 1889 Jkvr. Anna 
Maria Storm van 'sGravesande, geb. h. den IJramel 
onder Vorden 21 Mei 1868, dr. van Jhr. Imilins Frederik 
en Ernestiue Amoene Sopiiia barones van Heeckeren 
van Waliën. [Utrecht]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. Ernestine Amoene Sophia van Holthe tot 
Echten, geb. Utrecht 23 Feb. 1890. [Utrecht]. 

2. Jkvr. Maria Louisa van Holthe tot Echten, geb. 
Utrecht 26 Maart 1892. [Utrecht]. 

XlVquater. Jhr. Mr. Hendrik Gerard van Holthetot 
Echten, geb. Assen 21 Juli 1^62, kamerheer i. b. d. , wethr. 
van Assen, lid prov. staten, tr. 'J'wello 21 Mei 1891 Con- 
stantia Johanna Anna Christina barones van der 
Feltz, geb. Assen 26 Sejit. 1870, dr. van baron Mr. Jacobus 
en Jkvr. AlbertinaConatantia vanSwinderen. [Assen]. 

Uit dit Jiuivclijk : 

1. Jhr. Iludolph ütto van Ilolthe tot Echten, geb. 
Assen 3 Jan. 1892. 

2. Jkvr. Constant ia Jacoba van HolthetotEchten, 
geb. Assen 10 Aug. 1893. 

3. Jhr. M a r i Louis van Holthe t o t E c h t e n , geb. Assen 
20 Maart 1896. *>*'* VAN HOLTHE 

Tak Oldengaarden 

Xllbis. Jhr. Aalt Willem vau Holthe tot Olden- 
gaarden, geb. Huiwea 23 Oct. 1780, lid prov. staten van 
Drenthe, burf,'em. van Dwingelo, f Ii. Oldengaarden te Dwingelo 
17 Jan. 1851, tr. Dalfsen 7 April 1S07 Jkvr. Gecrtruid Agnes 
van Dedem, geb. h. den Berg onder Dalfdcu K! Sept. 1774 
t Assen 5 Jan. 1858, dr. van Jhr. Coenraad Willem, heer 
van de Rollecate en deu Berg en Susanna Leonora de 
Vos van S t e e n w ij k. 

Uit dit hmvelijk: 

1. Jkvr. Kolina Gijsberta Susanna Leouora van 
Holthe tot Oldengaarden, geb. h. Oldengaarden G Sept. 
1811, t aldaar 2ü Mei 1832, tr. Dvvingelo 10 A ug. 1831 Mr. 
Jan Hendrik West ra, geb. Harlingen 29 Maart 1808 pre^ 
Lof van Drenthe, f Assen 2fj Jan. 1871, zn. van iMr. Jan Hen- 
drik en E v a Fo n te i n. Hij hertr. zijue schoonzuster sub 4. 

2.Jkvr.Conradine Willemine van Holthe tot Olden- 
gaarden, geb. Dwiugelo 29 Sept.1813, f aldaar 21 Juni ISKJ. 

3. Jhr. P i e te r A d a m van H o 1 1 h e t o t O 1 d e n g a a r d e u , 
geb. Dwingelo 17 Oct. 1815 , f aldaar 23 Feb. 181C. 

4. Jkvr. Susanna Leonora van Holthe tot Olden- 
gaarden, geb. Dwingelo 8 Juni 1818, tr. Dwiugelo 21 Juni 
1835 Mr. Jan Hendrik West ra, voornoemd. [ Assen J. 

Tak van Holthe 

XII ter. Jhr. P i e t e r Adam v a n H o 1 t h e , geb. Ruiueu 
23 Feb. 1783, on tv. registratie te Meppcl, lid prov. staten van 
Drenthe, f Demerary 27 Juli 1823, tr. Grouiugen 31 Mei 1814 
Edzardina Ja co ba de Drews, geb. Groningen 3 Aug. 1788, 
f h. Rhebrugge 12 Oct. 1824, dr. van Mr. Joh au en Marga- 
r e t h a B o u w i u a L e w e van M i d d c 1 s t u m. 

Vit dit huwcUj]< : 

1. Jkvr. Rolina Gijsberta Gerrdina van Holthe, 
geb. Meppel 20 Oct. 1S15, f (JroDiugeu 30 Dec. 1855. 

2. Edzard Jacob, volgt XIII. 

3. Jkvr. M a r g a r e t h a B o u w i n u vau Holthe, geb. 
Meppel 18 Feb. 1818, f Groningeu 4 Oct. 1893, tr. Zwolle 
3 Juli 1845 Prof. Dr. Willem A d r i a a u K n a c h e d <> , geb. 
Haarlem 20 April 1811, hoogleeraar te Groningen, f aldaar VAN HOLTHE 353 

15 April 1SP9, zu. van Jacobus en Johanna Christina 
Abbensets. 

4. Jbr. Pieter Adam van Holthc, geb. Mejipel 1 Juni 
1820, ontv. belast., f Gouda 14 Nov. 1893, tr. 1'> Dedemsvaart 
19 Nov. 1837 Johanna van der Beek, geb. llellevoetsluis 
27 April 1813, t Beilen 7 Mei 1860, dr. van I' ie ter en Johanna 
de Ligt; tr. 2" Onderdendam 14 Juni 1S63 Alida Arnoldina 
Beckeringh, geb. Ba Ho 23 Dec. 1833, f Gouda 15 Jan. 1SS6, 
dr. van Mr. Anthonius en Geertruida Johanna Geert- 
s e m a V a n S j a 1 1 e m a . 

XIII. Jhr. Edzard Jaoob van Holthe, geb. Meppel 31 
Oct. 1816, ontv. directe belast., f Amersfoort 23 Jan. 1894, 
tr. Vledder 4 April 1851 W i 1 h e 1 m i n a Cathariua vau 
Konijnenburg, geb. 'sGravenhage 19 Sept. 1828, f Amers- 
foort 14 Maart 1909 , dr. van Jan en W i 1 h e 1 m i n a T h e o d o r a 
van Wicheu. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Edzardina Ja co ba van Holthe, geb. Dwingelo 
7 Maart 1852. [Amersfoort]. 

2. Jkvr. Wilhelmina Theodora van Holthe, geb. 
Dwingelo 26 April 1853, tr. Amersfoort 22 Juni 1882 Mr. Jan 
Hendrik van Goor, geb. Amsterdam 26 3Iei 1848, i-aads- 
heer hoogen raad, f 's Gravenhage 1 Nov. 1913, zn. van Jan 
en Anna Engeliua Wevers, ['s Gravenhage]. 

3. Jkvr. Petronella Adamina van Holthe, geb. 
Dwingelo 27 Juli 1854. [Amersfoort]. 

4. Jkvr. Iloelina Gijsberta Gerardiua van Holthe, 
geb. Dwingelo 22 Nov. 1855, tr. Amersfoort 5 Juli 18S3 :Mr. 
Lodewijk Hendrik Nicolaas F re der ik Marie Bosch 
ridder van Rosenthal, geb. Velp 6 Maart 1845, officier vau 
justitie te Zwolle, f aldaar 16 Maart 1900, zn. van ridder 
Mr. Lodewijk Hendrik Nicol aas en Geertruida Ca tb a- 
rina Nolthenius. [ZwoHo]. 

5. Jan Go melis, volgt XIV. 

6. Jkvr. Catliarina Johanna van Holthe, geb. Dwin- 
gelo 28 Juli 1859, t 'sGravenzande 2 April 1874. 

7. Jkvr. Margaretha Bouwina van Holthe, geb. Dwin- 
gelo 1 April 18(;i, tr. Amersfoort 7 Feb. 1889 Christiaau 
llumbonnet, geb. Kampen 17 Juni 1862, ontv. directe 354 VAN HOLTHE 

belast, te Loenen, zn. van Hendrik Alexander en Eugünie 
Louise Yske. [Loenen a/d. Vecht]. 

8. Aalt Willem, volgt XIV bis. 

9. Jkvr. AUegonda Maria van Iloltlie, geb. Akkrum 
25 Juni 18Gi, tr. Amersfoort 2d Sept. 1S98 Jhr. Dr. Samuel 
de Ranitz, geb. Groningen 22 Aiig. 1834, med. d>- en arts, 
t 's Gravenliage 18 Jan. 1913, wedr. 1" van Cathariua Fem- 
mina Lidia Josina van der Leeuw en 2o van Jacque- 
line Adrienne van der Goes, zn. van Mr. Herman en 
Maria Elisabeth Croramelin. ['s Gravenliage]. 

10. Jhr. Pieter Adam van Hol the, geb. Maarssen 30 Jan. 
1866, "t aldaar 17 Nov. 1866. 

11. Jhr. Pieter Adam van Holt h e, geb. Maarssen 25 
Oct. 1867, f aldaar 19 Aug. 1868. 

12. Jhr. 1'ieter Adam van Hol the, geb. Maarseveen 17 
Oct. 1868, directeur postkantoor, tr. Leeuwarden 2-t April 1903 
B o u d i u a II e 1 e u a M a r i a W e i d e m a, geb. Leeuwarden 26 Juli 
1879, dr. vanFedde en Helena Maria Me ver. [Winkel]. 

13. Edzard Willem, volgt XlVter. 

XIV. Jhr. Jan Cornelis van Holthe, geb. Dwingelo 
17 Dec. 1857, administrateur onderneming Ketaudau , tr. 1"^ 
Klaten 5 Juni ISSS Theodora Catharina Graicheu, 
geb. Amsterdam 26 Nov. 1867 ,• f Klaten 17 Aug. 1898, dr. van 
Godfried Johannea en Catharina Antoinetta Al- 
bertina Varke visser; tr. 2'> Klaten 10 Oct. 1900 G o r- 
nelia Johanna van llietschoten, geb. llotterdani 30 
Dec. 1876, dr. van Burchard Derk en W i 1 h e 1 in i n a 
Adriana Theodora Gevers Deynoot. [Beek bij Nij megen]. 

Uit het eerste luuvclijk: 

1. Jhr. Godfried Johannes van Holthe, geb. Klaten 
21 April 1889, employi' onderneming Wedibirit [Klaten]. 

2. Jhr. Edzard Hobbe Jacob van Holthe, geb. Klaten 
23 Juni 189L [Beek]. 

3. Jhr. Leo Johan Dignus van Holthe, geb. Klaten 
13 Juli 1892. [Beek]. 

4. Jkvr. C a t h a r i n a A n t o i n e 1 1 a A 1 b e r t i n a T h e o d o r a 
van Holthe, geb. Klaten 1 Mei 1891. [Beek]. 

5. Jkvr. Theodora Catharina van Holthe, geb. Kla- 
ten 26 Juni 1895. [Beek]. VAN HOLTHE — TON HOMPESCH-RÜEICII 355 

6. Jkvr. Wilhelmina Catharina van II o 1 1 h e, geb. 
Klaten 11 Feb. 1897. [Beek]. 

7. Jkvr. Jeanne Corn'elie van Holthe, geb. Klaten 18 
April 1898, f aldaar 26 Dec. 1898. 

Uit het tweede huwelijk : 

8. Jhr, Jan Co melis van Holthe, geb. Klaten 23 
Nov. 1901. [Beek]. 

9. Jkvr. Roelina Gij^berta Gerardina van Holtlie 
geb. Klaten 21 Dec. 1902. [Beek]. 

10. Jkvr. Conelia Johauna ven Holthe, geb. Delangoe 
17 April 1907. 

XlVbis. Jhr. Aalt Willem van Holthe, geb. Dwin- 
gelo 21 Nov. 1S62, kap. inf., f 'sGraveahage 10 Juli 1904, tr. 
aldaar 21 Juli 1S94 Maria Sophia van Hoorn, geb. Hoorn 
21 Dec. 18G9 , dr. van Henricus Johannes Ernst en 
Elisabeth Agnes Johanua Singels, ['s Gravenhage]. 

Uit dit huivelijk: 

1. Jhr. Edzard Jacob van Holthe, geb. 's Gravenhage 
29 Jan. 1896. 

2. Jkvr. Elisabeth Agnes Johanna vau Holthe, geb. 
Fort de Koek 27 Nov. 1893. 

XIV ter. Jhr. 1'dzard Willem van Holthe, geb. Maar- 
seveen 8 Mei 1872, kapt. inf., tr. 's Gravenhage 20 Feb. 1902 
Jeannette Maria Leonora Noordendorp, geb. aldaar 
24 April 1879, dr. van Christiaan en Her mina Geer- 
truida L a s e u r. [Ede]. 

Uit dit huwelijk: 

Jhr. Christiaan van Holthe, geb. 's Gravenhage 19 
Dec. 1903. VON HOMPESCH-RURICH 

{Ned. adellijke tak' i,i mannfhjke lijn vitgextorvc.i in ls9'>.) 

Protestant. — Biju])rovincie. — De geregelde stanireeks 
vangt aan met H e u r i c h v o n II o in p e s <': h , heer vau 
Wachendorf, die in 14r)0 leefde. Bij deer. d.d. 6 Nov. 1745 
werd Friedrioh Wilhelm von Hompesch erkeml te 
behooren tot den adel en verheven tot graaf des H.ll. Bijks. 
Bij K. B. d.d. 15 Juli 1868, n" 18 werd Adolph Marie Carl 856 VON llOMl'KSCn-UÜKICIt FranzvonHompesch-lfürich w;elijfd in den Ned. Adel 
met den titel vau graaf en gravin op alle afstammelingeu. 
Wape7i: Gevierendeeld: I en IV in zwart 
de Duitsche Iceizerakroou (van twee gouden 
beugels, tot aan den top met zwart gevoerd, 
en daarop een gouden rijksappel), de twee 
gouden banden rechts en links afwapperende; 
II en III bet wapen Ho m pesc h , ui. in rood 
een uitgetand zilveren St. Andrieskruis. Ilelni 
zonder wrong, met rechts goud zwarte, links 
zilver-roode dekkleeden. Helmteeken : een roode voretenhoed 
met zilveren opslag, waarboven twee van zilver geharnaste 
en met gouden lijsten versierde beenen uitsteken, de voeten 
omlaag en achter den vorstenhoed verborgen, de knieën naar 
elkander tocgeweud, de dijen naar rechts en links omgebogen. 
Schildhouders: twee omziende roodgetongde gouden leeuwen, 
elk eene banier houdende, die ter rechterzijde volgens het 
eerste en die ter linkerzijde volgens het tweede kwartier; 
de banieren omzoomd met gonden franje en gehecht aan bruine 
tournooilansen met zilveren spits en gouden koorden en kwasten. 

Stamreeks 

I. Henrichvon Hompesch, heer van Wachendorlf en 
Tetz, leefde circa 1450, tr. N. von K a n d e r o d e. 

II. Heinrich von Hompesch, heer van Wachendorlf, 
Tetz en Wyckrad, maarschalk van den hertog van Gulik, kocht 
de heerlijkheid Wyckrad in l'JDS, tr. 1° Eeise von Rins- 
heim, dr. van Jan von Ketgt'-e gen. von Rins h ei m 
en van 1' h i 1 i p p i n a d' A r g e n t e a u. 

III. J o h a n n von Hompesch, heer van Tetz , tr. C a t - 
harina von Goisbuch, vrouwe van Bolheim, dr. van 
J o h a n n en 1' a i t z a von M e r o d e. 

IV. ï^ranz von Hompesch, heer van Tetz en Bolheim , 
+ 1518, tr. lóÜl C a t h a r i n a von (^ u a d t z u L a u d s c r o n , dr. 
vanLudger en Margaretha von ISIerode-Sclilossberg. 

V. Jo^hanu von Hompesch, heer van Tetz, f voor 
1585, tr. Claudinn von Horn, dr. van J o h a n n en P e r- 
sinavonGracht. VON HOMrESCU-RÜRICU 357 

VI. Hermann Pliilip vonHompesch, heer van Tetz , 
Bolheim en Eicks , f lü21 , tr. 1° iu 1586 AnuavonReuaclien- 
berg-Rürich, erfvrouw van Eicks, f 1G55, dr. van II e n - 
rich, beer van Riirich en van Anna von Giramenich. 

VII. Johann Diederich von Hompesch, heer van 
Tetz en Bollieim, ambtman in Boslar, f 1G55, tr. Anna vou 
Ha es, erfdr. van Couradslieira, dr. van Degenhard en 
Elisabeth von ^Vachtendonck. 

Uit dit huwelijk : 

1. Wilhelm Degenhard von Ilompescb, stichter 
van den nog bloeienden tak von Ilompeach- Bolheim. 

2. Johann Diederich, volgt VIII. 

VIII. Johann Diederich vonHompesch-Rürich, 
heer van llürich , tr. Anna Louisa von Katzgen zu 
Gerrishoven, dr. van Wilhelm en Elisabeth Ar- 
nolda von Lützgerode. 

IX. Wilhelm Degenhard von Hompesch, heer van 
llürich, t Nov. 1720, tr. lo 1ÜS7 Anna Maria C a t h a r i n a 
von Herberstein, dr. van graaf Georg Jacob en An- 
na Maria des H. R. Rijksgravin von Lüwenstein. 

X. Johann Wilhelm von Ilompesch-Rürich, tr. 
1719 Alexandriua llermina von Calcum gen. Lo- 
h a u s e n , dr. van R e i n h a r d Wilhelm en A u n a v o n 
Schlickum en wede von Maulers zu Boeken hagen. 

XI. Friedrich Wilhelm des H. R. Rijksgraaf von 
Hompesch-Rüricli, kamerheer en geheimraad van den 
keurvorst van do Palts, tr. Elisabeth Louise de Sur- 
m o n t de V 1 o o s w i j c k. 

XII. Johann Baptista Ludwig des H. R. Rijksgraaf 
von H o m p e s c h-R ü r i o h, heer van Rürich, geb. aldaar 
2ü Sept. 175'J, t k. Rürich lü Mei 1833, tr. Voordt 3 Nov. 1794 
T h é r è s e A n g é 1 i q u e P h i 1 i p p i n e Gravin van Aerschot- 
Schoon hoven, geb. Voordt 17 Jan. 1770, f k. Rürich 2 Sept. 
1836, dr. van Graaf Philippe AlbertErnesteu Isa belle 
T h é r i"' s o E r n e s t i u e ikironea de T h i r i b u . 

XIII. Hermann Philipp des il. R. Rijk8gra:if von Hom- 
pesch-Rür ich, heer van Rürich , geb. k. Rürich 10 Jan. 171*7, 
kamerheer van den Koning van Pruis.seu, f k. Rürich 3 Aug. 
1857, tr. aldaar 24 Nov. 1825 Octavie Philippine Gravin 35ö VON HOMPEiCH-RUUlCH 

van Aerschot-Schoonhoven, f^eb. Voordt 10 üct. 180-1, 
+ als non in bet klooster Sacré Coeuf de Marie te Naucy, 
waarin zij na den dood -van hareu echtgenoot ging, 22 Nov. 
1867, dr. van Graaf Philippe Jean Michel en Anne Coii- 
stance Ghislaine van der Noot. 
Uit dit hinvelijk 4 h. o. a. : 

1. Alfred Philipp Lu d wig Polykarp Graf v on IIo m- 
peschllür icb, lieer van llürich, stamvader van den tak, die 
op k. Rürich bij Erkelenz woont. 

2. Adolpli Marie Oarl Frauz, volgt XIV. 

XIV. Adolph Marie Carl Franz graaf von Hom- 
pesch-Rürich, geb. k. RüricL iu de Rijnprovincie 11 Sept. 
1834, werd 30 Deo. 1865 geneutraliseerd als Nederlander, kamer- 
heer i. b. d., f Wieabaden 10 Juui 1893, tr. k. Walburg onder 
Ohé en Laak 28 Nov. 1859 Arnailic Dorothea Au gust a 
Jeanne Her mine Frederica baronea van lliedesel 
d'Eisenbacli, geb. aldaar 2 Maart 1810, eeredame der 
Beiersche Thereaia Orde, f k. Walburg 29 Sept. 1910, dr. van 
baron Carl Philip Ferdinaud Hermann, heer van 
Stevensweert en Joaephine Fran^ïoise Charlotte des 
vicomtes de Riccé. 

Uit dit hutvelijk : 

1. Carla Josephine Ilerinine Eleonore Aruailie 
Adolph ine gravin von Honipesch-Rürich, geb. k. Wal- 
burg 28 Mei 18G1, tr. 1" aldaar 9 Dec. 1885 ülysses Carl 
August Edwin E d gard Dirckiuck Friherre af Ho lui- 
fel d, geb. Kopenhagen G Dec. 1833, f k- Obbicht 11 Feb. 
1895, zn. van Friherre Ulyaaes Johann Carl Daniël en 
Walrave Théodore Elis;ibeth August a Caroliua 
barones Sirtema van Grovestins; tr. 2" Nijiuegen 7 Maai-t 
1901 Aemilius Begemaun, geb. Stevensweert 11 Mei 1850, 
wedr. Trijntje Zijp, zu. van Christophe George Sigis- 
mund en Emilio Louise de Wijs. [k. Obbicht]. 

2. Vincent Lodewijk [[er man GuatavJosephCarel 
graaf von TEom pesch-JUi r ich, gob. k. Walburg 23 Mei 1862, 
t aldaar 20 Aug. 1867. 

3. R e n é e E 1 e o n o r o F r ó d ó r i q u e A r u a i 1 i e J o s é p h i u e 
Frant.roise gravin von JI o m pesch - Rüri ck, geb. k. Wal- 
burg 29 Jan. 1861. [k. Walburg]. 
HOOFT 

Protestant. — Zaaudaia. — De geregelde stamreeks vangt 
aan met Willem Janszoon Hooft, geboren omstreeks 
1590 to Zaandam. Bij K. U. d.d. ^6 Sept. 1815, L.' VV werd 
Daniël Hooft verheven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 
20 Feb. 1816, n" CG werd Mr. G e r r i t L o d e w ij k H e n d r i k 
Hooft en bij K. B. d.d. 15 Aug. 1842, n"52 werd Hen dr ik 
Daniel Hooft, ambachtsbeer van Woudenberg, heer van 
Geerestein en Groenewoude, verheven in den Ned. Adel. 

Wapen: In rood een in profil gesteld zilveren 
manshoofd, gekroond met een groenen lauwer- 
krans, het achterhoofd van goud, en vanden 
krans afdalende een blauwe gestrikte sluier 
met twee afhangende slippen, die sluier en 
de slippen bezaaid met zilveren leliën. Helm 
met blauw zilveren wrong en zilver-blauwe 
dekkleedeu. Helmteeken : het hoofd tusschen 
eene antieke zilveren vlucht , waarvan de linkervleugel zoodanig 
over het hoofd heengaat, dat wel de krans, maar niet de 
sluier zichtbaar is. 

De tak van Mr. Ge r rit Lodewijk Hendrik Hooft voert 
hetzelfde wapen , doch de sluier en de slippen bezaaid met 
gouden leliën. Helm met blauw-gouden wrong en goud-blauwe 
dekkleeden. Jfehnteeken: het hoofd, tusschen eene antieke 
roode vlucht (waarvan de linkervleugel zoodanig over het hoofd 
heengaat, dat wel de krans, maar niet de sluier zichtbaar is). 

Stamreeks 

I. Willem Janszn. Hooft, geb. Zaandam circa 14i)0, 
grootschipper, f op zee 10 Aug. 1562. 

II. Pieter Willemszn. Hooft, komt 1553 eu 1. 500 als 
grootschipper voor, tr. 1'> J a n n e t j e n II e u d r i ksd r. , geb. 
Wormer, f Amsterdam kort voor Aug. 155i» , dr. van Hendrik 
Borr icksz. 

III. Willem Pietcrs/.n. Hooft, geb. Amsterdam 1549, 
koreukooper, schepen to Amsterdam 1592, f aldaar begr. 
18 Nov. 1605, tr. aldaar ISov. 1578 Gierte Haeck, f Amster- 360 HOOFT 

dam, begr. 2 Sepfc. 1613, dr. van Hendrik Janszn. en 
Claesgen Ysbrantsdr. Hem. 

IV. Hendrik Willcmsz. Hooft, geb. Amsterdam lóSi , 
koopman, f Amsterdam, begr. 20 Jan. 1626, tr. aldaar 28 Juli 
1611 Haesgen Houtloock, geb. Alkmaar 1589, dr. vaa 
Hendrick en Ibel lloswinckel. 

V. Mr. Henrick Hooft, heer van Oud Carspel, Schoten 
en Schoterbosch , geb. Arasterdam 3 Sept. 1G17, schepen , burgem. 
en raad te Amsterdam, raad ter admiraliteit, gecomm. raad, 
t aldaar 12 Dec. 1678, tr. 1" Amsterdam 5 J'^eb. 164U Aeghje 
Hasselaar, ged. aldaar 26 üct. 1617, f Amsterdam 13 1'eb. 
1664, dr. van Dirk en Brechtgen van Schoterbosch. 

VI. Mr. Gerrit Hooft, ged. Amsterdam 20 Juli 1649, 
pensionaris aldaar, secretaris, schepen, burgem., raad , bewiudh. 
O. I. Comp., t aldaar 7 Aug. 1717, tr. Sloten 4 Sept. 1673 
Elisabeth van Gheel, geb. Amsterdam 19 April ItJÓ-l, 
t aldaar 18 Jan. 1700, dr. van Dan iel, ridder , heer van Span- 
broek, Spierdijk, Zuidmeer en Zaiderwerve en J oa nna E o o m. 

Uit dit huwelijk 6 k. o. a. : 

1. Dan iel, volgt VII. 

2. Hendrik, volgt VII bis. 

VII. Mr. Dan iel Hooft, vrijheer van Vreeland, geb. 
Amsterdam 5 Dec. 1675, commissaris, schepen, raad en 
burgem. aldaar, raad ter admiraliteit van het Noorderkwartier, 
t Amsterdam 7 Nov 1743, tr. aldaar 24 Maait 1709 Sophia 
Maria lleael, geb. Amsterdam 30 Juli 1687, f aldaar 24 Juli 
1724, dr. van J'ieter, vrijheer van Vreeland, heer van Kigte- 
vecht en IMaria Eleonora Huydeooper. 

VIII. Mr, Gerrit Hooft, vrijheer van Vreeland, geb. Amster- 
dam 8 Jan. 1713, postmeester van Jiet Kotterdamschc l'ost- 
coniptoir, f Amsterdam 8 Feb. 1750, tr. aldaar 15 Dec. 1739 
MariaJohanua van der Dassen, geb. Amsterdam 12 Maart 
1719, t begr. Gouda 13 Juin 1782, dr van Mr. Jacob en 
Johanua Clara Pels. 

IX. Mr. Jacob Hooft, geb. Amsterdam 7 Aug. 1742, com- 
missaris, schepen aldaar, f Amsterdam 6 Nov. 1795, tr. aldaar 
6 Juli 1766 Margaretha Jacolia Warin, goh. Amsterdam 
23 Dec. 1748, + aldaar 14 April 1837, dr. van Ni e o laas en 
Joh a nna Catharina van do Poll. HOOIT 361 

Vit dit huwelijk S k. o. a. : 

1. Gerrit, volgt X. 

1. Jhr. Mr. Daniel Hooft, geb. Amsterdam 25 Nov. 178S, 
lid van den raad aldaar, lid 2^ kamer, railitiecommissaris van 
Noordholland, f Amsterdam 18 Feb. 18üO, tr. 1'^ 's-Graveuliage 
8 April 1813 Diederica Catharina des 11. R. llijksbaroces 
van Slingelandt, geb. aldaar 13 Maart 1794, f h. Vaarten 
Duin, Overveen IG Mei 1838, dr. vau des H. R. llijksbaron Mr. 
Barthout, heer van Slingeland en Godschalkxoord en Ma r ia 
Elisabeth Margaretlia van i'oetzelaer; tr. 2" Loos- 
duinen 23 Jan. 1810 Caroline Jeanne van der Goes, geb. 
's-Gravenhage 13 Juli 17Ü3, f Amsterdam 2i Feb. 1860, dr. van 
Mr. Frank en Agatha Creutz. 

X. Mr. Gerrit Hooft, geb. Amsterdam 11 April 1772, 
commissaris aldaar, f Amsterdam 30 Sept. 1801, tr. aldaar 14 Oct. 
1792 Susan na Co rn el ia Mu i 1 man , geb. Amsterdam 21 Oct. 
1771, t Nigtevecht 18 Juni 1846, dr. van Heuric, baanderheer 
van Haemstede, heer van Koudekerke en Weiland en Susanna 
Catharina Hartsiuck. 

Uit dit huwelijk o k. o. a. : 

1. Jacob Hooft, heer van Vreeland, tr. Constant ia 
Aletta Witsen Eli as, waaruit de niet adellijke tak van dit 
geslacht stamt. 

2. Hendrik Daniel, volgt XI. 

XI. Jhr. Hendrik Daniöl Hooft, heer van Woudenberg, 
Geerestein en Groenewoude, geb. Amsterdam 2-5 Oct. 179S, 
+ Woudenberg 10 Sept. 1879, tr. Amsterdam 31 Maart 18.'4 
Wij na n da Cornelia Kluppel, geb. aldaar 23 Oct. 1796, 
f h. Geeresteiu onder Wüudcuberg 28 Feb. 1875, dr. van Jan 
en Susanna Jacoba Titsingh. 

at dit Imwclijk : 

1. Jhr. Gerrit Hooft, geb. Amsterdam 30 Juli 1825, 
t Zeist 15 Jau. 1902. 

2. Jkvr. Susanna Jacoba Johauna Wijuanda Hooft, 
geb. Amsterdam 29 Oct. 1828. [Amsterdam]. 

3. Jhr. Johanues Hendrik Jlooft, geb. Amsterdam 
15 Nov. 1830, + I'au 13 Jau. 1861. 

4. Jkvr. Susanna Cornelia Hooft, geb. Amsterdam 
22 Jan. 1831, f Apeldoorn 8 Jan. 1905. 362 HOOFT 

5. Jkvr. Wilhelm iua Jo banna Hooft, gcb. Amster- 
dam 9 Oct. 1832, f aldaar 23 Deo. 15(01. 

6. Hendrik \V ij n a u d C.o rn e 1 i s , volgt XII. 

7. M a 11 r i t 3 W ij n a n d Hendrik, volgt XII bis. 

XII. Jhr. Hendrik \V ij n a n d Cornelis Hooft, gel). Am- 
sterdam 26 Juli 1835, t Hilversum 12 Oct. 1912, tr. Amersfoort 

5 Juni 18G2 Eoliene Am el ia Eaedt van 01de u bar ne- 
velt, geb. h. Morren ouder Doornspijk 2 Juli 18il, f Haarlem 

6 Sept. 1913, dr. van Antonis en Heuriette Christine 
Engelenberg. (Dit huwelijk werd in 1905 door echtscheiding 
ontbonden.) 

Uit dit huwelijk .- 

1. Jkvr. Henrictte Christine Hooft, geb. Woudenberg 
21 April 1863, tr. Haarlem 28 Nov. 1893 Charles Jules 
Eugène Bouvier, geb. Neuchatel 3 Mei 1856, f Neuchatel 
14 Oct. 1910, zn. van Fr anoo is en El ise D u f o u r. [Neuchatel]. 

2. Hendrik Dauiel Wijn and, volgt XIII. 

3. Gu staaf Willem Joan, volgt XIII bis. 

4. doodgeboren zoon Woudenberg 6 Aug. 1868. 

5. Jlip. Maurits Johauues Hooft, geb. Woudenberg 5 
Oct. 1870, tr. 'sGravenhage 16 Dec. 1897 Wilhelmina 
Eduarda van der Hout, geb. Batavia 1 Mei 1870, dr. van 
Mr. Willem Eduard en Johanna SidoniaRaedtvan 
Olden barn e vel t. [h. Morren, Doornspijk], 

6. Jkvr. Wijnanda Co rn el ia Hooft, geb. Woudenberg 2 
Feb. 1873, tr. Haarlem 29 April 1897 F rede rik Ypey, geb. 
Zutphen 15 Jan. 1870, bankier (comm. Bankvereen. de Bas en 
0°) , zn. van Frederik eu Christine van der Haer. 
[Zutphen]. 

XIII. Jhr. Hendrik Daniël Wijnand Hooft, geb. Woudenberg 
8 Maart 1865, oud-chef der firma Jlutgers en de Beaufort te 
Amsterdam [Rotterdam] , tr. Doorn 3 Oct. 1889 (door echt- 
Bcheiding ontbonden) Hen r i(; t te Labo uch fTe, geb. Amster- 
dam 13 Jan. 1866, dr. van Hcnrl Matthieu en Cornelia 
Henriütta van Leunep. [Reizend]. 

Uit dit Ituicclijk: 

1. Jkvr. C o n s t a n c e II ooft, geb. Doorn 29 (^ct. 1890. [reizend ,. 

2. Jkvr. Wijnanda Hooft, geb. Amsterdam 27 Dec. 1891. 
[reizend]. HOOFT 363 

3. Jkvr. Cornelie Koline Hooft, geb. Doorn 11 Mei 1893. 
[reizend]. 

XIII bis. Jhr. GustaafWillemJoanHooft, geb. VVoudeu- 
berg 30 Mei 18Ü6, dii-eiiteur Utr. crediotbank, tr. de Bilt 2 Juni 
1892 Jkvr. Johanua Petronella de 1' esters, geb. Amster- 
dam 29 April 1871, dr. van Jhr. Charles Antoineeu Petro- 
nella van Marwijk Kooy. [Utrecht] 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Hendrik W ij naudCornelis Hooft, geb. Utrecht 
13 Feb. 1893. 

2. Jhr. Gerrit Maurits Gustaaf Hooft, geb. Utrecht 
3 Oct. 1895. 

3. Jkvr. Petronella Gharlotte AntoinetteWilhel- 
mine Hooft, geb. Zeist 20 Sept. 1898. 

XII bis. Jhr. Maurits Wijn and Hendrik Hooft, geb. 
Amsterdam 12 Sept. 1837, tr. ijonden J ean n e tte He nr iet te 
Grader van der Maas, geb. Amsterdam 22 Juli 1S61, dr. 
van Abraham Lourens en Espórance Grader. ['sGra- 
venhage]. 

Uit dit huivelijk: 

1. Jkvr. Jeannette Hooft, geb. Londen 18 Juni 1888, tr. 
's-Gravenhage 25 Jan. 1912 Philips Christiaan Visser, 
geb. Schiedam 8 Mei 1882, industrieel, zn. van Gerrit en 
Maurine Gerarda van der Pant. [Schiedam]. 

2. Jkvr. WijnandaHenrietteHooft, geb. Londen 5 Sept. 
1889. ['s-Gravenhage]. 

VII bis. Mr. Hendrik Hooft, ged. Amsterdam 27 Dec. 
1676, raad en rekenmeester der Graaflijkheidridomeineu v:iu 
Holland en Westfriesland , nieesterknaap van Holland , f 's Gra- 
venhage 16 Feb. 1752, tr. Middelburg 31 Dec. 1710 Bar ba ra 
van Essen, geb. aldaar, f Amsterdam Jan. 1742, dr. van Mr. 
Pieter en Barbara Stceugracht. 

VIII. Mr. Gerrit Pieter Hooft, geb. 'sGravenhago 
21 Maart 172G, secr.-penningmeester van Delfland, f aldaar 
2 April 1805, tr. 'sGravenhago 24 Juli 1766 Gerardiua 
Henrietta Pröbentau von W i 1 m sd o r f f, geb. 25 Oct. 
173.», f 'sCiravenhage 3 Dec. 1797, dr. van Joost Lodcwijk 
enAntoinotteJacotvanAxolc. 364 HOOFT 

IX. Jhr. Mr. G er rit Lo de wijk II e ud rik Hooft, geb. 
'sGravenhage 24 Mei 1779, burgem. van 's Gravenhage, lid 
dubbele kamer der Statea Generaal, f aldaar 2S Jan. 1872, tr. 
Brielle 16 Nov. ISOS Gijsbertina Maria Heeneman, geb. 
aldaar 2G Feb. 178S, f 's Gravenhage 23 Feb. 18öO, dr. van 
Jan Mare en Catharina Hoogerwaard. 

Uit dit hnwclijk : 

1. Jhr. Mr. Gerard Mare Charles Hooit, geb. 's-Gra- 
venhage 20 Juli 1810, oud-raad van legatie te Brussel eu 
St. Petersburg, f Baltimore U. S. A. 8 Aug. 1867. 

2. Jkvr. Caroline Henriette Louisa Hooft, geb. 
Loosduinen 3 Mei 1812, f Wageningen 12 Oct. 1859, tr. 's Gra- 
venhage 5 Juni 1833 Mr. Cornelia lleinier Frédéric 
Braams, geb. aldaar 2-1 Juli 1804, f Wageningen 22 Dec. 
1865 na hertr. te zijn met Malvina Cornelia Schwiers 
en zn. van Johan Cornelis eu Jeanne Henriette 
Elandina Bredius. 

3. Jhr. Hugo Marius Hendrik Hooft, geb. Loos- 
duinen 29 April 1813, adelborst Ie kl., f Hellevoetsluis 28 Oct. 1835. 

4. Jhr. Daniel Constantijn Marie Hooft, geb. Loos- 
duinen 13 Sept. 1814, gep. kol. art., oud-gouverneur van Prins 
Alexander, f 's Gravunbage 27 Dec. 1903. 

5. Jhr. Henri Pierre Francj^ois Hooft, geb. 'sGraven- 
hage 3 Dec. 1817, kamerlieer i. b. d. , oud-administrateur Kroon- 
domein, f 'sGravenhage 5 Dec. 1904. 

6. Jhr. Gijsbert Mari Antoiue Hooft, geb. Loos- 
duinen 10 April 1819, Ie luit. genie ü. 1. L., f Willem I Am- 
barawa 7 Juli 1844. 

7. Jkvr. Wilhelmine Ernestiue Catherine Hooft, 
geb. 's Gravenhage 6 Oct. 1820, f aldaar 7 Maart 1821. 

8. Jkvr. Gerardine Louiao Henriette Krnestine 
Hooft, geb. h. Buitenrust te 's Gravenhage 27 Oct. 1821, 
t aldaar 27 Jan. 1879. 

y. Jkvr. Gerardine Catherine ]M a r c e 1 i n e Hooft, 
geb. 'sGravenhage 12 Dec. 1823, f aldaar 21 Nov. 1910. 365 
WESTPALM VAN HOORN 

Protestant. — Vlaauderen. — De geregelde stamreeks 
vangt aan met Cornelis Nicolaasz. van Hoorn, die 
geboren in 1571, 27 Maart 1G03 te Vlissingeu poorter TN'erd, 
na daarheen gevlucht te zijn, wegens de godsdiensttwisten. 
Bij bcsl. d.d. 28 Aug. 1814," n" 1-1 werd Mr. JanCornelis 
Reinier van Hoorn, heer van Burgh benoemd in de 
ridderschap van Zeeland. Zijn zoon Jhr. Jan van. Hoorn 
voegde den naam West pa lm, welke de naam zijner over- 
grootmoeder was, voor den zijne. 

Wa^jen: In goud een roode dwarsbalk ver- 
gezeld van twee zwarte paardeukoppen boven 
en van een zwarten jachthoorn , gesnoerd van 
hetzelfde, onder de balk. Helmteeken : de 
jachthoorn. Dekkleeden goud en zwart. Schild- 
houders : twee zilveren eenhoorns. Wapen- 
spreuk : „Electus a Deo beatus". 

De leden van het geslacht, die heeren van 
Burgh zijn, voeren als hartschild het wapen dier heerlijkheid, 
nl. in zilver een zwarte burgt van twee verdiepingen, verlicht 
en geopend van het veld. Burgh is een heerlijkheid op Schouwen 
in Zeeland. 

Stamreeks 

I. Cornelis Nicolaasz. van Hoorn, geb. 1571, poorter 
te Vlissingen 1603, f aldaar IG Sept. 1G49, tr. 1627 Levina 
Timmermans, f Vlissingen 18 Maart 1660. 

II. Jacob van Ifooru, geb. Vlissingen 1629, raad, schepen 
en burgem. aldaar, bewindh. O. I. Comp., gezant naar Engeland, 
+ Vlissingen 7 Maart 1691, tr. 1" aldaar 1 Aug. 16-48 Maria 
Laliers, f Vlissingen 6 Mei Kif)!. 

III. Nico laas van Hoorn, heer van Koudekerke , geb. 
Vlissingen 2 Jan. 1652, raad, burgem. aldaar, bewindh. O. 1- 
Comp., gecomni. ter staten generaal, f Vlissingen 1 Sept. ITIU, 
tr. aldaar (! Dec. 1675 Johanna de Putter, geb. Tholen , 
t Vlissingen 16 Mei 1707, dr. van J an en Cor nelia H uyghens. 

IV. Jacob van Jlooru, geb. Vlissingen, ged. 20 Dec. 1677, 3bb WKSTPALM VAN HOOKX 

Bchepen en raad aldaar, gecomm. ter admiraliteit op de Maas, 
+ Kotterdam 18 Sept. 17üy, tr. (Jverschie 5 Mei 1702 Anna 
Maria van Sonsbeeck, geb. Vliasingeu, f aldaar 9 Juli 1769, 
dr. van Leen de rt en Anna Gill. 

V. Mr. Nicolaas van Hoorn, heer van Burgh en Craye- 
sfceyn, geb. Vlissingen 23 Deo. 1703, raad, secr., bui-gem. aldaar, 
opperkerkmeester, rekenmeester en bewindh. O. I. Comp. , 
+ Vlissingen 2 Oct. 177G, tr. 1" aldaar 15 Aiig. 1729 Catha- 
rina Henrietta de Huybert, vrouwe van Kurgh en 
Crayesteyn, ged. Middelburg 19 Sept. 1710, f Vlissingen 2B Maart 
1736, dr. van Mr. Pieter en Barbara Theodora van 
Willigen; tr. 2^ Middelburg 24 Juli 1738 Margaretha 
Johanna Ockerse, geb. Middelburg 14 Aug. 1716, f Vlissingen 
28 Nov. 1757, dr. van Jan Cornelis en Cornelia Butler. 

Uit het tweede huwelijk o. a. : 

VI. Mr. Jan Cornelis van Hoorn, heer van Burgh 
en Crayesteyn, geb. Vlissingen 3 B'eb. 1744, secr. van 's Lands 
Vierschaar, raad, thesaurier, schepen en burgein. van Vlissingen, 
bewindhebber O. I. en W. I. Comp., pres. van het collegium 
medicum, f Vlissingen 15 Maart 1786, tr. Zierikzee 8 Oct. 1764 
Catharina Maria Isebroe, geb. Goes 1 Mei 1744, f Zierik- 
zee 21 Sept. 1826, dr. van Mr. Johan en Catharina Elisa- 
beth van Roseveldt. 

VII. Mr. Nicolaas Johan van Hoorn, heer van Burgh 
en Crayesteyn, geb. Vlissingen 22 Feb. 1767, schepen, raad en 
thesaurier aldaar, ontv. der convoyen en licenten, f Vlissin- 
gen 4 Oct. 1804, tr. Utrecht 15 Mei 1789 Isabella Geer- 
truida Verschoor, geb. aldaar 2 Maart 1768, f Utrecht 
1 Dec. 1832, dr. van Mr. Hei nier en Gcertruid Johanna 
■van 1' a n h u y s. 

VIII. Jhr. Mr. Jan Cornelis Keinier van Hoorn, heer 
van Burgh en Westland, geb. Vlissingen 2 Mei 1790, inspecteur 
directe belast., lid 2» kamer, lid raad van state, f 's Graven- 
hage 5 Mei 18(52, tr. 1" Voorburg 2 Maart 1815 Catharina 
Heuriette de Wolft', geb. Vreeswijk 2 Feb. 1790, f 's Gra- 
venhago 23 Juli 1852, dr. van Cornelis en Cornelia Theo- 
dora van Pauhuys ex matre West palm; tr. 2" Middelburg 
4 Nov. 1854 Ca t h a r i n a L u d o I p h i u a S c h roder, geb. Kot- 
terdam 2 Dec. 1802, f 'aGravenhage 7 Mei 1868, dr. van WESTl'AI.M VAN HOOKN 367 

Johan Heudi-ik Christoffel eu Johanna Petronella 
Canisius. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jhr. Mr. Nicolaas Jolian van Hoorn, geb. 'sGra- 
venhage 26 üec. 1815, rechter-plaatsvervauger aldaar, f'sGru- 
venhage 11 Nov. 1845. 

2. Jan, volgt IX. 

3. Jkvr. Geertruida Johaunn van Hoorn, geb. 
'sGravenhage 13 Deo. 1819, f aldaar 29 Mei 1856, tr. 's Graveu- 
hage 7 Juni 18i2 Isaac van den Bosch, geb. Rotterdam 
20 Oct. 1809, majoor militair intendant, f Wiesbaden 4 Mei 
1864, zu. van Kliza en Maria Hu bert; hij hertr. 21 Oct. 
1857 Louisa Frieswijk, 

4. Jkvr. Gornelia Catharina van Hoorn, geb. 'sGra- 
venhage 13 Aiig. 1821, f Warnsveld 31 Mei 1879, tr. 'sGraven- 
hage 4 Juli 1846 Alexander \V i 1 b re n n i n c k , geb. Zutphen 
3 Mei 1813, Ie luit. cav. , ontv. belast., f Warnsveld 20 Dec. 
1883, zn. van Dirk Evert en Charlotta Jacoba liarones 
van Rliemen en wedr. van Henriette Idalette Zenobie 
Jacqueline barones van Heeckeren. 

IX. Jhr. Jan VVestpalm van Hoorn, heer van Burgh, 
geb. 's Gravenhage 21 Dec. 1817, gep. luit. t. zee Ie kl., burgem. 
van Gorinchem, lid prov. staten Z.-H. , f 's Gravenhage 16 Juli 
1881, tr. Medemblik 5 Mei 1813 Jkvr. Johan na Abelin a Wi 1- 
helmina Ottoline von Öchmidt aui'Altenstadt, geb. 
aldaar 12 Juni 1819, f 'sGravenhage 2 ])ec. 1874, dr. vau Jhr. 
Johann Carel Friedrich en Henriütte Johanna van 
der Willige. 

Uit dit huwelijk ; 

1. Jan Cornelis Reinier, volgt X. 

2. Jkvr. Joanne Heurietta Carolina Frederica 
Westpal m van Hoorn, geb. Vlissingea 18 Maart 1845, 
f Rotterdam 19 Vier.. 18^5. 

3. Johan Carel Fr ed o rik, volgt X bis. 

4. Jkvr. Geertruida Johanna W c s t p a 1 m v a u II o o r n , 
geb. Vlissingen 18 Jan. 18i9, tr. 1" 'sGravenhage 13 Maart 1H72 
George Gerardus Couperus, gel). IJatavia 25 Dec. 1819, 
controleur 15. B. op Java, daarna landheer vau Tjisella in 
Bantam, f Batavia 20 Juni 1876, zn. van I'e tr u s Th-eodo rus öbö WESTl'AI.M VAN HOOKN 

en Catharina Kica Cranssen; ti-. 2^ 'BGravenLage 24 Mei 
3879 Willem Ka rel Lodewijk van Ileldeu, geb. Maas- 
tricht H Dec. 1834, gep. luit. gen. iuapecteur cav., adj. i. b. d. 
van H. M. de Koningin , zn. van Antonie en Tockelina 
Wilhelniina Haenenberger. [Doorn]. 

5. Jkvr. Louise Johanna Westpal ni van Hoorn, geb. 
Vlissingen 14 Juni 1S50, f 's Gravenliage 27 Jan. 1870. 

6. Jkvr. Adolphine Westpal ni van Hoorn, geb. Vlis- 
singen 26 Jan. 1852, tr. 'sGrnvenhage 13 Mei 1875 Jbr. Daniel 
Fran<-ois van Alphen, geb. Soerabaja 2 .luni 1834, resident 
van Besoeki, f 's Gravenhage 13 Dec\ 1893, zn. van Jbr. Mr. 
AntonieFrederikeuLudovicaMaunel. ['sGravenhagc"^. 

7. Jbr. l'aulus Willem West palm van Hoorn, gel). 
Vlissingen 22 Dec. 1853, administrateur van Tjicoppo bij Buiten- 
zorg, f Parijs 31 Maart 1885. 

8. Jkvr. C a t b a r i n a L u d o I p b i n e W e s t p a 1 m v a u H o o r n, 
geb. Gorincbem 25 Mei 18.55, tr. 's Gravenhage 25 Mei 1878 Jbr. 
Jacob Karel Willem Qnarles van Ufford, geb. Cheri- 
bou 20 Nov. 1854, zu. van Jhr. Joan en Ann Amelia Den- 
nison. [b. Wolfslaer onder Ginneken]. 

9. Jhr. Henry West palm van Hoorn, geb. Gorincbem 
17 Jan. 1857, f aldaar 22 Aug. 18.57. 

10. Nicolaas Joban, volgt Xter. 

11. Jhr. Willem Joban West palm van Hoorn, geb. 
's Gravenhage 4 Maart ISGO, administrateur suikerfabriek Dja- 
boong, f 's Gravenhage 13 Nov. 18Ü9, tr. Soerabaja 21 Dec. 
1889 Cbristiaan Lamberta Deibert, geb. Gorontalo 
(Celebes) 31 Dec. 18(38, dr. van Jan Henderik en Alida 
E ver har da van Delden; zij hertr. Koedoes 3 Sept. It'O'J 
Dirk J. Vader. [Koedoes] (Java)]. 

12. Jhr. Otto Jan Westpal ni v an IE oo rn , geb. 's Gra- 
venhage 27 Jan. 1SÜ2, sergeant inf., f Nice 2S Maart 18S7. 

X. Jbr. Jan Co melis Keinier WestpalmvanHooru. 
heer van Burgh, geb. Hellevoetsluis 2 1'eb. 1844, luit. t. zee 
Ie klasse, f Nijmegen 21 Maart 1891, tr. 's Gravenhage 16 IMci 
1889 Jkvr. Josina Cornelia Arnoldina van Kappard, 
ambachtsvrouwe van IJurgh, gob. Padaug 30 I^faart 1S56, dr. 
van ridder Mr. W i 1 1 e m en J o h a n n a Jl e u r i e 1 1 o C h a r 1 o 1 1 f 
Elisabetb Fredcriquo Boogaerdt. ['s Gravenhage]. WESTI'AI.M VAN HOORN 359 

Uit dit huwelijk: 

Jkvr. Elisabeth üttelina Westpalm van Hooru, 
geb. Nijmegen 1 üct. 1890,. f aldaar 18 Oct. 1890. 

X bis Jhr. Johan Carel Frederik Westpalm van Hoorn 
van Burgh, geb. Vlissiugen 13 Oct. 184G, oud-luit. t. zee 
Ie kl., tr. Leeuwarden 30 Aug. 1872 Jkvr. Cornelia Lucia 
Gevaerts, geb. Berguru 29 Juni 1844, dr. van Jhr. 1'obert, 
heer van Geervliet en Jkvr. Catliarina Maria van Heem- 
stra. ['sGravenhage]. 

Uit dit hxiwelijk: 

1. Jkvr. Ottolina Westpalm van Hoorn, geb. Nieuwe- 
diep 9 Sept. 1873, tr. 'sGravenhage 22 Juni 1911 Mr. A driaan 
Visser, geb. 16 Maart 1875, subst.-griOier bij de arr. recht- 
bank te Tiel, zn. van Pi eter Cornelis Jan en Suzanna 
Gerarda Cornelia van Brak el SchimmeL [Tiel]. 

2. Jhr. Robbert Westpalm van Hoorn, geb. 'sGraven- 
hage 18 Sept. 1874, f aldaar 25 Dec. 1881. 

3. Jkvr. Cathariua Maria Westpalm van Hoorn, 
geb. 'sGravenhage 30 Jan. 1877. ['sGravenhage]. 

X ter. Jhr. Nicolaas Johau Westpalm van Hoorn, 
geb. Gorinchem 3 x\.pril 1858, administrateur der Pondok Ge- 
dehlanden , supperintendent van cultuuroudernemingen , tr. 
Batavia 30 Jan. 1888 Marianna Theodora Albertina 
Jacometti, geb. Batavia 8 Sept. 1871, dr. van Al bert en 
Maria Hendrik a Beth. [Bandoeng]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Nicolaas Johan Westpalm van Hoorn, 
geb. Batavia 20 Maart 1889. [BuitenzorgJ. 

2. Jhr. Al bert W i 1 1 eiu W e s t p al m v a n H o o r u , geb. 
Batavia 23 Sept. 1890. [Tjitjaleugka]. 

3. Jhr. Willem Hendrik Westpalm van Hoorn, geb. 
Batavia 24 Sept. 3890, f aldaar 20 üct. 1893. 

4. Jkvr. Geertruida Adolphiuc Catharina Anna 
Westpalm van Hoo r n , geb. Batavia 5 Oct. 1893, f B"°tloecg 
10 Sept. 1913. 370 HOPE 

{AdellijJ<c tak lutgcstorvcn i)i Js?/.) 
Protestant. — Schotland. — Ue geregelde stamreeks ia 
Nederland vangt aan met ilenry Hope, die omstreeks 
16G0 uit Schotland te Rotterdam kwam. Bij K. B. d.d. 16 
Sept. 1815, D' VV werd Archibald Hope verheien in 
in den Ned. Adel. 
Waijea: In blauw eeu gouden keper, ver- 
gezeld van drie gouden penningen, 2 van 
boven en 1 van onderen. Helm met goud 
blauwe wrong en goud blaiiwe dekkleeden. 
Helmteeken: een aardbol met de meridianen 
en parallellen, vertoouende de werelddeelen 
van het oostelijk halfrond, de kusten met 
lichtrood afgezet en de zeeën van eene groen- 
bruine kleur; de bol in de rechterbovenhoek ingescheui'd, en over- 
topt door een regenboog, welks beide iiiteinden op wolken rusten, 
alles in natuurlijke kleur. Wapenspreuk: „At spes nou fracta". 

Stamreeks 

I. Henry Hope, geb. in Schotland omstreeks 1630, tr. 
Anna Hop. 

II. Archibald Hope, geb. llotterdaiu, ged. aldaar 7 Dec. 
1664, koopman aldaar, f Kotterdam begr. 8 April 1743, tr. 
Anna Cl aas, f llotterdam, begr. 9 Sept. 1752. 

III. Zacharij Hope, geb. 1711, koopman en reeder te 
Rotterdam, f Jlotterdam en begr. 21 Maart 177U, tr. fiotterdani 
21 Aug. 1737 Agatha van Vlierden, ged. aldaar 30 Dec. 
1774, f Rotterdam en begr. 18 Sept. 1747, dr. van Olivier 
en Lucia Dicklant. 

IV. Jhr. Archibald Hope, geb. Rotterdam 31 Aug. 1747, 
koopman te Amsterdam, bewiudli. \V. I. Oomp. 1776, directeur vau 
Suriname 17St;, lid 2» kamer, staatsraad i. b. d. 1N2(), f 's (iravcn- 
hage 7 Juli 1S21, begr. Rotterdam 12 Juli d. a. v., tr. Amsterdam 
16 Jan. 1774 Magdalena Antonia van de Poll, geb. 
'8 Gravenhage 22 Aug. 1748, f aldaar 'J Mei 1808, begr. Rotterdam 
13 Mei d.a. v., dr. vau Mr. Jau en Anna Maria De del. 371 HOVY 

(Adellijke tak in marüielijke lijn uitgestorven in 1S92.) 

Protestant. — Pera. — i)e geregelde sfcamreekg vaugt aan 
met Jan Hovy, chirurgijn van de vloot vau Czaar Peter 
van Kuslaud, die 19 Mei lG7*i werd geboreu. Bij K. B. d.d. 
SS werd Mr. Willem Gerrit Hovy 12 Maart ISi; 

verheven in den Ned. Adel 
Wapen: Doorsoeden: 1 in blauw drie om- 
gewende zilveren wassenaars naast elkander; 
2 in rood twee gouden sterren naast elkander. 
Gekroonde helm met zilverroode dekkleedea. 
irelrateeken : eene gouden ster. Sehildhouders: 
twee roodgetODgde grillioeueu, het bovenlijf, 
de vleugels en de voorpootcn paarsch, het 
overige vau het lichaam groen. 

Stamreeks 

I. Jan Hovy, geb. Pera 19 Mei 1G74, chirurgijn van de 
vloot vau Czaar I'eter van Eusland, f Kroonstad 14 Maart 174Ü, 
tr. Moskou IG Maart 1703 Catherina Ham. 

II. Lodewijk Hovy, geb. Moskou 16 Sept. 1704, koopmau 
op Rusland en bankier te Amsterdam, directeur van den 
Moscovischen handel, f Amsterdam 9 Sept. 1780, tr. aldaar 
27 Maart 1731 Susan na Sophia Lups, geb. Moskou 7 Mei 
1714, t 11- Meereveld ouder Watergraafsmeer 30 Juli 1775, dr. 
van J e a n en S u s a n n a Hoon. 

III. Hendrik Hovy, geb. Amsterdam 21 Dec. 1754, koop- 
mau op Huslaud en bankier, directeur vau den llussischen 
Handel 17S-J, f Amsterdam 23 Feb. 1832, tr. lo aldaar 12 Juli 
1778 Hillegonda van der Poorten, geb. Amsterdam 11 
Dec. 1753, f aldaar 8 Jan. 1SU4, dr. van Josua en Hille- 
gonda Josina van Eik, 

IV. Lodewijk Hovy, geb. Amsterdam 14 Dec. 1779, 
t 'sGraveland 18 Aug. 180.'), tr. Bloemendaal 21 Aug. 1S02 
J u d i t h C a t h a r i n a D e d e 1, geb. Amsterdam G Aug. 17»3 , 
t Velsen 30 Nov. 1817, ilr. van Mr. Willem Gerrit en 372 HOVY 

Jacoba, Elisabeth CromnieliD; zij hertr. Mr. Jacob 
Pompejus Hoeufft. 
Uit het eerste lanvelijl;: ' 

1. Hendrik Hovy, tr. Elisabeth van YollcnboveLi, 
uit wien de niet adellijke tak stamt. 

2. Willem Gerrit, volgt V. 

V. Jhr. Mr. Willem Gerrit Hovy, geb. Amsterdam 25 
Feb. 1805, knmerheer i.b.d., agent der domeinen in Overijssel , 
lid prov. staten vau dat gewest, ridder M. W. O., f 's Graven- 
hage 28 Juli 18SG, tr. Leiden 28 Maart 1828 Jkvr. Maria 
Louise van Alphen, geb. Soerabaja 19 April 1808, f 's Gra- 
venhage 5 Jan. 181*5, dr. van Jhr. Dan iel E r a n v o i s en 
Jeanne Guillemine de Vignon. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Henri Louis P o ui p é Hovy, geb. Zwolle 29 
Juui 1829, Ie luit. reg. grenadiers en jagers, f 's Graveuhage 
20 Oct. 1892, tr. Leiden 24 April 1856 Sophia barones vau 
Reede van Oudtshoorn, ged. aldaar 8 Peb. 1830, f 'sGra- 
venhage 7 Dec. 1893, dr. van baron Pieter Adriaau eu 
Catharina Maria Musketier. 

2. Jkvr. Isabelle Judith Jeanne Hovy, geb. Amster- 
dam 16 Feb. 1831, f Arnhem 17 Jau. 1874, tr. 's Gravenhage 21 
Nov. 1861 Mr. Hendrik Anthon ridder van Rappard, 
geb. Zutpheu 7 Maart 1824, procurenrgen. gerechtshof te 
Arnhem, lid 2<^ kamer, f Arnhem 4 Oct. 1877, wedr. van 
Jacqueline Gabrielle Caroline Jenny Antoinette 
FranQoiseWilhelmine Adrienne Fortunre Theo- 
dore Stéphanie Henriette barones van Brakell eu 
zn. van ridder Mr. Willem Louis F red e rik Chris tiaan 
en Elisabeth Theodora Sibilla Louisa Op ten 
N o o r t. 

3. Jkvr. Marie Louise Hovy, geb. Heemstede 11 Juni 
1832, tr. 's Gravenhage 25 Mei 1S82 Mr. Jo h a n H en d r i k 
van Mier op, geb. Hillegcrsberg 14 Jan. 1831, lid vau den 
raad van Gouda, kantonrechter aldaar, f Gouda 30 Juni 1889 
wedr. van Elisabeth C o u s t au t i a S o p h i a W i 1 h e 1 m i n a 
Prins en zn. van Willem Nicolaas Anthon)' en Jkvr. 
Maria Deliana Clazina Cornelia Coeneu. ['s tJra- 
venhage]. HOVY — VAN HUGKNrOTlI 373 

4. Jhr, Willem Gerrit ïïovy, geb. G Scpfc. 183-1, luit. art., 
t Leiden 20 Sept. 1859. 

5. Jkvr. Louise liudolphine Julie Hovy, geb. Zwolle 
19 April lSi4, tr. 's Gravenhage 3 Dec. 1S7-J- Jhr. F r a n 9. o i s 
Emmanuel Matthieu van Alphen, geb. Leiden 5 Dec. 
1822, secr. gen. dep. van koloniën, lid raad van state, f Brum- 
men 14 Jau. 1899, zn. van Jhr. Mr. Daniël Frangoisen 
Louise Rudolphine Julie de Vignon. ['s Gravenhage]. VAN HUGENPOTH 

Katholiek. — Ketwich aan den lluhr. — Dit geslacht 
heette oudtijds F leek of Maoula, doch splitste zich reeds 
vroeg in twee takken, waarvan de eene den naam van 
Hugeupoth aannam naar het kasteel van dien naam aan 
den Kuhr (Vlecke van Hugenpoth werd er 1344 mede 
beleend) en de andere den naam van Nesselrode naar 
het slot van dien naam aan de Wupper. Hiervan stammen 
de Graven vou Nesselrode en de Freihernu von Nes- 
selrode-Hugenpoet in Duitschland. De geregelde stam- 
reeks van den Nederlandsohen tak vangt aan met N i c o 1 a u s 
von Hugenpoth, die omstreeks 1.'j28 met de erfdochter van 
Gosewinkel huwde. i?ij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n" 14 wenl J a n 
Balde w ij n Joseph Hendrik Otto Antonvan Hu- 
genpoth totdeuBeerenclaaiiw heuocind in de rici- 
derechap van Noord-Brabant. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n" 14 
werd Godefridus F r a n e i 3 c u 3 A 11 1 o u i u s v a u Hu- 
genpoth tot Aerdt benoemd in de ridderschap van Gelder- 
land. Bij K. B. 14 April 1822, n" 88 werd bepaald dat aan 
Alo.\ander Wilhelmus J o ha uu es Joaephus van 
Hugenpoth van A e r d t eu zij broeders Otto M a x i m i- 
liaan T h e o d o r u a A d o 1 p h , A d o 1 p h u s W i 1 li e 1 m u s 
Joaunes Tlieodorus Antonius en Joannes N e p o- 
mucenus Wilhelmus Antonius van Hugenpotli 
van Aerdt cu hunne wettige nakomelingoti zal gegeven VAN JIUGENPOTK worden de hun van ouds competeerende titel van baron. 
Bij K. B. d.d. 20 Mei 1822, uo 71 werd ditzelfde bepaald 
voor Jbr. Jan Balde wijn JosepH Hendrik Ütto 
Anton van Hugeupotli tot den Beerenclaauw. 
Bij K. B. d.d. 2S Jan. 1S38, n" 118 werden de gebroeders 
Alexander Antoon en Jobannes Gerardua Hen- 
drik us Antonius van Kugenpoth erl;end te behooren 
tot den Ned. Adel met den titel van baron. Wapen : In rood een beurtelings gekantelde 
zilveren dwarsbalk. Gouden helm met rood- 
zilveren wrong eu zilver-roode dekkleeden. 
Helmteekeu : een aanziend geplaatste roode 
brakkenkop eu hals, de borst beladen met 
een beurtelings gekauteelden zilveren dwars- 
balk. Schildhüuders : twee roode brakken, 
elk gehalsband met een beurtelings gekan- 
teelden zilveren dwarsbalk. 
Stamreeks 

I. Nicolaus von Hugenpoth, tr. 1528 N. von Eickel 
Johansdr. , erfdochter van het huis Gosewinkel nabij den 
Euhr in het graafschap Mark. 

II. Wilhelm von ilugenpoth, heer van Gosewinkel, 
tr. N. von Dob be. 

III. Johann von Hugenpoth, heer van Gosewinkel, 
bouwde een korenmolen aldaar, f lf> Jan. 1579, tr. Glara 
Knipping, dr. van Victor, heer van Stockum en Beatrix 
von W u 1 1 e n. 

IV. Johann vou Hugenpoth, heer van Gosewinkel, 
beleend met den korenmolen 5 Aug. J.'j'JG na doode aijns broeders , 
drost en ambtTuan van ffamm, erfde van zijnen oom 1) i e d e- 
rich Knipping het goed Stockum, beleend 30 April l'i07, 
f 1633, tr. 1" Anna vou Beruiughaus, dr. van A r n o ld 
tot Eiekelborn en Agnos von Asschebrock tot 
M a h I e n b u r g. 

V. Di ede riek von Hu gou po th , heer van Stockum , 1072, 
tr. 1645 Alsteiu von Boenen, erfdochter van Dell wig, TAN HUGENl'OÏH 375 

dr. vau Jurf^en tot Ober fe ld en Galaüta Knipping. 

VI. Adolf Samuel van nugenpoth, ritm. cav., werd 
1716 van Lutherscli, Rooniscli-Katboliek, f oud (J4 jaar 2 April 
1721 , tr. k. Stnckuui 16132 Georgia Walburgis vanSteeu- 
huys, pob. 1650, f 1711, dr, van Godert, heer van Aerdt 
Theodora Vijgh van Isen doorn. 

VII. Alexander Walraedt Diederich van Hugen- 
poth, heer vau Aerdt (24 .Tnli 172;>), gcb. Dortinund 8 Feb. 1695, 
in de ridderschap vau Overbetuwe 2-i Mei 1728, ambtajouker 
van Overbetuwe, f h. Aerdt, tr. als wedr. van Maria C on- 
sta utia van Camstra, 2° Zwolle 12 Feb. 1737 Johanna 
L o u i e e H e r m a n n a van D o e t i n c b e m , geb. Zwolle 17 Mei 
1717, t h. Aerdt 23 Sept. 1749, dr. van Coruelis Öinion en 
Henrietta Aruoldina Gansneb genaamd Teng- 
n ag el. 

Uit dit Ituwelijk: 

1. Antonius Cornelius Simon Xaverius, volgt VIII. 

2. Godefridus Frauciscus Antonius Henricus 
Cornelius, volgt VIII bis. 

Tak tot den Berenclaauw. 

VIII. Antonius Cornelius Simon Xaverius van 
Hugenpoth totden Beerenclaauw, geb. h. Aerdt 4 April 
1739, ritmeester der lijfjagers en kamerheer van den hertog van 
Wurtemberg , in de ridderachnp van Overbetuwe 1767, t \Vel- 
tevredeu bij Batavia 24 Nov. 1777, tr. Deventer 22 Juni 1766 
Henrietta II e r m i n a Maria A n t o n i a van II ö v e 1 1 tot 
Westerflier, geb. Deventer 16 April 1742, f h. Uerenclauw ouder 
Duiven 6 April 1815, dr. van Johaunes llermanus Winol- 
dus, heer van Wczeveld, Cretier, Wol venburg en Hassent en 
Anna J ii d i t h F 1 i s a b e t h v o n T a s q u a 1 i n i tot Cretier. 

Uit dit Jiuwelijk : 

1 . W a 1 r a a d" 1 1 o , volgt IX. 

2. Jan Baldewijn Josoph Hendrik Otto Antou, 
volgt IX bis. 

IX. W a 1 r a a d Otto van II u g e n p o t h t o t d e n B e r o n - 
claauw, geb. in 17(58, ka'p-, t h. Zwanenpol te Zcvenaar 
6 Juni 1814, tr. als wedr. van Margaretlia IJüdde, 2" Die- 
penveen 30 Maart 1799 Sara Warmoldina von Maneil, 376 VAN IIUÜENPOTH 

ged. lü Mei 1782, f h. de Wyer te Boxmeer 21 Dec, 1853, dr. van 
Cornelius en Joaiua Petronella Alberda van Bloe- 
mersm a. 

Uit dit huwelijk : 

1. Alexander Antoon, volgt X. 

2. Johannes Gerardus lleudricus Antonius baron 
v.in Ilugenpoth, geb. h. Poelwijk te Üad-Zevenaar 6 Sept. 
1811, grifTier arr. rechtbank te 's llertogenbosch, f aldaar 22 Dec. 
1889, tr. 1° Boxmeer 21 April 1838 Maria Ursula barones 
van Ilugenpotli tot deuBerenclaauw, geb. Boxmeer 
18 Juli 180y, t 's Hertogen bosch 11 Nov. 1840, dr. van baron 
Jan Baldewijn Joaeph Hendrik OttoAntonenDoro- 
thea Liidovica Antonia Magdaleua van Sasse van 
Ysselt; tr. 2» 's Hertogeubosch 22 Aug. 1849 Ad rian a M ag- 
dalena Norberta van Hoof f, geb. aldaar 15 Jani 1817, 
f 's Hertogenbo3ch 12 Juni 1889, dr. van Anselraus Petrus 
enFranciscaGodefridaKiliau. 

X. Alexander Antoon baron van Hugenpoth, geb. 
Groningen 23 Aug. 1805, burgem. van Herwen en Aerdt, 
t Lobith 16 Dec. 18G1 , tr. 1° Wijk bij Duurstede 8 Dec. 1837 
Anna Sophia de Wol f f, geb. Leeuwarden in 1795, f Lobith 
28 Mei 1847, dr. van Johan Michaöl en Maria Marga- 
retha Schilders; tr. 2" Dusseldorf Johan n a Ilenrietta 
Geerligs, geb. Lobith 30 Aug. 1824, f aldaar 30 Oct. 1853, 
dr. van Jacobus en Catharina Strick. 

Vit het tweede huwelijk: 

1. Antoinette baroued van Hugeupotli, geb. Lobith 
25 Juni 1851, f 's llertogenbosch 17 Oct. 18G4. 

2. Marie Henriette Carolina Gerardina Alexan- 
drina barones van Hugenpoth, geb. Lobith 23 Feb. 1853, 
f Brussel 16 Jan. 1871. 

IX bis. Jan Baldewijn Joseph Hendrik Ütto Antou 
baron van Hugenpoth tot den B e r e u c 1 a a u w , geb. h . de 
Berenclauw 1 Dec. 1776, militiecommissaris, lid prov. staten 
van Noordbrabant, f Boxmeer 23 Mei 1850, tr. aldaar 20 Mei 
1807 1) o r o t h e a L u d o v i c a M a g d a 1 o n a van Sasse van 
Ysselt, geb. IJoxnieer 22 Juli 1780, t aldaar 29 Dec. 1S45, dr. 
van Mr. G er brand us Iguatius, heer van ^'sselt en M a r i a 
C o r n o 1 i a M a g d a 1 e n a de 11 a e t van de Wyer. VAN HUGENVOTU 377 

Uit dit huwelijk : 

1. Maria Ursula barones van Hngenpoth tot deu 
Berenclaauw, geb. Boxmeer 18 Juli 1SU9, f 's Hertogeubosch 
11 Nov. 1846, tr. Boxmeer 2-1 April 1838 Johanues Uerur- 
dus Henricus Autonius baron vau Hugenpoth, geb. 
h. Poelwijk (Oud-Zevenaar) tJ Sept. ISll, f 's Hertogenbosch 
22 Dec. 1889 , zo. van WalraadÜttototdenBerenclaauw 
en Sara Warmoldina vou Man e il. 

2. Alexander Frana baron van ilugenpotli tot den 
Berenclaauw, geb. Boxmeer 10 Dec. 1810, f Eindhoven 
17 Nov. 1828. 

3. Emlie barones van Hugenpoth tot den Beren- 
claaiiw, geb. Boxmeer 28 Oct. 1812, f Eindhoven 10 Juni 
1886, tr. Boxmeer 26 Sept. 1831 Franciscus Josephu3 
Smits, heer van Hattert, geb. Eindhoven 6 Sept. 1797, f aldaar 
21 Aug. 1858 , zn. van JohanneaTheodorusen Verouica 
Janseen. 

4. Jan Baptist a CunstantinusJoaephusCarelCor- 
nelius Maria, volgt X. 

5. Maria Walburg is Josepha Joanna barones vau 
Hugenpoth tot deu Berenclaauw, geb. Boxmeer 5 Aug. 
1817, t aldaar 2 Eeb. 1892, tr. Boxmeer 11 Oct. 1842 Jhr. 
Titus Elco Joannes Henricus van Grotenhuis tot 
Ons te in, geb. h. Onstein ouder Vorden 1 April 1811, rijks- 
ontv. te Venlo, f Boxmeer 19 Juni 1881, zn. van Ernst Jo- 
docus liudolphus en Henrietta Arnolda Maria 
Lucia van Harinxma thoe Heegh. 

6. Louis baron v a u U u g e n p o t b t o t d e n F. e r e n c 1 a a u w , 
geb. Boxmeer 22 Juni 1819, f Breda 22 Maart 184.'). 

X. Mr. Jan Baptista Gonst antinus Josephus 
C a r e 1 C o r n e 1 i u s Maria baron van lEugenpoth tut 
den Berenclaauw, geb. Boxmeer 11 Jau. 1816, raadsheer 
gerechtshof te 's Hcrtogcubosch , f aldaar t) Nov. 1877, tr. 
's Hertogenbosch 10 Jan. 1850 J o h a n u a B a r b a r a E li s a- 
both Kuuppe van der Voort, geb. aldaar 3 Juli 1'^2S, 
t 's Hertogenbosch 22 Sept. 1902, dr. van Loduwijk Hendrik 
en Anna Fraucisca Hole na Diepen. 

Ud dit huif dijk: 

1. Henrica barones van Hugenpoth tot den Beren- 3781 VAN IIUGEXVOTH 

claauw, geb. Eiudliovea O Aug. 1852, tr. 's Hertogenbosch 
22' Sept. 18S7 J hr. F r a n c i s c u s A n d r i e s de Jong van 
Beek en Donk, preb. Stratuui 11 Aiig. 1839, gep. ritmeester, 
t Nij inegcn 11) Feb. 1910, zu. van Jhr. Mr. Jan O 1 p h e r t eu W i 1- 
heliiiiue Josephine El eon ore d' A ii inerie. fNijtnegen";. 

2. L o u i 3 a barones van II u g e n p o t h t o t d e u B e r e u- 
claauw, geb. 's Hertogenbosch 15 April 1S54, f aldaar 25 
April 187(;. 

3. A n n a barones van Hugenpoth tot den Beren- 
ol a a u w, geb. 's Hertogenbosch 4 Maart 185G. ['s Hertogenbosch]. 

4. Maria Walburgia Nicolaïa barones van Hugen- 
poth tot den Berenclaauw, geb. 's Hertogenbosch 16 Juli 
1858, tr. aldaar 8 Jan. 1885 Mr. Jacob Auton Al bert 
Bosch, geb. 's Hertogenbosch 14 Maart 1855, raadsheer 
hoogen raad, zu. van Hendrik Willem en Wilhelmiua 
Jacoba Vermeulen, ['s Gravenhage]. 

5. Jan B a p t i s t a Wille in , volgt IX. 

6. Johanna barones van Hagejipoth tot den Beren- 
claauw, geb. 'a Hertogenbosch 6 Oct. 1S66, tr. aldaar 14 Mei 
1889 Jfar. Mr. Willem Emile Théodore Marie van der 
Does de Willebois, geb. Maastricht 9 Feb. 1858, ond- 
rechter te Arnhem, oud-advoca;it-generaal bij den hoogen 
raad, raadsheer gerechtshof, zu. van Jhr. Mr. Pi e t er J osep h 
August Marie eu Marie Guillemine Pauline Sop h ie 
barones de Crassier. [Arnhem]. 

XI. Mr. Jan Baptista Willem baron van Hugenpoth tot 
den Bcrenclaauw, geb. 's Hertogenbosch 9 Mei I8G4, Malthe- 
zer ridder, advocaat en procureur, tr. aldaar 14 Juli 1897 Jkvr. 
ElisabotJi van Meeuwen, geb. 's Hertogenbosch 29 Juli 
1873, dr. van Jhr. Mr. Picter .Maria Frans en Elisabeth 
Jnlieune I\lagni'-c. ['s Hertogenbosch]. 

Uit dit hua-dijk: 

1. Jan Baptista Pleter baron van Hugenpoth tot 
den Berenclaauw, geb. -'s Hertogenbosch (5 Jan. 1M99. 

2. Frans Willem baron van II u g e n p o t h t o t d e n 
Berenclaauw, geb. 's Hertogenbosc-h 24 April 1900. 

3. Elisabeth Anna P e t r < > n e 1 1 ;i barones van H u g e u- 
poth tot den Bereuclaauw, geb. 'a Hertogenbosch 15 
Juli 1902. ■VAN HUCENTOTIt 379 

4. M ,1 r i a F r a n c i s c a J o h a n u ri ba rones v a u H u g e n - 
poth tot den BercDclaauw, geb. 's Hertogenbosch 
23 Dec. 1905. 

Tak Aerdt. 

• VIII bis. Jhr. Godefridus Francisóus Antonius 
Henricus Cornelins van Ilugenpoth van Aerdt, 
heer van Aerdt', Bininien en Ilengmeug, geb. li. Aerdt 11 Feb. 
1743, ritmeester Wurtenibergsche gardes, ambtmau van Over- 
betuwe, lid ged. staten van Gelderland, lid nationale Ver- 
gadering, t !>• Aerdt 27 Juli 1819, tr. Goor 19 Juni 1779 
Sophia Ludovica Maria Wilhelmiua Ferdinanda 
Beiitinck tot Breoklenkamp, geb. h. Heeckeren te 
Markelo 24 Sept. 17ü9, f h. Aerdt 2.5 Juni 1808, dr. van Otto 
Maxi mi 1 i aan, heer van Brecklenkamp on Isabell a Maria 
van Hövell, vrouwe van Heeckeren. 
Uit dit huwelijk 12 1-. o.a,: 

1. AlexanderWilhelmusJoannesJosephus, volgt IX. 

2. Otto Maximiliaan Theodorus Adolph baron van 
Hugenpoth van Aerdt, heer van Heeckeren , geb. b. Aerdt 
22 Juli 1781, t Zwolle 16 April 184G, tr. Vollenhove 30 Juli 
1816 Jkvr. Maria Antoiuetta van Midd achten, vrouwe 
van Oldbagensdorp, geb. b. Frieswijk onder Diepenveen 10 Juli 
1780, t Zwolle 31 Dec. 1844, dr. van Jhr. Eeinerua Willem 
en PetronellaJacoba van Aebeck. 

3. Jkvr. Joanna Ludovica van Hugenpoth van 
Aerdt, geb. h. Aerdt 3 Aug. 1782, kanonikes der adellijke 
abdij St. Clara te Bocholt, f h. Aerdt 29 Dec. 1861. 

4. Jkvr. Maria .\ d r i a n a C 1 a r a L u c r e t i a ]{ a r b a r a v a n 
Hugenpoth van Aerdt, geb. h. Aerdt 3 Jan. 1784, f h- f^»^ 
Poll onder Huissen 4 Dec. 1817, tr. Aerdt 13 Juli 1806 Joau- 
nes Carolus Ferdinandus Adrianus van La er, heer 
van Hoenlo, geb. Blerick 10 Oct. 1749, + h. de Poll onder 
Huissen 11 Mei 1823, wedr. van Wilhelmina Julia na vou 
Spitael, vrouwe van do Poll en zu. vau Autonius Sigis- 
niondus Fredericus Ernestus, heer vau Hoenlo, Baerlo 
en Blerick en Hen riet te Beatrix de Jeger. 

5. Adolph U3 Wilhelm 118 Jou unes Theodorus Au- 
tonius baron van Hugenpoth van Aerdt, geb. h. Aerdt 31 380^ VAN HUGENPOTH 

Dec. 1784, rijksontv. te Herwen en Aerdt, f h. Aerdfc 14 Maart 1867. 

6. Jkvr. Wilhelmiua Eruesta van llugenpoth van 
A-erdt, geb. h. Aerdt 9 Maart 178G, + Aruhcm 27 Maart ISfJÓ. 

7. Jkvr. Isabella Maria Everharda van Hugenpoth 
Tan Aerdt, geb. h. lleeckeren 19 Maart 1788, f h. Aerdt 17 
Jan. 1833. 

8. Johannes Neponiucenus Wilhelmus Antonius, 
volgt IX bis. 

9. Jkvr. AntoniaErnesta van llugenpoth van Aerdt, 
geb. h. Aerdt 2G Aug. 1791, f Arnhem 14 Jan. 1875, tr. aldaar 
17 Dec. 1836 Joannes Josephus Debets, geb. Heerlen 
24 Feb. 1774, ritm., ridder iM. W. O., f Arnhem 22 Nov. 1844, 
zn. van Johannes Josephus en Bar ba ra M evers en 
wedr. van Cornelia Catharina Walensou. 

10. Jkvr. Sophia van Hugenpoth van Aerdt, geb. h. 
Heeckeren 16 Dec. 1792, f 'sHertogenbosch 17 Maart 1855. 

IX, Mr. Alexander Wilhelmus Joannes Josephus 
baron van Hugenpoth van Aerdt, geb. h. Heockereu 
onder Markelo 1 Juni 1780, minister van justitie, pres. van 
het hooggerechtshof te 's Gravenhage, lid Ie kamer, minister 
van staat, f h. Aerdt onder Herwen en Aerdt 15 Aug. 1859, 
tr. Emmerik 8 Feb. 1811 Cornelia Maria Theresia Jo- 
sé pha barones van Wijnbergen tot Bussloo, geb. Arn- 
hem 28 April 1790, f h. Aerdt 8 Juli 1831, dr. van baron 
Hendrik Willem eu Theodora Oliviera barones van 
Dorth tot Medler. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria FranciscaXaveria barones van Hugenpoth 
tot Aerdt, geb. 'sGravenbage 16 Mei 1816, f Arnhem 18 Feb. 
1897, tr. 'sQravenhage 27 Jiiui KS43 Mr. (iijsbert Hendrik 
Willem Laurens baron van Dorth tot Medler, geb. 
h. 't Medler 10 Aug. 1811, kantonrechter te Arnhem, lid prov. 
staten vau Gelderland, f Arnhem 6 Sopt. Ih75, zn. van baron 
Keiuier Engelbert, heer van 't Medler en Maria Geer- 
trui d a J u V o 1 1 a van H ö v e 1 1. 

2. Jhr. Godfried F r e d e r i k Hendrik van Hugen- 
poth van Aerdt, geb. 'sGravenhago 12 Maart 1818, f aldaar 
April 1818. 

3. Theodora Maria B 1 a n c a barones van Hugenpoth VAN lUTGENl'OTil 381 

van Aerdt, geb. 'sGravenhage 5 Aug. 1825, f 'sllertogen- 
bosch 15 Oct. 18?2, tr. Herwen 26 Juni ISólJhr. Mr. Leopold 
Balde w ij n Constant ij n Lodewijk van Sasse van 
Ysselt, geb. k. Boxmeer 29 Juli 1819, auditeur militair te 
'sHertogenbosch, f aldaar 24 Sept. 1906, zn. van Jhr. Leopold 
Frans Jan Jacob en Henrica Jo banna Antonia Hac- 
fort tot Oosterbolt. 

IX bis. Mr. Joannea Nepomucenus Wilhelmus An- 
tonius baron van Hugenpoth tot Aerdt, geb. h. Aerdt 
17 Sept. 1789, advocaat en notaris te Arnhem, f Utrecht 30 
Dec. 1849, tr. 'sGravenhage 24 Aug. 1824 Caroline llose 
Clotildis Flaraent, gob. St. Pierre (Martinique) 30 Nov. 
1802, t Arnhem 15 Dec. 1835, dr. van Louis en Marie Ade- 
laide Clotilde Signay. 

Uit dit huwelijk: 

1. Cavolus Antonius Ludovicus, volgt X. 

2. Mr. Alex ander Cornelis Godefridus Innocen- 
tius baron van Hugenpoth tot Aerdt, geb. Arnhem 28 
Dec. 1826, f l'- Oog en Al bij Utrecht 29 April 1867, tr. Utrecht 
7 Juli 1859 Johauua Caroline Delbeek, geb. h. Oog en 
Al 11 Nov. 1835 , dr. van Jan Carel enCatharinaSophia 
Jetskea Bouricius van Ideraa: zij hertr. E. L. K L o b e 1, 
wedr. P. Alting Siberg. [Brussel]. 

3. Johannes Ludovicus Christianus Augustus 
baron van Hugenpoth tot Aerdt, geb. Arnhem 18 Feb. 
1828, R. K. priester, f i^ruggc 7 Juli 1879. 

4. Mr. O 1 1 o M a X 1 m i 1 i a n u 3 A n t o n M a r i e V i c t o r baron 
van Hugenpoth tot Aerdt, geb. Arnhem 28 Juli 1829, 
advocaat, f aldaar 23 Juli 1898. 

5. A d o 1 f u s Wilhelmus Augustus baron van Hugen- 
poth tot Aerdt, geb. Arnhem l Jan. 1831, K. K. stud. god- 
geleerdheid, t Arnhem 29 Nov. 18.54. 

6. Francisca Alexaudra Isabella Maria Alberta 
barones van Hugenpoth tot Aerdt, geb. Arnhem 25 Juni 
1832, + aldaar 23 April 1834. 

7. Ludovicus ]5alde winu 8 Godefridus Fr anciscus 
SuitbertuH baron van H\igenpoth tot Aerdt, geb. Arn- 
hem 1 Maart 1834, f aldaar 17 April 1836. 

8. Josepha Maria Ludovica barones van Hugenpoth 382 VAN HUGËNPOrU 

tot Aerdt, geb. Arnhem 23 Nov. 1835, f Gooi- 24 April 1843. 

X. Carolus Autonius Ludovicus buron van Ilugeu- 
poth tot Aerdt, geb. h. Warnsborn ondot- Arnhem 25 Aug. 
1825, burgem. van IJergh, lid gedep. staten van Gelderland, 
f h. Boetzclaersbnrg onder 's lleerenberg lü üot. 1907, tr. l** 
Vordea 20 Oct. 1853 U 1 i v i e r a F r a n c i s c a D o r o t li e a Maria 
barones van Dorth tot Mcdler, geb. Hengelo 7 April 1835, 
f 'sHeerenberg 6 Juni 18G9; tr. 2" Vorden 15 Aug. 1878 Maria 
Eiisabeth Oliviera Wilhelmina barones van Dorth 
tot Medler, geb. h. Meenink onder Hengelo (Ov.) 21 Feb. 
1834, t 'sHeerenberg 10 Jan. 1893, dochters van baron Zeuo 
Theodorua Johanues Herman us, heer van 't Medler en 
Eiisabeth Maria Coruelia "Wilhelmina barones Hac- 
fort tot ter Horst. 

Uit het eerste huwelijk .- 

1. Alexander Marie baron van Hiigeupoth totAerdt, 
geb. 'sHeerenberg 12 Aug. 1859, f aldaar 2f3 Dec. 1859. 

2. Mr. Dr. G o d e f r i d u s 1' r a n c i s c u a Maria b:i ron v a u 
Hugenpoth tot Aerdt, geb. 'sHeerenberg 10 Dec. 18G0, 
J^Ialthezer llidder, schatmeester der Ncd. afdoeliug, vics-president 
ceutralen raad van beroep te Utrecht, oud-subst. officier van 
justitie te Arnhem, schoolopziener arr. IJsselsieyn. [Utrecht]. 

3. Alphonsa Maria Antoinetta barones van Hugen- 
poth tot Aerdt, geb. 's neerenberg() Mei 1862. ['sHeereubergJ. 

4. A d o 1 p h u i) L VI d o V i c u s Wilhelmus, volgt XI. 

5. JI a r i a O 1 1 e 1 i u a barones van H u g e n p o t h t o t Aerdt, 
geb. 'sHeerenberg 1 Oct. 1864, tr. 's Graveahage 16 April 1S93 
Vincent Lode-wijk baron van Boetzelaer, geb. Ginueken 
14 Juni 1869, outv. directe belast, zn. van baron Dirk Cocu- 
raad Ca rel en Maria Joh anna Neomagius. [Breukclen]. 

6. Joannes Nepomuceuus baron van H u g e u p o t h 
tot Aerdt, geb. 'sHeerenberg 5 Aug. 1866, burgem. van 
Bergh, f Arnhem 4 Maart 19Ü6. 

7. Eiisabeth J o s e p h a A 1 e .\ a n d r a Maria baroues v a u 
Hugenpoth tot Aerdt, geb. 's Qeereubcrg 24 Oct. 18(j7, 
t aldaar 3ü Juli 1S(;8. 

XI. A d o 1 p h u a Ludovicus Wilhelmus baron v a n 
Hugenpoth tot Aerdt, goh. 's Ueerenberg 29 Sept. ist;3, 
oud burgem. van Boxtel en /evenaar, f V^icht 9 Mov. 1913, VAN UUGENrOTU — SNOUCK IlUJ'vGROXJE dOÖ 

tr. Zeveuaar 17 Juli lülil Auua Josephiua Fredorica 
G ij s b e r t h a Maria baroues van Voorst tot Voorst, geb. 
aldaar 17 Jan. 1878, dr. van barou F r e d e r i k J o s e p h Hendrik 
eu Maria Cornela Thcodora barones van Dortli tot 
Medlc-r. [Nijmegen]. 
Uit dit huwdijk: 

1. Maria Oliviera Carolina Clara barones van II u- 
genpoth tot Aerdt, geb. Boxtel 4 Juni 1902. 

2. Walraed Joseph Frcderilc Maria baron van II u- 
genpoth tot Aerdt, geb. Boxtel 9 Mei lüül. 

3. Anna Godofrieda Maria baron vau ilugeupoth 
tot Aerdt. geb. Boxtel 11 Aug. 1905. SNOUCK HURGRONJE 
Protestant. — Vlaanderen. — De geregelde stamreeks vangt 
aan roet Jean Ie Hu u r groign e, die 1'> Uct. 1(544 te Vlis- 
siugen ondertrouwde met Maria Mcrcier. Bij K.B. d.d. 
14 Uec. 1843 , u" 84 werd Mr. Jacob Snouck Hurgronje 
verheven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 1 Aug. 1911, Nogj, 
werden Mr. Willem Johan en Adriaan Willem Ja- 
co bus Snouck Hurgronje en bij K. B. d.d. IS Juli 
1912 , N" 74 werd Jacob Julianus Snouck Hur- 
gronje verheven in den Ned. Adel. Wupca: Gevierendeeld: I en IV in zilver een 
groene boom, goplaat.st oj) eeu grasgroud en 
op deu top oen zwarten vogel dragende; lï eu 
III in rood drie zilvt^ren ankerkrui.-ije.^ , - eu 
1 (Hurgronje). In een barlisobild, over alles 
heen, Let wapen vau Suouck, nl.: in zilver 
een goud gebekte eu gepoote dubbele zwarte 
adelaar, elke kop rood-getougd , niet oen rond 
blauw schildje op de borat, omboord met goud eu beladen 
nu^t een gouden lelie. Blauwgevoerde helm met zwart zilveren 
wrong en zilver groene dekkleeden. Helmteeken : de dubliele 
adelaar uitkonieude, op de borst het ronde schildje met do 
lelie dragende. Wapenspreuk: Medio tutissimus ibis. 
384 SNOUCK HUKGUOXJE 

Stamreeks 

I. Jean Ie H u u rg r o i g n e, geb. April 1620, kwam r.:: 
St. Venant in Vlaaudereu uaar Vlissingeu, 9 Dec. 1(573, tr. 1 
Vlissingen (ondertr. l'j Oct.) 2 Nov. Ifiil Maria Mei'ciei', geb. 
Dessarnó bij Dixmuideu, f 19 Juli 1(559. 

II. Isailo Hurgrogue, geb. Vlissingen 4 Feb. 1652, raad. 
burgem. en schepen van Vlissingeu, bewindh. O. I. Comp.. 
vendumeester ter admiraliteit, + 'sGravenbage 10 Sei)t. 1~('>. 
tr. Vlissingen 9 Jan. 16S0 Josina 1'hoenix, geb. 22 April 
1663, f Vlissingeu 6 Aug. 1711. 

III. Mr. Jacob Ilurgronje, geb. Vlissingen 22 Sept. 16i*4. 
schepen, raad en burgem. aldaar, bewindhebber O. I. Comj-.. 
raad ter admiraliteit van Zeeland, f Vlissingen 12 April 17ói-. 
tr. Dordrecht 8 Mei 173i Erken raad Snouck, geb. aldaar 
17 Juni 1709, f Vlissingeu 6 Jan. 1770, dr. Tan Adriaan 
M a 1 1 h ij 3 en C o r n e 1 i a Maria Z u i cl 1 a n d. 

IV. Mr. Steven Matthijs Snouck Jfurgronje (nam 
bij acte voor schepenen van Vlissingen d.d. 11 Dec. 1762 den naam 
Snouck aan), geb. Vlissingeu 15 Oot. 1741, schepen en raad 
aldaar, bewind h. O. I. Comp., griffier der grafelijkheids- munt vau 
Zeeland, f Middelburg 29 Jan. 178S, tr. aldaar 11 Aug. IIC^Ü 
Anna Catharina Elias, geb. 4 Juli 1746, f Middelburg ;5 
Sept. 1796, na hertr. te zijn met Mr. Willem Aam out van 
Citters, dr. van Steven en Anna Margaretha Velters. 

dit dit huwelijk .» lindercn w.o.: 

1. Jacob, volgt V. 

2. Adriaan I s a a c , volgt V bis. 

V. Jhr. Mr. Jacob fj ode wijk Snouck Ilurgronje, geb. 
Middelburg 5 April 1778, griffier der staten van Zeeland, lia 
2e kamer, f 's Gravenhage 19 Nov. 1845, tr. Middelburg 8 Sept. 
1801 Maria Catharina van Citters, geb. 's GravenhaLre 
25 Aug. 1779, t Middelburg 27 Juli 1820, dr. van Willem en 
Oeertruida Johauna Fremeaux. 

Uit dit iiuivclijk n. a. : 

1. Anna Wilhelmina p] r k e n r a a d Snouck H u r- 
gronje, geb. Middelburg 6 Aug. 1802, f aldaar 27 Oct. 180i>. 

2. Jkvr. G e e r t r u i d a Johauna M a t h i 1 d a S u o u c k II u r- 
^ronje, geb. Middelburg 19 Aug. 18i>3, f aldaar 9 Oct. 1860. 

3. Jkvr. Gerardiua Adriana Tetronella Snouck SNOUCK HUKGRON'JE 385 

üurgronje, geb. Middelburg (5 Nov. ISOG, f Haarlem 13 Oct. 
1857, tr. 1" Middelbiir'? 6 Juli 1831 Mr. Willem Prins, geb. 
Demerary 18 April 1808, + Middelburg 10 Aug. 1848, zn. van 
Willem Abraham eu C o rn e 1 i ;i E f t i n k ; tr. 2° Breda 
9 Juli 1851 Dirk Joliannes yserman, geb. 'sGraveuhage 
21 Oct. 1804, gcp. kap. (maj.-tit.) inf., f l^reda 9 Oct. 18S3, zn. 
van Dirk en Cu tli a r in a Godsschalk. (Dit huwelijk werd 
door echtscheiding ontbonden). 

3. Anna Jacoba Helena Snouck llurgronje, geb. 
Middelburg 18 Juni 1811, f aldaar 29 Sept. 1811. 

4. Anna Jacoba Snouck Hurgronje, geb. Middelburg 
2 Juli 1812, t aldaar 30 Juni 1814. 

5. Jk vr. W i l h e l m i u e M a r i e N i c o 1 i n e S n o uc k H u r- 
gronje, geb. Middelburg 10 Juli 1815, f Middelburg 14 Dec. 
1844, tr. aldaar 25 Mei 1836 Mr. Jan Hendrik vanÖanden 
Prins, geb. Demerary 18 Jan. 1812, f Middelburg 17 Aug. 
1860, zn. van Willem Abraham en Cornelia Eftink. 

6. Adriaan Willem, volgt VI. 

VI. Jhr. Mr. Adriaan Willem Snouck Hurgronje, 
geb. Middelburg 26 Feb. 1817, raadsheer ia het prov. gerechts- 
hof van Zeeland, f Middelburg 26 Juli 1885, tr. aldaar 25 Oct. 
1848 Geertruida Ilendrica Severijn, geb. Amsterdam 
6 Maart 1818, f Utrecht 2 Sept. 1900, "dr. van Abraham 
JohannenElisabethJohannaHoru. 

Uit dit huwelijk: 

Willem Hendrik, volgt VII. 

VII. Jhr. Mr. Willem Hendrik Snouck Hurgronje, geb. 
Middelburg 2 Nov. 1849, griflier bij de arr. rechtbank aldaar, 
tr. Middelburg 20 Sept. 1877 laabella Geertruida van 
der Bilt, geb. Zierikzeo 10 Jan. 1857, dr. van Mr. J a o o b u s 
Paulus en Petronella Franyoise do Backer, 

Uit dit huwelijk : 

1. Willem Adriaan Jacobus, volgt VIII. 

2. Jkvr. FranQoise Henriet te Snouck Hurgronje, 
geb. Middelburg 21 Mei 1883, tr. aldaar 8 Maart 1906 Jhr. Mr. 
B o n i f a c i u 8 I\I a r i n u a do Jonge van E 1 1 e m e e t , geb. 
Goes 18 Mei 18S1, rijkHarchivaris, zn. van Jhr. Mr. Jan Willem 
Cl au de en Cornelia Di gna Üpreuger. [Assen]. 

VIII. Jhr. Mr. Willem Adriaan JacobusSnouokHur- ööb SNOUCK HURGHONJK 

gronje geb. Middelburg 23 üct. 1880, gemeentesecretaris, tr. 
aldaar 9 Mei 1910 Maria Alctta llebocca Dijokmees- 
ter, geb. 's Gravenliage, 4 April ISSG, dr. van Mr. llermau 
Jaoob en P]milia Chrisfcina \Vintgens. [Middelburg]. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Emilia Cbristina Joanna ïJvelyn Snouck 
Hurgronje, geb. Middelburg 3 Maart 1911. 

2. Jkvr. Isabella Geertruida Snouck Hurgronje, 
geb. Middelburg 22 April 1913. 

Vbis. Ds. Adriaan laaac Snouck H ur g r o n j e, geb. 
Middelburg 9 April 1780 , pred. aldaar, f aldaar 25 Maart 18'19, tr. !<> 
Middelburg 20 Mei 180G Anna Helena Gerardina van 
Citters, geb. Suratte 20 Jan. 1783, f Middelburg 30 Jan. 1818, 
dr. van Co melis en Julia Dorothea Wermels-Kircher; 
tr. 2°. Middelburg 28 Aug. 1821 Johanna Adriana Maria 
Lambrechtsen, geb. Vlisaingen 21 Dec. 1792, f Middelburg 
26 Mei 1864, dr. van Mr. Nicolaas Cornelis, heer van llit- 
them en Maria PetronellaSch ore r. 

Uit het eerste huwelijk 5 k. o. a. : 

1. Dr. Aarnout Marinus, volgt VI. 

2. Jacob Julianus, volgt VI bis. 
Uit het tweede huwelijk 7 k. o. a. : , 

3. Nicolaas Jolian Cornelis, volgt VI ter. 

VI. Dr. Aarnout Marinus Snouck Hurgronje, geb. 
Middelburg 27 Nov. 1810, pred. te Veere en Middelburg, f al- 
daar 8 Mei 1864, tr. Middelburg 7 Feb. 1844 Jkvr. Jacoba 
Elisabetli Schorer, geb. Middelburg 11 Juni 1810, f aldaar 
19 Maart 18G9, dr. ven Jhr. Mr. Jacob Hendrik en Johanna 
Maria van den Brand e. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen o. a. : 

VII. Jhr. Mr. Willem Johan Snouck Hurgronje, geb. 
geb. Middelburg 19 Dec. 1848, lid raad 's Gravenhage, f aldaar 
7 Jan. 1912, tr, 'h Gravenhage 29 Nov. 1881 Jkvr. A n n fi 
B ore el, geb. aldaar 16 3ilaart 1861, dr. van Jhr. Jacob 
Otto Bornard eu Jkvr. Catharina Maria Ulrioa 
De del. ['s Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Aarnout Marinus, volgt VIII. SNOUCK HURGRONJB 387 

2. Jkvr. Ulrica Maria Catharina SnouckHurgronje, 
geb. 'sGraveuhage 21 Aiig. 1S83, tr. aldaar 27 April 1905 Otto 
Leopolcl baron Bentinck, geb. A'enio 15 Jan. 1870, dir. 
bijkantoor ]\[arx Bank, kamerjonker, zn. van baron Constant 
AdolfenAnna Elisabeth gravin van Liraburg Stirum, 
['sGravenliage]. 

3. Jhr. Mr. Nicolaas Johan Cornelia SnouckHur- 
gronje, geb. 's Gravenbage 6 Feb. 1885, geëmpl. Bataafsche 
Petr. Mij. ['sGraveuhage]. 

4. Stoven Matthijs Snouck Hurgronje, geb. Spa 
18 Aug. 18S9, t aldaar 30 Aiig. 1880. 

VIII. Jhr. Mr. Aarnout Marinua SnouckHurgronje, 
geb. 'sGravenhage 2-i Sept. 18S2, hoofdcommies dep*, buit. 
7.aken, tr. aldaar 28 Sept. 1911 Jkvr. Henriette van Tets, 
geb. Constantinopel 31 Maart 18SS, dr. van Jhr. Mr. Dirk 
Arnold Willem en Hen riet te Marie Sophie barones 
Schimmel penninck van der Oye. ['sGraveuhage]. 

Uit dit huiudijk: 

1. Jkvr. Heuriette Arnoldine Snouck Hurgronje, 
geb. 'sGravenhage 8 Juni 1912. 

2. Jkvr. Anne Snouck Hurgronje, geb. 's Gravenbage 
22 Nov. 1913. 

VI bis. Jacob Julianus Snouck Hurgronje, geb. Mid- 
delburg 28 Sept. 1812, predikant, + Doaterbout 21 Feb. 1870, 
tr. 1° Zierikzee 7 Maart 1837 Adriana Magdalena van 
Adrichera, geb. aldaar 19 April 1813, f Middelburg 23 Oct. 
1854, dr. van Hendrik AlberL en Helena van IJssel- 
8 1 e i n ; tr. 2 " Anna Maria de Visser. 

Uit het eerste huwelijk 6 k. <>. a.: 

VII. Adriaan Isaac Snouck Hurgronje, geb. Gapinge 
18 Aug. 1839, notaris te Soerabaja, f ^- b. s.s. „Conrad" in deu 
Ind. Oceaan 1 Sept. 18S.S, tr. Pasoeroean 3 Jan. 1StJ7 Maria 
Klsabó van der Poel, geb. .Samaraiig 14 Aug. 1849, dr. van 
Ilendricus Albertus en Helena Debora Esser. 
[Dordrecht]. 

Uit dit huivclijk 7 k. o.a.: 

Vïll. Jhr. Jacob Julianus Snouck Hurgronje, geb. 
Soerabaja 29 Aug. 1870, chef firma SchrifV & Co, makelaar, 
tr. Soerabaja 2Mei 1905, Maria Goedkoop, geb. Amsterdam döö SNOUCK HUKGRONJE — HUYÜHCOI'ER 

5 Jan. 1883, dr. van Hendrik Paulus eu Maria van der 
Hoop. [Soerabaja]. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Elsabó Snouck Ilurgronje, geb. Soerabaja 
14 Maart 1906. 

2. Jbr. Adriaan Jacob Snouck Ilurgronje, geb. 
Soerabaja 5 Mei 1907. 

3. Jhr. Steven Mattbija Snouck Ilurgronje, geb. 
Soerabaja 20 Feb. 1913. 

VI ter. Mr. Nioolaas Johan Cornelis Snouck Hur- 
gronje, geb. Middelburg» 20 Aug. 1822, wethouder aldaar, 
raad van Walchercu, lid ged. staten, f Middelburg 12 Sept. 1893 , 
tr. aldaar 1 Sept. 1S52 Jkvr. Albertina Wilbelmina 
Versluys, geb. Middelburg 19 Sept. 1831, f 's tfraveubage 
17 Juli 1908, dr. van Jbr. Mr. Cornelis Jacobus en Maria 
W i Ih e 1 m i n a S c h r ö d e r. 

Uit dit huwelijk S k. o. a.: 

VU. Jhr. Adriaan Willem Jacobus Snouck II u r- 
gronje, geb. Middelburg 26 Oct. 1851, oud kol. tit. der cav!, 
tr. Loon op Zand 11 Juni 1895 Jkvr. Sophia Wilhelmina 
Henrietta Maria Verheyen, geb. 's TIertogenbosch 23 
April 1857, dr. van Jhr. Mr. Johannea Baptist a Arnol- 
dus Josephus Maria en Ag nes Apoline Emélie 
gravin Dunionceau. [Venlo]. 

Uit 'dit huwelijk: 

Jhr. Johan Willem Marius Snouck Hurgronje, 
geb. Venlo 6 Juli 1896. 

Meerdere personen en takken van dit geslacht, allen stam- 
mend uit V bis behooren niet tot den Nederl. adel. HUYDECOPER. 
Protestant. — Arasterdam. — De geregelde stamreeks 
vangt aan met Jacob Audriesz Bal, geboren in 1510, 
(vermoedelijk zoon van Andries Jansz Bal en Aeght 
Huydecoper), die in 15-10 huwde met Machteld 
Geurtsdr. van Beuningen; zijn zoon Jan Bal komt 
voor alias Huydecoper naar het beroep, dat hij uit- 
oefende. Bij diploma d.d. 10 Aug. 1637 van Kouiogin Christina HUYDECOPKH 
van Zweden werd Joau Iluydecoper, heer van Tarnen 
en Blokland, verltcvcn in den ridderstand met den tifcel van 
eques aureatus. Hij kocht in IGIO de heerlijkheid van 
Maarsseveen. II ij werd 22 Juni 1650 door Koning Lodewijk XIV 
verheven tot Ridder van S'. Micliel. Bij besl. d.d. 28 Aug. 
1814, n" 14 werd Mr. J ca n Hu y dec o per, heer van Maars- 
seveen en Neerdijk henoevid in do ridderschap van Holland. 

^^^^-;,yij^y^jM iM Wa]pen: Gedeeld: I in blauw een zilveren 

|fe\C^Ï;^V^ * ƒ; adelaar zonder tong (wapenvermeerdering bij 
rfil,j*>' ;_..:^2d }3et diploma van 1637) ; II doorsneden in drieën : 
a. in zwart eene achtpuntige zilveren ster 
(van Wie ringen); h. in goud 3 zwarte 
ossenschedels, 2 en 1 (Hu y deco per); c. in 
zwart een loopeudo hazewindhond met goud 
geboordcu en geringden rooden halsband (v a n 
Gemen). Gekroonde helm met rechts zilver blauwe en links 
goud-zwarte dekkleeden. Helmtceken : een uitkomende, van 
voren geziene ceutaur in natuurlijke kleur (het menschelijke 
gedeelte vleeschkleur ; het zichtbare gedeelte vau iiet paarden- 
lijf en de voorpooten bruin); de centaur, met bruin haar en 
baard, wendt het gelaat links en staat op het punt een zilveren 
pijl vau een gespannen bruinen boog, met i:>ee3 van dezelfde 
kleur, naar links te schieten; dit alles tusschen zes spitse 
vaantjes, drie aan de rechterzijde doorsneden van blauw op 
zilver en drie aan do linkerzijde doorsneden van zwart op 
goud, alle gehecht aan gouden schachten met gouden spitsen. 
Schildhouders: twee tegen het schild opstaande en naar elkander 
toegewende centauren, gekleurd gelijk die van het helmteeken, 
en elk op het punt een zilveren pijl, gericht naar den helm, 
van een gespannen bruinen boog met bruine pees te schieten. 

Stamreeks 

I. Jacob Andriesz Bal, geb. 1510, tr. 1510 Mach teld 
van Beuningen, dr. van Geurt Jansz. 

II. Jan Jacobsz. Bal alias Iluydecoper, geb. 1541, schepen 
en raad van Amsterdam, 1578, kolonel burgerij, f Amsterdam 
26 April 1624, tr. 2" aldaar 2 Mei 15U6 Lijsbeth Gerritstdr. 
van Geraen, geb. Deventer 1566, + Amsterdam 27 Sept. 1652. SW HUYDKCOPER 

III. Joan Huydecoper, ridder, lieer vau Tarnen en Blok- 
land, daarna van Maarseveen en Neerdijk, geb. Amsterdam in 
1599, schepen, raad en biirgein. aldaar, afgevaardigde van 
Amsterdam naar 't Hof van den Keurvorst van Brandenburg 
en den Koning van Engeland 165'), bewindhebber O. I. comp. , 
koopman te Amsterdam, f aldaar '2('i Oct. IGGl, tr. 2>' aldaar 9 Juli 
1624 M a r i a C o y m a n s , geb. Amsterdam 9 Nov. 1(J03 , f aldaar 
27 Maart.l6i7, dr. van B a 1 1 h a s a r en E 1 i 3 a 1) e t h d e P i c q u e r. 

IV. Mr. Joan Huydecoper, ridder, heer van Maarssevecn 
en Neerdijk, geb. Amsterdam 21 Feb. l()2ö, commissaris, schepen, 
raad en burgem. aldaar, raad ter admiraliteit lüSl, bewindh. 
O. I. comp, f Amsterdam 1 Dec. 1704, tr. aldaar 12 Maart 1656 
Sophia Coymans, geb. Amsterdam 3 Jan. 1636, f aldaar 

22 Feb. 1714, dr. van Joan en Sophia Trip. 

V. Jan Elias Huydecoper, heer van JMaarsseveen en 
Neerdijk, geb. Amsterdam 13 April 1669, commissaris, schepen 
en raad aldaar, f xVmsterdam 5 Feb. 1744, tr. aldaar 3 Juni 1692 
Agatha Haeselaer, geb. Amsterdam 17 Juli 167U, f aldaar 
10 Maart 1741, dr. van Mr. Gerard en Agatha Hasselaer. 

VI. Mr. Joan Huydecoper, heer van Maarsseveen , Neer- 
dijk en Nigtevecht, geb. Amsterdam 11 Maart 1693, comm., 
schepen en raad aldaar, bewindh. W. I. Comp., f Amsterdam 
2 April 1752, tr. 2" Utrecht 30 Juni 1733 S o p h i a Maria 
Agatha van der Muelen, geb. Utrecht 16 April 1705, 
f Amsterdam 25 Jan. 1793, dr. van Mr. Willem, heer van 
Üud-Broekhuizen en Sophia Huydecoper. 

VII. Mr. Jan Elias Huydecoper, heer van Maarsseveen 
en Neerdijk, geb. Utrecht 8 Jan. 1735, commissaris, schepen, 
raad en burgem. van Amsterdam, raad ter admiraliteit, curator 
der lUustro School, f Amsterdam 17 Feb. 1808, tr. 20 Haarlem 
24 April 1768 Anna Elisabeth van Öchuylenburch, 
geb. Delft 9 Oct. 1732, f Maarsseveen 17 Sept. 1807, wede. Mr. 
Nioolaas Dierquens en dr. van Mr. Willem en Elisa- 
beth Magdalena Gevaerts. 

VIII. Jhr. Mr. Joan Huydecoper, heer van Maarsseveen 
en Neerdijk, geb. 'sGravenhago G Feb. 1769, directeur der Ned. 
Bank, commissaris te Amsterdam, f Baden-Haden 9 Aug. 1836, 
tr. lo Amsterdam 14 Oct. 1792 Maria A 1 e w ij n , geb. aldaar 

23 Oct. 1772, t aldaar 2 Nov. 1793, dr. van" Mr. Gillis en HUYDECOl'ER 391 

Maria Cornelia van Loon; tr. 2° 'sGraveland 27 Sept. 
1795 Sopbia Adriana ten Ilove, f,'eb. Amsterdam 27 Maart 
1778, t Keranes 1 Juli 1818, dr. van David en Hophia Adri- 
ana Kerckrinck; tr. 3» Haarlem 25 April 1821 Johanua 
Louisa van Tets, geb. A'oorburg 12 April 177S, f Baarn 
13 April 1S(M, wede. Jan V e r m e u 1 e n eu dr. van Mr. A r n o 1 - 
dus Adrianus en Wilhelmina Jacoba Ilartingh. 
Uit het tweede laiweUjk: 

1. Jkvr. Anna Elisabethlluydecoper, geb. Amsterdam 
19 Juli 1796, t h. Goudestein onder Maara.sen 6 Sept. 1832, tr. 
Amsterdam 14 Juni 1S20 Jhr. Johan Carel Willem Fabri- 
cius, heer van Leyenbur<2^, vrijbeer van Loenen en Wolferen, 
geb. Amsterdam 29 Juni 1795, lid raad aldaar, dijkf^raaf van 
Heukelom, beeniraad van de Biltscbc en Zeister Griften, f b. 
Houdringe aan de Bilt 7 Mei 1881, zn. van Adriaan Cor- 
nelia, beer van Heukelom en Haasje van N o 1 1 e n ; hij 
hertr. 6 Maart 1845 Adriana Wil helm a Cl ara Hooft. 

2. Jan Eli as, volgt IX. 

IX. Jhr. Jan E lias Uuydecoper, heer van Zeist, geb.' 
Amsterdam 18 Jan. 1798, lid pro7. etaten van Noordbollaud, 
lid van den raad van Amsterdam, f op 't slot Zeist 2 Aug. 
1865, tr. Utrecht lü Mei 1820 Maria Isa bel la Anna 
Josina Cbarlotta barones Taets van Amerongen, 
geb. aldaar 15 Maart 1S02, f Bertrich a. d. Moezel 23 Juni 1859, 
dr. van baron Jan Antbony en Louisa lleiniera van 
Tuyll van Serooskerken. 

Vit dit hmvelijk: 

1. Joan, volgt X. 

2. Jan Louis Reinier Anthony, volgt X bis. 

3 Jhr. Willem Joan L o d e w ij k Huydecoper, geb. 
Zeisfc 23 Aug. 1824, f aldaar 15 Teb. 1829. 

4. Jkvr, Henriette Jacqueline Wilhelmiue Huyde- 
coper, geb. Zeist 13 Jnli 1826, f k. llenswoude 4 Feb. 1901, 
tr. Zeist 28 Juui 184S Mr. Maximiliaan Jacob Leonard 
baron Taets van Amoroagen, heer van llenswoudo en 
Deil, geb. Utrecht 29 Aug. 1821, lid prov. staten van Utrecht, 
kamerheer >. b. d. , f k. Benswoude 6 Deo. 1901, zn. van baron 
Joost Gorard Godard, heer van llenswoude en Cl aai na 
Cornelia van Nellosteyn. öö^ HUVDECDI'ER 

5. Jhr. Karel Jan Frederik Huydecoper, geb. Zeist 
25 Maart 1828, f aldaar 17 Feb. 1829. 

6. Willem Karel, volgt X ter. 

7. Jkvr. Sophia Ad'riana .Toanna Huydecoper, geb. 
Amsterdam 7 Dcc. 1832, f Utrecht ir> Feb. 1901., tr. Zeist 
18 Mei 1855 Mr. Er u est Louis baron van H a r d imi broek, 
heer van Lookhorst, geb. k. Ilardenbrock 19 Jan. 1829, lid 2" 
kamer, burg. van Leusden en Stoutenburg, f h. Heiligenberg 
onder Amersfoort 23 April 1877, zti. van baron Gijsbcrt 
Carel Duco, heer van Hardonbroek, ISerganibacht, "s Ileer- 
aartsberg, Aninierstol, de Kleine Liudt en Eergesteiu en 
Rijnarda Hendriks gen. van de Glindt. 

8. Jkvr. Johanna Louise Huydecoper, geb. Amsterdam 
7 Dec. 1832, f 'sGravenhage 11 Dec. ISÜ-i, tr. Zeist 1 Oct. 1857 
Karel Jan Gijsbert baron van Hardeabroek, heer van 
'sHeeraartsberg eu Bergambacht, geb. k. Harden broek 25 Mei 
1830, opperkamerheer, lid prov. staten vao Zuid-Holland eu 
raad van 'sGravenhage, + 's Gravenhago 29 Juni 19ÜS, zu. van 
baron Gijsbert Carel Duco, heer van Harden broek, Berg- 
ambacht, 'sHeeraartsberg, Aninierstol, de Kleine Lindt en 
Bergestein en Rijnarda Hendriks gen. van d e G 1 i n d t ; 
hij hertr. 24 Mei 1867 Gcrtrude Elise Jul ie gravin van 
Lim burg Stirum, geb. Deveuter 14 Aug. 1S12, grootmeesteres 
honoraire van H. M. do Koningin, dr. van graaf Julius Bor 
nard en Jacoba Louisa barones van Heec keren van 
de Wier 3 e. ['sGravenhage]. 

9. Jkvr. Maria Isabella Anna Josina Charlotte 
Huydecoper, geb. Amsterdam 2 Maart 1835, tr. Zeist 13 Sept. 
1861 Mr. M a r c W i 1 1 e ni baron du Tour van B e 1 1 i u c h a v e , 
geb. Leeuwarden 29 Juli 1835, grootmeester honorair van het 
civile Huis der Koningin, oudmiuister van justitie, f Gorssel 2(3 
Juli 1908, zn. van baron Mr. Gerrit Martij n en Her man na 
AI ei da Bruce. [h. Hassink onder Gorssel en 'sGravenhage]. 

X. Jhr. Mr. Joan Huydecoper, heer van Maarssoveen, 
geb. Amsterdam 10 Mei 1821, burgeni. van Maarsseu en Maarsse- 
veen, dijkgraaf Lekdijk Bovendams, lid Ie kamer, f h. Goude- 
steia onder Maarsseveen 29 Nov. 1890, tr. l'trecht 21! Juli 1849 
Jkvr. L o u i s e 11 e i n i o r a J e a n n e A n t o i n e 1 1 e U;i m , geb. 
aldaar 30 Maart 1827 , t Utrecht 4 Jan. 1904, dr. van Jhr. Willem HUYUECOPER üyi 

Eliza en llenriette Jacjoba barones Ta ets van Am e- 
ronge n. 

Uit dit huwelijlc : 

1. Jkvr. ïïeuriette Jacqueline Wilhelmine Elise 
Huydecoper, gab. AmsterJam 9 Maart 1S51. [b. Arendsburg' 
onder ZeistJ. 

2. Jan Eli as, volgt XI. 

3. Jhr. Karel Joost Marie Huydecoper, geb. Maarsse- 
veen 12 Fob. 1855, f h. Goudesteiu ouder Maarsseveen 21 
Sept. 1892. 

4. Jkvr. Willem i na Jacoba Louise Huydecoper, 
geb. Maarsseveen 11 Oct. 1858. [h. Arendsburg, Zeist]. 

5. Jhr. Marinus Joost Huydecoper, geb. Maarsseveen 
1 Jan. ISGO, rentmeester van Let krooudomcia , oudsecretaris 
van wijlen Z. M. koning Willem III, tr. 'sGravenliage 23 Oct. 
1838 Corni'lie Franpoise Rasch, geb. aldaar 27 Dec. 1S63, 
dr. van Mr. Jacob Cornelis en Wilhelmina Adriana 
Roest. ['öGravenhage]. 

6. Jkvr. Louise Joanua Huydecoper, geb. Maarsse- 
veen 14 Oct. 1SC2, tr. aldaar 24 Mei 1894 Mr. Willem Herman 
Johan Royaards, geb. Utrecht 31 Dec. 1857 , lid ged. staten , 
zn. van Mr. Herman, heer van Scherpenzeel en Benudina 
Maria van Naam en. [Utrecht en Maarseveen]. 

7. Jhr. Willem George Frcderik Hu y dec o p er, geb. 
Maars.seveen 17 Juli 18G5, f aldaar 29 Jan. 1872. 

XI. Jhr. Mr. Jan E lias Huydecoper, heer van Maarsse- 
veen en Nigtevecht, geb. Amsterdam 5 Jan. 1853, bankier, 
lid der firma Huydecoper en van Diclen te Utrecht, lid ged. 
staten van Utrecht, oud lid 2« kamer, stalmeester i. b. d. , 
t Bad Nauheim 8 Juni 1911, tr. Roosendaal 19 Aug. 188(> 
Susanna Christina Maria Anthonia Luden, geb. h. 
Sterrenberg bij Arnhem 8 Mei 1857, dr. van Mr. Antliony 
en Henriette Luden. [de Bilt]. 

Uit dit hmcclijk: 

1. Jhr. Joan Huydecoper, heer van Maarsseveen, geb. Utrecht 
20 Oct. 1837, gemeente-secretaris [Westbroek]. 

2. Jhr. Louia Huydecoper, heer van Nigtevecht, geb. 
Utrecht 14 Jan. 1889, directeur bijbank Huydecoper it v. Dieleu 
[Zeist]. öy^ HUyiJECOl'ER 

3. Jkvr. Ilenriette Suzanne Huydecoper, geb. Utrecht 
1 Mei 1890, overl. weinige uren na de geboorte. 

4. Jhr. Karel Joost Marie Huydecoper, geb. de Bilt 
1 Juli 1893, jur. cand. [do Bilt]. 

6. Jkvr. Jeanne Elianne Huydecoper, geb. Utrecht 
14 Oct. 1900. 

6. Jkvr. Ida Charlotte Heil wig Huydecoper, geb. 
de Bilt 14 Juli 1905. 

X bis. Jhr. Jan Louis Reinier Anthony Huyde- 
coper, geb. Zeist 27 Aug. 1822, lid prov. staten van Utrecht, 
t Zeist 29 Sept. 18S6, tr. Neerlangbroek 18 Mei 1849 L o u i s o E r n e s- 
tin e barones van Harden broek, geb. k. Hardenbroek 2 April 
1827, t huize Wulperhorst 4 Dec. 1Ö09, dr. vau baron G ij s bert 
Carel Duco, heer van Hardeubroek, Bergambacht, 's Heer- 
aartsberg , Ammerstol, de Kleine Licdt en Bergestein en 11 ij • 
narda He^ndriks, gen. vau de Glindt. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Jan El las Huydecoper, geb. Zeist 22 Maart 1850, 
tr. Utrecht 15 Feb. 1894 Anna Theodora barones van 
Brak e 11, geb. k. Doorwerth 27 Juni 1840, weduwe vau 
Lodewijk Arend Robert Wolfgang baron van Itter- 
snm en van Giesbert Cornelis Frederik van Hengst, 
dr. van baron Jacob Adriaan Prosper, heer vau Wade- 
Doyen en Doorwerth en Jkvr. Jeanne H e u ri e 1 1 e G a b r i e 1 1 e 
van Schuylenburch. [Utrecht]. 

2. Jhr. Mr. Gijsbert Carel Duco Huydecoper, geb. 
Zeist 25 April 1851, lid van den gemeenteraad, f h. Wulper- 
horst 26 Mei 1911. 

3. Jkvr. Maria Inabella AnnaJosinaCharlotta 
Huydecoper, geb. h. Blikkenbiirg te Zeist IB Juni 1852, 
+ 'sGravenhago 24 Aug. 1903, tr. Zeist 30 April 1880 Jhr. Mr. 
Pieten Hendrik Gevers Deynoot, geb. 's Gravenhage 
31 Juli 18J8, directeur Kabinet der Koningin, f Zeist 1 Juli 
1899, 7.0. van Jhr. Mr. Franriois Gerard Abraham en 
Margaretha Jacob a Wilhelmina gravin v a n L i in- 
burg Stirum. 

4. Jkvr. Anna xM a r i a E r n e s t i u o Ij o u i s e H u v d e o o p o r, 
geb. Zeist 8 Aug. 185.-?, f h. Molenbosch ald.aar 24 Juli 
1889, tr. Zeist 3 Oct. 1878 Mr. Joaohim Ferdinand de HUYDECOPKR 3f5 

Beaufort, geb. h. do Treek onder Lsusden 30 Mei 1850, oud- 
wethouder van Utrecht, zu. van Aarnoud Jan en A.nna 
A lei da, Stoop. Hij hertr. Utrecht 6 Febr. 1896 Jkvr. Ag nes 
Jeannette Hoeufft, geb. Ilaai-lem tilï Jan. 18G4, dr. van 
Jhr. David en Jkvr. Adelaide Jacqneiiue Cornelie 
HenrietteLaurence van de Spiegel. [_h. Molenbosch te 
Zeist en Utrecht]. 

5. Jkvr. Louise Antoinotte Joanna Iluydecoper, 
geb. Zeist 27 Juli 1855. [h. Blikkeuburg]. 

6. Jhr. Mr. J o a n A d o 1 p h H u y d e e o p e r , geb. Zeist 19 Sept. 
ISÓG. [h. Blikkeuburg]. 

7. Jhr. Hendrik M a x i m i 1 i a a n H u y d e c o p e r , geb. Zeist 

26 Aug. 1857. [h. Wulperhorst]., 

8 Jhr. Jan Lodewijk It-u y d ec o p e r, geb. h. Blickenburg 
onder Zeist 27 Aug. 1859, f aldaar 30 Aug. 1S59. 

9. Jkvr. Susanna Civile Sophie Huydecoper, geb. 
Zeist 28 Maart 18r)2, tr. aldaar 13 Nov. 1890 'Mr. Jean Ch re- 
tien baron Baud, geb. Arnhem 3 Juli 1853, procureur-gene- 
raal gerechtshof te Amsterdam, zu: van baron Jan Michiel 
en Johanna Christina Charlotte gravin van Ranzow. 
[Amsterdam].' 

Xter. Jhr. Willem Kar el H n y decoper, geb. Amsterdam 

27 Jan 1830, burgeui. van Zeist, f aldaar 27 Juli 18S2, tr. Zeist 
24 Mei 1854 Johanna Maria Elisabeth Dij ck meester, 
geb. Tiel 26 Aug. 1831, f li- de Brink onder Zeist 23 Aug. 
1904, dr. van Mr. Johan Coeuraad Loiiis Anthony en 
Cathariua Elise Wiggerdine de Fockert. 

Vit dit liuivelijk: 

1. Jkvr. Catharina Elise Wiggerdina Huydecoper, 
geb. Zeist 13 Sept. 18' 5. [h. de Brink]. 

2. Jkvr. Marie IsabeUe Anne Josine Charlotte 
Huydecoper, geb. Zeist 15 Feb. 1S6Ü, tr. aldaar 15 Juni lS9i 
Mr. Johan Jacob C 1 o 1 1 e r b o o k o i'atijn, heer van Kloe- 
tinge, geb. aldaar 28 Juli 1859. burgem. van Zeist, zn. van 
Johannea Cornelis en Jkvr. A n n a C al k oe n. [h. Veld- 
heim te Zeist.] 

3. Jkvr. Fj 1 i s a b o t 11 W i I h e 1 m i u a U u v d e c o p e r , geb. 
Zeist 13 Oct. 1875. [h. do Brink]. 39G 
HUYGHENS 

(Uitgestorven in ISGI.) 
Protestant. — Arnhem. — De geregelde staiureeks vangt 
aan met Antliony Iluyghens, die in l.^'U voorkoiut. 
Bij K. B. d.d. 21 Nov. 1816", n" 39 L» H, ^crd Mr. Hendrik 
Huyghens verheven in den Ned. Adel. 

Wapen: in zilver twee zwarte dwarsbalken. 
Helm met zwart zilveren wrong en zilver- 
zwarte dekkleeden. llelmteeken : een uit- 
komende roodgetongde zilveren adelaar. 
Schildhouders: twee gouden grifliocnen. Stamreeks 

I. Anthouy Huyghens, 1350. 

II. C oen raad Huyghens, 13S7. 

III. A n t h o n y U u y g h e u s , 1401 , tr. H e d w i g Huyghens. 

IV. Willem Huyghens, burgem. van Arnhem, 14i3, 
broeder van het St. Nicolaas hospitaal aldaar, tr. Cu n era 
V a n W ij h e. 

V. Anthony Huyghens, f Arnhem 14 Jan. 1518, tr. 
A d e 1 h e i d M a n m a k e r. 

VI. Anthony Huyghens, f Arnhem 15 Maart 1.565, tr. 
1° Adelheid Heeck, dr. van Willem en N. G re ven; 2" 
Ever tj enten Berge. 

Uit het eerste huwelijk : 

VII. Willem Huyghens, heer van Sohoonderlogt en Op- 
voorst, schepen en burgem. van Arnhem 1590 — 1616, gcdep. 
van het kwartier van Veluwe en ter Staten generaal, f Arn- 
hem 18 Aug. 1616, tr. 19 Juli 1584 W i 1 h e 1 ra a T u 1 1 e k e n , 
+ na Sept. 162(), dr. van Rutger en (ieertruid CJaymans. 

Uit dU huicchjk 4 zn., o.a.: 

1. E v e r a r d I £ u y g h e n s, tr. M a r i a V a n O m m c r e n, waaruit 
de nitgestorven tak der heereii van Schoonderlogt en Overhagen. 

2. Diode riek, volgt VIII. 

VIII. Di ede riek Jluyghons, hoer van Op voorst, geb. 
Arnhem, kap. en kol. van een reg. Walen, commandeur van 
Arnhem, daarna van Breda, f l.i Aug. 1646, begr. Heemstede, HUÏGHENS 397 

tr. 's Gravenhage 9 Deo. 1G36 Anna CorneliaPauw, geb. 
Amsterdam Aiig., ged. 1 Sept. 1G13, f 's Gravenhage 30 Mei 1678, 
dr. van Mr. Adriaan, riüdcr, heer vau Ileemstede, enz., en 
Anna van lluy ten bu r ch; zij hertr. 10 Maart 1652 Ö er- 
vaas van Panhuys. 

IX. Mr. Willem Iluyghens, heer van Hoencoop en Op- 
voorst, geb. Breda in 1646, kanunnik ten Dom te Utrecht, 
f Utrecht 14 Oct. 16S0, tr. Amsterdam 5 Sept. 1673 Catha- 
rina van Bronckhorst, geb. 11 Aug. 165S, f 24 Feb. 1742, 
begr. Heemstede, dr. van Hendrik en Anthonia van 
Amersfoort. 

X. Hendrik Huyghens, geb. Utrecht 18 Jan. 1677, 
koopman te Amsterdam, commissaris aldaar, f Amsterdam 
1 Feb. 1746, tr. aldaar 2 Dec. 169.S Susanna de Wijs, geb. 
Amsterdam 3 Sept. 1683, f aldaar 23 Juni 1749, dr. van Jan 
en O a t h a r i n a van Os. 

XI. Mr. Joost Huyg hens, geb. Amsterdam 27 Juli 1723, raad 
schepen en burgem. van Haarlem, gecomm. raad 1771 — 1773, 
raad ter admiraliteit te Amsterdam 1782—1787, f Amsterdam 
24 Maart 1800, tr. 's Gravenhage 5 Feb. 1754 Arnoudina 
Maria Briel, geb. Brielle 23 April 1723, f Amsterdam 28 Jan. 
1800, dr. van Mr. Jacob ea Arnoldine Cornelia van 
Kinschot. 

XII. Jhr. Mr. Hendrik Huyghens, geb. Haarlem 30 Mei 
1755, secretaris van Amsterdam, 1780—171)5, lid ged. staten 
van Noord-Holland, f Il.aarlem 30 Jan. 1S38, tr. Loenen 20 Mei 
1781 Anna Adriaua Balde, geb. aldaar 25 Maart 1764, 
t h. Duinlust bij Santpoort 29 April 1826, dr. van Mr. IJsbr au a 
K i e f t en N i c o 1 a a G e e r t r u y S m i s s a e r t. 

Uit dit Jniivelijk : 

1. Jkvr. N icolaii Geert ru id Huyghens, geb. Am.sterdam 
8 Jan. 1783, f Haarlem 23 Nov. 1852. 

2. Jkvr. Arnoudina Maria Huyghens, gub. Amsterdam 
7 Juni 1784, + aldaar 16 April 1856, tr. Amsterdam 8 April 
1810 Willem Hendrik Backer, geb. aldaar 3 Juni 1786, 
bankier, f h. Sparreuheuvel to Bloemeudaal 23 Aug. 1847, zn. 
van Maarten en Henrietta Rogina van Hoorn. 

3. Jkvr. Sophia Gornelia H u y ghe n s, geb. AiiiBterdam 
13 Sept. 1785, f Zwolle 26 Juni 1856, tr. Amsterdam 25 April ayö 11UYGIIEN3 — IIUYSSEN VAN KATTENDIJKE 

1813 Carel baron de Vos van Steenwijk tot Dikninge en 
Hogenhof, geb. h. no2;enhof 11 Maart 1759, reutmeeater der 
domeinen in ürentlie 1787 — 17S9, president van de provis. volks- 
representanten 1735, ambassadeur naar IVankryk, 1802, lid 1« 
kamer, lid gedep. statea van Orcrijssel, f Zwolle 2 Jan. 1830, 
zu. van Jan Arend Godert en GeertruidAgneavan 
Isselmuden. 

4. Jkvr. Carolina Eleonora IJsbrandina Huyghens, 
geb. Amsterdam 31 Mei 178S, f Dudonaerden 2 Nov. 1822, tr. 
ia 1815 GérardMaximilienlienaudTliéodoreBouwens 
van der Boyeu, geb. 16 Juni 1793, ambtenaar der belastingen 
te 'Oudenaerden, f , zn. van Reinier Leende. '-t 
en Theodora Johanna Donker van der Hof. 

5. Jhr. Joost Hendrik Huyghens, geb. Amsterdam 
29 Aug. 1789, controleur der landelijke inkomsten in Ü.-I., 
t Besoeki 30 Aug. 1827, tr. Amboina 24 Aug. 1817 Anna 
Carolina Wilhelmina van Middelkoop, geb. Semarang, 
dr. van Jacobus Albertus en Hendrika Wena;zij liertr. 
Soerabaja 12 Aug. 1829 Johannes Thomas Kuntze, wedr. 
van Johanna Maria Faulhaber. 

6. IJsbrand Balde Huyghens, geb. Amsterdam 2 Nov. 
1790, t op den tocht naar llusland in 1812. 

7. Jkvr. llegina Catharina Huyghens, geb. Amsterdam 
12 Aug. 1792, t Haarlem 16 Nov. 1820, tr. aldaar 30 üct. 1819 
Jhr. Jan Floris Anne de Geer, geb. Utrecht 2 Nov. 1786, 
oad-2eiuit. der huzaren, f Utrecht 27 Maart]8'42, zn. van Willem 
Carel P ie ter, heer van Oudegeiu, en Isa bel la (Jharlotta 
A m e 1 i a des H. E. Rij ksgra vin van Nassau-la Lecq. 

8. Jkvr. Anna Henriette Huyghens, geb. Amsterdam 
11 Jan. 1797, f Zwolle 19 Jan. 1861. HUYSSEN VAN KATTENDIJKE 
Protestant. — (roes. — De naam Huyssen is eene samen- 
trekking van Hugenseu. De geregelde stamreeks vangt 
aan tnet j\Ir. Hu go Huyssen, die van 1565 — 1572 pensio- 
naris van Rotterdam was en daarna weder naar Goes trok. Rij 
diploma van Aug. 1610 van Koning Lodowijk XllI van 
Frankrijk werd zijn zoon Mr. Johan Huyssexi, heer van HUYSSEN VAN KATTENDIJKE Cattendyke, Soufcelande, Warendijk, Goidschalxsoord en 
MuDsterbook voor zioh en zijne mannelijke en vrouwelijke 
nakomelingea in den adelstand verheven. Bij besl. d.d. 10 Maart 
1616 van Koning Jacobua I van Engeland werd hij tot 
eques aureatus verheven. Bij besl. d.d. 28 Aug. 181-4, n" 14 
Mr. WillemJacobEuyssenvanKattendijke benoemd, 
in de ridderschap van Zeeland. Bij K. B. d.d. 16 Oot. 1827, n» 120 
werd aan zijnen zoon Jhr. Johau Willem Huyssenvan 
Kattendijke verleend de titel van baron bij eerstgeboorte. 
Een Kabt'< Besl d.d. 11 Maart 1828, n'^ 17 "kende den titel 
van ridder toe aan zijne verdere mannelijke afstammelingen. 

Wopen: Een blanw Bchild met drie gouden 
leliën twee en een, met de voeten naar het 
middelpunt gericht, tusschen de beide boven- 
ste een roode, goud geknopte en groen gepunte 
roos, in het midden een zwart hartschild 
met gouden keper vergezeld van drie zilveren 
schelpen. Groen gevoerde helm zonder wrong.' 
Helrateeken: een zilveren stedenkroon van 
drie tinnen, de middelste getopt met een gouden lelie. Van 
den top des helms hangt een met zilver gevoerde en met 
gouden boduursel omzoomde blauwe mantel in evenwijdige 
stijve schuine plooien af. Aan elke zijde wappert van boven 
een golvend gouden koord, dat in eene kwast eindigt, in 
schuine richting naar beneden. 

Wapenspreuk: Nee timide nee tumide. 

Degene van dit geslacht, die in het bezit is van den baronnen- 
titel voert hetzelfde wapen d(ich met schildhouders: n.l. twee wilde 
mannen omkranst en omgord met loof, die ter rechterzijde in de 
rechterhand, die ter linkerzijde in do linkerhand een knods 
houdende, die knod.sen op den sciiouder rustende; alles van goud. 
Stamreeks 
I. Mr. II ugo Iluyssen, geboortig van Goes, pensionaris 
van Rotterdam lóO.'i— 1572, secretaris te Goes 1578, f aldaar 
begr. 8 April l,'i87, tr. 's Gravcnhage ir)61 E 1 i sa b e t h Hanne- 
man, geb. aldaar in lü41, f Utrecht 16 April 1574, dr. van 
Nicasiua en Elisabeth van Iloogstraten. 
400 HUYSSEN VAN KATTENÜlJKh: 

II. Mr. Jau Hiij'ssens, ridder, heer van Cattendijke, 
Soutelande, Warendijk, Goidscbalxoord -eu Monsterhoek , geb. 
Monaterhoek 4 Oct. 15GG, pensionairis te Goes, fjecomm. raad 
van Zeeland, grillior der muut UJOl, voorzitter van den Raad 
van Vlaanderen IfiOti, gezant naar J-'rankrijk 15'J'J,naar Kngeland 
1616, t Middelburg 14 Maart 1034., tr. A d r i a u a v a n M a t h e- 
nesse, f Middelburg 11 Feb. 1623 , nat. dr. van A d r iaa n, heer 
van Oud- en Nieuw Matenes.se enAdrianavan Üuveuvoorde. 

III. Mr. Jo hannes Huyssen, ridder, heer van Goid- 
scbalxoord eu Cattendijke, geb. Middelburg, advocaat van 
Zeeland te 'sGraveubage, rentra. generaal der grafelijke 
domeinen van Zeeland bewester Schelde 1633, f Middelburg 
24 Aug. 1653, tr. 's Gravenhage 15 Oct. 162y M a rga r e t ha 
deKnuyt, vrouwe van Vossemeer, geb. Middelburg, f aldaar 
20 Juli 1667, dr. van Joh au, heer van Oud- en Nieuw V^osse- 
meer, Weelde, liavels , Eel enz. en Catharina Tenys. 

IV. F rede riek Huyssen, ridder, heer van Cattendijke, 
Goidachalkxoord, liavels, Aechtekerke, Domburg buiten, Burg, 
Ravesteyn, Steenewalle en Tolingsbrugge, ged. Middelburg 
9 Maarc 1636, hoogbaljuw 1666 — 1678, rentni. generaal van 
Zeeland bewester Schelde, raad te Middelburg, f aldaar 23 Jan. 
1679, tr. 1" aldaar 27 Mei 1664 Johanna Thibaut, f Middel- 
delburg 17 Febr. 1669, dr. van Hendrik, heer van Aechte- 
kerke eu Isabello Porren a er. 

V. Hendrik Huyssen, ridder, heer van Ravels en Catten- 
dijke, geb. Middelburg ló Mei 1667, raad, schepen en burgem. 
aldaar, f Middelburg 27 Juli 17ÜS, tr. 8t. Laurens 6 Dec. 1689 
Maria Susan na Huyssen tot Vossenieer, ged. Middel- 
burg 20 Oct. 16.VJ, t aldaar 1 Keb. 1730, dr. van Johan Hiero- 
nyinus, ridder, heer van Oud en Nieuw Vossemeer en Cor- 
u e 1 i a van der N i .s s e. 

VI. W i 1 Ie ni F red e ri k Huyssen, ridder, heer van Ravels, 
Cattendijke en Wijtvliet, geb. Middelburg 7 Oct. 1692, schepen 
en raad aldaar, f .Middelburg 4 Jan. 1720, tr. aldaar 20 Nov. 
1714 Jean nette Comelie de Muincq, ged. Middelburg 
28 Maart KV.Kj, f .-ilda.'ir, dr. van .Mr. Aloxaudercu Johanna 
C o rn e 1 i a S t e e n g r a e h t. 

VII. Mr. A 1 o X a n d e r .1 o h a n H i e r o n y m u s Huyssen, 
ridder, beer vau Kattcndijko en Wijtvliet, ged. Middelburg HÜYSSEM VAN KATI-KNUlJKb: 401 

15 Sept. 1717, schepen, raad en burgern. ald.iar, f Middelburg 

9 Oct. 1762, tr. aldaar 18 Nov. 1749 A n n a Hu rgr ouj e, 
geb. Middelburg 4 Sept. 1726, f aldaar '2,1 Oct. 1791, dr. van 
P h o e u i X I s a a c z n. en Maria Anna A ni s i n c q. 

VIII. Jlir. Mr. Willem Jacob Huyasen van Katteu- 
dijke, heer van Kattendijke en Wijtvliet, geb. Middelburg 
17 Feb. 1758, pensionaris honorair te Goes, schepen en raad 
te Middelburg, gecoiniii. raad en raad ter admiraliteit in 
Zeeland, lid 'A' kamer, f 'sGravenhage '20 Mei IS'iG, tr. Tholen 

10 Dec. 17S0 Catharina Maria üerurdina Turq, geb. 
aldaar 29 April 1761, f Middelburg 1-1 Mei 1823, dr. van 
Mr. Willem Hendrik en Catharina de Lange.' 

IX. Mr. Johan Willem baron Huyssen van Katten- 
dijke, geb. Middelburg IG Mei 1782, minister van buitcnl. 
zaken en van Staat, secretaris v. h. kabinet dezi Kouiugs, hof- 
maarschalk, lid rekenkamer en ridderschap van Holland, f Parijs 
12 Mei 1854, tr. 1" Leersum 3 Sopt. 1H08 Maria Stefania 
van Nellesteyu, geb. Utrecht 30 Nov. 1785, f 's Gravenhage 

11 Juni 1826, dr. van Co melis Jan enCorneliaAdriana 
Maria van Br ouckho rs t; tr. 2" 'sGraveuhage 15 Aug. 
1827 Elisabeth Gcertruy Mynssen, geb. Amsterdam 
14 Feb. 1802, f Straatsburg 28 Juni 1856, weduwe Mr. H e n d r i k 
Willem S w el len grebol en dr. van Ja co b Cornelis en 
J u 1 i a n a H e n r i i; t t e T a c k. 

Uit liet eerste Imwclijk : 

1. Willem F r e d e r i k A 1 e x a n d e r ridder Huyssen van 
K a 1 1 e n d ij k e, geb. Brunswijk 23 Juni 1809, f Napels 21 Sept. 1838. 

2. Johan Maria, volgt X. 

3. J k v r. L o u i ö e Catharina NV i l h e 1 m i n a I F u y s s e n 
van Kattendijke, geb. i5runswijk 20 Juli 1'?12, f 's Graven 
hage 4 Maart 1843, tr. aldaar 29 Aug. 1834 Assueer Lub 
bert A dolf baron Torck, heer van Uosendael en Petcum 
geb. k. Kosendael 23 Nov. 1806, adj. houtvester 3ejachtdistrict 
lid gedcp. staten van Gelderland, f k. Kosendael 18 Aug. 1842 
zn. van 11 o i n h a r d Jan C h r i s t i a a u , heer van Uosendael 
Petcum en Hars.selo en Goos w in a Gourdina van Neu 
k i r c h e n genaamd N y v e n h o i m. 

4. J k vr. F r <■■ d 6 r i c[ u e L o u i a e W i 1 h o l m i n e Huyssen 
vau Ka t te n d ij k e, gob. Brunswijk 7 Maart 1814, f Baden 402 HUÏSSEN VAN KATTENnURK 

Baden 13 Deo. 186G, tr. 'sGravenhage 10 Aug. 1837 Willem 
Gustaaf Frederik baron van Neukirchen f^^enaaiud 
Ny ven hei in, heer van de Voorst en Pjck en Wiel, geb. 
Gorssel 3 Aiig. 1814, kamerheer i. b. d,, coadjiitor J). U., f k. 
Koaendael 30 Jan. 18i)-i, zn. van baron JauGijsbertLudolf 
Adriaan, heer van Eek en Wiel enAntoiuetteMaria 
Charlütte gravin Ecntinck, vrouwe van de Voorst. 

5. Willem Johan Coruelis, volgt X bis. 

6. Jkvr. Charlotte Henriet ta lluyssen van Kat- 
tend ij ke, geb. 'sGravenhage 3 April 1817, f Berlijn Ïi4: Mei 1837. 

7. Jhr. Karel August Huyssen van Katten dijk e, 
geb. 'sGravenhage 27 Mei 1819, f 'sGravenhage 1) Maart 1822. 

8. Jkvr. Maria Stcphania Iluyasen van Katten- 
diike, geb. 'sGravenhage 9 Sept. 1820", f i^erliju 12 Mei 1821. 

9. n e n d r i k E d u a r d ridder H u y s s e n v a n K a 1 1 e n d ij k e, 
geb. 'sGravenhage 20 Oct. 1821, f Parijs 20 Maart ]838. 

10. Jhr. Hugo Ueudrik Huyssen van Kattendijke, 
geb. 'sGravenhage 12 Aug. 1825, f aldaar (j Maart 1827. 

Uit het tweede hmvelijh : 

11. Adriaan Hugo ridder Huyssen van Kattendijke, 
geb. 'sGravenhage 1 Sept. 1828, f aldaar 11 Nov. 1828. 

12. Jkvr. Anna Catliarina Louisa Huyssen van 
Kattendijke, geb. "sGravenhage 2 Juli 1830, f Parijs 6 Nov. 
1887. 

13. Jkvr. Ida Jacoba Juliana Huyssen van Katten- 
dijke, geb. h. ilijkadorp onder Wassenaar 14 Juni 1831 , f Parijs 
28. Feb. 1897, tr. Parijs 30 Maart 1848 Jean Dollfus, geb. 
Mühlhausen 2 ])ec. 1823, labrikant, f Parijs 2 Aug. 1911, zn. 
van Jean en Anne C a C h 6 r i n e lï o u r c a r t. 

14. Jkvr. ]']lisabeth Charlotte Jlenriotto Huyssen 
van Kattendijke, geb. 'sGravenhage 17 1'eb. 1831, f Parijs 
18 Jan. 1905. 

X. Johan Maria baron Huyssen van K a t t e n d ij k e , 
geb. Brunswijk 30 Nov. 1810, f Arnhem 23 Juli 1809, tr. 
Amsterdam 5 Dec. 1842 Anna Jacoba Ge r ken, geb. aldaar 
18 Juli 1812, t Arnliem 3 Oct. 1898, dr. van Johan Adolph 
en C a t h a r i n a I ' 1 a n t a. 

ifü tUt hiuccUjk: 

1. P r e d e r i k J o il a n E m a n u e 1 , volgt XI. UUYSSEN \AN KATTENDl.IKE 403 

2. Johan Adolph ridder Iluyssen van Jva tten d ij ke, 
geb. Baarn 8 Mei ISió, f aldaar 9 Juni 1845. 

3. Johan Adolph Ulvii;h ridder H u y s s e u van Katten- 
dijke, geb. Warnsveld 24 Aug. 18i7. [Nyou (Zwitserland)]. 

XI. Frederik Johan Emanuel baron Huyssen van Katten- 
dijke, geb. Genöve 27 Deo. iS43, oudotV. in Pruisa. dienst, tr. 
Dublin 3 Doe. 1874 Matliilda Juliaua Luby, geb. aldaar 
5 Juni 1852, dr. van llev. Thomaa en Jane Kathborne. 
[Bordighera (Italiö)]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Johan Frederik Adolph Edmond Julieu ridder 
Huyssen van Kattend ij kc, geb. Dresden 10 Sept. 1875, 
t h. Clarenbeek bij Arnhem 24 Aug. 18Ü3. 

2. Maurits Johan Em manu el ridder Huyssen van 
Kattendijke, geb. Arnhem 21 Üct. iS7tl, tr. 's Gravenhage 
17 Dec. Itioi Jkvr. Christine Sybille Sophie Boreel, 
geb. Nice 25 Dec. ISSÜ, f aldaar 24 Jan. 1903, dr. van Jhr. 
Robert Eugrne en Florence Brooko. [Ziiricli]. 

3. Jkvr. M athildeJacqn eline Marie 15 eauclercHuy s- 
sen van Kattend ij ke, geb. Arnhem 12 Dec. 1879, tr. Henley 
OU Thames 19 Aug. 19Ü2 Arthur Jocelyu Charlen Gore, 
earl of Arran, Viscouut S u d 1 e y, Baron S a u n d e r s , geb. 
Gore (Ierland) 14 Sept. 1868, majoor, zn. van earl Arthur 
Saunders William Charles Fox en Edith Jocelyu of 
the earls of 11 o den. [Londen]. 

Xbis. Willem Johan Co melis ridder Huyssen van 
Kattendijke, geb. 's Gravenhage 22 Jan. ISIG, kap. luit. ter 
zee, oud minister van uiariue, f 's Gravenliage 6 Feb. IStJG, 
tr. Nederhemert 19 Mei 1842 G us ta vi n e O t t e 1 i n e F r e- 
derique Sophie bai-ones van Nagell, geb. 'sGravenhage 
13 Aug. 1822, f llozeudaal (Ge). 18 Sept. 1883, dr. vau barou 
Ca rel Anne Daniël en üt te line Frédr-rique Louisc 
gravin Bentinck. 

LHt dit JaiwcUjk : 

1. doodgeboren dr. 'sGravenhage 10 Jao. 1S43. 

2. J o h a n ^V i 11 e ni Frederik, volgt XI. 

3. Mr. C u r e l E o d e w ij k A d r i a a u J u s t e ridder H u y s- 
sen van Kattendijke, geb. 'sGravenhage 1 Aug. 1845, lid 
vau den raad to ArnJicin, f aldaar ü Alei 1893, tr. Zutphen 40i HÜÏStEN VAN KATÏKNDI.l Ki: 

19 Dec. 1872 J o h :i n n a S a r a jjra viu v a u f j i ni b u r g 8 t i r u lu , 
geb. aldaar 21 Feb. 1811, f 's üraveuhago 21 Sopt. 1^11 , dr. 
van graaf Otto Leo po ld eu Alcida Iloriiiauua Chris- 
tin a van der W ij c k. 

4. Frederik Hendrik, volgt XI bis. 

5. J k V r. M a t 11 i 1 d e H u y s s e n van K a 1 1 e n d ij k e , geb. 
'aGravenhage 15 Sept. 1S51 , f aldaar lü Oct. l.Sól. 

6. Mr. Gust a af Eduard ridder i[uyssen van Katteo- 
dijke, geb. 'sGravenbage 10 Aug. ls^n>, te. aldaar 9 Dec. 18S6 
Jkvr. Lüuise Albertiua Anna Maria van ]} reugel 
Do u glas, geb. 'sGravcnhage 23 Jan. 1862, dr. van barou Mr. 
Gaspar en Jkvr. Cathariua Anna Üharlotta A ii t o n i a 
Elisabeth van ilappard. ['s Gravechage]. 

XI. Johan W i 11 e tu Frederik ridder JIuysHen van 
Kattcndijke, geb. 'd Graveiihage 1 Feb. 1811, Oud-hiit. ter 
zee, kamerheer , f 'sGravenhage 2Ü April 1903, tr. aldaar 10 Jiiai 
1874 Sara Agatha barones van Lyndeu, geb. 'sGraveu- 
hage 1 Juni 1812, f Bad «eichenhall 28 Aug. 1912, dr. van graaf 
Johan Maurits en Elisabeth öusanna Singendunck. 

Uit dit liuiceUjk: 

1. Jkvr. A m e 1 i a Eliaabeth Adriana II u y a s e n van 
Kattendijke, geb. 'a (iravenhago 22 Maart 187ó, tr. 's Cirn- 
venhage 3 Juni 1913 J a c q uo s Fr ódé r ie H e b o u 1 , geb. Parijs 
27 Mei 18G3, luit kol. güM. staf, zu. vaa Charles Uurrard 
en Louise Arsène MullerSoehuce. [Beauvais]. 

2. Jkvr. W i 1 h e 1 ni i n a J o h a n n a C o r n e 1 i a H u y s s e u 
van Kattendijke, geb. '.sGravenhage 22 Mei 1877, f aldaar 
23 Deo. 1877. 

3. G u s t a a f H e u d r i k \V i 1 1 e m M a u r i t s ridder H u y s s e n 
van Kattendijke, geb. 'sGravenhage 1 Dec. 1879, Ir. 'dCra- 
venhago 19 Nov. 1912 Jkvr. Ilóléno Cécile Boreel, geb. 
LauBanne 20 Sept. 188G, dr. van Jhr. 11 o b e r t Eu gen e en 
Florence U rook e. [Buitsfurt bij Brussel]. 

Xlbis. Fredorik Hendrik ridder ] [ u y s s e n van Katte n- 
dijke, geb. '.s tJravenhage 2(J Nov. 1818, tr. Arnhetu 12 Jan. 18.s2 
El isabe th H e r ni i na C o r u o 1 i a Lu den, geb. aldaar 22 Juni 
1859, dr. van Mr. A u t hou y eu Henriette fjiiden. [reizend]. 

Uit dit huivelijk : 

1. Jkvr. Henriette F r é d é r i q u c S u z a n n e 1 1 u y s s c u HUYSSEN VAN KA TTENDIJKIO — VAN lÜDEKINGE 405 van Kattendij ke, geb. Arnhem 5 Nov. 1SS2, tr. 'sGraveu- 
hage 11 Dec. Itiüó Mr. A 1 p h e r t baron S c h i m m e 1 p e u u i n c k 
vau der Oye, geb. Biisduin G April ISöO, bin-gom. van Doorn 
en Maaru en secr. Duitsclie Orde, zn. van baron Jan Elias 
Nicolaas eu G rat ia L a b o u c li i3 r e. [Doorn]. 

2. G H staaf Otto Frederik ridder Huyssen van Kat- 
ten dij ke, geb. 11. Klein Jlosendael leRozendaal (Geld.) 8Sept. 
1SS9, "tr. Diepenveen 3 Dec. lOKT Charlotte Fródt'-rique 
Taunay, geb. 's Gravenliago 22 Mei 1891, dr. van Hecri 
Charles en Maria Anna MaasGeesteranus. [Doorn]. VAN IDDEKINGE 
Protestant. — Groningen. — De geregelde stamreeks vangt 
aan met Tobias vau Iddekinge, die in 1(521 gezworene 
te Groningen was. Bij K. B. d.d. 20 Feb. 1S1(>, _n" 6ü werd 
Mr. Tjaerd Antliony van Iddekinge en bij K. E. 
d.d. 27 Dec. 1817, u" 28 werd Mr. Jcan Franfiois van 
Iddekinge verJteven in den Ned. Adel. 

Wapen: Gedeeld: I in zilver een omgewende 
klimmende zwarte hazewindhond met gouden 
i'\ ^;;] ''iiiiffifr halsband; II in zilver een klimmende vos in 
^/ K%M''\3^ natuurlijke kleur. Haltaanziende helm met 
l^>^^^Ji%l iiIiKiiT rood zilver-zwarte wrong. Ileinitoeken: de 
hazewindhond uitkomende en naar de rechter- 
zijde gewend. Dekkleeden rechts zilver eu 
zwart, links zilver en rood. Schildhouders: 
Twee omziende roodgetongde bruine leeuwen. Wapenspreuk : 
Fide sed cui vide. 

Stamreeks 
I. Tobias van Iddekinge, geb. 1.5Ü0, gezworene te (iro- 
uiugen 1021-1041, raadsheer aldaar 1045— 1058, lid gedep. staten, 
burgem. van Groningen, dir. O. I. Compagnie,, lid van do admi- 
raliteit, alge vaardigde in do kamer van rekeninge, president 
van het prov. gerechtshof, f aldaar 1) Nov. Ï003, tr. nis weduw- 
uaar van J u d i t h Du t r i e u x , 2' IT i 11 e k e v a n N o o r t h o o r n, 
wed« van Ilieronymua Isbrands, gedeputeerde tor staten 
generaal te Keulen, eu dr. vau Jan en Ta teke B ta a k hol t. 
406 VAN IDDEKIXGE 

II. Rembtvaniddekinge, geb. Groniugeii 27 Oct. 163G, ge- 
zworene aldaar 1672 — 1679, raad en burgein., lid der admiralitcifc 
te Amsterdam 1()74, curator der Groniugsche boogeschool, f aldaar 
2G Juli 1719, tr. 1680 Maria Verrucius, geb. 1651, f (ironingen 
6 Maart 1725, dr. vaa Ti e ter en Cornelia de IJergaigne. 

III. Pieter lleinbt van Iddekingc, geb. Groningen 
29 Juli 1683, anibtman van het Goorecht 1711—1714, raad en 
burgem. van Groningen 1739 — 1750, curator der Groniugsche 
hoogeschool, bewindhebber W. I. Coiup. , luitenant houtvester, 
lid en voorzitter der staten generaal, f Groningen 6 Jnli 1758, 
tr. aldaar 26 Deo. 1709 Eeerta Gerlacius, geb. vóór 1690, 
f vóór 1758, dr. van Antonie en Adriana Sophia van 
P e r s ij n. 

Uit dit huivelijk 10 l: o. a.: 

1. Antony Adriaan, volgt IV. 

2. liembt Tobias van Iddekinge, kolonel der cavalerie 
gehnwd met Sibilla Volkera Sichterman, uit wien een 
niet adellijke tak. 

3. Bernt vau Iddekinge, burgemeester, gehuwd met 
Johanna Maria Sichterman, uit wien een niet adellijke tak. 

4. Tobias Jan, volgt IV bis. 

IV. Antony Adriaan van Iddekinge', geb. Groningen 
9 Aug. 1711, ambtnian van het Goorecht 1734 — 1736, raad en 
burgem. van Groningen 17(50— 1785, lid en voorzitter der staten 
generaal, curator der Groningsche hoogeschool , luitenant hout- 
vester, droKS.aard van Valkcnberg, lid der admiraliteit te Amster- 
dam, gedeputeerde te velde, lid van don raad van voogdij over 
Prins Willem V, f Groningen 28 Mei 17S9, tr.'s Gravenhage lóSept. 
1749 Q u i r i n a J a c o b a v a n P e r a ij n, geb. 's Gravenhage 3 1'eb. 
1723, f Groningen 23 Dec. 1797, dr. van 3Ir. G o ve r t en J o h a u n a 
L o u 1 3 e 15 1 a n k' e r t, en wede M a u r i t g A d r i a a n d e S a v o r n i u. 

V. Jhr. Mr. T j a c r d A n t h o n y V a n I d d o k i n g e , geb. 's G ra- 
vcnhage 6 |Maart 175(5, commissaris der hoofdelijke betalingen 
bij het college der admiraliteit 2 Mei 1780, bewindhebber der 
W. I. Comp. 20 Jan. 1789, directeur van Suriname 25 Maart 1791, 
hooglieomraad vaii de Beeinster April 1792, ra-ad van Amster- 
dam 1803, lid van het wetgevend lichaam IS(J8, rechter te Amster- 
dam , lid amortiaatiesyndicaat, f b. Jtandenbroek bij Amersfoort 
13 Juli 1837, tr. Amsterdam 18 April 1780 Jlencïrina van VAN inUKKINGU 407 

Drogen horst, geb. Arasterdam 8 Aug. 175i, f aldaar 26 Feb. 
1795, dr. van Jo hannes en Margaretba Ilendrina van 
Tareliuk. 

Uit dit huwcUjlc: 

1. Jkvr. Quiriua Jacoba van Iddckinge, geb. Amster- 
dam 21 Mei 1782, f Amsterdam 16 Mei 1851. 

2. Jkvr. Margaretba Hendrina van Iddekinge, geb. 
Amsterdam 21 Nov. 1783, f ]!aaru 21 Nov. 1871. 

3. Jkvr. Antonia Adriana Anna van i d d eki ng e, geb. 
Amsterdam 4 Nov. 1784, f Baarn 11 Nov. 1875. 

4. Joh an nes, volgt VI. 

5. Jhr. Mr. Willem Pietor van Iddekinge, geb. Araster- 
dam 3 Mei 17130, controleur directe belast, aldaar, f Amsterdam 
24 Nov. 1847, tr. Amersfoort 15 Mei 1847 Johanna Adriana 
Henriette Bousquet, geb. Amsterdam 12 Aug. ISOG, 
f Amersfoort 17 Sept. 18G8, dr. van Louis en Johanna 
F r e d e r i k a H a r d e r w ij k. 

VI. Jhr. Mr. Johannes van Iddekinge, geb. Amster- 
dam 24 Maart 1788, advocaat aldaar, heemraad van Beemster, . 
wethouder van Amsterdam, lid van het amortisatie syndicaat, 
staatsraad honorair, f Amsterdam 16 Juli 1867, tr. Utrecht 13 
April 1820 Johanna Jacoba Mom ma, geb. Amsterdam 19 
Maart 1783, f Amsterdam 18 Jan. 1849, dr. van Jan Jacob 
en Henriette Jlaria Vosmaer. 

Uit dit huwelijk: 

1. doodgeboren zoon Amsterdam 27 Feb. 1821. 

2. Jkvr. Antonia Kenriette van I d d ok i n ge, geb. Am- 
sterdam 7 Nov. 1823, f Wassenaar 21 ,Sept. 1S94, tr. Amster- 
dam 26 Mei 1854 Mr. Jacob Ca rel van de Kastecle, geb. 
'sGravenhagc 10 Juli 1815, rechter aldaar, + Wassenaar 3 April 
1894, zn. van Mr. Jacob Carel en Magtilda Elizabeth 
Maria Jacoba van Bos velt. 

3. Jkvr. G a b r i e 1 1 e Johanna van Iddekinge, geb. 
Amsterdam 17 Dec. 1826, f Clarons (Montreux) 4 Dcc. 1S95, 
tr. Amsterdam 17 Dec. 1863 Jhr. Gerard IJegnierGer- 
laoius van Sw i nderen, geb. (^roniugen 26 Juni 1804, ridder 
M. W. O., oud-luit. ter zee, grietman van (lïiastcrluud , lid 
Ie kamer, f h. Lunenburg te Neerlangbroek 21 Juni 1879, wedr. 
van Constantia Johanna barones J!, e n g e r s en zn. van 403 VAN inDEKiNf;t; 

Jhr. Oncko en Quirina Ja co ba J o h a n u a Gerlaciiis. 
IV bis. Tobiaa Jan van Idd ok i n ^,'0, ged. Groningen 
5 April 1722, onfcv. generaal te Groningen, f aldaar 22 Jan. 
1789, tr. Groningen 2 Juli ]7r)2 Johanna Catharina 
Alberda, ged. Groningen 4 Juni 1729, f aldaar 1 April 
180S, dr. van Mello, heer van Kousuma en Catharina 
Magdalen a Alberda. 

V. Jhr. Mr. Je au Fran(,-oi« van Iddckingo, geb. 
Kropswolde, ged. Groningen 4 Juni 17G.5, gezworene 1791 — 1794, 
burgem. aldaar 1819—1821, f (.irouingcu (i April ISIS, tr. Uithui- 
zen Juni 179(3 C h r i s t i n a Maria Alberda van M 3 n k o in a , 
geb. k. Menkema te Uithuizen 17()G, f Groningen 9 Juni ISófi, 
dr. van ünico Allart, heer van Menkema en Dijsterhuis 
en Christin a Heutinck. 

Uit (Ut huwelijk: 

1. Jkvr. Johanna Catharina van Iddekinge, geb. 
Kropswolde 23 Oct. 1798, f /^uidbroek 19 Sept. 1827 ,' tr. Gro- 
ningen 5 Oct. 1818 Jhr. UuicoEvert Le w e va n N ij en - 
steiu, geb. aldaar 18 Maart 17S7, f Groningen 3 Mei 1858, 
zn, van Gerhard en Joaina Petronella Alberda. 

2. Jkvr. Christina van I d d e k i n g c, ged. Groningen 
19 Oct. 1798, t Groningen 21 Oct. 18(i3, tr. aldaar 23 April 
1824 Mr. Jacob Woldriugh, geb. Groningen 17 IJec. 1794, 
oad-raadaheer gerechtshof aldaar, f Groningen 25 Aug. 1878, 
zn. van Mr.. G e r a r d Gilles en A u u a C a t h a r i n a K o o r d a. 

3. Tc bias Jan, volgt VI. 

VI. Jhr. Mr. T o bias Jan v a n Iddek i n ge, geb. Grouingeu 
3. Maart 1800, ontv. kerkelijke inkomsten van dio stad, lid vau 
den raad van Groningen, f aldaar o Dec. 1856, tr. 1" Groningen 
14 Feb. 1832 Angóliquo Josine JOs t h e r M o cl d e r m a n, 
geb. Veendam 2 Aug. 1801, + Groningen 28 Dec. 1845, dr. van 
Mr. Jan 11 e m e o s en M a r i a J o s i u a C o n t z o t ; tr. 2" aldaar 
17 ^Oct. 18r)0 JI a r i a J o a i u a M o d d c r in a u , geb. Veendam 
29 Juni 1807, f Groningen 2 xMei 1883, dr. vau Mr. J a n K e m e es 
en Maria J o s i n a C o n t z e t. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jkvr. Ch r i 8 t i n a Maria van I d d o k i n g e, geb. 'sller- 
togenbosch 20 Ja». 1833, f Groningen 27 Juli 1872, tr. aldaar 
29 Juli 1804 Jhr. Mr. Jan Willem J a c o b u g de i\I a r o e s VAN lUDKKINCK 40i) 

van Swinderen, geb. Groningen 29 Jan. 1825, kantonrechter 
plaatsvervanger en rentmeester dor gemecutebezittingen aldaar, 
t Groningen 19 Aug. 1880, r.n. van Jhr. Mr. Hen ek e en Agues 
Maria IJacker. 

2. Jean Franyois, vo'.gt VII. 

3. Jan Ho mees, volgt VII bis. 

4. Jkvr. M a r i .'i J o s i n .i van Iddekingo, geb. (.Irouingen 
21 Maart 1840, f aldaar 5 Dec. 1841. 

5. Jkvr. Maria Josina van Iddckinge, geb. Groningen 
30 Juni 1843, tr. aldaar 8 Nov. 18G7 Mr. Carel Jan J acob 
Wyckerlield Bisdom, geb. Groningen 6 Juni 183(5, giiflier 
bij den hoogen raad, f 'sGraveuhagc 3 Juni 1900, weduwnaar van 
Anna A 1 e i d a v a n Ii o y e n en zn. van Mr. U i r k en A d r i e n n e 
Frédórique Jeannctte barones van Inihol'f. [Arnhem]. 

VII. Jhr. Jean Franrois van Iddekingo, geb. Gro- 
ningen 21 Sept. 1836, secretaris van den volksraad in Oranje 
Vrijstaat, landdrost van Bethuliö cu l'hilippolis, lid volksraad , 
registratcur der rondgaande hoven en hoven vau appi'1, 
+ Bloemfontein 17 Juni 1890, tr. aldaar 12 Juli 1859 A n n a 
Maria van Dijk vau Soelcn, geb. 29 Aug. 1841; zij hertr. 
17 Nov. 1892 lUchard Friedrich Wilhelm Al b recht, 
geb. 20 Nov. ISiS, majoor. [Bloemfontein]. 

Uit dit huivdijk: 

1. Jkvr. Angólique Anna Maria Josina van T d d e- 
kinge, geb. 29 Jan. 18(54, tr. 17 Mei 1887 Ernst H e r m a n n 
Wilhelm Mundt, geb. 2 Mei 1839. [Kleinfontein, Transvaal]. 

2. Jean Frauyoia Charles, volgt VIII. 

3. Jhr. Joh au nes Ilcndricus Brand van Iddekinge, 
geb. 18 Mei 1870, tr. 15 Aug. 190(5 Lily May Farmer, geb. 
9 Jan. 1835. [Lilvani, (franje- Vrijstaat]. 

4. Jkvr. J o h a n n a M a r i a v a n 1 d d e k i n g e, geb. 24 Nov. 1873, 
tr. 8 Deo. 1893 Goorge 'I' r a i 1 1 Fhin, geb. IG Mei 1870. 
[Kaapkolonie]. 

5. Jkvr. An nie G oo rgi na van Iddekinge, gel). 31 M:iatt 
1«75, tr. 8 Jan. 1891 Edward Arthur O' Nie 11 Farnliam, 
geb. 13 üot. 1871. [lUoemfoutein]. 

6. Jkvr. Kveline Sophia l'^rcdigen van Iddekinge, 
geb. 17 Juli 1882, tr. 12 Deo. 190(5 Godfrey Bolaover .M i t- 
"hell, geb. 30 Maart 1870. [Kaapstad]. 41U VAN II)DKKIN(.E — VAN IMIUZK VAN UATENlIUIUi 

VIII. Jhr. Jean Francois Charles van Iddekinge, ^eb. 8 Sopt. 
1868, tr. 2 JuDi ISOf! Ch'ur lotte J oh an n a J u 1 i a Me k h o u t , 
geb. 6 i'^eb. 1877 [B'ikabirg, Oranje Vrijstaat]. 

Uit dit huiuch'jk : 

1. Jkvr. Zoö van Iddekini^c, gob. 11 Maart 1897. 

2. J hr. Jean Franyois Charles van Iddekinge, geb. 
9 Oct. lSi»3. 

3. Jhr. 1'ax van Iddekinge, geb. 25 Maart 1902, f ]2 
Sept. iy02. 

4. Jkvr. Selma van Iddekinge, geb. 16 Jan. 1J)U7. 

"VII bis. Jhr. Mr. Jan ilemees van Iddekinge, geb. 
Groningen 29 Juli 1S3S, pres. arr. rechtbank aldaar, f Gronin- 
gen 24 Nov. 1902, tr. aldaar 7 Juni 1871 Jkvr. Anna Jlaria 
Cl ara Ileiutina Alberda van Ekenstein, geb. Appin- 
gedam 22 l'eb. 1810, f Groningen 13 :Maart 1913, dr. van Jhr. Mr. 
Onno Reint en Clara CorneliaGockinga. [Groningen]. 

Uit dit liawelijk : 

1. Jhr. ]\[r. Tobias Jan van Iddekinge, geb. Groningen 
9 April 1871), advocaat en procureur , plaatsvervangend kanton- 
rechter. [Groningen]. 

2. Jhr. Jlr. Onno Reint van Iddekinge, geb. Groningen 
26 Sept. 1873, f Winschoten 14 Juli 1911. VAN IMBYZE VAN BATENBURG | 

{Adellijke tak uitijc^torvcn in 1837.) ;;. 

Protestant. — Hulst. — De geregelde stanirceks vangt aan i 

met Jan van Rateuburg, geboren in 16-17 of 1H51 , die | 

een zoon zou zijn geweest van Willem van lm by ze ^, 

en Agnes gravin van Rrouckhorst-Batenbnrg, ^ 

dochter van Maximiliaan graaf van Rrouckhorst- ^ 

Batenburg, lilijkens het archief van Steven van Uhenien f. 

had genoemde graaf onder zijne 10 kinderen inderdaad een fi 

dochter Agnes; van Jiaar huwelijk met Willem van ï-j 

Imbyze vermeldt deze evenwel niets. Het is mogelijk, dat jJ 

laatstgenoemde Willem bij gravin Agnea buiten echt |- 

een zoon Jan verwekte, die deswege voorkomt als Jan ï. 

vrvp Batenburg. In dien tijd komen wel verschillende ^, 

leden van een adellijk geslacht van Hem b y ae als oflicier i VAN IMBY/.E VAN BATENHUIIG 411 
te Emmerik voor. Bij K. H. d.d. 2 Sept 1820, n"92 werd Ja n 
Willem van Imbyze van Batenburg verheven in den 
Ned. Adel. 

Wapen: Gevierendeeld: I en IV geacbuiu- 
balkt van goud en blamv van zes stukken, 
^è\^.'i' '/ r.^\' en een schaduwleeuw over alles heen; het 
kwartier omgeven door een iugeschulpten 
smallen roodeu zoom (Imbj^ze); II en III in 
rood een gouden St. Andrieskruis vergezeld 
van vier ^gouden droogschecrderscharen met 
de punten omlaag (15a ten b ar g). Twee ge- 
kroonde helmen, de eerste met goud-blauwe en de tweede 
met goud-roode dekkleeden. Helmteekens: 1'^ twee uitlcomende 
mannen naast elkander, de armen langs het lichaam, gekleed 
in zwarte kleeding, naar benedouwaarts in kepervorm geopend 
en een zilveren onderkleeding zichtbaar latende, met geplooide 
zilveren kragen en zwarte hoeden, het fjelaat van natuurlijke 
kleur; de eerste meer aanziende gesteld en de tweede omgewend ; 
en boven dit helm teeken do wapenkreet: Sillyl Silly! 2" twee 
zilveren beerenpooten naast elkander, uit de kroon oprijzende 
en elk met de klauw een rooden bol omklemmende; lusscheu 
een antieke vlucht volgens het tweede kwartier, de figuren op 
den achtersten vleugel ten dccle bedekt door de beerenpooten. 
Schildhouder aan de linkerzijde: een Batavier in natuurlijke 
kleur, omhaugen met een bruin dierenvel, dat, ouder den hals 
vereenigd, de borst open laat en weder vereenigd is op den 
buik, de bloote beeneu omringd door drie zilveren ringen 
boven elkander en de voeten bekleed met zwarte schoenen ; 
het lioofd gedekt met den bruinen kop van het dierenvel als 
een lielni, waarop eene antieke roode vlucht prijkt; over de 
borst twee bruine riemen gekruist, de linkerhand steunende 
op een van bruine teenen gevlochten schild, langwer[)ig vier- 
kant en gebogen in half ronden vorm, Tiiet do rechterhand 
een V)ruincn stat houdende die van boven in den vorm van eene 
vaas uitloopt en eene gouden droogsolieerderschaar torscht 
met de punten omhoog. Wapenspreuk: Sobrio Vigilanter. 
Stamreeks 
Willem van lm bij /.e, f 1^59, (tr.) Agnes gravin van 412 VAN IMin/.K VAN ÜATKN lUJRfJ — VAN IMHOFF 

Broncklioi-s t-]?a te tl bu !•<?, dr. van f^'ranf ^I n x i in i 1 i a a u , 
heer van Auholt en Stcin, We.stbeiendrocht en iMoerkorkon en 
Anna Marie Sfcurm van Horssen. 

I. Jan [van I m b y z e] va u Ba t e u b ii r;^, geh. k. liaLon- 
burg 1053, cadet t. z. a. b. van „de Vrede" bij Cbattani lt;G7. 
kap. inf., f HuLst , begr. aldaar 13 Ang. 1720, tr. ala wedr. van 
Marie Wurgers, G e r t r u d e de V r i e 3 e en A g a t h a 
Bak e, 4" Bergen o]) /oom 10 Dec. IGST Ba r b e r a d e G r a u w, 
geb. aldaar 12 Feb. 1G70, f irulgt 1730, dr. van (ïorneli.s en 
G e e r t r u i d a Gorden. 

Uit dit huwelijk o.a.: 

I. Cornelis van Imbyze van Batenburg, uit wien 
eén niet adellijke tak, welke in 1905 uitstierf. 

'i. Pascasius Diederik, volgt II. 

II. P a 8 c a s i n s D i e d e r i k V a n I ni b y z e V a n B a t o n i) u r g, 
geb. Bergen op Zoom 15 Peb. 170S, kap., groot-majoor van 
Oudewater, f aldaar 11 Feb. 1782, tr. als wedr. van J u d i t li 
Hout3 2" Magdalcna Courg van den Hemert, geb. Zalc 
Bommel 26 Febr. 172(5. 

III. J hr. J a u W i 11 e m van 1 m b y z e v a n fJ a t e n b n r g , geb. 
Oudewater 17 Deo. i75(), groot-majoor van Oudewater, gen. 
maj. art., f Maaatricht 13 Nov. 1837, tr. lo 15 Mei 1795 T h'e o- 
dora Bisdom, geb. Haastrecht 4 Oct. 17(i8, f Emmerik 22 Aug. 
1798, dr. van Marcellus, heer van Vliet, en Maria Reijn- 
ders, en wede. van Mr. Jan Bouwens; tr. 2" (_ondertr. Leiden 
7 Oot.) Nij megen 28 ( )cfc. 1808 M a r g a r e t h a B a r t li o 1 d e 
Mackay, geb. Tiel 31 Mei 17Wi, f Maastricht 8 Mei 1816, dr. 
van Aeneas ea LIrsulina Philippina van Haeften. 

Uit het eerste huwelijk : 

Pascasius Diederik L e o n a r d van I m b y z e v a n 
Batenburg, geb. F^mnierik 4 Maart 1790, f aldaar 2 Oct. 1798. VAN IMHOFF 
Protestant. — Grauwbunderlaud. — Van 1030— ]299 had 
het geslacht lm Uof uitgebreide bezittingen in f.auingen. 
De geregelde stamrecks vangt aan met lleinrich lm Hof, 
die te liauingen woonde, (oen Hertog Konrad von Schwaben 
in 12()(; de stad Lauiugcn verkocht. Bij Iveiz. deer. van Keizer VAN IMHOVF 413 
Leopuld ] d.d. Weencn 27 Oct. 1697 werd WilLelm Hein- 
ricli vou I in 11 o ff vcrlicven tot des H. K. Ilijksvrijheer. 
Zijn zoon G u s t f» a f • \V i 1 1 em w;is gouverneur generaal 
vpn Ned. Indie eu wettigde bij zijn testament d.d. Batavia 
25 Maart 1749 zijne drie kinderen verwekt hij de vrije vrouw 
Heleua Pietcrp. Deze wettiging werd door den Prins 
van Oranje hevedigd. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, no 14 werd 
Mr. G us ta af Wil 1 eni des H. R. llijksvrijheer van I ra hoff 
heyioemd in de ridderschap van Grouingeu. Bij K. B. d.d. 10 Aug. 
1822, n" 95 werd hem verleend de titel van baron op alle. 

T7a2'e(!..- Gevierendeeld: I en IV iu rood een 
gouden zeeleeuw niet twee pooten, rustende 
op den linkerpoot, de rechterpoofc schuin- 
rechts opgeheven, de staart over den kop 
omgebogen naar rechts (Inihoff); II en III 
gedeeld van rood eu zilver, niet een ring 
van 't eene in '1 andere (Gii n d e 1 f i n geu). 
In een gouden hartschiia, over alles heen, 
een dubbele zwarte adelaar zonder tongen, overtopt dooreene 
gouden kroon van drie bladeren afwisselende met twee paarlen. 
Drie gekroonde helmen, de eerste met goiid-roodo, de tweede 
met rechtsgoud-roode en links zilver-roode en de derde met 
zilver-roode dekkleeden. Helmteekens: 1° de zeelecuw, omge- 
wend; 2° de dubbele adelaar overtopt door de kroon, uit het 
bartschild; 3" een van zilver en rood gedeelde ring, getopt 
niet een bos zwarte haneveeren, naar links omgebogen. 

Stamreeks 

I. Heiurich lm Hof, te Lauiugou in 12(jG. 

II. Hans lm Hof, geb. Lauingeu in 125U, verkocht in 
1274 zijn bezittingen in Liuiingeu, + 1341, tr. Anna von 
Gunde 1 f i u ge n , vrouwe van (lundelliugen bij Lauingeu; zij 
gingen iu 129S naar Neurenberg. 

III. Hans lm Hof, geb. Neurenberg J;n.'i, f 13S9, tr. 
Lucie von Grosz, dr. van Hermaiiu. 

IV. Konrad von Imhoff, geb. IXiü, f Venetië 139i;, 
tr. als wedr. vau Clara von 1'fintzing 2'^ Anna von 
S e h u 3 t a 1 V o u ü b e r u d o r f. . 414 VAN ijiiion' 

V. Konrad von Imhoff, + 144Ü, tr. als wedr. vau Eliza- 
beth Toa Schatz 2o Clara Volckaiiier. 

VI. Johaun von Imhoff, gcb. hiW, stichter vau de 
beroemde Sacrameutskapel in do Sf. Loreuy.kerk te Neuren- 
berg, t aldaar 1 Jan. 1498, tr. 1° Margarethc von Neu- 
dung; 2" Ursula von Limmel. 

Uit het eerste hmvclijlc: 

1. Peter von Imhoff zu Sü n de r s b ii h I, geb. 1444, 
+ 1528, uit wieu de oudste tak in Weeneu en Salzburg nog bloeit. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Hans, volgt VII. 

VII. Hans von Imhoff, geb. Neurenberg 24 Jnli 1461, 
geheimraad aldaar, f aldaar 11 Aug. 1522, tr. Neurenberg 25 
Nov. 148t) Katharina Mussel von nnd zu Eschenau. 

Uit dit liuwelljk: 

1. Hans von Imhoff, uit wien de thaus nog bloeiende 
tak in Thüriugen. 

2. Andreas, volgt VIII. 

VIII. Andreas von Imhoff, geb. Neurenberg 29 Xov. 
1491, Kais. Reichs-Schultheisz te Neurenberg, f aldaar 24 Oct. 1579, 
tr. als wedr. van Ursula von Schau de rbach 2« Neuren- 
berg 13 Eeb. 1526 Magdalena von 11 sic hel, geb. aldaar. 

IX. Andreas von I m h of f, geb. Neurenberg 1521), d uu mvir 
en grootofficier aldaar, tr. 1" frs ula Schm id tm ac her von 
Schwartzen bruch. 

X. Wilhelm von Imhoff, geb. Neurenberg 27 Jan. 1558, 
geheimraad des Innern en Landplleger te Neurenberg, f aldaar 
29' Nov. 1630, tr. Neurenberg 14 Mei 1583 f Katharina von 
Imhoff, dr. van Sebaatian en Catharina IJehaim von 
Schwartzbach. 

XI. Jeroniraus von iialioff, geb. Ncurenlicrg 12 April 
1606, hofjonker van den paltsgraaf 1631, lid van een gezant- 
schap van den hertog van Sleeswijk naar 'J'eheran 1633, gezant 
van Zweden n.-iar Knsland 164Ü, naar Portugal en de Neder- 
landen, gelieiniraail van hertog August van Bruuswijk Wollon- 
buttel, t Jlrunswijk 19 Jan. 1668, tr. Margaretha vou 
L e V e t z o w - S e h a r r e u s t e i n . 

XII. Wilhelm 1 1 e i ii r i e h des IL. Ji. Hij ksvrijheer van Im- 
hoff, geb. Leer 17 iriept. 16()3, opperschenker eu geheimraad VAN IMUOFI' 415 

van den Vorst vnn OosLfriesland, drossaard van Leer, f aldaar 
17 Feb. 1725, tr. Amsterdam 14 Aug. 1701 Isabella Sophia 
Boreel, geb. aldaar 5 April 1()G7, dr. van Mr. Jacobeu 
Isabella Go y mans. 

XIII. Gustaaf Willem des II. il. Rijksvrijheer van 
I m h o f f , geb. Leer a.d. Eems 8 Aug. 1705, gouverneur van Cey ion, 
gouverneur generaal van Ned. ludio, f J^atavia 1 Nov. 17r)0, wet- 
tigde bij testament d.d. Batavia 25 Maart 1741;», bekrachtigd door 
een open brief' van den Stadhouder, l'rins van Oranje die kin- 
deren verwekt bij de vrije vrouwe Helena l'ieters, o. a.: 

Jan Willem, volgt XIV. 

XIV. Jan Willem derf EI. R. Eijksvrijheer van Imhoff, 
geb. Batavia 3 April 1747, kol." cav., f Arnhem en begr. aldaar 
28 Juli 1791, tr. Groningen 19 Oct. 17G6 Christina Eme- 
rentia Lewe van Aduard, geb. Groningen en ged. 5 April 
1747, t Groningen 12 Mei 180S, dr. van Berend en Catha- 
r i n a van W ij h o. 

XV. Mr. Gustaaf Willem baron van Imhoff, geb. Gro- 
ningen 22 Nov. 1767, gouverneur van Groningen, president 
curator der Groninger hoogeschool , f Groningen lo Feb. 1830, 
tr. Rhoden in Drenthe 24 April 1791 Anna Juditli Sloet, 
geb. Vollenhove 20 Nov. 1771, f Groningen 10 Oct. 1S.5S, dr. 
van Arent, heer van Tweeuijenhuizen, Hagensdorp, Oldruiten- 
borgh, Toutenburg en Ter Heyll en Johanna Fhilippina 
van DedemtotdeC;elder. 

Uit dit huwelijk : 

1. Christina l]merenciana barones van Imhoff, 
geb.' Groningen 10 Jan. 1792, f aldaar 15 Jan. 18G3. 

2. Arent Willem baron van Imhoff, geb. Groningen 
27 April 1791, controleur belast., f Meppel 31 Mei 1817. 

3. Johanna W i 1 h e 1 m i n a ]' h i 1 i p p i u a barones van 
Imhoff, geb. Groningen 30 Mei 179(3, f aldaar 23 Sept. 1883. 

4. Isabella Antoinetta barones v a n I m li o ff, geb. 
Groningen 2 Aug. 1798, f aldaar 7 Feb. 1832, tr. Groningen 
16 Mei 1823 Jhr. Mr. Jean Herman Mar ten s Hora 
Siocama, geb. Groningen G Feb. 1790, secretaris dier stad, 
+ aldaar 3 aMei 18li8, zn. van Jhr. Mr. Willem en Johanna 
Christina 10 y t e 1 w e y n. 

5. Gustaaf Willem Hendrik, volgt XVL 416 ' VAN IMIIÜfl' 

f). C h a r 1 O 1 1 e P, r ('• d é r i q u o barones van J m h o f f, geb. 
Groningen 8 Maart 1SÜ3, f aldaar 17 Jan. 1850. 

7. A d r I e n n e F r ó d'c r i q ii e J e a u u o 1 1 e barones van 
Imhoff, geb. Grouinc<eu U Aag. 1S08, f aldaar 1 Oct. 1880, 
tr. Groningen 15 Nov. 18[{3 Mr. Dirk H u d o 1 p h W ij c k e r h e 1 d 
Bisdom, geb. Leiden 18 Jan. 1809, kantonrechter, lid raad en 
prov. staten van Groningen, f aldaar 30 i\Iei 1889, zn. van Mr. 
Ca rel Jau Jacob en Johanna Lewe van Aduard. 

8. J e a n n e 1 1 e LMi i 1 i p p i n e (j a t h e r i n e C o u r a d i n e 
barones van Imhoff, geb. Groningen 21 Aiig. 1811, f Arnhem 
20 Feb. 1887, tr. Groningen 21 Nov. 1835 Jhr. Mr. Johan 
Oornelis Mollerus, geb. 's Gravenhage 28 Dec. 1810, ontv. 
belast, te 't Zandt, Wijhe en Nijkerk, f aldaar 1 Mei 18ü4, 
7jU. van Jhr. Mr. Co me lis Adriaan en J o li a u u a Geer- 
truida Juliana van de ^lorwede. 

XVI. Mr. Gu sta af Willem Hendrik iiaron van Imhoff, 
geb. Groningen 16 Maart 1801, burgeiii. van Groningen, adv. 
gen. prov. gerechtshof van Groningen, pres. gerechtshof, lid 
prov. staten, f aldaar 1 Jan. 1890, tr. Groningen 2-t Juni 1831 
Antonia Mnnniks, geb. aldaar 23 Juli 1810, f Grooiugeu 
5 April 1873, dr. van. Mr. J!c r u a r d us en Maria V en hu ize n. 

Uit dit huwelijk : 

1. Giistaaf Willem baron v ;i n Imhoff, geb. Groningen 
23 Mei 1S32, f aldaar 10 Feb. 1833. 

2. Maria Bernadina barones van I m h o ff, geb. Gro- 
ningen 13 Nov. 1833, f aldaar 23 Feb. 1901, tr. Groningen 
30 April 185(5 Mr. G o d o r t Willem baron de Vos va n 
Steenwijk, geb. Meppel 21 Nov. 1829, f Bellen 28 Aug. 1904, 
ZD. van baron Mr. Jan Arend Godert, heer van deu 
Havixhorst en Herman na Elisabeth Ba oker. 

3. Anne Judith barones van Imhoff, geb. Grouiugeu 
14 Jan. 183Ö, f aldaar 12 Sept. 183(i. 

4. Gustaaf Willem, volgt XVII. 

5. Anna Judith barones van Imhoff, geb. Groningen 
22 Maart 1839, tr. aldaar 12 April 18t;7 Jhr. Mr. Jleotor 
Liviua van Vierssen Trip, geb. Groningen 16 Juni 1S38, 
chef der firma Mrs. van Vierssen Trip en l''eith in ellecteu , 
zn. van Jhr. Mr. II i n d r i k Jan en ü a t h a r i n a G e s i n a 
I [ a e r 8 ni a van Vierssen. [G ron ingen j. VAN IMHOFV 417 

6. Caroline Lucie barones van I ni ho ff, geb. Groningen 
28 Oct. 1840, t aldaar IG Dee. 1Ö03. 

7. Christina Wilhelmina Isa bel la barones van I m- 
hoff, geb. Groningen 30 Oct. 18-13, f li. Meerwijk onder Midlaren 
26 Sept. ISi'S, tr. Groningen 22 Juli 1870 Jlir. Mr. Pe t r u s 
Johannes van Swinderen, geb. aldaar 25 Juli 1842, vice- 
president raad van state, f 's Gravenbage 19 Dec. 1911, zn. 
van Jhr. Oncko Quiriju Jacob Johan en Catharina 
Cornelia van Naam en. 

8. Bornardina barones van Imhoff, geb. Groningen 
14 Jan. 1846, f Harderwijk 3 Dec. 1877, tr. Groningen 15 Feb. 
1876 Jhr. G u s t a a f Willem Hendrik M o 1 1 e r u s , geb. 
Wijhe 11 Mei 1S47, secretaris van Apeldoorn, zn. van Jhr. Mr. 
Johan Cornelis en Justine PhilippiueCatherine 
Conradine barones van Imhoff; hij hertr. 1" Harderwijk 
22 Juli 1881 G erharda Sibilla de Meester en 2" Apeldoorn 
21 Feb. 1889 Constance Gerhardiue Jeanne L u b e r- 
tine Phaff [Apeldoorn]. 

9. Arend Willem, volgt XVIIbis. 

XVII. Mr. Gustaaf Willem baron van Imhoff, geb. Groningen 
26 Juli 1837, oud vice president arr. rechtbank te Amsterdam, 
tr. Groningen 31 ^[ei 1871 Helena M a r g a r e t li a Sthee- 
man, geb. Scharnier 2 Sept. 1839, f Amsterdam 7 Dec. 1909, 
dr. van Mr. Al bert Eggcs en Helena Florentina 
Wichers. [Amsterdam]. 

Uit dit liuicelijl; : 

G u s t a a f W i 1 1 e m Hendrik baron van I m h o f f , geb. 
Winschoten 15 Feb. 1876, jm-. caud., f verdronken op de Maas 
bij Rotterdam 15 Oct. 1899. 

XVII bis. Mr. Arend Willem baron v a n 1 m h o ff, fjeb. 
Groningen 26 Dec. 184S, oud-grilTier van de arr. rechtbank te 
Assen, tr. Groningen 27 Mei 1875 Jkvr. Johanua Dorothca 
Lewe van Aduard, geb. Appingadam 7 Jan. 1851, dr. van 
Jhr. Mr. E ver t Joost en C a t h a r i n a C 1 c v e r i n g a. [Assen]. 

Uit dit ]iuwelijk : 

1. Gustaaf Willem Hendrik, volgt XVIII. 

2. Mr. Kvert Joost baron vau Imhoff, geb. Zuidhorn 
18 Sept. 1H82, subst. griff. arr. rechtb. [Amsterdam]. 

XVIII. Mr. G u 3 ta a f Willem Hendrik baron van lm- 418 VAN IMUOFF — VAN INGLN. hoff, geb. Zuidhoru 26 Maart 1876, advocaat, directeur der 
algemeene Grouinger scbeepshypotlieekbank, tr. Grouiugea 
16 Juli iy03 Eleonora Sophia Carolina Kool, geb. 
Almelo 25 Juli 1SS2, di*. van Mr. Floris Gerrit enGeziua 
Schol te u. [Groningen]. 
Uit dit huwelijk : 

1. Arend Willem baron van lm hoff, geb. Groningen 
6 Aug. 1904. 

2. F lor is Gerrit baron van Imhoff, geb. Groningen 30 
April 1906. 

3. Gustaaf Willem baron vau Imhoff, geb. Groningen 
3 Mei 1908. 

4. Hans baron van Imhoff, geb. Groningen 5 Aug. 1911. VAN IN GEN 

Protestant. — Kampen. — De geregelde starareeks vangt 
aan met Geert van Ingen, die reeds in 1417 te Kampen 
wordt vermeld. Bij K.B. d.d. 20 Feb. 1816, n-' 66 werd 
Rudolf vau Ingen verheven in den Ned. Adel; bij K.B. 
d.d. 2 Dec. 1912, n» 46 werd Lodewijk Johan van 
Ingen verheveri, in den Ned. Adel. 

Wapen: In blauw een beurtelings gekau- 
teelde zilveren dwarsbalk. Gekroonde helm 
met zilver-blauwe dekkleeden. Ilelrateeken: 
een zwarte vlucht. Schildhouders twee om- 
ziende gouden griflioeuen. Stamreeks 

I. Geert van Ingen, schepen van Kampen 1417, 1424, 
1427, 1439, 1441, tr. Betta, f na 1453. 

II. i'elgrom vau Ingen, schepen van Kampen 1464,1473, 
1475, 1477, 1479, 1481, f 1483, tr. 1464 Griete G la uw e, 
t na 1487. 
VAN ING EN 419 

III. Pelgroni van Ingeu, vermeld te Kampen 1506 — 1521, 
tr. vóór 1513 Claas van öpeulde, f 1558. 

IV. Joacbini van lugieu, schepen van Kampen 1550, 1551 ,■ 
1553, f aldaar 1 Oct. 1558, tr. 1" G eer tr uid van de r S t r a ten , 
1 1551 ; tr. 2" B e r e n t L o e 7, e, wed. Jorgen Vaegbt, fna 1579. 

Uit het tweede huivclijk : 

V. Jurjen van Ingeu, schepen van Kampen 1586, 1588, 
1589, 1591, kerkmeester en niemoriemeester aldaar, tr. (huw. 
voorw. 1! Sept.) 157H Elisabeth Buter, f voor 1616, dr. van 
Roelof eu A 1 ij t N. 

Vit dit huwelijk o.a.: 

1. Joachim, volgt VI. 

2. Roelof, volgt VI bis. 

3. Jurrien van Ingen, tr. Odilia Martens, waaruit 
een niet-adellijke tak. 

VI. Joachim van Ingen, geb. 1.')S7, schepen van Kampen 
1642, 1643, 1645, f aldaar 1645, tr. Kampen 21 Aug. 1614 
Jobanna Soncks, f na 1646 , dr. van J a c o b en Elisabeth 
Appels. 

VII. Jurrien van Ingeu, geb. in 1627, burgemeester van 
Harderwijk, 1652, f 14 Maart 1699, tr. 1'^ Harderwijk 28 Mei 
1652 Geertruid Schrassert, dr. van Jacob en Auna 
van Cranenburch; tr. 2" (oudertr. Harderwijk 17 Juni) 
Oosterwolde Juni 1666 Lucretia Cuiuiet, f Kampen 2 Feb. 
1688; tr. 3» Vorchten 22 Dec. 1689 Anna vau Munster 
Jansdr. , f Wapen velde 1740. 

Cfit het derde huwelijk o. a. : 

VIII. Peter vau Ingen, ged. lieerde 18 Nov. 1688, koop- 
man te Zutphen, f korC voor 1737, tr. Zutphen 23 Feb. 1724 
Hennlna Roelofsen alias van Egum, ged. Zutphen 
10 Oct. 1693, f kort voor Sept. 1739, dr. van Herman van 
Egum en Maria Roelofsen. 

IX. Jurjen Jan van Ingen, ged. Zutphen 18 Aug. 1724, 
kap. reg. Baden-Durlach, f IJzendijke 14 .Sept. 1778, tr. 1" 
Zutphen 21 Juli 1750 Auna Elisabeth G elinck, geb. 1 Juli 
1728, f Zutphen 13 Dec. 1767, dr. van Herman en Anna 
Elisabeth Minseu; tr. 2" Langakkerschans 16 Jan. 1771 
Swaantje Beving, geb. aldaar 5 Maart 1751, dr. van H in- 
dr ik Hindriks en A n t j e Everts. 420 VAN INGEN' 

Uit het tweede Inncelijk o. a. : 

1. Hendrik Joachini, volgt X. 

2. Willem L o d e \v ij k v a ii 1 u g e n , tr. J o b a u n a A m .i 1 i a 
BerpT. waaruit een niet adellijke tak. 

3. Ever hardus van Ingen, ti-. Christina Buseman, 
waaruit een niot-adellijke tak. j 

X. Hendrik J o a c h i ni van Ingen, ged. Arnhem 1.5 Juli ] 
1773, luit. ko!. Kon. marechaussee, f Dordrecht 14 Maart 1837, ; 
tr. Verdeu (Hannover) 28 Maart 1799 Elisa Kleonora 
Büsscher, geb. aldaar 10 Nov. 1771, f Breda 30 Dec. 1843, ! 
dr. van David W i Ihe 1 ni en ld a Maria Lah usen. • 

XI. C a r e 1 F r e d e r i k E d u a r d van I n g e u , geb. Bra in - 
stcdt (Hannover) 13 .luli 1S02, maj.-ingeuieur, f Vüssingen j 
16 Mei 1859, tr. Osseudrecht 22 Hept. 183G LouisaJohanua \ 
Knuyse de Meij, geb. Odsendrecht 27 Nov. 1816, f Breda 

16 Aug. 1879, dr. van Leendert Petrus en AgnesLouiso 

P i n e t. j 

Uit dit Inavelijk o.a.: j 

1. LodewijkJohan, volgt XII. ; 

2. Willem E m i 1 e van Ingen, 1 1\ J o li a n n a Maria '; 
Speen h off, waaruit een uict-adellijke tak. [ 

XII. Jhr. Lodewijk Johan van Ingen, geb. Zatphen 30 Mei • 
1848, oud-directeur der posterijen, tr. 'aGravenhage 26 April 
1894 Anna Maria d e P e r p o n c h e r, geb. Haarlem 23 Sept. 
1862, dr. van Leonard en Jkvr. Louisa Christina van : 
de Poll. [Arnhem]. f 

Uit dit hnivelijk : I 

1. Jhr. L o d e w ij k J o h a u van Ingen, geb. Goes 15 Jan. ; 
1895. 

2. Jhr. Carel Erederik Eduard van Ingen, geb. . 
'sHertogcnbosch 12 Jan. 1899. j 

VI bi3. il o e 1 o f v a n Ingen, schepen van Kam])en, f 16.') i, 
tr. aldaar 21 Mei 1626 Johanua Voorn, geb. Zwolle, dr. 
van L o d e w ij k en C a t h a r i n a V a n A V e r o n c k. ; 

VII. Hendrik van Ingen, ged. Kampen 26 Juli 16U), 
burgem. van Elburg, tr. Elbnrg 13 Juli 166.") Wobbinua 
Cotcnburg, geb. Elburg. 

VIII. Roelof van Ingen, ged. Elburg 21 April 1667, VAN INGEN 421 

burgem. aldaar, f ]]lburg 4 Aug. 1719, tr. Elburg 9 Juni 1695 
Margriet Wolfsen, geb. in 1670, f aldaar 25 Juni 1748, 
dr. van Hendrik Arend eu Marguretha Feith. 

IX. Pilgrom van lugen, geb. Elburg 8 Feb. 1712, 
burgem. van Kampen, geconim. ten landdage van Overijssel, 
t aldaar 14 Dec. 1779, tr. JCampen (ondertr 17 Sejit.) 17415 
Aleida Johanna Vestriuok, geb. aldaar 27 Deo. 1713, 
dp. van Mr. Hendrik eu G e e r t r u i d F a b r i c i u 3. 

X. Henric van Ingen, ged. Kampen 16 Oct. 1757, ontv. 
te Mastenbroek, f Kampen 10 Maart 1795, tr. Xijkerk 9 Juli 
1781 Margaretha Martha lloldanus, geb. aldaar 26 
Aug. 1756, f h. Vogelzang onder Hattem 25 April 1845, dr. 
van J o h a n n u 3 J a c o b u s en Aleida v a u W ij n v o o r- 

d e n ; zij hertr. C. C. E r d m a n u. 

XI. Jhr. 11 u d o 1 p h van Ingen, ged. Kampen 27 Juli 1791 , 
f St. Louis in Noord Amerika tusscheu 1830 en 1840, tr. 1'' 
Zwartsluis 1 Juni 1814 Maria Catharinade Vriese, 
geb. Kampen 19 Dec 1791, + aldaar 12 Maart 1816, dr. van 
C o r n e 1 i 3 W i 1 h e l m u s en M a r g a r e t )i a F o 8 3 e a S i e r t • 
se ma; tr. 2" Haarlem 26 Mei 1820 Jkvr. Catharina 
Francina Berg, geb. Aiustdrdam 13 Doe. 1786, f Haarlem 
26 April 1827, dr. van Jhr. Otto Willem Joliau, heer van 
Dussen Muilkerk en Middelburg en Johanna Catharina 
Edle Goll van Franckeustein. 

Uit heb eerste huwelijk : 

XII. Jhr. Mr. Henric Pilgrom MariusCato van 
Ingen, geb. Kampen 14 Feb. 1S16, f aldaar 3 Juli 1874, tr. 
Kampen 24 Sept. 1869 J kvr. Aleida W' i 1 h e 1 ni i n a F 1 o r a 
Fródórifiue vau Speugler, geb. Z woUe 28 Mei 1828, 
t 's Gravenhage 7 Mei 1911 , dr. vau Jhr. Willem F r e d e r i k 
en Frederika llosotta (jeertruida Henrietta 
Praetoriuö, en hertr. met E 1 i .s a Maria A d r i ;i a n 
B ij l e V e 1 d. VON INNHAÜSEN UND KNIPHAUSEN t 

r 

(Nederl. tak vitgestorcen in 1SS4J I 

Protestant. — Oostfriesland. — De geregelde stainrctks 
vangt aan met On nek o On n e ken, heer van Godeus, 
einde 14e eeuw gehuwd met Tjarda S i b e t b s d r. uit l 
Oldenburg. Hun zoou Iko Onneken huwde in het begiu ^ 
der 15o eeuw met Hillede en daarna met hare zuster 
Hisa, dochters van Po pk o I n e u i c u s, hoof'deliog eu ; 
bezitter van het kasteel Innhausen. Zijn kleinzoon Folef ' 
Ou n eken verkreeg ook Kniphausen. Door een proces 
kwamen deze twee kasteeleu in liet geslacht v au Olden- 
burg, maar de familie behield zich het recht voor zich ; 
te noemen v o n I n n h a u a e u u u d K u i p h a u s e n. Bij 
Keiz. deer. d.d. Praag 14 Juni 1588 van Keizer Rudolph H i 
werden Iko en Wilhelm, heer van Lützburg, vrrhcven , 
tot des H. R. Kijksvrijheeren. liii Keiz. deer. d.d. Ebersdorf ; 
19 Sept. 1635 van Keizer Ferdinand II werd deze titel 
bevestigd voor de zoons van Wilhelm des II. R. Rijks- ' 
vrijheer von Innhausen uud Kniphausen, Herr auf • 
Lützburg, met bepaling dat degene, die het majoraat j 
Lützburg zou bezitten zich zou mogen noemen „Edler Kerr ; 
zu Lützburg uud Bergum"'. Bij Jveiz. deer. d.d. Weeaen 
9 Maart 1094 werd G e o r g Wilhelm des H. R. Rijks- 
vrijheer von 1 u n- u n d Kniphausen verheven tot graaf 
des H. R. Rijks. Dei.e titel stierf met zijn zoon uit. Bij i 
diploma d.d. Carltonhouse 5 iMaart ISIG van Koning j 
Gcorge III van Engeland eu Uaunover werd Edzard 
Moritz des H. R. lüjksvrijhcer von I n n- u n d Knip- j 
Jiausen vcrluvcv tot Hannoveraausch graaf. Bij k'. B. vau I 
den Koning vau PruLsseu d.d. 1 Jan. 1900 werd Edzard ' 
Friedrich Lndwig Carl Adolf Theodor graaf 
von I n u- uud Kniphausen verheven tot vorst bij \ 
eerstgeboorte met het predicaat Durchlaucht. Bij besl. d.d. \ 
2S Aug. 1S14, n". 14 werden Air. Jan Clarol Ferdinand j 
dea H. R. Rijksvrijhecr v o u 1 n n- u n d K n i p h a u s e n , [ 
heer van Ulruni en ifurnhuiscn en Mr. Har o Gaspar ; 
des H. 11. Rijksvrijhecr von I n n- und Kniphausen, | vox I^•^•^ArsE^ ;D K.Ml'HAi;SEX 423 
lieer v;in Nieooorcl en Vredewold benoemd in de ridderschap 
van Groninjjeu. Bij K. B. d.d. ]3 Oct. 1819, n" 79 werd voor 
hen en liunne wetti<^e nakomelingeu de liun van ouds 
competeerende titel van baron erl-end. 

Wapmi : Gevierendeeld : T. en IV. in goud een 
roodgetonp^de zwarte leeuw (X n i pb a u se n), 
die vau bet 1-*'" kwartier onigewend ; IL en 
III. in zilver eeu goudgchalsbatide en geringde 
(de ring vau voren aan den hals), zwarte 
draak niet twee pootcn, met roode pijltong, 
en de vleugels opgeheven (Beninga van 
Upleward), die van het 3" kwartier oinge- 
weud. In . eeu hartsehild, over alles been, bet wapen van 
Man n inga, zijnde gedeeld vau groen en zwart, met een 
zilveren leeuw over de deelingslijn been. Drie gekroonde hel- 
men met goud zwarte dckkleeden. Helmteekens: 1" do omge- 
wende leeuw van bet eerste kwartier, uitkomende tusscheu 
eene omgewende vlucht, de voorste vleugel zwart en de 
achterste goud (Iv n i pb a ii sen) ; 2° een uitkomende zilveren 
leeuw, v(M)r zeven van groen op zwart doorsnedeu spitse 
vaantjes, gehecht aan gouden echachten met spitseu van het- 
zelfde, vier rechts en drie links waaiende (Mannin ga); 3" de 
draak van het tweede kwartier, uitkomende (Beninga 
van Upleward). Schildhouders: twee roodgetongde gouden 
leeuwen. Stamreeks I. Onneko On nek en, heer van Giidens, tr. eind 14» eeuw 
Tjarda Sibethsdr. uit Oldenburg. 

II. Iko Onneken, heer van Innhausen door zijn huwelijk 
met 1" H il led e, en 2° ïtisa, dochters van Popko Ineui- 
cus, heer van Innhausen, f 14'>-t, verwekte bij "^i'ote N.X. : 

III. Alko Onneken (j^elegitimiteerd door den Taus), heer 
van Innhausen , f 1474 , tr. 2" H i m a v o u IJ i d e r .r t e w e h r, 
dr. van Haitet en wed*' iieeujt Uecrtna. 

IV. Folof Onneken, beer van Innhausen en later ook 
van Xniphausen, dat hij erl'do van zijn neef, drost te Emden, 424 VON INiNHAUSEN UND KNITHAUSEN 

t Brussel 1531, tr. 1491 H y m a Ben in ga, dr. vau Ubbo 
Bening a vau Uplewai-d en Hebrich Beniuga van 
Fry mersu ai. 

V. ïido von Inu- uud Kniphauseu, geb. lóOO, drost 
te Kmden, raad van den graaf van OüstFriesland , f h. Kayp- 
hausen 18 Feb. lóHó, tr. 5 Jau. 154G Ij v a van Hennen- 
berg, geb. 2S Feb. 1518, f 8 Nov. 1579, dr. van Willem en 
Cornelia van Culemborch. 

Uit dit huwelijk: 

1. Iko des H. II. Rijks vrij heer von Inu- iind Kniphauseu, 
t 1604, wiens kleinzoon was Georg Wil helm des IL H. Rijks- 
graaf von Inn-und Kniphauseu. 

2. Wilhelm, volgt VI. 

VI. Wilhelm des Jl. R. Rij ksvrij heer von In n- u nd K ni p - 
haiiseu, heer van Lützburg, Bergum en Visquart, geb. 24 Juli 
1557, guberuator van Oost-Friesland, f 3 Aug. 1G31 , tr. 4 Juui 
1581 Hima Manu inga, geb. 4 Oct. 15ö3, f 3 Jan. 1()30, dr. 
van Unico, heer van Lützburg, Bergum en Visquart en 
Adel heid van Ura kei. 

U'd dit huwelijk ■"> k. o.a.: 

1. Dodo des H. R. Rijksvrijhcer von Inu- und Knip- 
hauseu, heer van Jennelt, Fdler Ilerrzii Lützburg und Bergum, 
uit wien de in Duitschland bloeiende vorstelijke, grafelijke en 
vrijheerlijke takken stammen, 

2. Euuo Willielm, volgt VIL 

VII. Enno Wilhelm des II. R. Rij ksvnj lieer von Inn- 
und Kniphauseu, hoofdeliug tot Uplewert, heer van Lütz- 
burg, geb. 28 Maart lóSG, commaudaiu te Hamburg, f lü Nov. 
165(5, tr. 13 Mei 1617 Anna Maria von Ameluuxen, uit 
Westphalen, f 28 Nov. 1657, dr. vau Conrad Sweder en 
E 1 i s a b e t h von R a u t e n b e r g. 

VIII. Rudoph Willem des II. R. Rijksvrijheer von Inn- 
und Kniphauseu, heer v;in Lützburg en Nienoord , f ICtw, 
tr. Margaretha Beata von F ri d agh, f vóór 23 April li;(i7, 
wede. Willem van Ewsum, heer van Nienoord, en dr. van 
Ilaro, heer vau tiödeus en Elisabeth von Haren auf 
ü 8 t e n. 

IX. Jlaro Gaspar dej IL R. Rijksvrijheer von Inu- und 
Kniphauseu, heer vau Lützburg en Nienoord, geb. 162.'), VON INNIIAUSEN UND KNIl'H AUSKN 425 

kapitein, f Feb. 1G94, tr. 25 Oct. IGtil Petronella Auuu 
Lewe, vrouwe van Uirum , f 1708, dr. van Abel Coenders, 
lieer van lllrum, Vliedorp, Nijkcrk en Vierhuizen eu Elisa- 
b e t h II o o ft in a u genaamd E y c k e 1 e u b e r g li. 

X. Hendrik L' e r d i n a u d dos H. 11. Hijksvrijheci- v o n I u n - 
und Kniphaiiseu, heer van Ulrum, Houw, Vliedorp en 
Nijkerk, geb. in 1666, f 3 April 1716, tr. 5 Jan. 1693 Aurelia 
Jarges, geb. Groningen en ged. (3 Juni 16G5, f vóór 1714, dr. 
van Schel to en Johanna Alberda. 

XI. Haro Gaspar des H. K. Rijk8vri|heer vou 1 u n- und 
Kniphausen, geb. 16'J8, f 1741, tr. als wedr. van Josina 
Geertruida des H. 11. Ilijksgravin vou lun-, und Knip- 
hausen 2" (huw. V.) 27 April 1731 Petronella .A.nna Lewe, 
geb. Groningen en ged. 3 Maart 1702, f Groningen, begr. 20 Juni 
1761, dr. van Evert Joost, heer van Aduard en Chri-stina 
E m e r e n t i a van 15 e r u m. 

XII. Ferdinand Fo Ie f des H. 11. lUjksvrijheer von luu- 
und Kniphausen,heervan Ulrum eu Nieuoord, geb. Groningen 
7 Juui 1734, gedeputeerde wegens (irouiugen in den raad vau 
state, en in de provinciale rekenkamer 1768 en 1776— 17S0, lid 
gedep. staten van Groningeu 1780 — 1787, f aldaar 12 Mei 1795, ti-. 
als weduwnr. van Clara de Hertoghe van Fe r inga 
2" Tienhoven 2 Sept. 17ti8 Anna Maria Graaf land, geb. 
Amsterdam 8 April 1743 , f Groningen 23 Jau. 1803, dr. vau Mr. 
Jan, heer vau Hchotervliehuul eu (J a L h a r i u a van Af eren. 

Uit dit huwelijk 7 k. o. a. : 

1. Mr. Jan Ca rel Ferdinand baron v o n I n n- iiud K n i p- 
hauseu, heer vau ülriim en lloruliuisen , geb. Ulrum 29 April 
1772, gecomm. ton landdage van Groningen wegens het Westoi-- 
kwartier, !id prov. staten van Groningen, kol. eu plaatselijk 
commandant van Groningen, f aldaar 16 Jan. 1842, tr. (afk. 
Leek 30 Nov.) 1794 Magdalcna Dorothea Lewo van 
Aduard, geb. (Ironingen 6 Mei 1773, f aldaar 10 Maart 1864, 
dr. van Evert Joost, lieer van Aduard en ilenrietta 1'au- 
1 i n a V a n Ho Is te n. 

2. Haro Ca sper, volgt XIII. 

XIII. ^Ir. Haro Gas por baron vou 1 n u- und Knipliau 
sen, hoor van Nienoord on Vredewold, geb. Ulrum 14 .April 
1778, lid gedep. staten van (Ironiugen , houtvo.stor, f h. Nleuuord 426 VON INMIALSKN ISD KMl'llAVSKN — VAN IFKNÜOORN ;i lU.Ul.' 

onder de Leek 3 Jan. 1842, tv. Ulrip.ii 11 .luni 1S02 Siisanua 
Elisabeth Albcrda van B 1 oe in e ra ni n , ged. Gronirfren 
5 Nov. 1769, t 11. Nionbord 30 Dec. 183G , dr. van Seat o Lu- 
dolf, heer van Bijma eu Wendeliua Corncra Alberda 
van Dy X ter h n is. 
i'it dit huwfUjk: 

1. Ferdinand Folef des H. R. Rijkav rij heer von Inn- und 
Kniphanseu, geb. li. Nienoord 5 Mei 1S03, f aldaar 2S Aug. 1SÜ3. 

2. Ferdin aud Folef baron v o n 1 n n- n n d fvn i p ha usen, 
geb. h. Nienoord 4 Mei 18J1-, burgeiii. van ilnrnni , f (ironiugeu 
23 Nov. 1884. 

3. Weudelina Cornera barones von [uu- uud Kuip- 
hauson, geb. li. Nienoord 9 Nov. ISÜ.'), f Groningen G Nov. 
1878, tr. Leek 22 Mei 1830 Jhr. Mr. Uirich Willem F r e- 
derik van Panhuys, geb. Groniugeu 5 Feb. 1806, lid gedep- 
staten van Groningen, f aldaar l-'i Feb. 1882, zn. van Jhr. 
Abraham en Beruardiue l'h- n es t in e K o r m a n na To 1- 
m an G r u ys. 

4. S c a t o' L u d o 1 p h b;ii-(m von Inn- u u n Knip h a u s e u , 
geb. h. Nienoord 7 Mei 1807, f aldaar 3 Nov. 1836. 

Ó.Anna Maria des IF. R. Rijksbarones von Inn- uud 
Kniphaiisen, geli. h. Nienoord 25 Jan. 1MI4, f aldaar 
15 Feb. 1814. VAN ISENDOORN a BLOIS 

{l'itgcxiorvcii in isda.) 

Katholiek. — Hommelerwaard. — De geregelde wtamreek? 
vangt aan met heer Ru dolf de Cooci, ridder, die in 121;.') 
.■voorkomt. Bij be.^1. d.d. 28 Ang. 1814, n'- 14 werden I' r e d e- 
r i e LI s C a r o 1 u s T h e o d o r u a van I s e n d o o ru :i B 1 o i .s 
en R o i n i e r u s A 1 b e r t u s L u d o v i e u s v a n 1 s c n d o o i' n 
a lil cis benooiid in de ridderseliap van Gelderland, terwiil 
hun bij K. B. d.d. 20 Aug. 1S22, n" 64 de titel van baron 
op allo ofütammelingen werd verleend. VAN isï:ndoorn 427 
Wapen: in rood drie palen vnn vnir, eu 
een goudeu fiohildhoofd. Gekroonde helm met 
goud-roodblauwe dekkieeden. Hehnteekeu : 
een kiiininende i-oode leeuw , tusschcn twee in 
den onif^ckeerden keper vorm geplaatst e zwart e 
fakkels, elk oinyeven door drie zilveren span- 
gen boven elkander, de vlammen van gond. 
Schildhonders : twee roodgetongde bruine 
leeuwen. Stamreeks 

I. Rudolf de Cocq, ridder, verkreeg 5 Aug. 1265 bij ruiling 
van den Graaf van Gelre, Neerijnen, Opijnen en Hiern en 
bouwt het slot Waardenburg, hij verkoopt on denzelfden dag 
den burg Reuooi aan den Graaf van Gelre, tr. Aleida van 
Och ten Ri co lts dr., 1269. 

Uit dit liiavclijk o.a.: 

1. Rudolf, volgt II. 

2. Hendrik de Cocq, uit wien de geslachten de Cocq 
van Weerdeuburg, de Cocq vanI[aeften,deCoc(i 
van Hemert, de Cocq vauDelAvijuen,deCocqvan 
Op ij ren en de Cocq van Bruchem. 

3. Gijsberth de Cocq, uit wien het geslacht de Cocq 
van Neerij ne II. 

II. Rudolf de Coci|, ridder, heer van Waardenburg, ver- 
meld in 1205 niet zijn vader, koopt in 12SI do heerlijkheid 
Isendoorn, f 1315 tr. 2» Margaretha van Batenburg. 

IIT. Willem de Cocq van Isendoorn, heer van Isen- 
doorn, + 1318, tr. Mabelia van Arkel, schenkt in 133.3 
goederen onder Ochten en Llzeuduorn aan de kapel te IJzendooru. 

IV. Willem (de Cocq) van Isendoorn, ridder, heer van 
Isendoorn, is f in 1371, vermeld van 1318—135'.), tr. vóór 13311 
Arut van Keppel, f vóór 2Ü Aug. 13ÜG, dr. van lieer 
Wol ter en Jutte van der Sluse. 

V. Alard van leen doorn, zegelt met de edelen, ridders 
en knapen van Gelre 2 Nov. 137(5 den zoenbrief, en G Jan. 
1377 den landvrede met Jan van J>loi8 en diens gemalin, ver- 
meld met zijn broeder iierbercn 11 Nov. 138ü en met zijn é28 VAN ISENDOÖR^J :i BLOIS 

broeder Wol ter, heer vaa Isendooru 29 Aug. 139ö, tr. Folc- 
w ij n [van Drufcen], vermeld ia 1-114 als weduwe. 

VI. Willem van I3 en doorn, vermeld sedert 13Ü7 , ze-^elt 
17 April I-ISG met de riddeidchap vau hot kwartier van Nijtnegeu 
den verbondbrief tusscheu ridderschap eu steden vau Cielre, 
gedeputeerde van de ridderschap van Gelre, 14-11; tr. 1" vóór 
1424 Adriana van lira keil, f vóór of in 1429; tr. 2" in 
1431 Adriana de Coeq vau Ne e rijnen. 

Uit het eerste huwelijk : 

VU. Wolter vanlaeudoorn, getuige voor den hertog op 28 
Dec. 1472, tr. vóór of ia 1556 Catharina van öterkenburg, 
vrouwe van Sterkeuburg (14.j(J), f vóór 9 Oot. 1473, dr. van G ij s- 
bert, heer van Sterkeuburg, eu Gloria van Ackersloot. 

VIII. Johan van Isendooru, ridder 1525, tr. vóór 25 Jan. 
1523 Margaretha van Rossem, vrouwe van Latlium , f 1558 
dr. van Johan en Johanna van Hem er t. 

IX. Hendrik van laendoorn a Blois, ridder, heer van 
Cannenburg, Lathum eo Stockum, iu de ridderschap van Veluwe, 
1565, 70, 75, 92; erfmaarsohalk vau Limburg, gemachtigd de 
Unie te teekeaen 1564, f 16 Dec. 1594, tr. Sop h ia van Stom- 
mel, f 19 Aug. 1576, begi-. Vaassen, dr. van Steven, heer 
van Stockum, eu Margaretha van llu isschen berg eu 
wed. vau Jan van G roesbeek. 

X. Marteu van Isendooru h Blois, heer van Canuen- 
burg, Stockum eu Lathum, ridder, in de ridderschap van Veluwe, 
1579—1619; ambtsjoukcr van Epe, f 1" Nov. 1B32; tr. 1" 11 Juli 
1.598 Anna van VoOrst, f 29 Aug. 1623, dr. van Klbert, 
heer van Schoonderbeek en Johanna vau A r n h e m , vrouwe 
van het Loo ; tr. 2" Anna van Steenbergen, dr. van K a r e 1 
en Geertrui d van Renesse. 

Uit het eerste huwelijk : 

XI. Elbert van Isen doorn a Blois, heer vau Cannen- 
burg en Stockum, gob. 17 April 1501, dijkgraaf vau de Veluwe, 
+ 10 Sept. 1680, tr. 1" 12 Sept. 1645 Maria Ha de wig van 
Esaeu tot Swaueuburg, f k. Cauueuburg 26 Ang. 1646, dr. 
van Ilijckwiju en Sophia van Voorst; tr. 2" (hinv. voorw. 
22 Juni l(i5S) Udilia va u W assen aer, f 9 April 1672, dr. van 
A l bert, heer van Alkeniade, en H e s t er Co r n e 1 i a d o B r u y n 
van Buytcnwech, vrouwe vau Nieuwkoop en Noorden. VAN ISENUOOKN ;l BI.OIS 429 

Uit liet tweeile huivelijlc: 

XII. Jan Hendrik vjin IscndoornaElois, Leer van 
Stockiim en Canuenbury:/ geb. 13 Oct. l(iG(), dijkgraaf van de 
Veliiwe, beleend met Bloia, KiSD, kolonel te paard, gesneuveld 
bij Ekereu 20 Juni 1703, tr. Doesburg 15 ^[ei 1G93 M a r g a r e t h a 
van lleede tot Amerongen, geb. Utrecht 8 Juli 1C(J7, 
t 31 Mei 172G, dr. van Goderfc, Ie» graaf van Athlone, heer 
vau Amerongen, Ginckel, Eist, ]\riddachten, Ilervelt en Weerde, 
en U r S u 1 a P h i 1 i p p o t a v a n R a e s f e 1 1 , vrouwe van Weerde. 

XIII. Fr ede rik Johan van I s en d oo r n a Blo i s , heer 
van Cauncnburg, geb. Utrecht 10 Sept. IGBÜ, generaal cav. , 
dijkgraaf en jachtraad van Veluwe, ambtsjonker van Epe , f k. 
Canneuburg onder Vaassen 7 Mei 1771, tr. Elderen 11 April 
172G Anna Margaretha Josèphe des II. H. gravin van 
Bonesso van Elderen, ged. Elderen LóMaart 1703, f Vaassen 
15 Dec. 1775 , dr. van M a x i m i 1 i a a u Hendrik des H. K. Graaf 
van llenessc en vau Masuuy, Baron van Elderen en M a r- 
g u é r i t e E 1 i s a b c t h S o p h i e van S t c p r a e d t. 

XIV. Jan Hendrik Joaephus vanIsendoornaBlois, 
heer van Cannenburg, ged. Vaassen 2G Jan. 1727, majoor cav., 
f k. Cannenburg 23 April ISOO, tr. Vaassen 15 Sept. 1783 C h a r- 
lotte Freiïo von Veuningen, ged. Mannheim IG Oct. 1759, 
t Nijmegen 17 April 1S22, dr. van Freiherr Carl Philip 
Theodor en Marie Anne Freiin von Hutten zuStol- 
z e n berg. 

Uit dit huwelijk: 

1. Fredericus Carolus Theo do rus baron vanlsen- 
dooi'n a Blo is, heer van Fi'luy, Vaassen en Canneuburg, 
geb. k. Cannenburg 23 Aug. 17S1, kamerheer i. b. d., lid prov. 
staten van Gelderland, f aldaar 9 Dec. 18ö5, tr. Cleve 11 Nov. 
1847 C h a r 1 o 1 1 c T h e o d o r i n e M a r i e A 1 e X a n d r i n e baroiles 
van Uldeueel tot Oldeuzeol, gob. h. Jonge Bhaan 2 Fel). 
1809, t k. Cannenburg 5 Juni 1881, dr. van Jeau Charles 
Hj'acinthc en Augustina Frederica Sop h ia W il h el- 
mi u a van II ö V e 1 1 tot W e s t c r f li e r. 

2. Hei nier us Albertus Jjudovicus baron van laen- 
doorn a Blo is, geb. k. Cannenburg IG Fcbr. 178G, f aldaar 
4 Maart 185G. 430 
VAN ISSELMUDEN. 

Protestant. — IJsselmuiden. — De geregelde stamreeks 
vangt aan met E ernst van Issehnuden, die iu 1322 
als getuige voorkomt iu een oorkonde te Zwartewater. 

Bij besl. d.d. 2S Aug. 1814, u" 14 werd 11 oe 1 o f Ile u d r i k 
van Isselmuden tot Zwollingerkamp hcnoemd in 
de ridderschap van Overijssel. Bij K. B. d.d. 7 April 1822, 
n" 117 werd voor hem en üijne wettige afstammelingen 
erkend de titel vau baron op alle. 

Wapen: In rood een zilveren keper, ver- 
gezeld van drie zilveren eendjes met geknotte 
pooten. Helm met rood zilveren wrong ea 
zilver roode dekkleeden. Helmteeken: een 
roode drakenkop en hals met pijltong, de 
hals beladen met een zilveren keper. Schild- 
houders: twee roodgetongde gouden leeuwen. 

Stamreeks 

I. Eernst van I s se 1 m u d e n , 1322 getuige te Zwartewater; 
nog vermeld in 1347. 

II. Lam bert Eernstzoon van Isselmuden, zegelt 
Hemelsvaartavoud 1371, nog vermeld iu 1381, 82, 83, 84 en 85. 

III. Johan van Isselmuden alias Rodenkoc, vernield 
1381 — 95; in 1383 momber over Hessel Alfers ( van Isselmuden); 
5iS April 1394 beleend met een tiende onder Heerde, f tusschen 
April 1394 en Oct. 1395, tr. A leid N. ; zij wordt als zijn we- 
duwe nog vermeld 23 Maart 1398. 

IV. Alfer van Isselmuden alias Rodenkoc, onmondig 
in 1395— '98, wordt 26 Oct. 1395 beleend met de tiende onder 
Heerde, verder vermeld van 14Üf> — 145(}, woont te VoUenhove, 
t 145H. 

V. Johan van Isselmuden Alfcrtszn., vermeld 1456 — 
1495, in de ridderschap van Overijssel 1492, 1495, f tusschen 
Juni 1502 en Aug. 1503, tr. Geertruid van Essen, dr. van 
Johan en Me elite ld Kreynok. 

VI. Alfer vau Isselmuden, vermeld sedert 1519, in de 
ridderschap van Overijssel 1520, f voor 6 April 1553, begr. VAN ISSKLMl'DEN 431 

Vollenhove, tr. Maria Mulert, begr. Vollenhove, dr. vaa 
Rudolf en Aleid van J', u c k lio rs t. 

VII. Johan vau Isselmudcu, heer van de Rollecate eu 
Zwolliugerkamp, f vóór i Feb. lÜOl, tr. Lubbo Hangers, 
dr. van Joh au, heer van den Areudshorst en Mach te ld 
Mulert. 

VIII. Alp hert vau Isselmudcu, heer van de Rollecate, 
in do ridderschap vau Overijssel, f in 1(53G, tr. 1606 Judith 
S 1 o e t , t 1-641 , dr. van li a r t h o 1 d en E r m g a r d vau 
Doetiuchem. 

IX. Johan van Isselmudeu, heer van de Eoilecate 
en ZwoUingerkainp, geb. 1610, in de ridderschap van Over- 
ijssel, drost te Vollenhove, f 's Graveuhage 10 Nov. 1671, tr. 
Harderwijk 29 Oct. 1634 Agnes van Essen, geb. 4 Nov. 

1614, t 11 Jan. 1674, dr. van Lucas en Judith vau der 
C a p e 1 1 e n. 

X. Hendrik vau Isscltnuden, heer van de Rollecate en 
ZwoUingerkanip, geb. 24 Jan. 1647, iii de ridderschap van 
Overijssel 167ó, comni. D. O., ordinaris gedeputeerde, f h. 
Rollecate (onder Dedenis vaart) 21 Nov. 16'Jl, tr. 1676 Theo- 
dora Judith Margriet van Essen, geb. 6 Jan. KUü 
f 14 Maart 1702, dr. van Hendrik, heer van Helbergeu en 
Vanenburg, en Geertruid Margriet van Varick. 

XI. Roelof Gerlach van Isselmuden, geb. 16S6, kap. 
jn het reg. van llechteren, commandeur vau Steenbergen, 
t Zwolle 21 Maart 1727, tr. Barneveld 24 Oct. 1713 Johan na 
Judith van Essen, ged. aldaar 2S Maart 16S5, f 1» Oct. 1725, 
dr. van Lucas Willem heer van Helbergeu en Geertruid 
Agnes Vijgh. 

XII. Hendrik van Isselmuden tot Paaslo en Zwol- 
lingerkamp, geb. Barneveld 8 Juli 1714, in de ridderschap 
van Overijssel, comm. D. O., gecomm. ter adniiraliteic to 
Amsterdam, f h. ZwoUiugerkamp onder Wauneperveen 24 Nov. 
1774, tr. Oldebroek 22 Juli 1740 Anna Klisabcth van 
Haersolte, geb Zwolle 11 Nov. 1724, f 11) Nov. 1779, dr. 
van Anthony Zwier, heer van Eisen, Bredenhorst, Staver- 
den eu Zwaluweubefg eu Coenradina 'VVillemina van 
üedem. 

XIII. Roelof Hendrik baron vau Isselmuden tot 432 VAN 1SSEI,ML'I)EN 

Z wol 1 i uf^er k am p, gob. Zwolle 20 Mei 17ü2, iu de ridder- 
schap van Overijssel, laiidcomiii. D. O., lid prov. staten van 
Overijssel, f L. Zwolliui-erkanip 3 Juni 1S34 , tr. (ondertr. Col- 
derveen) 11 Dec. 1796 Carolina Fredcrika Wilhelm in a 
Walther, geb. Mielieln iu Daitschlaud 10 Auj?. 1759, f h. 
Zwollingerkanip 11 i\pril 1833, dr. van J o h a u Courad 
Walther en Carolina Maria S o p h i a K o c h. 
Uit dit huivelijk : 

1. Au na Eli sa bet 11 barones van Isselniudeu, geb. h. 
Zwolliugerkainp 2 Dec. 179G, f .'ildaar 31 Aug. 1829. 

2. 'H o o 1 o f Hendrik (i e r 1 a c h , volgt XIV. 

XIV. 11 o e 1 o f ir e u d r i k (t e r 1 a c h baron v a u I s s e 1 ni u d e ii , 
geb. h. Zwollingerkanip 30 April 1799, + h. Dijkhof, Twello 13 Dec. 
18-11, tr.,1" Tiel 19 April 1S23 Herraina v a n Kr i e k e n , god. 
aldaar 10 Juni 1798, f h. Dijkhof ouder Twello 21 Jan. 1S32, 
dr. van Geurt en Geertje Donk; tr. 2" Twello 2 April 
1834 Johanna Co roei ia van K w ij c k , geb. Rotterdam 
7 Ang. 1803, f h. Dijkhof 1.'> Mei 1813, dr. van Jau Leonard 
en Maria Rusten. 

Uit het eerate Inavdijk : 

1. Carolina F r e d e r i c a W i 1 h e 1 m i a a ba rones v a n 
Isselmuden, geb. Hemmen 21 Maart 1S24, f Laag Keppel 
22 Maart 1903, tr. Deventer 3 April 1846 Herman Anno 
•van der Hardt Aberson, geb. Doesburg 8 Nov. 1815, 
f Laag Keppel 5 Juui 1S67, zn. van Herman en Anna Eli- 
sabeth Eugelina Verhuell. 

2. G e o r t r u i d a H e r m i n a ba rones van Isselmuden, 
geb. Hemmen 27 Maart 1825, f Lochem 5 Mei 1897, tr. Deventer 
29 Sept. 1846 L a m b e r t u s C a t h a r i u u s C o n s t a n t i n n s 
Kol ff van Oosterwijck, geb. Middelharnis 1 Feb. 1820, 
burgem. en secr. van Stad aan 't Haringvliet , f aldaar 13 Juni 
1877, ZQ. van Lambertua en Maria Auemaet. 

3. R u d o 1 p h in e Hen r i e tt e barones van Isselmuden, 
geb. Hemmen 20 Aug. 1826, + Hoog Keiipel 10 Maart 1853, tr. 
Deventer 2 Nov. 1849 F reder ik Ernst Oarel van der 
Hardt -Aborson, geb. Doesburg 25 l'eb. 182(3, wethouder 
te Angerlo, + aldaar 4 Jan. 1907, zn. van Herman en Anna 
E 1 i s a b e t h Eugelina V e r h u e 1 1 ; hij hertr. Doesburg 4 Juni 
1856 M a r g a r e t h a Maria V e r s t e e g h. YAN ISSELMUDEN 433 

4. Cornelia Anialia barones van Isselmuden, geb. 
Wilp 21 Juli 1S28, f aldaar 5 Üct. 1828. 

5. Anua Elisabeth barones v a n I s s e 1 m u d e n , geb. 
Wilp 15 Sept. 1829, f Twello 5 üct. 1830. 

Uit het tweede huwelijk: 

6. Anna Elisabeth barones van Isse 1 m u d e n, geb. 
h. Dijkhof, Twello 27 Juni 1835, + 'a Gravenhage 2 Sept. 18G0, 
tr. Deventer 18 Oct. 1856 Clemens Alexanderdeï'a- 
vauge, geb. Utrecht 2 Juli 1832, kap. grenadiers en jagers, 
ordonnans-odicier, f 's Gravenhage 8 Nov. 1869, zn. van 
Clemens Alex ander en Margaretha barones van 
Rhemen; hij hertr. 's Gravenhage 12 Aug. 1869M a rguéri te 
Caroline de Fiellietaz Bousquet. 

7. 11 ud o 1 p h II e n d r i k A 1 p h e r t baron vaulsselmnden, 
geb. h. Dijkhof, ïwello 29 Dec. 1836, f Hengelo (;Geld.) 4 Aug. 1S63. 

8. Jan Leouard, volgt XV. 

9. Herman Johan Cornelis, volgt XV bis. 

XV. Jan Leonard baron van Isselmuden, geb. h. Dijk- 
hof, Twello 18 Dec. 1838, oud-luit. t. zee 2e kl., planter, f 's Graven- 
hage 9 Maart 1878, tr. aldaar 2 Juli 1875 Justine Jacqueliue 
Wilhelmine Nater, geb. 's Gravenhage 14 Sept. 18.>1, + al- 
daar 5 Mei 1889, dr. van Johannes en Maria Johanna 
Al ex and er. Zij hertr. Dr. Antonius Gibbertus Kitter 
V on Koch. 

Uit het eerste huwelijk: 

XVI. Hendrik Johannes Leonard baron van Isselmuden, 
geb. 's Gravenhage 29 April 1876, procuratiehouder der lirma 
Reynst & Vinju, direct, iirandverz. Mij „Mercurius", tr. 's Gra- 
venhage 17 Dec. 1908 Jeaune BarendinalJosch, geb. Drono 
(Bojojali) 17 Juli 1881, dr. van Pieter Johan en Caroline 
CathérineFredt-riqueLouisevaii Eek en eerder 
gehuwd niet Jlir. Louis Gerard de Jonge. [Weltevreden]. 

XVbis. Herman Johan Cornelis baron v a n Issel m uden, 
geb. h. Dijkhof, Twello 18 Oct. 1840, Ie luit. cav. , ordonnans-ütf. des 
Koningd, f Utrecht 21 Dec. 1876, tr. Amersfoort 29 Juni 1S65 
Jkvr. Johanna Sophia Lucia Barchman Wuytiers, 
geb.. Harderwijk 22 Juli 1845, f Utrecht 3 Feb. 1878,' dr. van 
Jhr. Hendrik Jan Marie, heer van Vliet , en A u t o n i a 
Elisabeth van Meurs. 

28 43d VAN ISSELMUDEN — VAN ITTEUSUM 

Uit dit huwelijk: 

1. Antonia Elisabeth barones van Isselmuden, geb. 
Zutphen 25 April 1SG(), tr. Harderwijk 11 Juli 1839 Johannes j 
Marinus van Voorst van Beest, fjch. Utrecht 2 Nov. lSi5, \ 
zn. van Cornelis W e rn b a r d Ed u a r d en M a r ia E 1 i sa - I 
beth Mar^aretha lluys. [h. Hulshorsfc ouder Harderwijk]. j 

2. Anna Elisabeth barones v a n I s s e 1 in u d e n , geb. Zut- | 
phen 1 Mei 1867, tr. Harderwijk 15 Sept. 18S7 Jhr. Samuel [ 
Marie van Reigers berg Versluys, geb. JJergen op Zoom | 
5 Oct. 1863, hoofdcommies ter secretarie, '/.o. van Jhr. Johan 
Pieter en Jkvr. Anna Jacoba Schuurbeque Boeye. ' 
[Amersfoort]. j 

3. Hendrik Leonard Herman, volgt XVI. | 

4. Johanna Sophia Lucia barones van Isselmuden, | 
geb. Loosduinen 1 Oct. 1872. [h. üldenaller onder Putten]. ! 

5. Geertruid Agnes barones van Isselmuden, geb. 
Loosduinen 1 Feb. 1875, tr. Nunspect 7 Juli 1ÜU4 Mr. Lüuia 
Christiaan Besier, geb. Utrecht 10 Maart 1868, advocaat 
generaal hoogen raad, zu. van Mr. Louis Willem Alexander j 
en Elisabeth Catharina van Hall. ['s Gravenhage]. i 

XVI. Hendrik Leonard Herman baron van Isselmu- ; 

den, geb. 's-Graveuhage 3 Mei 1869, gepens. kapt. inf.O.-I. L. , ; 

kapt. b. d. landweer, tr. 's Gravenhage ói'eb. 19U1 LouisaJean- ', 

netteAlexandrineEvrardinevauPanthaleou barones j 

van Eek, geb. aldaar 19 Eeb. 1877, dr. van baron F r a n <■ o i s i 

Marinus en Hen riet te Johan na van Man en. [Nijmegen]. i 

Uit dit huwelijk: \ 

1. Herman Leonard Hendrik baron van Isselmuden, i 
geb. Malaug 27 Nov. lÜÜl. | 

2. Ilenri Johan baron van Isselmuden, geb. Banda i 
Neira 16 Sept. lyui. i VAN ITTERSUM j 

Protestant. — Deventer. — Dit geslacht dat oudtijds | 

van Itter, Ittersheem en itteraheim was ge- i 

heeten komt rocds in de 13^ eeuw in Deventer vour. Do \ 

geregelde stamreeks vangt aan met Wolff van Itter sum, VAN ITIERSUM 435 

Bchepen te Zwolle in 1320. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, no 14 
werd Jasper Gerritvau Ittersuin totilelaer hcnvond 
in de ridderschap van Overijsel, evenzoo Willem van It- 
tersum tofc Ooeterhof. Hij K. B. d.d. 17 Uec. ISIL», n" 96 
werd voor Jhr. Willem van Ittersum tot Oosterhof 
en zijn wettige afdtammcliugen erkend de van oud.s gebruikte 
en hun competeerende titel van baron. Bij K. li. d.d. 7 Sept. 
1825, uo 52 werd deze titel op gelijke wijze erkend voor de 
kinderen van wijlen Ijodewijk Arend van Ittersum 
en Johanna Sippiena Boldewina Adriana van 
de Merwede. Bij K. B. d.d. 13 Aug. 1829^ n" 105 evenzoo 
voor Ernst Hendrik van Ittersum en aijne wettige 
nakomelingen. 

Walden: In zilver drie ezelskoppea van rood 

en renconti-e 2 eu 1. Helm zonder wrong met 

zilver roode dekkleedeu. Hehnteeken: een 

roode hoed met zilveren opslag, en die opslag 

bezet met twee roode ezelsooren, rechts en 

links. Schildhouders rechts een klimmende 

en aanziende rood getougde bruine leeuw, links 

een met groen loot' omkranste en omgorde 

wildeman in natuurlijke kleur, naar links omziende, rustende 

met de rechter elboog op het schild en met de linkerhand op 

eene knots, die op den grond staat. 

Stamreeks 

I. Wol ff van Ittersum, schepen te Zwolle 1320. 

II. Jacob van Ittersum, schepen te Zwol Ie 1375. 

III. Roelof van Ittersum, heer van 't Hof to Zwolle en 
't Nijenhuis , rentmeester van Salland, leengetulge 1301:— 1404, 
tr. Margaretha van Tj'bencamp, dr. van Geert. 

IV. Johan van Ittersum, heer van 't Hof to Zwolle, 
AVerkeren, Voorst eu 't Nijenhuis, geb. 1380, raad van den 
bisschop van Utroi;ht, schout van Deventer 1425, burgem. van 
Zwolle, rontm. van Salland 143S, f 14G4, tr. 2'^ Agnes van 
Kamferbeke (1439), dr. van Stoven en N. N. ton 
B u B B c h e. 
43H VAN ITTERSUM 

V. Robbert van Ittersura, heer van 't Nijeuliuis en de 
Leemcule, f vuór 1517, tr. N. N. van Wij tin an. 

VI. Robbert van'Ittoraum tot Nijenhuis, scliout 
van Ilardeuberg (1500), drost ter P]em lï^lO, drosf. van Salland 
(1522), hofmeester van liertog Karel van Gelder (1531 — 15;JS) , 
tr. 1° Sophia van Harderwijk, wier moeder wag~Mulert. 

VII. Ernst van Ittersum, heer van Nijenhuis en Dasse- 
laer, op den landdag van Overijssel in 15*33, tr. Anna van 
Cortrijck, wier moeder was van Laer. 

VIII. Robrecht van Ittersum, heer vau Nijenhuis en 
Dasselaer, gcb. 1538, in den raad van state namens Overijssel 
15S0, + 1588, tr. Johanna Mulert tot Ordel, f 1069, dr. 
van Hendrik en Johanna van Apeldoorn. 

IX. Ernst van Ittersum totNijenhuis, heer van Ben t- 
huizen, geb. circa 1562, lid der staten generaal 159G, drost van 
Twenthe 1598, f 9 Sept. IBIl, tr. als weduwnaar van Geer- 
truid Sloet,2"16 Maart 1(;07 A n n a S c h e 1 e t o t W e 1 e v e 1 1, 
wede. Johan van Oldhuis tot W eibergen, f Dec. 1G24, 
dr. van Christoffel en Jutte Ripperda. 

X. Ernst van Ittersum tot den Oosterhof, geb. 1R03 , 
kol. 1647, f 17 Feb. 1G80, tr. 1» Maart 1G31 Bern har d ina van 
Langen, f7 Juni 1G37 bcgr. te Eijssen , dr. van G er h ar d , heer 
van den Oosterhof en S t e p han ia v a n V oe r s t ; tr. 2» VVinsum 
30 A pril 1643 H e n d r i k a M a r i a v a n G u 1 i c h, dr. van Hendrik 
to Bergh en Jlargaretha Schaep tot den Dam. 

Uit het eerde huwelijk: 

XI. Ernst van Ittersum totden Oosterhof, geb. 1G32 , 
lid van het college van gedeputeerden van Overijssel, lid der 
generaliteitsrokeukamer, f Amsterdam 22 Dec. 1G72, begr. Hijssen, 
tr. llijssen 17 Juni 1()()G Ida van Ittersum tot Nyenhuis, 
geb. circa 1G47 , f 1729, dr. van Ernst, heer van Nijenhuis en 
Geertruid van Door ni nek. 

XII. Ernst Hendrik van Ittersum tot den Ooster- 
hof, geb. lGt;9, page van Koning Willem 111 van Engeland, 
kap. gardes to voet 1G99, gecommitteerde in de staten generaal, 
gezant te Munster, f h. den Oosterhof onder Hijssen 25 April 1733, 
tr. lo 'sGraveuhage 19 Maart 1702 Maria C la r a C h a r 1 o 1 1 a 
du Faget van Assen delft, f 1703, dr. van Jan Wil- 
lem, heer van Heijenoord en Sara Silveroroon; tr. 2" VAN ITTEHSUM 437 

'sGravenhacje 13 Oct. 1718 AnuaMargaretha Desmarets, 
f Breda 175^ wede. Rutger Verbrugge. 
Uit het certitc Icuivelijk : 

XIII. W i 1 1 o m van 1 1 1 e r s u m v a n d e n O o s t e r h o f , geb. 
'sGravenhage, ged. 30 Dcc. 1707, raad ter admiraliteit van 
Friesland 1753, drost vau Twenthe, f h. den Oosterhof 4 Juni 
1779, tr. Rijsseu 7 Dec. 1733 Margaretba Isabella van 
der Capellen tot Appeltern, geb. in 1714, f h. deu 
Oosterhof 13 Juli 1754, dr. van Hans C hr is tof fel. Leer van 
Appeltern, Altforsten Hagen enErmgarda LouisaSweerts 
de Landas. 

Uit dit huwelijk : 

1. Trederik Alexander, volgt XIV. 

2. Jasper Ge r rit, volgt XIV bis. 

XIV. F r e d e r i k A 1 e .\- a n d e r van 1 1 1 e r s u m , geb. h. den 
Oosterhof 4 Mei 1737, burgein. van Kampen ]758, adellijk assessor 
namens Overijssel in het graafschap Bentheim, f 's Gravenhage 
21 Dec. 1783, tr. Rijssen 23 April 1775 AnnaJohaunaJudith 
Sloet tot Plattenburg, geb. Vollenhove , ged. 22 Feb. 175G, 
t h. den Oosterhof 9 Juni ISK!, dr. van Lodewijk Arend, heer 
van Plattenburg, en J o h an n a G e er t ru i da J u 1 ia n a v a u 
S y t z a m a. 

Uit dit limvclijk: 

1. Willem, volgt XV. 

2. Lodewijk Arend, volgt XV bis. 

3. Ernst Hendrik, volgt XV ter. 

4. Jo hannes Gerardus Jo hannes van Ittersum, 
geb. Kampen 2;! .Afaart 1783, f Versailles 4 Dec. 1810. 

XV. Willem b.iron van 1 1 1 e r s u m, heer van 1'lattenburg, 
geb. Raalto 26 Mei 1776, hoofdinspecteur der belast, in Over- 
ijssel, lid prov. staten van Overijssel, f Zwolle i) Jan. 1854, tr. 
Voilenhove 6 Dcc. 1801 Geertruid Agnes de Vos van 
Steenwijk, geb. Zwolle 20 Nov. 1776, f aldaar 12 Jan. 1830, 
dr. vau Mr. Jan Arent, heer van Nijerwal, Oldeuhof, Wei- 
land en Serooskerko en Cocnradina Williolmina van 
I s s e 1 m u d e u tot P a e s 1 o. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jan Arend, volgt XVI. 

2. Frederik Ernst Ale.x ander baron van Ittersum» 43S . VAN ITTERSUM 

geb. Vollenhove 20 Maart 1805, directeur belast, in Overijssel, 
kamerheer i.b. d., f Assen 26 Oct. ISüO. 

3. Coenradiua Wilhelmina barones van Ittersum, 
geb. Vollenhove 17 Sept. 1806, f Zwolle 13 Mei 1864. 

4. Anna Johanna Judith barones van Ittersum, 
geb. Vollenhove 30 Dec. 1807, f 's Gravenhage 15 Sept. 1S8.5. 

5. Johanna SippinaBoldewiuaAdriana barones 
van Ittersum, geb. Vollenhove 2 Maart 1809, f 'sGraven- 
hage 8 Feb. 1806. 

6. Jan Arend Godert, volgt XVI bis. 

7. Lodowijk Arend, volgt XVI ter. 

8. Anna Susanna ElisabethAntoinetta barones van 
Ittersum, geb. Vollenhove 19 Juni 18U, f Zwolle 20 Jan. 1871. 

XVI. Jan Arend baron van Ittersum, geb. Vollenhove 
31 Dec. 1803, outv. belast., comm. D. O., kamerheer i. b. d. , 
lid prov. staten van Overijssel, f Utrecht 1 Oct. 1874, tr. Ambt 
Hardenberg 20 Aug. 1S35 Jkvr. Theodora Sophia van 
Foreest, geb. h. Collendoorn aldaar 1 Juli 1811 , f h. Welgelegen 
onder Ambt Hardenberg 20 Nov. 1885, dr. van Jhr. Jacoben 
Maria Clara gravin van Rechteren van Heemse en 
Co Hen doorn. 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem baron van Ittersum, geb. h. Welgelegen onder 
Ambt Hardenberg 6 Dec. 1836, f aldaar 20 Oct. 1837. 

2. Willem, volgt XVII. 

3. Jacqueline Helene barones van Ittersum, geb. b. 
Welgelegen 30 Dec. 1838, tr. Ambt Hardenberg 13 Dec. 1867 
Jhr. Willem van Loon, geb. Amsterdam 6 Nov. 1833, gep. 
ritni., t 'sGravenhage 11 Jan. 1888, zn. van Jhr. Jan en 
Johanna Cornelia Wilhelmina Kasso. ['sGravenhage]. 

4. Frederik Ernst Alex ander baron van Ittersum, 
geb. h. Welgelegen 7 April 1810, gep. kap. art., f 'sGraven- 
hage 27 Jan. 1896, tr. Bremcn 25 Sept. 1886 Ootavia Rosa 
Theodora Stockmeijer, geb. aldaar 23 Sept. 1854, f Clarons 
28 Mei mO'J, dr. van Carl Heinrich en Oct a via Rosa 
Theodora W a rn e k o n. 

5. Maria Clara barones van Ittersum, geb. h. Welge- 
legen 16 Maart 1841, f Hilversum 25 Jan. lltO'J, tr. Ambt 
Hardenberg 21) Sept. 1886 Casparua Bastiaan Johannes VAN ITTERSUM 439 

Plaat, geb. Amsterdam 7 Mei 1847, wedr. van Johanna 
Matje van der F lier en zn. vau Jo h a n n es Bu rghard us 
en Roelofine Geertruida Nijboff. [Hilversum]. . 

6. Jan Arend Godert, volgfc XVII bis. 

7. Lodewijk Arend Marie Adriaan baron van Itter- 
sum, geb. h. Welgelegen 30 April 1846, f aldaar 22 Aug. 1S46. 

8. Geertruid Agues barones van 1 1 1 e r s u m , geb. h. 
Welgelegen 17 Mei 1S54, tr. 1° Ambt Hardenberg 21 Sept. 1875 
Mr. Karel Jan Ernst Adriaan MarieEüchner, geb. 
Kampen 20 April 1849, f Utrecht 3 Feb. 18S3, zn. van Dr. 
Karel Frederik Christiaan en Jacomina Maria Cor- 
nelia Groot; tr. 2° Utrecht 3 Sept. 1885 Justus George 
Willem van Maurik, geb. aldaar 27 8ept. 1847, commis- 
sionnair in effecten , zn. van Justus Jo hannes en Anna 
Maria Drossert. [Utrecht]. 

XVII. Willem baron van Ittersum, geb; h. Welgelegen 23 
Jan. 1838, burgem. van Stad Hardenberg, oud lid prov. staten 
van Overijssel, tr. Gramsbergen 22 Nov. 1878 Zwaantine 
Theodora W alter, geb. Oude PeVela 9 Dec. 1852, dr. van 
Hendrik en Joh annaHoltus. [h.Welgelegen te Hardenberg]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Arend volgt XVIII. 

2. Willem Christiaan Theodoor baron van Itter- 
sum, geb. 11. Welgelegen 28 Jan. 1885. [Ambt Hardenberg]. 

XVIII. Jan Arend baron van Ittersum, geb. h. Wel- 
gelegen 4 Oct. 1879, inspecteur van belastingen te Emmen , 
tr. Brussel 22 A pril 1^07 Maria Adelaide Delnoy, geb. 
Brussel 23 Juni 1879, dr. vau Charles Louis en Maria 
W e y c k m a n 8. [Emmen]. 

Uit dit huwelijk : 

Wilhelm in a Maria Theodora barones van Itter- 
sum, geb. Emmon 14 Feb. 1912. 

XVII bis. Jan Arend Godert baron van Ittersum, 
geb. h. Welgelegen 22 Juli 1843, f h. lleidooord te Ede 4 Mei 
1900, tr. 1" Kampen 21 Mei 1SG9 Anna Johannotta 
Büchuer, geb. aldaar 13 Sept. 1847, f h. Kruisvoorde onder 
Twello 25 Nov. 1S()9, dr. van Karel Frederik Christiaan 
en Jacomina Maria Cornolia Groot; tr. 2" '1'uil t> j\lei 
1871 Goertruid Ag nes barones van Ittersum, geb. Zwolle 440 VAN ITTERSUM 

5 Juni 18iS, dr. ran baron Lo de wijk Arend en Maria 
Ad r ia na Th ooft. [Deventer], 
Uit het tweede huwelijk : 

1. Theo do ra Sopliia barones van Ittersnm, {^eb. h. 
Kruisvoorde onder Twello 21 Jan. 1S7:j, + 's Graven hap^eü Kob. 1871'. 

2. Lodewijk Arend baron van 1 1 1 o ra iini , geb. b. Kruis- 
voorde 8 Aug. 1874, t aldaar 9 Deo. 1874. 

3. Jan Arend baron van Ittersuni, freb. h. Kruisvoorde 
7 Oct. 1875, opzichter kotnecultuiir, f Arulieni 12 Jb'eb. lUlO. 

4. Lodewijk Arend, volgt XVIII. 

5. Willem baron van Ittersum, geb. 's Graven hage 12 
Mei 1880, l^'e luit. reg. gren. en jngers, tr. aldaar 3 Oct. 1912 
Louiaa Christiana Frederika Gregory, geb. aldaar 
5 Febr. 1885, dr. van Mr. A d r iaan Frede r i k Lo d e wij k en 
SaraAdrianalsabellavanderMandere. ['sGravcnliage]. 

6. Jan Arend Godert baron van Ittersum, geb. 'sGra- 
venbage 21 Dec. 1882, tr. Arnhem 9 Juli 1908 Elisabeth 
Aletta Antoinette Jacoba Schuurman, geb. aldaar 
28 Jan. 18S4, dr. van Pieter Abraham en Jkvr. Jacoba 
Wilhelmina van den Uosch. ['s Gravenhage]. 

XVIII. Lodewijk Arend baron van Ittersum, geb. h. 
Kruisvoorde 25 Juli 1878, arabtr. ter secr. , tr. Ede 3 Sept. 1903 
Marie lleurietta Stroeve, geb. Amsterdam (5 Juni 1876, 
dr. van Jo hannes Elisa en Maria lleurietta Mulder. 
[Amersfoort]. 

Vit dit huwelijk: 

1. Lodewijk Arend baron van Ittersum, geb. Amers- 
foort 5 Füb. 1909. 

2. Jan Arend Godert baron van Ittersum, geb. 
Amersfoort 31 Oct. 1910. 

XVI bis. Jan Arend Godert baron van Ittersum, geb. 
Vollenhovc 2{> Juli 1810, kol. cav., f Ede 21 Sept. 1886, tr. 
Hemmen 22 Mei 1862 Pauliua Gons tan ce Margarotha 
Johanua barones van Lyndon, geb. Cieve 30 Maart 1833, 
dr. van baron Willem Jan Elias, heer van Hommen en 
Constance Jeannetto Louiso Carolina l''reiiu von 
Nagell Garttrop. [Ede]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Doodgeboren zoon 's Gravenhage 9 Feb. 18G1. VAN ITTERaUM 441 

2. Willem Constant ij n Lodewijk Wolfgangh baron 
van Ittersuni, geb. 'sGravenhago 31 Jan. 1K69, tr. Utrecht 
17 Mei 190G Ilenriette J>iderica van Stipriaan Luaciiis, 
geb. Oosterland 12 Nov. ISd.l, dr. van Tlieodorus Jacobus 
en Maria T red er i ka Eigeinan. [Scheveningen]. 

XVI ter. L o d e w ij k Arend baron van 1 1 1 e r s u ni , geb. 
Vollenhove 9 Febr. 1813, maj. cav., chef van den staf vau 
Z. K. H. den l'rins van üraujo, + 'sGravenhage 17 Jlaart 
1864, tr. Zaltbommel 27 Sept. 18U M a r i a .-Vdriana Thoofft, 
geb. aldaar 23 Aug. 1819, f Utrecht 4 Jan. 1911, dr. vau 
Jaoobus en Elisabeth Gerhardina Melssingh. 

Uit dit huwelijk: 

1. Geertruid Agnes barones van Ittersum, geb. Zalt- 
bommel 15 Dec. 1845, t Haarlem 4 Aug. 1846. 

2. Jacobus Gerhardua Elisa baron van Ittersum, 
geb. 'sGravenhage 13 April 1847, burgem. van Vreeland, later 
van Breukeleu, + Utreclit 10 Juui 188(5. 

3. Geertruid Agnes barones van 1 1 1 e rs u ni, geb. Zwolle 
5 Juni 1848, tr. Tuil G Mei 1871 Jau Arend Godert baron 
van Ittersum, geb. h. Welgelegen onder Arabt llardenberg 
22 Juli 1843, f h. Heideoord onder Ede 4 Mei 1900, wedr. vau 
Anna Johannetta Büchner, zn. van baron Jan Arend 
en Jkvr. Theodora Sophia van Eoreest. [Deventer]. 

4. Lodewijk Arend baron van Ittersum, geb. Haarlem 
15 Oct. 1849, notaris te Vianea , tr. aldaar 6 Jau. 1891 C o n- 
stantia Clasina Dupper, geb. Viauen 26 Juli 1842. dr. 
van L e o u a r d S e y e a Pierre en A d r i a n a M a r i a VV i lli e 1- 
mina Staveni.sse de lirauw. [Vianen]. 

5. E 1 s a b e t h Gerhardina barones van Ittersum, geb. 
Haarlem 3 Maart 1851, eerste hofdame van FI. M. de Koningin- 
Moeder, Dame du Palais honoraire van H. M. de Kouiugiu. 
['sGravenhage]. 

6. Maria Adriana barones van 1 1 1 o r s n m , geb. 's Gra- 
veuhage 11 Scpt. 1852, f Utrecht 3G Oct. 1897. 

7. VV i 1 h e 1 m i n a Anna S i p p i e n a 1] 1 i s a b e t h liaroncs 
van Ittersum, geb. 'sGravenhage 12 Xov. 18.53. [Utrecht]. 

8. Willem baron van Ittersum, geb. Zutphen 5 Juni 
1855, f 'sGravenhage 25 Der. 18t;0. 

9. Mr. Fr ede rik Ale.xander baron van Ittersum, geb. 442 VAN ITTKRSUSr 

Zutphen 22 Juli 1858, griffier kantongerechlt e Zwolle, tr. aldaar 
15 Maart 1911 Anna Aleida van Reede, geb. Zwolle 13 
Juni 1881, dr. van Willem Cornelis en Anna Gosina 
van 11 o yen. [Zwolle]. 

10. Godort Arend Jan baron van Ittersum, geb. 's Gra- 
venhage 27 Maart 18GÜ, + aldaar 5 Oct. ISGü. 

11. Willem baron van Ittersum, geb. 's Gravenhage 19 
Mei 18G1, t aldaar 26 Mei IS);."?. 

12. Joban Philip, volgt XVII. 

XVII. Johan Philip baron van Ittersum, gob. 's Graven- 
hage 6 Feb. 1864, betaalmeester, tr. Almelo lü Juni 1892 Marga- 
retha Aleida van Laer, geb. Ootmarsum 26 Juni 1SG6 , dr. 
van Mr. Abraham en Johanna Lucitia Eeufk e Kante- 
laar. [Groningen]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Adriana barones van Ittersum, geb. Almelo 
18 Maart 1893. 

2. Johan Luciua Abraham baron van Ittersum, geb. 
Almelo 24 Deo. 1894. 

3. Lodewijk Arend baron van Ittersum, geb. Alkmaar 
25 Dec. 1896. 

4. G e r a r d E 1 i z a baron van Ittersum, geb. Middel- 
burg 18 April 1905. 

XV bis. Ijodewijk Arend baron van Ittersum, geb. 
Kampen 20 April 1779, f aldaar ó Deo. 1812, tr. Kampen 10 
Oct. 1798 Johanna Sippiena Boldewina Adriana van 
der Merwede, geb. aldaar 23 Juni 1778, f Twello 19 Nov. 
1857, dr. van Jan Willem Cornelis en Itudolphina Anna 
Lemker van üreda. 

Uit dit Jmivclijk 7 k. o. a. : 

1. Frederik Alexander Sippo Arno ld, volgt XVI. 

2. Jan Willem Corm-lis, volgt XVI i)is. 

3. Ernst Hendrik, volgt XVI ter. 

4. Il u d o 1 p h e Anne J u 1 i u a , volgt XVI quater. 

5. Anthony Pieter Hendrik baron van Ittersum, 
geb. Kampen 26 Aug. 1S08, oud-Iuit. cav., burgem. Van Voor.st, 
+ Twello 21 Nov. 1874, tr. Groningen 27 Juni 1836 Jkvr. Johanna 
Ilenrietta Mollina M olierus, geb. 's G ravcnhage KiAug. 
1808, t Twello 18 April 1895, dr. van Jhr. Oor n el i s Ad r iaan VAN ITTERSUM 443 

en Johanna Geerfcruida Juliana van do Merwede. 
6. Mr. Johannes Gerardns Julianus baron van 
Ittersum, geb. Kampen 15 Juli 1810, subst. griffier bij het 
gerechtshof te Utroolil, kamerlieer i.b. d., lid prov. staten, 
lid van den raad, f Utrecht 11 April 1845. 

XVI. Mr. Frederik Alex ander Sippe Arnold baron 
van Ittersum, geb. Kampen 14 Aug. 1800, kantonrechter van 
Elburg, lid prov. staten van Gelderland, kamerheer i. b. d., 
f Hattem 25 Oct. 1877, tr. Wijhe 6 Mei 1829 W i 1 h e 1 m i n a 
Frederika barones H e n t i n c k tot N ij e n h u i e, geb. k. Nijeu- 
huis aldaar 1 Juli 1801, f Hattem 9 Mei 1876, dr. van baron 
Adolph Carel, heer van Nijenhuis en Marie Franpoise 
barones van Aerssen Be ij eren van Voshol. 

Uit dit huwelijk: 

1. Adolph Mariua Karel Wolphgang baron van 
Ittersum, geb. Utrecht 17 Feb. 1830, f aldaar 9 Deo. 1830. 

2. Johanna Sippiena Boldewina Adriana barones 
van Ittersum, geb. k. Nijenhuis onder Wyhe 13 Jan. 1832, 
t Arnhem 17 Juli 1865, tr. Hattem 3 Aug. 1857 Jhr. Cornelis 
Adriaan Hendrik Mollerus, geb. Utrecht 23 Oct. 1820, 
t Arnhem 3 Oct. 1895, zn. van Jhr. Cornelis Adriaan en 
Jkvr. Johanna Geertruida Juliana van de Merwede. 
Hij hertr. Amsterdam 6 Nov. 18G8 Agnes Willeniina de 
Wildt. [Arnhem]. 

3. Adolph Marius Karel Wolphgangh, volj^t XVII. 

4. Lodewijk Arend Ilobert baron van Ittersum, 
geb. Hattem 25 Feb. 1S35, f aldaar 11 Maart 1844. 

S.Willem U e n d r i k, volgt XVII bis. 

XVII. Adolph Marius Karel Wolphgang baron van 
Ittersum, geb. Hattem 25 Aug. 1833, oud-inspccteur generaal 
van den rijkswaterstaat, f Nijmegen 16 Aug. 1904, tr. Delft 
17 Aug. 1859 Jkvr. Cornelie llenriette Hormine van 
der Goes, geb. aldaar 17 Juli 1338, f Nijmegen 24 Maart 
1906, dr. van Jhr. Mr. Willem en Margaretha Her- 
mina Ferdinanda Hubrecht. 

Uit dit huivelijlc: 

1. Arnold K r n s t Frederik Al e. van der, volgt XVIII. 

2. Mr. Willem Adriaan baron van Ittersum, geb. 
Utrecht I öept. 1862, referendaris en chef van het kabinet van 444 VAN ITTERSUM 

den minister van waterstaat, kamerbeer i. b. d., werkmeester vaa 
do commeuderij Nederland der Johanuiterorde. ['s Gravenhage]. 

3. VV i 1 h e 1 m i n a F r e d e r i k a barones van Ittersum, 
geb. Wilhelmiuadorp (Zeeland) 20 Oot. 18G4. ['s Graveuhage]. 

4. Willem Hendrik, volgt XVIII bis. 

5. S o p h i a Maria H e n r i e t t e barones van Ittersum, 
geb. Kampen 1 Feb. 1S67, tr. 's Gravenhage 3 Sepfc. ISBlIIeble 
Lam her t us v a n Tet s, geb. Breda 13 April 1S6(», dir. bijkantoor 
levensverz. mij. Dordrecht, zn. van A rn ol d u s W i 1 h el ui u s J us- 
tusLeonardusenliemeliaJohaunaCorver. [Aiiisterdam]. 

6. Johauna Sippiena Boldewina Adriana barones 
van Ittersum, geb. Zutphen 22 Dec. 18ö8. ['s Gravenhage]. 

XVIII. Arnold Ernst Frederik Alexander baron 
van Ittersum, geb. L'trechfc ol Jan. IStïl, inspecteur dir. belast., 
tr. aldaar 5 April 1890 So p li ia C h a r lo t te A m e s h of f, geb. 
Utrecht 31 Jan. 1S67, dr. van Mr. llermauus en Jkvr. Anna 
Emilia Albertinede Mey van Alkemade. [Hilversum]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Adolph Marius Karel Wolphgang baron van 
Ittersum, geb. Maastricht 25 Feb. 1891. 

2. Arnold Herman baron van Ittersum, geb. Hoorn 
27 Dec. 1893. 

XVIII bis. Willem Hendrik baron van Ittersum, 
geb. Wilhelminadorp (Zeeland) 9 Dec. 1SB5, directeur van bet 
post- en telegraafkantoor , tr. Apeldoorn 8 Juni 1900 Jkvr. 
Agnes Johanna llöell, geb. 's Gravenhage 13 Juni 1864, 
dr. van Jhr. Isaac Herman Alexander en Margaretha 
Maria Stratenus. [Hattem]. 

Uit dit liuivclijk : 

1. Adolph Wo 1 ff Corn elis Hendrik baron van 1 1 1 e r- 
sum, geb. Hattem (') Juni 1901. 

2. Willem Adriaan baron van Ittersum, geb. Hattem 
11 Sopt. 190Ó. 

XVII bis. Willem Hendrik baron van Ittersum, geb. 
Hattem 21. Sept. 18313, Ie luit. art., f Amersfoort 20 Jan. ISt;8, 
tr. Hattem 3 Sept. 1803 Sin o mi e li^lisabetb Heuriette 
Constanoe G ren feil, geb. Hoerde 23 Nov. 1S38, f Apel- 
doorn 3 Aug. 1913, dr. van William en Josina Maria 
Cbristiua DaendeLs. VAN ITTERSVM 445 

Uit dit hnivdijk : 

1. Frederik Alex ander llobert Aruold, volgt XVIII. 

2. William baron van Ittersuin, geb. Amersfoort 6 Nov. 
1865. [Arnhem]. 

3. Sinemie pjlisabeth Hcnriette Constance barones 
van Ittersura, geb. Amersfoort ].t Feb. 1SG7. [Apeldoorn]. 

4. Willem Hendrik Adolph Godfried, volgt XVIII bis. 
XVIII. Frederik Alexander llobert Arnold baron 

van Ittersum, geb. Amersfoort 11 Juli 1864, dir. bijkantoor 
Utrechtsche levensverzekeriugmij., tr. Zwolle 18 Sept. 18S9 
Claudine Sophie barones Bentinck totSchoonheeten, 
geb. Zwolle 5 Nov. 1S65, dr. van baron Hendrik en Adol- 
phine Marie Caroline Fran(;-oise barones Bentinck tot 
N ij en hu is. ['s Gravenhage]. 
Uit dit Intivelijk : 

1. Willem llobert barou van Ittersum, geb. Harderwijk 
8 Oct. 1890. 

2. Doodgeboren dochter Malaug Mei 1894. 

3. Marie Sinemie Claudine barones van Ittersum, 
geb. Kediri 8 Nov. 189B. 

4. Sinemie Elisabeth Henriette Constance barones 
van Ittersum, geb. Utrecht 16 Mei 1898. 

XVIII bis. Willem Hendrik Adolph Godfried baron 
van Ittersum, geb. Hattem 8 Juni 1868, oud-l* luit. art., 
ingenieur electrotechniek, tr. Uennebroek 5 April 1894Catha- 
rina Margaretha barones van Ittersum, geb. aldaar 
6 Feb. 1870, dr. van baron Anne Johan Fliza en Chris- 
tina Margaretha Diemont. [Apeldoorn]. 

Uit dit hmveUjk: 

1. Willem Hendrik Wolfert baron van Ittersum, 
geb. Utrecht 23 Feb. 1895, f aldaar 3 Oct. 1895. 

2. Anne Johan Kliza baron van Ittersum, geb. Utrecht 
10 Juli 1896. 

3. Willem Hendrik Adolph Godfried baron van 
Ittersum, geb. Apeldoorn 2;t Deo. 1899. 

4. lludoli)h Anno Julius baron van Ittersum, geb. 
Hilversum 2", Juni 1906. 

XVI bis. Jan Willem C o r n o 1 i s baron van Ittersum, 
geb. Kampen 29 Jan. 1803, directeur postkantoor te Groningen, 446 TAN ITIKRSUM 

lid prov. staten van Groningen, burgem. aldaar, kanierlieer 
i. b. d., ridder M. W.O., f Groningen 23 Jan. 1S8Ü, tr. Zsvolle 22 
Mei 182'J Ookje Meder,. geb. Emden 1 Juli 1SÜ8, f Groningen 
24 Juni 1883, dr. van Helias en Octavia Bellina Feitb. 
Uit dit huwelijk: 

1. Mr. Lodewijk Arend Helias baron van Itte^sa m , 
geb. Arnhem 3 Maart 1830, minister resident te Constantinopei 
kamerheer i.b. d., f aldaar 15 Oct. 1881, tr. Constantinopel 
16 Juni 1881 Eatella Addison, geb 

2. Johanna Sippiena BoldewinaAdriana barones van 
IttersuTu, geb. Arnhem 25 Feb. 1831, f 'sGravenhage l(j Sepc. 
1910, tr. Groningen 4 Jnni 1855 Prof. Mr. Bernardus Uomini- 
CU3 Hubertus Tellegen, geb. aldaar 26 Aug. 1.S23, hoog- 
leeraar in de rechtsweteuschapen , lid prov. staten van Groningen 
+ Groningen lÜ Feb. 1885, zn. van Dr. AntonOtto Horman 
en Cornclia Johanna Cremers. 

3. Octavia Bellina barones van Ittersum, geb. Gro- 
ningen 16 Oct. 1832. [Utrecht]. 

4. Frederik AlexanderJlobertArnold, volgt XVII. 
XVII. Mr. Frederik Alex ander IlobertArnold baron 

van It t ersu m , geb. Groningen 6 Nov. 1834, pres. rechtbank 
te Utrecht, f Utrecht 8 Mei 1913, tr. Zwolle 19 Nov. 1863 Jkvr. 
Reiniera Johanna Albertina Saudberg, geb. Assen 
1 Sept. 1833 , d r. van Jhr. P a u 1 u 8 M a r i u s en M a r i a P a u 1 u 8. 
[Utrecht]. 

Uit dit Iniivelijk: 

Frederik Alexander Robert Arnold baron van 
Ittersum, geb. Utrecht 24 JSIaart 1865, civ. ingenieur, lid 
gedeput. staten. [Utrecht]. 

XVI ter. Mr. Erndt Hendrik baron van Ittersum, 
geb. Kampen 26 Oct. 1804, kantonrechter en lid raad te Wijk 
bij Duurstede, lid prov. atatt?n van Utrecht, f Wijk bij Duur- 
stede 5 Jan. 1853, tr. Utrecht 19 Mei 1836 Jkvr. Ignatia 
Gerardina Ja co ba Beelacrts van ]{ 1 o k 1 a u d , geb. 
aldaar 25 Oct. 180D, f Utrecht 14 Mei 1874, dr. van Jhr. Mr. 
Paulus Adriaan en Bortha Theodora Ram. 

Uit dit huwdi/jlc: 

1. Paulus Adriaan Lodewijk Arend, volgt XVII. 

2. Doodgeboren zoon Wijk bij Duurstede 27 Juni 1838. VAN ITTEUSUM 447 

3, Doodgeboren zoon Wijk bij Duurstede 9 Jan. 1841. 

4. Doodgeboren zoon Wijk bij Duurstede 17 Mei 1844. 
XVII. Mr. 1'aulus Adriuan Lodewijk Arend baron 

van Ittersum, geb. Wijk bij Duurstede 17 Feb. 1837, lid 
hoog militair gerechtshof, f Utrecht 18 Mei 1909, tr. Utrecht 
4 Aug. 1859 Jkvr. Arnoldine Emilie de Watteville, 
geb. Leiden 23 Oct. 1838, f Utrecht 9 Maart 1909, dr. van 
baron. Frans Viotor en Jkvr. Josina Aleida Antoinetta 
van Thye Hannes. 
Uit dit hjiwelijk: 

1. Ernestine Ilendrika Ignatia barones van Itter- 
sum, geb. Utrecht 24 Juni 1860, tr. aldaar 17 Nov. 1837 Mr. 
Herman Arnold Ameahot'f, geb. Amsterdam 30 Juli ISöO, 
oud-omgaand rechter in Transvaal, f i'arijs 19 üct. 1905, zn. 
van Mr. Hermanus en Jkvr. Anna E milia Albertine 
de Mey van Alkemade. [Utrecht]. 

2. Frans Victor Anton baron van Ittersum, geb. 
Utrecht 1 Aug. 1861, ambtr. hoofdbureau ö. Ö. [Utrecht]. 

3. Ernat Hendrik baron vanilttersum, geb. Utrecht 
6 Feb. 1SÖ3, f aldaar 17 Jan. 1864. 

4. Louise barones van Ittersum, geb. Utrecht 3 Juni 
1864. [Utrecht]. 

5. Ernst Hendrik, volgt XVIII. 

6. Antoinette Wilhelmiae barones van Ittersum, 
gob. Utrecht 6 Mei 1SG7, tr. aldaar 23 Juni 1892 Joseph Jcau 
Franyois Marie Nooren, geb. Nijmegen 11 Dec. 1862, art;?, 
res. ofl". van gezondheid Ie kl., zn. van Petrus Joseph us en 
Elisabeth llensen. ['s Hertogenbosch]. 

7. Caroline Ileuriettc barones van Ittersum, heb. 
Utrecht 20 Juli 18GS, f aldaar 15 Dcc. 1895. 

8. Emilie Adrienue barones van Ittersum, geb. Utrecht 
19 Maart 1870, tr. aldaar 15 Juni 1893 Jacobus Pi e ter 
Waalkens, geb. Zuidhroek 19 Aug. 1865, bankier, lid der 
tirma Brantsma en ^Vaalkcns, 7,n. van Jan Waalko en Cor- 
uelia Tichelaar. [Arnhem]. 

9. Johanna llonriette ^Melliua barones van Itter- 
sum, geb. Utrecht 28 Nov. 1871 [Utrecht]; tr. aldaar (hij vol- 
macht) 9 Sept. 1897 Joan Kar el Hendrik de II o o van 
Alderwerolt, geb. 'süravenhage 30 Aug. 1860, oud-lid Wees- 448 VAN ITTERSUM 

en Boodelkamer te Batavia, wedr. van Lu c i e lleuriette de 
Calonne, zn. van Joan Karel Hendrik en Constance 
Jacoba Ileldewier. [Batavia]. 

10. Jacques Henri Agathon, volpjt XVIII bis. 

11. Elise Willemine barones van 1 1 te r s u m , jreb. Utrecht 
6 Maart. 1875, tr. Utrecht 1 Fcb. 1SÜ(5 Mr. Hubertug Joan- 
nes Maria van den Bergh, geb. Wesel .5 Mei 187-i , adv. en 
proc, zn. van Joannes Franciscus Xaverius en Lucia 
Anna Maria Thomas. [Amersfoort]. 

12. Marie Adr ien n e barones van Itteraum, «eb. Utrecht 
11 Nov. 1876, tr. aldaar 28 April 1898 Willem van der 
Koogh, geb. Dordrecht 25 Mei 1860, res.-kapt. art., zn. van 
Hendrik en Dorothea E n d t. [Anjersfoort]. 

X>VIII. Ernst Hendrik baron van Itteraum, geb. 
Utrecht 28 Maart 18GB, kapt. inf., tr. 's Gravenhage bij vol- 
macht 15 Aug. 189Ö Josephino Johanna Luberti, geb. 
Leiden 27 Aug. 1869, dr. van Jean Corneille en Josephine 
Johanna Wilhelm. [Haarlem]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Caroline Heurietto Erncstine barones van Itter- 
aum, geb. Batavia 22 Juni 1898. 

2. Ernestine Ignatia barones van Ittersura, geb. 
Nijmegen 10 Juni 1900. 

XVIII bis. Jacquea Ilenri Agathon baron vanltter- 
sum, geb. Utrecht 22 Nov. 1873, employé suikerfabriek Soe- 
kodono, tr. Madioen 6 Oct. 1899 Adcle Elise Linclaen 
Westenberg, geb. Pangkadjónó (Celebes> 23 Maart 1881, 
dr. van Henri en Henriette Elisabeth Josina Guise 
[Modjokerto]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Paulus Adriaan Ij ode w ij k Arend baron van Itter- 
sura, geb. Poerwodadi 13 Mei 1901. 

2. Ernst Hendrik baron van Itteraum, geb. Magetan 
23 Oct. 1903. 

3. Henriette E m il ie barones van I 1 1 e r 3 u ra , geb. 
Djombaug 15 Uec. 190(5. 

X VI quatei'. Kudolph Anne Julius baron van Itter- 
aum, geb. Kampen 15 Juni 1800, lid prov. staten van Gelder- 
land, notaria te Brummen, f aldaar 5 Dec. 1859, tr. Brammen ■VAN ITTERSUM 449 

9 Aug. 1839 Anna Johanna Elisabeth barones Col lot 
d'Escury, geb. Minnertsga 27 Mei ISll , f h. de Groot Zegerij 
te Brammen 15 Juni ISlil, dr. van baron Ca rel Emiliua 
Els en Dido Cecilia van Echten. 
Uit dit hvwelijk: 

1. Johanna Sippiena DidoCecilia barones van Itter- 
sum, geb. Brummea 6 Deo. 1840, f aldaar 23 Nov. 1859. 

2. Louisa Arndina Emilia Carolina barones van 
Ittersuni, geb. Brnmmea 7 Juli 18i3, f h. Groote Zegerij 
aldaar 29 Oct. 18G0. 

3. Lodewijk Arend Robert Wolphgangh baron van 
Ittersum, geb. Brummen 9 Oct. 1844, luit. cav., f Driebergen 
1 Nov. 1870, tr. Dorwerth 22 April 1869 MariaTheodora barones 
van Brakell-Doorwerth, geb. k. Doorwerth 27 Juni 1840, 
dr. van baron Jacob Adriaan Prosper, heer van Wade- 
noijeu en Doorwerth en Jkvr. Jeanne Henriette Gabrielle 
van Schuylenburoh; zij hertr. l" 27 Maart 1873 G i e s b e r t 
Cornelis Frederik van Hengst en 2° 15 Feb. 1894 Jhr. 
Jan Elias Huijdecoper. [Utrecht]. 

4. Anne Johan Eliza, volgt XVII. 

5. doodgeboren dochter Kruramen 4 Nov. 1845. 

XVII. Anne Johan Eliza baron van Ittersum, geb. 
Brumraen 4 Nov. 1845, hoofd hecmraad van Delfland, tr. Amster- 
dam 14 Aug. 18(J7 Catharina Christin a Margaretha 
Diemont, geb. aldaar 4 Juli 1846, dr. van Mr. Chris tiaa n 
en Catharina Margaretha Kemper. [Bennebroek]. 

Uit ódt huwelijk ; 

1. Anna Johanna Elisabeth barones van Ittersum, 
geb. Bennebroek 24 Juni 18()8. [Bennebroek]. 

2. Catharina Margaretha barones van Ittersum, 
geb. Bennebroek G Fob. 1S7(), tr. aldaar 5 April 1894 Willem 
Hendrik Adolph Godfried baron van Ittersum, geb. 
Hattem 8 Juni 1808, oud-l" luit. art., ingenieur eloctrotech- 
niek, zn. van baron AV i 1 1 e m Hendrik en Siuemie Elisa- 
beth Henriette Constance Grenfell. [Apeldoorn]. 

3. Louiso Maria Theodora l)nrones van Ittersum, 
geb. Bennebroek 25 April 1871, tr. aldaar 28 Oct. 1897 Hen- 
drik Moinesz. , geb. Ambt Almelo 2 Aug. 1871, oud rentmeester 
van Rijnland, gedel. lid v. h. Nederl. trust en administratio- 450 VAN ITTERSUM 

kantoor te Amsterdam, zn. van Je 11e en Louise Josephine 
Sigismunde Greve. [Haarlem], 

4. Johanna Sippiena Dido Cecilia barones van 1 1- 
tersum, geb. Bennebroek 122 Au<^. 1872. [Bennebroek]. 

5. Iludolph Anno Juliua baron van Ittersum, geb. 
Bennebroek 28 Mei 1874, f aldaar 17 Nov. 1878. 

6. Frédórique Christiue barones van Itteraum, geb. 
Bennebroek 10 Nov. 1875, tr. aldaar 21 Nov. 1901 Gerard 
Hendrik de Marez O yens, geb. Amsterdam 31 Juli 1873, 
bankier, zn. van Adriaan Deodatus en Maria Susanne 
Henriette van Eeghen. [Amsterdam]. 

7. Jan Rudolph Kemper baron van Ittersum, geb. 
Bennebroek 5 Dec. 1877. (Bij K. B. d.d. 10 April 1879 , n". 22 is hem 
vergund den naam Kemper bij den zijne te voegen). [Bennebroek]. 

8. Paul Cornelis baron van 1 1 te rs u m , geb. Bennebroek 
28 April 1880. [Berlijn]. 

XV ter. Ernst Hendrik baron van Ittersuin, heer 
van den Oosterhotl', geb. h. den OosterhoCfonder llijesen 16 Aug. 
1780, lid prov. staten van Overijssel, f Zutphen 29 Jan. 18i8, 
tr. Vorden 25 Jan. 1825 Johanna Philippina Wilhel- 
mina barones van Westerholt, geb. h. Hackfort onder 
Vorden 29 Oct. 1797, f Zutphen 22 April 1859, dr. van baron 
Borchard Erederik Willem en Catharina Christina 
Coenradina barones Sloet tot Tweenijenhuizen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Borchard E rede rik Alexander baron van It- 
tersum, geb. Zutphen 24 Dec. 1825, f b. Molecaten bij Hattem 
13 Aug. 1820. 

2. Wilhelmina Catharina Christina Coenradina 
barones van Ittersum, geb. Zutphen 24 Mei 1827, f ii- deu 
Oosterhoir bij llijsseu 11 Juli 1849. 

3. Frederik Alexander baron van Ittersum, heer 
van den Oosterhoü', geb. Zutphen 24 April 1828, f aldaar 21 
Oct. 1900, tr. Kotterdam 5 Juni 18015 Maria Ja co ba S i m o- 
netta van Lutaenburg, gub. aldaar 21 Dec. 1820, f Zut- 
phen 3 Sept. 1900, dr. van Willem Gerard en Anna Doro- 
thea van Lutsenburg. 

4. Louise Charlotta I']li8abeth jMaria l)nrüne3 van 
Ittersum, geb. Zutphen 29 Juli 1834, f Utreclit 30 Nov. VAN ITTEUSUSI — JANSSENS 451 1900, tr. Rijssen 16 Aug. 1855 Jhr. Hendrikus Albertus 
Dieder icus Coenen, geb. Maarssen 21 Feb. 1818, oud- 
burgeiu. van Zutphen, lid Ie kamer, f Zuti)hen 3 Mei 1907, 
zn. van Heurik Arend Alberfc en Hendrik. i van Kuyk. 

XIV bis. Jhr. Jasper Gerrit va n 1 1 te r s u ni , heer van 
't Relaor, geb. h. den OosterholF 28 Maart 1715, gcp. luit. kol., 
lid prov. staten van Overijssel, f li- Reiger onder Kaalte 23 Maart 
1819, tr. Wolvega 8 Sept. 1782 VV i 1 li e 1 m i n a Ca rol i n a van 
Haren, geb. 'sGravenhage 17 Tcb. 1758, f Zwolle 15 Mei 1785, 
dr. van Onno Zwier en SaraAdela van Huls. 

UU dit huwelijk: 

Margaretha Isabella van 1 1 te r sum , geb. h. Relaer 
2 Juli 1783, f Cleve 7 Jan. 1809, tr. Kaalte 20 Oct. 1806 
Gabriel Lambert Vidal de Saint Germain, geb. Luik 
18 Sept. 1764, f b. Relaer 30 Juni 1832, zn. van Gabriel 
en Anna Maria de Mathourneé del5ellewouazard. JANSSENS 

{Uitgestorven in de viannelijle lijn in 1911.) 
Protestant. — Sas van Gent. — De geregelde stam reeks 
vangt aan niet Johannes Jacobua Jaussens, die 
31 Oct. 1720 te Sas van Gent gedoopt zou zijn. Zijn afkomst 
is daar niet meer na te gaan, wijl de doopiusehrij vingen 
der Hervormden over genoemde maand verbrand zijn en 
die der Katliolieken ontbreken. In de kerkregisters van 
eerstgenoemdeu komt overigens de naam Janssens nimmer 
voor, in die der Katholieken echter meermalen, zonder dat 
zij verband brengen met lioogergenoeraden Johannes 
Jaoobus. Bij K. B. d.d. 2-4 Nov. 1816, a" 39 La H. werd 
Jan Willem Jaussena verheven in den Ncd. Adel. 
Waficn : Gedeeld: I in blauw eene zilveren 
roos, vergezeld van vier schuin met de top- 
pen naar de roos gewende gouden lelii'u, 2 
van boven en 2 van onderen, zoodat de beide 
bovenste omgekeerd zijn; II. in zilver een 
ruodgetongde blauwe leeuw. Helm met blauw 
zilveren wrong en zilver blauwe dekkleeden. 
Helmteekea: een uitkomende wildeman in 452 JANSSENS 

natuurlijke kleur (zonder omkransing of omgording met loof) 
in de rechterhand een bruine morgenster (strijdknods) lioudende 
en de linker in de zijde zettende. 

Stamreeks 

I. JohannesJacobusJansaena, ged. Sas van Gent 31 Oct. 
1720, kap. inf., + Alkmaar April 1788, tr. Steenbergen 26 Juni 1746 
Adriana Kees, gcb. Breda 8 Maart 1721, f Alkmaar Sept. 
1789, dr. van Johannes en Josina Schellinger. 

Vit dit huwelijk S k. o. a. : 

II. Jhr. Jan Willem Janssens, geb. Nijmegen 12 Oct. 
1762, cadet in statendienst 1774, comraissaris der Franache 
troepen, secr. generaal ministerie van oorlog, gouverneur der 
Kaap de Goede Hoop, luit. gen., staatsraad i. b. d. , lid raad 
van state, minister van oorlog 1807, baron de reiiijjire, gouver- 
neur generaal van de bezittingen van Keizer Napoleon ten 
oosten van Isle de France, generaal der infanterie 1828, groot- 
kruis M. W. O., f 'sGravenhage 23 Mei 1838, tr. 1" ondertr. 
Schoonhoven 7 Sept. 1786 Anna Barbara Balneavis, geb. 
Maastricht 13 April 1760, f Amsterdam 27 April 1810, dr. van 
Henry en Carolina Stuart; tr. 2" Amsterdam 26 Jan. 1822 
Sara Louisa II artsen, geb. 5 Sept. 1791, + 'sGravenhage 
31 Sept. 1849, dr. van Cornelis en Sara de Haan. 

Uit het eerste huwelijk : 

1. Jkvr. VVilhelmina Anna Janssens, geb. Harlingen 
8 Juli 1787, t Brussel 29 Maart 1821, tr. Kaapstad 28 Oct. 1804 
Mr. Coenraad Jacob Gerbrand Copes vanHaaselt, geb. 
Tiel 17 Mei 1777, lid van den raad van state, f Haarlem 1 Mei 
1860, zn. van Jacob en MargarethaJacoba Ho moet. 

2. Henri Janssens, geb. Harlingen 15 Dec. 1788, luit. dra- 
gonders , f Kaapstad 6 Juni 1805. 

3. Jkvr. Adriana Carolina Janssens, geb. Zutphen 3 
Deo. 1792, f Brussel 22 Mei 1821. 

4. Jan Willem, volgt III. 
Uit het iweiide huwelijk: 

5. Jhr. Mr. HeuriGuillaumeCharlesLouisJansaens, 
geb. 's Gravenhage 12 Juli 1824, wethouder aldaar, f 's Gravenhage 
20 Juni 1897 , tr. aldaar 21 A ug. 1850 W i 1 h o 1 m i n a M a r t h a 
Ar r iüns, geb. Arnhem 25 Jan. 1829, f 'sGravenhage 12 Jan. 1906, 
dr. Pieter en Geertruid Albortina barones van Eek. JANSSEN S 453 

III. Jhr. Jan Willem Janssens, geb. 's Gravenhage 24 
April 1799, ritmeester der kuras.siers, ridder M. \V. ü. , oud 
rijksontv. te Ililverauiii, f Utrecht 12 Maart 1871, tr. Deventer 
11 Febr. 1828 Ilortenso Marie Piek, geb. Antwerpen 7 Jiili 
1809, + Brussel 2 Nov. 1841, dr. van Franpois en Isa belle 
Marie Antoinette van der Nest. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Willem Si raou, volgt IV. 

2. Jkvr. HortenseMarieCatharinaLüuisaJanssens 
geb. Deventer 5 Oct. 1830, f Hilversum IG April 1913, tr. Hil 
versum 18 Juli 1861 Philip Hendrik Taddel, geb. Amster 
dam 29 Deo. 182G, muntmeester van 'sEijks munt te Utrecht 
f Hilversum 10 Feb. 1895, zn. van Hendrik Gerrit en Ca 
tharina Philipina LIarcella. 

3. Jkvr. Carolina Corine Janssens, geb. Geertruidenberg 
11 Sept. 1832, t Amsterdam 31 Maart 1S96, tr. Dieren 30 Maart 
1865 Jhr. Pieter H artsen, geb. Amsterdam 6 Aug. 1833, 
oud-directeur Ned. HandelmaatscliappiJ , oud-lid prov. staten van 
Noord-Holland, f Amsterdam 23 Sept. 1913, zn. van Jhr. Pieter 
en Maria Hodshou. 

4. Jhr. Mauritz Kdmond Frans Janssens, geb. Ooster- 
hout 28 Jan. 1834, cargadoor, f Seraarang" 10 Juli 1900, tr. 
Semarang 15 Nov. 1S72 Henriette Josrphiue Bergiiuis, 
geb. Utrecht 7 Nov. 1847, f na Sept. 1879, dr. van Heury en 
Katbarina Ruarus. 

5. Jhr. ConstantJanssens, geb. Hilversum 19 Maart 1839, 
gepens. luit.-kol. cav. , f Arnhem 5 April 1894, tr. Deventer 19 Oct. 
1881 Antonia Cathariua Schim raelpenniuck, geb. al- 
daar 12 Sept. 1851 , dr. van Jan HerraanAdriaan en Johan- 
na Magdalena van Nes van Moerkerk. [sGravenhage]. 

IV. Jhr. Jan Willem Sim on Janssens, geb. Deventer 
27 April 1829, f JJaaru 2 Jan. 1876, tr. Hnissel 17 Mei 18(53 
Fmma Eugenia do Burbure, geb. aldaar 9 Juni 1S39, 
f Utrecht 21 Oct. 188S, dr. van Au guste Guillaumo en 
Corine Cathariue Gonst auce Piek. 

Uit dit luiv:cüjl; : 

Jan Willem Man rits August, volgt V. 

V. Jhr. Jan Willem M a u r i t s August Janssens, geb. 
Amsterdam 15 Juni 1864, controleur in- en uitvoerrechten ü.-l., 454 JANT/.ON VAN EUITRENTEN t Utrecht 7 Aug. 1911, tr. Semarnng 2 Mei 1892 J o h a n n a 
Amalia Leidel me 3' er, geb. Batavia 20 April 1874, dr. van 
Philip Martinu3 en Thung Engerio bij den doop genaamd 
Engelina. [Batavia]. 
Vit dit huwelijk: 

1. Jhr. Jan Willem Carel Janasens, geb. Soerabaja 
11 Sept. 1893, t Soerabaja 26 Dec. 1893. 

2. Jkvr. Emma Hendrika ïïortense Janssens, geb. 
Pamekasan 22 Dec. 1894. JANTZON VAN ERFFRENTEN 
(Uitgestorven, in 1S90). 
Protestant. — Westervoort. — De geregelde stamreeks 
vangt aau met Gerrit Jansona, die omstreeks 1700 te 
Westervoort woonde en in 1712 poorter werd van Leiden. 
Een onderzoek in de schepenregistera van Weatervoort 
leverde voor zijn afstamming geen resultaat op. Bij K. B. 
d. d. 16 Aug. 1835, n" 3 werd Mr. Jacob Cornelia Jant- 
zon van Erffrenten, heer van Capelle, Hoogeveeu en 
Briels Nieuwland verheven in den Ned. Adel. 
Wapen: Gevierendeeld: I en IV in rood 
een Javaneukop met zilveren hoofdband, in 
profil, vergezeld van drie zilveren voetangels, 
twee van boven en een vau ouderen, elk in 
de gedaante van drie kleine pijlspitsen, 1 en 
2, verbonden door een omgekeerden kleinen 
gailel (J a n t z o n) ; II en III in groen een 
springende gouden ree (Erffrenten). Ge- 
kroonde helm, met rechts zilver roode en liiikH goudgroene 
dekleeden. TIelmteeken : de Javanenkop, tuaschca eene antieke 
roode vlucht. Scliildliouders : twee omziende rood-getongde 
bruine leeuwen. 

Stamreeks 
I. Gerrit Jansons, geb. Westervoort, koetsier en later brie- 
venbesteller, wordt jioorter van Leiden 11 April 1712, f Leiden 
en begr. Iloogl. kerk 27 Juli— 3 Aug. 1743 tr. Leiden 24 April 1712 JANTZON VAN KRïFRENTEN 455 

Geeske ten Holler, geb. Herwen en ged. aldaar 28 Maart 1684, 
t Leiden vóór 17G0 , dr. van Stevenen Grietje Jonckhans. 

Uit dit huwelijk o. a. : • 

Nicolaus Johannes, volgt II. 

II. Mr. Nicolaus Joannes Jantzon, geb Leiden 1 Aug. 
ged. 2 Aug. 1722 f Breda 17 Nov. 1789, tr. Terheijden 26 Maart 
1764 Anna Geertruy Noortbergh, geb. Breda 12, ged. 
27 Juli 1739, t Breda 4 Oct. 1821, dr. van Gerard Johan 
en Antonetta van Erffrenten. 

III. Jhr. Mr. Jacob CornelisJantzon van Er ff renten, 
heer van Capelle, Hoogeveen en Briels Nieuwland, geb. Breda 
4 Oct. 1769, burgem. van Dordrecht, lid prov. staten, f aldaar 
13 Feb. 1859, tr. Dordrecht 5 Nov. 1793 Cornelia Bongers, 
geb. aldaar 17 Feb. 1765, f b- de Mijl aldaar 29 Juni 1839, dr. 
van Jacob en Cornelia van den Camp. 

Uit dit huwelijk : 

1. Anna Geertruida Cornelia Jantzon van Erff- 
renten, geb. Dordrecht lü Mei 1800, f aldaar 20 Juli ISOO. 

2. Jacob Nicolaas Joan, volgt VI. 

VI. Jhr. Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erff- 
renten, heer van Babyloniënbroek, geb. Dordrecht 30 Mei 
1801, lid prov. staten, + aldaar 14 Aug. 1884, tr. Dordrecht 
2 Juli 1823 C o n s t a n t i a W i 1 h e 1 ni i n a J o h a u n a V r ij t- 
hoff, geb. Gulpen 11 Mei 1793, f Dordrecht 30 Jan. 1870, 
dr. van Mr. Bernard Jan en Henriette Wilhelmine 
van den Santheuvel. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Jacob Cornelis Anne Gerard Jantzon van 
Erffrenten, geb. Dordrecht 2 April 1824, f Dordrecht 5 Nov. 
1876, tr. Dordrecht 8 Nov. 1854 J ea n n e A r n o u d in a Broers, 
geb. Nijmegea 17 Feb. 1828, f Velp 21 Nov. 1896, dr. van F rans 
en Gualthoria Ksthor Cornelia van Doeveren. 

2. Jk vr. Henriette Bernardina Johan na Jantzon 
van Erffrenten, vrouwe van Babyloniënbroek , Hoogeveen , 
Capelle en Briela-Nieuwland, geb. "l)ordrcnht 9 Sept. 1838, 
t aldaar 31 Oct. 1890, tr. Dordrecht 25 Mei 18.'.9 Jhr. F r a n- 
Qois Jacob van den Sant heuvel, geb. aldaar 7 Juni 
1834, f aldaar 15 Dec. 1880, zn. van Jhr. W i 1 1 em B a r t h o 1 o- 
meuB en Jkvr. Maria Paulina Aruoudina llepelaer. 456 JARGES 

(Uitgestorven in 1S45J. 

Protestant. — Friesland. — De geregelde stamreeks vangt 
aan met Jarich Jariges of.Iarges, die in llóó voor- 
komt en gezegd wordt onder kouing Jlichard Leeuwenhart 
naar het Heilige Land te zijn gegaan. Bij Beal. d.d. 28 Aug. 
1814, no 14 werd Mr. Joost Jarges benoemd in de rid- 
derschap van Groningen. 

Wajpen: In rood een gouden hartschildje, 
beladen met een zwarte H en vergezeld van 
acht vierbladerige zilveren rozen, zoomsge- 
wijze geplaatst, drie van boven, drie van 
onderen en een aan elke zijde. Schiidhoudcrs: 
twee goudon draken, elke draak met vier 
leeuwenpooten , roode pijltong en opgelieven 
vleugels, de staart geknoopt en opgeheven. 
Stamreeks 

I. Jarich Jariges (Jarges), 1155. 

II. Allert Jarges, 1241, tr. N. N. Coppens. 

III. C op pen Allerts Jarges, tr. N. N. 

IV. Jarich Jarges Coppens, burgem. van Stavoren, 
1388, tr. N. N. Ma u r isf i n ghe. 

V. Coppen Jarges, gcb. Stavoren, vocht onder de Schie- 
ringera , f 1420 , tr. N. A z i n g a. 

VI. Albcrt Jarges, 1427, tr. N. H u ï n g h a. 

VII. Al bert Jarges, 1458, tr. N. van Holten. 

VIII. Kyso Jarges, geb. 1477, f li>;5ü, tr. 2" llixt Red- 
ra e rsdr. ILeralnia. 

IX. Coppen Jarges, geb. 1514, f 1557, tr. Eva b' r o m a, f 1591. 

X. K y 8 o J a r g e s, geb. 154G, f 1584, tr. L u c k e E n t e n s, f lf)ü;$. 

XI. Coppen Jarges, geb. 1575, f 1G42, tr. Groningen 9 1'eb. 
1G17 Anna van J I u 1 1 e u L u c a h d r . 

XII. Mr. Eyso Jarges van Meyma, geb. 1G28, f 15 Nov. 
16yi , tr, 2" li o u w e C o e u d e r a. JAROES — dï: jong van beek en donk 457 XIII. Coppcn Jarges vun Meyma, geb. 30 April 1659, 
kap., tr. Anna Eleonora Rippei'da, dr. -van J o a ch i m 
Heidenrijk Adolph en Odilia van Loë. 

XIV. Gijsbert II ar men Jarges, geb. 15 Juli 1692, rit- 
meester, commandant van Delfzijl, ontv. der convooieu en 
licenten te Scheemda, f 2 April IT-M, tr. 27 Juni 1723 G e s i n a 
Elisabeth Claut van Ayckema, dr. van L u ca s, heer op 
Ayckema tot Grijpskerk, en Trui da Clant. 

XV. Coppen Jarges, geb. 24 April 1727, generaal in staten 
dienst, f 1792, tr. 31 Maart 1758 Anna Maria Ilyma Juli- 
ana Lewe, geb. 1729, f 1792, dr. van Joost Jan, heer van 
Matenesse, Warfum, Bafloo en liasquert eu Anna von I n n- 
und Kniphausen. 

XVI. Jhr. Mr. Joost Jarges, geb. Groningen 25 Juni 1760, 
lid 2e en Ie kamer, f Groningen 6 Jan. 1845. DE JONG VAN BEEK EN DONK 

Protestant. — Noordbrabant. — De geregelde stamreeks 
vangt aan met Gijsbert de Jong, geb. te Erp in 1645, 
notaris en erf-secretaris van Schijndel. Bij K. B. d.d. 30 Jiiui 
1831, no 72, werd Johan de Jong van Beek en Donk 
verheven in den Ned. Adel. ]Vaj)en: In goud een blauw manshoofd met 
hals, in prolii. Helm met blauw gouden wrong 
en goud blauwe dekkh^eden. llolmtecken: het 
hoofd, tiiaschen een vlucht, rechts goud en 
links blauw. Schildliouders: twee roodgetougde 
bruine leeuwen. 

Stamreeks 

I. Gijsbert de Jong, geb. Erp in 1645, erfsecretaris van 
Schijndel, Son eu Breugel, notaris tj Scliijndel , f aldaar, bugr. 
17 Aug. 1743, tr. Alida vau don Hout, f Schijndel 1703. 
458 DE JONG VAN BEEK EN DONK 

II. Gerard de Jong, heer van Beek en Donk en Frissel- 
stoin, geb. Schijndel 13 April 16S5, erlaecrefcaris van Veghel 
en Erp, drossaard van Croy, Stiphout en Vlierden, ijkmeester 
generaal der meijerij van 's Ilertogenbosch , f Vegliel 25 Sept. 
1770, tr. Schijndel 5 Nov. 1714 Johanna Judith Josselin, 
geb. 'sllertogenbüscli 6 Oct. 1690, f begr. Veghel 18 Maart 1768, 
dr. van Pieter en Charlotte Denizon. 

III. Benjamin de Jong, heer van Beek en Donk en 
Frisselstein, geb. Veghel 3 Nov. 1726, erfseoretaris van Veghel 
en Erp, griffier van de achterleeneu van den Guldenhuize van 
Rixtel, t Erp 18 Mei 1803, tr. Hedikhiiizen 16 Nov. 1756 Anna 
de Jongh, geb. h. Haarsteeg onder Hedikhuizen 8 Oct. 1735, 
t Erp 30 Juli 1765, dr. van Johan en Elisabeth de Bi e. 

Uit dit liuwelijk: 

1. Mr. Gerard de Jong, uit wien de niet adellijke takkpn 
de Jong en de Josselin de Jong. 

2. Johannes, volgt IV. 

IV. Jhr. Mr. Johannes de Jong van Beek en Donk, 
heer van Beek en Donk, geb. Erp i Dec. 1758, crfsecretaris 
van Erp en Veghel, lid van het departementaal bestuur van 
Brabant, lid ged. staten van NoürdbraV)ant, f k. Beek en Donk 
17 Nov. 1846, tr. Enkhuizen 23 Juli 1792 Petronella Cor- 
nelia Vaillant, geb. aldaar 21 Mei 1773, f 's Ilertogenbosch 
24 Juni 1841, dr. van Mr. ChristiaanJoannesen Cornelia 
Jacoba Alewijn. 

Uit ddt huwelijk: 

1. Jkvr Anna de Jong van Beek en Donk, geb. k. 
Beek en Donk 25 Mei 1796, f Voorburg 5 Sept. 1863, tr. Beek 
en Donk 29 Juli 1818 Jhr. II u g o van B e r e s t e y n , geb. 
Vught 1 Juni 1790, f Rotterdam 26 Sept. 1857, zn. van Mr. 
Gijsbert, heer van Maurik en Maria Magdalena van 
Groen ewegen. 

2. Jkvr. Cornelia Jacoba de Jong van BeekeuDouk, 
geb. Veghel 20 April 1798, f Arnhem 25 Nov. 1870, tr. Beek 
en Donk 18 Sept. 1817 Jhr. Johan L o d e w ij k Stern, geb. 
Leeuwarden 19 Maart 1790, ius[)e(;teur der registratie in Noord- 
brabant, f Arnhem 23 April 1870, zn. van Lodewijk en Sara 
Fredorica van Poppenhuizen. 

3. Jkvr. Petronolla Johanna Judith de Jong van DE JONG VAN BEEK EN DONK. 459 

Beek en Donk, geb. Vef,'hel 29 Sept. 1800, f Arnhem 16 Nov. 
1843, tr. Beek en Donk 22 Sept. 1825 Martinus Hendrik 
Conrad, geb. Spaarndam 25 Feb. 1798, lioofd-ingenieur water- 
Bfcaat, f Arnhem 21 Juui 1S5G, zn. van Willem F reder ik 
en W i 1 h e 1 m i n a H r o e s t e r h u i z e n. 

4. Jkvr. Wilhelmina Bliaabeth de Jong van Beek 
en Donk, geb. 's Hertogen bosoh 5 Dec. 1802, f Breda 23 Mei 
1885, tr. Beek en Donk 29 Mei 1S23 Mr. Jacob Spoor, 
geb. Eindhoven 25 Juni 1790, rijksbetaalmeester te Breda, 
+ aldaar 6 April 1872, zn. van Willem Lodewijk Joost 
en Elisabeth Maria de Ban. 

5. Benjamin, volgt V. 

6. Jan Olphert, volgt V bis. 

7. Jkvr. Johanna Maria de Jong van Beek en Donk, 
geb. 'sGravenhage 6 Feb. 1809, f Amsterdam 5 Juni 1895, tr. 
Beek en Donk 5 Oct. 1832 Hendrik van Veeren, geb. 
Loenen 6 Feb. 1803, bankier te Amsterdam, f k. Beek en Donk 29 
Juni 1870, zn. van Jan en Catharina Elisabeth Reinh art. 

V. Jhr. Benjamin de Jong van Beek en Donk, geb. 
k. Beek en Donk 27 Feb. 1805, gep. luit. kol. genie, f Ginneken 
10 Juni 1890, tr. 1» Delft 9 Juni 1830 Albertina van den 
Boogaart, geb. aldaar 18 Sept. 180(3, f Delft 13 April 1831, 
dr. van Mr. Pietor Willem en ChristinavanBeresteyn; 
tr. 2° Woudrichem 9 blaart 183G Johanna Alberta van der 
Col ff, geb. aldaar 19 Jan. 1817, f Ginneken 22 Feb. 1891, dr. 
van Herman en Catharina Arnoldina Johanna Uen- 
riette Buj's. 

üit het tweede huweUjlc: 

1. Jkvr. Petronella Cornelia de Jong van Beek en 
Donk, geb. Woerden 30 Nov. 183(5, f IFaarlem 1 Mei 1913, tr. 
'sHertogeubosch 25 Sept. 18t>ü Jan van Veeren van Veen, 
geb. Delft 1 Sept. 1832, dir. onderl. brandwaarborgmij H. van 
Veeren, f Amsterdam 25 Jan. 1912, zn. van Johannes van 
Veen en Kuintje Gijsberta van Veeren. 

2. Johan, volgt VI. 

3. Jkvr. Albertiua Johanna Albertha de Jong van 
Beek en Donk, geb. Woerden 1 Oct. 1842, tr. Delft 4 Mei 
1865 Jan Benjamin Anne do JoHselin de Jong, geb. 
St. Oedenrodo 13 Aug. 1830, gep. vice-admiraal , f 's (ïravenhago 4bU DE JONU VA.N KEEK KN DONK. 

8 April 1910, zn. van Petrus eu MarialJeata Jannette 
Walen, ['b GravenhageJ. 

4. Jhr. Herman de Jong van Beek en Douk, geb. 
Breakens 17 Juli ISió. [Nijmegen]. 

5. Christiaan Johannea, volgt VI bis. 

VI. Jhr. JoLian de Jong van Beek en Donk, geb. 
Woerden 16 Maart 1810, luit. t. zee Ie kl,, f Helder 23 Juli 
1873, tr. Delft 25 Juli 1872 Adriana Maria du Marchie 
S e r V a a 8 , geb. Koudekerk 1 Dec. IS-ID, f 'a Ilertogeuboscb 1 J al! 
1893, dr. van GidionJaneuHendrikaAutouia Mulder. 
Zij hertr. Delft 23 üct. 1879 hareu zwager Jhr. Chrlatiaan 
Johannea de Jong van Beek en Donk, vermeld onder 5. 

Uit het eerste huicelijk : 

Jhr. Johan de Jong van Beek en Donk, geb. Helder 
29 Juli 1873, jur. cand. te Leiden, f Nijinegen 13 Sopt. 1900. 

VI bis. Jhr. Christiaan Johannea de Jong van Boek 
en Donk, geb. Breda 12 ^ug. 1847, hoofd-ingenieur van den 
waterstaat Ie kl., f Arnhem 2 Oct. 1912, tr. Delft 23 Üct. 1879 
Adriana Maria du Marchie Sarvaas, geb. Koudekerk 
1 Dec. 1845, f 's Hertogenbosch 1 Juli 1893, dr. van Gidion 
Jan en Ilendrika Antonia Mulder en wede. van Jhr. 
Johan de Jong van Beek en Douk vermeld onder 2. 

[Tit dit huwelijk: 

1. Jhr. Mr. Dr. Benjamin de Jong van Beek en Donk, geb. 
Gorinchem 29 Maart ISSl , hoofdcoinniiea dep. van justitie, 
tr. Leiden 17 Üct. 1907 Clasiua AlbertinaKluyver, geb. 
Breda 23 Sept. 1884. dr. van Prof. Dr. Jan Corneiia eu 
Maria Honig, ['a GravenhageJ. 

2. Jkvr. Johanna Alberta do Jong van Beek en 
Donk, geb. Breda 12 Juli 1882, f aldaar O Feb. 1883. 

3. Jhr. Mr. Herman de Jong van Beek en Donk, geb. 
Breda 10 Feb. 1885. ['a Gravenhage]. 

V bis. Jhr. Mr. Jan Ü 1 p h e r t de Jong van Boek en 
Donk, geb. Vcgliel G Hopt. 180(5, pres. gerechtshof te L'trecht, 
lid 2e kamer, f k. Boek en Douk 24 Oot. 1886, tr. 'sGraven- 
hago 6 Maart 1833 Wil hel mine Joaephine Eleonoro 
d'Aumerie, gob. Vlierden 24 Sept. 1804, f Utrecht 24 Jan. 
1878, dr. van Dr. Jan Franf;oia eu Flisaboth Joanno 
J u d i t h d' A u m e r i e. DE JONG VAN BEKK EN ÜONK 461 

Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. ïllisabeth Johanna Judith deJon^ van 
Beek en Donk, geb. Stratutn 9 Sept. 1835, f Utrecht 29 Sept. 
1854. 

2. Jan Franpois, volgt VI. 

3. Jhr. Fran^ois Andries de Jong van Beek en 
Donk, geb. Stratum 11 Aug. 1S39, gep. ritra., f Nijmegen 
19 Feb. 1910, tr. 's Hertogen bosch 22 Sept. 1887 H en rica barones 
van Hugenpoth tot den Berenclaauw, geb. Eindhoven 
9 Aug. 1852, dr. van baron Mr. Jan Baptista Constanti- 
nus Josephus Carel Cornelijia Marie en Johanna 
Barbara Êlisabeth Rouppe van der Voort. [Nijmegen]. 

4. Jkvr. Petronella Cornelia de Jong van Beek en 
Donk, geb. Stratum 11 Feb. 1841, f CardilfMei 1897, tr. Utrecht 
22 Sept. 1864 Mr. Carel Jacques Willem Nicolaas van 
Hengst, geb. aldaar 2f) Juli 1840, lid hof van justitie in 
Suriname, kantonrechter te Druten, rechter te Zwolle, 
f Ems 30 Juni 18S9, zn. van Mr. Hendrik Wolter en 
Jkvr. Caroline Jacqueline de P esters. 

VI. Jhr. Mr. JohanJan Frangoia de Jong vanBeekeu 
Donk, geb. Stratum G Juli 1834, procureur-generaal te 's Her- 
togenbosch, f Hinthara 29 Juni 1890, tr. Utrecht G Maart 
1863 Anna Cecile Wil hel mina Jeannette Jacque- 
line Nahuya, geb. aldaar 28 Dec. 1826, f Amsterdam 8 Maart 
1905, dr. van Mr. Jan Jacob en Jkvr. Cecilia Dorothea 
SchuylvanderDoes. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan ülphert, volgt VII. 

2. Jkvr. Cecile Wilhelmina Elizabeth Jeanne 
Petronella de Jong van Beek en Donk, geb. Alkmaar 
19 Mei 1866, tr. 1" Hintham (gem. Rosmalen) 25 Aug. 1890 
Mr. Adriaan Eliza Herman Goekoop, geb. Goedereede 
28 April 18Ó9, zn. van Cornelis en Diderica Maria 
Goekoop. (Dit huwelijk werd 26 Oct. 1899 door echtscheiding 
ontbonden, waarna hij hertr. 'sGravenhage 27 April liH>5 Jo- 
hanna Suzan na de Jongh); tr. 2» Parijs 28 Mei 1904 Dr. 
Michel Frenkel, geb. Warschau 30 Juli 1860, zn. van Mr. 
Johann en Eva Ra win ska. [Parijs]. 

3. Jkvr. Wilhelmina Elisabeth Cornelia Petro- 462 Dli JONG VAN BEKK KN DONK — DE JONGE 

nella de Jong van Beek en Donk, peb. Brielle 22 Jan. 
1868, tr. Hintliam (gem. Rosmalen) 8 Aiig. 1890 ür. Alphonsus 
Johannea Maria Diepeubrock, geb. Amsterdam 2 Sept. 
1862, privaat docent oude talen , zn. van H u bert Fe rdi n an d 
AloiB en Johanna Josephina Kuyten brouwer. 
[Amsterdam]. 

VII. Jhr. Jan ülphert de Jong van Jieek en Donk, 
geb. Alkmaar 1-4 Doe. 18G3, oud-luit. t. zee, oud-burgem. van 
Beek en Donk, oud-gouverneur van Curapao, tr. Arnhem 9 April 
1896 Jkvr. Elisabetb Maria Stern, geb. Utrecht 8 Jan. 
1865, dr. van Jhr. Lo de wijk en Clementina Elisabeth 
Bernardina Christina vou Stürler. ['sÜravenhage]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Jan Franciscus Willem de Jong van Beek 
en Donk, geb. Beek en Donk 4 Dec. 1897. 

2. Jhr. Lodewijk Clement de Jong van Beek en 
Donk, geb. Beek en Donk 12 Nov. 1899. 

4. Jkvr. Anna Cecile Wilbelmina de Jong van 
Beek en Donk, geb. Beek en Donk 29 Oct. 1900. 

4. Jkvr. Clementina Elisabetii de Jong van Beek 
en Donk, geb. Willemstad op Curagao 14 iSov. 1902. DE JONGE 

Protestant. — Zierikzee. — De geregelde stamreeks vangt . 

aan met Jan Lievenszn., in 1479 burgeiu. van Zierikzee. 1 

Bij Besl.d.d. 28 Aug. 1814, nol4 word Mr. Willem Adriaan j 

de Jonge, heer van Campensniouwiand Wnoenid iu de rid- j 

derschap van Zeeland. Bij K. B. d.d. 9 Jan. 1821, n" 90 werd j 

FranC'Ois Clement de Jonge verhcvi'a in don Ned. ! 

Adel. Bij K. B. d.d. 1 Oct. 1825, u" 213 werd Marinua I 

B o n i f a c i u s Willem du Jonge van Z w ij n s b e r g e n j 

verheven in den Ned. Adel en bij K. B. d.d. 13 Mei 1884, ! 

n» 33 werd Mr. W i 1 1 e m C o r n e 1 i s M a r y de J o n g e v a n | 

El lom eet verheven iu don Ned. Adel. i 463 
Wapen: de Jonge: In goud een golvende 
blauwe dwarsbalk. Zwart gevoerde helm met 
blauw-gouden wrong en goud-blauwe dek- 
kleedeu. llehnteeken : een uit de wrong op- 
komende zilver geharnaste arm, de elleboog 
rechts, de met een zilveren strijdhandschoen 
bekleede hand een gouden borstel of vager 
schuinrechts houdende, de steel omlaag. Schild- 
houders: rechts een gouden leeuw, links een omziende gouden 
griffioen. 

De Jonge van Ellemeet: In goud een golvende blauwe 
dwarsbalk (de JongeV Over alles heen in blauw twee gol- 
vende zilveren dwarsbalken (heerlijkheid Ellemeet). Gekroonde 
helm met goud-blauwe dckkieeden. Helmtecken als de Jonge. 
Schildliouders: rechts een omzicude roodgetongdo gouden grif- 
fioen, links een goud gekroonde en rood-getongde gouden leeuw. 
De Jonge van Zwijnsbergen: In goud een golvende 
blauwe dwarsbalk. Gekroonde helm met goud-blauwe dek- 
kleeden. Helmteeken: eeu blauw bekleede arm met zilveren 
opslag, uit de kroon oprijzende, de elleboog rechts, de hand 
van natuurlijke kleur, drie bladerlooze gouden korenaren 
schuinlinks houdende. Schildhouders: rechts een omziende rood- 
getongde zilveren grlQioen, links een omziende rood-getongde 
bruine leeuw. 

Stamreeks 

I. Jan Lievenszoon, burgemeester van Zierikzee in 1479, 
werd op 10 Juli van dat jaar door een ander opgevolgd. 

Waarschijnlijk de vader van: 

II. Pieter Jan LieveuBz., schepen te Zierikzee in 1479, 
1482, 149(3—1499, 1512—1514 en misschien ook in de tusschen- 
liggeude jaren, raad der stad (in 1519 als oud-raad vermeld), 
burgemeester in 15Ü7 en ir)14, weesmeester in Ifil.') en 152U, f 13 
Mei 1529, tr. Margaretha N. N. in notulen van 25 Jan. 1532 
genoemd Margaritha Pieter Jansz. , weduwe. 

III. Anthonis Pieter Jan Lievensz., was tot Deo. 
1529 acciJBsenaar, werd toen plaatwaohter , (ontvanger van de 
belasting op do bieren), „wijntipper", begr. Zierikzee 17 April 
1560, tr, 1° Janneken Ockera, dr. van Ücker Simon 464 DE JONGE 

Ockers en Maeiken Adriaan Wisse Peck dr.; 2» Had- 
wich N. N. begr. Zierikzee 14 Oot. lóGó. 
Uit het eerste liuiLcUjk : . 

IV. Jan Anthonis Pieterse, ook wel genoemd O uw e 
Jan Thoniese of Ouwe Jan Thonisae Laeckeman, 
geb. omstreeks 1.520, lakenkooper, gasthuismeestei- ISfiS— 1584, 
thesaurier der stad in 1576, f Zierikzee 13 Nov. 1588, tr. 
1543 Agatha de Vager, geb. Zierikzee omstreeks 1521, 
begr. aldaar 20 Maart 1591, dr. van Jan Hermans z. en van 
Cornelia N. X. 

V. Jan Jan Anthonisse de Jonge, heer van Oosterland, 
Sir Jansland, Klleraeet, Klkerzee, Eotland, geb. Zierikzee l^'eb. 
1546, schepen aldaar 15S0— 1609, burgem. 1587, 160-4—1615, 
thesaurier, + aldaar 19 Dec. 1617, tr. als wedr. van Neeltje 
Boense 2» Zierikzee (oudertr. 30 Aug.) l.'xS7 Maria, f aldaar 
13 Juni 1603, dr. vau C 1 a a s 1 711 an sz. en M ar tha V ie r 1 i n g, 
en wede Mr. Lieven van der Lisse. 

VI. Job<le Jonge, ged. Zierikzee 14 Aug. 1595, thesaurier, 
schepen, raad en burgem. aldaar, ontv. der middelen, raad ter 
admiraliteit, + Zierik/.eo 19 Sept. 1673, tr. aldaar 20 Juni 1617 
Dana Mogge, ged. Zierikzee 30 April 1595, f aldaar 29 Juli 
1660, dr. van Marinus en Neeltje Herkesteyn. 

VIL Marinua de Jonge, heer van Campensuieuwland, 
ged. Zierikzee 18 Sept. 1622, thesaurier en burgem. aldaar, 
ontv. der middelen, f Zierikzee 30 April 1688, tr. lo aldaar lÓ 
Oct. 1645 Cornelia Cooper, ged. Zierikzee 17 Sept. 1623 , 
+ aldaar 15 Sept. 1653, dr. van Cornelia en Maria Gommers. 

VIII. Marinus de Jonge, geb. Zierikzee 12 Feh. 1651, 
schepen aldaar, begr. Zierikzee 22 Mei 1721, tr. 1" aldaar 2 Mei 
1680 Maria l'ous, geb. 'a Gravenhage 5 Maart 1655, f begr. 
Zierikzee 1 Juli 1693, dr. van JJo n i fa ei u s en Viucentla 
van der Ilaor; tr. 2- Nieuwerkerk 1 Nov. 1694 Maria de 
Witte, geb. Zierikzee 5 Dec. 1659, begr. aldaar 23 Jan. 1744, 
dr. van Mr. Cornelia, heer van ï^lkerzee en Kliemect en 
Cornelia de lluybert. 

Uit het eerste hitivelijk: 

1. Marinua, volgt IX. 
Uit het tweede huwehjk : 

2. Cornelis, volgt IX bis. DE .TONGK 465 

Takken Carapensnieuwland, Ellemeet en Elkerzee 

IX. Marinus de Jonj^e, peb. Zierikzee 2G Maart 16S7, 
kol. tit. , + aldaar 15 Mei 1770, tr. Vossemeer in Oot. 1720 
Tan na Plevier, geb. Tholen 18 Jan. 1700, f Zierikzee 10 Mei 
1750, dr. van Willem en Anna Trompen of Tromp. 

1. Marinus Jan, volcrt X. 

2. Willem, volst X bis. 

X. Marinus Jan de Jonge, geb. Tholen 13 Feb. 1730, 
kap. inf., schepen, raad en burgeni. van Zierikzee, raad ter 
admiraliteit, gedep. ter staten-generaal , f aldaar 23 Juni 1783, 
tr. Goes 5 Mei 1756 Digna Cornelia Keetelaer, geb. 
'sGravenhage 7 Feb. ]728, f Zierikzee 31 Jan. 179G, dr. van 
Oornelis en Catharina Maria Clement. 

Uit dit huwclijl:: 

1. Willem Adriaan, volgt XI. 

2. FrauQois Clement, volgt Xlbis. 

XI. J hr. Mr. Willem Adriaan de Jonge v a n C a m p e n s- 
nieuwland, geb. Zierikzee 19 Jan. 17()3, schepen, raad en 
burgem. aldnar, districtscommissaris, lid prov. staten van Zee- 
land, t Zierikzee 28 Oct. 1S35, tr. Zierikzee 11 Dec. 1784 Cor- 
nelia Petronella Mogge Pous, gei), aldaar 12 Sept. 17fi5, 
+ aldaar 7 Jan. 1837, dr. van Mr. Bonifacius en Johanna 
V i n c e n t i a van S t :< p e 1 e. 

Uit dit huwcUjh: 

1. Marinus Willem, volgt XII. 

2. Bonifacius, volgt XII bis. 

3. Carel Willem, volgt XII ter. 

4. Johan Co mol is, volgt XII quater. 

5. Willem Dignus, volgt XII quinquies. 

XII. Jhr. Mr. I\Iarinus Willem do Jonge van Cam- 
pen sn icu wl an d, geb. Zierikzee 29 Maart 17S(J, lid 2e kamer, 
minister van justitie, + h. Uozenrust onder Vvur 11 Sept. 1858, 
tr. 'sGravenhage 3 Jnni 1812 Magdalena Maria Plvertson, 
geb. Middelburg 24 Juli 1792, f 'sGravenhage 19 Feb. 1872, dr. 
van Cornelia Croius trien en Christina Petronella 
Angolica Vegelin van Claorbergen. 

Uit dit huwcJijk: 

Jhr. Mr. Willem Cornelis Carel Kv erts en de Jonge, 
geb. 'aGravonhagü 7 Maart 1814, f aldaar 19 l'eb. 18Ü3. 466 DE JONGE 

XII bis. Jhr. Ur. IJunifacius de Jonge, geb. "Zierikzee 
17 Nov. 1787, med. dr., prof. aan de klinische school te Middel- 
burg, lid pror. staten van Zeeland, f Middelburg ló Jan. 18.54, 
tr. 1° Middelburg 4 Mei 1815 Jacoba Petronella F re de- 
rik a Albertina van Doorn, geb. Vlissiugen 5 Aug. ITt^ó, 
t Middelburg 31 Oct. 1817, dr. van Mr. Abraham en Petro- 
nella Wil hel mina van Dishoeck; tr. 2" Middelburg 
7 Oct. 1819 Cornelia Heurietta Lantsheer, geb. aldaar 

29 Aug. 1796, f aldaar 23 Nov. 1854, dr. van Jolian Pieter 
en C e c i l i a Maria S t e e n g r a c h t. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jkvr. Wilhelmina Ceci 1 i a Pe t r on e 11 a d e Jonge, 
geb. Middelburg lü Maart 1816, f h. Overduin onder üostcapelle 
23 Juni 1879, tr. Middelburg 7 üct. 1839 Jhr. Mr. Willem 
Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet, geb. 's Graven- 
hage 5 Mei 1811, lid Ie kamer, f h. Overduin 1 Juli 18S8, zn. 
van Marinus, heer vau l^llemeet en Elkerzee en Maria 
Wilhelmina Susanna van üudhoorn. 

2. Jkvr. Henrietta Cornelia de Jonge, geb. Middel- 
burg 12 Sept. 1817, t aldaar 2 Feb. 1818. 

Uit het tweede huwelijk: 

3. AVillem Hendrik, volgt XIII. 

4. Jkvr. Maria Frederica de Jonge, geb. Middelburg 
11 Aug. 1822, f 's Gravenhage 10 Mei 1903, tr. Middelburg 

11 Aug. 1848 Jhr. Mr. Willem Adriaau Cornelis de 
Jonge, geb. 's Gravenhage 31 Oct. 1819, staatsraad i. b. d., 
+ aldaar 6 Nov. 1905, zn. van Jhr. Johan Cornelis eu 
Jkvr. Henriette Philippina Jacoba van Kretsch- 
mar. 

5. Jkvr. Claudina Charlotte de Jonge, geb. Middel- 
burg 19 April 183Ü, f Hilversum 30 Juni 1899, tr. Middelburg 

30 April 1857 Jhr. Johan Louis de Junge, geb. Zierikzce 
21 Jan. 182G, wethouder aldaar, lid 2'>kamer,t Friedriechroda 

12 Juli 1887, za. van Jhr. Willem ]3ignusen Stephania 
de Weert. 

6. Jhr. Mr. Willem Franc ois de Jonge, geb. Middel- 
burg 20 Oct. 1831, t l'ti-ccht 24 .Maart 1900, tr. Utrecht 20 Nov. 
1857 Jkvr. Caroline Jacqueline Charlotte van Kap- 
pard, geb. h. V^elhor.st te Laren 24 Oct. 1828, f Utrecht DE JONGE 467 

30 Nov. 1893, dl-, van ridder Johan Abraham AnneCliris- 
tiaan eu Isabella Sophia van Löben Sels. 

7. Jhr. Bonifaciusde Jonjje, geb. Middelburg 28 Nov. 
1832, + aduar 30 Nov. 1832. 

8. Marinus Willem Cornelis, volgt XIII bis. 

XIII. Jhr. Willem Hendrik de Jottge van Campens- 
n ie uw land, geb. Middelburg 30 Jan. 1821. ridder M. W. O. , 
wethouder van Middelburg, f Hamburg 4 A ug. 187-t, tr. Middel- 
burg 9 Oct. 1850 Johanna(JathariaaSchorer, geb. aldaar 
23 Jan. 1827, f Baarn 21 Juni 1911, dr. van Mr. Pi e ter Nico- 
laaa en Jacoba Susanna Jiethaan Macaró. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jkvr. Susauna Mary Coruelia de Jonge, geb. Middel- 
burg 23 April 1858, tr. aldaar 23 April 18S0 Arnoud Jean 
Martin Abraham G e r 1 a c h , geb. Utrecht 8 Sept. 185.5 , 
gep. off', inf, , ZD. van Abraham Jean Arnaud en Maria 
Sikkens. [Berlijn]. 

2. Jkvr. Cecilia Petronella Nicoline de Jonge, 
geb. Middelburg 5 Mei 1859, f aldaar 20 Aug. 1873. 

3. Boni fa cl us, volgt XIV. 

4. Henri Fran(,'oi3, volgt XIV bis. 

XIV. Jhr. Bonifacius de Jonge van Campensnieuwland, geb. 
Middelburg 16 Aug. 18()0, geujeente-ontvanger van Bloemendaal , 
tr. Haarlem 7 April 1898 Heiiriëtte Jacoba Witsen.geb. 
Amsterdam 20 Feb. 1875, dr. van Jonas Jacobus en Louise 
Wilhelmine Heuriette van Vloten. [Bloemendaal]. 

Uit dit fniwelijk: 

1. Jkvr. Maria W i 1 h e 1 m i ne de Jonge, geb. Bloemendaal 

3 Maart 1902. 

2. Jkvr. Jona de Jonge, geb. Bloemendaal 24 Aug. 1903. 

3. Jhr. Job de Jonge, geb. Bloemendaal 8 Mei 1905. 
XIV bis. Jhr. Henri Frau(;oia deJonge, geb. Middelburg 

19 Aug. 18Ö1, tr. Doetinchem 33 April 1902 (iorarda H e u- 
i'iiitte l'aulinc Conringl» Roesaingh, geb. Wiusehotcn 

4 Feb. 187G, dr. van Mr. Arnold Hendrik en Jkvr. Louiae 
Christine Goekinga. ^'a Gravenhage]. 

Uit dit liuicelijlc : 

1. Jhr. Willeju 11 en d r i k d e J on g e , geb. Baarn 28 Deo. 
1902, f aldaar 15 Maiirt 1903. 468 DE JONGE 

2. Jkvr. Louiso.TohannadeJonge, geb. Baarn 8 Jan. 190G. 

XIII bis. Jhf. Mr. Marinus Willem C o r ii e 1 i s de 
Jonge, geb. Middelburg 9 April 1S3S, off. van justitie te 
Zutphen, lid prov. staten, f aldaar 30 Maart 19112 , tr. 's Uraven- 
hago 6 Aug.-18GS Jkvr. Eva Maria Alida de Brauw, geb. 
aldaar 8 Sept. 1843, dr. van Jhr. Mr. Willem Manrits eu 
Jkvr. Alida Engelina do Gijselaar. [Almen]. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. Cornelie Henriette de Jonge. geb. Almelo 

23 Feb. 187Ü. [Ahnenj. 

2. Jkvr. Alida Engeline de Jonge, geb. Almelo 16 Mei 
1871, rijksplantkuudige, tr. Paramaribo 28 Sept. 1909 Dr. Con- 
stant Jolian Jacob van Hall, geb. utrecht 21 April 1875, 
chef afd bot. laboratorium van Let dep. van landbouw in Ned. 
Indië , zn. van Mr. Jacob N i c o 1 a a 3 en Julia P] l i a a 
V i r u 1 y. [Buitenzorg]. 

3. Jkvr. Eva Maria A 1 i d a a de Jonge, gob. Amersfoort 

24 Deo. 1872, leerares in teekenen. [Watergraafsmeer].. 

4. B o n i f a c i u s , volgt XIV. 

5. Willem F r a n ^ o i a , volgt XIV bis. 

6. Jhr. Willem Maurits de Jonge, geb. Ambt Almelo 
12 Juni 1878, hoofd-ingenieur prov. waterstaat , tr. 's Gravenhage 
9 Oct. 1913 Jkvr. JE a r i a Elisabeth d e Jl a u i t z , geb. 
Arnhem 17 Nov. 18S1, dr. van Jhr. Mr. Sebastiaan M a t- 
theu3 Sigismund en Anna Johauua Philips e. [Assen]. 

7. Jhr. Willem Hendrik de Jonge, geb. Ambt Almelo 
15 Jan. 1880, scheepagezagvoerder. [Reizend]. 

8. Marinus Willem Cornelis, volgt XIV ter. 

9. Jhr. Engel bert N i o o 1 a a s de Jonge, geb. Ambt 
Almelo 29 Nov. 1SS2, arts. [Asalian , Deli]. 

10. J o h a II M a u r i t 8 , volgt XIV quater. 

11. Jhr. Theodoor Engelbert de Jonge, geb. Zutphen 
18 Dec. 1885, f aldaar 9 Feb. 1887. 

12. Jhr. Ca rel Claudius de Jonge, geb. Zutphen 17 Juni 
1887, jur. caud. [Fielden]. 

XIV. Jhr. Mr. üonifacius de Jonge, geb. Amersfoort 
26 Juli 1874, advocaat en procureur, tr. Zutph.'ii 2 Juli 1908 
Anna Maria Storm Buyaiug, geb. 28 Jan. 1887, dr. van 
Cornelis en Jkvr. Cordula Judith Meyer. [Zutphen]. DE JONGE 46y 

Uit dit huwelijk: 

1. Jkvr. CordulaJudithdeJonge, geb. Zutphen 4 Dec. 1909. 

2. Jhr. Mariaus Willem Co me lis de Jonge, geb. 
Zutphea 25 April 1911. 

XlVbis. Jhr. Willem Fr a n yois de Jonge, gab. Amers- 
foort 5 Feb. 1S7Ü, lariiier, tr. ilarrison (ü. S. A.; 28 Jan. 1902 
Antoinette Ie Cocq. [Harrison, U. S. A.]. 

Uit dit huwelijk : 

Jkvr, EvaMariaAlidade Jonge, geb. Harrison 14 Mei 1903. 

XIV ter. Jhr. Marinus Willem Cornelis de Jouge, 
geb. Ambt Almelo 16 Mei 18S1, administrateur, tr. Hoogeveen 
19 April 1911 Jkvr. Catharina Martha van Holthe tot 
Echten, geb. Emmen 26 Feb. 188i, dr. van Jhr. J ohan Hora 
enEllegonda Durandina van der Tu uk. [Griendtsveen]. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jhr. Bouifacius de Jonge, geb. Griendtsveen 4 Feb. 1912. 

2. Jhr. JohauHoradeJonge, geb. Griendtsveen 11 Juni 1913. 
XIV quater. Jhr. Joh au Mauritsde Jonge, geb. Ambt. 

Almelo 1 Feb. 1884, ingenieur, tr. Hilversum 12 Juli 1910 Jkvr.' 
Pauline Clasine Berg, geb. Amsterdam 4 April 1886, dr. 
van Jhr. Mr. p]rnst Willem, heer van Dusseu-Muilkerk en 
Middelburgh en Arnoldine Adriane Lenting. [Sinabaag]. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jhr. Marinus Willem Cornelis de Jonge, geb. 
Weert 2.5 Sept. 1911. 

2. Jkvr. Gesina Martha de Jon ge, geb. Weert 16 Nov. 1912. 
XII ter. Jhr. Ca rel Willem de J o n g e , geb. Zierikzee 

27 Dec. 1789, ontv. registratie en wethouder aldaar , rentm. 
kroondoniein, lid prov. staten van Zeeland, f Zierikzee 4 xMaart 
1852 , tr. Leeuwarden 18 Sept. 18i:J Jkvr. Henriette van 
B reu gel, geb. 's llertogenbosch 9 April 1790, f Zierikzee 
25 Oct. 186.5, dr. van baron Mr. C a s p a r en M a r y D o u g 1 a s. 

Uit dit huivclijk : 

1. Jkvr. W i 1 h e 1 m i n a (; o r n e 1 i a de Jonge, geb. Zierik- 
zee 31 Oct. 1814, f Utrecht 15 Mei 1882, tr. Zierik/.ee 2(» Aug. 
1836 Jhr. A d r i a a n \V i l l e m (I e r r i t v a n 11 i e m s d ij k , 
geb. Helmond 25 Nov. 1803, betaalmeester te Maastricht ," lid 
niuntcollege, f Utrecht 27 Oct. 1871, zoon van Jhr. Adrianus 
en D a n i o 1 a W e s s e l m a n. 470 DE JO.NfJE 

2. Jkvr. Mary Vincentia de Jonge, gcb. Zierikzee 28 
Mei 181G, + 'aGravenhage 2(j April 1882, tr. !<> Zierikzee 29 
Nov. 1838 Jbr. Mr. Joh;in Cornelia Schor er, heer van de 
beide Souburgen, geb. Middelburg 19 April 1801, lid prov. 
staten, f aldaar 10 Juli 185(3, zu. van Jhr. Mr. Jaoob 
Hendrik en J o h a n n a M a r i a v a n d e n B r a n d e ; tr. 2» 
Middelburg IG Nov. 1859 Jhr. C h a r 1 e s P h i 1 i p p e L o u i s 
van Kinschot, geb. Rotterdam 10 April 1806, prov. direc- 
teur belast, in Zeeland, f Middelburg 22 Dec. 18ri2, zn. vau 
Jhr. Hugo en l'etronella Abigael Beutink. 

3. Willem Marinus Tf end rik, volgt XIII. 

4. Gaspar, volgt XIII bis. 

5. Jkvr. Helena Carolina de Jonge, geb. h. de Haan 
onder Noordgouwe 20 Juli 1828, + 'sGraveuhage 20 Jan. .1893, tr. 
Zierik'/ee 18 Sept. 1850 Pi e ter Galand, geb. aldaar 23 Juli 
1826, hoofd-iugeuieur waterstaat , f Wageningen 12 Juni 1902, zu. 
van Abraham en C a t h a r i n a W i 1 h e 1 m i n a v a n d e r P 1 a s. 

6. Jhr. Hendrik Bonifaoius Coruelis de Jonge, geb. 
Zierikzee 2 Juni 1831, f aldaar 5 Jan. 1833. 

XIII. Jhr. "VN'illem Marinus Hendrik de Jonge, 
geb. Zierikzee 6 Aug. 1824, ren tra. kroondomein en lid prov. 
staten, f aldaar 29 Oet. 1898, tr. Zierikzee 10 Juli 18,'jO 
Adriana Cornelia Keiler, geb. aldaar 1 Üct. 1823, f h. 
Mon Plaisir te Noordgouwe 27 Oct. 1891, dr. van Frans en 
Helena Voordend ag. 

Uit dit huwelijk: 

Jkvr. Henriette Caroline Wilhelmina de Jonge, 
geb. Zierikzee 30 Juli 1S51 , tr. aldaar 2G Juli 1873 Jhr. Mr. 
Jacobue Willem Daniël Schnurbefiue Boeye, geb. 
Zierikzee 2G Maait 1815, oud wethouder van Zierikzee, reuhter 
arr. -rechtbank aldaar, zn. van Jhr. Mr. Jaoobus en Wil- 
helmina Catherina Ja co ba van Dongen, [h. Mon 
Plaisir